Page 1

For Industrien – Av Industrien

Ă…rsmelding 2012


Maritim sektor Den maritime industrien i Hordaland teller 1300 store og små bedrifter. 20 000 personer har sitt arbeid i denne sektoren og samlet omsetning er over 70 milliarder NOK

Petroleumssektoren Olje- og gass-næringen teller 1 400 store og små bedrifter. 30 000 personer har sitt arbeid i denne sektoren og samlet omsetning er på 170 milliarder NOK

2

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Innhold Innledning 4 Styreleders blikk 5 Daglig leders blikk 6 Senteretableringen 7 Samhandling og IPR 9 Styrende organers blikk 14 Målsetninger for 2013 16 Forretningsmodellen 17 Staben og styret 18 Partnerne 19 Virksomhetsområder 21 Forskning og Utvikling 22 Verdikjedeinnovasjon 24 Kompetanse og utdanning 26 Faglige møteplasser 28 De fire første 28 Glimt fra prosjektene 29 Innoverer verdikjeden 30 Etterutdanning i prosjektstyring 32 Milepælene 2012 35 Åpningen av senteret 36 Merkevare og kommunikasjon 37 Årsberetning 2012 38 Årsregnskap 2012 39 Noter til regnskapet 40 Referanser 44

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 3


Innledning

Årsmeldingen beskriver aktivitetene gjennom regnskapsåret 2012 samt perioden frem til 5.april 2013. Milepælene i 2012 er godt beskrevet. Det er stor aktivitet på alle virksomhetsområdene i 2013.

Det første og viktige året med ordinær drift for UPTIME Centre of Competence er gjennomført. Denne årsmeldingen tegner et bilde av hvilke områder styret og staben har fokusert på - samt hva som er blikket fremover.

Årsmeldingen dekker både interesseorganisasjonen Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold og driftsselskapet UPTIME Centre of Competence AS.

Det er naturlig å fremheve den gode innsatsen som daglig leder Geir Storaas har utført generelt med oppstarten av senteret, men spesielt innen to viktige områder; iverksetting av aktiviteter innenfor senterets kjerneområder samt relasjonsbygging både overfor partnerne, potensielle partnere og andre viktige aktører. Det rettes en stor takk til alle som har bidratt med sin tid, kompetanse og engasjement inn i senteret; her nevnes spesielt styreleder Linn Cecilie Moholt, som både har representert senteret personlig, men også løftet senteret gjennom sin lederrolle i Karsten Moholt AS. Videre takkes alle øvrige styremedlemmer og –varamedlemmer samt observatører. Ikke minst setter vi stor pris på det sterke engasjementet fra alle personer fra partnerbedriftene som har deltatt i prosjekter og på seminarer; dette engasjementet er viktig for senterets vitalitet, troverdighet og leveranseevne! 4

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Styreleders blikk næring som krever både bredde og spesialisering i utdanningen. Det er derfor viktig at UPTIME Center of Competence jobber tett mot universiteter og høyskoler i landet, slik at utdanningslinjer kan tilpasse seg behovene i næringslivet. Kapasitetsutfordringen for norsk sokkel er som kjent stor. Det er nødvendig for bransjen å tenke smartere for å få mer ut av de ressursene som er tilgjengelige. Bedre utnyttelse av ressursene skal ikke gå på kompromiss med kvalitet eller sikkerhet. Da er det gledelig og viktig at ett av prosjektene som er startet går rett til kjernen av det som Statoil definerer som største utfordring akkurat nå; at man mener det er stort effektiviseringspotensiale i hele verdikjeden innen Vedlikehold og Modifikasjon.

Styreleder Linn Cecilie Moholt.

Senteret hadde akkurat avsluttet en effektiv interimfase da jeg tiltrådte som styreleder, så det var viktig å holde tempoet i det videre arbeidet på et like høyt nivå. Dette synes jeg styret har lykkes med. Etter en vellykket åpning av senteret i august med over hundre gjester, har konkrete prosjekter blitt startet og mange vellykkede seminarer og fagdager har blitt arrangert. Regionen har verdensledende bedrifter innen maritim og offshore drift og vedlikehold. Det sitter mye komplementær kompetanse i regionen, og her kan det være mye å hente på samarbeid og kunnskap om hverandres bedrifter. Å være verdensledende forplikter. Det er en posisjon som vi ikke beholder automatisk. Det stiller krav til at både utdanning og forskning også er verdensledende. Norge har en spesialisert

Et annet viktig satsningsområde er implementering av vedlikeholdsfilosofien Reliabilty Centered Maintenance (RCM). UPTIME Centre of Competence skal gjennom ett av prosjektene jobbe systematisk med å oppnå optimal tilgjengelighet og pålitelighet for utstyr kombinert med minimal ressursbruk innen drift og vedlikehold. Nevnte vedlikeholdsfilosofi, effektive og raffinerte IT-verktøy samt full integrasjon i arbeidsprosessene i drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen er vesentlige faktorer.

«Det er nødvendig for bransjen å tenke smartere for å få mer ut av de ressursene som er tilgjengelige»

Linn Cecilie Moholt

Dette betyr med andre ord mange spennende prosjekter for senteret i tiden som kommer. Jeg vil ønske alle som involverer seg i dette arbeidet lykke til og takke for engasjementet deres!

