Page 1

MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

MEMORIA ESCOLAR DO CURSO 2010-2011 COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA R/Bedoya 9 – 32004 Ourense www.maristasourense.com

1


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

Equipo Directivo Valoración Iniciativas estratéxicas 2010-2011, 3 Valoración de actividades complementarias, 16 Claustro do profesorado, 22 Consello Escolar e observatorio da convivencia, 27

CICLOS 2º Ciclo de Infantil, 33 I Ciclo de Primaria, 39 II Ciclo de Primaria, 54 III Ciclo de Primaria, 82

DEPARTAMENTOS Linguas, 91 Ciencias, 98 CC Sociais e Humanidades e Relixión, 108

EQUIPOS EQUIPO DE ORIENTACIÓN, 113 EQUIPO DE PLURILINGÜISMO, 127 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA, 129 E EQUIPO DO PLAN LECTOR, 134 EQUIPO TIC, 137 E EQUIPO DE INNOVACIÓN, 151 EQUIPO DE ANIMACIÓN LOCAL, 154 EQUIPO ERE, 159 EQUIPO MARCHA, 161 EQUIPO DE SOLIDARIEDADE, 164 EQUIPO DE CALIDADE, 168 2


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

Equipo Directivo Valoración Iniciativas estratéxicas 2010-2011 Valoración de actividades complementarias Claustro do profesorado Consello Escolar e observatorio da convivencia

3


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

VALORACIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO A VISTA DAS MEMORIAS

Concrecións do proxecto educativo no ano: A motivación inicial do ano: XUNTOS CONSTRUÍMOS serviu para aglutinar a todos os membros da comunidade educativa nunha idea de fondo para todo o curso; a educación da solidariedade levou aos nenos e mozos de bacharelato a entregarse en realidades sociais cos máis desfavorecidos dende unha perspectiva máis cercana, grazas á asociación do 10% e á organización do proxecto co profesorado do relixión e titores. Propuesta de mellora: - Potenciar o amencer na súa distribución, temática, espiritualidad - Potenciar que os alumnos de bacharelato participen activamente na mesma e nos temas de solidariedade. - Potenciar la participación de las familias en entroido, paz, pregón, famili marista, campañas, ayudas en los cursos, actividades Responsable: Equipo Directivo, EAL, Solidariedade, Titores Acción docente e apoio á diversidade: Neste ano o equipo directivo valora positivamente os aspectos relacionados coa atención á diversidade: - Atención a alumnos con dificultades: Atendéronse o 100% dos alumnos detectados con necesidades: * ACIs * Apoios - Creouse un grupo de apoio a alumnos con sobredotación intelectual e fixéronse algúns encontros cos pais e o equipo de orientación do centro. - Funcionamento do apoio a alumnos con dificultades nas áreas de matemáticas, física e química en horario extraescolar moi valorado polos alumnos e as súas familias. En relación coa acción docente, das avaliacións despréndense uns bos resultados en todas as etapas, agás unha sección de 4º ESO. A sección tiña moitos ACISs e alumnos co obxectivo de estudar ciclos formativos de grao medio. Os resultados globais do curso 2010-2011 a data de 24/06/2011 Etapas Cursos INFANTIL PRIMARIA ESO BACHARELATO Selectividade

4

% Promoción 1º 2º

3º 100

100 100 93,50 88,50 91,70 78,00 86,25 96,00 100

6º 98,70


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Propuesta de mellora: - Cuidar metodolóxicamente a transición entre etapas dos nosos alumnos. - Proseguir co cambio gradual da ensinanza-aprendizaje por competencias. Aproveitando o cambio do programa Alexia. - Potenciar o apoio educativo. Responsable: Equipo Directivo, CPX e Titores Acción titorial Unha medida de traballo para o ano 2010-2011, foi a de incrementar a acción titorial, cos alumnos e os pais e nais. Dos resultados de diversos indicadores despréndese que neste ano aumentaron considerablemente as entrevistas coas familias, o acompañamento dos nenos polos seus titores, as convivencias e demais actividades extraescolares e complementarias. O obxectivo final de propiciar un maior desenvolvemento das relacións persoais acadouse con éxito como demostra o informe de convivencia. - Potenciouse a participación de pais, alumnos e profesores - A participación das familias aumenta neste curso - Propiciáronse os cambios oportunos no Consello Escolar e na asociación de pais e nais APAMAR. - Asismesmo levouse a cabo polo Equipo de Orientación en base ao plan estratéxico a Escola das Familias. Propuesta de mellora: - Manter e potenciar o acompañamento dos titores no momento RT. - Revisalo Plan de Acción Titorial nos materiais e dimensiones a traballar. - Realizar 2º reunións cos pais dos alumnos para o vindeiro curso. Responsable: Equipo Directivo, EAL, Titores Formación do profesorado A formación de profesores en novas tecnoloxías, e a súa renovación pedagóxica e da innovación foi moi intensa neste ano, chegando a unha ratio hora formación/profesor de 51 horas, meta a acadar no 2013. Polo cal é un dato moi importante da preparación do noso persoal docente. Os eixes de formación foron catro: - Idioma - Novas tecnoloxías e Abalar - Titorías e novos educadores - Recursos dixitais en galego para infantil e primaria. Valórase positivamente que sexa no centro. Propuesta de mellora: - Presentar e poñer en funcionamento o Plan de Formación do Profesorado. Responsable: Equipo Directivo, EAL, Equipo de Orientación. Plans de mellora: Plan de calidade: Novamente renovouse a certificación ISO e fixéronse 5 auditorías internas e unha 5


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 externa para controlar o sistema de calidade. Propuesta de mellora: - Potenciar la heteroavaliación do profesorado. - Propiciar a autoavaliación colexial. - Seguir propiciando as auditorías internas e externas. - Facer os novos protocolos a partir das iniciativas estratéxicas correspondentes. Responsable: Equipo Directivo, Calidad

Plan de convivencia: Por mor do interese suscitado polo equipo de orientación que fixeron un grupo de traballo e o novo plan de convivencia da xunta, revisouse e mellorou o do colexio. No mes de setembro hai que presentalo, aprobalo no claustro e consello escolar. Propuesta de mellora: - Aprobar e poñer en funcionamento o Plan de Convivencia actualizado. Responsable: Equipo Directivo, Equipo de Orientación Proxecto Abalar: ABALAR é o proxecto que substancia a estratexia para a integración plena das TIC na práctica educativa na aula, como unha das áreas prioritarias de mellora do centro estase a investir dotación, recurso e formación para levala a cabo. Na actualidade só 4 aulas de primaria quedan sen plataforma dixital e as 9 de infantil dun total de 46 aulas. Polo que a mellora neste campo acompañada da formación do profesorado e a implementación das actividades TICs é extraordinaria no colexio. Propuesta de mellora: - Implementar o proxecto Abalar en 2º da ESO. - Incrementar o repositorio de recursos no servidor Abalar. - Mantenimiento óptimo de los equipos. Responsable: Equipo Directivo, TIC, profesores 1º e 2º ESO Plan estratéxico local: Tomando como base os indicadores e metas das iniciativas estratéxicas móstrase a continuación a valoración do grao de consecución das iniciativas acadadas polos equipos correspondentes:

6


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

IE

Iniciativa

IE.06.03.06

IE.14.04.01

IE.04.05.13

IE.04.05.16

IE.12.03.02

7

Sistematizar la comunicación al Claustro de las experiencias y habilidades adquiridas por los educadores que han participado en acciones formativas locales, provinciales e interprovinciales Asegurar el cuidado y preparación de las entrevistas personales de los tutores con las familias, respetando un mínimo de entrevistas anuales definido por el Centro Estructurar un plan de priorización de necesidades para la conservación, mejora y modernización de los recursos materiales e instalaciones de manera que se adecuen a las necesidades de cada Obra Potenciar la participación de personas que compartan el Proyecto Educativo Marista en el Consejo Escolar del Centro Establecer una formación continua sobre tutoría individualizada de los profesores desde los Equipos de Orientación dotándoles de recursos, instrumentos y asesoramiento

GRADO GRADO DE EJECUCIÓN CONSECUCIÓN

INDICADOR

META

Se comunica al claustro acerca de las experiencias y habilidades adquiridas por los profesores en acciones formativas.

Todas las acciones formativas se 100 han comunicado.

100

Satisfacción de las familias con las 8 puntos entrevistas

100

100

Existe un documento que recoge propuestas jun-11 de mejora, conservación priorizadas

100

100

Percepción de la sintonía adecuada en las reuniones del Consejo Escolar. Búsqueda del interés general y no del individual.

Compromiso del C.E. con el Proyecto 100 Educativo del centro.

100

Protocolo de entrevista: existen fichas de entrevista (TI) de los alumnos y familias

Todos los alumnos y todas las familias han 50 recibido, al menos, una sesión de TI

75


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Elaborar un catálogo de todos los recursos TICCs que existen en el IE.13.02.02 Centro y difundirlo entre los agentes educativos Impulsar y favorecer la formación profesional IE.06.03.02 personal desde los diferentes Ciclos y Departamentos

Existe un catálogo con todos los jun-11 recurrsos Tics del Centro

100

100

Número de acciones formativas personales al año Al menos una por Ciclo y Departamento/área.

80

100

Incluir acciones específicas de innovación pedagógica IE.11.04.06 en cada una de las áreas, por parte de los Departamentos y Ciclos

En cada programación de área o materia 75% de áreas existe una actividad de innovación

100

100

Revisar y actualizar el Proyecto educativo evangelizador como fiel reflejo del Carácter Propio de modo que se IE.01.01.01 concrete en iniciativas anuales adecuadas que den respuestas al pleno crecimiento de niños y jóvenes

Redactar un proyecto educativo, jun-11 en coherencia con el Carácter Propio.

40

0

Propuesta al equipo Definir un proyecto de directivo sobre optimización de IE.13.02.03 optimización de Junio de 2011 consumibles y equipos consumibles y para cada Centro equipos

100

100

Desarrollar en el alumnado la Puntuación media Competencia IE.11.03.02 en la selectividad en jun-11 Lingüística en inglés en inglés superior a 7.5 todos los Centros de la Provincia

100

100

Hacer una labor de sensibilización del Claustro sobre la viabilidad del Colegio, contemplando los IE.05.01.02 recursos económicos disponibles, las fuentes de financiación y los recursos materiales y humanos para dar la

100

100

8

Información y sensibilizar al claustro acerca de la deficitaria aportación jun-11 económica de la Consellería de Educación al sostenimiento del Centro y la


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 calidad exigida

Impulsar la pertenencia de cada educador a un Equipo, además de su IE.10.01.02 integración en el Departamento o Ciclo correspondiente Promover que en las reuniones de padres exista un componente formativo que aborde IE.14.01.05 aspectos del desarrollo de los alumnos,especialmente las del 2º y 3º trimestre Elaborar un plan anual de actividades complementarias en todas las áreas, de modo que se IE.10.02.02 aprovechen y optimicen los recursos ofertados por el Centro, la ciudad, la región y el Estado. Incorporar a las programaciones didácticas al menos IE.13.03.02 una iniciativa digital que utilice TICCs en cada Unidad Didáctica. Propiciar el cambio metodológico de la 4ª CB ("competencia IE.13.03.01 digital") en la enseñanza aprendizaje de todas las materias.

9

necesidad de una adecuada gestión de los recursos

Porcentaje de Organigrama 100% colegial basado en educadores 100 la cultura de están en equipos equipos colegiales

100

Nº de familias Aumento 10 participantes en las puntos sobre 75 actividades la media propuestas

50

Existe un documento elaborado por CPG que recoje la actividades complementarias jun-11 realizadas por las distintas áreas y su evaluación aparece en la memoria anual. Todas las programaciones didácticas incorporan una 100% iniciativa que utiliza TICC en cada unidad didáctica Las materias incorporan en su proceso de 75% enseñanza una estrategia metodológica TICC

100

100

100

100

100


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

IE.06.03.01

IE.02.01.02

IE.01.01.03

IE.02.03.02

10

Diseñar e implantar un proceso, coherente con los mínimos provinciales, que permita la definición de un Plan de Formación Trienal para todos los agentes educativos, su gestión y la evaluación de su eficacia. Incluir en este proceso la exigencia de un número de horas de formación mínimo -20 horaspor curso escolar, bien en Identidad-Misión, bien en Pedagogía o en aspectos TécnicoProfesionales. Elaborar un Plan trienal de animación local en el que se contemplen los ejes vertebradores y los recursos humanos y materiales necesarios para llevarlo a cabo, poniendo un especial énfasis en el cuidado de la dimensión espiritual y trascendente de alumnos. Impulsar el acompañamiento personal por parte del educador como forma de dar respuesta a las inquietudes de tipo personal de los educandos, cultivando la cercanía y sencillez en nuestras relaciones con ellos. Elaborar un Plan trienal de animación local de procesos juveniles, en el que se contemplen los ejes vertebradores y los recursos humanos y materiales necesarios

Existe un plan de jun-11 formación diseñado

100

100

Existencia del Plan Trienal de jun-11 Animación

75

0

'Plan Elaborar un plan de elaborado en 40 acompañamiento junio 2011

0

Plan Trienal del Equipo Local MarCha Ourense jun-11 elaborado y aprobado

0

50


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 para llevarlo a cabo.

Impulsar el acompañamiento personal por parte del IE.01.01.04 educador a los niños y jóvenes de los movimientos juveniles.

IE.07.01.05

IE.07.01.02

IE.13.04.02

IE.13.01.01

11

Desarrollar estrategias colegiales de iniciativas que ayuden a paliar necesidades de atención primaria (sanidad y alimentación). Promover y potenciar el Pre-voluntariado y el Voluntariado Social entre los alumnos, familias y educadores en cada obra educativa, como respuesta a los retos surgidos ante la manifestación de nuevas realidades sociales. Establecer procesos que aseguren la actualización sistemática de forma semanal de la página web colegial. Potenciar a nivel local la oferta de cursos formativos por materias, niveles y aplicaciones informáticas.

Porcentaje de alumnos de 4º ESO a 2º BAC pertenecientes a Marcha con los que se han realizado entrevistas personales

El 100% de los alumnos de 4º ESO a 2º BAC pertenecientes a Marcha han recibido al 100 menos dos entrevistas personales con algún acompañante

50

Atender a 3 Número de familias familias 100 nuevas atendidas nuevas.

100

Porcentaje de alumnos, padres y educadores que colaboran ayudando en tareas solidarias.

Alumnos Secundaria 15%, Padres 100 1%, Profesores 25%

100

Una Dos actualizaciones actualización 100 por ciclo al mes. por ciclo al mes.

100

Porcentaje de profesores del 65% colegio que saben manejar Moodle

100

100


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

Incorporar la gestión de las TICCs como área IE.13.03.07 de mejora del Plan de Calidad de cada Centro.

Adecuar la organización del Centro para implantar una IE.12.04.03 sesión de tutoría grupal semanal en todas las etapas educativas Asignar las responsabilidades y estructuras necesarias IE.11.04.04 en cada Centro para animar la innovación educativa (Coordinador, Equipo).

Toda No Conformidad abierta en relación a las TICCs debe de 100 estar cerrada a la finalización de cada curso escolar

100

100% de los Tutoría semanal en cursos con 1 h. 100 todos los cursos. de tutoría

100

Existe coordinador equipo innovación

100

100

jun-11

100

100

01/06/2011

100

100

2 intercambios al acabr el 100 curso 20102011

100

80% de los de alumnos del 100 altamente satisfechos

100

'No Conformidades referidas a las TICCS abiertas en el Registro de No Conformidades y Acciones de Mejora

un y oct-10 de

Existe un Crear un Equipo de documento innovación pedagógica elaborado por el EIP IE.04.05.11 que sea motor de que recoge el cambio trabajo desarrollado durante el curso Favorecer el Documento de dinamismo interno de organización los Equipos y colegial por IE.10.01.03 Comisiones, equipos-tiempos de promoviendo la permanenciarenovación y la coordinadores rotación pertinente. Favorecer el Existe un intercambio de nuevos documento que educadores entre los establece los Centros para adquirir IE.09.02.02 intercambios de una visión amplia y nuevos educadores global de la realidad de en centros de Compostela, mediante Compostela Marista estancias semanales. Impulsar el protocolo de interculturalidad de Grado IE.07.01.04 Compostela para satisfacción atender y acoger a la alumnado población inmigrante

12


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

IE.12.04.05

IE.04.05.20

IE.09.03.10

IE.12.02.02

IE.12.02.03

13

Impulsar la toma de conciencia por parte de todos los educadores de su función tutorial, promoviendo iniciativas como por ejemplo, las tutorias compartidas. Optimizar el funcionamiento de los recursos humanos y materiales de las áreas de Administración, Secretaría y Recepción de cada Centro. Promover actuaciones que permitan enfocar la tarea educativa como un proyecto personal y profesional ilusionante, como agente de cambio social, contando con la implicación de los padres y alumnos en el reconocimiento de dicha labor. Constituir equipos de trabajo a nivel local para la elaboración y el debate de programas específicos dirigidos a alumnos con problemas conductuales y/o afectados por separación familiar. Realizar un estudio de campo y una investigación tanto de programas específicos existentes como del conocimiento de la realidad del Centro, de alumnos afectados por problemas de separación familiar.

Establecer cotutorías en la etapa jun-11 de ESO

60

100

Existe un Calendario laboral-Horario de trabajo y Funciones jun-11 administrativas,de secretaría y recepción.

50

50

'Satisfacción en la Ecuestas entrevista personal Satisfacción del profesor Profesorado 8

60

100

Constitución del Equipo de Trabajo y existencia de Programa de intervención con jun-11 alumnos afectados por problemas conductuales y por separación familiar.

80

80

Base de datos que recoge los alumnos de familias separadas y listado Junio de 2011 de programas de intervención sobre este campo.

33

33


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Propuesta de mellora: - Dar máis protagonismo ao equipo directivo na xestión do plan estratéxico. - Forzar o formato do plan anual a partir dun modelo que recolla os obxectivos de cada equipo es os indicadores correspondentes para os mesmos. Responsable: Equipo Directivo Plan plurilingüe: Potenciouse un ensino das linguas conforme ao Marco Europeo das Linguas para asimesmo mellorar a comprensión doutras áreas e materias, sobretodo na Ed. Primaria. Estamos a transformar o centro co seccións bilingües en un centro plurilingüe en primaria, fortalecendo a progresiva introducción da lingua extranxeira en inglés, acadando 4º de Ed. Primaria para o vindeiro curso, e rematando con éxito a implatación das seccións en 2º e 3º e o centro plurilingüe en 1º EP. Potenciouse asimesmo a presencia do Inglés na etapa de infantil, culminando coa presenza de portfolio das linguas en 6º de infantil e a construcción dun blog para o repaso e o divertimento dos nenos, implementado polo equipo bilingüe. Valórase positivamente a contratación de Auxiliar de Conversación para os niveis de bilingües e plurilingües. Para o vindeiro curso se está na lista de espera de auxiliares de conversa do ministerio (Comenius). Propuesta de mellora: - Facer un apoio aos nenos do I e II ciclo de Primaria no nivel de inglés, e en especial aos de carto curso de primaria novos. - Potenciar la fala da lingua inglesa e galega nas aulas de infantil, promovendo recursos axeitados. - Crear, potenciar un proyecto célula europea Responsable: Equipo Directivo, Bilingüe, Orientación, Dinamización da Lingua. Organización e funcionamento Levouse a cabo con exactitude o calendario escolar e o pláning anual do centro, modificándose por mor de contratempos non esperados. Asimesmo, o funcionamento dos equipos e os tempos foi axeitado. Hai que mellorar a planificación dos propios equipos e o funcionamento das comisións pedagóxicas mediante unha planificación máis axustada. Queda un tema aberto para esta comisión que é a forma de avaliar as competencias no vindeiro curso. Fixéronse asimesmo os simulacros de evacuación correspondentes ao ano 2010 cun desenvolvemento aceptable, na acta reflíctese as cousas a mellorar. Novas iniciativas pedagóxicas en Infantil e Primaria foron: - Traballo por currunchos. - Educación para a saúde co traballo de merenda infantil. - Promoción de traballo en equipo. A participación do profesorado en algúns eventos colexiais é moi baixa; en outros, normal sobretodo aqueles que se producen na semana lectiva. 14


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Propuesta de mellora: - Potenciar ao equipo de innovación e a innovación no centro. - Promover e organizar o apoio o actividade complementaria de inglés para que sexa máis efectiva. - Potenciar la participación co fin de aumentar o sentido de pertenencia e identidade, maila relación coas familias. Responsable: Equipo Directivo, Innovación, EAL Actividades extraescolares e deportivas Neste curso a pesar da crises económica as familias do colexio levaron aos seus fillos as actividades promovidas polo colexio. No cadro seguinte relaciónanse o número de participantes en función do número aos que vai dirixidas.

Actividade Ximnasia Rítmica Campamentos e tardes Ludoteca Xadrez Informática Inglés Cambridge & Trinity Teatro Iudo Escolas e deportes Porcentaxe de participación

Nº alumnos inscritos 11 64 22 41 28 121 33 14 23 337

Nº alumnos aos que se lles oferta 429 653 225 429 429 225 748 278 429 969

Porcentaxe 2,56% 9,80% 9,78% 9,56% 6,53% 53,78% 4,41% 5,04% 5,36% 34,78% 14,16%

Hai un incremento de 0,47% en relación co curso 2009-2010. Propuesta de mellora: - Que a proposta deportiva sexa acorde co proxecto educativo do colexio: adestradores, club maristas. - Que a competitividade e a participación teñan o mesmo peso na proposta do club. - Potenciar a presenza do EAL na comisión de deportes. Responsable: Equipo Directivo, EAL, Deportes MEMORIA

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS 60

Relaciónase a continuación as valoración das actividades complementarias do curso nas distintas etapas e cursos: Fixéronse 114 actividades complementarias nas etapas de Ed. Infantil, Primaria e Secundaria. Das cales repártense como segue:

50 40

EI

30

EP ESO

20

BACH

10 0 nº aacc

15


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 AREA MATERIA

ACTIVIDAD 2010-2011

1 2 3 4 5 6 etapa

FECHA(mes, trim…)

valoración

SEMANA DE LA LITERATURA BIBLIO INFANTIL Y JUVENIL

x x x EI

Mes de Mayo

Celebración da familia

CÑA

X X X EI

noviembre 2010

Día da Paz

CÑC

X X X EI

Enero 2011

Entroido

CÑC

X X X EI

11 de marzo de muy positiva 2011

Festa do magosto

CÑC

X X X EI

noviembre 2010

Festas colexiais

CÑC

X X X EI

26 y 27 de mayo

Muy positiva. Las actividades programadas han resultado muy motivadoras para los niños.

Festival do Nadal

CÑC

X X X EI

decembro 2010

valoración positiva

Celebración de María

REL

X X X EI

13 de mayo

Muy positiva.

REL

X X X EI

6 de Junio

La celebración ha salido muy bien. Sencilla y efectiva.

Visita EQUAL

CÑC

X

EI

19 e 20 de MAIO Muy positiva, aconsejamos repetir. 2011

Dalle forma ós teus contos

LCR

EI

Enero 2011

Positiva

Aldea-escola de Lodoselo

CÑC

x EI

26 y 28 de abril

Muy positiva

Pasea pola túa cidade

CÑC

X EI

13 de abril

Bien

Excursión Allariz

TUT

X x EI

18 e 19 MAIO

muy bien

BIBLIO

X X X X X X EP

Octubre 2010

Positiva. Los niños se sintieron muy implicados y participativos con esta actividad.

SEMANA DE LA LITERATURA BIBLIO INFANTIL Y JUVENIL

X X X X X X EP

Octubre 2010

Muy positiva. Anima a la lectura.

Carnaval

X X X X

EP

Marzo 2011

Resultó muy vistoso y motivadora la temática propuesta para todo EI y EP

Concurso la democracia en CM los Concellos

X X

EP

Octubre 2010

Actividad nada adecuada ni atractiva a este nivel

Festival do Nadal

EA

X X

EP

Diciembre 2011

Mucha implicación por parte de padres y alumnos.

Fiesta Halloween

ING

X X

EP

Noviembre 2010

Actividad muy atractiva para los niños

ING

X X

EP

Marzo 2011

Los niños disfrutaron aunque el vocabulario era difícil en ocasiones

Celebración Marcelino

Concurso biblioteca

de

caligrama

Animación a lectura:Contacontos "Martiño"

16

San

LGL

X

la

Positiva, la actividad del patito le gustó mucho a nuestros alumnos. de

muy positiva Nos gustó mucho, sobre todo la idea de implicar a todos en el manifiesto.

de

muy buena


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Magosto

LGL

x x EP

Noviembre 2010

Merienda escasa

Programa “Educación vial"

C.M.

X X EP

Diciembre 2010

Muy positivo

Celebracion de la familia

REL

X X

EP

Noviembre 2010

Los niños disfrutaron

Fiestas colegiales

REL

X X

EP

Mayo 2011

Los niños y profesores disfrutaron de las diferentes actividades programadas con un grado de satisfacción muy alto.

Salud bucodental

C:M

x

EP

Tercer trimestre

No concedida

Excursion fin de curso 1º E.P REL

X

EP

mayo 2011

Jornada de convivencia muy positiva.

x

EP

Primer trimestre

No concedida

X

EP

mayo 2011

Muy dinámica, con muchas actividades. Muy positiva.

Cine "El lince perdido"

LCL

Excursión fin de curso 2º MAT E.P.

X X

Concerto

EA

X X

EP

16 de decembro

Cancelada

Festival do Nadal

EA

X X

EP

Primer Trimestre

Moi interesante e positivo. Asistencia masiva dos pais e total participación dos alumnos.

Natación

EDF

X X

EP

Durante todo el Positiva curso

Teatro en Inglés Cinderella

ING

X

EP

15 de novembro

Moi interesante e positiva

Teatro en Inglés Spinderella

ING

X

EP

19 de novembro

Moi interesante e positiva

Magosto

LGL-CÑM

X X

EP

10 de novembro

Sornada de convivencia moi ben valorada.

Celebración da Paz

TUT

X X

EP

Segundo Trimestre

Tema moi apropiado e motivador.

Festas Colexiais

TUT

X X

EP

Tercer Trimestre

Moi motivadoras e dinámicas. Propomos revisar o tema das puntuacións.

Obra de teatro: "Cara ao CM/GAL campo das estrelas"

X X

EP

3 de novembro

Tema moi apropiado

Xogos Solidarios

TUT

X X

EP

Segundo Trimestre

Alta colaboración dos alumnos.

Concurso de tarxetas de E.A. Nadal

X X

EP

Decembro

Destaca a calidade dalgúns traballos.

Bombeiros

CÑM

X

EP

Tercer Trimestre

Moi interesante e positiva

Visita ao Xurés

CÑM

X

EP

Tercer Trimestre

Os alumnos participaron moi activamente

Celebración da Familia

TUT/REL

X

EP

Derradeira semana outubro

Celebración de María e TUT Marcelino

X X

EP

Tercer Trimestre

Foi novidoso o feito de facela na entrada do colexio.

Cine

X

EP

Tercer Trimestre

Non se ofertou.

TUT/LEN

17

de Os alumnos participaron moi activamente


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Exposición "El bosque. C.M./TUT Mucho más que madera"

EP

2 e 4 novembro

X

EP

Segundo Trimestre

Non foi concedida

Teatro "Os catro amigos da GAL Xunqueira"

X

EP

21 de decembro

Moi interesante e positiva

Visita á cooperativa láctea CÑM (Loureiro)

X

EP

Tercer Trimestre

Os alumnos disfrutaron moito desta actividade.

Visita á Ribeira Sacra

LGL-CÑM

X

EP

Primer Trimestre Non se ofertou.

Celebracións Eucarísticas

REL

X

EP

Todo o curso

Foron moi participativas e ben preparadas

Teatro "O fillo do trono"

GAL

X X

EP

3 de novembro

Moi interesante e positiva

X

EP

Segundo Trimestre

Pouco motivadora. Non enfocada para os nenos desta idade.

Ruta dos Artesáns

Exposición: Santalices"

"

X

CÑM

Faustino GAL/MU S

de Moi ben organizada e presentada cara os alumnos desta idade.

Festival do Nadal

EA/TUT

X X EP

Mes (22)

Celebraciones Religiosas

REL

X X EP

2 celebraciones

Pódese mellorar a participación activa dos alumnos

Celebración de la Paz

TUT

X X EP

30 de enero

Positiva. Los participaron motivados en la preparación del acto y en el propio acto

Convivencia Oira

TUT

X X EP

30 Setembro

Valorada moi positivamente polos alumnos, os que participaron activamente nela.

Fiestas colegiales

TUT

X X EP

26 y 27 mayo

Positiva en general. Muy buen ambiente en el Tercer Ciclo.

Policía Local

C.M/TUT

x

EP

Unha actividade moi educativa, valoradora moi 12, 19 e 26 de positivamente polos alumnos. A charla foi Xaneiro interesante e amena.

Almorzos Saudables

CÑM

X

EP

9 de Decembro

Salón de plenos

C.M.

x

EP

17 e marzo

Semana das letras galegas

Galego

x X EP

Cabárceno

CÑM

X EP

8, 9, marzo

Semana Nieve

EDF

X EP

5 al 12 de marzo

Extraordinaria.

A Coruña: Aquario y Domus

TUT

X EP

30 mayo

Positiva.

Audición de inglés-Oxford

Ingles

x EP

14 de marzo

Positiva

Visita Castro de Viladonga

TUT

30 de maio

Motivadora, a los alumnos les gustó. Interesante repetir.

18

X

EP

decembro Sinxelo. Quizáis faltou un pouco de variedade nas actuacions.

28

A charla moi apropiada a idade dos alumnos. O almorzo variado e abundante.

de Moi interesante, motivadora, cercana a los alumnos. Se debe repetir.

semana del 9 al 13 de mayo y el Muy bien. 16 de mayo 10

de

Muy bien.


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Policía Nacional

C.M./TUT

x EP

13 de xaneiro, 3 Muy bien. e 10 de febreiro

Charla de Primeiros Auxilios

TUT

X EP

24 de xaneiro

Charlas Valores de Futuro

TUT

X X EP

Durante segundo trimestre

TUT

x

EP

17, 18 e 24 de Moi ben valorada tanto por alumnos como por febreiro mestres.

X X

ESO

MAYO 2011

Moi ben. Ilustrativo e positivo. A manter

X

ESO

anual

Moi interesante. A manter para o vindeiro curso.

ESO

Segundo Trimestre

Para repetir.

ESO

Segundo trimestre año

Non se levou a cabo. Fallo na planificacíón Realizada en dos sesiones distintas para dividir el grupo. Positiva

Entroido: comadres

Xoves

de

Letras Galegas: visita ou LGL proxección vídeo CINENSINO Ourense)

(Concello

de

Teatro inglés: E. A. POE

TUT

ING

Visita centro de iniciativas OIE emprendedoras en Ourense

x

x

Muy bien. el Muy bien.

Catedral de Ourense

CCS

X

ESO

Febrero 2011

Olimpiada Galega 2011

MAT

X

ESO

Tercer trimeste Positiva. Una alumna fue seleccionada para la año fase final gallega.

X X

ESO

VALORADO ANTERIORMENT E

x x

ESO

Marzo de 2011

Non participou nengún curso

ESO

Mayo 2011

Actividad realizada los días 5 y 6 mayo en Melgaço, con una participación considerable de los alumnos de 3º. El resultado es muy satisfactorio, tanto en lo referido al contenido geográfico-territorial como en el aspecto de la convivencia.

Matemática

Semana das Letras Galegas

Participación Matemático Fronteiras" 2011

Proxecto Terra. (Portugal)

LGL

Rallye "Sen MAT

Melgaço

CCS

X

Miniolimpiada de Química

F-Q

X

ESO

Abril y Mayo

Valoración muy positiva dado que nuestros alumnos lograron los tres primeros puestos de la provincia de Orense.

1ª Convivencia-andaina.

TUT

X

ESO

Octubre 2010

Muy positiva, tanto para la convivencia de los alumnos que llevan varios años en el colegio como para la integración de los nuevos.

2ª Convivencia- Manzaneda

TUT

X

ESO

25 2011

No se llevó a cabo por la falta de asistentes.

Excursión final de curso. "ArtSurfCamp" (Razo- TUT Carballo)

19

X

ESO

Febrero

Junio 2011

Muy positiva. Ambiente de convivencia muy satisfactorio y muy buena acogida de los alumnos hacia la actividad de surf. Posibilidad de ofrecer alguna actividad alternativa en algún momento.


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Teatro

Francés

x

Xornadas sobre Ciudadan Adolescencia no Auditorio ía

x

Visita ós museos científicos coruñeses ( DOMUS, BIOLOXÍA CASACIENCIAS) Limpieza da Ribera do Lonia

X

ESO

4 DE ABRIL

ESO

20 e 21 Octubre 2010

ESO

Tercer Trimestre

Se trabajó en clase antes y después de la representación. Valoración positiva.

Non se levou a cabo

Ecología

x x x x

ESO

Primer Trimestre Positiva

Reforestación de un monte quemado en Toén. El Color Ecología Verde

x x x x

ESO

Segundo Trimestre

No realizada por lluvia

ESO

Segundo Trimestre

Positiva

x x x x

ESO

Segundo Trimestre

Resultado muy satisfactorio por el trabajo realizado.

X

ESO

Segundo Trimestre

POSITIVA

ESO

15-Febrero-2011 Moi positiva, fíxose en dous días

Reforestación de un monte quemado en Toén. El Color Ecología Verde Reforestación de un monte quemado en Toén. El Color Ecología Verde RECORRIDO POR OURENSE ROMANO

EL

x

LAT

Visita á Catedral de Ourense SOC Concerto Oxford

didáctico

de

x

ING

Museo Municipal Exposición MUS Faustino Santalices TEATRO: Le fantôme de FRA l'opéra

X

X

Reforestación en Toén na EpC semana da neve

x

X ESO

14/03/2011

Moi positiva.

ESO

21/03/2011

Buena exposición. Poco

Bach

4/4/2011

Moi positiva.

ESO

10-Marzo-2011

Moi positiva

Ciclo "Cine e Relixión"

REL

X

Bach

No se realizó.

Foro das Relixións

REL

X

Bach

No se realizó.

Bach

Moi positiva. Serve para coñecer mellor ós rapaces e tamén para coñecerse entre eles. O Del 13 al 16 de vivido durante a experiencia marca de certo Octubre de 2010 modo ó alumnado e debido a todo esto imos a seguir mantendoa. Ha sido muy interesante la convivencia con los alumnos y entre los alumnos de distintos centros de Galicia. Se han cumplido satisfactoriamente los objetivos propuestos. Resultado muy satisfactorio por lo que supone de sensibilización sobre la situación de los inmigrantes en Galicia.

