Novomestský spravodajca 01-2020

Page 1

NOVOMESTSKĂ? SPRAVODAJCA NOVOMESTSKĂ?

SPRAVODAJCA

www.nove-mesto.sk

01/2020 URĂ?QÂŻN _ &HQD Čœ _ Ζ661 _ 0. 65 (9

JanuĂĄr 2020

PRĂ?HOVOR PRIMĂ TORA VĂĄĹženĂ­ spoluobÄ?ania, aj keÄ? Ä?as plynie stĂĄle rovnako, nemenne a presne, sĂş udalosti, prĂ­leĹžitosti a chvĂ­le, kedy si to uvedomujeme veÄžmi intenzĂ­vne. Jednou z takĂ˝chto chvĂ­Äž je kaĹždĂŠ ukonÄ?enie starĂŠho a zaÄ?iatok novĂŠho roka. Rok 2019 deďŹ nitĂ­vne odiĹĄiel zo scĂŠny dejĂ­n a zaÄ?al tvoriĹĽ Ä?asĹĽ histĂłrie. VĹĄetci si kladieme otĂĄzky. AkĂ˝ bol rok 2019? ÄŒo vĹĄetko vĂ˝znamnĂŠ a dĂ´leĹžitĂŠ tento rok priniesol? VerĂ­m, Ĺže pre mnohĂ˝ch, bol skonÄ?enĂ˝ rok 2019 ĂşspeĹĄnĂ˝. Na ĹĽaŞťie chvĂ­le postupne zabudneme, ale urÄ?ite vĹĄetky ostanĂş v naĹĄich spomienkach. StojĂ­me na prahu novĂŠho roka 2020. PrvĂŠ chvĂ­le sme trĂĄvili s naĹĄimi najbliŞťími, kedy sme si s pohĂĄrikom perlivĂŠho moku priali ĂşspeĹĄnĂ˝ novĂ˝ rok. AkĂ˝ rok nĂĄs Ä?akĂĄ? AkĂ˝ rok budeme preŞívaĹĽ v naĹĄich osobnĂ˝ch Ĺživotoch, v naĹĄej prĂĄci a v naĹĄom meste? Ă no, nie vĹĄetko je v naĹĄich rukĂĄch, ale vĹĄetci sme v rukĂĄch nĂĄĹĄho Otca a som presvedÄ?enĂ˝, Ĺže jeho plĂĄny s nami s naĹĄĂ­m mestom sĂş tie najlepĹĄie. VĂ˝sledky vĹĄak budeme ĹžaĹĽ z naĹĄej vlastnej prĂĄce, nĂĄĹĄho Ăşsilia, postojov a zo vzĹĽahov, ktorĂŠ budeme rozvĂ­jaĹĽ a budovaĹĽ sami. TĂ˝m najdĂ´leĹžitejĹĄĂ­m a najcennejĹĄĂ­m v Ĺživote kaĹždĂŠho Ä?loveka je zdravie a rodina. DovolĂ­m si povedaĹĽ, Ĺže rodina a dobrĂŠ vzĹĽahy sĂş eĹĄte cennejĹĄie a dominujĂş nad zdravĂ­m, pretoĹže ak nĂĄm pokrivkĂĄva zdravie, prĂĄve rodina je pri nĂĄs, aby sme spolu zvlĂĄdali vĹĄetky ĹživotnĂŠ situĂĄcie. RadosĹĽ sa v rodine znĂĄsobuje. ŤaĹžkosti sa ÄžahĹĄie prekonajĂş, pretoĹže sa rozloĹžia cez vĹĄetkĂ˝ch Ä?lenov rodiny. Prajem VĂĄm, aby rok 2020 bol pre VĂĄs a VaĹĄe rodiny rokom preĹžitĂ˝m v plnom zdravĂ­, radosti, pokoji v kruhu svojich najbliŞťích. AkĂ˝ rok Ä?akĂĄ samosprĂĄvy a naĹĄe mesto? Tento rok je aj rokom parlamentnĂ˝ch volieb, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nia 29. februĂĄra. VerĂ­m, Ĺže

s dobrou ĂşÄ?asĹĽou a vĂ˝sledkom priaznivĂ˝m pre rozvoj Slovenska. V naĹĄom meste chceme pokraÄ?ovaĹĽ v zaÄ?atĂ˝ch investĂ­ciĂĄch a otvoriĹĽ Ä?alĹĄie oblasti rozvoja mesta. Na decembrovom zastupiteÄžstve sme urobili pre rozvoj mesta dĂ´leĹžitĂ˝ krok, kedy mestskĂŠ zastupiteÄžstvo schvĂĄlilo ProgramovĂ˝ rozpoÄ?et mesta NovĂŠ Mesto nad VĂĄhom na roky 2020-2022 a rozpoÄ?et na rok 2020 – vyrovnanĂ˝, v celkovej Ä?iastke 26 149 377 â‚Ź. InvestĂ­cie a rozvoj sĂş pre nĂĄs dĂ´leĹžitĂŠ, no nie menej, ako zabezpeÄ?enie poriadku, beĹžnej ĂşdrĹžby, obnovy a rekonĹĄtrukcie Ä?astĂ­ nĂĄĹĄho mesta (zelene, vnĂştroblokov, mestskej cestnej infraĹĄtruktĂşry, zabezpeÄ?enia sociĂĄlnej starostlivosti, kultĂşrneho a ĹĄportovĂŠho vyĹžitia naĹĄich obyvateÄžov). Medzi najvĂ˝znamnejĹĄie tĂŠmy, ktorĂŠ rezonujĂş v naĹĄom meste, patrĂ­ vĂ˝stavba kĂşpaliska na Bzinskej ulici. VerĂ­m, Ĺže v priebehu niekoÄžkĂ˝ch mesiacov pripravĂ­me vĹĄetky podklady na vypĂ­sanie urbanistickoarchitektonickej súżaĹže na projekt celoroÄ?nĂŠho kĂşpaliska a nĂĄsledne realizĂĄcia sa bude uskutoÄ?ĹˆovaĹĽ v dvoch etapĂĄch-letnĂŠ kĂşpalisko a vnĂştornĂŠ bazĂŠny s vodnĂ˝m vyĹžitĂ­m. Som presvedÄ?enĂ˝, Ĺže dobrou spoluprĂĄcou s mestskĂ˝m zastupiteÄžstvom letnĂŠ kĂşpalisko vybudujeme do konca tohto volebnĂŠho obdobia. ÄŽalĹĄĂ­mi dĂ´leĹžitĂ˝mi investĂ­ciami sĂş: • 63 nĂĄjomnĂ˝ch bytov v budove bĂ˝valĂ˝ch kasĂĄrnĂ­ • prestavba budovy bĂ˝valĂ˝ch technickĂ˝ch sluĹžieb, kde o.i. bude v budĂşcnosti sĂ­dliĹĽ SpoloÄ?nĂ˝ Ăşrad samosprĂĄvy, • verejnĂŠ osvetlenie na Zelenej vode a inĂŠ. Je toho Ä?aleko viac, Ä?o chceme v priebehu roka zvlĂĄdnuĹĽ v naĹĄom meste. VerĂ­m, Ĺže nielen naĹĄĂ­m ĂşsilĂ­m, ale aj s VaĹĄou vĂ˝datnou podporou budeme pokraÄ?ovaĹĽ v rozvoji nĂĄĹĄho mesta. Prajem VĂĄm v novom roku hojnosĹĽ zdravia, BoĹžieho poĹžehnania a Ăşspechov v sĂşkromnom i profesijnom Ĺživote. Ing. Jozef TrstenskĂ˝, primĂĄtor mesta

NA PROGRAME AKTUĂ LNE OTĂ ZKY Ĺ ieste riadne zasadanie mestskĂŠho zastupiteÄžstva mesta NovĂŠ Mesto nad VĂĄhom (MsZ) uskutoÄ?nenĂŠ dĹˆa 10. decembra od desiatej hodiny prebiehalo podÄža schvĂĄlenĂŠho programu rokovania. Program obsahoval 16 bodov rokovania. OtvorenĂ­m, schvĂĄlenĂ­m programu rokovania, urÄ?enĂ­m overovateÄžov, podanĂ­m mandĂĄtovej sprĂĄvy a voÄžbou nĂĄvrhovej komisie pokraÄ?ovalo rokovanie MsZ Ä?alĹĄĂ­mi bodmi rokovania. MsZ zobralo na vedomie: ¡ InformĂĄciu o kontrole plnenia uznesenĂ­ ¡ SprĂĄvu o Ä?innosti mestskej rady medzi jej tretĂ­m a ĹĄtvrtĂ˝m zasadanĂ­m MsZ schvĂĄlilo uznesenĂ­m Ä?Ă­slo: 1. 149/2019-MsZ, VĹĄeobecne zĂĄväznĂŠ nariadenie Ä?. 4/2019 - o zĂĄkaze umiestnenia hernĂ­ a kasĂ­n na ĂşzemĂ­ mesta NovĂŠ Mesto nad VĂĄhom,

2. 150/2019-MsZ, VĹĄeobecne zĂĄväznĂŠ nariadenie Ä?. 5/2019 – VZN o participatĂ­vnom komunitnom rozpoÄ?te, 3. 151/2019-Msz, Dodatok Ä?.6 k VZN Ä?. 1/2011 o poskytovanĂ­ sociĂĄlnych sluĹžieb, spĂ´sobe urÄ?enia a výťky Ăşhrad za sociĂĄlne sluĹžby na ĂşzemĂ­ mesta, 4. 152/2019-Msz, Dodatok Ä?.4 VĹĄeobecne zĂĄväznĂŠho nariadenia mesta Ä?. 8/2018 - o urÄ?enĂ­ výťky ďŹ nanÄ?nĂ˝ch prostriedkov urÄ?enĂ˝ch na mzdy a prevĂĄdzku na Ĺžiaka zĂĄkladnej umeleckej ĹĄkoly, dieĹĽa materskej ĹĄkoly a dieĹĽa ĹĄkolskĂŠho zariadenia a o urÄ?enĂ­ výťky mesaÄ?nĂ˝ch prĂ­spevkov detĂ­ a Ĺžiakov a zĂĄkonnĂ˝ch zĂĄstupcov detĂ­ a Ĺžiakov na Ä?iastoÄ?nĂş Ăşhradu nĂĄkladov v ĹĄkolĂĄch a ĹĄkolskĂ˝ch zariadeniach, 5. 153/2019-MsZ, Dodatok Ä?.1 k VZN Ä?. 9/2016 o miestnych daniach, 6. 154/2019-MsZ, Dodatok Ä?. 6 k VZN Ä?. 1/2006 o miestnom poplatku za komunĂĄlne odpady a drobnĂŠ stavebnĂŠ odpady, 7. 155/2019-MsZ, 4. zmenu ProgramovĂŠho rozpoÄ?tu mesta NovĂŠ Mesto 1


www.nove-mesto.sk

NOVOMESTSKÝ

nad Váhom na rok 2019 podľa predloženého návrhu, kde príjmy spolu sú vo výške 20 238 714,00 eur a výdavky spolu sú vo výške 20 238 714,00 eur, 8. 156/2019-MsZ, Programový rozpočet mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2020 - 2022 podľa predloženého návrhu, kde celkové príjmy a výdavky pre rok 2020 predstavujú čiastku 26 149 377,00 eur, 9. 158/2019-MsZ, návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na rok 2020.