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 5


Daglig leders blikk UPTIME Center of Competence er gjennom sitt første driftsår. Senteret, som også er kjent som Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold, ble offisielt åpnet 22.august 2012. UPTIME Centre of Competence måtte raskt etablere en egen profil siden det er flere aktører som arbeider med «utviklingsagendaen». Denne ble «For Industrien, Av Industrien», som effektivt signaliserte industripartnernes styring av senterets aktiviteter. Interimfasen hadde via forretningsplanen pekt på 7 prosjekter som etter hvert ble organisert i senterets tredelte hovedstruktur; 1) Forskning og utvikling , 2) Verdikjedeinnovasjon og 3) Kompetanse og utdanning. I tillegg arrangerer senteret fagsamlinger for å støtte opp om disse tre nevnte hovedområdene.

På spørsmål fra Statoil om hva UPTIME Centre of Competence kan bidra med, svarer vi: -Å sette sammen sentrale aktører i hele verdikjeden og etablere en trygg samhandlingsarena. UPTIME Centre of Competence fasiliterer så gjennomføring, mens det er viktig å presisere at aktørene selv utfører innovasjonen. Senterets videre utvikling er avhengig av at disse tiltakene utvikler seg i henhold til industripartnernes prioriteringer samt vekker interesse og engasjement og ønske om deltagelse fra industrien. Så langt tyder det på at de som vil sjekke ut «whatś in it for me?» åpner dørene når konkrete tiltak og prosjekter er på god vei mot realisering.

«Vi kan bidra med å sette sammen sentrale aktører i hele verdikjeden og etablere en trygg samhandlingsarena»

Geir Storaas

Senteret har bevist sin berettigelse ved å lansere relevante og prioriterte prosjekter innenfor alle hovedområdene. Fellesnevnerne for prioriteringene er: • Kostnads- og ressursbesparende prosjekter med drivere som søker å ta ut utviklings- og innovasjonspotensiale. • Utviklingsprosjekter innenfor senterets kjerneområder, som i tillegg til prioritert utvikling også bidrar til et nødvendig profilløft for driftsog vedlikeholdsfaget. • Målrettet, det vil si markedsrettet, forskning og utvikling, som også tar med seg anvendelse av eksisterende teknologi. • Kompetanseutviklingstilbud utviklet i samarbeid mellom HiB, UiB og industriaktørene. 6

Daglig leder Geir Storaas på kontoret på Fantoft. UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Senteretableringen Opprettelsen av et senter for og maritim drift og vedlikehold i Bergensregionen, var et av regionens viktigste initiativ for å oppnå målsetningene i Strategisk Næringsplan for Regionen 2010-2014 [1].

og det offentlige. Målet er å bli tydeligere samkjørt i nærings- og forskningspolitisk sammenheng, og å styrke koblingene mellom næring og forskning som grunnlag for høyere innovasjonstakt innen næringen.»

Den todelte visjonen for senteret er: • Å oppnå høyere innovasjonstakt i næringen. • Å bygge et kompetansesenter for fagområdene drift og vedlikehold som blir nasjonalt og internasjonalt anerkjent.

Det ligger i premissene for senteret at det er definert et gap som senteret skal fylle; med andre ord at senteret ikke skal overlappe andre aktører i forhold til oppdragsportefølje. Eksempelvis skal senteret ikke bli en ny klynge som fyller samme funksjon som NCE Subsea.

Slik lød daværende tiltak nr 17 i Strategisk næringsplan: «Ta initiativ til å etablere et program med målsetting om å videreutvikle et internasjonalt anerkjent kompetansesenter for drifts- og vedlikeholdsmiljø i regionen. Den marine næringen i regionen er kjennetegnet ved sterke nærings- og forskningsmiljø hver for seg. Det erkjennes at det er grunnlag for å videreutvikle samarbeidet. Det foreslås å videreutvikle et koordinert sterkt og målrettet samarbeid mellom næringen, FoU

Historielinjen bak UPTIME Centre of Competence Høsten 2008: Innovasjon Norge ville tydeliggjøre Bergen som driftsby. Idevekst AS utarbeidet rapporten: “Senter for industriell drift og vedlikehold”. 2009: Innovasjon Norge fikk positive tilbakemeldinger fra Christian Michelsen Research (CMR), Universitet i Bergen (UiB), Høgskolen i Bergen (HiB), NCE Subsea, Hordaland Olje , Gass (HOG) Energi og Maritimt Forum September 2011; Interimstyret etableres. Bak f.v: Arne Rokkan (CGGVeritas Eidesvik Shipmanagement), Magne Husebø (prosjektleder for interimfasen, CMR), Bård Espelid (DNV), Jan Konrad Olseth (Aibel), Efraim Kanestrøm (RollsRoyce Marine), Svenn Erik Edal (Deloitte), Knut Vindenes (styreleder i interimfasen, Reinertsen), Geir Arne Rolland (Odfjell Drilling), Foran f.v: Arvid Nøttvedt (CMR), Nils-Ottar Antonsen (HiB), Stig T. Andersen (Bergen Group)