Camino de Santiago

TUT

x

BIO

X

Bach

14/01/2011, viernes

Mesa redonda con inmigrantes y ONG "Galicia XEO Terra de Acollida

X

Bach

Marzo 2011

Olimpiada de Biología

20


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Olimpiada de Física

FIS

X

Ir al cine para ver film Wall ECO Street 2ª parte

x

Bach

Positiva, aunque escasa participación en esta Primer trimestre ocasión, debido a la presencia de exámenes de 2011 globales

Bach

Octubre 2010

Excelente acogida por parte de los alumnos debido a la continuidad con la primera parte vista en clases y a lo bien que muestra la crisis económica actual

MAT

X X

Bach

Positiva xa que os alumnos pasaron unha xornada entretida con aquilo que querían facer: 21 de Enero de a resolución de exercicios nos que competían con 2011 eles mesmos sen rivalizar con ningún compañeiro.

visita al castro de Santomé

LAT

X

BAC H

10 DE JUNIO DEL POSITIVA 2011

RECORRIDO POR OURENSE ROMANO

LAT

X

BAC H

SEGUNDO TRIMESTRE

POSITIVA

Bach

SEGUNDO TRIMESTRE

Positiva

BAC

12 DE ABRIL

POSITIVA pero son muy caras.

Bach

27-SETEMBRO2010

POSITIVA

Olimpiada Galega

Matemática

EL

Olimpiada de Química

QUI

Teatro

FRAncés

X x

TEATRO: O incerto señor LGL/DIN don Hamlet de CUNQUEIRO

X

TEATRO: A Esmorga/ Adaptación de Sarabela LGL/DIN Teatro

X

Bach

16-NOVEMBRO2010

MOI POSITIVA

TEATRO: savantes

X

Bach

17-ENERO-2011

MOI POSITIVA

Bach

10/1/2011

MOI POSITIVA

21-ENE-2011

Positiva; se da a conocer a los alumnos una visión más actual del mundo de las Matemáticas y se da la oportunidad para el disfrute en la resolución de problemas

Les

femmes

TEATRO: Poe's Scary Stories

Olimpiada Galega 2011

Matemática

FRA

X

ING

MAT

X

X X

Bach

Proposta de mellora: - Revisalo catálogo de actividades complementarias e a súa avaliación. - Revisar á luz do MEM as distintas actividades (proxecto educativo evangelizador). - Que a competitividade e a participación teñan o mesmo peso na proposta do club maristas. - Potenciar a presenza do EAL na comisión de deportes. Responsable: Equipo Directivo, EAL, Deportes, Ciclos e Departamentos Mejoras de infraestructuras Proposta de mellora: - Potenciar o coidado do material de aulas, clases de informática, etc - Propiciar un aula de estudo co ordenadores. - Priorizar inversións en función do documento que xa realizouse. Responsable: Equipo Directivo, todos 21


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 CLAUSTRO DO PROFESORADO Proxecto Educativo: Valoración e propostas de modificación Mostrámonos totalmente de acordo co horizonte educativo desenvolvido no PEC. O proxecto educativo está axeitado e é coherente á realidade do centro. É necesario actualizar algúns puntos no documento que se presenta (por exemplo aparece pastoral no lugar de animación, non se fala do observatorio da convivencia…)  A redacción do documento presenta moitos erros de transcrición e nalgúns aspectos debería ser máis desenvolvida. Aparecen palabras en tamaño menor e voladas.  Cómpre revisar algúns apartados que non están actualizados: o apartado de clases de reforzo, o deporte interno, o programa de animación á lectura, os deportes e mantemento para pais.  Falta a Cor Verde.  Falta a aposta polas novas tecnoloxías: taboleiro dixital, Abalar… Aplicación do Reglamento de Réxime Interno. Revisado o RRI consideramos que é axeitado, pero pensamos que debe ser revisado periódicamente, como as normas e a actuación do profesorado estanse a revisar na Comisión Xeral esperamos as actualizacións. Referente ás medidas educativas que foron aplicadas nos casos que o precisaron parécennos axeitadas e cumpriron cos obxectivos pretendidos. Na primaria-Infantil: - Sería convinte que a reunión inicial cos pais se fixera antes de dar comenzo as clases. - Propoñemos que os nenos mediopensionistas non teñan que sacar ticket nos meses de setembro e xuño. - En relación á quenda de patios gustaríanos que cada mestre tivese asignado un día semanalmente ó longo de todo o curso. - Sería convinte que a listaxe dos nenos nas actividades extraescolares fora entregada coa suficiente antelación ó mestre. - Revisados os horarios do curso, consideramos que o día da presentación sería necesario reducir o tempo dos nenos na aula. - Vemos oportuno, por organización dos pais, que os nenos de infantil sexan os primeiros en saír. - Que as familias non accedan ó patio á hora da entrada dos alumnos tanto pola mañá como pola tarde. Ademáis:    

22

Faltan as novas normas de uso da biblioteca. En Primaria tamén hai delegados. Evacuación: gráfico de colocación de clases no patio Faltaría unha conclusión


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Programación Xeral Anual: A. Grado de consecución dos obxectivo:

EI: Os obxectivos na nosa etapa foron conseguidos prácticamente na súa totalidade. EPI: Baseándonos nos datos dos informes de indicadores de calidade chegamos á conclusión de que todos os obxetivos en todas as áreas foron cumpridos na súa totalidade.(100). EPII: Os obxectivos na nosa etapa acadáronse prácticamente en todas as áreas agás en Science onde non se chegou a 50 dos obxectivos programados. EPIII: Os obxectivos no terceiro ciclo foron acadados en torno ó 90 sobre os programados. Departamento de Ciencias: tal e como reflicte a memoria do Departamento, o grao de cumprimento dos obxectivos é alto. Departamento de Ciencias Sociais: Segundo queda reflectido na memoria do departamento, o grao de consecución dos obxectivos programados foi altamente satisfactorio. Departamento de linguas: queda reflectido na memoria de departamento. Vendo as porcentaxes dos indicadores a gran maioría dos obxectivos cumplíronse en todas as materias do departamento. Na materia onde se percibe menor consecución de obxectivos é lingua castelá nos bloques comunicativos. B.

Valoración do programa de actividades complementarias e extraescolares, intercambios, visitas, xornadas culturais, etc. (Anexo de AAEE e a súa avaliación). EI: Realizáronse moitas actividades complementarias o longo do curso. As actividades programadas polo profesorado realizaronse todas e con bos resultados. En canto ás do Concello soamente concederon unha por curso, aínda que solicitamos máis, quedándonos polo tanto escasas. EPII: Fixéronse moitas e variadas, sendo satisfactoria a valoración de profesores e alumnos. EPIII: Este curso foron concedidas e realizadas todas as actividades solicitadas no Concello. Todas as actividades foron valoradas moi positivavemente, destacar que as dificultades as atopamos á hora de realizar os trámites de solicitude ó Concello. EPI: Este ano foron solicitadas cinco actividades ao Concello e a Novacaixagalicia obtivemos unha do Concello”Teatro en inglés”.Entendemos que foron poucas.

e só

Departamento de Ciencias: Na ESO realizáronse dúas actividades complementarias das seis programadas inicialmente, o que supón un 33,33 do total de actividades previstas para esta etapa. A primeira delas (Olimpiada Matemática Galega) valorámola de xeito moi positivo, dado que dos seis alumnos e alumnas presentados na fase local, a alumna nº13, de 2ºB, foi quen de acceder á fase final galega. A segunda das actividades (Miniolimpiada de Química) tamén a valoramos de xeito moi positivo, posto que os tres primeiros postos na nosa provincia corresponderon a alumnos e alumnas do noso centro. 23


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 En Bacharelato realizáronse catro actividades complementarias das sete programadas inicialmente, o que supón un 57,14 do total de actividades previstas para esta etapa. En primeiro lugar, valoramos a proxección da película "Wall Street" (2ªparte) de xeito moi positivo, dado que reflicte excepcionalmente ben a crise económica actual. A segunda das actividades (Olimpiada de Bioloxía) valorámola de xeito moi positivo, incidindo na importancia da convivencia entre alumnado de diferentes centros galegos. En terceiro lugar valoramos a Olimpiada de Física de xeito positivo, dado que fomenta o interese pola Ciencia e a Investigación en xeral. Suliñamos, ademais, a escasa participación neste curso debido á presenza de exames globais a mesma semana da proba da Olimpiada. Finalmente, valoramos a Olimpiada de Química de xeito positivo, dado que, igual que a Olimpiada de Física, fomenta o interese pola Ciencia e a Investigación en xeral. Departamento de Ciencias Sociais: 1º ESO: Non se realizou a actividade prevista da visita ó Castro de San Tomé programada polo Concello. Ou ben non se xestionou adecuadamente ou debeuse á un malentendido. 2º ESO: Fíxose a visita a Catedral de Ourense, cun resultado moi positivo. 3º ESO. Enmarcada no Proxecto Terra, realizouse a actividade de Intercambio territorial en Melgaço, valorada polos alumnos moi satisfactoriamente. Non se fixeron nin a visita a central eléctrica de Velle nin a visita a granxa escola de Villamarín. De cara o curso que ven é importante que maticemos as actividades, para evitar anulacións ou situacións que non permitan cumprir co inicialmente programado. Tamén precisamos decidir que actividades son ás máis apropiadas para completar o currículo de cada materia e curso, e tratar de prever unha por curso. Departamento de linguas: as actividades complementarias descenderon ben pola oferta do concello ben polas carga burocrática que precisan. De oito actividades programadas polo departamento só se realizaron: - Semana das letras galegas con traballo na aula e proxección da vida do autor elexido. Moi ben valorada polos profesores que imparten esta materia. - Teatro de francés: dúas sesións para diferentes cursos. Valorado positivamente pero moi caro para os rapaces. As actividades aparecen moi completas pero desorganizadas, sen unha orde. Sería bo ordenalas cronoloxicamente. C. Rendemento escolar dos alumnos. Análise e valoración dos resultados académicos.

EI: O longo do curso foise notando unha progresión e gran melloría por parte dos nenos. Os resultados acadados nos diferentes cursos foron en xeral satisfactorios, aínda que un número reducido de nenos non alcanzaron os mínimos na súa totalidade. EPI: 1º A 1º B 1º C 2º A 2º B 2º C 1ª Aval. 7,5 7,4 7,3 7,7 7,5 6,9 2º Aval. 7,5 7,7 7,5 7,9 7,6 7,1 3º Aval. 7,8 7,8 7,8 8 8 7,4 A vista dos resultados obtidos polas distintas clases nas tres avaliacións ,entendemos que os resultados foron altamente satisfactorios .Os grupos son homoxéneos.En primeiro ,non hai ningún suspenso .En segundo promocionan todos ,pero hai dos nenos que pasan,un deles con unha asignatura suspensa e outro con dúas. 24


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 EII: A valoración en cuanto a os resultados académicos e a seguinte: En 3º a pesar das carencias coas que comezan o curso (disciplina, atención, procedementos e rutinas) a evolución foi satisfactoria. En 4º non repite ningún alumno aínda que 6 alumnos pasan con algunha área suspensa. Notamos a falta de colaboración e coordinación dalgunhas familias cos mestres (revisión de axendas, colexio virtual...) EPIII: Móstrase a continuación unha relación dos alumnos que superaron o curso con tódalas materias aprobadas 5º A 5º B 5º C 6º A 6º B 6º C 1ª Aval 18 18 15 21 22 20 2ª Aval 19 18 17 22 22 19 3ª Aval 18 17 15 20 21 19 Á vista desta información valoramos os resultados do ciclo como moi positivos, resaltar que algúns alumnos non acadaron os obxectivos mínimos nalgunhas asignaturas e polo tanto non superaron a materia. Departamento de Linguas Porcentaxe de aprobados 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAC 2º BAC

LCL 90 90 95 89 92 98

LGL 93 85 96 82 96 97

ING 97 87 93 100 87 98

FRA LAT GRE LTU 98 93 100 100 100 100 100 100 100 100

Departamento de Ciencias: os resultados académicos nas materias de Ciencias na ESO e Bacharelato foi moi positivo, tal e como reflicten as porcentaxes de aprobados en convocatoria ordinaria: 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBAC 2ºBAC MAT 93 84 93 97 90 97 MTS 50 68 97 FQ 98 94 100 FIS 100 QUI 96 CCN/BIO 97 97 97 100 100 100 CMC/CTM 100 100 OIE/EOE/ECO 100 68 91 EF 100 96 100 95 100 TEC/INF/TIC 100 98 100 100 PLA/DEB 100 100 100 100 100

25


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Departamento de Ciencias Sociais: Os resultados amosan un nivel moi satisfactorio de consecución dos obxectivos e contidos das materias. Unha elevada porcentaxe de alumnos superaron sen dificultades as materias en xuño. Porcentaxe de aprobados

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAC 2º BAC

26

CCS ETI FILO ART HIS XEO MÚS 97 95 96 94 97 96 91 100 97 95 100 100 100

REL 100 100 100 100 100 100


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

CONSELLO ESCOLAR

1. Compoñentes do Equipo: O longo do curso producíronse algúns cambios nos compoñentes do consello escolar.Figuran entre parentese aquelas persoas que deixaron de pertencer o mesmo. Os menbros que o forman actualmente son os seguintes: D. Alfredo Veiga, D. Fernando Ampudia(D. Xulio Huerta), D. Severo Gago, D. José Diego de Nicolás, D. Javier Velo, José Manuel Grande, Dña. Esther García, Dña Esther Vázquez (D. Sergio Murias), Dña Ana Baranda, D. José Ramón de Dios(D. David de León), Dña Mª del Carmen Saborido (D. César Taboada), Dña Patricia Santamaría(D. Ángel Delgado), Dña Josefa Martínez, D. Diego Martínez y Dña Iria Dosantos. 2. Nº de reunións e aspectos tratados: Nº: 5 Aspectos tratados: - R.22.09.2010: Aprobación actividades extraescolares e servicios complementarios, Normas de Convivencia e Comisión de convivencia, Informe e aprobación do planing anual, Incorporación de novos mestres especialistas en lingua inglesa. - R.9.12.2010: Constitución do Consello Escolar para o bienio 2010-2012 (Funcións), Nombramentos do Observatorio da Convivencia e Representante de Igualdad, Aprobación das normas do Proxecto Abalar, Aprobación da reclamación sobre a instalación dunha antena de telefonía móvil. - R.27.01.2011: Aprobación, si procede, das contas de “Outros Gastos”, convivencia, Previsións sobre o proceso de escolarización.

valoración da

R. 27.04.2011: Aprobación, si procede, del proceso de solicitud de plaza para el curso 2011-12, valoración de la convivencia. R. 28.06.2011: Normas Colegiales 2011-2012, Aprobación de Memorias, memoria colegial y plan de convivencia. 3. Grao de consecución dos obxectivos programados para o ano: Os obxectivos do consello escolar están reflexados no Art. 38.-Competencias do RRI do Colexio. Cumprironse todos eles.

27


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

4. Propostas de mellora para o vindeiro curso : Algunhas propostas de mellora aportadas polos membros de consello escolar son as seguintes: -

Fomentar a participación das familias nas distintas actividades e convivencias colexiais. Potenciar a comunicación e intercambio de información familia-colexio a través da internet. Seguir promovendo iniciativas como a organización do entroido deste curso xa que gustou moito ás familias. Seguir mellorando as diferentes infraestructuras do centro: patio, aulas, etc, así como os recursos tanto para mestres como nenos(PDI, ordenadores novos nas aulas e salas de informática,etc)

OBSERVATORIO DA CONVIVENCIA E XEFATURAS DE ESTUDOS

5. ABSENTISMO Ao longo do curso escolar 2009-2010, non se presentaron casos importantes de absentismo, polo que se pode resumir a situación como de Normalidade. Un alumno de 2º de ESO no se presentou ás clases dende o comezo do segundo trimestre. Foi comunicado este extremo á Administración Educativa e Servizos Sociais, sendo informados polo Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos. Dous alumnos de 2º e 4º de ESO respectivamente perderon moitas clases a causa de problemas graves de saúde. Todas as ausencias están xustificadas co correspondente certificado e historial médico. Non existen outros casos especiais de absentismo que salientar.

6. CRITERIOS DE ACTUACIÓN ENTRE OS PROFESORES RESPECTO A DISCIPLINA.

2011.

Acordados por la Comisión de Coordinación Pedagógica para el curso 2010-

1.- Prevenir con antelación los conflictos para evitarlos en lo posible y disponer de los recursos necesarios para afrontarlos de forma positiva. Para ello resulta necesaria nuestra formación personal. Debemos observar una especial atención al eventual acoso o bullying entre los alumnos y mantener nuestra presencia activa en los momentos que puedan resultar conflictivos: recreo, salidas, aseos, vestuarios, …

28


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 2.- En el caso de enfrentarnos a situaciones de indisciplina mantener la calma y establecer las sanciones educativas pertinentes al responsable, haciendo ver que la sanción es una consecuencia directa de un comportamiento inadecuado (que intentaremos explicar con claridad) y no de nuestra arbitrariedad o enfado. Nos entrevistaremos posteriormente con el alumno para ayudarle a modificar aquellas conductas que nos resultan conflictivas indicándole comportamientos concretos que entendemos como adecuados. 3.- Si, a pesar de seguir los pasos citados, persiste el comportamiento conflictivo, el profesor convocará a la familia a una entrevista informativa para explicar los hechos y solicitar el apoyo necesario. En esta reunión se establecerán los compromisos para resolver el conflicto, así como la forma concreta de realizar su seguimiento y las consecuencias que pudieran derivarse de su incumplimiento (siempre en concordancia con las sanciones previstas en el RRI). En todo el proceso el profesor mantendrá informado al tutor y al Jefe de Estudios. 4.- En actividades complementarias, tales como visitas a exposiciones, funciones de teatro, viajes culturales ... , seguiremos las pautas del respeto a las personas y la propiedad pública o privada. Las actividades complementarias: exposiciones, salidas culturales deben estar programadas desde el departamento o ciclo o Jefatura de Estudios; si en algún momento fuera de lo previsto se organiza una visita es preciso coordinarla con la Jefatura de Estudios. 5.- Atender a los retrasos y ausencias de los alumnos reflejándolas con rigor en el parte de asistencia y en vía educativa . Se dispondrá de partes adicionales para las clases de desdoble o en aquellas que se impartan en un aula distinta a la asignada al grupo (un alumno lleva la hoja a las distintas asignaturas de desdoble). 6.- Todos los alumnos deben estar puntualmente en clase al comenzar el Amanecer y a las horas correspondientes después de cada recreo o entrada de la tarde. En Primaria e Infantil el tutor hablará con los padres y, de no enmendarse, el tutor comunicará el caso a la Jefatura de Estudios. En Ed. Secundaria, no se permitirá entrar en clase a aquellos alumnos que lleguen tarde sin justificación, estos se presentarán en el Aula Optativas del primer piso. Un profesor encargado pasará informe de los retrasos en el Colexio Virtual y al Jefe de Estudios. Los alumnos de Secundaria que lleguen tarde, acudirán al centro al siguiente día lectivo a l8.15 h. La impuntualidad de los alumnos tendrá valor acumulativo. Tras 3 retrasos injustificados se informará a los padres/tutores. Si el alumno reincide, se considerará falta grave, por lo que se sancionará con la permanencia de dos tardes (16.00 a 19.00) de sanción en el Colegio. Si el alumno reincide en la misma evaluación se abrirá un expediente disciplinario.

7.- Toda ausencia o retraso debe ser justificado por escrito, por los padres/tutores, a ser posible con antelación, y si no es posible, en el momento de incorporarse a clase; será el profesor que imparte la clase quien lo acepte y registre en primer lugar, después lo hará el tutor. 8.- Los tutores reflejarán las faltas justificadas en el parte de asistencia y aquellas que estando justificadas se vayan a producir a lo largo del día. Los alumnos deben hacer entrega del justificante oportuno en Jefatura de Estudios o Dirección para que sea visado. 9.- Si un alumno no asiste a clase y no hay justificación previa, los profesores lo reflejarán en el parte y los tutores llamarán cuanto antes a sus familias (aprovechando la ocasión para recordarles la necesidad de ponerse en contacto con el Colegio cuando sus hijos vayan a ausentarse). 10.- Cuando un alumno asista a clase y se haya de ausentar posteriormente sin haber traído la justificación previa, después de hablar con el tutor y el Jefe de Estudios debe llamar por teléfono a su familia desde portería para que sus padres den la autorización. En caso de no poder ponerse en contacto con los padres, no podrá salir del Colegio. Al recogerlo, la persona encargada firmará una ficha en portería. 29


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Los alumnos no podrán realizar llamades desde portería sin el permiso de Dirección o Jefatura de Estudios. 11.- Al inicio de cada jornada los tutores revisarán con cuidado los partes de asistencia. Se verificará que siempre estén disponibles la ORLA de clase, la AGENDA DE CLASE y el PROTOCOLO DE EVACUACIÓN. En los alumnos pequeños tendrá además una o más hojas donde se consigne a los alumnos alérgicos, los que se quedan a actividades extraescolares o al comedor. 12.- En las horas que sea posible, los profesores esperaremos a los alumnos en el aula y seremos los últimos en salir de la misma. 13.- En los cambios de clase los profesores estaremos pendientes de que los alumnos permanezcan en el aula. Recordemos que el motivo de esta norma no es otro que el de acostumbrar a los alumnos a que se responsabilicen de traer todo el material escolar necesario. 14.- Asimismo, los profesores comprobaremos que los alumnos pasan los recreos en el patio. Todas las aulas deben permanecer cerradas con llave en los periodos en los que no haya clase. La vigilancia de patio es fundamental para evitar cualquier contratiempo, tened siempre presente los turnos de vigilancia (recreos). 16.- Si viésemos a un alumno mascando chicle en clase o comiendo golosinas le pediremos que los tire a la papelera. 17.- Atender a la actitud en clase y, en general, en los espacios del colegio: postura corporal, uso de fórmulas de cortesía (lo que nos obliga a predicar con el ejemplo), lenguaje adecuado y LIMPIEZA. 18.- Mostraremos siempre un PRESENCIA ACTIVA en cualquier dependencia del Colegio (escaleras, patios...). Cada profesor se debe responsabilizar del aula común en la que se entre, velando por su conservación. Asimismo, cualquier desperfecto que se observe avisar al tutor o Jefe de Estudios. 19.- EXPULSIONES DEL AULA: La exclusión de un alumno de las aulas constituye un recurso excepcional, tan solo justificable en beneficio del buen clima de trabajo de los compañeros del grupo. Si un profesor se ve en este caso, mandará a alumno al Jefe de Estudios y le informará por escrito de la incidencia así como al tutor correspondiente. El Jefe de Estudios le impondrá una sanción acorde con la falta y le exigirá un compromiso de modificación de su conducta. Esta amonestación quedará registrada en el expediente del alumno hasta final de curso y se informará a la familia. Además, el profesor concertará una entrevista con los padres para informar de la conducta del alumno. 20. Cuidar al máximo los desplazamientos, acompañando al grupo al aula donde se desplacen. Especialmente: dibujo, laboratorios, gimnasio, informática, biblioteca, optativas. Los alumnos no deben volver a las clases a dejar el material cuando coincidan los recreos. 21. No serán admitidos a examen los alumnos, que en el BACHILLERATO, hayan faltado a clases anteriores del mismo día y no se justifiquen documentalmente.

7. CONVIVENCIA. Dende a Xefatura de Estudos tratamos de darlle ós temas de convivencia un enfoque de Proactividade Interna. Entendida como a combinación de dos principios de actuación que xa por separado teñen un gran potencial de eficacia, pero que combinados disparan a mesma a cotas moi altas. 30


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

Dende este enfoque proactivo tratamos centrarnos en resolver o futuro (que podemos facer para que esta conduta non se repita). Centráronse as intervencións en demandar ao alumno que pode facer para evitar que se repitan no futuro a conduta disruptiva, a actitude negativa ou a falla de implicación no traballo. A actitude proactiva –entendemos- supón anticiparse ao previsible, previndo puntos negros e espazos e momentos estratéxicos, para despregar intervencións cos “posibles” máis que con os que xa presentan unha problemática consumada.

31


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

CICLOS 2º Ciclo de Infantil I Ciclo de Primaria II Ciclo de Primaria III Ciclo de Primaria

32


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 0. INTRODUCIÓN Reunido o ciclo de educación infantil procedese a revisar o traballo realizado durante o curso académico 2010-2011 co propósito de analizar os puntos fortes e débiles para as posibles melloras de cara ó vindeiro curso. 8. Compoñentes do Ciclo: 4º A:. Mª del Carmen González Veiga. 4º B: Mª Rosa Dalama González. 4º C: Mª Isabel Gómez López. 5º A: Mª José Fortes Ramos. 5º B: Mª Antonia Telle Álvarez. 5º C: Laura García Martínez. 6º A: Javier Floriano Velo Rodríguez. 6º B: Lourdes Parente Andrés. 6º C: Sandra Salgado Rodríguez. Outros:

Lourdes Parente Andrés, Laura González Iglesias e Jose Carlos Domínguez Alonso (logopedia), Mª Soledad Gómez Pérez (psicomotricidade de 5º e 6º), Sandra Salgado Rodríguez (psicomotricidade 4º C), Patricia Silva Crespo (profesora de inglés 5º e 6º), Eva Blanco Sousa (profesora de inglés 6º B).

9. Número de reunións e acordos importantes adoptados: Ó longo do curso levamos a cabo 11 reunións de ciclo onde se tomaron diferentes decisións para o correcto funcionamento do ciclo, destacamos como acordos importantes os seguintes:  

Valoración da actitude como un ítem independente deixando de ter un peso nas notas xerais por área. O comportamento dos alumnos na aula reflectirase a través dunha observación na área de Coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal.. Que os nenos leven as caixas das pinturas cada vez que pasen de curso

  3. Consecución dos obxectivos.

De todos os obxectivos plantexados para este curso traballamos con maior frecuencia e intensidade os seguintes: ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL : 33


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 

Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente ás propias características, posibilidades e limitacións a través da interacción con outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior autonomía persoal. Coñecer e representar o propio corpo, identificando ás súas partes e algunhas dás súas

 

funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión, e coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e movementos. Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e ser capaces de expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar tamén os das outras persoas. Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas sinxelas ou resolver problemas dá vida cotiá, aceptando ás pequenas frustracións e manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades que se presentan sendo quen de solicitar axuda. Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos dás outras persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración e máis evitando adopción de comportamentos de submisión ou dominio. Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a hixiene, a alimentación e ou fortalecemento dá saúde, apreciando e gozando dás situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no desenvolvemento dás tarefas. Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, o desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto ás demais persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a aceptación dá identidade sexual e cultural.

  

ÁREA DO COÑECEMENTO DO CONTORNO 

    

34

Coñecer as normas e os modos de comportamento social dos grupos dos que forma parte para establecer vínculos de relación interpersoal e identificar a diversidade de relacións que mantén cos demais. Establecer algunhas relacións entre as características do contorno e as formas de vida que no devandito medio se establecen. Coñecer e participar en festas, en tradicións e en costumes do seu contorno, valorándoas coma manifestacións culturais. Valorar a importancia do medio natural e da súa calidade para a vida humana manifestando actitudes de respecto e de coidado. Observar os cambios e as modificacións ós que están sometidos os elementos do contorno coa chegada das estacións. Mostrar interese e curiosidade cara á comprensión do medio físico e social, formulando preguntas, interpretacións e opinións propias sobre algúns acontecementos relevantes que nel se producen, desenvolvendo a súa espontaneidade e orixinalidade. Utilizar, a un nivel axustado, as posibilidades da forma de representación matemática para descubrir algúns obxectos e situacións do seu contorno, as súas


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 características e propiedades, e algunhas accións que poden realizarse sobre eles.

ÁREA DE LINGUAXE: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN a. Utilizar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de expresión de ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de gozo. b. Recoñecer a importancia dás manifestacións non verbais -o silencio, a mirada, a xestualidade, o olfato e o tacto- como elementos xenuínos dá comunicación humana. c. Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas musicais, iconos e outros símbolos e signos convencionais poden representar os pensamentos, experiencias, coñecementos, ideas e intencións dás persoas. d. Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais con distintos propósitos expresar sentimentos, emocións, desexos, ideas…-con diferentes interlocutores e ou interlocutoras e en diversidade de contextos, valorando a linguaxe como ferramenta de relación cos demais, de regulación dá convivencia e de aprendizaxe. e. Comprender a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros nenos, así como dás persoas adultas, adoptando unha actitude positiva cara ás linguas. f. Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios comunicativos. g. Achegarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos. h. Comprender, reproducir, reescribir -tendo en conta as diferentes etapas individuais no proceso de adquisición dá lingua escrita-, e recrear textos. i. Facer uso dá biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte de pracer. j. Potenciar a capacidade creativa a través dás linguaxes artísticas para imaxinar, inventar, transformar... desde as súas ideas, sentimentos, experiencias, coñecementos... k. Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes, comunicándose creativamente a través dás diferentes manifestacións e adquirindo sensibilidade estética. l. Desenvolver o sentir de autoconfianza nas producións artísticas persoais, amosando interese pola súa mellora, respectando e valorando as creacións propias e as dás demais persoas. m. Achegarse o coñecemento, emprego e valoración dás TIC -ordenadores, internet, encerado dixital interactivo, escáner, vídeo...-como ferramentas de busca de información, creación, expresión e comunicación. ÁREA DE RELIXIÓN  

 35

Descubrir e coñecer o propio corpo, regalo de Deus, promovendo a confianza e o desenvolvemento das súas posibilidades persoais. Observar as manifestacións do ámbito familiar, social e natural que expresan a vivencia da fe católica para sentirse membro da comunidade relixiosa á que pertence. Observar e describir elementos e relatos relixiosos cristiáns que permitan ao neno


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

  

   

desenvolver os valores e actitudes básicas de respecto, confianza, alegría e admiración. Expresar e celebrar as tradicións, festas e aniversarios máis importantes, exercitando as primeiras habilidades motoras, para relacionarse cos demais e para acceder á oración, os cantos de loanza e o sentido das festas relixiosas. Favorecer a realización de actividades que promovan a participación, a cooperación e a xenerosidade como medio de expresar o amor de Deus e a fraternidade. Descubrir que os cristiáns chaman Pai a Deus Creador de todas as cousas, e saben que está con todos nós, quérenos e perdoa sempre. Coñecer que Xesús naceu en Belén e é amigo de todos e nos quere, morreu por nós e resucitou para estar connosco. Descubrir que a Virxen María é a Nai de Xesús e tamén Nai de todos os cristiáns, que forman unha gran familia. Respectar ás persoas e cousas do seu ámbito, coidalas e preocuparse delas, como Xesús fixo e nos ensina a facer.

As programacións desenvolvéronse case na súa totalidade. Aqueles aspectos da programación que non se levaron a cabo, quedaron reflectidos nas táboas de indicadores de calidade, xunto coas causas da non aplicación. Consecución dos obxectivos polos alumnos Os obxectivos satisfactoriamente.

mínimos

foron

alcanzados

na

maior

parte

dos

casos

4. Funcionalidade das programacións empregadas: Tomando como punto de referencia a programación xeral de ciclo, cada profesor realizou a súa propia programación de aula sendo este un instrumento vivo no día a día do curso. 5. Medidas de atención á diversidade aplicadas: Para atender á diversidade dos nosos alumnos empregamos varias alternativas que poden ser combinadas para o tratamento de cada caso concreto: n. Individualizámolo tempo de exposición en función do seu ritmo de aprendizaxe: os alumnos/ás máis lentos necesitan máis tempo para aprender e os máis rápidos menos. o. Levamos a cabo intervencións complementarias de xeito que se poidan compensar ás dificultades de orixe individual ou social dous alumnos, axudándoos a desenrolar ás actitudes, ás aptitudes e os hábitos necesarios para seguir con éxito a ensinanza normal. (Estas intervencións foron realizadas polos titores de 5º e 6º) p. Individualizamos os obxectivos e/ou vos contidos dá nosa ensinanza non senso de que cada alumno conseguirá os obxectivos non grao que lle permitan ás súas capacidades. q. O departamento de orientación foi o encargado de traballar aspectos máis concretos como a logopedia (Lourtes Parente, Laura González e Jose Carlos Domínguez), altas capacidades (Lourdes Parente) así como casos aislados e pouco 36


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 significativos de comportamento e madurez. 6.

Atención aos alumnos pendentes e con dificultades: Non aplica

7.

Resultados obtidos polos alumnos: - Coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal Ó longo do curso os nenos foron adquirindo diferentes destrezas que lles permitiron avanzar na súa autonomía, en termos xerais todos os alumnos melloraron neste aspecto dun xeito significativo. No referente as normas e pautas de conduta cabe reseñar que ó ir avanzando en idade van mostrando máis resistencia ás normas e cústalles máis ter un bo comportamento. - Coñecemento do contorno En canto a esta área cabe destacar que todos os nenos adquiriron os obxectivos mínimos establecidos na programación. - Linguaxes: Comunicación e representación. Nesta área existen diferenzas segundo a idade dos nenos e tamén no mesmo curso. Os nenos de primeiro de infantil teñen máis dificultade nas destrezas que implican a motricidade fina. En canto ós de segundo de infantil vemos dificultades no repasado, cremos que hai que facer máis fincapé na motricidade fina. Por último, en terceiro de infantil, os nenos xa son máis maduros e acadaron en xeral un bo dominio dos obxectivos propostos na programación. - Inglés. Os obxectivos plantexados na programación foron acadados con moi bos resultados na maioría dos casos. - Relixión. Os obxectivos plantexados para o traballo na área de relixión foron acadados con moi bos resultados por todos os nenos.

8.

Conclusións obtidas na avaliación:

En xeral as nove clase do ciclo son moi heteroxéneas tanto por comportamento como por actitudes ou traballo. As singularidades de cada aula e a súa evolución quedan reflectidas nunha acta realizada polo titor cada trimestre 9

Propostas de actuación e mellora a ter en conta no próximo curso: A. Instalación de pizarras dixitais en todas as aulas para unha mellor adaptación do ensino a realidade circundante. B. Maior capacitación tecnolóxica coa instalación de máis ordenadores na aula. C. Reunións máis efectivas e que permitan ó profesorado preparar de forma axeitada tanto as clases como o material necesario. 37


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 D. Axustar os horarios de entrada e saída ás horas en punto. 10

NOVAS ESTRATEXIAS PEDAGÓXICAS E METODOLÓXICAS/VALORACIÓN 1. Competencias básicas: A programación realizada durante este curso foi feita por competencias na súa totalidade. 2. Innovación: A innovación pedagóxica proposta para este curso foi o traballo por rincóns na aula. Respecto a esta innovación entre os membros do ciclo hai opinións moi diversas; despois de traballalas durante un curso cada titor ten a súa propia opinión sobre a idoneidade, as dificultades,…que se transmitiron ó xefe de estudios para que conste de cara o vindeiro curso. Cada curso fixo unha actividade innovadora por trimestre na que traballaron e acadaron moi bos resultados. 3. TICs: Levamos a cabo as actividades Tics especificadas na programación do curso,1 por unidade didactica, ademáis de actividades na pizarra dixital, na aula de informática e na propia aula 4. Plan Lector: Durante este curso fixemos tres actividades propostas polo equipo do plan lector. A valoración foi moi positiva tanto por parte dos alumnos como do profesorado

11

VALORACIÓN SOBRE A AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO (Onde proceda).. Non procede

12.