SPRAVODAJCA

MsZ schválilo zobralo na vedomie uznesením číslo: 1. 156/2019-MsZ, stanovisko hlavného kontrolóra ku programovému rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2020 – 2022, 2. 157/2019-MsZ, správy o výsledku následnej finančnej kontroly u povinných osôb (Mestské kultúrne stredisko, ZŠ ul. Tematínska a Zariadenie pre seniorov), 3. 159/2019-MsZ, harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2020. Ing. František Mašlonka, zástupca primátora

JAVORINA, JAVORINA 2020 Mesiac január aj v tomto roku už tradične prinesie so sebou podujatie Javorina, Javorina… Organizátormi podujatia sú Mesto Nové Mesto nad Váhom, Klub podjavorinských rodákov a občianske združenie Javor. Aktuálny XXIII. ročník sa ponesie i v znamení 27. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Úvodný ročník Slávností Podjavoriny sa uskutočnil v roku 1997, kedy zároveň došlo k znovuobnoveniu pobočky Klubu podjavorinských rodákov v Novom Meste nad Váhom. Jeho zrod sa datuje na 29. decembra 1922. Vtedy niesla názov Spolok podjavorinských akademikov. K potomkom jeho zakladajúcich členov patrili už zosnulí MUDr. Ivan Trnovský a Fedor Cádra. Okrem ocenenia Významná osobnosť Podjavoriny organizátori podujatia pred zrakmi publika v divadelnej sále MsKS odovzdajú aj tituly Kvalitný produkt Podjavoriny. K jeho udeľovaniu sa prikročilo v roku 2001 na IV. ročníku. Posledným oceneným titulom Kvalitným produkt Podjavoriny sa stala kniha Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová od Dr.H.c. prof. PhDr. Jaroslava Straku, spoločnosť Hella Slovakia Front – Lighting, s.r.o., Kočovce a výrobok Hutnícke omietacie a betónovacie zariadenie MPCS 3 z firmy Strojstav CM, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. Významnými osobnosťami XXII. ročníka podujatia JAVORINA, JAVORINA…, sa stali: Ing. Ivan Kuko, CSc., MUDr. Miroslav Šorf, CSc.a a pani Elena Kovárová, rod. Stachová. Ktoré ďalšie osobnosti a aké produkty k nim pribudnú v tomto roku, sa dozviete 12. januára na XXIII. ročníku podujatia Javorina, Javorina…, ktorého súčasťou okrem oceňovania bude i kultúrny program. Ing. František Mašlonka, zástupca primátora MESTO Nové Mesto nad Váhom - Mestský úrad VÝBEROVÉ KONANIE Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta pracovnej pozície PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE Miesto výkonu práce: • Mestská polícia Nové Mesto nad Váhom , Palkovičova 4 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom • základná zložka mzdy od 595 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. + príplatky v zmysle uvedeného zákona Požadované kvalifikačné predpoklady: • stredoškolské vzdelanie s maturitou • práca s počítačom - základná práca s PC - Word, Excel, Internet, • držiteľ vodičského preukazu skupiny B. Iné kritériá a požiadavky: • komunikatívne schopnosti, • samostatnosť v práci a rozhodovaní, • požadovaný vek starší ako 21 rokov. 2

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania • profesijný štruktúrovaný životopis • výpis z registra trestov preukazujúci bezúhonnosť nie starší ako 3 mesiace • overený doklad o vzdelaní Požadované doklady zašlite do 22. januára 2020 poštou alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243). Predpokladaný nástup na pracovné miesto 3.2.2020. V Novom Meste nad Váhom, 13.12.2019 Ing. Jozef Trstenský primátor mesta Telefón: 032 / 7402 219 www.nove-mesto.sk Telefax: 032/740 2111 Adresa: Čsl. armády 64/1 915 32 Nové Mesto nad Váhom


NOVOMESTSKÝ

www.nove-mesto.sk

SPRAVODAJCA

NOVOROČNÉ PRÍHOVORY ZÁSTUPCOV CIRKVÍ Pred nami je nová ešte ničím nepopísaná strana vo veľkej knihe histórie. Strana číslo 2020. Čo bude na nej napísané? Všetci si na počiatku nového roka prajeme to najlepšie. Túžime, aby sa darilo nám i našim blízkym. Želáme si, aby celá naša spoločnosť prosperovala, nie upadala. Vieme, že sami to nedokážeme ovplyvniť. Každý z nás potrebuje pevný bod. Sú ľudia, ktorí si len ťažko priznajú, že potrebujú pomoc. Navyše, keď majú za sebou už určitú kariéru, keď získali medzi ľuďmi určité uznanie a postavenie, je veľmi ponižujúce priznať si: potrebujem pomoc. Navyše, zo všetkých strán najmä mladí počúvajú: musíš byť silný… musíš sa životom prebiť… musíš si veriť… Preto je ťažké pre mnohých priznať si: potrebujem pomoc – Božiu pomoc. Medzi biblickými žalmami nájdeme tzv. pútnické žalmy, ktoré spájali tých, ktorí putovali spolu na slávnosti. V jednom z nich čítame: „Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem“ (Ž 121,1-2). Prajem Vám, drahí spoluobčania, aby toto volanie bolo aj vašou modlitbou. A nielen na počiatku tohto nového roka… Ľubomír Ďuračka, ev. farár *** Jedným z mojich biblických hrdinov je Jozua. Mojžiš, ktorý viedol 40 rokov Izraelský národ, zomrel. Teraz musel jeho asistent vstúpiť do Mojžišových obrovských sandálov a prevziať vodcovstvo v tých najnebezpečnejších a najznepokojivejších časoch. Izrael sa chystal prekročiť rieku Jordán v čase povodní a zaútočiť na ťažko opevnené mesto Jericho. Izraeliti boli otrokmi, potom púštnymi kočovníkmi. Čo vedeli o vojnových taktikách? Nemohli zostať tam, kde boli, ale ísť tam, kam ich viedol Boh, bolo desivé. Budúcnosť bola pre nich plná prenesmiernych zmien. Boh pripravoval Jozuu týmito slovami: „Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ (Jozua 1:9) Nevieme, aké zmeny nás čakajú v novom roku, ale vieme, že Boh je tu a Ten sa nikdy nemení. Vidí koniec na začiatku a pre Neho budúcnosť nemá prekvapenia. Dal nám úžasné zasľúbenie: v každom úspechu, ktorý sa nám páči, uprostred akéhokoľvek zlyhania, ktoré utrpíme, Boh sľúbil, že bude s nami. Každému prajeme, aby s touto dôverou mohol smelo vstúpiť do roku 2020. Peter Abrman, Kresťanský zbor v NMnV *** „Nespomínajte predchádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.“ Izaiáš 43,18-19

Predel na rozhraní rokov je časom bilancovania a plánovania, obdobie, v ktorom sa orientujeme vo svojom živote. Je to nová príležitosť pre nový začiatok. Nový štart je však možný, len ak máme uzavreté predchádzajúce obdobie. Sú veci, ktoré treba doriešiť a dokončiť, ale na niektoré treba zabudnúť. Slová knihy proroka Izaiáša sú nielen napomenutím, aby sme veci minulosti zanechali a posunuli sa ďalej, ale najmä povzbudením plným nádeje. Boh môže a chce urobiť v našom živote niečo nové. Nezáleží, kde sa vo svojom živote nachádzame, či je to púšť - vyprahnuté miesto plné únavy a znechutenia alebo osamelá pustatina zdanlivo bez východiska. Prajem vám, aby ste v roku 2020 nasmerovali svoj život k Bohu, ktorý má moc priniesť nádej a život presne tam, kde to potrebujeme aj na miestach, kde sme to už nečakali. Matúš Moyzes pastor Apoštolskej cirkvi *** Hviezdy slúžili v minulosti ako dôležité orientačné body. Využívali ich námorníci, cestovatelia, karavány i vojaci. Aj malé dieťa vie dnes podľa Polárky určiť, kde je sever. Jedna zvláštna hviezda pomohla i mudrcom z východu nájsť smer a v Betleheme objaviť malého Ježiša: „Keď uvideli hviezdu, nesmierne sa zaradovali.“ Žijeme v časoch GPS technológií a navádzacích systémov, ale zdá sa, že dnes ešte viac ľudí blúdi ako kedysi – v morálnom zmysle. Trafíme presne na ulicu neznámeho mesta, ale netrafíme do seba, možno ani do neba… A nemuseli by sme blúdiť. Mudrcov cestovanie priviedlo k nájdeniu Krista. Na oblohe duše totiž existujú orientačné hviezdy: najprv vlastné svedomie je tou najbližšou orientačnou hviezdou, akousi Proxima Centauri našej vnútornej oblohy, ďalej pravdiví a múdri ľudia, životné míľniky a skúsenosti, Božie slovo a z neho najmä evanjeliá. Mudrci stratili smer, keď im zmizla hviezda. A našli ho, keď sa otvorili stránky Biblie v rukách znalcov Písma, v tomto prípade konkrétne kniha proroka Micheáša. Oni sa pohli v tomto svetle a boli úspešní v hľadaní. Je ešte Kristus pre mňa hviezdou môjho života? Je môj život poklonou alebo odklonom? Akým smerom sa vydám v Novom roku 2020? Milí Novomešťania, nech Boh žehná vaše prvé kroky a múdre rozhodnutia a naplní vaše rodiny pokojom a láskou. Blažej Čaputa, dekan

PÔSOBENIE BENEDIKTÍNOV V NOVOM MESTE NAD VÁHOM Pri určovaní najhodnotnejších pamiatok nemusí vždy platiť, že tá najstaršia musí byť zároveň aj najcennejšia. Ale pre Nové Mesto nad Váhom to platí, pretože keď chceme prísť k tej najstaršej, no zároveň aj k najhodnotnejšej kultúrnej pamiatke, tak musíme prísť k novomestskému rímskokatolíckemu kostolu. V priestoroch tohto kostola naozaj dýcha najstaršia história nášho mesta. No v skutočnosti sa nezačala celkom tu, ale na pergamene v kráľovskej kancelárii Bela IV., v listine obsahujúcej názov nášho mesta. Panovník Belo IV. ňou v roku 1263 daruje Nové Mesto benediktínom z kláštora sv. Martina v Panonhalme. Budova kostola zasvätená Panne Márii, tu stála ešte pred ich príchodom do nášho mesta, teda pred tým, ako sa Nové Mesto vynára zo šera

historickej anonymity. Dovtedy to boli dejiny bez histórie, ktoré môžeme poznávať len na základe archeologických nálezov. Keď sa zmieňujeme o novomestskom kostole z čias prvej písomnej zmienky, nemali by sme si ho predstavovať v takej podobe, v akej ho poznáme dnes. Súčasný stav archeologického výskumu nám však ani nedovoľuje poznať jeho pôvodnú podobu. Nevieme ani s určitosťou povedať, kto tento pôvodný kostol vystaval. Boli to benediktíni, ktorí v Novom Meste pôsobili už predtým a do nášho mesta sa v r. 1263 vlastne iba vrátili? Pamiatky, ktoré sa nám zo stavebnej činnosti benediktínov zachovali, sú až po tomto roku. Súvisia s rozsiahlou prestavbou tohto kostola benediktínmi. Nie je ich veľa, ale aj z toho dôvodu sú veľmi vzácne

a hodnotné. Dve z nich nájdeme v samotnej stavbe kostola – sú to románsky polkruhový portál a spodná časť kostolnej veže. Pri pohľade na vežu si nemôžeme nevšimnúť jej excentrické postavenie. Vysvetlenie je jednoduché: nešlo totiž o kostol v pravom slova zmysle, teda o typickú sakrálnu budovu so vstavanou vežou, ale o zaklenutú trojloďovú stavbu s dvoma vežami – baziliku, ktorou sa v stredoveku najčastejšie prezentovali práve benediktíni. Nesmieme, samozrejme, zabúdať na najpozoruhodnejšiu a zároveň aj najkrajšiu románsku pamiatku - hlavicu románskeho stĺpa vykopaného pri opravách kostola v roku 1872. Umenovedci ju pokladajú za skvost tohto druhu umenia z románskeho obdobia. Ale ani pomenovanie tejto pamiatky nie je jednoznačné. Podľa niektorých odborníkov to 3


www.nove-mesto.sk

NOVOMESTSKÝ

SPRAVODAJCA

Pohľad na rímskokatolícky kostol zo západu. Spodná časť kostolnej veže pochádza zpôvodnej benediktínskej baziliky. Foto: Viliam Polák

nemusí byť architektonické zakončenie hornej časti stĺpu - hlavice, ale môže ísť o podstavec románskej krstiteľnice. Paradoxom je, že táto, azda najhodnotnejšia románska pamiatka, po dlhý čas slúžila na dvore prepozitúry ako podstavec na kvety. Z tejto nedôstojnej funkcie ju oslobodili pracovníci Podjavorinského múzea v roku 1995 a dnes je vzácnou súčasťou expozície novomestského múzea. Benediktíni zanechali svojím účinkovaním v Novom Meste aj inú ako materiálnu stopu. Boli pre Nové Mesto, ako aj pre celé územie Slovenska, požehnaním. Uvedomme si, že všade tam, kde pôsobili, budovali základy vzdelanectva a kultúry. Je veľká škoda, že obraz o ich účinkovaní môžeme nadobudnúť len na základe našich predstáv: v útrobách baziliky zneli nádherné gregoriánske chorály, zbožnosť a múdrosť mníchov ovplyvňovali duchovný život Novomešťanov a ľudí z okolia. Blahodarný vplyv na obyvateľstvo Nového