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 7


Februar 2012: Stiftelsen av UPTIME Centre of Competence AS (driftsselskapet) Rad 4 f.v: Vidar Totland (BRB), Arthur K.Arnesen (HFK), Rolf Middelthon-Moe (IN), Christoffer Giertsen (Tecom/CMR) Rad 3 f.v: Nils-Ottar Antonsen (HiB), Bård Espelid (DNV), Arvid Nøttvedt (CMR) Rad 2 f.v: Knut Vindenes (Reinertsen), Geir Storaas (UPTIME Centre of Competence), Tone Hartvedt (BRB) Rad 1 f.v: Magne Husebø (CMR), Svenn Erik Edal (Deloitte), Tore W.Mohn (Aker Solutions)

til å gå videre med prosjektet. Business Region Bergen (BRB) ble oppfordret til å påta seg prosjektansvar for å drive konseptet videre av initiativtakerne. BRB startet forprosjektet. Utredning av behov og forventninger fra alle involverte og berørte parter var altså gjort gjennom flere faser. Blant annet leverte Menon en grundig rapport med en treffende analyse i november 2010 som la premissene for veien videre. En påfølgende rapport fra Idévekst i 2010 konkretiserte handlingsplan for etablering av senteret og uttalte blant annet følgende: «Hovedmålet for senteret er å utvikle kunnskap, teknologi og løsninger som kan stimulere og bidra til økt konkurransekraft og entreprenørskap blant næringsaktørene innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold»

8

Disse rapportene representerte et solid fundament da 10 industriselskaper sammen med CMR og HiB med styreleder fra REINERTSEN og prosjektleder fra CMR i spissen - gjennomførte interimfasen i perioden 22.09.2011 – 26.04.2012. Flere rapporter lå til grunn da interimfasen startet 22.september 2011. Se referanser [2] - [4]. Ildsjeler og dugnadsånd En viktig erfaring fra etableringen av senteret er at det er avgjørende å både finne og dyrke ildsjelene; personene som ivrer og brenner for å skape noe, som evner å prioritere tid til å jobbe med senteret. Alle involverte parter skal ha stor honnør for både evne og vilje i denne etablerings- og oppstartsfase til å heve blikket og jobbe mot felles mål - noe som betyr at fellesskapets interesser kom i tillegg til egne forretningsagendaer. Denne egenskapen er svært viktig videre også.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Samhandling og IPR Senteret er selvsagt klar over at industripartnernes egne agendaer er styrende for deres virksomhet og prioriteringer, at de vil forsøke å fremme også sin egen virksomhet gjennom deltagelse i senteret. God kompetanse fra senterets side på håndtering av Intellectual Property Rights (IPR) vil stå sentralt for å regulere forholdet mellom partnerne i gjennomføringen av prosjekter. Gjennom å tidligst mulig i prosjektene tydelig definere grenseoppgangene mellom selskapene vil vi oppnå en trygg samhandlingsarena som kan stimulere til høyere grad av kreativitet og innovasjon.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 9


«Det mest utfordrende, tenker jeg, er å få alle partnerne i senteret til å trekke i samme retning og over tid støtte opp om senteret»

Arvid Nøttvedt, Administrerende direktør, Christian Michelsen Research

Rolle i senteretableringen: Pådriver i etableringsprosessen av senteret og medvirkende til CMR’s nøkkelrolle i interimfasen. Medlem i interimstyret og varamedlem i styret i driftsfasen. Hvorfor har du engasjert deg i arbeidet med senteret? Fordi vår region har høy aktivitet og sterk kompetanse innen drift og vedlikehold, og fordi UPTIME Centre of Competence fyller en viktig rolle i forhold til å systematisere kompetansebygging og bygge en forskningsprofil på dette feltet. Hva syns du er det mest utfordrende i forhold til at vi skal lykkes og hva tror du skal til for at vi løser dette? Det mest utfordrende, tenker jeg, er å få alle partnerne i senteret til å trekke i samme retning og over tid støtte opp om senteret. Jeg tror senteret må vise til tydelige resultater, på kort og lang sikt, som bedriftene kan ha nytte av i sine virksomheter. Hva husker du best fra det første året? Jeg minnes godt åpningen av senteret, og den positive stemningen som hersket der. Det var en fornøyelse.

10

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


«Vi så også store muligheter innen FoU hvor det kan utløses prosjekter bare ved at vi lærer hverandre å kjenne»

Nils-Ottar Antonsen, Instituttleder for Maskin- og Marinfag, Høgskolen i Bergen

Rolle i senteretableringen: Hovedbindeledd mellom senteret og HiB. Medlem i interimstyret og styremedlem i driftsfasen. Hvorfor har du engasjert deg i arbeidet med senteret? Høgskolen i Bergen og særlig Institutt for Maskin- og Marinfag legger stor vekt på kontakt med industri og næringsliv og da særlig på Vestlandet. Opprettelsen av nye studieretninger innen undervannsteknologi og energi skjedde i nær tilknytning til industrien. Opprettelsen av UPTIME Centre of Competence så vi som en enestående mulighet for å komme enda tettere i kontakt med industrien som driver innen drift- og vedlikehold, modifikasjoner og lignende for på den måten lære mer om industrien og deres behov. På den måten sikrer vi at de ingeniører vi utdanner er relevante i forhold arbeidsmarkedet. Vi så også store muligheter innen FoU hvor det kan utløses prosjekter bare ved at vi lærer hverandre å kjenne.

Hva husker du best fra det første året? Det jeg husker best er arbeidet med etter og videreutdanningskurset innen prosjektstyring som HiB har planlagt i samarbeid med UPTIME Centre of Competence og sentrale partnere både fra offshore vedlikehold og det maritime miljø i Bergen. Jeg håper dette starter opp som planlagt høsten 2013 og at industrien føler at dette er relevant for flere.