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS. Ó principio de curso cada titor realizou unha reunión conxunta cos pais da súa aula para, entre outras cousas, presentarse a si mesmo e explicar e clarificar como ia a desenvolverse o curso en todos os seus aspectos. Durante o primeiro trimestre cada titor tivo unha entrevista individual cos pais dos alumnos coa finalidade de dar información de interese académico. Tras esta primeira entrevista concertaranse as oportunas segundo a necesidade de cada alumno podendo ser solicitada tanto polos pais como polo titor. Non debemos esquecer que temos un contacto directo e diario con cada un dos pais no que se comunican aspectos puntuais do día a día. A través do colexio virtual darase información quincenal ós pais sobre diferentes aspectos do alumnado, traballo de aula o outras notificacións do centro.

13.

INDICADORES. Os obxectivos foron traballados na súa práctica totalidade, deixando sen traballar algún que os nenos xa tiñan adquirido, que non houbo tempo para desenvolver ou que se consideraba pouco adaptado ás características psicoevolutivas concretas dos nosos alumnos co conseguinte cambio ou modificación da programación de este ano e téndoos en conta para a do vindeiro curso académico.

38


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 0. INTRODUCIÓN Reunido o primeiro ciclo de procedese a revisar o traballo realizado durante o curso académico 2010-2011 co propósito de analizar o proceso educativo para as posibles melloras de cara ó vindeiro curso. 10. Compoñentes do Ciclo: 1ºA: Blanco Sousa, Eva 1ºB: Jácome Pumar, Rosa Mª 1ºC: García Sanz, Mª Esther 2ºA: Rodríguez Rodríguez, Iria 2ºB: Blanco Rodríguez, Antonio 2ºC: Rodríguez Real, Mª Concepción

Outros: Silva Crespo, Patricia Vázquez González, Benilde Calzón Carril, Montse Vázquez Alonso, Montse González Iglesias, Laura 11. Número de reunións e acordos importantes adoptados: Reunións de Ciclo: 8 Reunión Tutores: 18 -

39

Tras revisar as observacións do curso anterior decidimos non modificar nin engadir observacións. Decidiuse que o festival de Nadal se fixera nas tres linguas. Fixeronse modelos comúns de actividades que corresponden con indicadores. Na sesión de avaliación o Xefe de Estudos expresó a necesidade de que en primeiro ciclo tamén houbera unha nota de actitude en cada asignatura y que fora valorada como: positiva, negativa e normal. Nas asginaturas de matemáticas, lengua, lingua e C. Medio a actitude contará un punto sobre dez. Cada vez que o alumno teña un aviso de mala actitude se le restará 0,1 ata un máximo de 1 punto. Nas asignaturas de menos carga horaria como inglés, religión, E Física e música o apartado destinado a actitude chegará ata o 20%, dous puntos sobre dez. Cada vez que un alumno teña un aviso de


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

-

mala actitude se le restará 0,2 puntos ata un máximo de dous puntos. En plástica a nota posta por cada ficha leva incluida o dez por cento de actidude. Fíxose unha nova revisión para concretar aínda máis a calificación da actitude na terceira avaliación e chegamos aos seguintes acordos: No apartado do boletín de avaliación onde calificamos a actitude en positiva, negativa e normal, o criterio fai referencia ao comportamento na aula. En canto ao 10% da nota (en todas as areas) que será para calificar a actitude do alumno, o criterio a seguir será o seguinte: Restará 0,1 puntos no caso de: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Non acabar a ficha - ST Ficha sen nome - SN Deberes sen traer- SD Falta de atención - FA Pérdida de material - PM Falta de participación – FP

Na área de inglés a pocentaxe para a calificación do alumno será: 1. 45%- Comunicación oral. 2. 45%- Comunicación escrita. 3. 10%- Actitude. As calificacións serán as seguintes. 1. 2. 3. 4. 5.

Sobresaliente.....9-10 Notable.............7-8,9 Bien..................6-6,9 Suficiente..........5-5,9 Insuficiente.......0-4,9

3. Consecución dos obxectivos. Obxectivos que traballamos con maior intensidade (por áreas): Matemáticas: - Elaboración e memorización das táboas de multiplicar ata o 10. - Ler e escribir números ata o 999. - Composición e descomposición de números en centenas, decenas e unidades. - Realización de series ascendentes e descendentes segundo criterio. - Realización de sumas e restas con levadas. - Resolución de varias preguntas dun mesmo problema con operacións combinadas de sumar e restar - Limpeza e claridade na presentación do traballo. 40


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Lingua castelá: -

Lectura con velocidade e ritmo. (60 palabras minuto ). Ortografía natural Maiúscula o comezo dun escrito, despois de punto e os nomes propios. Palabras con mp e mb. r, rr.* r detrás de l, n, s. Palabras con za, ce, ci, zo, zu. Palabras con ca, co, cu, que, qui. Palabras con ga, go, gu, gue, gui. Palabras con ge, gi, je, ji. Escritura correcta de palabras coa letra traballada. Escritura de oracións que concordan en xénero e número e con senso. Esforzo por escribir con corrección.

Coñecemento do medio 2º: - Coñecer e utilizar o vocabulario e costumes do seu entorno.

Science and environment 1º: - Coñecer o medio e o seu entorno

Lingua galega: - Utilizar a lingua galega como medio de expresión oral.

Educación física: - Participar activamente nos xogos cumprindo as regras.

Educación artística: - Utilizar e empregar os diferentes materiais como medio de expresión plástica e descubrir a linguaxe musical como medio de goce.

Relixión: - Familiarizar e acercar o alumno/a a súa identidade cristiá.

Inglés: -

Empregar a lingua inglesa en situacións sinxelas de comunicación.

As programacións desenroláronse segundo o tempo programado ao principio de curso. 41


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Entendemos que os obxectivos principais ao finalizar o ciclo foron conseguidos na práctica totalidade. 4. Funcionalidade das programacións empregadas: As programacións elaboradas ao principio do curso leváronse a cabo na súa totalidade e polo tanto resultaron altamente funcionais. 5. Medidas de atención á diversidade aplicadas: a. Dos profesores na aula potenciando habilidades e estratexias de aprendizaxe Atopamos no primeiro ciclo de educación primaria varios casos que requerían a nosa atención específica para solventar problemas como a falta de atención, lentitude na aprendizaxe, escasa motivación,… os titores/as nestas situacións traballamos de forma individualizada facilitándolles fichas específicas que axuden a solventar as súas dificultades, na aula, a súa situación é preto do/a mestre/a para manter unha atención o máis persoal posible, aportamos continuamente reforzos positivos fronte melloras significativas destes/as alumnos/as e ademais proporcionamos información puntual ás familias para a procura da súa colaboración na mellora do rendemento destes alumnos/as. A nosa valoración é positiva dado que os resultados foron satisfactorios e a mellora foi visible na maioría dos casos. b. Das Mestras de Reforzo En total houbo doce nenos que precisaron un reforzo específico fóra da aula dentro do horario escolar nas áreas de Lingua Castelá ou Matemáticas ou ámbalas dúas. Os reforzos tiveron unha eficacia notoria, tendo como excepción un caso nunha clase de segundo. c. Atención especializada do departamento de Orientación No curso de primeiro once nenos saían a logopedia e os resultados obtidos foron satisfactorios. De feito foron dados de alta nove. Sete nenos de primeiro recibiron apoio e reforzo educativo durante todo ou parte do curso académico. No curso de segundo dezasete nenos recibían unha atención específica de logopedia, e os resultados foron satisfactorios posto que só continúan seis. Seis nenos de primeiro recibiron apoio e reforzo educativo durante todo ou parte do curso académico. 42


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 d. Informe da Conselleria sobre altas capacidades Houbo dous nenos aos que se lles fixeron as probas de altas capacidades con resultado positivo. 7. Atención aos alumnos pendentes e con dificultades: No primeiro ciclo de primaria hai dous alumnos con asignaturas pendentes. Os alumnos que detectamos que teñen algunha dificultade específica son atentidos polo Departamento de Orientación. En total, por diferentes motivos (logopedia, atención ou reforzo académico) foron atendidos 40 casos (algúns nenos son atendidos por varios motivos á vez). 7.

Resultados obtidos polos alumnos: 1º A

1º B

1º C

2º A

2º B

2º C

1ª Aval.

7,5

7,4

7,3

7,7

7,5

6,9

2º Aval.

7,5

7,7

7,5

7,9

7,6

7,1

3º Aval.

7,8

7,8

7,8

8,0

8,0

7,4

8.

Conclusións obtidas na avaliación: 1. Despois da primeira avaliación, chegouse ao acordo de pór en Vía Educativa semanalmente as ausencias e retrasos. 2. En cada asigantura aparecerá unha calificación positiva, negativa e normal para valorar a actitude. 3. Haberá un tanto por cento da nota da avaliación para valorar a actidude relacionada co traballo levado a cabo na clase. 4. A Xunta de Avaliación acordou tendo en conta os criterios de promoción que os dous nenos, que nun principio non ían promocionar, pasasen ao ciclo seguinte debido a razóns psicolóxicas.

9

Propostas de actuación e mellora a ter en conta no próximo curso: 1. Dotación dun router no terceiro piso para o funcionamento de internet en todas as aulas. 2. Doble ventanal nas aulas que dan ao patio. 3. Entendemos que as reunións dos luns ás veces non son necesarias cando non hai un tema especifico que tratar; podéndose utilizar para citar aos pais. 4. 5. 6. 7.

Buscar unha hora común dentro do horario escolar para as profesoras de bilinguismo. O coordinador non debería ser titor. O plan lector do primeiro curso debería ter as actividades en formato dixital. A asignatura de artística debería impartila unha única persoa tanto música como plástica. Hai despois dificultades para consensuar hora, notas, observacións… 8. As profesoras que teñan unha especialidade imparta o maior número de horas posibles da súa especialidade. 43


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 9. Nas aulas de informática haxa tantos ordenadores (que funcionen) como nenos e que cada neno traia da casa os seus cascos.

10

NOVAS ESTRATEXIAS PEDAGÓXICAS E METODOLÓXICAS/VALORACIÓN 5. Competencias básicas: Realizáronse dúas actividades por trimestre/asignatura e que foron avaliadas no correspondente trimestre. 6. Innovación: Nas programacións das distintas áreas está reflectida unha actividade de innovación. 7. TICs:Levouse a cabo como mínimo unha actividade tic por asignatura e unidade didáctica quedando reflectida no Cuaderno de Aula. Nas clases de primeiro realizaronse numerosas actividades dado que están dotadas de pizarras dixitais. 8. Plan Lector: Existe un Plan Lector distinto para primeiro e segundo de primaria.

11

VALORACIÓN SOBRE A AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO (Onde proceda).. Non procede.

12.

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS.

a. Comunicación directa.:entrevistras - Lévase a cabo unha reunión con todos os pais ao remate de 3º de Infantil (mes de xuño) coa finalidade de explicarlles os cambios que se levarán a cabo na nova etapa de primaria. -Reunión inicial de pais. (mes de setembro) -Tres boletíns informativos trimestrais. -A través do colexio virtual semanalmente. -Entrevistas personalizadas: Neste ciclo existe unha comunicación moi directa cos pais dos alumnos xa que en cada trimestre temos unha entrevista personal como mínimoPor outra banda,sempre que un pai solicita uhna entrevista cun profesor ésta e concedida coa máxima rapidez xa que o que nos interesa e o progreso dos nosos alumnos e resolver calquera problema que haxa.O mesmo ocorre por parte do mestre,cando observsa unha dificultade no neno,de seguida ponse encontacto cos pais . b.Utilización do colexio virtual Está no protocolo de calidade a utilización do colexio virtual semanalmente por parte do titor (introducción de notas, ausencias, retrasos, avisos,...) Os profesores non titores informan mensualmente como mínimo. c. Utilización do correo electronico.

44


MEMORIA ESCOLAR - Tomo I COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 As familias teñen a súa disposición as direccións de correo electrónico dos profesores para comunicarse con eles.

45


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

13.

INDICADORES.

ENGUA ESPAÑOLA

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

28

28

100,00%

100,00%

27

27

100,00%

100,00%

17

17

100,00%

100,00%

72

72

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

21

21

100,00%

96,55%

17

17

100,00%

100,00%

16

16

100,00%

95,24%

54

54

100,00%

97,10%

75,00%

95,00%

INGLÉS

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

11

13

84,62%

38,89%

8

8

100,00%

60,00%

16

16

100,00%

63,79%

35

37

94,59%

56,80%

75,00%

95,00%

MATEMÁTICAS

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

23

23

100,00%

100,00%

21

21

100,00%

100,00%

20

20

100,00%

95,24%

64

64

100,00%

98,46%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

61

61

100,00%

87,76%

40

40

100,00%

97,62%

38

38

100,00%

92,68%

139

139

100,00%

92,42%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

17

17

100,00%

82,76%

22

22

100,00%

75,00%

14

14

100,00%

73,08%

53

53

100,00%

77,22%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

18

18

100,00%

94,44%

5

5

100,00%

100,00%

7

7

100,00%

100,00%

30

30

100,00%

98,15%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

16

16

100,00%

100,00%

8

8

100,00%

100,00%

8

8

100,00%

100,00%

32

32

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

91,67%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

3

4

75,00%

50,00%

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

50,00%

11

12

91,67%

58,33%

75,00%

95,00%

INGLÉS

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

5

4

125,00%

66,67%

4

4

100,00%

66,67%

4

4

100,00%

100,00%

13

12

108,33%

77,78%

75,00%

95,00%

MATEMÁTICAS

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

75,00%

12

12

100,00%

91,67%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

8

8

100,00%

50,00%

15

15

100,00%

80,00%

10

10

100,00%

33,33%

33

33

100,00%

57,14%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

75,00%

12

12

100,00%

83,33%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

1º A

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

125,00%

4

4

100,00%

75,00%

12

12

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES

46

Quedou unha unidade pendente que se impartirá no seguinte trimestre.


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

TICS

RELIGIÓN

1º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

2

2

100,00%

100,00%

2

2

100,00%

100,00%

2

2

100,00%

100,00%

6

6

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

28

28

100,00%

92,59%

27

27

100,00%

100,00%

17

17

100,00%

100,00%

72

72

100,00%

97,01%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

21

21

100,00%

89,66%

17

17

100,00%

100,00%

16

16

100,00%

90,48%

54

54

100,00%

92,75%

75,00%

95,00%

INGLÉS

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

11

13

84,62%

38,89%

8

8

100,00%

60,00%

16

16

100,00%

63,79%

35

37

94,59%

56,80%

75,00%

95,00%

MATEMÁTICAS

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

23

23

100,00%

100,00%

21

21

100,00%

100,00%

20

20

100,00%

100,00%

64

64

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

61

61

100,00%

87,76%

40

40

100,00%

97,62%

38

38

100,00%

92,68%

139

139

100,00%

92,42%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

17

17

100,00%

82,76%

22

22

100,00%

75,00%

14

14

100,00%

73,08%

53

53

100,00%

77,22%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

18

18

100,00%

94,44%

5

5

100,00%

100,00%

7

7

100,00%

100,00%

30

30

100,00%

98,15%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

16

16

100,00%

100,00%

8

8

100,00%

100,00%

8

8

100,00%

100,00%

32

32

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

83,33%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

75,00%

12

12

100,00%

85,71%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

INGLÉS

1º B

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

47

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

3

5

4

4

75,00%

125,00%

100,00%

66,67%

4

4

4

4

100,00%

100,00%

100,00%

66,67%

4

4

4

4

100,00%

100,00%

75,00%

100,00%

11

13

12

12

91,67%

108,33%

91,67%

77,78%

75,00%

75,00%

Quedou unha unidade pendente que se impartirá no seguinte trimestre.

95,00%

Tenía programada bajar a los ordenadores en diciembre pero con los ensayos de la obra de Navidad ,no pude hacerlos

95,00%

Cumpliuse o programado para esta avaliación pero non se puido impartir a unidade pendente da primeira avaliación.


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

MATEMÁTICAS

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

PLÁSTICA

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

8

8

100,00%

33,33%

15

15

100,00%

80,00%

10

10

100,00%

33,33%

33

33

100,00%

50,00%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

75,00%

12

12

100,00%

91,67%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

1º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

1

2

50,00%

100,00%

2

2

100,00%

100,00%

2

2

100,00%

100,00%

5

6

83,33%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

28

28

100,00%

96,30%

27

27

100,00%

100,00%

17

17

100,00%

100,00%

72

72

100,00%

98,51%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

21

21

100,00%

96,55%

17

17

100,00%

100,00%

16

16

100,00%

95,24%

54

54

100,00%

97,10%

75,00%

95,00%

INGLÉS

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

11

13

84,62%

38,89%

8

8

100,00%

60,00%

16

16

100,00%

63,79%

35

37

94,59%

MATEMÁTICAS

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

23

23

100,00%

95,65%

21

21

100,00%

100,00%

20

20

100,00%

95,24%

64

64

100,00%

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

6

6

100,00%

75,00%

14

14

100,00%

91,67%

56,80%

75,00%

95,00%

75,00%

95,00%

75,00%

95,00%

96,92 %

PLÁSTICA

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

61

61

100,00%

87,76%

40

40

100,00%

97,62%

38

38

100,00%

92,68%

139

139

100,00%

92,42%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

17

17

100,00%

82,76%

22

22

100,00%

75,00%

14

14

100,00%

73,08%

53

53

100,00%

77,22%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

18

18

100,00%

94,44%

5

5

100,00%

100,00%

7

7

100,00%

100,00%

30

30

100,00%

98,15%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

16

16

100,00%

100,00%

8

8

100,00%

100,00%

8

8

100,00%

100,00%

32

32

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

1º C

TRIMESTRAL

3

4

75,00%

100,00%

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

75,00%

11

12

91,67%

83,33%

75,00%

95,00%

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES

48

Todas las sesiones de música están programadas en pizarra digital.

La tic pendiente de la 1ª ev. La he realizado en la 3ª ev.

Unha unidade non se impartiu polo que non se fixo a TIC correspondente a esa unidade.


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

TICS

INGLÉS

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

5

4

125,00%

66,67%

4

4

100,00%

66,67%

4

4

100,00%

100,00%

13

12

108,33%

77,78%

75,00%

95,00%

MATEMÁTICAS

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

91,67%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

8

8

100,00%

50,00%

15

15

100,00%

80,00%

10

10

100,00%

33,33%

33

33

100,00%

57,14%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

50,00%

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

75,00%

12

12

100,00%

66,67%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

75,00%

12

12

100,00%

91,67%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

1º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

2

2

100,00%

100,00%

2

2

100,00%

100,00%

2

2

100,00%

100,00%

6

6

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

13

13

100,00%

100,00%

23

23

100,00%

100,00%

24

24

100,00%

100,00%

60

60

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

30

30

100,00%

80,77%

23

23

100,00%

100,00%

24

24

100,00%

100,00%

77

77

100,00%

94,51%

75,00%

95,00%

INGLÉS

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

5

8

62,50%

50,00%

9

9

100,00%

59,04%

9

9

100,00%

63,46%

23

26

88,46%

58,79%

75,00%

95,00%

MATEMÁTICAS

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

21

21

100,00%

100,00%

21

21

100,00%

100,00%

19

19

100,00%

100,00%

61

61

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

58

58

100,00%

86,05%

41

41

100,00%

86,36%

28

28

100,00%

94,23%

127

127

100,00%

89,21%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

27

34

79,41%

76,47%

21

21

100,00%

77,78%

15

15

100,00%

79,31%

63

70

90,00%

77,78%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

18

18

100,00%

94,44%

18

18

100,00%

100,00%

6

6

100,00%

100,00%

42

42

100,00%

98,15%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

16

16

100,00%

81,25%

13

13

100,00%

76,47%

13

13

100,00%

100,00%

42

42

100,00%

85,71%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

2

4

50,00%

75,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

10

12

83,33%

91,67%

75,00%

95,00%

49

Quedou unha unidade pendente que se impartirá no seguinte trimestre.

Decidiuse que a unidade 4 non se impartía porque os obxetivos non se axeitaban aos intereses dos nenos.

O resto das actividades TIC programadas faranse como repaso ao principio do seguinte

Falta de tiempo por problemas familiares. Realizarlo en la 2ª Evaluación.


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 trimestre.

LENGUA GALLEGA

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

2

4

50,00%

80,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

50,00%

10

12

83,33%

76,92%

75,00%

95,00%

INGLÉS

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

CIUDADANIA

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

MATEMÁTICAS

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

2

4

50,00%

75,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

10

12

83,33%

91,67%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

8

8

100,00%

33,33%

5

5

100,00%

66,67%

6

6

100,00%

66,67%

19

19

100,00%

55,56%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

3

4

75,00%

75,00%

4

4

100,00%

125,00%

4

4

100,00%

100,00%

11

12

91,67%

100,00%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

2º A

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

2

2

100,00%

25,00%

2

2

100,00%

100,00%

2

2

100,00%

75,00%

6

6

100,00%

66,67%

75,00%

95,00%

5

4

125,00%

66,67%

#¡DIV/0!

-

4

4

100,00%

66,67%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

4

4

100,00%

100,00%

13

12

108,33%

77,78%

75,00%

95,00%

#¡DIV/0!

-

0

0

#¡DIV/0!

-

75,00%

95,00%

A unidade que quedara pendente a avaliación anterior sen dar impartiuse esta avaliación xunto coas programadas. Tamén se fixeron máis actividades TIC das programadas.

O resto das actividades TIC programadas faranse como repaso ao principio do seguinte trimestre.

Unha unidade non se impartiu polo que non se fixo a TIC correspondente a esa unidade.

LENGUA ESPAÑOLA

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

13

13

100,00%

100,00%

23

23

100,00%

100,00%

24

24

100,00%

100,00%

60

60

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

30

30

100,00%

84,62%

23

23

100,00%

100,00%

24

24

100,00%

100,00%

77

77

100,00%

95,60%

75,00%

95,00%

INGLÉS

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

5

8

62,50%

50,00%

6

8

75,00%

59,04%

9

9

100,00%

63,46%

20

25

80,00%

58,79%

75,00%

95,00%

MATEMÁTICAS

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

21

21

100,00%

100,00%

21

21

100,00%

100,00%

19

19

100,00%

100,00%

61

61

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

58

58

100,00%

86,05%

41

41

100,00%

86,36%

28

28

100,00%

94,23%

127

127

100,00%

89,21%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

2º B

TRIMESTRAL

27

34

79,41%

76,47%

21

21

100,00%

77,78%

17

17

100,00%

79,31%

65

72

90,28%

77,78%

75,00%

95,00%

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

50

non se traballou unha unidade que se dará na segunda avaliación.

Os obxectivos da unidade 4 non se contemplan


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

PROGRAMADOS

porque esa unidade considerouse dentro de xtmas. Que se traballa en inglés.

E. FÍSICA

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

18

18

100,00%

94,44%

18

18

100,00%

100,00%

6

6

100,00%

100,00%

42

42

100,00%

98,15%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

16

16

100,00%

87,50%

13

13

100,00%

76,47%

13

13

100,00%

100,00%

42

42

100,00%

87,76%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

125,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

108,33%

75,00%

95,00%

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

INGLÉS

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

CIUDADANIA

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

MATEMÁTICAS

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

PLÁSTICA

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

8

COÑECEMENTO DO MEDIO

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

3

4

75,00%

75,00%

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

100,00%

11

12

91,67%

83,33%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

2º B

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

1

2

50,00%

75,00%

2

2

100,00%

100,00%

2

2

100,00%

75,00%

5

6

83,33%

83,33%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

13

13

100,00%

100,00%

23

23

100,00%

100,00%

24

24

100,00%

100,00%

60

60

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

2º C

TRIMESTRAL

30

30

100,00%

96,15%

23

23

100,00%

100,00%

24

24

100,00%

100,00%

77

77

100,00%

98,90%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

51

TRIMESTRAL

3

5

4

4

75,00%

75,00%

4

125,00%

33,33%

2

#¡DIV/0!

-

4

100,00%

125,00%

4

8

100,00%

50,00%

5

4

2

100,00%

100,00%

4

100,00%

66,67%

2

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

4

100,00%

125,00%

4

5

100,00%

66,67%

6

4

2

100,00%

100,00%

11

12

91,67%

91,67%

75,00%

95,00%

Falta de tiempo por problemas familiares. Realizarlo en la 2ª Evaluación.

non se traballou unha unidade que se dará na segunda avaliación.

100,00%

66,67%

9

8

112,50%

55,56%

75,00%

95,00%

#¡DIV/0!

-

0

0

#¡DIV/0!

-

75,00%

95,00%

4

100,00%

125,00%

12

12

100,00%

125,00%

75,00%

95,00%

6

100,00%

66,67%

19

19

100,00%

61,11%

75,00%

95,00%

a actividade programada da unidade 4 non se fixo porque non se traballou.

Falta de tiempo por problemas familiares. Realizarlo en la 2ª Evaluación.


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

PROGRAMADOS

INGLÉS

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

MATEMÁTICAS

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

21

21

100,00%

100,00%

21

21

100,00%

100,00%

19

19

100,00%

100,00%

61

61

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

58

58

100,00%

86,05%

41

41

100,00%

86,36%

28

28

100,00%

94,23%

127

127

100,00%

89,21%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

27

34

79,41%

76,47%

21

21

100,00%

77,78%

15

15

100,00%

79,31%

63

70

90,00%

77,78%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

18

18

100,00%

94,44%

18

18

100,00%

100,00%

6

6

100,00%

100,00%

42

42

100,00%

98,15%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

TRIMESTRAL

16

16

100,00%

87,50%

13

13

100,00%

76,47%

13

13

100,00%

100,00%

42

42

100,00%

87,76%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

75,00%

12

12

100,00%

91,67%

75,00%

95,00%

TRIMESTRAL

5

8

62,50%

50,00%

9

9

100,00%

59,04%

9

9

100,00%

63,46%

23

26

88,46%

58,79%

75,00%

95,00%

INGLÉS

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

CIUDADANIA

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

MATEMÁTICAS

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

PLÁSTICA

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

COÑECEMENTO DO MEDIO

2º C

TRIMESTRAL

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES

52

4

4

100,00%

66,67%

4

#¡DIV/0!

-

4

100,00%

100,00%

21

8

8

100,00%

33,33%

4

4

100,00%

75,00%

4

100,00%

66,67%

4

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

21

100,00%

100,00%

4

5

5

100,00%

66,67%

4

4

100,00%

75,00%

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

77,78%

75,00%

95,00%

#¡DIV/0!

-

0

0

#¡DIV/0!

-

75,00%

95,00%

4

100,00%

100,00%

29

29

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

6

6

100,00%

66,67%

19

19

100,00%

60,00%

75,00%

95,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

83,33%

75,00%

95,00%

Quedou unha unidade pendente que se impartirá no seguinte trimestre.

Non rematamos a unidade 5. O próximo curso farase unha sistesis do tema.

A unidade que quedara pendente a avaliación anterior sen dar impartiuse esta avaliación xunto coas programadas. Tamén se fixeron máis actividades TIC das programadas.


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

TICS

E. FÍSICA

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

2º C

GRADO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

2

2

100,00%

25,00%

2

2

100,00%

100,00%

2

2

100,00%

75,00%

6

6

100,00%

66,67%

75,00%

95,00%

53


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 0. INTRODUCIÓN 12. Compoñentes do Ciclo: TITORES 3ºA: LAURA GONZÁLEZ IGLESIAS: Lengua Española e Plástica. 3ºB: ROSA MARÍA FERNÁNDEZ GÓMEZ: Lengua Española, Educación Artística (Plástica e Música), Relixión e Lingua Galega. 3ºC: MONTSERRAT CALZÓN CARRIL: Lengua Española, Inglés e Science. 4ºA: ÁNGEL CUEVAS PÉREZ: Lengua Española, Matemáticas, Relixión, Plástica e Inglés. 4ºB: ANA ROSA PAZ PEREIRA: Lengua Española, Educación Artística (Plástica e Música), Coñecemento do Medio, Matemáticas e Relixión. 4ºC: JULIO FERNÁNDEZ IGLESIAS: Lengua Española, Coñecemento do Medio, Matemáticas, Relixión e Lingua Galega. NON TITORES JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ: Lingua Galega, Coñecemento do Medio e Matemáticas. ÓSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ: Educación Física. JULIO GONZÁLEZ MATEO: Educación Física (Natación). ARIANA DOPAZO FERNÁNDEZ: Inglés e Science. EVA BLANCO SOUSA: Science MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: Educación Física. 13. Número de reunións e acordos importantes adoptados:

Número de reunións: 9          54

Revisión e entrega das programacións. Revisión do Plan Lector e cambios debido á entrada do bilingüismo. Protocolo de acción docente. Gastos para incluír en presuposto 2011. Seguimento das competencias básicas e valoración das AACC. Obxectivos para o curso. Organización do Festival de Nadal. Revisión dos Indicadores. Equipo de innovación: Boas prácticas.


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011  

Seguimento de: programación, actividades tics, competencias... Organización mes de maio e semana Champagnat

3. Consecución dos obxectivos. I.- LENGUA ESPAÑOLA a) Desenvolvemento das programacións. *As programacións leváronse a cabo segundo o previsto. Déronse todas as unidades didácticas. b) Cuantificación por materias dos obxectivos traballados e non traballados. 3º Curso (programáronse 121 obxectivos e traballáronse 106) 4º Curso (programáronse 115 obxectivos e traballáronse 113) * Lectura: velocidade (3º: 70 - 75 – 80; 4º: 90 - 95 -100 palabras minuto respectivamente en cada trimestre), entoación e comprensión. * Ortografía: Utiliza correctamente as regras ortográficas dadas en cada avaliación. * Teoría aplicada: realiza correctamente os contidos de cada avaliación. c) Consecución de obxectivos polos alumnos. * 4º A; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4º B; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4ºC; vinte e un alumnos conseguen os obxectivos e un non alcanza os obxectivos mínimos. II.- MATEMÁTICAS a) Desenvolvemento das programacións. *As programacións leváronse a cabo segundo o previsto. Déronse todas as unidades didácticas. b) Cuantificación por materias dos obxectivos traballados e non traballados. 3º Curso (déronse todos os obxectivos en total 83) 4º Curso (programáronse 75 obxectivos e traballáronse 73) * Cálculo  3º curso: suma, resta, multiplica e divide números enteiros. 4º curso: suma, resta, multiplica e divide números enteiros. Suma e resta números decimais. * Problemas problemas sinxelos (axeitados ao seu nivel) con operacións combinadas insistindo de forma primordial no razoamento. 55


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

* Teoría aplicada: realiza correctamente os contidos de cada avaliación. c) Grao de consecución dos obxectivos. * 4ºA; dezasete alumnos conseguen os obxectivos e dous non alcanzaron os obxectivos mínimos. * 4º B; dezanove alumnos conseguen os obxectivos e dous non alcanzaron os obxectivos mínimos. * 4ºC; todos os alumnos conseguen os obxectivos. III.- GALEGO a) Desenvolvemento das programacións. *As programacións leváronse a cabo segundo o previsto. Déronse todas as unidades didácticas. b) Cuantificación por materias dos obxectivos traballados e non traballados. 3º Curso (traballáronse todos os obxectivos, en total 113). 4º Curso (traballáronse todos os obxectivos, en total 124). * Lectura: Velocidade, entoación e comprensión (adquisición de vocabulario). Expresión oral (fomentar moito a fala). * Ortografía: Utiliza correctamente as regras ortográficas dadas en cada avaliación. * Teoría aplicada: realiza correctamente os contidos de cada avaliación c) Grao de consecución dos obxectivos. * 4º A; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4º B; vinte alumnos conseguen os obxectivos e un non alcanza os obxectivos mínimos. * 4ºC; todos os alumnos conseguen os obxectivos.

IV.- COÑECEMENTO DO MEDIO / SCIENCE a) Desenvolvemento das programacións. *As programacións leváronse a cabo segundo o previsto. Déronse todas as unidades didácticas. b) Cuantificación por materias dos obxectivos traballados e non traballados. 3º Curso (programáronse 75 obxectivos e traballáronse 29). 4º Curso (programáronse 88 obxectivos e traballáronse 86). * Contidos: coñece correctamente os contidos de cada avaliación. 56


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

* Preguntas orais: valoración do estudo diario. c) Grao de consecución dos obxectivos. * 4º A; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4º B; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4º C; todos os alumnos conseguen os obxectivos.

V.- RELIXIÓN a) Desenvolvemento das programacións. *As programacións leváronse a cabo segundo o previsto. Déronse todas as unidades didácticas. b) Cuantificación por materias dos obxectivos traballados e non traballados. 3º Curso (traballáronse todos os obxectivos en total 46). 4º Curso. (programáronse 46 obxectivos e traballáronse 42). * Contidos: coñece correctamente os contidos de cada avaliación. * Valoración de fichas e caderno * Preguntas orais: valoración do estudo diario. c) Grao de consecución dos obxectivos. * 4º A; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4º B; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4º C; todos os alumnos conseguen os obxectivos.

VI.- EDUCACIÓN ARTÍSTICA a) Desenvolvemento das programacións. *As programacións leváronse a cabo segundo o previsto. Déronse todas as unidades didácticas agás os obxectivos arriba indicados. b) Cuantificación por materias dos obxectivos traballados e non traballados. 3º Curso (total de obxectivos programados 150 e os obxectivos non traballados 123) 4º Curso (total de obxectivos programados 136 e os obxectivos non traballados 126) * Teoría aplicada: realiza e coñece os contidos de cada avaliación. 57


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

* Expresión instrumental: interpreta os signos musicais coa frauta. c) Grao de consecución dos obxectivos. * 4º A; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4º B; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4º C; todos os alumnos conseguen os obxectivos.

VII.- EDUCACIÓN FÍSICA a) Desenvolvemento das programacións. * Traballáronse todos os bloques en gran medida menos o bloque de actividades físico artísticoexpresivas. b) Cuantificación por materias dos obxectivos traballados e non traballados. *Traballouse o bloque de habilidades motrices básicas con maior intensidade estando presente nas tres avaliacións. c) Grao de consecución dos obxectivos. * 4º A; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4º B; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4º C; todos os alumnos conseguen os obxectivos.

VIII.- INGLÉS a) Desenvolvemento das programacións. Desenvolveuse a programación por completo. b) Cuantificación por materias dos obxectivos traballados e non traballados. 3º Curso (programáronse 44 obxectivos e traballáronse 42) 4º Curso (traballáronse todos os obxectivos en total 45) * Ler e comprender textos sinxelos. * Realizar traducións básicas por oral e por escrito. * Adquisición de gramática a través da lectura de textos

58


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

c) Grao de consecución dos obxectivos. * 4º A; todos os alumnos conseguen os obxectivos. * 4º B; dezanove alumnos conseguen os obxectivos e dous non alcanzaron os obxectivos mínimos. * 4º C; vinte e un alumnos conseguen os obxectivos e un non alcanzou os obxectivos mínimos. 4. Funcionalidade das programacións empregadas: Xa que se programa e se traballa a diario por competencias, a táboa de competencias que se inclúe nas programacións é innecesaria. Polo demáis o resto da programación é útil, aínda que os obxectivos mínimos deberíanse concretar máis. 5. Medidas de atención á diversidade aplicadas: A) PROFESORES NA AULA. LENGUA ESPAÑOLA   

Maior control sobre o alumno. Exercicios específicos complementarios para eses alumnos (caligrafía, ortografía y comprensión lectora), na aula e na casa. Maior comunicación coas familias e de forma máis continuada (axenda, colexio virtual, entrevistas).