Reliéfny kamenný stĺpik, pravdepodobne noha kostolnej krstiteľnice alebo hlavica románskeho stĺpa. Foto: Viliam Polák Románsky portál do veže. Foto: Viliam Polák

Mesta sa prejavil vo veľkej miere aj v rozvoji poľnohospodárstva a najmä remesla, čo bolo veľmi dôležité pre ďalší vývoj mesta. Dejinné okolnosti benediktínom v našom meste však nežičili. Ich rád ako celok sa zamiešal do vysokej politiky a syn Bela IV, kráľ Štefan V., im v roku 1271 kostol a k nemu patriace majetky odobral. Krátko po majetkovej zmene, v roku 1275, sa mariánsky kostol v Novom Meste stáva

kostolom farským. Predstavenstvo kláštora na Panónskej hore sa potom celé storočie bezvýsledne pokúšalo obnoviť svoje majetkové práva. Je celkom možné, že príslušníci rádu z Nového Mesta neodišli, ale zmenili svoj dovtedajší spôsob kláštorného života za eremitský (pustovnícky). Týchto eremitov, pochádzajúcich z novomestského kláštora, poznali v Bošáckej doline ako bosákov – bosonohých mníchov, ktorí sa pravdepodobne usadili na mieste, kde neskôr vznikla obec Bošáca. Jozef Karlík

O KULTÚRU NEBOLA V ZÁVERE ROKA NÚDZA December 2019 bol v Mestskom kultúrnom stredisku skutočne rušný. V spolupráci s mestom, školami, škôlkami, Centrom voľného času, niektorými organizáciami, dobrovoľníkmi a Podjavorinským múzeom, sme pripravili pestrý program. Obyvatelia a návštevníci nášho mesta si mohli vybrať z množstva kultúrnych podujatí. Bohatý adventný program odštartoval víkend vo folklórnom duchu – klasickou zabíjačkou na námestí, tvorbou adventných vencov (ZŠ sv. Jozefa) a inštaláciou adventného venca na fontáne pod vedením Silvie Pavlechovej. Jeho prvú sviecu zapálili žiaci Spojenej školy sv. Jozefa. V rámci tohto víkendu sme v divadelnej sále MsKS nádherným programom oslávili 30.výročie folklórneho súboru OTAVA. DFS Čakanka a ich partnerský súbor Maleníček z Moravy roztancovali svoje choreografie na pódiu na námestí, zatiaľ čo babičky a deduškovia zo Zariadenia pre seniorov spolu so svojou riaditeľkou Z. Kubrickou a ďalšími dobrovoľníkmi ošatili a ozdobili okolité stromy. V Podjavorinskom múzeu nezaháľali a verejnosti sprístupnili pohyblivé betlehemy, pripravili prednášku o štedrovečerných zvykoch v Trenčianskom kraji a hostili dve dámy, M.Pomajbovú a J.HrkotovúHladkú, s ich prednesom na tému Adventu a Vianoc. Druhý decembrový víkend sa niesol v znamení rozprávok a bábkového divadla. Na námestie, ako obyčajne, zavítal sám Mikuláš. Spoločne so svojimi anjelmi a čertíkmi priviedli uzimené deti do Mestského kultúrneho strediska, kde sme sa všetci stali súčasťou veľkej oslavy významného jubilea bábkarskej tradície v našom meste. Od 6.decembra 1919, kedy bábkari z Nového Mesta nad Váhom uviedli v Hoteli Neubauer prvé bábkové predstavenie, totižto uplynulo presne 100 rokov. Históriu bábkarskeho diania na pôde nášho mesta, so zameraním na novodobé dejiny, ktoré od roku 2006 píše Divadielko Galéria, sme zachytili vo výstave bábok, kulís a fotografií, ktorá potrvá do konca januára v Galérii Petra Matejku – Nech sa páči, príďte sa pozrieť! Divadielko Galéria počas tohto víkendu odohralo dve 4

predstavenia – Eliášove husle a Kaimovo dobrodružstvo a pre detičky pripravilo tvorivé dielničky výroby bábok. Druhú adventnú sviecu zažali naši skauti. V nedeľu 8. decembra sme na adventných potulkách našim mestom privítali stovky ľudí – v centre mesta na nich čakalo niekoľko zastavení, kde mohli zažiť drobný umelecký program našich domácich súborov a sólistov. K akcii sa ochotne pridalo aj niekoľko podnikov, škôl, cirkví a miestna organizácia Matice slovenskej. Všetkým veľmi pekne ďakujeme a už teraz sa tešíme, že sa pri tejto milej akcii stretneme opäť o rok! V polovici decembra sa priam spustila lavína vianočných koncertov – folkovej skupiny Premeny, koncertu Klubu priateľov hudby – Duo Belcanto, Malého komorného orchestra, ako aj večer Poetickej scény s rozprávkami Milana Rúfusa. Tretí víkend bol prežiarený vianočnými piesňami. Po tom, čo vokálne trio Mini bandu na plný dych zaspievalo pieseň pri zapaľovaní tretej sviece, celá kapela pokračovala známymi popovými a džezovými hitmi na pódiu. Zima neodradila ani spevákov a hudobníkov, ktorí priniesli duchovné piesne a koledy v rámci ekumenického koncertu na námestí. Účinkoval spevácky zbor Prepozitúry Panny Márie, spevácky zbor Cantabile, mládež z Evanjelickej cirkvi a.v. a spevokol Apoštolskej cirkvi. Vianočné trhy, s ich nádielkou detských vystúpení, ako aj podvečerných koncertov, sa konali už od 13.decembra. Do nášho mesta zavítala Trenčianska 12, HS Kabo band s Marcelou Molnárovou, Country Texas, čerstvá víťazka „Česko-Slovensko má talent“ Margaréta Ondrejková a ľudová hudba Huncúti, ktorá krásne dotvárala atmosféru posledného dňa vianočných trhov a poslaneckej kapustnice. Ani sme sa nenazdali a na rozsvietenie čakala už len posledná štvrtá svieca, ktorú s gitarou pod dáždnikmi zapálila mladá talentovaná


NOVOMESTSKÝ

speváčka Laura Magičová v duete so svojou mamou Máriou. Vyvrcholením celého Adventu bol príjemný a noblesný koncert Márie Čírovej, počas ktorého predstavila svoj nový vianočný album s názvom Moje Vianoce. Milí čitatelia, priaznivci umenia a kultúry, to bol pohľad späť na posledný mesiac roku 2019. Chcem Vám úprimne poďakovať za Vašu priazeň, ktorú ste minulom roku prejavili Mestskému kultúrnemu stredisku, či už Vašou prítomnosťou na jednotlivých akciách, alebo slovom povzbudenia a ocenenia. Spoločne stojíme na prahu

SPRAVODAJCA

www.nove-mesto.sk

nového roku a mojím prianím pre nás všetkých je, aby do ďalších dní, sviatočných aj tých všedných, ktoré nás čakajú, nám svietilo Svetlo zhora, aby preteplilo každý chlad, spomalilo každý zhon, osvietilo každé nedorozumenie, uzdravilo každú bolesť, smútok, či nemoc, vyriešilo každý problém a viedlo nás k skutočným životným hodnotám. Zároveň verím, že v nastávajúcom roku 2020 Vám budeme môcť priniesť dobrú a kvalitnú dávku umenia a kultúry. Tešíme sa na stretnutia s Vami! Mária Volárová, riaditeľka MsKS

ALBÍN BRUNOVSKÝ A JEHO ŽIACI Na koniec januára 2020 pripravuje Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne výstavu názvom Albín Brunovský a jeho žiaci. Výstava návštevníkom predstaví ďalšiu časť z kvalitného a rozsiahleho zbierkového fondu GMAB v Trenčíne a to vynikajúcu a medzinárodne uznávanú grafickú tvorbu slovenských umelcov. Ide o čiernobiele i farebné grafické diela jedného z našich najznámejších grafikov profesora Albína Brunovského a generáciu študentov, ktorí v priebehu dvoch desaťročí absolvovali pod jeho vedením štúdium na Oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Profesor Albín Brunovský sa narodil v roku 1935 v Zohore a zomrel v roku 1997 v Bratislave. Po štúdiách na VŠVU v Bratislave v rokoch 1956 – 1961 na Oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka, toto oddelenie viedol 23 rokov (1967 – 1990). Albín Brunovský vo svojej ranej grafickej tvorbe nadviazal na svojho mimoriadneho učiteľa Vincenta Hložníka, ktorý je zakladateľom modernej slovenskej grafiky a humanistickým posolstvom svojej tvorby ovplyvnil ďalšie generácie umelcov (pred pár mesiacmi 22. októbra 2019 si kultúrna verejnosť pripomenula jeho 100. výročie narodenia). Pod Brunovského vedením vyrástla generácia grafikov, ktorí sa významne presadili nielen doma ale aj v zahraničí. Brunovský vyškolil viac ako šesťdesiat renomovaných výtvarníkov, ktorí priniesli do vývoja slovenskej grafiky nové podnety. Galéria zo svojich zbierok popri grafickej tvorbe Albína Brunovského, na výstave predstaví diela ďalších umelcov: Peter Augustovič (1959), Igor Benca (1958), Alexander Bugan (1952), Martin Činovský (1953), Karol Felix (1961), Róbert Jančovič (1958). Obaja - Róbert Brun (1948) aj Dušan Kállay (1948) u Brunovského študovali len posledný semester v roku 1972. Ďalej sú to autori- Peter Kľúčik (1953), Vojtech Kolenčík (1955), Marián Komáček (1959), Igor Piačka (1962), Dušan Polakovič (1950), Katarína Vavrová (1964), Alex Vojtášek (1952). Už od 70.rokov 20. storočia sa pre grafickú tvorbu prvých absolventov tohto oddelenia (známych aj pod spoločným názvom Brunovského grafická škola) zaužíval pojem imaginatívne umenie, ako variant fantazijného realizmu. Zdôrazňuje sa najmä úloha fantázie, symbolu, prevláda poeticko – meditatívny tón, najmä vo figuratívnej tvorbe. Skôr ako výtvarný štýl, tento pojem charakterizuje mentálne pramene tvorby

samotných umelcov. Predovšetkým je však spojený mimoriadne náročným, precíznym a dôsledným perfekcionizmom umelcov pri samotnom procese tvorby grafických diel, aj dovtedy nevídaných rozmerov, s použitím náročných techník leptu, mezzotinty, akvatinty, dnes už takmer nepoužívaných. V súvislosti s majstrovským používaním týchto starých grafických techník, je pozoruhodné aj ich originálne experimentovanie s novými výtvarnými postupmi.