Hva syns du er det mest utfordrende i forhold til at vi skal lykkes og hva tror du skal til for at vi løser dette? Dersom dette skal bli en suksess så må UPTIME Centre of Competence initiere prosjekter innen utdanning og FoU som medlemmene føler er nyttige . Det vil igjen generere nye prosjekter. Her er det viktig av akademia og industrien blir bedre kjent med hverandre og det kan UPTIME Centre of Competence bidra til ved å skape møteplasser enten det er frokostseminar eller andre sammenkomster.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 11


«Det å kunne jobbe sammen om å løse utfordringer som er for store for den enkelte, og slik styrke våre industrielle klynger ytterligere, er både motiverende og lærerikt»

Svenn Erik Edal, Partner og leder for Deloitte O&G Consulting Norway.

Rolle i senteretableringen: Nestleder i interimstyret. Leder for arbeidsutvalget som gjennomførte prosessen med ansettelse av daglig leder. Styremedlem i driftsfasen. Hvorfor har du engasjert deg i arbeidet med senteret? Maritim og offshore industri er viktig for regionen og internasjonalt anerkjent. Det å kunne jobbe sammen om å løse utfordringer som er for stor for den enkelte, og slik styrke våre industrielle klynger ytterligere, er både motiverende og lærerikt. Deloitte jobber også mye innenfor disse næringene, og vår operasjonelle rådgivning inn mot oljeselskaper, leverandørindustri og shipping ledes globalt fra Bergen. Da er det helt naturlig at vi engasjerer oss i å etablere senteret.

Hva husker du best fra det første året? Det at vi fikk samlet sentrale aktører og etablert senteret var selvfølgelig en gledelig milepæl. Ellers vil jeg trekke frem gode arbeidsøkter mellom aktører på sentrale tema, samt flere svært nyttige seminarer.

Hva syns du er det mest utfordrende i forhold til at vi skal lykkes og hva tror du skal til for at vi løser dette? UPTIME Centre of Competence er nå etablert med dyktig ledelse og engasjerte partnere. Men det er nå jobben er begynt for alvor: Sette dagsorden, ta tak i bransjeutfordringer og drive frem resultater som gir økt verdiskaping. Det vil gi økt moment og enda større gjennomslagskraft. Flere viktige initiativ er igangsatt både i forhold til nye og mer verdiskapende måter og jobbe på i verdikjeden, kunnskaps- og erfaringsdeling og på utdanningssiden. Vi må bare holde trykket oppe, så vil resultatene komme. Det er jeg overbevist om.

12

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


UPTIME Centre of Competence - 책rsmelding 13


Styrende organers blikk Sammensetningen av interesseorganisasjon og driftsselskap har medført at de respektive to styrene har måtte finne sin rolle i forhold til hverandre i tillegg til å etablere egen arbeidsform. De to styrene gjennomførte samlet sett 12 styremøter i driftsfasen i 2012; 8 i interesseorganisasjonen og 4 i driftsselskapet. I tillegg kom en håndfull styremøter i interimfasen, det vil si inntil april. Styremøtene har vært avholdt hos de forskjellige partnerbedriftene som har styrerepresentasjon. Det ble avholdt generalforsamling for interesseorganisasjonen 24.april 2012. Det ble avholdt to strategiråd i 2012; henholdsvis 21.juni og 27.november.

14

Styremøtene har av praktiske årsaker vært arrangert samme dag, samarbeidsklimaet har vært meget godt og møtene har hatt god oppslutning. Styrets viktigste fokusområder har vært økonomi, initiering av konkrete prosjekter, rekruttering av flere partnere, gjennomføring av fagseminarer samt omstilling fra etableringsfase til driftsfase. I tillegg var det viktig å få utvidet senterets stab med én fast ansatt som skulle utgjøre stedfortreder for daglig leder og styrke prosjektgjennomføringskapasiteten. Det lyktes å ansette Knut Vindenes, som også var styreleder i interimfasen og dermed har god kjennskap til senteret. Det har med andre ord handlet om å bygge det viktige fundamentet for den videre utvikling samt initiere de første prosjekter.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Styrets viktigste fokusområder fremover er - relatert til de største suksessfaktorer: Kritiske sukesessfaktorer

Tiltak

Ivareta god økonomi.

• Rekruttere flere partnere. • Sikre at fakturaer som senteret sender ut betales innenfor frister. • Høy kostnadsbevissthet. • Stor fokus på prisingsstrategi i forhold til elementene i porteføljen. • Sikre fakturering av en viss andel timer fra de ansatte i senteret.

Ivareta tillit fra partnerne.

• Levere konkrete resultater i prosjektene, både raskt nok og med tilstrekkelig kvalitet. • Være dyktige på IPR-strategi, slik at partnerne opplever tydelige «spilleregler» i forhold til hvordan de kan samhandle og samtidig skjerme forretningsmessige konfidensialiteter. • Kontinuerlig relasjonsbygging med partnerne. • Synliggjøre FoU-strategi slik at FoU-arbeidet blir troverdig og med substans. • Gi oppmerksomhet overfor partnere. • Synliggjøre senteret gjennom en effektiv kommunikasjonsstrategi. En dynamisk og brukervennlig nettside står sentralt i dette arbeidet.

Bransjen og markedet finner senterets funksjon og posisjon klar nok, sett i forhold til andre sentre og aktører.