LINGUA  

Maior control sobre o alumno. Maior comunicación coas familias e de forma máis continuada (axenda, colexio virtual, entrevistas).

COÑECEMENTO DO MEDIO / SCIENCE  

Maior control sobre o alumno (seguimento do estudo diario, deberes, caderno, traballo cooperativo). Maior comunicación coas familias e de forma máis continuada (axenda, colexio virtual, entrevistas).

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

Control sobre o alumno (seguimento do estudo diario, deberes, caderno, titorías entre iguais). Comunicación coas familias (axenda, colexio virtual, entrevistas).

RELIXIÓN  59

Control sobre o alumno (seguimento do estudo diario, deberes, caderno, traballo cooperativo).


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 

Comunicación coas familias (axenda, colexio virtual).

EDUCACIÓN FÍSICA  

Control sobre o alumno (seguimento diario). Comunicación coas familias (colexio virtual, entrevistas).

MATEMÁTICAS   

Maior control sobre o alumno. Exercicios específicos complementarios para eses alumnos (cálculo e problemas), tanto na aula como na casa. Maior comunicación coas familias e de forma máis continuada (axenda, colexio virtual, entrevistas).

INGLÉS   

Maior control sobre o alumno (deberes, traballo diario, traballo por parellas). Exercicios específicos complementarios para eses alumnos (reforzo do traballado na aula), tanto na aula como na casa. Maior comunicación coas familias e de forma máis continuada (axenda, colexio virtual, entrevistas).

B) DOS PROFESORES DE REFORZO. LENGUA ESPAÑOLA 3º A Leváronse a cabo con catro alumnos na materia de Lengua Española 3º B Leváronse a cabo con trece alumnos na materia de Lengua Española. 3º C luns primeira hora da tarde e martes segunda hora da mañá. Dende o principio de curso acudiron tres alumnos que rematan no mes de xuño. 4º A Non houbo 4º B Leváronse a cabo con oito alumnos na materia de Lengua Española. 4º C Leváronse a cabo con dous alumnos na materia de Lengua Española. MATEMÁTICAS 3º A Leváronse a cabo con tres alumnos na materia de Matemáticas. 3º B Leváronse a cabo con oito alumnos na materia de Matemáticas. 3º C Non houbo.

60


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

4º A Non houbo. 4º B Leváronse a cabo con sete alumnos na materia de Matemáticas. 4º C Leváronse a cabo con dous alumnos na materia de Matemáticas. Neste ciclo consideramos que este tipo de reforzo fora da aula, e con regularidade é moi efectivo. C) POLO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN O departamento de orientación traballou durante todo o ano presentadas por:

dando resposta ás necesidades

LOGOPEDIA 3º A; Non houbo 3º B; Non houbo 3º C; Comezaron tres alumnos, na segunda avaliación só acudiron dous. 4º A; Non houbo. 4º B; Comezou un alumno que remata no mes de xuño. 4º C; Non houbo. ALTAS CAPACIDADES 3º A; Non houbo 3º B; Un alumno sae a aula específica dúas horas á semana. 3º C; Dous alumnos saen a aula específica dúas horas á semana. 4º A; Non houbo. 4º B; Tres alumnos saen a aula específica dúas horas á semana. 4º C; Un alumno sae a aula específica dúas horas á semana. D) SEGUIMENTO ESPECÍFICO DE ALUMNOS CON DIFICULTADES Reforzos de verán (4º curso): para os alumnos con algunha área suspensa. En total seis alumnos. Aconsellamos reforzo (4º curso): para os alumnos con dificultades en algún área ou apartado de área. En total trece alumnos. Aconsellamos reforzo (3º curso): para os alumnos con dificultades en algún área ou apartado de área. En total trinta e cinco alumnos. Se estes reforzos se fan de forma sistemática e continuada serán eficaces na maioría dos casos.

61


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

Os alumnos con algún área suspensa na avaliación final o profesor da área fará un programa individualizado cos obxectivos non superados.

8.

Atención aos alumnos pendentes e con dificultades:

En total seis alumnos en 4º de Primaria con algunha área suspensa. A todos eles se lle elabora un Programa Individualizado de Refuerzo Educativo que terá que ser desenvolvido polo profesor de área do curso seguinte. Como todos estes alumnos levan un Reforzo Educativo para o verán poderíase facer unha avaliación inicial para ver se as carencias están superadas. 7.

Resultados obtidos polos alumnos:

Todos os alumnos promocionan ao ciclo seguinte. Dos sesenta e dous alumnos, seis promocionan con algunha área suspensa. 8.

Conclusións obtidas na avaliación:

Obsérvase unha notable melloría dos alumnos que dende o principio de curso acudiron ao Reforzo dentro do horario escolar nas áreas de Lengua e Matemáticas. Un punto que destacan todos os mestres deste ciclo é que os alumnos cos que traballan na casa obteñen mellores resultados. En xeral, aos grupos de 3º cústalle máis o tema de disciplina (turno de palabra, normas, organización, hábitos de traballo, traballo individual). En 4º a forma de traballar dos nenos é máis levadeira xa que parten duns hábitos xa adquiridos no anterior curso. 9

Propostas de actuación e mellora a ter en conta no próximo curso:

Propóñense como vía de mellora para o próximo curso escolar as seguintes medidas:  

  10

Aula axeitada para música. Con pizarra dixital. Aula de informática: dotación de máis medios (un ordenador para cada alumno) Mantemento axeitado e periódico do material existente. Sobre todo a aula da antiga biblioteca. Non ter que valorar o mesmo de diversas formas e en diferentes formularios. Pizarras dixitais nas aulas.

NOVAS ESTRATEXIAS PEDAGÓXICAS E METODOLÓXICAS/VALORACIÓN 9. Competencias básicas: Fóronse traballando ao longo do curso en todas as áreas. Os resultados foron satisfatorios. 62


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

10. Innovación: Realizóuse unha por área e curso. Os alumnos participaron con moito interese. 11. TICs: Levouse a cabo como mínimo unha actividade tic por asignatura e unidade didáctica, a pesar das dificultades atopadas: só temos dúas pizarras dixitais para todo o ciclo e as salas de informática non teñen ordenadores abondo. 12. Plan Lector: Temos un Plan Lector distinto para cada curso onde se traballan diferentes aspectos en distintas áreas.

11

VALORACIÓN SOBRE A AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO (Onde proceda).. Non procede por non ter os resultados.

12.

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS.

A) COMUNICACIÓN DIRECTA A forma de comunicación das avaliacións ás familias é mediante o boletín de notas, colexio virtual, axenda escolar e entrevistas coas familias. Entrevistas hai unha grupal ao comezo do curso e despois no primeiro trimestre unha individual con cada familia. Logo ao longo do curso segundo demanda das familias e necesidades dos nenos. B) UTILIZACIÓN DO COLEXIO VIRTUAL No espazo web COLEXIO VIRTUAL deben introducirse as incidencias semanais relativas a ausencias, retrasos, conduta e deberes así como as distintas observacións que se estimen oportunas. Estas observacións serán como mínimo unha quincenal por materia e alumno, e unha mensual para as materias de corta carga horaria (E. Física, E. Artística, Religión). Valoración: moitas familias non miran Internet polo que consideramos moito máis efectivo as anotacións na axenda. 13.

INDICADORES.

VALORACIÓN: en xeral todos os obxectivos programados foron acadados. Agás en Science en 3º curso que de 75 programados só se acadaron na clase que máis 29. No apartado de tics valoramos moi positivamente a realización das tics no ciclo, en todas as áreas foron levadas a cabo todas as tics programadas. Nalgún caso as dificultades para a realización de ditas actividades radica en que só temos dúas pizarras dixitais no ciclo.

63


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

LENGUA ESPAÑOLA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL 35 40 87,50% A OBJETIVOS PROGRAMADOS

LENGUA GALLEGA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL 36 36 100,00% 100,00% 36 36 100,00% 100,00% 41 41 100,00% 100,00% 113 113 100,00% 100,00% 75,00% 95,00% A OBJETIVOS PROGRAMADOS

INGLÉS

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL 16 16 100,00% 62,00% A OBJETIVOS PROGRAMADOS

13 15 86,67%

MATEMÁTICAS

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL 25 25 100,00% 92,59% A OBJETIVOS PROGRAMADOS

PLÁSTICA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL 36 46 78,26% A OBJETIVOS PROGRAMADOS

COÑECEMENTO 3º GRADO TRIMESTRAL 11 27 40,74% DO MEDIO A CUMPLIMIENTO DE LOS

64

100,00% 32 39 82,05%

71,43%

100,00% 38 42 90,48%

100,00% 75,00% 95,00%

13 13 100,00% 100,00% 42

44

95,45%

69,84%

75,00% 95,00%

31 31 100,00% 90,32%

27 27 100,00% 92,59%

83

100,00% 91,76%

75,00% 95,00%

48 48 100,00% 77,55%

56 56 100,00% 110,91% 140 150 93,33%

100,00% 5

23 21,74%

50,00%

100,00% 105 121 86,78%

100,00% 5

25 20,00%

83

100,00% 21

75

28,00%

88,36%

75,00% 95,00%

100,00% 75,00% 95,00%


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 OBJETIVOS PROGRAMADOS

E. FÍSICA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL 28 28 100,00% 93,33% A OBJETIVOS PROGRAMADOS

12 23 52,17%

100,00% 64

77

83,12%

89,66%

75,00% 95,00%

RELIGIÓN

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL 15 15 100,00% 93,33% A OBJETIVOS PROGRAMADOS

16 16 100,00% 100,00% 15 15 100,00% #¡DIV/0! 46

46

100,00% 96,67%

75,00% 95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 3 A ACTIVIDADES TICS

4

75,00%

75,00%

4

4

100,00% 75,00%

4

4

100,00% 100,00% 11

12

91,67%

83,33%

75,00% 95,00%

LENGUA GALLEGA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 4 A ACTIVIDADES TICS

4

100,00% 75,00%

4

4

100,00% 100,00% 4

4

100,00% 100,00% 12

12

100,00% 91,67%

75,00% 95,00%

INGLÉS

GRADO 3º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 3 A ACTIVIDADES TICS

3

100,00% 66,67%

2

3

66,67%

3

100,00% 66,67%

8

9

88,89%

75,00% 95,00%

CIUDADANIA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL A ACTIVIDADES TICS

#¡DIV/0! -

0

0

#¡DIV/0! -

65

#¡DIV/0! -

82,76%

50,00%

#¡DIV/0! -

24 26 92,31%

3

61,11%

75,00% 95,00%


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 MATEMÁTICAS

GRADO 3º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 4 A ACTIVIDADES TICS

4

100,00% 25,00%

4

4

100,00% 100,00% 3

4

75,00%

0,00%

11

12

91,67%

41,67%

PLÁSTICA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 6 A ACTIVIDADES TICS

6

100,00% 116,67% 2

6

33,33%

100,00% 5

6

83,33%

300,00% 13

18

72,22%

156,25% 75,00% 95,00%

GRADO COÑECEMENTO 3º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 1 DO MEDIO A ACTIVIDADES TICS

4

25,00%

4

25,00%

100,00% 1

4

25,00%

100,00% 3

12

25,00%

100,00% 75,00% 95,00%

E. FÍSICA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 1 A ACTIVIDADES TICS

1

100,00% 0,00%

1

1

100,00% 0,00%

1

1

100,00% 100,00% 3

3

100,00% 33,33%

75,00% 95,00%

RELIGIÓN

GRADO 3º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 4 A ACTIVIDADES TICS

4

100,00% 25,00%

4

4

100,00% 100,00% 4

4

100,00% -

12

100,00% 62,50%

75,00% 95,00%

66

100,00% 1

12

75,00% 95,00%


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 LENGUA ESPAÑOLA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL B OBJETIVOS PROGRAMADOS

36 40 90,00%

95,35%

34 39 87,18%

100,00%

39 42 92,86%

100,00%

109 121 90,08%

98,32%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL B OBJETIVOS PROGRAMADOS

36 36 100,00%

97,87%

32 39 82,05%

97,06%

41 41 100,00%

97,56%

109 116 93,97%

97,54%

75,00%

95,00%

INGLÉS

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL B OBJETIVOS PROGRAMADOS

12 16 75,00%

62,00%

13 15 86,67%

50,00%

13 13 100,00%

100,00%

38

44

86,36%

69,84%

75,00%

95,00%

MATEMÁTICAS

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL B OBJETIVOS PROGRAMADOS

25 25 100,00%

92,59%

31 31 100,00%

90,32%

27 27 100,00%

92,59%

83

83

100,00%

91,76%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL B OBJETIVOS PROGRAMADOS

35 46 76,09%

71,43%

48 48 100,00%

77,55%

30 30 100,00%

110,91%

113 124 91,13%

88,36%

75,00%

95,00%

11 27 40,74%

100,00%

5

100,00%

5

100,00%

21

100,00%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

67

GRADO 3º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL B DE LOS OBJETIVOS

23 21,74%

25 20,00%

75

28,00%


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 PROGRAMADOS

E. FÍSICA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL B OBJETIVOS PROGRAMADOS

28 28 100,00%

93,33%

12 23 52,17%

82,76%

24 26 92,31%

100,00%

64

77

83,12%

89,66%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL B OBJETIVOS PROGRAMADOS

15 15 100,00%

100,00%

16 16 100,00%

100,00%

15 15 100,00%

100,00%

46

46

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO B ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

3

4

75,00%

25,00%

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

0,00%

11

12

91,67%

33,33%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO B ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

50,00%

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

75,00%

75,00%

95,00%

INGLÉS

GRADO 3º CUMPLIMIENTO B ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

3

3

100,00%

66,67%

2

3

66,67%

50,00%

3

3

100,00%

66,67%

8

9

88,89%

61,11%

75,00%

95,00%

CIUDADANIA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO B ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

#¡DIV/0!

-

#¡DIV/0!

-

#¡DIV/0!

-

0

0

#¡DIV/0!

-

75,00%

95,00%

68


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 MATEMÁTICAS

GRADO 3º CUMPLIMIENTO B ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

50,00%

4

4

100,00%

200,00%

3

4

75,00%

0,00%

11

12

91,67%

83,33%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO B ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

6

6

100,00%

116,67%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

300,00%

14

14

100,00%

156,25%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

GRADO 3º CUMPLIMIENTO B ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

1

4

25,00%

75,00%

1

4

25,00%

100,00%

1

4

25,00%

0,00%

3

12

25,00%

58,33%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO B ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

1

1

100,00%

0,00%

1

1

100,00%

0,00%

1

1

100,00%

100,00%

3

3

100,00%

33,33%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

GRADO 3º CUMPLIMIENTO B ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

0,00%

12

12

100,00%

58,33%

75,00%

95,00%

69


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

LENGUA ESPAÑOLA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

36 40 90,00%

95,35%

32 39 82,05%

100,00%

38 42 90,48%

100,00%

106 121 87,60%

98,32%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

36 36 100,00%

100,00%

32 39 82,05%

100,00%

41 41 100,00%

100,00%

109 116 93,97%

100,00%

75,00%

95,00%

INGLÉS

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

16 16 100,00%

62,00%

12 15 80,00%

50,00%

13 13 100,00%

100,00%

41

44

93,18%

69,84%

75,00%

95,00%

MATEMÁTICAS

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

25 25 100,00%

92,59%

31 31 100,00%

90,32%

27 27 100,00%

92,59%

83

83

100,00%

91,76%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

36 46 78,26%

71,43%

31 48 64,58%

77,55%

56 56 100,00%

110,91%

123 150 82,00%

88,36%

75,00%

95,00%

70


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 COÑECEMENTO DO MEDIO

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

11 27 40,74%

100,00%

5

E. FÍSICA

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

28 28 100,00%

93,33%

RELIGIÓN

GRADO CUMPLIMIENTO 3º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

15 15 100,00%

LENGUA ESPAÑOLA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

3

4

LENGUA GALLEGA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

INGLÉS

GRADO 3º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

3

CIUDADANIA

71

GRADO CUMPLIMIENTO

TRIMESTRAL

23 21,74%

100,00%

13 25 52,00%

100,00%

29

75

38,67%

100,00%

75,00%

95,00%

12 23 52,17%

82,76%

24 26 92,31%

100,00%

64

77

83,12%

89,66%

75,00%

95,00%

100,00%

16 16 100,00%

100,00%

#¡DIV/0!

100,00%

31

31

100,00%

100,00%

75,00%

95,00%

75,00%

100,00%

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

0,00%

11

12

91,67%

58,33%

75,00%

95,00%

4

100,00%

25,00%

4

4

100,00%

100,00%

3

3

100,00%

0,00%

11

11

100,00%

41,67%

75,00%

95,00%

3

100,00%

66,67%

2

3

66,67%

50,00%

3

3

100,00%

66,67%

8

9

88,89%

61,11%

75,00%

95,00%

#¡DIV/0!

-

#¡DIV/0!

-

#¡DIV/0!

-

0

0

#¡DIV/0!

-

75,00%

95,00%


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 C

ACTIVIDADES TICS

MATEMÁTICAS

GRADO 3º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

3

4

75,00%

0,00%

11

12

91,67%

66,67%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

5

6

83,33%

116,67%

4

6

66,67%

100,00%

5

6

83,33%

300,00%

14

18

77,78%

156,25%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

GRADO 3º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

1

4

25,00%

100,00%

1

4

25,00%

100,00%

2

4

50,00%

100,00%

4

12

33,33%

100,00%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

GRADO 3º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

1

1

100,00%

0,00%

1

1

100,00%

0,00%

1

1

100,00%

100,00%

3

3

100,00%

33,33%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

GRADO 3º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

#¡DIV/0!

0,00%

8

8

100,00%

66,67%

75,00%

95,00%

72


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

LENGUA ESPAÑOLA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL A OBJETIVOS PROGRAMADOS

39 39 100,00%

74,36%

40 40 100,00%

85,00%

34 37 91,89%

91,67%

113 116 97,41%

83,48%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL A OBJETIVOS PROGRAMADOS

44 44 100,00%

71,11%

41 41 100,00%

95,56%

39 39 100,00%

89,66%

124 124 100,00%

84,87%

75,00%

95,00%

INGLÉS

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL A OBJETIVOS PROGRAMADOS

16 16 100,00%

65,38%

15 15 100,00%

50,00%

14 14 100,00%

100,00%

45

45

100,00%

71,09%

75,00%

95,00%

MATEMÁTICAS

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL A OBJETIVOS PROGRAMADOS

24 24 100,00%

83,33%

25 25 100,00%

96,55%

24 26 92,31%

96,15%

73

75

97,33%

92,41%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL A OBJETIVOS PROGRAMADOS

44 44 100,00%

61,90%

37 45 82,22%

91,11%

45 47 95,74%

94,74%

126 136 92,65%

80,19%

75,00%

95,00%

28 28 100,00%

73,08%

27 27 100,00%

91,30%

31 33 93,94%

93,10%

86

85,90%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

73

4º GRADO TRIMESTRAL A CUMPLIMIENTO DE LOS

88

97,73%


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 OBJETIVOS PROGRAMADOS

E. FÍSICA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL A OBJETIVOS PROGRAMADOS

28 30 93,33%

93,33%

29 29 100,00%

82,76%

25 27 92,59%

-

82

86

95,35%

86,36%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL A OBJETIVOS PROGRAMADOS

15 15 100,00%

100,00%

15 15 100,00%

100,00%

12 16 75,00%

-

42

46

91,30%

100,00%

75,00%

95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

66,67%

12

12

100,00%

81,82%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

50,00%

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

125,00%

12

12

100,00%

83,33%

75,00%

95,00%

INGLÉS

GRADO 4º CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

2

2

100,00%

66,67%

2

2

100,00%

50,00%

2

2

100,00%

66,67%

6

6

100,00%

61,11%

75,00%

95,00%

CIUDADANIA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

#¡DIV/0!

-

#¡DIV/0!

-

#¡DIV/0!

-

0

0

#¡DIV/0!

-

75,00%

95,00%

74


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 MATEMÁTICAS

GRADO 4º CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

2

4

50,00%

25,00%

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

100,00%

10

12

83,33%

63,64%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

6

6

100,00%

33,33%

5

6

83,33%

150,00%

3

6

50,00%

225,00%

14

18

77,78%

125,00%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

GRADO 4º CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

50,00%

4

4

100,00%

50,00%

3

4

75,00%

75,00%

11

12

91,67%

58,33%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

1

1

100,00%

0,00%

0

0

#¡DIV/0!

0,00%

1

1

100,00%

-

2

2

100,00%

0,00%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

GRADO 4º CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

-

4

4

100,00%

-

3

4

75,00%

-

11

12

91,67%

-

75,00%

95,00%

75


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

LENGUA ESPAÑOLA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL 39 39 100,00% 74,36% 40 40 100,00% 85,00% B OBJETIVOS PROGRAMADOS

33 37 89,19%

LENGUA GALLEGA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL 44 44 100,00% 71,11% 41 41 100,00% 73,33% B OBJETIVOS PROGRAMADOS

39 39 100,00% 89,66%

INGLÉS

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL 16 16 100,00% 65,38% 15 15 100,00% 50,00% B OBJETIVOS PROGRAMADOS

14 14 100,00% 100,00% 45

45

100,00% 71,09% 75,00% 95,00%

MATEMÁTICAS

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL 24 24 100,00% 83,33% 25 25 100,00% 96,55% B OBJETIVOS PROGRAMADOS

23 26 88,46%

96,15%

72

75

96,00%

92,41% 75,00% 95,00%

PLÁSTICA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL 40 44 90,91% B OBJETIVOS PROGRAMADOS

45 47 95,74%

-

116 136 85,29%

78,16% 75,00% 95,00%

76

61,90% 31 45 68,89%

93,33%

91,67%

112 116 96,55%

83,48% 75,00% 95,00%

124 124 100,00% 76,47% 75,00% 95,00%


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 GRADO CUMPLIMIENTO COÑECEMENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL 28 28 100,00% 73,08% 27 27 100,00% 91,30% DO MEDIO B OBJETIVOS PROGRAMADOS

31 33 93,94%

93,10%

86

88

97,73%

85,90% 75,00% 95,00%

E. FÍSICA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL 31 31 100,00% 93,33% 9 B OBJETIVOS PROGRAMADOS

25 27 92,59%

-

65

81

80,25%

86,36% 75,00% 95,00%

RELIGIÓN

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL 12 12 100,00% 91,67% 15 15 100,00% 100,00% 12 16 75,00% B OBJETIVOS PROGRAMADOS

-

39

43

90,70%

94,87% 75,00% 95,00%

LENGUA ESPAÑOLA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 4 B ACTIVIDADES TICS

4

100,00% 75,00% 4

4

100,00% 75,00%

4

4

100,00% -

12

12

100,00% 75,00% 75,00% 95,00%

LENGUA GALLEGA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 4 B ACTIVIDADES TICS

4

100,00% 25,00% 4

4

100,00% 50,00%

4

4

100,00% -

12

12

100,00% 37,50% 75,00% 95,00%

INGLÉS

4º GRADO TRIMESTRAL 2 B CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES

2

100,00% 66,67% 2

2

100,00% 50,00%

2

2

100,00% 66,67%

6

6

100,00% 61,11% 75,00% 95,00%

77

23 39,13%

82,76%


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 TICS

CIUDADANIA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL B ACTIVIDADES TICS

MATEMÁTICAS

GRADO 4º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 4 B ACTIVIDADES TICS

4

100,00% 50,00% 4

4

100,00% 100,00% 4

4

PLÁSTICA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 6 B ACTIVIDADES TICS

6

100,00% 16,67% 3

6

50,00%

16,67%

4

GRADO COÑECEMENTO 4º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 4 DO MEDIO B ACTIVIDADES TICS

4

100,00% 50,00% 4

4

100,00% 50,00%

E. FÍSICA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 1 B ACTIVIDADES TICS

1

100,00% 0,00%

1

1

RELIGIÓN

GRADO 4º CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 3 B ACTIVIDADES TICS

4

75,00%

4

4

78

#¡DIV/0! -

-

#¡DIV/0! -

#¡DIV/0! -

0

#¡DIV/0! -

100,00% 125,00% 12

12

100,00% 91,67% 75,00% 95,00%

6

66,67%

-

13

18

72,22%

16,67% 75,00% 95,00%

3

4

75,00%

50,00%

11

12

91,67%

50,00% 75,00% 95,00%

100,00% 0,00%

1

1

100,00% -

3

3

100,00% 0,00%

75,00% 95,00%

100,00% -

3

4

75,00%

10

12

83,33%

75,00% 95,00%

-

0

-

75,00% 95,00%


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

LENGUA ESPAÑOLA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

39 39 100,00%

74,36%

40 40 100,00%

85,00%

34 37 91,89%

91,67%

113 116 97,41%

83,48%

75,00%

95,00%

LENGUA GALLEGA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

44 44 100,00%

71,11%

41 41 100,00%

82,22%

39 39 100,00%

89,66%

124 124 100,00%

79,83%

75,00%

95,00%

INGLÉS

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

16 16 100,00%

65,38%

15 15 100,00%

50,00%

14 14 100,00%

100,00%

45

45

100,00%

71,09%

75,00%

95,00%

MATEMÁTICAS

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

24 24 100,00%

83,33%

25 25 100,00%

96,55%

23 26 88,46%

96,15%

72

75

96,00%

92,41%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

40 44 90,91%

61,90%

31 45 68,89%

91,11%

45 47 95,74%

-

116 136 85,29%

77,01%

75,00%

95,00%

28 28 100,00%

73,08%

27 27 100,00%

91,30%

31 33 93,94%

93,10%

86

85,90%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

79

4º GRADO TRIMESTRAL C CUMPLIMIENTO DE LOS

88

97,73%


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 OBJETIVOS PROGRAMADOS

E. FÍSICA

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

31 31 100,00%

93,33%

9

RELIGIÓN

GRADO CUMPLIMIENTO 4º DE LOS TRIMESTRAL C OBJETIVOS PROGRAMADOS

12 12 100,00%

100,00%

LENGUA ESPAÑOLA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

LENGUA GALLEGA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

INGLÉS

GRADO 4º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

2

2

CIUDADANIA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

80

23 39,13%

82,76%

25 27 92,59%

-

65

81

80,25%

86,36%

75,00%

95,00%

15 15 100,00%

100,00%

12 16 75,00%

-

39

43

90,70%

100,00%

75,00%

95,00%

75,00%

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

66,67%

12

12

100,00%

72,73%

75,00%

95,00%

100,00%

0,00%

4

4

100,00%

0,00%

4

4

100,00%

50,00%

12

12

100,00%

11,11%

75,00%

95,00%

100,00%

66,67%

2

2

100,00%

50,00%

2

2

100,00%

66,67%

6

6

100,00%

61,11%

75,00%

95,00%

#¡DIV/0!

-

#¡DIV/0!

-

#¡DIV/0!

-

0

0

#¡DIV/0!

-

75,00%

95,00%


MEMORIA ESCOLAR COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 MATEMÁTICAS

GRADO 4º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

75,00%

4

4

100,00%

100,00%

4

4

100,00%

100,00%

12

12

100,00%

90,91%

75,00%

95,00%

PLÁSTICA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

6

6

100,00%

33,33%

3

6

50,00%

150,00%

4

6

66,67%

225,00%

13

18

72,22%

125,00%

75,00%

95,00%

COÑECEMENTO DO MEDIO

GRADO 4º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

50,00%

4

4

100,00%

50,00%

3

4

75,00%

100,00%

11

12

91,67%

63,64%

75,00%

95,00%

E. FÍSICA

GRADO 4º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

1

1

100,00%

0,00%

1

1

100,00%

0,00%

1

1

100,00%

-

3

3

100,00%

0,00%

75,00%

95,00%

RELIGIÓN

GRADO 4º CUMPLIMIENTO C ACTIVIDADES TICS

TRIMESTRAL

4

4

100,00%

-

4

4

100,00%

-

3

4

75,00%

-

11

12

91,67%

-

75,00%

95,00%

81


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

CICLO DE EDUCACIÓN : TERCER CICLO E.P. 0. INTRODUCIÓN Co obxectivo de recadar información sobre o curso 2010-2011 que sexa útil de cara ó próximo 20112012 o terceiro ciclo reúnese para facer un breve resumo das tarefas realizas durante o mencionado período de tempo. Nesta memoria, polo tanto, quedan reflexados os apartados máis importantes de cara á organización das programacións, actividades complementarias, tics, innovación, familias, etc que nos poden axudar á realización dunha mellor labor educativa de cara ó vindeiro curso.

14. Compoñentes do Ciclo: - Manuel Sánchez Rodríguez - María José Avendaño Muñoz - Manuel Barrio Valencia - Daniel Pato López - Ángeles González Pérez - Óscar Fernández Pérez - Julia López Parente - Rosa Mª Fernández - Ariana Dopazo Fernández - Luisa Devesa González - Mª Soledad Gómez Pérez - Óscar Carnero Lorenzo -José Fernández López 15. Número de reunións e acordos importantes adoptados:

Nª de reunións: 7 - Realización e presentación de programacións nas datas acordadas: feito. - Cumplimentación da taboa de actividades complementarias: feito (levamos todo ó día) - Realización dun Plan de Ciclo: todos os obxectivos están acadados só queda que a comisión pedagóxica tome unha decisión sobre a promoción no terceiro ciclo. - Cumplimentación trimestral da taboa de indicadores do terceiro ciclo: feito


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 - Inversión do presuposto das clases no mesmo material para todas as aulas (caixas para os balóns e xogos de mesa para o terceiro ciclo): positivo - Participación no Plan Bayard de animación á lectura: moi positivo. - Cumplimentación das taboas do Plan Lector do ciclo: a mellorar. - Elaboración dunha lista de “Boas prácticas docentes” no terceiro ciclo: feito. 3. Consecución dos obxectivos. Na seguinte táboa quedan reflexados os obxectivos programados e traballados no curso 2010-2011: CURSO ÁREA

OBXETIVOS PROG OBXETIVOS TRAB.

MATEMÁTICAS 55

55

LENGUA

28

26

GALEGO

79

73

INGLÉS

33

33

C. MEDIO

103

96

RELIGION

41

40

E. ARTISTICA

63

57

E. FISICA

100

96

MATEMÁTICAS 105

94

LENGUA

28

28

GALEGO

83

83

INGLÉS

35

35

C. MEDIO

76

74

RELIGION

47

47

E. ARTISTICA

92

81

E. FISICA

67

56

CIUDADANIA

76

76

4. Funcionalidade das programacións empregadas: • LINGUA CASTELÁ (6º): 1 Unidade cada 6 sesións. As programacións seguíronse segundo


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 o establecido. A parte de sintaxe reestructurámola e non seguimos o programado no libro de texto (unimos temas 11-12, menos exames). • LINGUA CASTELÁ (5º):1 Unidade cada 6 sesións. As programacións seguíronse tal e como estaban establecidas; fóra diso os temas 11 e 12 xuntáronse. • COÑECEMENTO DO MEDIO (6º): 1 Unidade cada 6 sesións. Seguiuse a programación como estaba establecida; fóra diso a última unidade (Ou12), á que dedicamos menos tempo do previsto. A unidade 11 foi traballada aplicando a estratexia de rincóns. • COÑECEMENTO DO MEDIO (5º): 1 Unidade cada 6 sesións. Seguiuse a programación como estaba establecida fóra diso a última unidade (Ou12), á que dedicamos menos tempo do previsto. A unidade 8 foi traballada aplicando a estatexia de rincóns. • MATEMÁTICAS (6º): 1 unidade cada 10 sesións. A programación seguiuse segundo o establecido. • MATEMÁTICAS (5º): 1 unidade cada 10 sesións. A programación seguiuse segundo o establecido. • LINGUA (6º): 1 unidade cada 8 sesións. A programación seguiuse segundo o establecido. • LINGUA (5º): 1 unidade cada 8 sesións. A programación seguiuse segundo o establecido. A unidade 9 foi traballada aplicando a estatexia de rincóns. • EDUCACIÓN FÍSICA (5º- 6º): A programación seguiuse segundo o establecido. • INGLÉS (5º): 1 unidade cada 7 sesións (apróx). A programación seguiuse segundo o establecido. • INGLÉS (6º): 1 unidade cada 7 sesións (apróx). A programación seguiuse segundo o establecido. • ARTISTICA (5º- 6º): 1 unidade cada 4 sesións (E.PLAS) 1 unidade cada 4 sesións (Mús). A programación seguiuse segundo o establecido. En plástica engadíronse algunhas actividades novas non programadas. • RELIXION (5º) : A programación seguiuse segundo o establecido. Engadíronse actividades extra. • RELIXIÓN (6º): A programación seguiuse segundo o establecido. 5. Medidas de atención á diversidade aplicadas:


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 No Terceiro Ciclo de Primaria a atención a diversidade lévase a cabo de diferentes formas. En primeiro lugar, en cada área, realízanse as actividades necesarias para que o alumno vaia conseguindo os mínimo de cada unidade; todo isto queda reflexado nas correspondentes programación de área. En segundo lugar, cando se obser que con esas modificacións o alumno nonn avanza nin supera un retraso académico dun curso académico, nas áreas de lingua castelá e matemáticas, se toma a decisión de que acuda a reforzo fora do horario escolar. Este reforzo foi impartido por dous mestres (un en 5º e outra en 6º) unha hora antes de comenzar o horario lectivo da mañá. Aquí acuden os alumnos cunha breve programación dos aspectos que teñen que traballar das áreas antes mencionadas. Ó final de cada avaliación, ou en algún caso durante o trimestre, realízase unha valoración da situación de cada alumno que acude ó reforzo, para analizar se é necesario que continue acudindo ou dáselle o alta porque xa alcanzou os obxectivos propostos na programación (ou sinxelamente colleu o ritmo do resto de compañeiros da clase. En terceiro lugar dende o Departamento de Orientación realizouse un reforzo máis específico, pois faise cando se observa que un alumno presenta dificultades de forma máis xeneralizada en tódalas áreas. Neste caso realízase una valoración para determinar a problemática (atención, organización da axenda, conduta, sobredotación, hiperactividade, razonamento, organización do tempo de estudo...); a continuación, realízase un programa de actuación onde queden reflexados aspectos como: problemática, obxectivos, actividades, metodoloxía de traballo co alumno e sesións nas que vai sair o alumno da clase (si fora necesario). Para a valoración desta intervención realizouse un informe que se entrega ó tutor, este ten en conta dito informe á hora de realizar a sesión final de avaliación cada trimestre. 9.