Galéria diela renomovaných autorov získava do svojich zbierok od 70. rokov 20. st. do súčasnosti (vystavené dielo od A. Bugana „Presne“, farebný lept, 1978,bolo do galérie získané kúpou ešte v roku 1979 a K. Vavrová grafiku „Na ružiach ustlané“, kolorovaný lept, mezzotinta, 2010, galérii darovala v roku 2014). V zbierkovom fonde GMAB je zastúpených viac ako 1400 grafických diel, preto vystavená kolekcia predstavuje len jeho malú, ale o to významnejšiu súčasť. Súčasťou trenčianskeho zbierkového fondu sú aj vybrané diela umelcov „návratistov“, spriaznených s Novým Mestom nad Váhom, ktorých diela sú zakaždým významnou súčasťou výstavy „Návraty do Nového Mesta nad Váhom“. Ide o grafické diela Karola Ondreičku (1944-2003), Maje Dusíkovej – Ondreičkovej (1946), Ingrid Zámečníkovej (1958) a Dušana Nágela (1949), ktorý žiaľ ako jediný svojou tvorbou v GMAB v Trenčíne nie je zastúpený. Aj keď tradičné grafické umenie v kontexte súčasných výtvarných tendencií nie je tzv. na pulze dňa, výnimočné diela, ktoré má vo svojich zbierkach GMAB v Trenčíne, svojou kvalitou a jedinečnosťou dodnes vyvolávajú priaznivé ohlasy tak u odbornej ako i laickej verejnosti. Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 24. januára 2020 v MsKS v Novom Meste nad Váhom vo výstavných priestoroch Galérie Petra Matejku. Ela Porubänová

5


www.nove-mesto.sk

NOVOMESTSKÝ

SPRAVODAJCA

STOROČNICA GYMNÁZIA M. R. ŠTEFÁNIKA

Ocenení zamestnanci gymnázia na slávnostnej akadémii. Foto: Jana Krištofovičová

Každé jubileum je príležitosťou na spomienky, oslavu i hodnotenie. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika oslavuje 100 rokov svojho vzniku. V tejto jednej vete je ukryté veľké množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí či spomienok. Zostal tu kus života nielen študentov, pracovníkov školy, ale aj našich priaznivcov i podporovateľov. Tisíce spomienok. A je na čo spomínať... Predchodkyňou gymnázia bola židovská reálka, ktorej prvá trieda sa otvorila v roku 1855. So vznikom Československej republiky síce činnosť židovskej reálky zaniká, ale medzi obyvateľstvom stále pretrvávala myšlienka založenia vyššej štátnej školy. Iniciatívy sa chopil evanjelický farár Ján Martiš, ktorý na zasadnutí obecnej správnej komisie 7. mája 1919 podal návrh požiadať vládu, aby na jeseň otvorila vyššiu štátnu reálku. Počas matičných slávností v auguste 1919 v Turčianskom Svätom Martine odovzdal ministerský radca Jaroslav Vlček poverenie otvoriť štátnu vyššiu reálku v Novom Meste nad Váhom. Zároveň navrhol za správcu školy profesora Josefa Krausa. Výnosom ministerstva školstva a národnej osvety zo dňa 6. septembra 1919 bola transformovaná doterajšia maďarská súkromná reálka na Československú štátnu reálku v Novom Meste nad Váhom. So založením školy sa zároveň realizovalo povolenie o postupnej premene reálky od 5. ročníka na reformné reálne gymnázium. Vyučovanie v prvom školskom roku sa začalo 16. septembra 1919. Budova školy, ako ju poznáme dnes, bola postavená v rokoch 1922 -1924. Počas storočnej existencie došlo k viacerým zmenám, menil sa

Moderátori osláv storočnice. Foto: Jana Krištofovičová

6

názov, vybavenie školy, menili sa predmety, zmien bolo a ešte bude veľa. Život tejto ustanovizne pulzuje vnútri i navonok. Od roku 1971 pracuje škola v Systéme pridružených škôl UNESCO. Aktívna spolupráca v rámci projektov pretrváva doteraz s Gymnáziom v Uherskom Hradišti. Zapojením sa do práce v projekte SOKRATES sa škola zviditeľnila v Anglicku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku a Španielsku. Študenti majú možnosť participovať na viacerých medzinárodných projektoch EUROSCOLA, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Mladí reportéri pre životné prostredie a iné. „Za uplynulých 100 rokov sa tejto zaslúžilej činnosti venovalo veľa skvelých riaditeľov a pedagógov. Všetkým tým, ktorí sa venovali či venujú žiakom našej školy rok, desaťročie alebo omnoho viac, úprimne ďakujem. Inšpirácia, motivácia, vedomosti a múdrosť, to sú pravé hodnoty, ktoré žiaci sa od nich učili a učia a vďaka nim brány našej alma mater opustili tisícky absolventov, ktorí sa s hrdosťou hlásia k svojej škole a radi si zaspomínajú na roky strávené so spolužiakmi a učiteľmi na vyučovaní a mimo neho,“ povedal riaditeľ školy Mgr. Ján Pavlíček a dodal: „Preto ma nesmierne teší, že predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška pri tejto príležitosti udelil ocenenie 22 zamestnancom školy za ich dlhoročnú prácu a prínos v oblasti vzdelávania mládeže.“ Gymnázium M.R. Štefánika vychovalo tisícky absolventov. Môžete ich stretnúť na letisku v Dubaji, v čele úspešných firiem, v kanceláriách IT firiem po celom svete, v laboratóriách SAV, na chodbách európskeho parlamentu, na misiách v rôznych kútoch sveta, v desiatkach nemocníc doma či zahraničí, za katedrou základných, stredných i vysokých škôl a nemálo z nich sa uplatnilo i na poli kultúry či umenia. „Našej škole chcem v tento slávnostný deň popriať veľa úspechov na ceste jej rozvoja, veľa zapálených učiteľov a žiakov hladných po vedomostiach. Jej úloha je veľmi dôležitá, lebo odovzdané duchovné bohatstvo nikdy nezanikne,“ dodal Pavlíček. Slávnostná akadémia na oslavu storočnice sa uskutočnila 27. novembra 2019 v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska. Dana Uhríková

O slávnostný príhovor sa postaral riaditeľ školy Ján Pavlíček. Foto: Jana Krištofovičová


NOVOMESTSKÝ

www.nove-mesto.sk

SPRAVODAJCA

ČACHTIČANKA SO ZLATOM V HRDLE Je mladá, je pekná a už niekoľko týždňov sa môže pochváliť označením víťazka súťaže Česko Slovensko má talent. Ešte len 16-ročná Margaréta Ondrejková z Čachtíc prišla prvýkrát na pódium pred porotu a hneď si vyslúžila zlatý bzučiak, ktorý ju posunul do finále. Konkurencia v ňom bola enormná, no študentka Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Nového Mesta nad Váhom sa nezľakla. „Samozrejme, že som mala rešpekt pred ostatnými finalistami. No ja som na svoje vystúpenie nastúpila s tým, že predvediem svoj najlepší výkon a uvidím, kam ma až dostane.“ Milý zvonivý hlas mladej slečny mal v sebe usmievavý tón. Teraz, niekoľko týždňov po skončení súťaže, má na neho nárok. A aj keby nevyhrala, odviedla kus poctivej práce a so svojim talentom nakladá najlepšie ako sa dá. „Nedokážem opísať emócie z momentu, keď som vyhrala. Zrazu bolo pri mne veľa ľudí, veľa vravy, jasot. Mala som pocit, že sa to celé deje mimo mňa.“ Realita bola však taká, že mladá speváčka zvíťazila a pracovných ponúk bude mať od tejto chvíle viac než dosť. „Počas súťaže

sa Margarétka. „Svoju budúcnosť vidím spojenú s hudbou. Je to to, čo ma nesmierne baví a napĺňa,“

FOTO: archív Margaréty Ondrejkovej

mi škola vychádzala v ústrety a som jej za to nesmierne vďačná. Áno, ponuky na vystúpenia sa už objavili. Napríklad aj na Silvestra som vystúpila v Tatrách,“ pousmiala

FOTO: archív Margaréty Ondrejkovej

vyznala sa so svojich plánov. S takým nádherným hlasom by sme jej ani neodporúčali robiť niečo iné. Tatiana Brezinská

ROZPRÁVKOVÝ SVET V EKODIELNIACH Ekodielne bolo podujatie plné prednášok a kreatívnych dielní, ktoré ukázalo, že aj jeden človek vie pomôcť celému svetu. Konalo sa 23. 11. 2019 v budove Domu kultúry Javorina Stará Turá. Počas Ekodielní mali návštevníci možnosť navštíviť rôzne prednášky zamerané na odpady v domácnostiach a okolo nás, o škodlivosti módneho priemyslu a jeho vplyve na nás, o tom, ako vytvoriť ekoprodukt, ktorý pomáha, o význame včiel a radách pre tých, ktorí sa chcú včelárstvom zaoberať, o dopade nakupovania na životné prostredie, prečo je dobré byť zero waste, o pitnej vode, alternatívnom a pritom štýlovom bývaní a mnohé iné.

Žiaci Strednej odbornej školy zo Starej Turej predstavili medzinárodný projekt Aktiv, do ktorého sa zapojili a vo svojom tíme úspešne riešili problém triedenia odpadu. Vo filmovom premietaní hry Rozprávkový svet s enviromentálnou témou (pozn. red.: v réžii Márie Kubovicovej) sa predstavili deti detského divadelného súboru Javorinčatá pri SDOS v MsKS v Novom Meste nad Váhom. Ekodielne boli pre každého, kto sa chcel naučiť ako zrecyklovať a znovu využiť materiály, ktoré by inak skončili v koši. Záujemcovia si mohli vyrobiť napr. peňaženky z tetrapaku, podsedáky alebo tašky z tričiek, gumičky z kravát, výrobky z plastového recyklátu. Ako

materiál na recyklovanie poslúžili aj niektoré plagáty tohto podujatia, z ktorých sa okrem iného vyrábali šperky a dekorácie. Vďaka elektronizácii si mohli niektoré veci, stránky a aktivity pozrieť pomocou QR kódov, ktoré boli k dispozícii v rámci celej budovy Domu kultúry Javorina. V priebehu podujatia si záujemcovia mohli zasúťažiť v ekokvíze a vyhrať ekobalíček, vidieť živé ukážky a nápady na ekologickejšiu domácnosť a mnohé iné. Nezvyčajné podujatie s názvom Ekodielne bolo pre každého, komu nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty. Mária Kubovicová

ĽH ROVENEC - POĎAKOVANIE TSK

ĽH Rovenec ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Mestskému kultúrnemu stredisku v Novom Meste nad Váhom za finančnú podporu pri realizácii projektu - Doplnenie štylizovaných replík mužských ľudových odevov pre ĽH Rovenec. Výrobu realizovali: Folk model - Viera Černová z Trenčína (kroje), Timpani z Lozorna (čižmy) a JARES z Bratislavy (opasky), ktorým ďakujeme za spoluprácu a kvalitne odvedenú prácu. V týchto odevných kompletoch sa prvýkrát predstavili naši hudobníci - kontráš (odev z Moravského Lieskového) a klarinetista (odev z Modrovej) na podujatí Novomestská zabíjačka a viazanie adventného venca pri fontáne 29. novembra minulého roku v Novom Meste nad Váhom. Publiku sme spríjemnili chvíle ľudovými piesňami z okolia nášho mesta, medzi nimi i z obcí, v ktorých sa nosili pôvodný ľudový odev prezentovaný našimi replikami týchto odevov. Mária Mizeráková

Rovenec v nových replikách mužských ľudových odevov. Foto: Jana Krištofovičová

7


www.nove-mesto.sk

NOVOMESTSKÝ

SPRAVODAJCA

SPOMÍNAME Dňa 24.12.2019 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a svat Ján Švorc. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou celá rodina Kozáčková.

10. januára si pripomíname 3. výročie od chvíle, keď nás opustila naša mamička a babička PhMr. Marta Gáliková. S láskou spomína dcéra Marta s rodinou.

Je to už 20 rokov...čas nezahojil bolesť, len nás naučil žiť s tým, že už nie si... 14. januára 2020 si pripomíname 20 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka, pradedka a známeho Rudolfa Ataloviča. S láskou a úctou spomína celá rodina.

18. januára si pripomenieme 21.výročie úmrtia nášho drahého otca, dedka a pradedka Rudolfa Košťála. Kto ste ho poznali a mali radi venujte mu s nami tichú spomienku. Spomína celá rodina.

Blahoželáme

Srdečné blahoželanie našej najdrahšej Anke Atalovičovej, ktorá dňa 24.12.2019 oslávila 85. rokov. V deň Tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol Tvoje kroky. Nech Ťa navždy jeho milosť chráni, nech splní každé z Tvojich prianí. K vzácnemu životnému jubileu z úprimného srdca praje 5 detí, 10 vnúčat, 14 pravnúčat a ostatná rodina.

