Page 1

........SULH HUKUK MAHKEMES İ HAK İ ML İĞİ NE

DAVACI : (Yöneticinin Adı Soyadı,Adresi) DAVALI LAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) (Veya kiracının Adı-Soyadı Adresi) KONUSU : Kat Maliki(veya kiracı)bulunan davalının ana gayrimenkulün genel giderlerinden payına düşen .........................TL.nin %10 Gecikme zammıyla tahsilinin sağlanması. OLAY :Yöneticisi bunduğum.......................ili...........................ilçesi ...........mahallesi .............. caddesi ................ sokakta ......ada ........... parselde bulunan ...... kapı numaralı apartmanın ....nolu bağımsız bölüm maliki (veya kiracı) olan davalı anagayrimenkulün genel gider payı olarak toplam..............TL. Borcunu ödememiştir. Ödemenin sağlanması için işbu dava açılmış bulunmaktadır. HUKUK İ DAYANAK : Kat mülkiyeti kanunu Md.22,33ve ilgili mevzuat. DEL İ LLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı İhtarname ve diğer deliller. SONUÇ VE İSTEK : Kat maliki (veya kiracı) bulunan davalının anagayrimenkulün genel giderlerinden payına düşen..................TL.nin %10 Gecikme zammıyla tahsilinin sağlanması ve yargılama giderlerinin davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.(Tarih...../...../.......) Yönetici (Adı-Soyadı,İmza)

KatMalikineDava  

........SULH HUKUK MAHKEMES HAK ML SONUÇ VE STEK İ : Kat maliki (veya kirac ) bulunan daval n n anagayrimenkulün genel giderlerinden pay na...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you