Atención aos alumnos pendentes e con dificultades:

No terceiro ciclo pasaron a quinto de primaria 5 alumnos con algunha asignatura pendente (matemáticas, lingua castelán ou inglés), todos eles teñen unha programación específica do anterior curso. Neste apartado resaltar que non todos os mestres coñecían dita programación polo que un aspecto a traballar cara a cursos vindeiros é a transmisión de información dun curso a outro. Por outra banda foron atendidos 12 alumnos por parte do Departamento de Orientación que presentaban diferentes tipos de dificultades (aprendizaxe, conduta ou atención). Ditos casos foron atendidos por derivacións feitas tanto por mestres como familias. Todos os casos foron avanzando positivamente. Así mesmo na realización do reforzo fora do horario escolar en 5º e 6º de E.P. foron atendidos: - No reforzo de lingua castelá: 14 - No reforzo de matemáticas: 33 Valoramos moi positivamente o traballo realizado nestas clases.


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

7.

Resultados obtidos polos alumnos:

Na seguinte táboa quedan reflexados os resultados obtidos polos alumnos durante o curso 2010-2011, tendo en conta que en quinto non existe avaliación final puxemos os resultados da terceira avaliación. En sexto sinalamos os resultados da avaliación final. CURSO

8.

ÁREA

SUPERAN

NON SUPERAN

Matemáticas

51

16

Galego

64

3

Lengua

64

3

Inglés

65

2

C. Medio

64

3

E. Física

66

1

E. Artística

66

1

Relixión

66

1

Matemáticas

68

8

Galego

75

1

Lengua

75

1

C. Medio

70

6

E. Física

76

0

E. Artística

76

0

Inglés

74

2

Relixión

76

0

Cidadania

76

0

TOTAL

67

76

Conclusións obtidas na avaliación:

As conclusións obtidas polo terceiro ciclo tralas diferentes avaliacións realizadas a final de curso foron as seguintes: -

En xeral, no que ó comportamento se refire, trátase dun grupo de alumnos bos; aquí compre facer unha pequena diferenza segundo os grupos dos que falemos pero, salvo casos concretos, o comportamento dos rapaces foi algo inquedo, foise corrixindo ó longo do curso e melloraron bastante en ámbitos como as celebracións na capela.


-

-

-

9

MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Académicamente son rapaces bos e traballadores, pero sempre destacamos todos os titores que teñen moitas máis capacidades do que demostran, polo que os resultados poderían ser aínda mellores. No traballo diario, salvo algún grupo, podemos dicir que son rapaces que non están acostumados a traballar por si mesmos, fáltalles autonomía e iso refléxase no día a día coa falta habitualmente de deberes, material... Na avaliación final de sexto de primaria decidiuse que un alumno non promocionaba. De cara a facer os grupos de 1º da ESO compre ter presente que algúns alumnos non poden compartir a mesma aula por presentar problemas entre eles.

Propostas de actuación e mellora a ter en conta no próximo curso:

• LINGUA CASTELÁ (6º): revisión criterios de avaliación na programación. • LINGUA CASTELÁ (5º): revisión criterios de avaliación na programación. • COÑECEMENTO DO MEDIO (6º): revisaránse os criterios de avaliación para consensualos entre todos os mestres. Tamén se revisarán os mínimos. • COÑECEMENTO DO MEDIO (5º): revisaránse os criterios de avaliación para consensualos entre todos os mestres. Tamén se revisarán os mínimos. • MATEMÁTICAS (6º): revisaránse os criterios de avaliación para consensualos entre todos os mestres. Tamén se revisarán os mínimos. • MATEMÁTICAS (5º): revisaránse os criterios de avaliación para consensualos entre todos os mestres. Tamén se revisarán os mínimos. • LINGUA (6º): revisión dos criterios de avaliación e secuenciación dos contidos. • LINGUA (5º): revisión dos criterios de avaliación e secuenciación dos contidos. • EDUCACIÓN FÍSICA (5º- 6º): revisión da programación: utilización das tics. • INGLÉS (5º): revisar o número de probas realizadas por trimestre. • INGLÉS (6º): revisar o número de probas realizadas por trimestre. • ARTISTICA (5º- 6º): revisar en plástica os criterios de avaliación. • RELIXION (5º): revisión da programación: tics. • RELIXIÓN (6º): revisión da programación: tics. 10

NOVAS ESTRATEXIAS PEDAGÓXICAS E METODOLÓXICAS/VALORACIÓN

13. Competencias básicas: Ó longo do curso desenroláronse diversas actividades que foron avaliadas por competencias nas diversas áreas. Seguimos atopando dificultades á hora de avaliar por competencias sobre todo nas áreas de lingua nos apartados de expresión oral e expresión escrita, pois observamos que non deixa de ser unha valoración algo subxectiva por parte do profesor. Neste senso, a modo de exemplo, vemos necesario un gravador para avaliar a expresión oral dos alumnos (tanto para o mestre como para que logo sexa utilizada polo alumno para ver os faios).


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Engadir que a pesar disto a maioría de probas que se fixeron no ciclo foron para avaliar as competencias nas diferentes materias. 14. Innovación:

C. Medio 5º e 6º: Realización dunha visita ao laboratorio para un mellor coñecemento dos instrumentos de medida . VALORACIÓN: POSITIVA Matemática 5º e 6º: Utilización da sala de informática para coñecer o proxecto “Mundo Auga” VALORACIÓN: POSITIVA Inglés 5º e 6º: Creación do “Teacher of the week” e “The Speaker’s corner” VALORACIÓN: MOI POSITIVA Galego 5º e 6º: Elaboración dun xornal dixital partindo de pequenas aportacións dos nenos. VALORACIÓN: Fixéronse os traballos cos alumnos pero non se chegou a montar o xornal dixital. Lengua 5º: Concurso periodístico (Prensa-escola organizado pola Voz de Galicia) VALORACIÓN: MOI POSITIVA. Lengua 6º: Taller de cómic VALORACIÓN: MOI POSITIVA. Relixión 5º e 6º: Charla por parte dunha persoa do equipo de animación sobre o traballo dos irmáns maristas en Honduras (dita actividade modificouse pola visita durante a Cuaresma á capela da comunidade de irmáns) VALORACIÓN: MOI POSITIVA Artística: Uso da sala de informática para aplicar os coñecementos adquiridos sobre o uso das cores complementarias. VALORACIÓN: POSITIVA E. Física 5º: Coñecemento do deporte do jockey. Introducción do deporte alternativo do disco voador. VALORACIÓN: POSITIVA E. Físca 6º: Regras e visonado dun partido de badminton a través do taboeiro dixital. VALORACIÓN: MOI POSITIVA E. Cidadania: Charla a cargo da Responsable Provincial do Servizo da Atención á Muller. Non se pudo realizar a actividade e modificouse polo visionado dun documental sobre a violencia de xénero. VALORACIÓN: MOI POSITIVA. 15. TICs:

Realizáronse segundo as programacións. Moi positivas. Nalgúns casos resaltar que foron realizadas algunhas máis das programadas grazas a ter nas aulas de 5º a pizarra dixital.


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

16. Plan Lector: Realiazado nas asignaturas de: Relixión, Galego, Lengua, Inglés e C. Medio. Planificación xa establecida para os seguintes anos. VALORACIÓN: Reducir o tempo a 20 minutos posto que impide o normal desenrolo dos obxectivos da programación.

11

VALORACIÓN SOBRE A AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO (Onde proceda).. NON PROCEDE NO 3º CICLO EP.

12.

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS.

A principio de curso fíxose unha reunión conxunta, primeiro todos xuntos para informar aspectos xerais do ciclo e logo por clases para informar máis polo miúdo de aspectos propios de 5º e 6º. Durante este curso fíxose unha maior utilización do Colexio Virtual para a comunicación coas familias. A través del os mestres comunicaron os resultados dos alumnos ó longo das avaliacións, fixeron pequenas avaliacións á metade do trimestre para comunicar os avances dos alumnos nas diferentes áreas e comunicaban a falta de tarefas ou material nas diferentes sesións. Tamén as familias, a través do correo electrónico se puxeron en contacto cos titores para comunicar aspectos que non entendían ou que sinxelamente querían facer chegar ó centro. Realizáronse, tamén, entrevistas con todas as familias dos alumnos ( a lo menos unha), facendo maior atención a aquelas onde os alumnos presentaron carencias nas distintas áreas no apartado de aprendizaxe e actitude, onde as entrevistas foron moito máis regulares. 13.

INDICADORES.

No terceiro ciclo tivemos como indicadores de calidade por un lado a relación entre obxectivos programados e obxectivos acadados e por outra banda o número de tics programadas e acadadas ó longo dos tres trimestres. A continuación presentamos a táboa resume dos indicadores: CURSO

MATERIAS

OBXECTIVOS PROGRAMADOS

OBXECTIVOS CONSEGUIDOS

TICS CONSEGUIDAS

TICS PROGRAMADAS

MAT.

55

55

12

12

LENGUA

28

26

12

12

GALEGO

79

73

12

20

INGLÉS

33

33

6

6

C. MEDIO

103

96

12

12

REL.

41

40

12

12

E. ART

63

57

9

9

E. FISICA

100

96

3

3


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 6º

MAT

105

94

12

12

LENGUA

28

28

12

12

GALEGO

83

83

12

12

INGLÉS

35

35

6

6

C. MEDIO

76

74

11

12

RELI

47

47

12

12

E. ART

92

81

9

9

E. FISICA

67

56

3

3

E. CIUD.

76

76

6

6

VALORACIÓN: en xeral no apartado de obxectivos vemos como case todos os obxectivos programados foron acadados, os motivos que máis se repiten á hora de non dar todos os obxectivos programados son a reestructuración das programacións segundo avanza o curso para adaptarse a temporalización e ás características dos alumnos ou deixar algún apartado sen dar porque vaise repetir máis adiante (priorización). No apartado de tics valoramos moi positivamente a realización e implantación das tics no ciclo, en case todas as áreas foron levadas a cabo todas as tics programadas. Nalgún caso as dificultades para a realización de ditas actividades radica na coincidencia de horas entre primaria e secundaria para a utilización dos ordenadores, a isto temos que engadir que o estado dalgúns ordenadores dificultaba a realización das tarefas. Todo isto viuse solucionado sobre todo en 5º coa presenza das pizarras dixitais nas clases.


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

DEPARTAMENTOS Linguas Ciencias CC Sociais e Humanidades e Relixión


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

DEPARTAMENTO DE LINGUAS 0. INTRODUCIÓN O departamento de Linguas está integrado por once profesores que imparten as materias de Lingua castelá, lingua galega,linguas clásicas (latín e grego), literatura universal e linguas estranxeiras (inglés e francés) na ESO e no Bacharelato. O curso 2010-2011 foi para o noso departamento gratamente satisfactorio tanto dende o punto de vista dos resultados acadados como dos obxectivos conseguidos, destacando así mesmo o bo nivel das relacións persoais e a coordinación entre os seus membros. É preciso destacar que non todos os profesores que imparten as materias están adscritos ó noso departamento. D. Compoñentes do Departamento:

          

Dna. Pilar Fernández Blanco D. Xosé Miguel Barrios Rodríguez Dna. Divina Dacal Blanco Dna. María Pérez Caballero Dna. María Bobillo Añel Dna. Ana Martín Tolivia D. José Domínguez Villar Dna. Anxela Fernández Arana D. José Ramón Blanco Álvarez D. J. Diego de Nicolás de las Heras D. Antonio Cortés Ferreiro

E. Número de reunións e acordos importantes adoptados:

NÚMERO DE REUNIÓNS: 8 ACORDOS ADOPTADOS: 1. Realizar a programación de acordo ás novas indicacións da Xefatura de Estudos. 2. Na convocatoria de setembro as cualificacións dos alumnos no bacharelato poderán exceder de 5. Nas programacións desta etapa non se pode pór que os alumnos non poden presentarse a subir nota. 3. Aprobación do Plan Anual do Departamento 4. Revisión das lecturas extensivas e o proceso da competencia lectora. 5. Revisar a verticalidade nas nosas materias. Pendente para o ano vindeiro. 6. Levar a cabo o Plan Lector do xeito máis exhaustivo desde as materias de Lingua castelá, Lingua galega e Lingua estranxeira (Inglés). 7. Actualizar os acordos do Departamento anteriores e crear un cartafol no servidor para ir actualizándoo. Pendente de revisión. 8. Crear por áreas un modelo de exame común. Pendente para o ano vindeiro.


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 F. Funcionalidade das programacións empregadas: Das programacións son moi útiles os puntos referidos á temporalización de unidades e ós criterios de avaliación. Sería conveniente non remodelalas cada ano e adicar máis tempo en setembro a preparar as unidades, actividades, exames... e a traballar por cursos e áreas. Vendo a progresión dos indicadores xestionados desde calidade, as porcentaxes de cumprimento das programacións son elevadas. Por materias e cursos os resultados son os seguintes:

L.CASTELÁ LITERATURA

E L.GALEGA LITERATURA

E LINGUA INGLESA

LINGUA FRANCESA

1º ESO

80%

98%

96%-100%

80,00%

2º ESO

66%

95%

92%-96%

66%-77%

3º ESO

75%

98%

96%

85%

4º ESO

73%

80%

100%

100%

1º BAC

92%

88%

95%

92%

2º BAC

100%

100%

100%

LATÍN GRIEGO

100%

100%

100%

En canto á funcionalidade, podemos analizar dúas cuestións: número de pendentes e competencias desenvolvidas. COMPETENCIAS DESENVOLVIDAS: das programacións percíbese que non hai homoxeneidade no traballo de todos os contidos. Téndese a traballar aqueles contidos máis obxectivos e os contidos que se refiren ó bloque comunicativo quedan menos traballados. As actividades por competencias son puntuais e non forman parte da práctica metodolóxica habitual. O cadro de actividades por competencias é conveniente revisalo para o ano vindeiro de cara a darlle máis utilidade na aula. NÚMERO DE ALUMNOS COA MATERIA SUSPENSA:

L. CASTELÁ E L. GALEGA E LINGUA LITERATURA LITERATURA INGLESA

LINGUA FRANCESA

LATÍN GREGO LTU

1º ESO

10

7

3

2

2º ESO

10

15

13

7

3º ESO

5

4

7

0

4º ESO

11

18

0

0

0

1º BAC

8

4

13

0

0

2º BAC

2

3

2

0

0 0

ANÁLISE DOS RESULTADOS DO SELECTIVO E VALORACIÓN:


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

L. CASTELÁ E L. GALEGA E LINGUA LITERATURA LITERATURA INGLESA

LATÍN

SB

13

2

10

3

N

29

20

29

2

B

11

20

16

1

SF

10

11

11

I

10

20

6

GREGO

LTU

Nota: Nesta táboa computan como suspensos aqueles alumnos que obtiveron unha nota menor a 5. Medidas de atención á diversidade aplicadas: Neste senso, debemos falar de alumnos que ó longo do curso foron suspendendo as distintas avaliacións e, por outra banda, alumnos que tiñan medidas especiais. Para os primeiros alumnos, nas distintas materias propuxéronselles recuperacións e preparacións específicas das recuperacións tanto cun programa de recuperación como con horas de preparación engadidas fóra do horario escolar. Ós alumnos que presentaban carencias en determinados procesos, ofertóuselles a posibilidade de ter unha axuda continuada con algún membro do equipo de orientación. Para os alumnos que tiñan algunha medida especial, seguiuse a súa programación individualizada e avaliáronse de acordo coa devandita programación. Como Departamento, pedimos unha revisión dos alumnos que levan estas medidas e a intervención directa do Equipo de orientación no seu seguimento. Por outra banda, as decisións e revisións dos casos de alumnos con estas medidas deberían ser tomadas en xuño, cando os profesores teñen os criterios máis claros. Por outra banda, nas probas fixéronse distintos tipos de preguntas en canto á forma e dificultade, para posibilitar diferentes vías para que o alumno demostre o aprendido e ó mesmo tempo establecer os mínimos esixibles para superar a materia e os máximos para chegar ó sobresaliente. Entre as medidas habituais aplicadas na aula destacamos: as titorías cos pais, as titorías personalizadas, motivación e fomento de actitudes positivas por aprender, explicacións fóra do horario escolar, as Técnicas de Traballo Intelectual -lectura comprensiva- e os traballos de grupo por niveis.

G. Atención aos alumnos pendentes e con dificultades:


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

O traballo do ano cos alumnos coa materia pendente do curso anterior consistiu en ofrecerlles ó principio do curso un plan de traballo con aqueles contidos e habelencias que tiñan que acadar e dúas datas de exame para poder fraccionar o seu traballo. Cos alumnos con dificultade realizouse un seguimento distinto parcializando a avaliación e incluso mandándolles para a casa algún traballo ou exame que completaba o feito na clase. Nalgún caso houbo que remodelar a programación creada para adaptala ó caso particular do alumno. 6

Resultados obtidos polos alumnos: Tendo en conta o cadro do punto 3 no que quedan reflectidos os resultados dos alumnos, entendemos que nas nosas materias a progresión é ascendente e os alumnos van acadando os obxectivos de forma progresiva ó longo da ESO de xeito que, en liñas xerais, nos cursos superiores os resultados son mellores que nos primeiros.

7

Conclusións obtidas na avaliación: A consecución dos obxectivos programados foi valorada satisfactoriamente. Dos contidos, procedementos e actitudes traballados ao longo do curso constatase a súa adecuación aos cursos e a superación xeral por parte dos alumnos. De xeito que non houbo que incorporar obxectivos de cursos inferiores para a consecución dos obxectivos do curso actual. Os resultados académicos reflicten que unha porcentaxe amplia dos grupos non tivo dificultades para acadar os obxectivos propostos, así como o desenvolvemento dos conceptos, procedementos e actitudes. Desde o punto de vista do profesorado da materia, o grao de satisfacción é alto. As maiores dificultades observadas foron: falta de motivación nalgunhas das Unidades Didácticas, escaso coñecemento do contexto socio-relixioso, falta de adecuación da linguaxe dos textos –nalguns casos- e que a materia non é computable na media do curso. Por outra banda, valorase neste curso o interese xeral e o esforzo realizado pola maioría dos alumnos. En canto á actitude dos alumnos, en xeral, percibese que se amosan organizados e interesados e valorase a suficente utilización de procedementos intelectuais para o desenvolvemento dos contidos e unha notable homoxeneidade dos grupos.

8

Propostas de actuación e mellora a ter en conta no próximo curso: 1. Realizar un traballo de verticalidade en cada materia. 2. Revisar as actividades por competencias. 3. Ter expresados os acordos de Departamento no cartafol.


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 4. Suxerimos que se anule o punto de innovación das programacións e se introduzan as innovacións nos contidos TIC.

9

NOVAS ESTRATEXIAS PEDAGÓXICAS E METODOLÓXICAS/VALORACIÓN  Competencias básicas: aínda que imos facendo actividades relacionadas coas competencias básicas, o noso labor debería implementar unha programación e avaliación máis axeitada ás competencias básicas. En linguas estranxeiras a visión é distinta xa que se traballan os bloques de contidos de forma máis completa.  Innovación: Introducir cada ano unha actividade innovadora carece de sentido tendo en conta as novas tecnoloxías, as actividades por competencias... Resulta difícil en setembro poñerse a inventar. Suxerimos que se anule este punto da programación e se introduzan as innovacións nos contidos TIC.  TIC: Deseñar unha actividade TIC por unidade didáctica excede os propios contidos que desenvolvemos. Sería mellor facelas por bloques de contidos ou de desenvolvemento curricular. Os taboleiros dixitais para algunhas materias non son axeitados. Restan espazo para determinados procedementos. Con todo, empréganse con asiduidade. Nalgunha materia utilízase a plataforma dixital Moodle cunha valoración moi positiva como útil de traballo. Os alumnos así o manifestan nas súas valoracións. O funcionamento do sistema informático do colexio é irregular e insuficiente. Isto causa que, cando se ten preparada unha clase, en moitas ocasións non se poida levar a cabo.  Plan Lector: o Departamento asumiu desde setembro o fomento do Plan Lector na ESO, compartindo o tempo lector con outras materias. O compromiso foi levado durante todo o ano. Bótase en falta un plan mellor organizado e unha persoa responsable do mesmo que adique algunha hora para coordinar todas as iniciativas lectoras.

10. VALORACIÓN SOBRE A AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO (Cando os teñamos) 11. INDICADORES. L.CASTELÁ E L.GALEGA E LINGUA LITERATURA LITERATURA INGLESA

LINGUA FRANCESA

1º ESO

80%

98%

96%-100%

80,00%

2º ESO

66%

95%

92%-96%

66%-77%

3º ESO

75%

98%

77%-88%

85%

4º ESO

73%

80%

88%

100%

1º BAC

92%

88%

95%

92%

2º BAC

100%

100%

100%

11.

OUTROS:

LATÍN

GRIEGO

100%

100%

100%


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 o CALIDADE: ó longo do curso algunhas persoas do Departamento introducimos incidencias referidas a situacións académicas ou extraacadémicas das cales non se obtivo resposta (funcionamento dos ordenadores, nais polos corredores ...). o Débese revisar a indicación de introducir no colexio virtual unha observación por profesor e titor no medio da avaliación. Dá moito traballo en tempo e a información non cumpre a expectativa coa que se creou.


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

0. INTRODUCIÓN O Departamento de Ciencias está integrado por catorce profesores que imparten as materias de Matemáticas, Física e Química, Ciencias Naturais, Bioloxía, Economía, Ciencias para o Mundo Contemporáneo, Ciencias da Terra, Educación Física, Educación Plástica e Visual, Debuxo Técnico, Obradoiro de Iniciativas Empresariais, Tecnoloxías, Informática e Tecnoloxías da Información e Comunicación na ESO e no Bacharelato. O curso 2010-2011 foi altamente satisfactorio en base aos resultados académicos acadados e ao grao de cumprimento dos obxectivos programados, tal e como recollen as memorias das materias do Departamento e a táboa de indicadores do apartado 11 desta memoria. Ademais, cómpre suliñar o elevado grao de coordinación entre os seus membros, tal e como reflicten os últimos informes de auditoría.

16. Compoñentes do Departamento:

Os compoñentes do Departamento de Ciencias durante o curso 2010-11 foron: Dna. Esther Vázquez González, D. Rafael Domínguez Gago, D. Pablo García Ramos, D. Benito Mosquera, D. Pedro Fernández Cortés, D. Sergio Murias Gil, D. José Ramón Domínguez, D. Roberto Baltar Nóvoa, D. Fabio Tabarés Santalices, D. Emilio Rodríguez Delgado, D. Luís Ángel Arias Gómez, D. Alfredo Veiga Fernández, D. José Ramón Ramos Vázquez (Coordinador), Dna. Elisabet Mª Novoa e D. Félix Rodríguez Montenegro.

17. Número de reunións e acordos importantes adoptados:

Neste curso realizáronse 8 reunións ordinarias en total, tal e como recolle a planificación anual do Departamento, segundo se reflicte na seguinte táboa: DATA

TAREFA

SETEMBRO

Realización das programacións didácticas.

13/10/10

  

17/11/10

15/12/10

  

16/02/11

Revisión das programacións. Revisión das actividades complementarias do Departamento. Planificación das accións do Departamento e demandas de formación. Reunión por áreas para traballar procedementos comúns (moodle, innovación: http://www.tecnopole.es/, actividades por CCBB…) Revisión de resultados e autoavaliación. Indicadores. Traballo por áreas en procedementos comúns (moodle, innovación: http://www.tecnopole.es/, actividades por CCBB…) FORMACIÓN ESPECÍFICA


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 23/02/11  FORMACIÓN ESPECÍFICA 16/03/11

FORMACIÓN ESPECÍFICA

13/04/11

  

XUÑO

   

Revisión de resultados e autoavaliación. Indicadores. Traballo por áreas en procedementos comúns (moodle, innovación: http://www.tecnopole.es/, actividades por CCBB…) Revisión de resultados e autoavaliación final. Revisión dos acordos do Departamento. Indicadores. Memorias.

Os acordos adoptados foron os seguintes: En relación ao Plan Anual do Departamento de Ciencias, indicar que foi aprobado por unanimidade segundo reflicte a acta nº2 do 13/10/10. En relación aos criterios de cualificación: diferenciamos por etapas: Na ESO: Porcentaxes: Ata 3ºESO: 80% contidos e o 20% para a actitude. En 4ºESO: 90% contidos e 10% actitude. As materias optativas poden recoller porcentaxes diferentes e, se é o caso, se indicará nas correspondentes programacións. Valoración da actitude: a) Ítems: os ítems mínimos a valorar serán os seguintes: - Realización de tarefas: valorarase positiva e negativamente, segundo o caso. - Comportamento: valorarase só negativamente, considerando este punto unha obriga para o alumnado. Decídese premiar cun positivo máis na avaliación a aquel alumno/a que non tivera ningún negativo neste ítem en dita avaliación. - Saídas ao encerado. - Material necesario para o desenvolvemento normal da clase. -Presentación e limpeza. -Laboratorios (só nas áreas de Bioloxía e Física e Química). b)Ponderación da actitude: decidimos empregar a seguinte fórmula: N=(nº de positivos/nº de anotacións totais)*puntuación asignada para a actitude, sempre e cando o nº de positivos sexa superior ao número de negativos; en calquera outro caso, a nota de actitude será 0.


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Recuperacións e avaliación final: decídese que todo o alumnado realice os exames de recuperación, de feito que a recuperación teña un dobre valor como nota da avaliación seguinte (exceptuando a recuperación da 3ª avaliación, que só a farán os alumnos suspensos en dita avaliación, e tamén exceptuando ás materias optativas, así coma Educación Física, Debuxo Técnico e Tecnoloxía que o farán segundo o reflectido nas correspondentes programacións). Se farán 3 recuperacións (unha por cada unha das tres avaliacións, e realizadas nun prazo máximo de 15 días despois do informe de avaliación). En caso de que os alumnos non recuperen algunha das avaliacións, farase un exame global de contidos mínimos no mes de xuño. Dito exame estará estruturado por avaliacións, e só a farán os alumnos con algunha avaliación suspensa. A nota final de xuño virá dada pola media aritmética das notas de cada avaliación, redondeando á alza se o primeiro decimal de dita nota é igual ou maior que 5, e redondeando á baixa se dito decimal é 4 ou inferior. En setembro, o exame extraordinario será de mínimos, polo que consideramos o seguinte: o o o o

Se o alumno obtén no exame de setembro unha nota inferior a cinco a cualificación final coincidirá coa nota do exame, considerando polo tanto a materia suspensa. Se o alumno obtén no exame de setembro unha nota igual ou superior a cinco e inferior a sete a cualificación final será de cinco. Se o alumno obtén no exame de setembro unha nota igual ou superior a sete e inferior a nove a cualificación final será de seis. Se o alumno obtén no exame de setembro unha nota igual ou superior a nove a cualificación final será de sete.

En Bacharelato: Recuperacións e avaliación final: En 1º curso: acórdase realizar unha proba global final para que aqueles alumnos que teñan as tres avaliacións aprobadas podan, se é o caso, mellorar a súa nota. Ditos alumnos calcularán o promedio das notas das súas avaliacións (aplicando o criterio de redondeo tal e como se indica posteriormente) e compararán dito promedio coa nota da proba global final, sendo a nota final de curso a mellor das dúas. Aqueles alumnos que teñan algunha avaliación suspensa farán un exame de recuperación que, no caso das dúas primeiras avaliacións, farase nun prazo máximo de 15 días despois do informe correspondente, e servirá como primeira nota da avaliación seguinte (excepto nas materias Educación Física, Debuxo Técnico e TICS, que o farán segundo o reflectido nas correspondentes programacións). Se algún alumno ten a 3ª avaliación suspensa (ou algunha das anteriores sen recuperar), fará a recuperación de dita/s parte/s no exame de suficiencia (por tanto non optando á realización da proba para subir nota). Se un alumno saca un 5 ou máis nota no exame de suficiencia, se substituirá a nota das avaliacións suspensas por 5, calculando a nota final de curso mediante o promedio das notas das avaliacións. Se un alumno obtén unha nota inferior a 5 despois de facer o exame de suficiencia, poderá optar a superar a materia na convocatoria extraordinaria de setembro. A nota do alumno en dito exame extraordinario será a nota final de curso, segundo a lexislación vixente. En 2º curso: adóptanse os mesmos acordos que para primeiro curso, exceptuando que neste curso non se contempla a existencia dunha proba deseñada para subir nota, e que todo o relativo ás recuperacións será concretado nas programacións do Departamento. Ademais, adoptáronse os


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 seguintes acordos en reunión de profesores de Bacharelato, o día 15/09/10, en relación aos exames globais por avaliación e exame final de curso:

Obxectivos:    

Facilitar e estimular o traballo diario e continuado en todas as materias. Evitar a dedicación parcial de tempo do alumno ás materias en función dos exames establecidos semanalmente. Mitigar o absentismo escolar nas horas ou días previos aos exames. Exercitarse no modelo de exame establecido para a materia pola CIUG, tanto en tipoloxía de preguntas como en tempo.

Criterios:         

O exame global inclúe os contidos desenvolvidos durante toda a avaliación. O exame axustarase ao modelo establecido para a materia pola CIUG, tanto en tipoloxía de preguntas como en criterios de cualificación. Cando a mesma materia sexa impartida por varios profesores, realizarase o mesmo exame para todos os grupos. Non se realizará outro tipo de probas ou traballos durante a semana anterior aos globais. Nos tres días lectivos anteriores ó exame non se impartirá materia para o mesmo. O exame global terá un valor dun 50% da nota de avaliación. O exame final de maio farano todos os alumnos. Por tratarse dun exame ordinario, o seu valor na nota final é relativo,e por tanto cada Departamento consensuará a ponderación na nota final, en relación coa nota das avaliacións. O seguimento destes acordos compete aos Titores, Xefes de Departamento e ao Xefe de Estudos.

Redondeo: se o primeiro decimal da nota está comprendido entre 5 e 9, esta se redondeará cara arriba sempre e cando non se constate, vía Colexio Virtual, algunha incidencia negativa de calquera natureza (falta de traballo, comportamento, non traer o material, etc). En caso contrario, a nota se redondeará cara abaixo. Este criterio se aplicará a efectos de redondear exclusivamente a nota final de cada avaliación (incluíndo a final). En relación ás actividades complementarias: acordouse programar as que aparecen na táboa adxunta (ESO e BAC):

Valoración dos acordos do Departamento En relación aos criterios de cualificación:  

A valoración dos criterios de cualificación é positiva. Os criterios están ben detallados e axustados á realidade da aula. Valoramos negativamente a existencia dun exame en 1º de Bacharelato para subir nota.

En relación ás actividades complementarias, e por etapas:


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Na ESO realizáronse dúas actividades complementarias das seis programadas inicialmente, o que supón un 33,33% do total de actividades previstas para esta etapa. A primeira delas (Olimpiada Matemática Galega) valorámola de xeito moi positivo, dado que dos seis alumnos e alumnas presentados na fase local, a alumna nº13, de 2ºB, foi quen de acceder á fase final galega. A segunda das actividades (Miniolimpiada de Química) tamén a valoramos de xeito moi positivo, posto que os tres primeiros postos na nosa provincia corresponderon a alumnos e alumnas do noso centro.

En Bacharelato realizáronse cinco actividades complementarias das oito programadas inicialmente, o que supón un 62,50% do total de actividades previstas para esta etapa. En primeiro lugar, valoramos a proxección da película "Wall Street" (2ªparte) de xeito moi positivo, dado que reflicte excepcionalmente ben a crise económica actual. A segunda das actividades (Olimpiada de Bioloxía) valorámola de xeito moi positivo, incidindo na importancia da convivencia entre alumnado de diferentes centros galegos. En terceiro lugar valoramos a Olimpiada de Física de xeito positivo, dado que fomenta o interese pola Ciencia e a Investigación en xeral. Suliñamos, ademais, a escasa participación neste curso debido á presenza de exames globais a mesma semana da proba da Olimpiada. En cuarto lugar valoramos a Olimpiada de Química de xeito positivo, dado que, igual que a Olimpiada de Física, fomenta o interese pola Ciencia e a Investigación en xeral. Finalmente, valoramos a Olimpiada Matemática de xeito moi positiva, dado que un alumno obtivo Diploma e Mención de Honra.

Propostas de mellora dos acordos adoptados En relación aos criterios de cualificación, propoñemos: 

   

A unificación das porcentaxes de actitude e contidos (na ESO) entre todos os Departamentos implicados, exceptuando as materias optativas que, no seu caso, incluirán as correspondentes porcentaxes nas programacións didácticas (pendente de tratar na Comisión Pedagóxica). Introducir modificacións, se é o caso, de cara a avaliar as actividades por competencias básicas. Consensuar no Departamento o valor do exame global final (en 2º de Bacharelato)Cumprimento efectivo dos acordos do Departamento en relación ás notas finais. Revisión do sistema e criterios de cualificación (suliñando 2º BAC) no mes de setembro.

En relación ás actividades complementarias, propoñemos:   

Detallar algo máis as avaliacións das actividades realizadas. Se unha actividade non se realiza, indicar o motivo de por que non se levou a cabo. Revisión, planificación e actualización das mesmas no mes de setembro, con vistas a mellorar os resultados actuais.

Por outra banda, tamén propoñemos:


  

MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 A non modificación do protocolo de programacións, de xeito que cambiemos o menos posible as mesmas, e así poder aproveitar o tempo noutras cuestións (por exemplo actividades por competencias ou traballo na plataforma Moodle). Arquivar na carpeta do Departamento no servidor as actividades por competencias básicas que programemos. Que o acceso ao Colexio Virtual se poda facer desde máis dun navegador web. Unha mellor xestión dos recursos informáticos do centro, incidindo no funcionamento das aulas de Informática e na conexión wifi.

18. Funcionalidade das programacións empregadas: Ás programacións didácticas, reguladas polo protocolo PO-10, do Manual de Calidade, constan de 10 apartados, a saber:          

Contribución da materia para acadar as CCBB. Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación en relación ás CCBB. Metodoloxía didáctica. Procedementos e instrumentos de avaliación e sistema de cualificación. Medidas de atención á diversidade, adaptación curricular e PIRE. Actividades complementarias. Innovación pedagóxica. Procedementos para a avaliación da programación.

En relación ás programacións didácticas, e tal e como se indica no apartado anterior desta memoria, cómpre suliñar que suxerimos a non modificación do protocolo de programacións, con vistas a poder traballar outros aspectos, relativos á súa concreción na aula, como a realización de actividades por competencias básicas e na plataforma Moodle (estratexia metodolóxica común dende o curso 2009-10). En conclusión, pensamos que, en termos xerais, as programacións son completas e axeitadas coa información que proporcionan ao alumnado e familias na actualidade. 19. Medidas de atención á diversidade aplicadas:

Nas nosas aulas existe alumnado con diferentes ritmos de aprendizaxe. Para satisfacer estas necesidades educativas, nas programacións didácticas do Departamento inclúense actividades de reforzo e ampliación, onde aparecen cuestións adaptadas a este alumnado, cuxo sentido primordial é acadar os obxectivos mínimos nas materias e, no caso das actividades de ampliación, non caer no aburrimento e desmotivación. Ademais, desenvolvimos outro tipo de medidas como clases de apoio e reforzo (martes, mércores e xoves polas tardes), así como entrevistas con familias, entrevistas individualizadas con alumnos e resolución de dúbidas a través da Aula Virtual do Colexio (Moodle) co fin de chegar a todos e adaptarnos o mellor posible á realidade das nosas aulas. Con todo, nalgúns casos foi necesaria a adopción doutras medidas, que pasamos a tratar no seguinte punto da memoria.