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA U NEVIDIACICH Významným dňom pre všetkých ľudí so zrakovým postihnutím je každoročne 13. november. Je to deň narodenia Valentína Hauýa. Nevidiaci na celom svete si ho pripomínajú ako Deň nevidiacich. Valentín Hauý bol francúzsky prekladateľ a neskorší tlmočník kráľa Ľudovíta XVI. Podnetom na začatie pomoci nevidiacim bola pre neho udalosť, ktorej sa stal svedkom na ulici. Išlo o zosmiešňovanie slepcov počas pouličnej cirkevnej slávnosti svätého Ovídia. Už vtedy sa rozhodol založiť pre nich školu. O rok neskôr sa mu to aj podarilo a založil prvú školu pre nevidiacich v Paríži s názvom Ústav pre mladých slepcov. V neskoršom období dokázal získať podporu kráľa Ľudovíta XVI. a škola dostala názov Kráľovský ústav pre nevidiace deti. Poslaním ústavu bolo, aby sa nevidiaci mohli vzdelávať, a tak lepšie uplatniť v živote. Túto významnú osobnosť si pripomenuli aj tento rok v ZO ÚNSS v NMnV. Každoročne na počesť tohto velikána usporadúvajú Slávnostnú akadémiu. Stretli sa všetci členovia, ktorým to zdravotný stav dovolil, spolu so svojimi sprievodcami. Po slávnostnom príhovore boli odmenení jubilanti, ktorí oslávili v tomto roku okrúhle narodeniny alebo iné významné jubileum. Po gratuláciách a odovzdaní darčekov nasledoval kultúrny program. V ďalšej časti akadémie predsedníčka stručne zhrnula aktivity ZO v tomto roku. Bolo ich dosť, za ich realizáciu vďačia svojim štedrým sponzorom. Bez nich by organizácia len veľmi ťažko prežila. Oľga Vertáková, predsedníčka ZO ÚNSS

Časť ocenených jubilantov na slávnostnej akadémii. FOTO: archív únie

8

30. január 2020 o 18:00 vo Výstavnej sieni MsKS Večerný koncert Klubu priateľov hudby

POKLADY RANÉHO BAROKA - lutnový koncert s poéziou Francesca Petrarcu

Účinkujú: Le nuove musiche, Hilda Gulyás - soprán Jakub Mitrík - chitarrone a baroková gitara, umelecký prednes


JANUĂ R 2020

"!&"!

;4,>:6 : 3 =:-:>, : 3

;4,>:6 : 3 =:-:>, , 90/0b, : 3

:7 >,6 @[948:^9[ Z0 3: 809:@,74 :=:-9[8 706E<:8 ,9274.605 6<Eb:@905 (46>I<44 "@/:@07 , ?>4,3:7 =, /: K=><,94, :-67:;09[ =@:5484 D@40<,.H84 ;<4,>0b84 = 6>:<[84 =4 <:D?840 9,570;X40 : Z4@:>, 8? @X,6 @=>K;4 50/09 /<D[ .37,;0. 6>:<[ =4 @D,7 /: 37,@C Z0 -?/0 503: ?^c:8 , 9,@CX0 3: ;:@:7,5K 6? 6<Eb:@905 6>:<E :.3:<07, =8<>0b90 90-0D;0^9:? .3:<:-:? ;<0>:Z0 7406 ;<:>4 >05>: .3:<:-0 =, 9,.3E/D, 9, 70209/,84 :;<,/09:8 0B:>4.6:8 :=><:@0 8?=H =, :74>>70 @C/,f 9, @0b84 /:-<:/<?Z9K ;7,@-? /: 90D9E8, '% #,!.,#.1@+5 (,*6#' 849 =7:@09=6[ /,-492 # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R =:-:>, , 90/0b, : 3 ! $& 9 > : %;40= 49 /4=2?4=0 0 >,680< 908:Z9G 9E5=f /@:.3 >,6 :/74X9[.3 3</49:@ ,6: =K 70209/E<9C =?;0<X;4I9 ,9.0 %>0<7492 , 2094E79C @C9E70D., ),7>0< 0.60> %;:547, 4.3 =;:7:^9E K7:3, ?=4, D,.3<E94f .07[ =@0> ),7>0< 50 @C9E70D.:8 -4:/C9,84.6G3: :-706? 6>:<[ X;4I9:8 D,-0D;0^H /:6:9,7G 8,=6:@,940 70-: =6J< ;<0@>070940 >,6 =, @_,6, >:8?>: @C9E70D? ,9.0 ;<0809H 9, =>,>:^9G3: /4@:6G3: 8,50=>E>903: , /:6:9,70 909E;,/9G3: >@:<, 3:7?-, '% #,!.,#.1@+5 +'*,2 +5 (,*6#' 849 =7:@ /,-492 # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R

"!& ! !&

%47@4, 50 K=;0X9E 706E<6, , @0<H Z0 6:90^90 9,X7, <0.0;> ,5 9, Xf,=>9[ @Df,3 $09E>, 50 8,9Z076, D9E803: =;4=:@,>0b, @: =@:54.3 6<?3:.3 /:/E@, _,7XH8 Z09E8 :/@,3? , =47? 6 70;X408? Z4@:>? ,70 @ 505 @7,=>9:8 Z4@:>0 50/09 :=?/:@[ ;<@:6 .3[-, 0<0^6, , >,90^94., 74X6, =>:5H 9, D,^4,>6? /:-<0 <:D-039?>05 6,<4G<C ,70 6:8;746?50 =, 505 @Df,3 = ;<4,>0b:8 O 8?D46,9>:8 .37,;4 D 3:<=605 =7?Z-C =K @Z/C ;<4;<,@09H ;:8J.f + (,*6#' 849 ^0=6E @0<D4, # @=>?;9G R /0>4 X>?/09>4 , =094:<4 R =:-:>, , 90/0b, : 3 "!& ! !& =:-:>, : 3 ! $& 9 > 8 8 E !,>E74, #0><, e0-H^6:@E =7:-:/9E ><4/=4,>94^6, Y450 9496, Z450 9, =>,>6? = /@:84 9,1K6,9[84 =0=><,84 6>:<[8 =,8, ;<,.?50 @ /4D,59:@:8 X>K/4? , 8E 9,570;X4? ;<4,>0b6? 8?=H =>E70 =7KZ4f 0/9G3: /c, ,70 9E5/0 ;40<6: ;:8:.:? %48:9? &,>4,9, C6:@E &E 50 ^0<=>@: ;: <:D@:/0 ;: 6>:<G3: =4 ;<4@:7E ;<49., (H>6, D,674,>03: /: @>E^05 ;:/:-C 6>:<:8 505 <:^9[ =C9 :/.3E/D, Z4f = :>.:8 %>,9:8 a?-:X 0_ D7G =0=><C D4=>4, Z0 =, 9496, =><0>E@E = ;069[8 :=>079[ , :9, 50 9K>09E D,^,f Z4f :/D9:@? +:D9,8?50 =, 87E/09.:8 ;40<6: 505 @0D8K D94^4, 3: , (H>06 D84D90 = ,<06:8 $ ! % ( &$ '!"( \ @/:@.:8 0/49E 8:Z9:=f ,6: D7:84f (H>6:@0 ;<0674,>40 50 9E5=f 3: , ;:/946,>0b:8 +: D,^4,>6? =, @, =;<E@, ,6: ;:<4,/9, @ _,706:8 =@0>0 ;:>@:<, ;:=>?;90 @X,6 !,>E74? ;<45H8, 9, 840=>: =@:505 + .,4-.52( 849 ^0=6E @0<D4, # /.G<C @, D,^H9, 3b,/,f =@:5 9:@[ D8C=07 Z4@:>, , ,5 /: 505 @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R Z4@:>, D<,D? @=>K;4 9:@[ 8?Z + %( (,*6#' 849 ^0=6E @0<D4, # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R =:-:>, : 3 "$'

? 94@0= :?> 0_ =7E@903: ,?>:<, /0>06>H@:6 ,<7,9, &3<:8-0C3: 3<4=>:;30< #7?880< 9E5/? 8d>@03: @ 503: =H/70 >0=90 ;: :=7,@0 9,<:/09H9 9, 840=>0 ^49? =, DE3,/90 :-5,@H =@:5<ED9C , X,<8,9>90 90:/-C>9[ /0>06>H@ 09:4> 7,9. ,9407 <,42 #:=>?;90 =, D:D9,8?50 = ^70984 <:D3E/,905 0B.09><4.605 <:/49C ,5 = ://,9[8 =7?Z:-9H.>@:8 ,-C <:D8:>,7 =40f /J8C=0790 ?>6,9K D: 7ZH , ;:7:;<E@/ , @C7:@47 D 905 ;<,@/? : =8<>4 =>,<G3: ;E9, '% (.'*' (,*6#' 849 =7:@09=6G >4> # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R =:-:>, : 3 & 8 E &30 2<?/20 +E3,/9E 674,>-, =, D ,;:9=6, /:=>,7, /: '% 6/0 8?^47, 6,Z/G3: 6>: @=>K;47 /: 505 /:8:@, 0>06>H@6, ?7/::9:@E 50 @X,6 @ 80=>0 9:@E , @ 9,/;<4<:/D09G =47C 90@0<H !ED:@ @X,6 D809H 60_ /: ;<0674,>03: /:8? @=>K;4 ,5 :9, , <:D3:/90 =, 674,>-? D,=>,@4f D, 6,Z/K .09? '% &,.,. 849 =7:@09=6G >4>?76C # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R

=><0/, : 3

;4,>:6

: 3 =:-:>, : 3 90/0b, : 3

=:-:>, : 3 ! $& '9/0<A,>0< %6?;49, @0/.:@ ;<,.?5K.4.3 647:80><:@ ;:/ 37,/49:? :.0E9? @ ;:/8:<=6:8 7,-:<,>I<4? =, =9,ZH ;: 94^4@:8 D080><,=09H /:=>,f /: -0D;0^4, &089:>, 90;<0=6K8,9G3: 8:<=6G3: /9, ,70 940 50 50/49G ^:3: =, 8?=4, :-E@,fN ]:=4 9, 94.3 @ 37-490 ^H3, '% /"' %' &,..,. (C+B 849 =7:@ >4> # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R

%

8 9 D9 (,9/,8 Z450 =E8 @ -C>0 9, :6<,54 #<,3C , 6,Z/[ /0c /:8, .@4^H ,-C -:7 @ 6:9/H.44 (0^0< 60_ =H/74=6:8 -7K/4, /4@:6G D@0<C .3:/H =: =@:5484 6?8;E984 9, 50/9: ^,;:@,9G ],=>: , <E/ =, = 6,/06[8 ;:-450 0 D9,7.:8 @:509=605 34=>I<40 E ;:.4> Z0 =@0> =80<?50 6 DE946? , =.3Cb?50 =, 6 @0b605 -4>60 (<,5 /,7 @>0/C @ !:@08-<4 Q 9, !E<:/9H >eH/0 /0549C 50/9:? <,9:? /: ;:3C-? + $ %( #.5* (,*6#' 849 ^0=6E @0<D4, # @=>?;9G R R

Premietanie v Kine PovaĹžan podporuje

&

? [8 ,<.?= ,<>49 ,A<09.0 =, ;:8,7C .3C=>E /: ;:74.,59G3: /J.3:/6? 460 )477 %84>3 50 ;<0=@0/^09[ Z0 -?/0 7:@4f D7:^49.:@ /: 6:9., Z4@:>, >: 8JZ0 -Cf ^: 90@4/40f O 9406>: =, 3: >:>4Z ;:6KX, D,-4f %@:5=6H 84,8=6H /0>06>H@4 =4 >,6 9,;:=70/C 8?=4, D80<,f =47C = 90;<4,>0b84 @ :^,6E@,9:8 ;:6<,^:@,9H ;:;?7E<905 ,6^905 6:8G/40 '% (C+5 (,*6#' 849 =7:@09=6G >4>?76C # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R =:-:>, : 3

>

www.kinopovazan.sk

! $&

"!& ! !&

#:^,= **( 70>9[.3 :7C8;45=6[.3 340< 6>:<G =, 6:9,74 @ <:6? @ ,80<4.605 >7,9>0 -0D;0^9:=>9[ =><EZ946 $4.3,</ 0A077 D,.3<E947 >4=H.6C Z4@:>:@ 9E70D:8 -,>:3, ;79G3: -J8- , 9E=70/9:? 0@,6?E.4:? :-7,=>4 X>,/4I9, ;<0/ 4.3 0B;7ID4:? + ;<@:>90 :=7,@:@,9G3: 3</49? =, 90=6J< 6@J74 90=;:b,374@[8 , 906:8;70>9[8 491:<8E.4E8 D 8G/4H =>E@, 37,@9[8 ;:/:D<4@[8 '% #.5* 849 =7:@09=6G >4>?76C # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R