• Gå i dialoger med andre klynger og aktører for å forstå bransjen og aktørbildet best mulig. Avklare tydelige grensesnitt der det er nødvendig eller hensiktsmessig.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 15


Målsetninger for 2013 15 nye partnere 2 FoU-prosjekter skal være startet opp 3 arenaer for verdikjedeinnovasjon etablert - med ambisiøse mål

Etterutdanningskurs innen Prosjektstyring på HiB; runde nr 2 skal være under forberedelse Totalt 8 fagseminarer

16

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Forretningsmodellen En god forretningsmodell er vesentlig for strategisk ledelse, god involvering av partnere og effektiv daglig drift. Etter grundige diskusjoner i interimstyret høsten 2011 ble følgende forretningsmodell bestemt: UPTIME Centre of Competence består av interesseorganisasjonen for Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold (SMODV) og driftsselskapet UPTIME Centre of Competence AS. I interesseorganisasjonen (SMODV) er alle industri- og FoU- partnerne likeverdige med lik stemme og styret består av 7 styremedlemmer og 3 vararepresentanter. Generalforsamlingen for SMODV er senterets øverste organ og daglig leder er sekretariatsleder i SMODV. SMODV innkaller minst en gang pr år alle partnerne til strategiråd som basert på innspill foretar prioritering av prosjektene som SMODV skal jobbe med. All økonomi

for ivaretakelse av SMODV sine aktiviteter er integrert i aksjeselskapet. Aksjeselskapet UPTIME Centre of Competence AS ble etablert av SMODV og CMR’s selskap Tecom AS. SMODV har 51% av aksjene og Tecom AS har 49%. All formell drift som ansettelser, økonomi og ekstern kontakt går gjennom aksjeselskapet. Interesseorganisasjonen Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold og UPTIME Centre of Competence AS har hvert sitt styre, med samme styreleder og nestleder. SMODV-styret møter først for å sikre at interesseorganisasjonen får legge sine premisser. Styrebehandling deretter i aksjeselskap representerer en nødvendig sanksjonering.

Organisasjon pr 1. april 2013

Interesseorganisasjonen SENTER FOR MARITIM OG OFFSHORE DRIFT OG VEDLIKEHOLD (Generalforsamling og styre)

Strategiråd

Fagråd Fagråd Fagråd

UPTIME Centre of Competence AS Styre

Geir Storaas Daglig leder UPTIME Centre of Competence består av • interesseorganisasjonen Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold (SMODV) • driftsselskapet UPTIME Centre of Competence AS.

Torhild Borge Administrativ leder

Knut Vindenes Nestleder og prosjektleder

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 17


Staben og styret Senterets stab består per april 2013 av fra venstre: Knut Vindenes (43), Siv. ing, senior prosjektleder og stedfortreder for daglig leder, fast ansatt i full stilling fra 1.april 2013. Torhild Borge, administrativ leder, innleid i 20% stilling fra 22.august 2012. Geir Storaas (61), Siv ing- MBA, Daglig leder, fast ansatt i full stilling fra 27.februar 2012.

Geir Storaas har bakgrunn fra olje og gass siden 1986, samt fra maritim sektor. Geir kom fra stilling som Administrerende Direktør for Fabricom, Stavanger – et GDF Suez selskap. Han har ellers variert toppleder- og funksjonsledererfaring fra Ericsson, ABB og Trelleborg i tillegg til konsulenterfaring. Knut Vindenes er utdannet sivilingeniør innen teknisk kybernetikk fra NTH i 1995. Han har lang erfaring fra olje og gass leverandørindustri. Han har blant annet vært sentral i etableringen av REINERTSEN i Bergen. Knut har erfaring fra organisasjonsarbeid, bred kontaktflate overfor Høgskolen i Bergen samt kompetanse på kommunikasjon og medier. Torhild Borge har betydelig erfaring fra relevant arbeid, blant annet flere års merkantil erfaring fra Bergen Teknologioverføring (BTO). Styresammensetning 2012 For interesseorganisajonen: Styreleder: Linn Cecilie Moholt (Karsten Moholt). Styremedlemmer: Nils-Ottar Antonsen (Høgskolen i Bergen), Trond Olsen (NCE Subsea), Arnstein Øvsthus (CCGVeidesvik), Ronny Øye (Aker Solutions), Svenn Erik Edal (Deloitte) og Geir-Arne Rolland (Oddfjell Drilling). Varamedlemmer: Knut Vindenes (Siemens), Arvid Nøttvedt (Christian Michelsen Research) og Bård Espelid (DNV). Observatører: Innovasjon Norge (Rolf Middelthon-Moe), Maritimt Forum (Susanne R. Andersen) og Hordaland Fylkeskommune (Arthur Arnesen).

Geir Storaas (t.v.) og Knut Vindenes i arbeidsøkt på kontoret på Fantoft.

18

For driftsselskapet: Styreleder: Linn Cecilie Moholt (Karsten Moholt). Styremedlemmer: Trond Olsen (NCE Subsea) (nestleder), Geir-Arne Rolland (Odfjell Drilling), Christopher Giertsen (Tecom), Magne Husebø (Tecom), Svenn Erik Edal (Deloitte).