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 20. Atención aos alumnos pendentes e con dificultades:

En relación ao alumnado con materias pendentes, indicar que foi necesario realizar un total de trinta e sete PIRE (Programa Individualizado de Reforzo Educativo) en diversas materias de ESO e Bacharelato, contando para elo co asesoramento e apoio do Departamento de Orientación. Ademais, segundo informe emitido polo Departamento de Orientación, en nove casos foi preciso recurrir a ACI (Adaptación Curricular Individualizada), de xeito que se individualizaron diferentes programacións ás necesidades educativas de alumnado que posúe necesidades educativas diferentes ás do resto do grupo. Para este alumnado introducíronse criterios de avaliación específicos e adaptáronselle criterios de avaliación comúns. Ademais, nalgúns casos, realizaron probas de avaliación específicas. A valoración destas medidas, en relación ás NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo) dende o noso Departamento, é positiva. Con todo, propoñemos unha maior intervención do Departamento de Orientación nos procesos de ensino-aprendizaxe. 6

Resultados obtidos polos alumnos:

En base ás memorias do Departamento en relación ao curso actual, as porcentaxes de alumnado aprobado en convocatoria ordinaria nas diferentes materias do Departamento son as que reflicte a seguinte táboa: 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBAC 2ºBAC MAT

93%

84%

93%

MTS FQ

98%

97%

90%

97%

50%

68%

97%

94%

100%

FIS

100%

QUI

96%

CCN/BIO

97%

97%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

68%

91%

CMC/CTM OIE/EOE/ECO EF

100%

TEC/INF/TIC PLA/DEB

100%

96%

100%

95%

100%

100%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 A valoración destas porcentaxes é positiva en termos xerais, expoñendo as nosas valoracións no seguinte apartado: 7

Conclusións obtidas na avaliación:

A consecución dos obxectivos programados foi valorada satisfactoriamente tendo en conta o reflectido na táboa de indicadores (en detalle no apartado 11 deste documento), nas actas de avaliación docente (realizadas ao final de cada trimestre) e nas memorias das materias. Dos contidos, procedementos e actitudes traballados ao longo do curso constátase a súa adecuación aos cursos e a superación xeral por parte dos alumnos. De xeito que non houbo que incorporar obxectivos de cursos inferiores para a consecución dos obxectivos do curso actual. Os resultados académicos reflicten que unha porcentaxe amplia dos grupos non tivo dificultades para acadar os obxectivos propostos, así como o desenvolvemento dos conceptos, procedementos e actitudes. Desde o punto de vista do profesorado do Departamento, o grao de satisfacción xeral é alto. As maiores dificultades observadas foron:  Baixa motivación por parte do alumnado.  Falla de aprendizaxe significativa. Por outra banda, valórase positivamente o interese xeral e o esforzo realizado pola maioría do alumnado neste curso. En canto á actitude do alumnado, en xeral, percíbese que se amosa organizado e interesado e valórase a suficiente utilización de procedementos intelectuais para o desenvolvemento dos contidos e unha notable homoxeneidade dos grupos.

8

Propostas de actuación e mellora a ter en conta no próximo curso:

     

9

Seguir desenvolvendo na aula as actividades programadas dentro da estratexia metodolóxica común adoptada o curso 2009-10 (Moodle). Aumentar o número de actividades de innovación educativa. Realizar un proxecto interdisciplinar entre materias do Departamento . Revisar, planificar e realizar actividades por competencias de xeito habitual, e non exclusivamente puntual. Revisar e actualizar os acordos adoptados nas reunións de Departamento. Continuar coa actualización dos laboratorios de Física e Química.

NOVAS ESTRATEXIAS PEDAGÓXICAS E METODOLÓXICAS/VALORACIÓN

17. Competencias básicas: nas programacións didácticas da ESO as competencias básicas (CCBB) constitúen un elemento esencial. No curso actual, en cada unha das programacións,


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 foi incluída unha táboa de indicadores relativos a ditas CCBB. En relación a esta táboa, consideramos oportuna a súa revisión e actualización (se é o caso) no mes de setembro. Ao longo do curso, e tal e como reflicte o cadro do Plan Anual do Departamento, adicáronse tempos para desenvolver actividades por CCBB, pero en xeral estas non chegaron a formar parte da nosa práctica habitual nas aulas. Ditas actividades leváronse a cabo de xeito puntual, sendo este un aspecto a mellorar claramente de cara ó vindeiro curso. Convén suliñar, ademais, que neste curso académico levouse a cabo a Avaliación de diagnóstico por parte da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sobre as competencias "matemática" e "coñecemento e interacción co mundo físico". Aínda non coñecemos o informe oficial de resultados pero, en canto o teñamos, analizarémolo convenientemente en futuras reunións. 18. Innovación: Neste curso levouse a cabo o proxecto de innovación educativa “Jóvenes Científicos”, desenvolvido en Tecnópole (Parque Tecnolóxico de Galicia), no que 14 alumnas e alumnos de 2º a 4º da ESO elaboraron proxectos de investigación nas áreas Tecnolóxica e Biotecnolóxica, e tamén participando en feiras (Galiciencia) e concursos. Neste certame foi premiado un alumno de 4º de ESO. A nosa valoración neste apartado é positiva, pero pensamos que é mellorable de cara ao vindeiro curso, e por iso o consideramos unha proposta de mellora, tal e como se reflicte no apartado anterior desta memoria. 19. TIC: o Departamento de Ciencias escolleu a plataforma Moodle como estratexia metodolóxica común dende o curso 2009-10. Ao longo deste curso desenvolvéronse actividades de ensino-aprendizaxe empregando esta plataforma, pero consideramos que deben ser máis, en consonancia coa implantación de pizarras dixitais en todas as aulas de ESO e Bacharelato, e tamén cos resultados do indicador asociado a este respecto (ver apartado 11 desta memoria). O coordinador do Departamento de Ciencias non foi quen de analizar en profundidade o emprego da Aula Virtual en relación ás materias do Departamento, por carecer de privilexios para realizar dita tarefa. Pensamos que é axeitado que alguén se responsabilice desta función, có obxectivo de mellorar. É suliñable, ademais, a implantación do Plan Abalar en 1º da ESO. Os profesores implicados recibiron formación específica neste sentido e refiren unha valoración negativa en canto a funcionamento e rendemento dos equipos (sobre todo os do alumnado). Dito plan implantarase o próximo curso en 2º de ESO. 20. Plan Lector: O Equipo Lector organizou os horarios para a lectura nos cursos da ESO, coa súa correspondente temporalización, verificando dito equipo o seu cumprimento.

10

VALORACIÓN SOBRE A AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO

No curso actual realizáronse estas probas en 2º da ESO, avaliándose dúas competencias (en relación ao noso Departamento): a “matemática” e a do “coñecemento e interacción co mundo físico”. En canto o novo informe estea dispoñible, poráse na carpeta correspondente no servidor e analizarase convenientemente en vindeiras reunións de Departamento, a efectos de mellorar os resultados.


11.

MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 INDICADORES.

Os indicadores promovidos dende o Equipo de Calidade no curso actual foron “Grao de cumprimento dos obxectivos programados” e “Grao de cumprimento das actividades TIC”. Ditos indicadores foron debidamente avaliados trimestralmente na folla de cálculo destinada a tal efecto en /servidor/profesor/calidade/indicadores: \\Servidor\profesor\CALIDADE\Indicadores\Indicadores E.S.O_BACH.xls Ademais, indicáronse os axustes pertinentes de cara á preparación das programacións didácticas de vindeiros cursos. Na táboa adxunta aparecen reflectidos, en termos xerais, e para cada unha das materias do Departamento, as porcentaxes promedio correspondentes aos dous indicadores mencionados anteriormente. 1ºESO MAT

85,71%

2ºESO 86,67%

87,2%

3ºESO 88,67%

100%

4ºESO 100%

1ºBAC

2ºBAC

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

67,80%

50%

95%

100%

FIS

100%

100%

QUI

100%

100%

MTS FQ

79,43%

CCN/BIO

79,41%

100%

72,33%

80%

71,20%

94,44%

92,59%

80,92%

100%

CMC/CTM OIE/EOE/ECO EF

55,56%

0%

TEC/INF/TIC PLA/DEB

66,13%

77,78%

90,91%

100%

94,03%%

86,67%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

96,19%

100%

64,10%

0%

63,33%

0%

83,87%

0%

95,24%

0%

98,57%

100%

100%

100%

70,37%

83,33%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

En termos xerais, dos 78 indicadores promedio que aparecen na táboa adxunta, atopamos que:   

44 valores acadan o valor obxectivo (56,41% do total). 16 valores que superan o mínimo establecido (20,51%). 18 valores por debaixo do mínimo establecido (23,08%).

A nosa valoración é positiva, dado que nun 76,92% dos indicadores promedio acadáronse os obxectivos e actividades TIC previstos nas programacións. Con todo, estes resultados serán analizados no mes de setembro en reunión de Departamento (por áreas) e serán tidos en conta con vistas a melloralos no vindeiro curso.


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

DEPARTAMENTO/CICLO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES. 0. INTRODUCIÓN O departamento de Ciencias Sociais está integrado por catro profesores que imparten as materias de Historia, Xeografía, Historia da Arte, Filosofía, Ética e cidadanía, na ESO e no Bacharelato. O curso 2010-2011 foi para o noso departamento gratamente satisfactorio tanto dende o punto de vista dos resultados acadados como dos obxectivos conseguidos, destacando así mesmo o bo nivel das relacións persoais e a coordinación entre os seus membros. É preciso destacar que non tódolos profesores que imparten as materias están adscritos ó noso departamento. 21. Compoñentes do Departamento/Ciclo: Profesor D. Francisco Javier Limia Gardón. Profesor D. José Manuel Grande Fernández Profesor D. Prudencio Donado Zanca Profesor D. Fernando Ampudia Alonso (coordinador) 22. Número de reunións e acordos importantes adoptados: Aínda que inicialmente estaba prevista unha reunión ó mes, o traballo máis intenso concentrouse no mes de setembro no que tivemos tres reunións. O resto do curso mantivemos 5 reunións ordinarias. Non foi preciso convocar ó departamento de xeito extraordinario xa que non houbo motivo. Entre os acordos adoptados destaca a aprobación do Plan Anual do Departamento, no que nos propuxemos a actualización dos recursos Ticcs na área de ciencias sociais. Tamén prestamos especial atención ó tema da avaliación –procedementos e instrumentos- especialmente ós criterios de cualificación, coa finalidade de matiza-los e unifica-los en tódolos cursos. 23. Funcionalidade das programacións empregadas: Das programacións resulta eficaz e práctico o apartado referido ós obxectivos específicos por avaliación e a distribución temporal dos temas. Tamén é frecuente a utilización dos criterios de avaliación e cualificación. Neste sentido foi preciso modificar a programación de EpC de 2º ESO para axustar os criterios ó establecido no departamento. Entendemos que a programación que resulta máis práctica no desenvolvemento cotiá da materia é a de aula por unidades didácticas, que non consta no documento oficial, pero que, sen dúbida, é o elemento programático máis concreto e eficaz. 24. Medidas de atención á diversidade aplicadas: Aplicáronse as medidas recollidas nas distintas programacións das áreas. Aqueles alumnos que por motivos circunstanciais –como pode ser unha enfermidade, ou un problema familiar-, presentaron un problema puntual relativo a determinado contido, foron atendidos polo profesor correspondente que lles prestou un apoio específico durante algunha tarde dos martes e xoves, así como aqueles alumnos que tiñan que recuperar algunha avaliación. Non foi preciso deseñar medidas específicas que conlevaran a modificación da programación.


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Nas probas fixéronse distintos tipos de preguntas en canto a forma e dificultade, para posibilitar diferentes vías para que o alumno demostre o aprendido e o mesmo tempo establecer os mínimos esixibles para superar a materia e os máximos para chegar ó sobresaínte. Do mesmo xeito, nos traballos individuais repartíronse os temas en función da dificultade segundo a capacidade dos alumnos, e nos traballos de grupo, tratouse de formar grupos equilibrados. Entre as medidas habituais aplicadas na aula destacamos: as titorías cos pais, as titorías persoalizadas, motivación e fomento de actitudes positivas por aprender, explicacións fora do horario escolar, as Técnicas de Traballo Intelectual -lectura comprensiva- e os traballos de grupo por niveis.

25. Atención aos alumnos pendentes e con dificultades: Únicamente dous alumnos de 4º tiñan pendente a materia do curso anterior. Aplicáronse os criterios establecidos na programación e os dous conseguiron superar os mínimos esixidos e aprobar a asignatura. 26. Resultados obtidos polos alumnos:

Os resultados son altamente satisfatorios, xa que unicamente 22 alumnos en toda a ESO terán que presentarse en setembro. 4 en 1º da ESO, 6 en 2º, 3 en 3º e 9 en 4º. Hai que destacar que é precisamente no último curso da ESO no que se rexistra o maior número de suspensos, particularmente no grupo “C”. É un grupo no que, en xeral, predominou un ambiente de desmotivación cara o traballo intelectual, fose do tipo que fose, o cal repercutiu nunha actitude de desinterese e apatía debido en parte as carencias de aprendizaxe acumuladas e a escasa capacidade de esforzo no traballo. 27. Conclusións obtidas na avaliación:

A consecución dos obxectivos programados foi valorada satisfactoriamente. Non houbo que incorporar obxectivos de cursos inferiores para a consecución dos obxectivos do curso actual. Como xa queda dito, os resultados académicos reflicten que unha porcentaxe moi ampla dos grupos non tivo dificultades para acadar os obxectivos propostos. Desde o punto de vista do profesorado da materia, o grao de satisfacción é alto. As maiores dificultades observadas foron: falta de motivación nalgunhas das Unidades Didácticas, e o desinterese amosado por un grupo de alumnos de cuarto da ESO. Por outra banda, valorase neste curso o interese xeral e o esforzo realizado pola maioría dos alumnos. En canto á actitude dos alumnos, en xeral, percíbese que se amosan interesados e valorase a utilización das novas tecnoloxías para o desenvolvemento dos contidos. 28. Propostas de actuación e mellora a ter en conta no próximo curso: a. Consolidar a concreción dos instrumentos e procedementos de avaliación e os criterios de cualificación. b. Revisar a programación de ciencias sociais de 2º da ESO coa finalidade de axustar os contidos á distribución temporal. c. Iniciar a programación por Unidades Didácticas. d. Ampliar o uso da plataforma “Moodle”.


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 29. NOVAS ESTRATEXIAS PEDAGÓXICAS E METODOLÓXICAS/VALORACIÓN

A. Competencias básicas: Damos algúns pasos, pero aínda queda moito camiño por facer, non tanto nos “papeis oficiais”, como as programacións ou deseños curriculares, que recollen con claridade todo este tema, se non sobre todo no que se refire a práctica docente na aula, onde percíbese pouca seguridade neste sentido. B. Innovación: Realizáronse as actividades de innovación programadas por cursos. Constatamos a dificultade de programar o inicio de curso actividades innovadoras para tódolos cursos e materias, e as veces realízanse actividades innovadoras relacionadas con acontecementos ou noticias puntuais ou ofertas de proxectos didácticos que chegan ó centro a posteriori da programación e que polo tanto non se recollen inicialmente nela. C. Ademais, o noso departamento implicouse na realización dun BLOG do departamento “geohistoriamaristasourense.blogspot.com” que valoramos moi positivamente, tanto pola participación do profesorado como do alumnado. Para o profesorado supuxo un reto importante ó mesmo tempo que unha oportunidade de ampliar os nosos recursos TICCS aplicados ás ciencias sociais. O resultado final é moi satisfatorio e o próximo curso seguiremos actualizando este caderno dixital.

D. Noutro ámbito, os alumnos de 3º de ESO participaron nunha actividade de intercambio territorial promovida polo “Proxecto Terra” na vila de Melgaço en Portugal que valoraron moi positivamente e que se pretende manter para o curso que ven. E. Os alumnos de 2º ESO, na materia de EpC realizaron unha reforestación de 300 árbores nun bosque incendiado do concello de Toén (Ourense), enmarcada no tema do respecto e coidado do medio natural, tema transversal na área. F. TICs: Nas memorias de área valóranse positivamente as actividades, e o grado de consecución sinalado nos indicadores e alto. En xeral destaca o habitual emprego da PDI, sobre todo no referido á imaxe audiovisual e mapas, a través do programa power point. Así mesmo o novo blog utilizouse como recurso para algunhas actividades específicas. E tamén en 2º de bacharelato emprégase a plataforma moodle. Consideramos que pode ser interesante a utilización de este medio noutros cursos de cara ó curso que ven. 21. Plan Lector: Respéctase o horario semanal establecido polo equipo lector para as materias de Ciencias Sociais. Como novidade, este curso ofrecéronse ós alumnos algunhas obras literarias de contido histórico. A participación do colexio no proxecto de “Prensa Escuela” do diario La Voz de Galicia permite ós alumnos de 3º e 4º de ESO recibir o xornal un día á semana, que é utilizado nas asignaturas de xeografía e historia para levar a cabo distintas actividades relacionadas coa prensa e enmarcadas no plan lector. 30. VALORACIÓN SOBRE A AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO (Onde proceda)..

31. INDICADORES.

O grado de consecución dos obxectivos programados é bastante alto. Agás en historia de España de 2º de bacharelato que é preciso rematar o programa no tempo de preparación


MEMORIA DE EQUIPO TIC-TAC COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 dos exames finais, pola amplitude da propia programación e o reducido número de horas semanais; no resto axústase razoablemente ben ó programado. Recóllense os axustes pertinentes no caso de non ter cumprido cos obxectivos previstos. Así mesmo, aínda que é preciso mellorar algunhas cuestións de coordinación horizontal, en xeral percíbese unha boa coordinación entre os profesores que imparten a materia no mesmo curso. 12. VALORACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 1º ESO: Non se realizou a actividade prevista da visita ó Castro de San Tomé programada polo Concello. Ou ben non se xestionou adecuadamente ou debeuse á un malentendido. 2º ESO: Fíxose a visita a Catedral de Ourense, cun resultado moi positivo. 3º ESO. Enmarcada no Proxecto Terra, realizouse a actividade de Intercambio territorial en Melgaço, valorada polos alumnos moi satisfactoriamente. Non se fixeron nin a visita a central eléctrica de Velle nin a visita a granxa escola de Villamarín. É importante e conveniente matizar as actividades de cara o curso que ven para evitar anulacións ou situacións que non permitan cumprir co inicialmente programado. Tamén precisamos decidir que actividades son ás máis apropiadas para completar o currículo de cada materia e curso, e tratar de prever unha por curso.


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EQUIPO DE PLURILINGÜISMO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA E EQUIPO DO PLAN LECTOR EQUIPO TIC E EQUIPO DE INNOVACIÓN

112


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

32. Compoñentes do Equipo: Mª José Avendaño

Licenciada en Psicopedagogía/ Diplomado en Maxisterio

Alba Costa

Diplomada en Maxisterio

José Carlos Domínguez

Licenciado en Filosofía e CC. da Educación

Laura González

Diplomada en Maxisterio

Lourdes Parente

Diplomada en Maxisterio

Daniel Pato

Lic. en Psicopedagoxía/Diplomado en Maxisterio

Montserrat Vázquez

Licenciada en Psicopedagogía/ Diplomado en Maxisterio

33. Nº e acordos do curso: Nº: 9 Acordos: - Cada membro do D.O. encargarase dun ciclo ou etapa e será a persoa de referencia para ese grupo de profesores. - Aplicación da avaliación psicopedagóxica nos cursos: 3º de E.I.; 1º, 3º e 5º de E.P.; e 4º de ESO. - Participación nun Grupo de Traballo: Programa de Intervención con alumnos con problemas de conduta. - Elaboración dun Plan de Convivencia Colexial. - Realización dun Blog de Orientación na páxina colexial. - Creación dunha Escola de Pais para 1º de E.I. - Utilización dos resultados da avaliación psicopedagóxica para informar ós titores como orientación no traballo a partir da primeira avaliación (non se comentan coas familias). - Modificación dalgúns formatos dos documentos referentes o D.O.

113


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 - Cada membro do D.O. encargarase persoalmente da revisión das demandas que se fan para o seu ciclo/etapa a través de Xefatura de Estudos. 34. Grao de consecución dos obxectivos programados para o ano: No Plan de Orientación establecemos a principio de curso unha serie de obxectivos relacionados coa función da orientación que supoñen a súa priorización nuns aspectos determinados. De seguido fanse referencia a eses obxectivos (xerais e específicos) e a súa valoración, en relación o Grao de consecución: alto, medio,baixo, determinada polo consenso dos compoñentes do Equipo. En roxo reflíctense os obxectivos cun grao de consecución valorado como baixo. OBXECTIVOS XERAIS: 

Promover a orientación educativa e profesional dos alumnos do Centro, como "tarefa de todos" os profesores, non só dos integrantes do Departamento de Orientación: Alto

Planificar e desenvolver actividades que cheguen a todos os alumnos e alumnas non só para aqueles que presenten dificultades de aprendizaxe: Medio

Colaborar e asesorar, coordinados co EAL, cos Profesores-titores na planificación de actividades para o desenvolvemento da función titorial, a prevención e detección de dificultades educativas e problemas de aprendizaxe: Medio.

Intervención na avaliación de tódolos alumnos, especialmente nos que participen en programas de atención á diversidade: Alto.

Asesoramento á Comisión de Coordinación Pedagóxica na revisión e seguimento do Proxecto Curricular, e na elaboración/revisión do Proxecto Educativo de Centro: Baixo

Implicar ás familias de forma máis intensa e continuada nas actividades de apoio ou reforzo con propostas concreta de actividades a realizar no fogar: Alto

Fomentar a participación do profesorado no proceso de atención á diversidade, tanto desde o punto de vista da prevención como desde o da valoración e desenvolvemento de medidas concretas para alumnos con necesidades educativas: Medio.

Establecer canles que permitan a coordinación entre os distintos participantes no desenvolvemento de programas específicos de intervención e, en xeral, en calquera tipo de medida de atención á diversidade: Baixo.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

114

Manter unha comunicación sistemática cos órganos directivos e de coordinación docente, que posibilite unha información fluida e intercambio de opinións e propostas: Medio.

Realizar a avaliación psicopedagóxica e coordinar o deseño e desenvolvemento de medidas de atención á diversidade facilitando o apoio e asesoramento necesarios para adquirir habilidades básicas para a aprendizaxe: Alto.


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e da súa contorna e deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención (a nivel fonolóxico, condutual, cognitivo, afectivo, relacional, etc): Alto.

Asesorar e participar nas medidas de atención á diversidade que o centro requira: Alto.

Asesorar ao profesorado sobre metodoloxías, actividades, etc. para facilitar a súa práctica docente, así como a súa motivación e implicación: Medio.

Promover a cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso educativo dos seus fillos. Iniciar unha Escola de Familia en Educación Infantil: Alto.

Informar a alumnos, familias e profesores sobre aspectos relacionados con plans de estudios, opcións curriculares e saídas profesionais: Medio.

Realizar, alo menos, unha actividade de formación sobre aspectos relacionados coa competencia do Departamento (fillos de familias separadas, blogs,…): Alto.

35. Resumen das actividades realizadas ou campañas: Este apartado abrangue o desenvolvemento dos obxectivos e as liñas de acción establecidas no Plan de Orientación. Aínda que as distintas liñas enmarcámolas nun proceso de intervención globalizada xa que todas conforman o sistema de orientación no colexio, en cada un dos apartados que seguen farase referencia de forma explícita ás que consideramos que mellor inclúen o contido da mesma. a. Informe de valoración da actuación/intervención do Equipo de Orientación. A intervención desenvólvese en relación ao alumnado, ás familias e o claustro de profesores, entendido como conxunto de profesores do centro, non como órgano de goberno. i.

Intervención co alumnado.

A valoración, planificación e intervención no alumnado con necesidade de apoio educativo contextualízase na liña de acción 2: LIÑA DE ACCIÓN 2. APOIO Ó PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE. OBXECTIVOS

ACTIVIDADES - Actividades de Avaliación. - Entrevistas individuais con alumnos e familias

PREVENCIÓN E SEGUIMENTO

- Reunión con Equipos Docentes - Avaliación Psicopedagóxica - Consello Orientador 4º de ESO

115


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 PROGRAMA PARA ALUMNOS - Detección de alumnos CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

- Colaborar na programación e implementación das distintas medidas adoptadas.

Establecemos cinco ámbitos nos que dividimos a intervención co alumnado. 1. Audición e Linguaxe. Inclúe tódalas intervencións realizadas con alumnado con problema no ámbito da linguaxe oral, fundamentalmente por dislalias. O alumnado atendido corresponde basicamente a Educación Infantil (29 alumnos) e primeiro ciclo de Educación Primaria (24 alumnos); o resto de alumnos atendidos son 4 do segundo Ciclo de Primaria e 1 de 3º de Secundaria. Atendéronse tódalas demandas recibidas pero non coa necesaria atención que facilitara a evolución positiva das mesmas, o que, ademais da falta de seriedade e coherencia na atención a alumnos e familias, orixina un número moi alto de casos que se herdan para o vindeiro curso, aspecto que xa practicamente satura a intervención e as horas de que se dispón no Equipo. Esta circunstancia prodúcese en Educación Infantil onde o número de horas das que se dispón é claramente insuficiente e onde os casos aumentan nestes últimos cursos pola falta dun programa de prevención (ata hai dous anos desenvolvíamos un Programa de Estimulación da Linguaxe Oral) que palíe moitas das dificultades do eido da expresión oral. 2. Dificultades de aprendizaxe. A labor de Apoio Educativo (entendido este como medida de carácter ordinario complementaria ou alternativa á medida de Reforzo Educativo aplicada a alumnos con necesidades educativas de carácter transitorio que necesitan ser atendidas con medios educativos máis específicos que os provistos no Reforzo Educativo) o proceso de aprendizaxe do alumnado realízana os compoñentes do Equipo de Orientación e, nalgúns casos, sobre todo en secundaria, compleméntase esta tarefa coa de Reforzo Educativo que realizan os mestres e profesores con horario para elo. Durante este curso atendéronse por este motivo un total de 28 alumnos dos que algo máis da metade, o 57 %, valórase positivamente o seu desenvolvemento. 3. TDA-H e conduta. A intervención en alumnado con Trastorno con Déficit de Atención con Hiperactividade e dos que presentan problemas de conducta supón un dos retos máis complexos da labor de orientación posto que hai múltiples factores, dende o diagnóstico axeitado e a toma, ou non, de fármacos xunto coa labor coordinada de mestres, familia e profesionais externos que condicionan en grande medida todo o proceso. 116


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 No centro hai un número significativo de alumnos diagnosticados con TDA-H distribuidos ao longo de tódalas etapas. A meirande parte deles segue un proceso relativamente estable e sen grandes altibaixos o que posibilita unhas aprendizaxes óptimas e unha conducta axeitada. Nestes casos a nosa tarefa limítase a supervisar todo o proceso, intervindo en momentos puntuais co alumno e/ou asesorando á familia e a mestres e profesores. Noutros casos é preciso unha intervención máis sistemática con todos os implicados, sobre todo co alumno. Durante este curso atendéronse deste xeito a 7 alumnos. Respecto á problemática referida a condutas contra a convivencia que impliquen a permanencia no tempo e que demanden a necesidade dunha intervención especializada, no centro hai pouca incidencia: cinco casos que solicitaron a intervención do Equipo de Orientación. Neste ámbito solicitamos, do Equipo Específico de Orientación, a intervención do especialista de conducta para colaborar e asesorar en tres casos.

4. Altas Capacidades. A intervención en altas capacidades foi un dos retos deste curso que remata. Sendo conscientes de que o alumnado con estas características vai, curso a curso, supoñendo un porcentaxe máis alto no centro e que non había ningunha medida (agás a aceleración curricular) nin propostas sistemáticas de intervención con eles, entendíamos que deberíamos intentar dar resposta ás súas necesidades. Fixemos a proposta de crear un grupo de Enriquecemento Cognitivo dirixido ao alumnado de segundo ciclo de primaria, xa que era no que se concentraba o número máis significativo de alumnos con este perfil, no que, dentro do horario escolar en dous períodos correspondentes a Lengua e Matemáticas, desenvolveríase un programa que incluía o traballo de: os ámbitos lingüístico e matemático do PIH (Proxecto de Intelixencia de Harvard), Autoconcepto, Autoestima e Habilidades Sociais. A experiencia foi moi positiva polo que intentaremos que se manteña en próximos cursos e, ao mesmo tempo, paliar algunhas das dificultades atopadas. Ó longo deste curso solicitouse á especialista do Equipo Específico de Orientación a valoración de novos alumnos e a revisión dalgúns outros quedando pendente para o vindeiro curso algún caso, así como o asesoramento para a intervención tanto a nivel individual como de grupo. Resumindo, a intervención neste ámbito tivo como elementos máis significativos: 

Grupo de Enriquecemento (7 alumnos).

Aceleracións: dúas.

Traballo internivel: un

Novas valoracións: catro.

Para o próximo curso proponse: 117


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011  ACi en dúas áreas (Matemáticas e Lengua) para un alumno que promociona a 5º. 

Traballo interetapa (Infantil-1º de Primaria) con agrupamento flexible (en Lengua e Matemáticas, coa posibilidade de amplialo a Science) para un alumno escolarizado en Infantil.

Dous Grupos de Enriquecemento Cognitivo (xa se explicitará a proposta).

5. Asesoramento persoal e Orientación vocacional. Asesoramento persoal o couseling e orientación vocacional incluímolo no mesmo apartado porque, aínda con elementos diferenciadores entre eles, implican procesos e procedementos relativamente similares. Son dous aspectos nos que a poboación de alumnado atendida circunscríbese fundamentalmente a Secundaria e Bacharelato, sobre todo se partimos da autodemanda que o alumnado solicita; nos cursos de Primaria as intervencións que poden ter lugar parten da demanda ben da familia, ben dos mestres. En Orientación Vocacional a maior demanda, e polo tanto a maior intervención, sitúase en torno a dous cursos: 

4º de Secundaria (19 alumnos), por ser a final da etapa obrigatoria e térense que decidir alumado e familia por unha opción que permita continuar o proceso formativo, sendo esta decisión en ocasións complexa

2º de Bacharelato (33 alumnos): orientación sobre as PAU e, fundamentalmente, con respecto a estudios universitarios e residencias.

O asesoramento persoal non sómente se refire a dificultades académicas senón que inclúe, maioritariamente, aspectos relacionados coa dinámica persoal e familiar. 6. Trastornos xeneralizados do desenvolvemento. Hai unha alumna destas características escolarizada na Aula Específica, e en 3º de Secundaria como grupo de referencia. Ten Adaptación Curricular. ii.

Intervención con familias.

A familia é un dos piares fundamentais para o desenvolvemento do proceso de ensinoaprendizaxe en tódolos ámbitos. Por tal motivo consideramos importante proporcionar ás familias o apoio, a información e a formación precisa para colaborar conxuntamente neste proceso. A intervención ten tres vertentes básicas: 1. Asesoramento e seguimento.

118


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Pretendemos proporcionar ás familias toda a atención que necesiten para abordar de xeito positivo en constructivo as distintas situacións ás que teñan que facer fronte, tanto no referente ao alumno como á propia situación familiar. Durante este curso intervimos, como Equipo de Orientación, con 342 familias a nivel individual. 2. Reunións informativas. En determinados cursos é moi importante a información ás familias do noso alumnado sobre distintos aspectos; nós centrámonos fundamentalmente no aspecto da transición interetapas. Así, mantivemos ó longo deste curso tres reunións grupais coas familias: 

Familias do alumnado de 6º de Infantil: cambio a Primaria e o Proxecto Bilingüe do centro que os afecta.

Familias do alumnado de 6º de Primaria: cambio a Secundaria e aspectos máis relevantes.

Familias do alumnado de 4º de Secundaria (duas sesións): itinerarios co Graduado de Secundaria, Bacharelatos que se imparten no Colexio.

3. Escola de familia. A Escola de Familia é un proxecto que nos prantexamos de longo, que tamén recolle unha Iniciativa do Plan de Xestión Provincial, e que no Plan de Orientación deste curso aparece recollido na liña de acción 5: LIÑA DE ACCIÓN 5. ESCOLA DE FAMILIA. OBXECTIVOS

ACTIVIDADES

CREAR UN ESPAZO QUE PERMITA A FORMACIÓN E O INTERCAMBIO DE Sesións trimestrais para abordar os temas INQUEDANZAS ENTRE AS FAMILIAS E O elexidos. CENTRO

Despois de distintas dilacións ao longo destes cursos pasados, no actual empezou a camiñar. Mantivemos dúas sesións, unha no segundo e outra no terceiro trimestre, coas familias dos alumnos de 4º de Educación Infantil. A valoración da experiencia é satisfactoria a nivel xeral, xa que o grupo de asistentes participou de forma activa. Nembargantes é preciso resaltar:

119

Escaso número de participantes. É salientable que a maioría dos participantes acudiron ás dúas reunións.

Escasa implicación das mestras do nivel.


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Para o vindeiro curso a nosa intención é manter o traballo con este grupo de familias e iniciar o proceso coas familias dos alumnos que empezan en 4º de Infantil. iii.

Intervención con profesores

Asesorar a mestres e profesores conforma unha parte importante das funcións adscritas ó Equipo de Orientación. Este tarefa aínda que adopta unha vertente fundamentalmente individual, é dicir, cada profesor solicítaa, en función das necesidades persoais, das detectadas nos seus alumnos e/ou familias, tamén se produce de xeito puntual con grupos de titores. Compre salientar neste apartado que se constata unha maior demanda deste servicio de xeito máis significativo en Infantil e Primaria.

b. Valoración do Programa de apoio do centro e atención á diversidade. A atención á diversidade, entendida en tódalas súas acepcións, conforma a maior parte da actividade do Equipo de Orientación no Colexio. É, tamén, un dos aspectos fundamentais a incluír e desenvolver nas distintas programacións e proxectos do centro. Por tales motivos incluímola en dúas liñas de acción, na nº 1 de xeito máis xenérico e na nº 4 xa de xeito máis preciso: LIÑA DE ACCIÓN 1. COORDINACIÓN E APOIO Ó CENTRO OBXECTIVOS

ACTIVIDADES - Reunión con membros do Equipo Directivo - Participación na Comisión de Coordinación Pedagóxica

GARANTIR A COORDINACIÓN DO PLAN - Participación na reunión do EAL DE ORIENTACIÓN - Reunións con Ciclos e Departamentos Didácticos - Reunións con titores. - Reunión con profesores de Reforzo

LIÑA DE ACCIÓN 4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE APOIOS E REFORZOS. Obxectivo xeral: Potenciar os aspectos nos que presentan dificultades, atendendo ao desenvolvemento das áreas instrumentais e aos procedementos que subxacen á súa adquisición.