=:-:>, : 3 ! $& $0;<HD, %6?;49, @0/.:@ ;<,.?5K.4.3 647:80><:@ ;:/ 37,/49:? :.0E9? @ ;:/8:<=6:8 7,-:<,>I<4? =, =9,ZH ;: 94^4@:8 D080><,=09H /:=>,f /: -0D;0^4, &089:>, 90;<0=6K8,9G3: 8:<=6G3: /9, ,70 940 50 50/49G ^:3: =, 8?=4, :-E@,fN ]:=4 9, 94.3 @ 37-490 ^H3, '% /"' %' &,..,. (C+B 849 =7:@ >4> # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R 90/0b, : 3

"*

www.kinopovazan.sk

?Z 6>:<[ 90@0/07 -Cf /<?3[ 6: ;<@[ /:-C7 5?Z9[ ;I7 , /:=4,3:7 :-4/@, ;I7C D0802?70 478 D,.3C>E@, 940709 503: 90?@0<4>0b9G @[;<,@C /: 90;<0=6K8,9[.3 b,/:@[.3 ;?=>,>H9 ^4 ;:7E<90 70>C @D/?.3:7:_:? ,70 :/3,b?50 ,5 =K6<:840 , 6:9><:@0<D9K :=:-9:=f 70209/E<903: :-5,@4>0b, @<E>,90 80905 D9E8C.3 =6?>:^9:=>H ,6: -:7 503: @Df,3 = -<,>:8 ,70-: 847:=>9G ,1G<C !"$ %) + #.5* #,!.,#.1@+B 849 ^0=6G >4> # @=>?;9G R R

www.kinopovazan.sk

; 9 7,/E >,709>:@,9E 74D,-0>3 (7,=>49, %@E>6:@E <0D429?50 9, K=;0X9K 6,<4G<? -,70>6C ;<0 :=?/:@K 7E=6? ?Z 505 =</., 8E @X,6 /@:5,6K >@E< , >,6 74D,-0>3 @ 50/49:8 :6,8Z46? =><,>H K;790 @X0>6: "/.3E/D, 9, :<,@? ,-C =, ;:6K=47, -:5:@,f = 90;<4,Dc:? :=?/? % ;:8:.:? ,<40 (478, 4-?76:@E 6>:<E -:7, .07[ Z4@:> 505 :;:<:? , X>C<:.3 6,8,<E>:6 D,^H9, 3b,/,f .0=>? 6 9:@G8? Z4@:>? , ,5 @40<? @ =,8K =0-, 74D,-0>3 /:=>E@, /<?3K X,9.? 9, =6?>:^9G Xf,=>40 , 7E=6? + #.5* 849 ^0=6E @0<D4, # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R =><0/, : 3 % A

7 ><,/4>:<0 7,9C =4.H7=605 8,140 80/D4 =0-:? 90bK>:=>90 -:5?5K : 8:. (7E/, =4 =: =4>?E.4:? 90@40 ;:<,/4f 6[8 =, 90:-5,@H ;<@[ D<,/., &:88,=: ?=.0>>, ;:<?XH ;<H=,3? ;:;HX0 ;<,6>46C 9,5@F^X05 8,14E9=605 :<2,94DE.40 :=, !:=><, , ;:8JZ0 =?/.:@4 ,7.:908? /:=>,f =>:@6C 4.3 ;<H=7?X9H6:@ D, 8<0Z0 ]:=6:<: =, ,70 D,^90 =.3Cb:@,f 6 >@</05 ;:8=>0 %><3?5K.4 , <0,74>0 @0b84 @0<9[ ;<H-03 ^7:@06, 6>:<[ 9,@Z/C D80947 =@0> 8,140 & #.5* 0&'))$. @'2,0,-'/+B 849 ^0=6G >4>?76C # @=>?;9G R R

www.kinopovazan.sk

=><0/, : 3

www.nove-mesto.sk

SPRAVODAJCA

=><0/,

: 3 % E 'W,=6,A40940 S"/<:1KDP 50 D,-4>[ @ <:6? ://070940 -0D;0^9:=>4 @C6:;E@, 503: >07: ,Z X>C<46<E> ,-C =, ?-0D;0^47: Z0 50 9,:D,5 8d>@C ,>6, @:5,6, >:>: ;:9HZ0940 90@40 D940=f , ;<0=@0/^H =@:53: 8,9Z07, ,-C <,6@? = >07:8 4.3 =C9, ?6<,/74 , =;:7:^90 =, @C/,74 9, .0=>? /: ,7A,<4, #,.W,A=6, ;?>?5K.48 =, ;<4/E@, ,5 ?<209 ?>0^090. D >E-:<' @FDc:@ 478 =, :/:3<E@, @ :-/:-H /<,8,>4.6[.3 /05H9 ;:@:59:@G3: #:b=6, #" + %( #.5* 849 ^0=6G >4> # @=>?;9G R R =:-:>, , 90/0b, : 3 "!& ! !& 9 $/0 #, -. 2$(1 (4.6 , 503: 80/@0/H -<,>4, =, :.4>74 @ ;<,@06? , 908JZ? =, /:=>,f =;Ff (X,/0 :6:7: 94.3 =K :-<:@=6G ;<,@06G D@40<,>E 6>:<[8 -0ZH @ 37,@E.3 50/49G O " #:^,= 50/905 9,3Ec,^6C =, 9,X4 3</49:@4, <:D/074, , <?^ =><0>E@, @`^,>6: 809:8 04104 6>:<G =, .3.0 =>,f =>,>:^9[8 -:5:@9H6:8 , <:D3:/90 =, <?^, =;<0@E/D,f .0=>:? D, -<,>84 0/D4>[8 8,5K <?87: , (4.6 9,/ 37,@? =>,<:=>H = 680c:8 /:8:<:/.:@ 6>:<[.3 9E^079H6 =, /: (4.6, K;790 D-7ED947 ! +'*,2 +5 .,4-.52( 849 =7:@ /,-492 # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R

;4,>:6 : 3 =:-:>, : 3 90/0b, : 3

"!& ! !&

+ <:D;<E@,94, <:/49C -7HD6C.3 ;<4,>0b:@ 6:702:@ X;:<>:@.:@ ?807.:@ =;0@E6:@ =K;0<:@ , >40Z 946/C 90D@0<05909[.3 ,<.3H@9C.3 DE-0<:@ 8JZ0 /4@E6 9,374,/9?f /: 503: Z4@:>, , =70/:@,f 6<:6C 6>:<G 3: ;<4@40/74 6 K7:30 DE;,=9H6, 3:.4 9, c? @ /0>=>@0 908,7 89:3: ;<0/;:67,/:@ 478 ?6EZ0 @79C K=;0.3:@ ,70 ,5 9, @79C ;<0340< , DK1,7=>@, %( @'2,0,-'/+B 849 =7:@09=6E @0<D4, # @=>?;9G R X>?/09>4 , =094:<4 R

www.kinopovazan.sk

www.kinopovazan.sk

www.kinopovazan.sk

www.kinopovazan.sk

NOVOMESTSKĂ?

InformĂĄcie v pokladni kina PovaĹžan: streda, piatok, sobota, nedeÄ?a hodinu pred predstavenĂ­m, tel.Ăž. 032/285 69 25. Predpredaj vstupeniek v pokladni kina PovaĹžan: streda 19,00-20,30 h, piatok 18,00 - 19,30, sobota a nedeÄ?a 15,00-20,30 h. Predpredaj a rezervĂĄcie vstupeniek na www.kinopovazan.sk od prvĂŠho dÄ–a v mesiaci. TelefonickĂŠ objednĂĄvky neprijĂ­mame. Program KINA POVAĹ˝AN je na: www.kinopovazan.sk a www.msks.sk. NĂĄjdete nĂĄs aj na facebooku pod nĂĄzvom: KINO POVAĹ˝AN

DIGITĂ LNE 2D KINO SO ZVUKOM DOLBY SURROUND 7.1 9


www.nove-mesto.sk

10

NOVOMESTSKÝ

SPRAVODAJCA


NOVOMESTSKÝ

www.nove-mesto.sk

SPRAVODAJCA

DECORE, najväčšia predajňa na viac ako 400 m2 v Novom Meste nad Váhom na Odborárskej ulici 3 (bývalé tlačiarne Tising) s ponukou servítkov, sviečok, dekorácii, aranžmánov, jednorazového riadu. Svadobná výzdoba - predaj - prenájom.

kontakt: 0905 962 718 PRÁVNA PORADŇA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDR. RUČKAYOVEJ Zamestnávanie rodinných príslušníkov podľa zákona o nelegálnej práci Novelou č. 320/2019 Z. z. sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci v znení neskorších právnych predpisov, ktorý okrem iného vymedzuje, čo sa rozumie pod pojmom nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca, ich kontrolu a sankcie za porušenie a práve novela upravuje a mení legálnu definíciu, teda vymedzenie pojmu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Nelegálnou prácou od prvého januára 2020 nebude práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku. Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku. V praxi to znamená, že zamestnávateľ môže formou závislej práce zamestnať rodinného príslušníka aj bez uzatvorenia riadneho pracovnoprávneho vzťahu, čiže bez podpísania pracovnej zmluvy alebo dohody, ak je týmto zamestnávateľom fyzická osoba – živnostník, to platí do konca roku 2019, pričom od 01. januára 2020 sa táto výnimka rozšírila aj na jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným za predpokladu, že jediným spoločníkom je fyzická osoba.

Výnimku je možné uplatniť bez ohľadu na počet zamestnancov v príslušnej spoločnosti s ručením obmedzeným alebo u živnostníka za predpokladu, že sa bude samozrejme jednať o rodinného príslušníka. Novela zákona o nelegálnej práci nadobudne účinnosť 01. 01. 2020. ***

Informácia v súvislosti s povinnosťou zapísať od Obchodného registra údaje o konečných užívateľoch výhod V súvislosti s povinnosťou právnický osôb zapísať údaje o svojich konečných užívateľoch výhod do obchodného registra si dovoľujeme upozorniť, na novelu č. 311/2019 Z. z., ktorou sa mení zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorej sú príslušné registrové súdy povinné vybaviť návrhy na zápis konečných užívateľoch výhod do obchodného registra v lehote do 30.06.2020, ktorá nadobudla účinnosť 01. novembra 2019. Návrh na zápis konečných užívateľoch výhod do obchodného registra je právnická osoba stále povinná podať do 31.12.2019. Dvojdňová lehota, ktorú má registrový súd na zápis do obchodného registra a ani ustanovenie o možnosti predĺženia lehoty o 10 dní sa v prípade návrhov na zápis konečných užívateľoch výhod do obchodného registra až do 30.06.2020 nepoužijú. V prípade, ak právnická osoba podá návrh na zápis konečných užívateľoch výhod do obchodného registra a pred tým, než o ňom súd rozhodne následne podá ďalší návrh na zápis konečných užívateľoch výhod do obchodného registra musí registrový súd rozhodnúť o oboch návrhoch na zápis v lehote dvoch pracovných dní, s možnosťou predĺženia o 10 dní. Vypracovala Advokátska kancelária JUDr. Ručkayovej, k 01. 11. 2019 11


www.nove-mesto.sk

NOVOMESTSKÝ

SPRAVODAJCA

KEĎ SME NEMALI TELEVÍZOR Nechýbal mi. Presnejšie ešte mi nechýbal. Tak ako človeka netrápi pokušenie všetkého, čo nikdy neokúsil. Až dokiaľ ho naozaj neokúsi. V našej ulici si ho ako prvý kúpil náš domáci - pán Handel. U nich som o čosi neskôr prvýkrát zažil tú malú žiarivú vec a uhranutý videl slovenský film Vlčie diery. Tento čiernobiely Bielikov film mám roky uložený vo svojej kinozbierke a na rozdiel od stoviek iných farebných, moderných a divácky atraktívnych, ktoré som priebežne jeden za druhým mazal, tento nezmažem nikdy. Ale vráťme sa. V tejto chvíli ešte pravidelne priklincovaný sedávam pod starým rádiom na kredenci a trpezlivo čakám až sa ozve známa zvučka. -Velikánsku knižku mám pred sebou ju otváram, rozprávočky v celom svete do písmeniek v nej sú skryté jednu z nich vám prečítam.Tak odkiaľsi éterom prichádzala k nám do kuchyne teta Viera Bálintová. Poznal som dokonale tú farbu hlasu, čo ma pravidelne prenášal do bezhraničného sveta vlastnej fantázie a predstavivosti. Kamsi do vzdialených krajín, kde som neurčito tušil ono tajomné - Za sedmoro horami, za sedmoro riekami, kde sa voda sypala a piesok lial… boli, žili…. S nastraženými ušami a prižmúrenými očami som si s tým zamatovo teplým hlasom z rozhlasového prijímača ľahúčko vykračoval cestami necestami, prechádzal zakliatym lesom, blúdil zakliatym zámkom obrasteným vysokým bodľačím, kde zaklínadlom mocnej čarodejnice všetci len zrazu zaspali. Všetky tie tajomstvá a zázraky hovoriace havrany a múdre líšky, zbojníci a džinovia, čarovné lampy, ktoré stačilo len pošúchať a plnili sa okamžite priania. Každý strom, šíre moria, záhrady maharadžov a paláce sultánov. Všetko, čo som počul, som aj naozaj videl. Moja predstavivosť si vytvárala i tie najkrajšie princezné s korunkami na dlhých plavých vlasoch, do ktorých som sa väčšinou okamžite beznádejne zamiloval.