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Partnerne Engasjerte og dyktige partnere er en forutsetning for senteret; både for å skape aktivitet, substans og legitimitet i senteret og for å gi bærekraftig økonomi gjennom partnernes årlige partneravgifter. Det er derfor svært viktig å ha gode strategier og prosjektaktiviteter både for å beholde eksisterende industripartnere og å rekruttere nye partnere. Strategi for å ivareta senterets partnere Intensjonen er at summen av senterets aktiviteter over tid skal gi en positiv kost/nytte-verdi for hver partner, det vil si at spørsmålet “what’s in it for me” gir svar som den enkelte partner kan være tilfreds med. Samtidig er det et viktig fokusområde for senteret å involvere hver enkelt partner for å utnytte det kreative potensiale hos den enkelte partner, samt å gjøre forventningsavklaringer. Strategi for rekruttering av nye partnere Det har vært stort fokus på oppsøkende arbeid overfor potensielle partnere. Siden økonomien i senteret var sikret for oppstartsperioden, ble etablering av relevante prosjekter prioritert høsten og vinteren 2012/13. Det ble viktig å kunne demonstrere for nye potensielle medlemmer at planene er blitt fulgt og at prosjektutviklingen har relevans og potensiale. Arbeidet med utvidelse av olje- og gass-partnere samt aktørene innenfor den maritime sektoren er og vil være en prioritert oppgave i 2013.

Partnerne i 2012 Aibel Aker Solutions MMO Aker Subsea AMITEC Beerenberg Bergen Teknologioverføring Coast Centre Base CGGVeritas Eidesvik Ship Management Deloitte DNB Bank Det Norske Veritas FMC Kongsberg Subsea Goodtech Karsten Moholt NCE Subsea NECON Odfjell Drilling PricewaterhouseCoopers Solberg & Andersen Siemens W.Giertsen Services Christian Michelsen Research Høgskolen i Bergen Universitetet i Bergen Bergen Kommune Business Region Bergen Hordaland fylkeskommune

Merkevarebygging og effektiv kommunikasjonsstrategi vil dessuten være viktige bærebjelker både for ivaretakelse og rekruttering.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 19


20

UPTIME Centre of Competence - 책rsmelding


Virksomhetsområder Senteret funksjon Oppetid på anleggene og fartøyene i offshore og maritim bransje er god økonomi - derav navnet «UPTIME». Uutnyttede driftspotensialer og unødvendige vedlikeholdsstanser gir det motsatte - store tap på bunnlinjen. Vi mener at økt oppetid og mer optimal drift i fremtiden ivaretas gjennom enda mer bevisst satsning på høy kompetanse i alle ledd, mer raffinerte metoder og smartere teknologier. Det enkelte selskap kan gjøre mye selv, men vi tror summen av 2 og 2 blir langt mer enn 4 når vi bringer kompetansemiljøene i partnerselskapene sammen på en kreativ og kontraktsnøytral arena. Samtidig skal senteret sikre at konfidensielle strategier og informasjoner skal beskyttes slik at det enkelte selskapets forretningsposisjon ikke trues.

Virksomhetsområder Gjennom senterets strategiråd i 2012 er det definert tre virksomhetsområder: • F orsknings og utvikling (FoU). Senteret skal initiere og gjennomføre FoUaktivitet i form av prosjekter som generer ny kunnskap, nye produkter og nye tjenester. Disse aktivitetene skal være forankret i industriens behov og prioriteringer. • Verdikjedeinnovasjon. Senteret skal sammen med partnerne bidra aktivt til å innovere arbeidsprosessene på tvers av hele verdikjeden. • K ompetanse og utdanning. Senteret skal fasilitere slik at partnerne får påvirke utdannings- og etterutdanningstilbudene fra universitene og høgskolene så disse møter industriens behov og forventninger.

• I tillegg fasiliterer senteret regelmessige, faglige møteplasser.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 21


1

Forskning og Utvikling

FoU skal være styrt av industriens behov. Senteret skal utgjøre en arena for idéklekking, gapanalyser, samtenkning og samhandling blant partnerne. De definerte gapene i de studerte FoU-områdene danner basis for FoU-prosjektene.

Samarbeid med forskningsinstitusjoner: CMR har vært sentral i etablering av senteret. Senter¬ets stab leier kontorer hos CMR i Fantoftveien. CMR har meget relevant FOU-kompetanse og kobling til industrien. Senteret har stor glede av CMR sin klare og tydelige satsning og interesse for UPTIME Centre of Competence. CMR er en viktig samarbeidspartner for denne fasen for UPTIME Centre of Competence. Der CMR ikke har sin kjernekompetanse vil den søkes i andre FoU-miljøer. Intensjonen er dessuten at andre FoU-miljøer kommer inn på eiersiden i senteret ved at CMR reduserer sin eierandel.

Følgende faktorer er spesielt viktige: • S enterets strategiråd skal sikre både prioriter¬ing mellom nye prosjektidéer, oppfølging av pågående og evaluering av avsluttede prosjek¬ter. • S enteret skal tilstrebe så aktiv involvering av rederiene og operatørselskapene som mulig for å ha den beste og mest oppdaterte prioritering av behov fra markedet. • S enteret vil dra veksler på de kompetanser (gjelder både prosjektledelse og fag) som for en hver anledning er relevante fra de kompetanse- og forskningsmiljøer som måtte være aktuelle; både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal blant annet sikre at prosjektplan¬legging og metoder i prosessene har høy nok kvalitet. • S enteret skal gjennom IPR-kompetanse (Intel¬lectual Property Rights) sikre at forretningsøm¬fintelige strategier og informasjoner beskyttes tilstrekkelig for den enkelte partner. Dette avtalereguleres fra prosjekt til prosjekt mellom senteret og de involverte parter. • S enteret skal levere prosjekter innenfor henholdsvis kortvarig og langvarig tidshorisont. Mens langvarig tidshorisont blant annet skaper økt forutsigbarhet, innebærer kortsiktighet raskere forretningsmessige gevinster. «What’s in it for me»-spørsmålet fra partnerne skal kunne besvares. • P hD-og Master-oppgaver skal benyttes som virkemidler der det er relevant. Tilrettelegging for slike oppgaver - i samarbeid med part¬nerne, rederiene og operatørselskaperkan gi flere fordeler: Oppgavene i seg selv innebærer faglig utvikling som vil gagne senteret