Obxectivos específicos: o

120

Establecer un horario de actuación dos membros do departamento de orientación.


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 o Ofertar unha atención personalizada, individual ou en grupos reducidos para traballar aspectos psicopedagógicos. o

Atención logopédica dende Infantil aos alumnos que o precisen.

o

Colaborar e apoiar os reforzos que se realicen no colexio.

o

Ofrecer unha atención personalizada a aqueles casos que o requiran: entrevistas periódicas, seguimento, tarefas de apoio e reforzo educativo desde o propio departamento.

o

Participar en reunións co profesorado para analizar as dificultades que presente o alumnado, posibles alternativas e vías de solución e posta en práctica das que se considere adecuado.

o

Facilitar ás familias orientacións e material para reforzar ao alumno/a dende a súa propia casa, implicando tamén aos pais como eixos fundamentais na educación dos seus fillos/as.

O Plan de Atención a Diversidade, incluido no Plan de Orientación, contempla o tratamento que a atención aos alumnos con necesidades educativas especiais recibe nas disposicións legais que as regulan, como nós a entendemos e as medidas que se poden articular para dar resposta á diversidade de alumnos que conforman o noso Colexio. Ás actividades de reforzo realízanas fundamentalmente os mestres e profesores que dispoñen de horas para tal finalidade. Pode realizarse dentro ou fóra da aula e incluido na xornada escolar ou en horário extraescolar. A valoración durante este curso é: Positiva: 

A organización dos reforzos en Primaria e a participación dos mestres nas sesións de avaliación dos alumnos.

O reforzo impartido no ámbito científico pola profesora de secundaria.

Negativa: 

Organización dos reforzos en infantil.

Falta de coordinación Equipo de Orientación-profesores de reforzo.

Desenvolvemento do apoio ás ACIs en secundaria fóra do horario escolar.

Ó reforzo de secundaria acuden alumnos sen unha programación específica e sen que a profesora sexa informada oportunamente do alumnado que se incorpora.

c. Plan de Acollida en Educación Infantil e alumnos novos. 121


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Facilitar o proceso de incorporación e integración do alumnado e das súas familias ó centro é unha tarefa fundamental xa que dela dependerá, en moitos casos, a adaptación do alumno e a evolución positiva no proceso de aprendizaxe e de crecemento persoal. Dentro da liña de acción 3, Plan de Acción titorial, é un dos obxectivos que nos plantexamos: LIÑA DE ACCIÓN 3. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL OBXECTIVOS

ACTIVIDADES

COLABORAR NA ELABORACIÓN DO - Continuar o traballo elaborado en cursos PLAN (coordinados polo EAL) anteriores. COORDINACIÓN CON TITORES

- Asesoramento nas RT. - Colaborar na avaliación do Plan - Colaborar nas actividades de acollida para os alumnos

ACOLLIDA DE ALUMNOS

- Actividades de seguimento e valoración, si é preciso. - Información educativa

FACILITAR A

- Reunións co Xefe de Estudios e a Xunta de Delegados (ESO e Bacharelato)

PARTICIPACIÓN - Sesións de avaliación COLABORAR NO - Decisións de promoción PROCESO AVALIADOR - Estratexias de mellora, se é preciso.

Ademais do proceso de acollida para o alumnado de 4º de Infantil que empeza a súa estadía no Colexio, realízanse actividades para os alumnos que se incorporan por primeira vez ó centro nos distintos cursos dende Primaria a Bacharelato. Consideramos que a intervención neste ámbito foi positiva aínda que entendemos que é preciso facer un seguimento organizado e continuado ó longo do curso, ben de xeito individual ou a nivel grupal, unha vez ó trimestre.

d. Plan de Convivencia. Durante este curso, como indicaremos máis abaixo, o Equipo de Orientación participou nunha actividade de formación, un Grupo de Taballo no CEFORE de Ourense. Un dos obxectivos era a revisión e reelaboración do Plan de Convivencia do Centro. 122


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 A situación de convivencia no centro é positiva, non exenta dalgún conflito, pero que no conxunto do alumnado e familia do colexio non é significativa. O que se pretende co Plan é establecer o marco organizativo e funcional que posibilite unha maior obxectividade e sistematicidade na abordaxe e seguemento das situacións que poidan orixinarse contrarias á convivencia. e. Medidas e actividades que se levaron a cabo para o fomento da igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. Non realizamos unha intervención sistemática neste apartado. No Plan de Acción titorial inclúense sesións de titoría enmarcadas no Programa de Educación Afectivo-Sexual, abordando os roles de xénero no tempo de lecer e no ámbito laboral. f.

Formación contínua do Equipo de Orientación

Entendemos que o proceso de formación continua é unha obriga inherente á condición de educador. Na liña de acción 7 recollemos esta inquedanza:

LIÑA DE ACCIÓN 7. FORMACIÓN OBXECTIVOS

ACTIVIDADES

FAVORECER A FORMACIÓN CONTÍNUA Participación na Asamblea Anual de Equipos de DOS COMPOÑENTES DO Orientación. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Constitución dun Grupo de Traballo (CEFORE).

As actividades formativas nas que participamos foron: 

Tres compoñentes do Equipo participaron na Asamblea Anual de Orientadores celebrada en Roxos no mes de novembro.

Dous membros participaron de forma activa nas dúas reunións zonais de Galicia.

Constituimos un Grupo de Traballo sobre o tema PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ALUMNADO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA no que participamos tódalas persoas do Equipo cunha duración de 30 horas acreditadas pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Participación nos cursos celebrados no colexio de Moodle, Blogger e Bilingüísmo.

g. Desenvolvemento do Plan de Xestión. LIÑA DE ACCIÓN 6. DESENVOLVEMENTO DAS INICIATIVAS DO PLAN DE XESTIÓN. 123


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 OBXECTIVOS ACTIVIDADES

IMPLEMENTAR AS 12.02.02 E 12.02.03

INICIATIVAS As accións que se especifican en cada unha das iniciativas

O desenvolvemento das iniciativas foi irregular xa que algunhas das accións non se completaron e arrastramos outras de cursos pasados. 36. Dificultades encontradas: 

Cumprimento irregular dos acordos e compromisos individuais de traballo dos compoñentes do Equipo.

“Estatuto” da profesora da aula específica.

Espacios propios para desenvolver as tarefas.

Seguemento das ACIs e intervención no desenvolvemento das mesmas.

Dificultade para compatibilizar horarios cando se interven en etapas distintas.

En septembro e xuño os horarios dificultan a labor de orientación en Educación Infantil.

Dificultade para establecer e cumprir o horario das reunións pola diversidade de horarios existente entre os membros do equipo e a realización de gardas.

Moitos casos e poucas horas en EI.

37. Propostas de mellora para o vindeiro curso á luz das encostas, indicadores, etc: En relación ó funcionamento do Equipo como Equipo de traballo: 

Maior compromiso persoal no desempeño das tarefas do Equipo de Orientación.

Participación máis efectiva nas reunións e modificación dalgúns comportamentos contrarios á cultura de traballo en equipo.

Levar a cabo o blog de orientación de maneira sistemática.

Rexistrar as demandas dos profesores e das familias.

En relación á organización e dotación do Equipo: 

Reservar unha hora do horario de cada membro do Equipo de Orientación para as reunións semanais que non sexa hora de garda.

Dotar de máis horas de orientación para a intervención en EI e para desenvolver o Programa de Estimulación da Lingua Oral en infantil

124


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Que Daniel e Alba realicen as quendas de recreo en secundaria; se o fan en Primaria hai superposición de horarios.

Clarificar as funcións da profesora da aula específica e da cuidadora.

Dotar de espacios físicos ó Equipo para o desenvolvemento da actividades de atención á diversidade.

En relación ao Reforzo e Apoio: 

Programa de Reforzo para Educación Infantil.

Programación dos reforzos educativos: Os alumnos que se incorporan ó reforzo deben facelo cunha programación específica realizada polo profesor que lle imparte a área ou materia.

Adaptar os horarios de reforzo realizado dentro do horario escolar ás áreas nas que se vai a realizar.

Adaptar o horario dos mestres que imparten clase en infantil (en setembro e xuño), nas horas destinadas a orientación, para facilitar o desenvolvemento da intervención do profesional do equipo.

Apoiar ás Acis de Secundaria dentro do horario escolar.

Outras propostas: 

Realizar un seguimento ó longo do curso dos alumnos novos do centro.

Hora de titoría en primaria que coincida entre tódolos grupos (ó menos entre nivel)

Ampliar a Escola de Familia a 5º de E.I.

Pór en marcha o plan de convivencia.

38. Indicadores: ¿estableciéronse indicadores para este curso? Indicalos se é afirmativa a resposta  SI

 NON

Indicadores Relación entre demandas recibidas e Audición e Linguaxe atendidas Dificultades de aprendizaxe

125

100% 100%

TDA-H /Conducta

100%

Altas capacidades

100%


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Asesoramento Persoal/

100%

Orientación Vocacional Relación entre intervencións e Audición e Linguaxe valoracións positivas das mesmas. Dificultades de aprendizaxe

83 % 82 %

TDA-H /Conducta

75 %

Altas capacidades

93 %

Asesoramento Persoal/

100 %

Orientación Vocacional Familias que solicitan asesoramento.

Profesores asesoramento.

que

Infantil

12 %

Primaria

20.5 %

ESO

13.79 %

Bacharelato

12.84 %

solicitan Infantil Primaria

85 %

E S O-Bacharelato

93 %

Grao de satisfacción da comunidade Profesores educativa co EO.

126

75 %

72 %


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

EQUIPO DE PLURILINGÜISMO

39. Compoñentes do Equipo: Eva Blanco Sousa María Esther García Sanz Montserrat Calzón Carril Ángel Cuevas Pérez Óscar Carnero Lorenzo Iria Rodríguez Rodríguez Ariana Dopazo Fernández Patricia Silva Crespo 40. Nº e acordos do curso: Nº: 10 Acordos: - Decidiuse cómo levar a cabo a clase de Science e Inglés. - Establecéronse os días e os cursos para os deberes Science e Inglés para o primeiro ciclo. - Elaborouse material Plurilingüe para zonas comúns (patio, tablón, pasillos,..) - Programouse Science extraescolar. Búsqueda de material para PDI. - Organizouse a festa de Halloween. - Organizouse o festival de Navidad. - Solicitouse e comezouse a levar a cabo o Portfolio Europeo das Linguas. - Introducíronse páxinas de interese no Mr. Wong. - Planificáronse actividades para a Auxiliar de conversación. - Creouse un blog de Plurilingüismo en Inglés.

41. Grao de consecución dos obxectivos programados para o ano: En canto a valoración das actuacións do Proxecto Plurilingüe, o curso pasado fixéronselle unhas probas de nivel de Inglés e Coñecemento de Medio, polo que constatamos que o nivel do noso alumnado é altamente satisfactorio. O indicador que se valorou na enquisa realizada ao profesorado sobre a actuación do Equipo de Bilingüismo obtivo unha variación do 6,86%. 42. Resumen das actividades realizadas ou campañas: 127

Halloween. A tarde do venres os nenos fixeron dúas fichas relacionadas co tema, recollidas no libro ¿? mentres os profesores os maquillaban. Ó final bailaron o “Skeleton dance”. Festival Nadal Plurilingüe. Os nenos fixeron playbacks e cantaron nas tres linguas. O show foi presentado por eles tamén nas tres linguas. Portfolio das Linguas. Comezouse a levar a cabo o Portfolio en 3º de Infantil.


-

MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Auxiliar de conversación. Estivo como apoio ó profesor una ou dúas horas á semana de 1º a 3º de EP. Blog. Elaborouse un blog en inglés con xogos, fotos, vídeos, palabras,.. para os nenos.

43. Dificultades encontradas: -

-

Non se levou a cabo a actividade do Portfolio tal e como estaba prevista xa que non se recibiu todo o material solicitado. O taller de maquillaxe que se levou a cabo en Halloween non cumpriu as expectativas do profesorado debido a que os profesores tiveron que estar as dúas horas facendo isto en lugar de realizar outras actividades relacionadas co tema. A actividade extraescolar de Science presenta as seguintes dificultades: o horario no que se leva cabo non é o máis axeitado dado que os nenos xa están moi cansos e pouco motivados; os grupos asignados a cada profesor non se correspondían cos niveis que imparte dentro do horario escolar.

44. Propostas de mellora para o vindeiro curso á luz das encostas, indicadores, etc: -

-

-

Consideramos que a hora extraescolar de Science debería levarse a cabo á primeira hora da mañá antes de que comece a xornada lectiva porque os nenos están máis receptivos; por outra banda, propoñemos que esta clase sexa dirixida por un nativo, na medida do posible, e traballar a competencia lingüística. Xa que consideramos que os nenos que acuden a extraescolar non necesitan reforzo. Da mesma maneira, propoñemos que os nenos que realmente precisen reforzo de Science poidan saír dentro do horario escolar ao igual que nas áreas instrumentais. Para realizar esta tarefa, será necesario que algún membro do equipo bilingüe teña horas de reforzo. Sería bo que todos os profesores do proxecto bilingüe que impartan clases no mesmo ciclo se reúnan unha vez á semana dentro do horario escolar (ata agora, estas reunión tiñan lugar os xoves fóra do horario), quedando as reunións de equipos para a xuntanza de todos os membros. Dende a nosa experiencia, consideramos máis adecuado que un só profesor imparta a mesma asignatura nas tres clases dun curso.

45. Indicadores: ¿establecéronse indicadores para este curso? Indícaos se é afirmativa a resposta X SI

 NO

* Grado de satisfacción do profesorado co funcionamento do Equipo de Bilingüismo colexial.

128


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

46. Compoñentes do Equipo:

María Soledad Gómez Pérez. María Rosa Dalama González. Antonio Blanco Rodríguez. María Pilar Fernández Blanco. Xosé Miguel Barrios Rodríguez. Antonio Cortés Ferreiro. (coord.) 47. Nº e acordos do curso:

Nº: 10 Acordos:

1. Modificación necesaria do Proxecto Lingüístico de Centro, porque a distribución horaria é incorrecta xa que están incluídas as materias de lingua galega e castelá xunto co inglés e a distribución débese facer eliminando as horas destas áreas e distribuíndo as restantes ao 50% segundo o decreto correspondente. 2. Contactar coas editoriais posto que ofrecen animadores que dan unha visión diferente dos libros e moitas veces non se empregan por non solicitalos ou descoñecemento. 3. Informar sobre cursos de formación. 4. Preparar a celebración do Día das Letras Galegas, este ano adicado a Lois Pereiro. 5. Potenciar o uso da lingua galega, mediante as actuacións propostas para os seguintes ámbitos :  

ADMINISTRACIÓN: 

Informar sobre tradutores que poidan ser de utilidade. Consultar na carpeta de DIANMIZACIÓN/RECURSOS/FERRAMENTAS.

129


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Utilización por parte do persoal de administración nas relación internas e co público en xeral a lingua galega.

Presentación das nóminas en galego au polo menos bilingües.

Retomar a presentación dos menús do comedor en lingua galega (ou bilingües).

SECRETARÍA: 

Informar sobre tradutores que poidan ser de utilidade. Consultar na carpeta de DIANMIZACIÓN/RECURSOS/FERRAMENTAS.

Utilización por parte do persoal de administración nas relación internas e co público en xeral a lingua galega.

COMUNICACIÓNS E RELACIÓNS INTERNAS:

Emprego do galego nas relacións entre o persoal ben sexa a través de escritos, ben a través do correo electrónico.

DOCENCIA: 

Información permanente ao profesorado sobre recursos na rede a través do servidor na carpeta de DINAMIZACIÓN.

Campaña de sensibilización na utilización da lingua galega nas relacións inter-persoais.

Colocación de carteis de promoción na sala de profesores e nos distintos corredores do

colexio. 

Elaboración de carteleiras de corredor para as “letras galegas”.

Fomento e colaboración coas entidades culturais, asociativas, deportivas e recreativas

do contorno do centro escolar para a organización de actividades conxuntas. 

Elaboración de materiais para o ensino da lingua desde unha perspectiva comunicativa

e dando prioridade ao uso das TIC.  

CLAUSTRO 

Potenciar nos claustros o emprego do galego por parte dos falantes.

COMISIÓNS PEDAGÓXICAS: 

Cumprimento da lei na docencia diaria.

Empregar a lingua galega nas reunión de CCP.

TRANSMISIÓN DA INFORMACIÓN AO EXTERIOR: 

Transmisión da información dende Dirección e Xefatura de Estudos en lingua galega, esta irá dirixida non só aos docentes, senón tamén a pais e aos propios alumnos.

130

Emisión dos acordos do Equipo Directivo na linga propia.

Boletín de notas en lingua galega.


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 6. Revisión do Plan de Dinamización Lingüística para axeitalo á Lexislación vixente. 7. Promover a participación en Certames e concursos, internos e externos, en lingua galega (Xa está recollido como IE). 8. Promover charlas e contacontos

na nosa lingua (Ver planificación anual de actividades

extraescolares). 9. Reunirse para dar continuidade ao traballo nos meses de NOVEMBRO, XANEIRO, FEBREIRO E ABRIL, cumprindo co celendario establecido. 10. Dado que se celebrou o ano de Cunqueiro, con motivo do centenario do seu nacemento, propuxemos a realización de actividades relacionadas co autor nos distintos niveis do colexio. Estas actividades foron: INFANTIL E PRIMARIA 1: Traballar co conto do “Gatipedro”. PRIMARIA 2 E 3: Escoller algunha das “semblanzas“ para traballar con elas. SECUNDARIA E / OU BACHARELATO: Asistencia á representación de “O incerto sr don Hamlet, príncipe de Dinamarca”. 48. Grao de consecución dos obxectivos programados para o ano:

Cumpríronse todos os acordos adoptados polo EDL, agás o acordo número 1. Este non se puido cumprir, posto que a lexislación existente non clarifica a distribución horaria por materias. Queda pendente de consulta á autoridade académica correspondente. Polo que respecta ao obxectivo número 5, este cumpriuse parcialmente. Isto vén motivado porque a consecución deste obxectivo –que contén actuacións nos distintos ámbitos colexiais- non depende só dos membros do EDL, senón que depende en moitos casos da vontade individual de cadaquén e da súa receptividade cara o uso da lingua propia de Galicia. Xa que logo, podemos cifrar arredor do 85% o cumprimento dos acordos.

131


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 49. Resumen das actividades realizadas ou campañas: Actividades: 1. Propúxose a celebración do festival de Panxoliñas de Nadal que se fixese de panxoliñas tradicionais galegas ou que houbese dúas categorías, unha tradicional e outra moderna. Aceptouse (xa estaba previsto) que fose panxoliña tradicional (sen especificar a lingua) 2. Celebración do centenario de Álvaro Cunqueiro:

INFANTIL E PRIMARIA 1: Traballar co conto do “Gatipedro”. PRIMARIA 2 E 3: Escoller algunha das “semblanzas“ para traballar con elas. SECUNDARIA E / OU BACHARELATO: Asistencia á representación de “O incerto sr don Hamlet, príncipe de Dinamarca”. 3. Celebración do Día das Letras Galegas: - Decoración dos distintos espazos colexiais con cartelería achegada pola Xunta de Galicia e outros carteis elaborados polos propios alumnos. - Visionado de varios vídeos elaborados polo ENL da USC, para fomentar a estima e emprego do galego (ESO e BAC). - Realización dunha actividade interdisciplinar (Música-L. Galega) en 2º da ESO, relacionando a vida do autor homenaxeado coa música. - En EPIII elaboraron unha páxina interactiva con distintas actividades relacionadas co autor. - En EI fixeron fichas e debuxos –adaptados en cada curso á idade dos rapaces- . 4. Elaboración e execución en 4º de E.I. e E.P.I de panxoliñas en lingua galega. 5. En E.P.I houbo actividades de contacontos (actividades complementarias). Campañas: 1. Fomento do emprego da lingua galega (véxase punto número 5 dos acordos adoptados). 132


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 2. Foron remitidos aos profesores de galego e coordenador de infantil as convocatorias de tres certames: Francisco Añón e Muralla de Lugo e o convocado polas APAS dos centros privados en Ourense. Só temos noticias dunha alumna que se presentou ao primeiro, ningún ao segundo e varios cursos de primaria e ESO ao último. 50. Dificultades atopadas: - Falta de coñecemento lexislativo para a adecuación horaria do Proxecto Lco - Falta de vontade e compromiso no emprego da lingua galega dende todas as instancias do centro, cando se fai algo en galego soe estar condicionado pola legalidade e nunca por un convencemento de que o galego é a lingua propia de Galicia. - Saturación por parte do alumnado de actividades, que lles impide dispoñer de tempo para participar nos certames propostos desde o EDL. 51. Propostas de mellora para o vindeiro curso á luz das enquisas, indicadores, etc: Repartir o traballo a desenvolver polo EDL en dous grupos, un para EI e EP e outro para ESO e BAC, xa que en moitos casos o descoñecemento dos niveis fai que a programación de actividades sexa dificultosa. 52. Indicadores: ¿establecéronse indicadores para este curso? Indicalos se é afirmativa a resposta.

 SI

 NON

* Procurar información sobre programas de formación da Administración autonómica e concursos convocados. * Informar aos distintos membros da comunidade educativa sobre as actividades ofertadas e concursos * Apoio continuo aos axentes da comunidade educativa para fornecelos dos materiais e recursos que precisen para empregar a Lingua Galega no seu quefacer diario. * Estimular a participación voluntaria nas distintas actividades de formación e concursos ofertados relacionados coa nosa lingua. 133


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

EQUIPO DE PLAN LECTOR

53. Compoñentes do Equipo: María del Carmen González Veiga. María Isabel Gómez López. María Concepción Rodríguez Real. Julia López Parente. José Fernández López. María Ángela Fernández Arana. Luisa Devesa González.(Coordinadora)

54. Nº e acordos do curso:

Nº: 6 Acordos: -1.- Realizar un seguimento das Planificacións mensuais en cada curso para a consecución do tempo diario de lectura. -2.- Revisar as Actividades programadas nos cursos anteriores para fomentar a innovación. -3.- Fomentar a lectura dende as distintas linguas nas que os alumnos se forman como distintivo de colexo plurilingüe. -4.- Comezar a secuenciar as TTI dende Infantil ata 6º de Primaria. -5.- Crear un banco de Actividades de comprensión lectora nas que se leve a cabo o desenrolo das CCBB. -6.- Comezar coa secuenciación das TTI ( Técnicas de Tratamento da Información) dende 1º de ESO.

55. Grao de consecución dos obxectivos programados para o ano: Os obxectivos son distintos dependendo da etapa na que se desenvolven así como o seu grao de consecución. En Primaria, este curso, o Equipo Lector propúxose acadar cinco obxectivos dos cales un 100% foron traballados e conseguidos.(Seguiremos profundizando neles o próximo curso;TTI, CCBB)

134


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 En canto á Secundaria a consecución de obxectivos foi mínima debido a que non houbo unha persoa responsable con horas adicadas a tal efecto e,tra-lo plan inicial, decidiuse manter o sistema consolidado en anos anteriores.

56. Resumen das actividades realizadas ou campañas: O Plan de Fomento da lectura e Desenvolvemento da Comprensión lectora (Plan Lector) lévase a cabo ao longo do ano a través das seguintes dimensións e actividades: ** BIBLIOTECA: .- Cada clase conta con unha hora semanal reservada para acudir á Biblioteca. .-Actividades específicas programadas : 1.- Día das Bibliotecas (24 de Outubro). 2.- Semana Cultural.(do 2 ao 13 de Maio) -- Día de Libro.(Do 9 ao 13 de Maio) --Letras Galegas (16 de Maio).(Adicado este ano á figura de Lois Pereiro)

**TEMPO DE LECTURA DIARIO: .-As actividades están distribuídas nas diferentes áreas ou materias (Lengua,Galego,Inglés,C.Medio e Relixión) de tal maneira que os alumnos contan con 30 minutos de lectura diarios, en E.P.

**A LECTURA COMO FERRAMENTA: .-A través desta dimensión buscamos dotar ós nenos das ferramentas necesarias para un mellor aproveitamento da lectura e o desenvolvemento da Comprensión lectora dentro do seu proceso de aprendizaxe.Esto lévase a cabo traballando microhabilidades tales como Memoria, Percepción, Lectura rápida e atenta, Autoevaluación, Anticipación, Inferencia, Lectura de imaxes, Vocabulario,Exercicios de atención..... ** TTI : .-Este ano empezamos a traballar para secuenciar as TTI dende Infantil ata 6º de Primaria. (Sentáronse as bases para profundizar o vindeiro curso). ** BANCO DE ACTIVIDADES (CCBB) .-Empezamos a traballar na creación dun banco de Actividades de comprensión lectora nas que se leve a cabo o desenrolo das CCBB.

57. Dificultades encontradas: 1.- O tempo adicado á lectura ás veces entra en conflicto con outras actividades. 2.-SECUNDARIA: *Ningún Responsable directo que coordine e motive o proxecto. 135


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 *Pouca homoxeneidade nos cursos. *Falta de visión dun Plan Lector real e eficaz. *Falta dun espazo de referencia (Biblioteca para Secundaria).

58. Propostas de mellora para o vindeiro curso á luz das encostas, indicadores, etc: 1.-Crear Criterios de Avaliación que recollan o traballo feito nas distintas áreas relacionados co Plan Lector. 2.-Traballar os distintos tipos de textos. 3.-Consolidar as Técnicas de Tratamento de Información. 4.-Potenciar o Plan Lector en Secundaria aglutinando as distintas experiencias de lectura. 5.-Nomear un responsable de Secundaria que se ocupe da etapa. 6.-Planificar con máis tempo a Semana Cultural. 7.- Posibilidade da Biblioteca aberta para os nenos de Secundaria e Bacharelato. 8.- Avaliar as actividades unha vez rematadas. 9.- Traballar os distintos idiomas a través de novas actividades.

59. Indicadores: ¿estableciéronse indicadores para este curso? Indicalos se é afirmativa a resposta  SI

136

X NON


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 EQUIPO DE TECONOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 1. Compoñentes do Equipo: Elísabet María Novoa González, María Antonia Telle Álvarez, Roberto Baltar Novoa, Manuel Barrio Valencia, Ángel Cuevas, Pedro Fernández Cortés, Óscar Fernández Pérez, Julio Fernández Iglesias (Coordinador) 2. Nº e acordos do curso: Nº: 6 Acordos: - Creación dunha plataforma Moodle para o intercambio de información. - A páxina Web do colexio como vehículo comunicativo. Reducir o listado de persoas que introducen información na Web colexial co fin de conquerir máis efectividade. - Elaboración do plan de traballo anual do equipo Tic. - Posta en marcha do curso Moodle. - Posta en marcha do curso Blogs. - Elaboración do catálogo de recursos Tic do colexio. 3. Grao de consecución dos obxectivos programados para o ano: O grado de consecución do obxectivos programados para este curso é do 100%. 4. Resumen das actividades realizadas ou campañas: Comezamos o curso coa planificación da actualización da páxina Web colegial e a formación dos profesores implicados na mesma. Elaboración e realización dos cursos para a formación do profesorado do colexio en Moodle e Blogs. Catálogo de recursos tic-tac do colexio. 5. Dificultades encontradas: Como punta máis diverxente de actuación atopamos a complexidade de traballar con xentes de distintos niveis académicos xa que o descoñecemento da forma de traballar entre uns e outros provocou algún que outro contratempo e dificultade a hora de coordinarse. 6. Propostas de mellora para o vindeiro curso á luz das encostas, indicadores, etc: Fomentar o intercambio de información e recursos entre o profesorado. Fomentar o uso do material e coñecementos adquiridos por os profesores dos cursos realizados este ano. Mellorar a conectividade dos equipos ás redes do colexio, tanto os equipos das aulas como os particulares, así como os da sala de profesores. Actualizar, mellorar, ampliar as aulas de informática actuais. 7. Indicadores: ¿establecéronse indicadores para este curso? Indicaos se é afirmativa a resposta X NON

137


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 ANEXO 1 MEMORIA FINAL DO OBRADOIRO ABALAR C.P.R. Santa María (Maristas) Ourense

Coordinador do proxecto: Julio Fernández Iglesias Asesora CFR Ourense: Aurora Pazos Centro: CPR “Santa María” Ourense

138


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

Índice 1º.- Análise do contexto no que se desenvolveu o proxecto. 2º.- Xustificación das variacións introducidas. 3º.- Obxectivos 4º.- Contidos 5º.- Resultados da avaliación final do obradoiro. 6º.- Conclusións finais 7º.- Relación detallada dos materiais didácticos elaborados.

Memoria do desenvolvemento da actividade. 1º.- Análise do contexto no que se desenvolveu o proxecto. O curso obradoiro Abalar responde á necesidade do centro de dar resposta, axuda aos profesores participantes do proxecto Abalar ó cal o noso centro tivo acceso este ano. Aínda que o centro xa ten longa traxectoria na inclusión de Tics nas nosas aulas, fíxose necesaria a formación en determinados campos que resultaban novidosos para nos (sistema operativo Linux-Ubuntu, encerados marca Smart,..). Así mesmo tamén resultou necesario o fomentar e recordar o uso de determinados campos nos que a maioría dos profesores xa coñecían pero non os traballan con asiduidade como é o caso do Moodle, Blogs ou WebQuest. Destacar o interese mostrado por os profesores á hora de recibir a formación (aínda que ao principio algún fose reticente, máis que nada, polo día e horas empregadas). 2º.- Xustificación das variacións introducidas. Segundo a planificación prevista variouse os contidos do día 5 de abril de 2011, que estaba previsto para Búsqueda, manexo e utilización de recursos e cambiouse por Introducción á creación dun Blog en Blogster. Este cambio foi motivado pola petición expresa dos compoñentes do obradoiro xa que valoraron moi positivamente o detallar máis tempo o traballo cos blogs. Como incidencia destacar a confusión de datas á hora de programar o curso, o que porvocou mover todas ás datas e engadir unha semana máis, pero sen modificar os contidos previstos. 139


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 3º.- Obxectivos Dentro dos obxectivos propostos: ● Coñecer os elementos que forman parte da aula ABALAR ● Catalogar e elaborar materiais didácticos para as distintas aulas do proxecto tendo como soporte e a información en Internet. ● Aprender e indagar sobre o uso das distintas experiencias de boas prácticas 2.0. ● Coñecer e valorar o uso das distintas ferramentas de creación de recursos e colaboración que hai en internet e o seu emprego en pequenos grupos de traballo. ● Avaliar o proceso de integración das TIC no centro e a súa incidencia educativa.

Todos, na súa totalidade, foron levados a cabo, con maior ou menor éxito. Traballouse nun primeiro intre sobre o proxecto escuela 2.0 dentro do cal se engloba o proxecto ABALAR, así como as diferenzas entre a evolución da Web 1.0, 2.0 e tamén 3.0. Traballouse cos distintos elementos que compoñen a aula ABALAR, realizaronse pescudas, traballiños, catalogacións de diferentes materiais didácticos en internet. Compartiuse diferentes materiais e programas de compartición de información, así como se valorou e traballou distintos programas informáticos que facilitan a búsqueda de información e o traballo en equipo. Como último paso estudouse o feito da integración de todo esto na aula de xeito cotiá. 4º.- Contidos 1º.- Escuela 2.0 e proxecto ABALAR Visionado e comentario dos seguintes enlaces: http://www.ieslaasuncion.org/josejaime/cursillos/charlaweb_20_2008/web20.html http://www.unir.net/wikiweb20/ http://webs.uvigo.es/pcuesta/enlaces/ http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/apls/MediaWiki/index.php/P%C3%A1gina_ Principal http://recursosticjerez.wikispaces.com/web20_00 140


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 PPT sobre o proxecto ABALAR da Xunta. 2º.- Detección das necesidades educativas Realización da enquisa co fin de localizar as necesidades e posterior tratamento de forma conxunta sobre o resultado da mesma. 3º.- Elaboración da normativa colexial das aulas ABALAR Lectura do manual do IES Pastoriza para o coidado do material. Lectura do triptico ACER IES Pastoriza para o bo funcionamento da aula. Lectura da información do programa “Navega seguro” da agencia española de protección de datos. Estudo do proceso a seguir para a extracción dos miniportátiles do carro. Normativa de uso dos miniportátiles. Información aos pais. Documentación-contrato de uso para pais e nenos. Protocolo de actuación no caso de que algún elemento non funcione. 4º.- Ubuntu e software libre. Elaboración dun USB-live con linux-Ubuntu e o seu emprego no ordenador propio. Primeiras nocións de Linux-Ubuntu. Escritorio e cartafois. Programas básicos instalados e a súa correspondencia en Windows Sistemas de arquivos e cartafois propios do servidor do centro.

5º.- EDI. Visionado e comentario dos seguintes tutoriais. Posta en práctica. http://platea.pntic.mec.es/~jolall1/smart/ http://calasanz.edu.gva.es/pdi/videotutoriales.html http://es.scribd.com/doc/42384/Tutorial-dSMART-Board141


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Manual-basico-de-Usuario-SMART-Board-10.pdf 6º.- Netbooks. Manexo, programas que incorpora, dificultades do uso. 7º.- Moodle Curso de creación propia. 8º.- Búsqueda, manexo e utilización de recursos. Búsquedas avanzadas en google. Etiquetado da información con Mister Wong. Creación de contidos con Glogster, Isuu, Slideshare, Qwiki, Vímeo e Blogster. 9º.- Creación e utilización didáctica dun Blog Curso de creación propia. 10º.- Creación e utlización didáctica dunha WebQuest. http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm http://www.webquest.es/ http://recursosticjerez.wikispaces.com/wq00 http://webpages.ull.es/users/manarea/webquest/

5º.- Resultados da avaliación final do obradoiro. Realizada a enquisa e de acordo cas opinións transmitidas nelas, a valoración da formación recibida é positiva sendo a maior parte das opinións a máxima puntuación. Cabe destacar a opinión dunha persoa totalmente disconforme coa formación recibida. Na pregunta sobre a información dada polo docente as máis das respostas son positivas, ao igual que na pregunta sobre a aportacións dos membros, onde tal vez nalgunhas sesións se botase en falta máis participación pero por falta de tempo ou organización non foi posible. Na pregunta sobre a consecución dos obxectivos a maior parte das opinións son favorables agás unha persoa que entende que non se cumpriron os obxectivos propostos. En canto a calidade dos materiais elaborados e empregados tamén se destaca a calidade dos mesmos. Nas preguntas referentes aos diferentes temas da formación en liñas xerais a xente móstrase satisfeita 142


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 co feito, destacase que na formación Linux quedou escasa de tempo e non se mostraron todos os elementos necesarios para unha mellor utilización, tamén na formación de WebQuest dase un caso parecido e tamén se xunta aiquí o cansanzo e saturación do profesorado.