Ponorený v tom rozprávkovom svete som sa strácal, nevnímal nič okolo seba a zabudol na čas. Najradšej by som sa z neho nikdy nebol vrátil. Práve som jedno to nežné stvorenie s nasadením života oslobodzoval zo spárov hrozného sedemhlavého draka, keď do toho súboja, kde môj meč už stihol odseknúť štyri dračie papule šíriace oheň a síru odkiaľsi z kúta kuchyne, preniklo mamine zúfalé zvolanie. - Ježišmária na nebi…. Veď mne došla hladká múka…. Utekaj friško…lebo mi tam zavrúúú…. A nie aby si peniaze pomíňal na hašlerky jako minule Trieliac znechutený ulicou do malého obchodu U Stánka som si nežnú tvár vysnenej princeznej ešte chvíľu niesol zo sebou. Milan Hurtík / A všetko je len okamih - 2019 / Ilustrácia Jozef Janiska

AJ PSÍ DÔCHODCOVIA TÚŽIA PO DOMOVE Ktosi múdry kedysi povedal: „Ak zachrániš čo i len jeden život, zachrániš celý svet.“ Táto hlboká myšlienka sa stala aj našim útulkovým krédom. Zbierame po dedinách v okrese Nové Mesto nad Váhom v rámci svojich kapacitných možností opustených a týraných psíkov. Berieme si ich pod našu ochranu, poskytneme im nielen strechu nad hlavou, ale i misku plnú jedla, veterinárne ošetrenie, v prípade potreby operácie i liečenie. Psíkovia, ktorí sa ocitli v útulku, boli opustení, vyhodení nie vlastnou vinou, ale vinou nás, ľudí. Preto si v útulku pokladáme za povinnosť, aspoň čiastočne napraviť to, čo iný človek pokazil. Ani jeden pes sa nenarodí zlý. Zlého z neho spraví zas len zlý človek. Žiaľ, pretvorí ho na svoj pokrivený obraz. U niektorých psíkov trvá socializácia dlhšie, u iných kratšie. Záleží, koľko zlých skúseností má za sebou. Ale v konečnom dôsledku, náprava je v každom veku psíka možná. Treba k tomu len more lásky a trpezlivosti. Keď sa nám to podarí, je to pre nás najväčšia odmena. Takýto psíkovia dokážu byť neskutočné vďační, verní, priateľskí a svojho nového pána zahrnú bezhraničnou láskou. Smutných prípadov s dobrým koncom, máme v útulku viac ako dosť.

Literárny klub

V hĺbkach rokov Ako zdolať rokle výšok, väzniť v troskách času prúd? Veď život iba tieňom je... A prachom v hĺbkach všedných rokov. Aj strminou lodných dokov tiahnu chvíle na minulosť: objímu prúd vodných tokov, premeniac sa v zbrane sokov... 12

Medzi nich patrí aj náš staručký Seth. Doposiaľ márne čaká na svoju životnú príležitosť. Márne hľadí do diaľky cez útulkovú bránu. Seth bol pravdepodobne vyhodený neďaleko útulku. Objavili sme ho náhodou, ako chodí po večeroch vyjedať odpad zo skládky. Hlad zvíťazil nad plachosťou, podarilo sa ho pripnúť na vodítko. Až vtedy začala u neho obrovská panika. Hádzal sa o zem, kričal a ako to už v takýchto prípadoch býva, snažil sa za každú cenu ujsť, ale vodítko nepustilo. Stres spôsobil, že sa nevládal od strachu ani pohnúť. Bol takmer paralyzovaný. Do útulku sme ho doslova doniesli na rukách. Keď nám začal dôverovať, prešiel veterinárnou kontrolou, ktorá potvrdila, že mu pečeň dobre nepracuje. Odvtedy papá špeciálne granulky a dostáva výživové doplnky. Dnes je zo Sethíka milý, prítulný, trpezlivý havko. V jeho krásnych, žiariacich očkách sa dá čítať neskonalá vďačnosť. Príde si pre pohladenie, poláskanie. Ako starček, dopraje si aj popoludňajší spánok. Nechýba mu zdravá zvedavosť, pristaví sa pri každom novom členovi útulku a na dvore si rád počíta všetky správy od psích kamarátov. Tento úžasný psík čaká a dúfa. Nepotrebuje toho už veľa, len teplý peliešok, plnú miska a láskavé pohladenie v kruhu milujúcej rodiny. Nádej zomiera posledná… Útulok Nádej

S túžbou, ktorá nevädne, lámu ľudské srdcia ľady – smútia, kým sneh uvädne. Kde sídli zvuk piesní nočných..?! Nemožno nájsť ho v dušiach starcov, ba ani na krídlach svetských vášní... Čupiac nemo za oponou, planie v prianiach novoročných. Edita Ďurčová

Studený mráz Keď príde zimný čas, okná kvetmi maľuje. Je to studený mráz. Všetko chlad zahaľuje. Zbelie celučičký kraj. A keď pridá sa i sneh, po sánky si utekaj! Nech všade počuť smiech.

Jarmila Foltánová


NOVOMESTSKÝ

www.nove-mesto.sk

SPRAVODAJCA

TAJNIČKA PRE DETI

Správna odpoveď: Sánkovačka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Jazdia po nej autá. 2. Nosíš ho na krku v zime. 3. Platíš nimi v obchode. 4. Býva v stajni.

5. Vodič ním riadi auto. 6. Dáva nám mlieko. 7. Radi ich dostávame aj darujeme. 8. Myši sa jej boja.

NAŠA FOTOHÁDANKA

9. Nosíš ju v zime na hlave. 10. Hrá sa s ňou futbal.

OSEMSMEROVKA

Viete, čo zachytáva archívna snímka?

ATLAS

KOZA

NOHA

TANK

DIEŤA

KRAB

ODEV

VEDRO

DROZD

KVETY

RÁNO

VITAMÍNY

ERB

MALINY

ROKY

VODA

IHLA

MAMA

SAD

VRESKOT

KLIETKA

MASKA

SÁNKA

ZEBRY

KOLESO

MOSTY

SNEH

ZRAK

KOLESO

MRÁZ

STROM 13

Schody vedúce z námestia (z Ul. J. Gábriša) dole na Ul. Inoveckú, 60-te roky 20. storočia. Záber z filmu Námestie svätej Alžbety, ktorý sa v réžii Vladimíra Bahnu nakrúcal v roku 1965 aj v našom meste.

SPRÁVNA ODPOVEĎ


www.nove-mesto.sk

NOVOMESTSKÝ

SPRAVODAJCA

HIMALÁJSKY AMADABLAM - VRCHOL NA DOSAH O dva dni neskôr čakal trojicu Slovákov transport džípom na letisko Manthali, čo bol prvý adrenalínový zážitok. „Cesta džípom bola o mnoho horšia ako čokoľvek iné, čo som doteraz a aj potom zažil. Doslova sme mali smrť v očiach pri spôsobe jazdy tunajších šoférov. Cesty nemajú Vladimír Valenta (v bielom tričku) v základnom tábore pri vlajke Nového Mesta nad žiadne zvodidlá, spevnené Váhom, ktoré mu poskytlo dotáciu na túto expedíciu. Foto: archív V. Valenta krajnice. Jednoducho nič, čo z domova poznáme. Tam ani neplatia nejaHorolezci od nepamäti patria k tým typom ké pravidlá cestnej premávky. Netuším, podľa ľudí, ktorí idú nielen na hranici svojich možčoho sa riadia, ale u nich to funguje. Predbieností, ale mnohokrát cez ne. Už na svoje expehal pred zákrutou, takže nemohol vedieť, či dície nastupujú s tým, že sa im môžu stať osudsa niečo neobjaví oproti. Po návrate z hôr sa né. Napriek tomu sa na ne tešia, pripravujú v týchto miestach zrútil autobus do rieky, pria prekonávajú svoje limity. Vystúpia zo svojej čom zahynulo 24 ľudí. Navyše si počas jazdy komfortnej zóny a v mimoriadne ťažkých poťukal do mobilu správy,“ začal svoje rozprávaveternostných podmienkach sa snažia dosiahnie V. Valenta. nuť vrchol hory. Pokiaľ sa chceli k hore čo len priblížiť, museMedzi takýchto horolezcov patrí aj Novoli túto jazdu smrti absolvovať. Našťastie sa niemešťan Vladimír Valenta, ktorý je v civilnom koľkohodinový presun zaobišiel bez incidentu, živote hasičom z Hasičského a záchranného a tak mohli prísť na letisko Manthali, odkiaľ sa zboru v Novom Meste nad Váhom. malým lietadlom prepravili do mesta Lukla. „Lukla je vlastne vstupná brána do Himalájí. No skôr ako sa k nim dostanete, musíte bezpečne pristáť. Lukla je najnebezpečnejšie letisko na svete. S mimoriadne krátkou pristávacou dráhou, má len 500 metrov, a skalnatou stenou na konci. Takže pokiaľ to lietadlo neubrzdí alebo dôjde k nejakej technickej poruche, narazíte rovno do skaly. Takáto nehoda je fatálna a stáva sa tam tak dvakrát do roka,“ uviedol Valenta ďalšie šokujúce informácie. Po absolvovaní týchto dvoch adrenalínoLetisko v meste Lukla patrí k najmenším a najnebezvých zážitkov sa konečne mohla začať hlavná pečnejším na svete. Foto: archív V. Valenta časť expedície. V úvodných dňoch tomu predchádzala samotná aklimatizácia na vysokú nadmorskú výšku. „Mali sme možnosť zaplatiť Ešte v októbri minulého roku sa rozhodol si niektoré služby navyše. Takto sme si mohli vystúpiť na jeden z vrcholov Himalájí Amazabezpečiť domáceho šerpu, ktorý vybavil úpldablam s výškou 6812 metrov. ne všetko. Od vstupov, cez povolenia, ubytovaV minivýprave troch Slovákov podstúpil nie až po zabezpečenie kuchára či šerpu, ktorý expedíciu s názvom Slovak expedition Amanás sprevádzal počas trekingov.“ dablam 2019 s podporou mesta Nové Mesto Postupne sa tak presúvali stále do vyššej nad Váhom. nadmorskej výšky. Najskôr však niekoľko dní No ešte predtým, ako sa vybral do ďalekej strávili v mestečku Namche Bazar vo výške Ázie musel svoju výpravu doplniť aj materiálne 3600 metrov, v ktorom si doplnili chýbajúci a to nákupom páperového oblečenia, spacámateriál a zásoby. Počas trekingu stretli veľa kov, plynových bômb na variče, vybavením miestnych ľudí: „Sú to najsrdečnejší ľudia, potrebných povolení a permit na výstup. akých som stretol. Nemajú toho veľa, ale sú Po vyriešení potrebných náležitostí 7. okzvyknutí pomáhať si navzájom, a zároveň sú tóbra odletel do nepálskeho Kathmandu.