22

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


og partnerne, de kan lede til samarbeid som ellers ikke så lett ville finne sted og de kan generere nye prosjekter. • A nvendelse av teknologi, både eksisterende og nyutviklet, skal tillegges tilstrekkelig stor betydning. Dette innebærer at fokuset på brukerinvolvering i prosjekter, håndtering av endringsprosesser og opplæring under implementering av prosjektresultat blir sentralt.

Aktiviteter under Forskning og Utvikling Pålitelighetsbasert vedlikehold gjennom Integrity management Tilstandsbasert vedlikehold (Condition Based Maintenance – CBM) som filosofi er anerkjent, fordi den representerer et betydelig potensiale for effektivisering og kostnadsreduksjon. Dette er imidlertid lite realisert i bransjen. Pålitelighetsbasert vedlikehold (Reliability Based Maintenance – RBM) er en filosofi videreutviklet fra CMB som representerer en risikobasert tilnærming til vedlikeholdet. Risikofokuset innebærer at man til en hver tid prioriterer å gjennomføre det vedlikeholdet som reduserer risiko for at regularitet og sikkerhet svekkes. Denne filosofien er enda mindre utbredt. Der er flere årsaker til den lave utbredelse, og disse favner over hele bredden av parametre knyttet til Menneske, Teknologi og Organisasjon i MTO (Menneske, Teknologi, Organisasjon). Senteret har kommet i god dialog med Statoil med tanke på å finne løsningsstrategier for å øke anvendelsen av prosessdata inn i beslutningsstøtte. Real Time Risk Management (RTRM) er en metode som er etablert i andre bransjer (blant annet energidistribusjon) og som kombinerer risikostyring med håndtering av sanntids data. Hensikten er å skape et presist og dynamisk bilde av risikoen (gjennom Key Risk Indicators – KRI) for et gitt system for å kunne fortløpende identifisere de optimale risikoreduserende tiltak. UPTIME Centre of Competence ønsker å bidra til å introdusere RTRM-metoden i offshore sektor.

UPTIME Centre of Competence søkte derfor regionalt forskningsfond om to forprosjekter 5.september 2012. Relevant forskerkompetanse fra CMR ble leiet inn for å gjennomføre søknadsprosessen. 25.oktober ble senteret tildelt forprosjektmidler til RTRM-forprosjektet. Forprosjektet ledes av innleid prosjektleder fra CMR. Inspeksjonsteknologi er et område som innebærer inspeksjon av strukturer, anlegg og prosesser. Sentrale aktører som DNV, Aker Solutions AIM og Oceaneering ser alle et stort potensiale for å utvikle dette området videre og temaet er en viktig brikke under RTRM«paraplyen». Temaet «Condition Monitoring» ble for øvrig på en god måte belyst i senterets fagsamling i januar 2013 der Petroleumstilsynet, Statoil og andre industriaktører bidro.

Online adaptive decision support systems for riskcentered condition based maintenance in offshore drilling Odfjell Drilling AS har sammen med CMR fått godkjent dette prosjektet, der kjernen i prosjektet handler om lærende systemer. Det ble startet 1.november 2012 og skal vare ut 2014. Prosjektet er forankret i PETROMAKS-programmet. UPTIME Centre of Competence er ikke direkte involvert i prosjektet, men UPTIME Center of Competence ble benyttet i prosjektetableringen og vi bruker derfor prosjektet i vår FoU-profil og -presentasjon.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 23


2

Verdikjedeinnovasjon

Senteret har en nøytral posisjon i bransjen som gjør det mulig å organisere samhandlingsarenaer der de relevante aktørene samles for å forbedre samhandling og arbeidsprosessene på tvers av verdikjedene. Senteret ønsker å være en katalysator for effektivisering og det er viktig at ingen verdikjeder da skjermes for slike analyser og gjennomganger; heller ikke de mest etablerte der det kortsiktige potensialet ser ut til å være størst. Det er i denne sammenheng viktig å merke seg at maritim sektor ser ut til å ha en velutviklet «lean og mean»-kultur som offshore bransje kan lære av.

Verdikjedeinnovasjon tilsvarer det som i interimfasen ble kalt «Metodeutvikling, drifts- og vedlikeholdsmetoder».