6º.- Conclusións finais. Trátase dunha aposta importante e o seu plantexamento polo tanto débese tratar a longo prazo. Este ano foi unha toma de contacto, un achegamento á que pode ser a realidade nun futuro da educación. Salvado o custe económico para a dotación do centro en infraestructura e os inconvintes que crea a instalación dunha rede nova para os equipos o maior reto é motivar aos mestres para que acollan esta iniciativa como súa. Nese senso coido que o noso logro consistiu que dende o primeiro intre o plantexamento aos mesmos foi de calma, transmitir a mensaxe que a pesar de todo o que ía traballar o máis importante é ir coñecendo nun primeiro intre todo o que nos ofrece a tecnoloxía para que despois cadanseu segundo as súas iniciativas poda optar por un xeito ou outro. Dende esta suposta calma foise comprobando como pouco a pouco os mestres atopaban e compartían máis recursos o que lles permitiu o emprego con máis asiduidade os equipos ultraportátiles cos nenos e ir creando o seu banco de recursos. O bo acollemento da iniciativa ABALAR neste primeiro ano animou ao Equipo Directivo a solicitar para o vindeiro ano a concesión do proxecto para o curso de 2º da ESO, o cal incidirá de xeito notable no plan Ticc do centro. 7º.- Relación detallada dos materiais didácticos elaborados. Curso Blogs (páx 8) Curso Moodle (páx 40)

143


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 ANEXO 2 Catálogo de Hardware Ticc del centro Santa María Ourense Piso: Hall y despachos Lugar

CPU Pantalla Teclado/ratón Scaner Proyector Impresora Centralita Portátil Megafonía Fotocop Teléfono Multicop

Portería

1

1

1

-

-

2

1

-

1

2

2

JJEE Secund

1

1

1

-

-

1

-

1

-

-

1

Dirección

1

1

1

-

-

1

-

1

-

-

1

JJEE Primaria

1

1

1

1

1

1

-

1

-

-

1

Administración 1

1

1

-

-

1

-

-

-

-

1

Orientación

1

1

1

-

-

1

-

1

-

-

1

Secretaría

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

1

Sala reuniones -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Enfermería

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sala de espera -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Sala de comunicaciones 2 servidores, 2 switch, 2 routers, 2 modem cable, 1 side, 1 unidad copia de seguridad

144

Redes

1 Wifi cable aulas ABALAR (15 gb de descarga y 2 gb de subida) 1 Wifi despachos (30 gb de descarga y 3 de subida)

Puntos de acceso

1 en infantil, 4 Pabellón B (2 en 2º piso, 2 en 3º piso), 4 Pabellón A (2 en piso 1º, 2 en piso 2º)


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Piso: 0 Pasillo: Infantil Clase CPU Pantalla Teclado Ratón Proyector PDI Puntero PDI Altavoces Radio CD/MP3 19 3 C

X

23”

Infantil Infantil

X

CD

21 2c

X

23”

Infantil Infantil

X

CD

22 2a

X

23”

Infantil Infantil

X

CD

23 1b

X

23”

Infantil Infantil

X

CD

25 1a

X

23”

Infantil Infantil

X

Mp3

28 1c

X

23”

Infantil Infantil

X

CD

29 2b

X

23”

Infantil Infantil

X

CD

30 3a

X

23”

Infantil Infantil

X

CD

31 3b

X

23”

Infantil Infantil

X

CD

Tutoría 24

145

Vídeo X

Televisión X

DVD X

Otros


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 I.

Piso: PABELLÓN DEPORTES Clase

CPU Pantalla Teclado Ratón Proyector PDI Puntero PDI Altavoces Radio CD/MP3

INFORMÁTICA 1

24

24

24

24

INFORMÁTICA 2

21

21

21

21

SALA DINÁMICA

Piso: 1º

146

1 TV 1 DVD 2 RADIO CD

USOS MÚLTIPLES

1

1

1

1

USOS MÚLTIPLES TIC

21

21

21

21

1

1 Impresora

Pasillo: Sala de profesores Clase

CPU Pantalla Teclado Ratón Proyector PDI Puntero PDI Altavoces Radio CD/MP3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

12(Audivisuales)

1

1

1

1

1

13(Sala Profesores)

6

6

6

6

EAL

2

2

2

2

1(no MP3)

1

TDT Tocadiscos Proyector trasparencias DVD,Vídeo

2

1 CD


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 2 CD/MP3 1 Impresora+Scaner 1 Impresora 1 Scaner

Tutoría Vídeo Televisión DVD

17

Otros Piso:1º Pabellón: B

1 Radio CD/MP3

Clase Ultraportátil Portátil profesor Carro de carga Mando PDI Proyector PDI Puntero PDI Altavoces Radio CD/MP3 5B1

26

1

1

1

1

1

1

Integrados -

6B1

26

1

1

1

1

1

1

Integrados 1

7B1

26

1

1

1

1

1

1

Integrados -

8B1

-

-

-

-

-

-

-

-

Tutoría Vídeo Televisión DVD Otros 9B1

147

-

-

-

-

1


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Piso: 2 Pasillo:B

Clase CPU Pantalla Teclado Ratón Proyector PDI Puntero PDI Altavoces Radio CD/MP3 1B2

X (no mp3)

2B2

X

X

X

3B2

X

X

X

4B2

X

X

X

5B2

X

X

6B2

X

7B2 8B2

X

X

X

X

En PDI

X (no mp3)

X

X

X

En PDI

X (no mp3)

X

X

X

XX

En PDI

X (si usb)

X

X

X

X

X

X

X (no funciona)

X

X

X

X

X

X

En PDI

X (no mp3)

X

X

X

X

X

X

X

En PDI - X X (si mp3)

X

X

X

X

X

X

X

En PDI

Tutoría Vídeo Televisión DVD Otros 13B2 14B2

148

X

X

X

Radio CD – Radio Cassette (2) Radio Cd

X (si mp3)


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Piso: 2º Pasillo: Valle Inclán Clase

Portátil CPU Pantalla Teclado Ratón Proyector PDI Puntero PDI Altavoces Radio CD/MP3

Educación especial* 1

149

X

2ºB

2

x

x

x

x

2ºA

3

X

x

x

x

Optativa 2

4

x

x

x

Optativa 3

12 X

x

x

x

3ºA

5

x

x

x

x

x

x

x

3ºC

11

x

x

x

x

x

x

x

3ºB

6

x

x

x

x

x

x

x

4ºA

7

x

x

x

x

x

x

X

4ºB

8

x

x

x

x

x

x

X

4ºC

10

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

Tutoría

Vídeo Televisión DVD Otros

Educación espacial 1

X

x

x

Tutoría 3º y 2º eso 17

Radio cd

Tutoría 4º eso

Radio cd

10

X (2) x

X

X


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

´ Piso: 3ª Pasillo: B

Clase CPU Pantalla Teclado Ratón Proyector PDI Puntero PDI Altavoces Radio CD/MP3 1B3 2B3

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B3

X

4B3

X

6B3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7B3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8B3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10B3 X

X

X

X

X

X

X

X

X

11B3 X

X

X

X

X

X

X

X

X

12B3 X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tutoría Vídeo Televisión DVD Otros

150

5B3

X

9B3

X


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

EQUIPO DE INNOVACIÓN

60. Compoñentes do Equipo:

José Carlos Domínguez Alonso Francisco Javier Limia Gardón H. José Diego Nicolás de las Heras Ana Rosa Paz Pereira Javier Velo Rodríguez Alfredo Veiga Fernández.

61. Nº e acordos do curso:

Nº: 6 Acordos: - Proposta de participación nunha rede educativa social:” Mr. Wong”. - Analizar a posibilidade de retomar o das Médulas pola súa ampla iteración de materias. - Sinálase como de interese o de “fomentar, animar a participación do profesorado en actividades de formación e difusión” (a) e máis aínda priorizar os aptos c. g. e h., concretándose que debemos elaborar un plan anual de innovación e actualización pedagóxica que recolla as suxestións dos Dptos. E Ciclos” (c). - Concretando aínda máis con respecto a Infantil, priorizar este curso o dos “´recunchos´ e a ´merenda saudable´, que se inician ad experimentum; en Primaria o proxecto estratéxico do Bilingüismo e en Secundaria recoller as experiencias deste curso. - Divulgación do documento de “Boas prácticas docentes”. - Presentación ós premios de innovación pedagóxica da provincia marista 2010-2011.

62. Grao de consecución dos obxectivos programados para o curso:

Dos catro obxectivos que nos habíamos proposto para este curso: -

Informar de cuestións pedagóxicas a outros membros do claustro.

-

Informar de premios innovación.

-

Catalogar dunha maneira sinxela e axeitada os recursos TIC innovacións ou páxinas web que os conteñan.

151


-

MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Promover a participación en concursos coas actividades innovadoras que se realicen.

Leváronse á práctica con resultados diversos. Consideramos que se buscaron recursos TIC pero non se catalogaron.

63. Resumo das actividades realizadas ou campañas: -

Boas prácticas docentes: presentouse unha actividade.

-

Mr. Wong: Participouse (64 marcadores).

-

Curruncho de Innovación: Lugar axeitado, visible e accesible a todos (sala de profesores). Revistas: aula de infantil, maxisterio, aula de innovación educativa…

64. Dificultades encontradas: -

Boas prácticas docentes: Consideramos que a “prantilla” a cubrir é moi extensa, densa e complexa.

-

Mr. Wong: Deberíase concretar máis a aplicación do recurso. Hai moitas actividades repetidas. Consideramos que se teñen buscado recursos TIC pero non se catalogaron.

-

Curruncho de Innovación: Lugar adecuado, visible e accesible a todos.

65. Propostas de mellora para o vindeiro curso segundo as enquisas, indicadores, etc:

Implantouse por primeira vez neste curso 2010 – 2011 o equipo de innovación e as enquisas a profesores, a puntuación media dada foi dun 6,71. Considerámola unha puntuación óptima debido á novidade da equipa e o seu impacto no organigrama colexial. Propostas de mellora: -

Facer un catálogo de artigos destacados.

-

Dropbox ou Google docs.

-

Mellorar a catalogación e etiquetación dos recursos da web Mister Wong.

-

Elaborar ou empezar a elaborar un plan de innovación colexial.

66. Indicadores: ¿establecéronse indicadores para este curso? Indicalos se é afirmativa a resposta  SI

152

 NON


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

EQUIPO DE ANIMACIÓN LOCAL EQUIPO ERE EQUIPO MARCHA EQUIPO DE SOLIDARIEDADE

153


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

EQUIPO DE ANIMACIÓN LOCAL

67. Compoñentes do Equipo:

D. Alfredo Veiga Fernández D. José Carlos Domínguez Alonso D. Daniel Pato López Dna. Ana Martín Tolivia Dna. Lourdes Parente Dna. María Bobillo Añel 68. Nº e acordos do curso: Acordos: 1. Elaborar las iniciativas estratégicas para el curso 2010-11 y retomar iniciativas pendientes del curso pasado. 2. Evaluación del PAT al inicio del trimestre siguiente. 3. Hacernos presentes en las Reuniones de Tutores. 4. Acompañamiento de profesores nuevos por parte de los miembros del EAL. 5. Renovación de determinadas dimensiones del PAT ( Identidad marista/ Marcelino, Educación Afectivo Sexual ) 6. Coordinación de campañas colegiales. 7. Garantizar la formación continua del profesorado en los tres ámbitos. 8. Fomentar una mayor participación de las familias en el centro. 9. Presentación de las campañas al claustro en reuniones de los miércoles. 154


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

10. Organización de gestos colegiales comunes en todas las etapas ( Navidad- Paz). 11. Entrega del documento La transición de etapas a la Comisión Pedagógica General para su debate y elaboración. 69. Grao de consecución dos obxectivos programados para o ano:

OBJETIVOS 1. Consolidar el equipo y cuidarnos. CONSEGUIDO 2. Desarrollar las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico de la Provincia Compostela referidas al EAL, entre ellas la elaboración del Plan trienal. a. Iniciativa 06.03.01: elaboración de un plan de formación. CONSEGUIDO b. Iniciativa 01.01.03: acompañamiento personal. SIN REALIZAR c. Iniciativa 02.01.02: EN PROCESO 3. Acercar al profesorado nuestro trabajo y hacernos presentes en las RT. PENDIENTE LÍNEAS DE ACCIÓN En cuanto al EAL: _ Elaborar y desarrollar las iniciativas estratégicas del EAL. _ Elaborar un plan trienal de animación local. (2010-2013). _ Dedicar alguna reunión a la reflexión sobre animación y evangelización. _ Potenciar la participación del claustro y comunidad educativa en general en los encuentros para fortalecer la cohesión de grupo y el espíritu de familia Reparto y coordinación de tareas: _ PAT (revisión programas, seguimiento RT, acción tutorial): Carlos y María _ Campañas y fechas señaladas relacionadas con la solidaridad: Luís Ángel 155


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 _ Festivales navidad, magosto, carnaval: Carlos _ Fiestas colegiales: Dani _ Celebraciones: Esther _ Formación profesores nuevos PAT: _ Coordinar la programación y planificación del PAT en septiembre. _ Revisar y actualizar el PAT de cara al plan trienal de animación. _ Valorar la efectividad y cumplimiento de los programas previstos en el PAT. _ Completar la digitalización de las carpetas del PAT. Formación del profesorado: a) Formación general del profesorado: Puede surgir la necesidad de formación, en base a la renovación de algunos programas del PAT. b) Plan de espiritualidad c) Ofrecer actividades formativas, según iniciativa del EAL d) Nuevos educadores. Coordinación equipos colegiales Una reunión del EAL al mes estará dedicada para que los coordinadores de Orientación, solidaridad y Marcha. CELEBRACIONES (se concretará en una reunión con el capellán) _ celebraciones que anima el E.A.L: inicio profesores, navidad, dos celebraciones colegiales y final de curso. 156


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

70. Resumen das actividades realizadas ou campañas:

1. Programación y evaluación del PAT 2. Campaña del DOMUND 3. Campaña Navidad: colaboración con campaña 10% y villancicos 4. Día de la paz 5. Carnaval EI- EP 6. Fiestas colegiales 7. Celebraciones por cursos y colegiales 8. Formación de profesores nuevos 9. Coordinación de equipos colegiales dependientes del EAL ( solidaridad, MarCha, ERE, Deportes) 10. Elaboración del plan de formación.

11. Dificultades encontradas:

Horario de reunión: algunos de los miembros del equipo tenían clase después de la reunión.

No asistencia del director a todas las reuniones. Nos parece interesante su visión y su asistencia, para la toma de decisiones.

No dedicar mayor tiempo a la reflexión y sí a la acción (seguimos siendo un equipo que asumimos la preparación de campañas). Propuesta crear comisiones.

 12. Propostas de mellora para o vindeiro curso á luz das encostas, indicadores, etc:  Incluir en las programaciones a principio de curso campañas que se van a llevar a cabo como centros de interés: Navidad- Carnavales- Paz- Marzo Solidario- Mes de mayo. (para que aparezcan secuenciados en las programaciones y en los cronogramas).

157


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Elaborar y llevar a cabo las iniciativas estratégicas en el primer trimestre, para no arrastrarlas a lo largo del año.

Retomar iniciativas pendientes de años anteriores.

Renovación de dimensiones: identidad marista- educación afectivo sexual.

Impulsar la participación de las familias en acciones colegiales: campañas y salidas.

Previsión de campañas con antelación.

Potenciar la competencia espiritual a través de los amaneceres y celebraciones.

Revisión del proyecto educativo de centro en carácter evangelizador con el claustro y en los diferentes equipos.

Implementación del marco de espiritualidad. (adaptarlo a la realidad de nuestro centro).

Implementar el plan de formación trienal.

13. Indicadores: ¿estableciéronse indicadores para este curso? Indicalos se é afirmativa a resposta  SI  NON

158


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

EQUIPO DE ERE

71. Compoñentes do Equipo: María José Fortes Ramos Rosa María Fernández Gómez Rosa María Jácome Pumar Mª Esther Vázquez González H.Ángel Cuevas Pérez José Manuel Grande Fernández Emilio Rodríguez Delgado José Ramón Blanco Álvarez 72. Nº e acordos do curso:

Nº:9 Acordos: 1.- Reflexionar sobre los contenidos teológicos y antropológicos fundamentales del área de ERE, particularmente la visión del ser humano y de Dios que se transmite en la enseñanza-aprendizaje, y dialogar con el Equipo Directivo y el EAL de sus conclusiones 2.- Estudiar los materiales curriculares y complementarios que se están empleando en el área de ERE, proponiendo pautas específicas para su mejor utilización, y la renovación en su caso (Poner en el servidor en la carpeta ERE tanto la letra como el audio de las canciones ( sobre todo encaminados a alumnos más pequeños)) 3.- Garantizar una coordinación vertical efectiva bien estructurada, de modo que los contenidos conceptuales, el diálogo fe-cultura y la apertura a la dimensión religiosa , como finalidades esenciales de la ERE, se trabajen de forma coherente por todo el profesorado que imparte la materia en las distintas etapas y cursos. 4.- Promover la formación del profesorado ERE y su adecuada actualización didáctica y titulación necesaria, favoreciendo la participación en acciones formativas específicas dentro del Colegio , según un plan elaborado al respecto en coordinación con el EAL. 5.- Analizar los criterios metodológicos que se van a emplear en el aula para una mejora continua de la enseñanza-aprendizaje de la ERE, especialmente la incorporación de las TICCS en el proceso.

159


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 6.- Actualizar carpeta ERE 7.- Evaluación del camino recorrido por el grupo ERE de Ourense. 8.- ERE – PASTORAL – CATEQUESIS(Trabajamos y comentamos un documento para clarificar criterios en nuestro equipo , debatir y opinar ( comentamos temas como la obligatoriedad o no de que todos los alumnos participen en las celebraciones religiosas, de si un docente puede o no ser buen profesor de religión sin ser creyente, de si un profesor puede o no ser un buen profesor de un colegio marista sin ser creyente, de la tarea de evangelizar ( es propia de todos los profesores de nuestro colegio sea cual sea la asignatura que imparte , no es una tarea exclusiva del profesor de religión) 9.- Los profesores de religión que lo deseen pueden solicitar la DECA. 73. Grao de consecución dos obxectivos programados para o ano: Excepto asistencia a cursos de formación, la consecución de los objetivos programados para este curso es satisfactoria. 74. Resumen das actividades realizadas ou campañas: Inmaculada Navidad Cuaresma Pascua Mes de Mayo San Marcelino 75. Dificultades encontradas: No es posible conciliar la vida familiar con las ofertas de formación ( fin de semana) 76. Propostas de mellora para o vindeiro curso á luz das encostas, indicadores, etc: En el primer ciclo de Primaria se cambia el libro de Religión. Estar pendientes , en caso de necesidad, de lo necesario para las celebraciones. Implicar a los alumnos en las celebraciones con las familias.

77. Indicadores: ¿estableciéronse indicadores para este curso? Indicalos se é afirmativa a resposta  SI  NON

160


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 EQUIPO DE MARCHA

78. Compoñentes do Equipo: Hno. Julio Camiña Hno. Ángel Cuevas Daniel Pato (coordinador) Pablo García María Bobillo María J. Avendaño Laura Andrés Alba Costa Elisabet Mª Novoa Eva Blanco

79. Nº e acordos do curso:

Nº: 5 Acordos:  Actividades quincenales en la etapa de Amanecer.  Actividades semanales en la etapa de Camino.  Participación en actividades provinciales.  Cumplimentación del Plan Trienal Local de Marcha.  Reparto de animadores en etapas: cada uno se centra solo en una etapa y no todos a todo.

80. Grao de consecución dos obxectivos programados para o ano:

- Favorecer el desarrollo integral en nuestros destinatarios: Satisfactoriamente conseguido - Cultivar un ambiente de relaciones sano basado en las propias experiencias personales: Satisfactoriamente conseguido - Fomentar un empleo positivo del ocio y tiempo libre: Satisfactoriamente conseguido - Teniendo a Marcelino y María como referentes fundamentales, cultivar la sencillez, el sentido de familia y la preocupación por los demás. No conseguido

161


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 81. Resumen das actividades realizadas ou campañas:

- Locales 6º EP: Campamento de Perbes (Junio) 1º ESO: Una actividad cada 15 días (aprox) 2º ESO: Una actividad cada 15 días (aprox) 3º y 4º ESO: Una actividad cada 15 días (aprox) 1º BAC: Una actividad cada semana (aprox)

- "Xuntanzas": 1 encuentro a lo largo del año con jóvenes de otros colegios de Galicia (Baiona)

- Provinciales: a) Participación en las Pascuas de 4º ESO (Carrión de los Condes) b) Participación en Campamentos de Verano de 1º, 2º, 3º, 4º ESO

82. Dificultades encontradas:

GENERALES: - Coincidencia de actividades colegiales con actividades de Marcha. - Muchos de los profesores tienen clase cuando se hacen las actividades. - Escaso número de reuniones de Equipo y falta de asistencia de miembros por estar implicados en otros equipos, lo que genera falta de información entre ellos, dificultad en la organización del equipo... - Realidades personales de los animadores ( familiares, estudios, trabajo...), lo que dificulta la asistencia de todos a todas las actividades y la continuidad.

AMANECER (1º-2º ESO): Excesivo número de participantes para trabajar conjuntamente como etapa

AVENTURA (3º-4º ESO): Falta de motivación de los chicos de 4º ESO para participar en las actividades provinciales. Horarios no comunes entre los participantes La mayoría de las actividades de 3º y 4º de la ESO se han hecho en común a pesar de las grandes diferencias entre los dos grupos. Esto ha supuesto que la calidad de las mismas fuera inferior.

162


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 CAMINO (BAC): Superficialidad a la hora de compartir vivencias personales. Horarios no comunes entre los participantes. Falta de motivación de los chicos de Camino para la participación en actividades provinciales. Falta de capacidades personales de los participantes para afrontar un acompañamiento personal.

83. Propostas de mellora para o vindeiro curso á luz das encostas, indicadores, etc:

Estar más pendientes de la Asociación: + Procurar enterarse de los plazos oficiales para solicitar ayudas + Implicarse en la elaboración de proyecto y memoria Establecer una jornada de convivencia y programación al inicio de curso. Entregar al EAL/ED un calendario con fechas cerradas para incluir en el calendario escolar. Facilitar a los chicos una serie de fechas cerradas al inicio de cada trimestre. Proponer la creación de un delegado Marcha en cada clase de 1º y 2º de la ESO. Proponer la pertenencia exclusiva del profesorado al Equipo Marcha o facilitar su asistencia a las reuniones. Facilitar la asistencia de los profesores-animadores a las actividades no ocupando la tarde del viernes con horas lectivas (en la medida de lo posible) Mayor número de reuniones del ELM Elaborar con mayor fidelidad las convocatorias y actas de las reuniones. Llevar a cabo las iniciativas estratégicas (principalmente la relacionada con el acompañamiento personal) con mayor intensidad. Sistematizar experiencias de solidaridad en las diferentes etapas. Sistematizar experiencias como monitor en la etapa de Camino. Fomentar la motivación para la participación en las actividades provinciales

84. Indicadores: ¿establecéronse indicadores para este curso? Indícaos se é afirmativa a resposta

SI - Plan Trienal del Equipo Local MarCha Ourense elaborado y aprobado - Porcentaje de alumnos de 4º ESO a 2º BAC pertenecientes a Marcha con los que se han realizado entrevistas personales

163


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 EQUIPO DE SOLIDARIEDADE

85. Compoñentes do Equipo:

Responsables de Solidariedade no Colexio: Color Verde: Prudencio Donado Música Solidaria: José Ramón Blanco SED: María Bobillo Tienda Solidaria: Julio Fernández, Iria Rodríguez, María Isabel Gómez Velas de Navidad: María Bobillo. Concierto Solidario:Sin definir todavía Bocata Solidario: Sin definir todavía Días Especiales: Luis Angel Arias 10%:Fabio Tabarés Bolsas: Daniel Pato, Pablo García Enseñanza: Laura González y Laura García Ropero: H. Julio Camiña Juguetes: María Pérez Clases Bachillerato y visitas: Diego de Nicolás, Luis Angel Arias, Beatriz Durán Campaña de Navidad: Fabio Tabarés Decoración pasillos: Emilio Rodríguez Otros colaboradores aunque no responsables: Luisa Devesa (Bolsas), Alba Costa (Clases), José Ramón Domínguez (Bolsas),

164


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

86. Nº de acordos novos para este curso: Nº:1 Analizar los casos de las 70 familias con necesidades básicas que solicitan ayudas al 10% y Proponer a los alumnos de segundo de bachillerato que se hagan cargo de algunas de esas familias en riesgo de exclusión social, para ayudarlas en temas de alimentación. 87. Grao de consecución dos obxectivos programados para o ano: Grado consecución: 100% 88. Resumen das actividades realizadas ou campañas: ACTIVIDADES QUE REALIZA EL 10% A LO LARGO DE TODO EL AÑO 1. Cada semana:

1.1. Recogida, clasificación y cuidado de la ropa y calzado que se recibe cada día. 1.2. Clases de Alfabetización de adultos, los viernes por la tarde de 18'00 a 19'00 h. l.3. Clases de Apoyo, los viernes de 18:00 a 19:30 h. 1.4. Visita a familias necesitadas. 1.5. Entrega de la Colecta semanal en la tutoría de Luis Angel o Fabio. 1.6. Atención a familias necesitados -entrega de ropa, calzado, orientación. etc.-los viernes de 17'00 a 19´00 en el local de la Asociación. 2. Cada mes: 2.1. Entrega de las bolsas con los alimentos, el último viernes de cada mes a las 18'00 h.

3. Cada dos meses: 3.1. Reunión de la Junta Directiva.

4. Actividades anuales: 4.1. Reunión de la Asamblea General Ordinaria de los Socios. 4.2. Memoria anual de la Asociación Social del 10%. 4.3. Organización y realización de la Campaña de Navidad a favor de los más necesitados del entorno. 4.4. Informe sobre la Campaña de Navidad. 4.5. Organización y realización de la barraca del 10% durante las fiestas del colegio. 165


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 ACTIVIDADES QUE REALIZA SED A LO LARGO DE TODO EL AÑO

1. En Navidad; Campaña Luz del Sur. Para los cursos de ESO y Bachillerato. 2. Semana Solidaria. - Tienda Solidaria: Como en años anteriores resultó muy bien la actividad. En la preparación de la tienda y en la atención de la misma destaca la participación y voluntariedad del grupo y sobre todo la participación de muchos profesores. - Bocata Solidario: Este año fue de mucha participación. - Juegos Solidarios: Se proponen con el fin de entretener a los niños y motivarlos en juegos dándoles un sentido no competitivo. Tiene buena acogida y cumple su función.

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL COLOR VERDE A LO LARGO DE TODO EL AÑO

1. Compromiso de Prudencio de pasar por las Tutorías de secundaria informando de las actividades del Color Verde e invitando a los alumnos a participar, tal como se recoge en la tabla de Indicadores de Actividades del Colegio. 2. Salida de limpieza. 15 Octubre de 2010, jueves, en la zona del paseo fluvial del Lonia, cerca de Velle. Asistieron 50 alumnos de toda la ESO y Bachillerato y sacamos unos 60 sacos de basura. Fueron acompañados por los profesores Fabio, Daniel y Prudencio. Estuvo presente La Voz de Galicia. Adjuntamos recorte de prensa y fotos en CD-R. 3. 1ª Plantación: 2 de febrero de 2011, en los montes incendiados de Toén, Trelle, Cartelle, Alongos en zonas próximas a la Base de Helicópteros, de Medio Rural. Participaron 55 alumnos de ESO y Bachillerato, un ex alumno que vive en China y los profesores Daniel, María Bobillo y Prudencio. Coordinó la tarea e impartió explicaciones sobre biodiversidad y cartografía digital a pie de campo el señor Santos, de Medio Rural. Nos acompañó Protección Civil de Toén. Plantamos 130 árboles autóctonos, principalmente robles, cerezos silvestres, fresnos y castaños. Adjuntamos CD-R de fotos y vídeos de la plantación. Estuvo presente La Voz de Galicia. Adjuntamos recorte de prensa y fotos en CD-R. 4. 2ª Plantación: 19 de febrero de 2011, en los montes incendiados de Toén, Trelle, Cartelle, Alongos en zonas próximas a la Base de Helicópteros, de Medio Rural. Destacó la plantación de frutales silvestres para mantener la biodiversidad animal y vegetal de la zona. Participaron 53 alumnos de ESO, acompañados por los profesores Julio, Alba y Prudencio. Empleamos toda la mañana, en horario académico. Nos coordinó el agente de Medio Rural, don Xosé Santos y nos acompañó Protección Civil de Toén. La salida fue principalmente educativa, para enseñarles a plantar, a desherbar lo ya plantado y adquirir hábitos de respeto a la naturaleza. Aún así, conseguimos reforestar una cantidad de 60 árboles, de especies autóctonas. Adjuntamos CD-R de fotos y vídeos de la plantación. Estuvo presente La Voz de Galicia. Adjuntamos recorte de prensa y fotos en CD-R. 166


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

4. 3ª Plantación: 25 de marzo de 2011, en los montes incendiados de Toén, y Trelle, junto a la Base de Helicópteros Antiincendios de Ourense, reforestamos …. árboles, y asistieron representantes de Protección Civil de Toén. Presenciaron el acto La Voz de Galicia y la TVG, que hizo diversas entrevistas a alumnos y profesores. Además, se repartieron refrescos a los alumnos y nos dieron charlas sobre biodiversidad el agente de Medio Rural, don Xosé Santos. Adjuntamos recorte de prensa y fotos en CD-R. Adjuntamos recorte de prensa y fotos en CD-R. 89. Dificultades encontradas:

1. Fomentar la implicación de los voluntarios. Al realizarse muchas actividades y depender de la voluntad de las personas, en ocasiones puede ocurrir que existan problemas a la hora de llevar a cabo una actividad por falta de gente. 2. Creación de equipos de solidaridad con horas comunes del horario para trabajar. 3. Colaboración e implicación de los padres.

90. Propostas de mellora para o vindeiro curso á luz das encostas, indicadores, etc:

Implicación de más padres de alumnos y de más profesores.

91. Indicadores: ¿establecéronse indicadores para este curso? Indicalos se é afirmativa a resposta  SI  NON *Indicador: Número de familias nuevas atendidas. Meta: Atender a 3 familias nuevas.

167


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

EQUIPO DE CALIDADE

168


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011

EQUIPO DE CALIDADE

92. Compoñentes do Equipo: Sergio Murias, Laura García, Manuel Sánchez, Jose Ramón Domínguez, Divina Dacal. Mª Angeles Glez, J. Carlos Domínguez 93. Nº e acordos do curso:

Nº:7 Acordos: - Creación, seguimento e peche de Accións Correctivas (non conformidades) - Actualización e creación dos protocolos do manual de Calidade - Actualización e creación de formatos asociados os distintos protocolos de Calidade - Actualización e seguimento dos indicadores de acción docente - Realización das distintas Auditorías Internas e Externas, levantando e informando os implicados e membros do equipo directivo das accións correctivas oportunas. - Realización e análise das enquisas de autoevaluación, derivando indicadores para os distintos equipos y para o Cuadro de Mando Integral (CMI). - IE correspondente ó Plan Estratéxico da Provincial que o Equipo de Calidade ten asociada para este ano IE del plan de gestión 2010-11: IE13.03.07 Incorporar la gestión de las TICC como área de mejora del Plan de Calidad de cada Centro. 94. Grao de consecución dos obxectivos programados para o ano: Os cinco obxectivos plantexados para este ano son: Inicio camino EFQ, Indicadores Acción Docente, Análise das Enquisas, IE 13.03.07, Auditorías por trimestre.

169


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Deste cinco obxectivos leváronse a cabo todos salvo o primeiro o cal supon un grao de cumprimento dun 80% 95. Resumen das actividades realizadas ou campañas:

- Creación, seguimento e peche de Accións Correctivas (non conformidades) - Actualización e creación dos protocolos do manual de Calidade - Actualización e creación de formatos asociados os distintos protocolos de Calidade - Actualización e seguimento dos indicadores de acción docente - Realización das distintas Auditorías Internas e Externas, levantando e informando os implicados e membros do equipo directivo das accións correctivas oportunas. - Realización e análise das enquisas de autoevaluación, derivando indicadores para os distintos equipos y para o Cuadro de Mando Integral (CMI). - IE correspondente ó Plan Estratéxico da Provincial que o Equipo de Calidade ten asociada para este ano IE del plan de gestión 2010-11: IE13.03.07 Incorporar la gestión de las TICC como área de mejora del Plan de Calidad de cada Centro. 96. Dificultades encontradas:

- Gran parte do claustro de profesores non acaba de entrar na dinámica dos indicadores de acción docente 97. Propostas de mellora para o vindeiro curso á luz das encostas, indicadores, etc:

-

Actualización do manual e dos protocolos de calidade de forma que sexan o máis operativos posible.

170


-

MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 Os coordinadores de Ciclo e Dptos deberán ser os reponsables do seguimento e implantación dos indicadores de acción docente levantando as accións correctivas que sexan oportunas.

-

Maior formación en temas de calidade por parte dos membros do equipo, ben en EFQM ou ESCALAE.

-

Mellorar a acollida dos Indicadores de Acción Docente no claustro. Eliminar indicadores relativos ás TICs

-

Manter o número de Auditorías Internas e que as mesmas se centren máis no arquivo de indicadores de acción docente.

-

As accións correctivas relativas a temas de TICs que sexan tratadas polo equipo TICs de maneira que Calidade se centre máis nas relativas os distintos procesos en especial o relativo a Acción Docente.

-

No caso de tender hacia un modelo EFQM pasar o longo do ano a ferramenta perfil.

-

Mellorar os índices de participación nas enquisas a familias y persoal non docente.

-

Mellorar os resultados dos indicadores relativos á satisfacción do persoal docente co Plan de Calidade.

-

Analizar en profundidade os resultados das enquisas e vendo a evolución dos indicadores do CMI elaborar planes de mellora.

98. Indicadores: ¿estableciéronse indicadores para este curso? Indicalos se é afirmativa a resposta  SI  NON * Grado de satisfacción del profesorado con la implantación del Plan de Calidad

171

CURSO

VALOR

2008-2009

6,25

2009-2010

6,03

2010-2011

6,10


MEMORIA DE EQUIPO COLEXIO PLURILINGÜE SANTA MARÍA – OURENSE CURSO: 2010/2011 A raíz dos resultados de este índice observase unha moi pequena mellaría no mesmo de ahí que establezcamos como punto de mellora mellorar a comunicación cos membros de Claustro da información sobre o Plan de Calidade *Grado de satisfacción del profesorado en relación al funcionamiento del equipo de Calidad

172

CURSO

VALOR

2008-2009

6,38

2009-2010

6,76

2010-2011

7,54

Memoria 2010 2011  

Memoria curso escolar 2010-2011 del CMSM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you