Cesta na vrchol hory Amadablam je poriadne náročná. Foto: archív V. Valenta

14

Kemp číslo 2. v Himalájach nie je o pohodlí. Foto: archív V. Valenta

veľmi milí k turistom. Pre množstvo turistov sú základné tábory pod Himalájskymi velikánmi cieľom svojej cesty.“ Slovenská expedícia Amadablam mala mať športový charakter, čiže výstup alpským štýlom bez použitia kyslíka. Nakoľko na tejto hore boli natiahnuté fixné laná: „na čistý štýl sme mohli zabudnúť.“ Vo výške 4700 metrov sa nachádzal základný tábor, z ktorého si postupne vyniesli materiál a jedlo do predsunutej základne ABC a následne do výškových táborov C1 v 5400 metrov, o 600 metrov vyššie C2 a v 6300 C3.

Púť Vladimíra Valentu sa skončila 80 metrov pod vrcholom. Foto: archív V. Valenta

Plochy na vybudovanie výškových táborov boli mimoriadne malé… napr. v C2 sa na Yellow tower zmestilo maximálne 12 stanov visiacich nad 1000 – metrovou hĺbkou. C3 bol zase umiestnený pod visiacimi serakmi, ktoré mohli kedykoľvek samovoľne spadnúť na tábor a do údolia. O komforte v týchto táboroch nemôže byť reč. „Preto sme sa vždy tešili do základného tábora, v ktorom nás čakali dobroty a kulinárske kúsky od Kirana (kuchára).“ Hlavný výstup sa z druhého tábora začal uskutočňovať tridsať minút po polnoci 27. októbra. Obrazne na dosiahnutie vrcholu


NOVOMESTSKÝ

chýba zdolať pár stoviek výškových metrov. To je však vzdušná čiara. V skutočnosti treba vyjsť oveľa viac, kým sa dosiahne cieľ. No práve tu došlo k nesplneniu sna. Jeden z členov jeho výpravy dostal len 80 metrov pod vrcholom snežnú slepotu. Je to situácia, kedy samotný horolezec nevie odhadnúť, či sa jeho stav bude zhoršovať. Pre Valentu nastala nepríjemná situácia. „Kolega ma prosil, aby som s ním zišiel do nižšieho tábora. Bola možnosť transporto-

www.nove-mesto.sk

SPRAVODAJCA

vať ho aj vrtuľníkom, ale ten by ho odviezol až do Kathmandu a do základného tábora by sa už nevrátil. Pred ním takto transportovali jedného Francúza. Musel som sa rozhodnúť, či s ním zídem dole alebo budem pokračovať ďalej. Vrchol som mal na dosah. Tých 80 metrov znamenalo cca 35 minút v relatívne ľahkom teréne, potom nejaký čas na pobyt hore a následný zostup. Takže som vedel, že je to na približne 2 – 2,5 hodiny. Nemohli sme vedieť, ako

sa bude vyvíjať jeho zdravotný stav. A tak som sa rozhodol, že s ním zostúpim do C2. Bolo to jedno z najťažších rozhodnutí môjho života,“ ukončil svoje rozprávanie Valenta. Posledný októbrový deň sa trojčlenná výprava vybrala na cestu domov. Najskôr z Namche Bazar do Lukly, potom cez Manthali do Kathmandu a odtiaľ po dvoch dňoch cez Istanbul a Viedeň domov 6. novembra. Tatiana Brezinská

VZPIERAČI SI Z ROTAVY ODNIESLI BRONZ Vzpierači z Centra voľného času sa predstavili na 13. ročníku medzinárodnej Veľkej ceny Rotas, ktorá sa konala v polovici decembra v českom

Úspešné družstvo Novomestských vzpieračov v Rotave. Foto: archív klubu

meste Rotava pri Karlových Varoch. Na tejto súťaži si zmerali sily pretekári z domáceho Česka, Poľska, Nemecka a Slovenska. Nové Mesto nad Váhom reprezentovaliMatej Bednár, Matej Kubák, Vladimír Smetana, Nikolas Sika, Martin Panák, Natanael Ondrejička a Janka Uherčíková. V kategórii dievčat do 17 rokov sa predstavila Janka Uherčíková, ktorá obsadila 3. miesto výkonom v dvojboji 86 kg. V kategórii chlapcov do 15 rokov s výkonom v dvojboji 154 kg skončil na 9. mieste Nikolas Sika. V tej istej kategórii sa Natanael Ondrejička umiestnil na 11. mieste s výkonom v dvojboji 135 kg a 14. miesto obsadil Martin Panák, ktorý v dvojboji dosiahol výkon 118 kg. V nabitej kategórii do 17 rokov sme mali dvoch zástupcov. Martin Bednár, ktorý s výkonom v dvojboji 174 kg skončil na 7. mieste a 15. miesto s výkonom 132 kg v dvojboji obsadil Martin Mikuš. Najlepšie si počínal v kategórii juniori do 20 rokov Matej Kubák. V dvojboji dosiahol výkon 236 kg a skončil na vynikajúcom 2. Miest. Zároveň si vytvoril svoj nový osobný rekord v nadhode, ktorý má teraz hodnotu 136 kg. V tejto kategórii sa na peknom 5. mieste umiestnil Vladimír Smetana, ktorý dosiahol výkon v dvojboji 179 kg. V súťaži družstiev si Novomešťania vybojovali bronzovú priečku. Milan Kubák

VZPIERAČKA MIKUŠOVÁ NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY V izraelskom meste Eilat sa v prvej polovici decembra konali majstrovstvá Európy do 15 a 17 rokov. Celkovo sa na šampionáte predstavilo 462 pretekárov z 37 štátov. Slovenskú republiku reprezentovali deviati vzpierači. Vo vekovej kategórii do 17 rokov sa prezentovala Novomešťanka Laura Mikušová z Centra voľného času. V disciplíne trh dosiahla výkon 65 kg a v nadhode 73 kg. V dvojboji dosiahla výkon 138 kg, čo jej zabezpečilo konečné výborné 14. miesto. Milan Kubák

Laura Mikušová v spoločnosti trénera Milana Kubáka. Foto: archív klubu

VOLEJBALISTKY DOMA PROTI SENICI A TRNAVE Najbližšie zápasy hráčiek MVK v mesiacoch január a február. Na domácej palubovke sa predstavia dvakrát 10.kolo (18.1.): ŠŠK VIVUS Bratislava – NVK Nové Mesto nad Váhom 11.kolo (25.1.): COP Volley Nitra – MVK Nové Mesto nad Váhom

12.kolo (1.2.): MVK Nové Mesto nad Váhom – VM Senica 13.kolo (15.2.): Palas VK Levice – MVK Nové Mesto nad Váhom 14.kolo (22.2.): MVK Nové Mesto nad Váhom – HIT Trnava

CYKLISTKA PAULECHOVÁ S DOMÁCIM BRONZOM Novomeštanka Radka Paulechová, jazdiaca v drese CyS – Akadémia Petra Sagana obsadila na decembrových Majstrovstvách Slovenska v cyklokrose výborné 3. miesto. Osemnásťročná gymnazistka prišla 1.decembra na trati v Krupine do cieľa so stratou dve a pol minúty na nestarnúcu legendu slovenského cyklokrosu Janou Keseg Števkovú. O niekoľko dní neskôr sa predstavila aj na majstrovstvách Európy v talianskom meste Selvelle., kde v kategórii žien do 23.rokov obsadila konečné 24.miesto. Tatiana Brezinská Foto: archív Vladimíra Paulecha 15


www.nove-mesto.sk

NOVOMESTSKÝ

SPRAVODAJCA

OBZRETIE SA ZA NÁVRATMI 2019

1. Od 31. októbra do 15. decembra 2019 sa vo výstavnej sieni MsKS v Novom Meste nad Váhom uskutočnila tradičná výstava umeleckých diel NÁVRATY DO NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM, ktorá sa periodicky organizuje každých päť rokov od roku 1984.

umelcov rôzneho veku, výtvarných názorov a koncepcií, tvoriacich rôznymi výtvarnými technikami, technológiami a médiami. Mnohí vystavujúci umelci, žijú a tvoria v zahraničí. V Prahe pôsobí fotograf unikátnych figurálnych kompozícií Vasil Stanko, významný člen zoskupenia Slovenská nová vlna, aj sochár Vojtěch Kokeš, tvoriaci monumentálne sochy jedinečnou technikou z bronzových plátov technológiou strateného vosku. Vo Florencii žije a tvorí oceňovaná ilustrátorka detských kníh Mária Dusíková – Ondreičková, v rakúskom Kremse pôsobí Dagmar Mezricky, fenomenálne ovládajúca techniku litografie a akvarelu v tvorbe poetických ženských aktov. Z mladých výtvarníkov môžeme spomenúť Emu Harmadyovú, ktorá sa v španielskej Tarife venuje fotografii a grafickému dizajnu. Medzi najmladších účastníkov výstavy patrí autor plastiky ocenenia pre významné osobnosti Slovenska - Krištáľové krídlo, sochár Achilleas Sdoukos. Okrem výtvarníkov žijúcich a tvoriacich v našom meste sa k Návratom hlásia aj výtvarní umelci, ktorí v súčasnosti

2. Vojtěch Kokeš ANDY WARHOL bronz

Návštevníci, od žiakov a študentov základných a stredných škôl novomestského okresu, až po milovníkov výtvarného umenia zo Slovenska i zahraničia, mali možnosť obdivovať viac ako 90 diel od 49 autorov. Výtvarníci, ktorých spája fenomén Nového Mesta, žijú tu a tvoria, narodili sa tu oni alebo ich rodičia, študovali, alebo pracovali. 49 výtvarných

3. Dagmar Mezricky ANNA A ZAJAC litografia

4. Jaroslava Šicková RANNÁ ROSA socha, Ingrid Zámečníková ARIADNINA NIŤ maľba

žijú v slovenských metropolách Košice (3) a Bratislava (14). Mnohí z autorov sú významné osobnosti nášho kultúrneho života a mnohí svoje odborné znalosti ďalej odovzdávajú prostredníctvom pedagogickej činnosti. K výstave bol vydaný reprezentatívny katalóg so stručnou charakteristikou tvorby a prezentáciou diela každého autora, úvodným textom primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského a odborným textom kurátorky PaedDr. Ely Porubänovej. Filozofickou úvahou katalóg obohatil niekdajší veľvyslanec SR v Rumunsku a Maďarsku, publicista Milan Resutík, ktorý spolu so sochárom Milanom Struhárikom, publicistom Jurajom Koutným a maliarom Jánom Mikuškom stál pri zrode Návratov. Vydanie publikácie podporili aj firmy, ktoré pôsobia v našom meste a majú pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu: TC CONTACT a EUROPUR ANODIZING. Medzi päťročnými intervalmi výstav Návraty do Nového Mesta nad Váhom každoročne Mestské kultúrne stredisko, Galéria Petra Matejku v spolupráci s OZ Návraty do NMnV, a kurátorkou z Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne realizuje okrem iných výstavných aktivít aj individuálne výstavy jubilujúcich členov zoskupenia Návraty. Milovníci výtvarného umenia sa môžu v roku 2020 tešiť na nové diela vytvorené v ich ateliéroch. Viliam Polák Foto: 1. Jozef Šišovský, 2. a 3. archív autorov, 4. Eva Harmadyová

NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA, 41. ročník Mesačník, číslo 01/2020 vydávané k 9. januáru 2020. Vydavateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00 311 863. Mesačník vydáva Mesto Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom MsKS v Novom Meste nad Váhom. Redakčná rada: Mgr. Dana Uhríková, Ing. Jarmila Foltánová, Mgr. Michaela Kobidová, Mgr. Monika Šupatíková, Milan Hurtík, PhDr. Jozef Karlík, Ing. František Mašlonka, Mgr. Viliam Polák, Mgr. Martin Šimovec. Mgr. Tatiana Brezinská - šéfredaktorka. Adresa redakcie: Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, č. tel.: priama linka: 032 285 69 20 alebo e-mail: redakcia@msks.sk. Uzávierka vždy 10. v mesiaci. Nevyžiadané rukopisy a fotografie sa nevracajú. Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov. Grafická úprava a tlač: UNIVERSALPRINT, s.r.o. , Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Náklad: 1 200 ks. Cena: 0,50 €. ISSN 1338-8223 (tlačová verzia). MK SR - EV 3966/10

16