24

Aktiviteter under Verdikjedeinnovasjon

Effektivisering av Vedlikehold og Modifikasjon verdikjede Forretningsområdet Vedlikehold og Modifikasjon (V&M) mellom Statoil, kontraktørene og underleverandørene synes å ha store effektiviseringspotensialer. Dette kom frem i uformelle dialoger mellom Statoil og senteret og tok så form som et formelt prosjekt. Gevinstene er flere ved å oppnå en slik effektivisering; 1) mulighet for Statoil til å få gjennomført flere oppdrag fordi man reduserer ingeniørbegrensning som beskrankning og 2) økt konkurransedyktighet for leverandørene fordi oppdragene kan utføres til lavere kostnader. I dette prosjektet er det målsetningen å oppnå 30% effektivisering. Følgende selskaper deltar i prosjektet: Statoil, Aibel, Aker Solutions, PwC, Solberg&Andersen, Frank Mohn Services og UPTIME Centre of Competence. Et reelt og representativt V&M-prosjekt blir gjenstand for systematisk gjennomgang og det er en viktig suksessfaktor at effektiviseringstiltakene er generiske. Prosjektet startet i januar 2013.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Effektivisering av subsea verdikjede I et initiativ som tilsvarer prosjektet omtalt ovenfor pågår det i skrivende stund uforpliktende samtaler med aktørene innenfor subsea. På samme måte som i V&M-verdikjede er også her betydelig potensiale.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 25


3

Kompetanse og utdanning

Både maritim industri og offshore sektor har behov for å få videreutviklet tilbudene fra utdanningsinstitusjonene i Bergen. Dette handler om både utdanning og etterutdanning; begge er like strategisk viktige på hver sin måte. Videre handler det både om at fagprofilene må være mer tilpasset for segmentet drift og vedlikehold og det handler om at Masterutdanning må styrkes i forhold til å møte industriens behov i forhold til profil og antall utdannede.

26

Masterutdanning (sivilingeniør) er viktig av flere årsaker: • Masternivå representerer i seg selv et viktig kompetansenivå for industrien. • Ved å tilby en større portefølje av interessante Masterretninger kan regionen henholdsvis beholde og tiltrekke seg flinke fagfolk. • Masterutdanning utgjør en viktig plattform for videre utdanningsløp på høyt nivå (doktorgrader). • Masterutdanning representerer et sterkere akademisk og teknologisk miljø som kan og bør samspille tett med forskning og utvikling.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


For etter- og videreutdanning er følgende faktorer viktige: • O mfanget må favne om alt fra små kurs til mer omfattende programmer som går over ett år og mer. • Profilen i kursene må være tilstrekkelig forankret hos industrien, det vil si tilstrekkelig case-orientert og innrettet mot de tema der industrien har kompetansegap. Videreutdanningstilbudene forsøkes å være poenggivende slik at hver enkelt kan inkludere dette på sin CV. • Kursene må arrangeres på en fleksibel nok måte slik at kandidatene kan gjennomføre den på en smidig måte i kombinasjon med jobb. Det foregår mange initiativer i Bergen og senterets ambisjon er å være både pådriver og koordinator på vegne av industrien for å etablere hensiktsmessige tilbud for bredest mulig lag i bransjen.

Aktiviteter under Kompetanse og utdanning Etterutdanningskurs innen Prosjektstyring; Planspesialisering I samråd med industripartnerne og HiB har UPTIME Centre og Competence prioritert å fasilitere utvikling av etterutdanningskurs som er attraktive for begge våre hovednæringer. Første kurs er Prosjektstyring; Planspesialisering. I en arbeidsgruppe med deltakere fra Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi, Rederiet Stenersen, Aker Solutions, Aibel og Maritimt Forum sammen med UPTIME Centre of Competence og HiB, jobbes det nå med detaljplanlegging av dette. Markedsføring for kurset skal starte i mai og kursstart er planlagt i september 2013.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 27


Faglige møteplasser Senteret har målsetning om å representere en foretrukken faglig møteplass for kompetanseutvikling og nettverksbygging. Senteret gjennomfører allerede fagseminarer månedlig med høy aktualitet.

I skrivende stund er fire seminarer gjennomført. Tilbakemeldingene har vært gode og oppslutningen har vært god. Seminarene vil bli ytterligere profesjonalisert, inklusive markedsføring av dem samt evaluering i etterkant.

De fire første November 2012 Concurrent Engineering and System Engineering. Foredragsholdere fra Aker Solutions og Høgskolen i Bergen. Det var fullt hus i Concurrent-senteret til Aker Solutions på Sandsli. Desember 2012 Offshore Risk and Integrity Management. Foredragsholdere fra Statoil, CMR, ABB, Aker Solutions og DNV. 42 påmeldte i auditoriet hos CMR. Januar 2013 Condition Monitoring med Petroleumstilsynet, Statoil, Karsten Moholt, Solberg&Andersen, Oceaneering og Wärtsilä. 53 påmeldte i auditoriet hos CMR. Dette ble et veldig godt seminar som beskrev kjernen av vedlikehold og muligheter med hensyn til god vedlikeholdsstyring. Februar 2013 Compliance and Leadership (Etterlevelse og Lederskap). En reise gjennom Statoils implementering av A-standard med Statoil og Deloitte som foredragsholdere. God oppslutning for senterets første ikke-tekniske seminar. 28

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Glimt fra prosjektene Flere konkrete prosjekter er kommet i gang innenfor senteret, med god og engasjert oppslutning fra partnerne. Her presenterer vi glimt og erfaringer fra to av disse prosjektene.

Prosjektene representerer de to virksomhetsomr책dene Verdikjedeinnovasjon og Utvikling og Kompetanse og Utdanning.

UPTIME Centre of Competence - 책rsmelding 29


Innoverer verdikjeden

Verdikjedeinnovasjon handler om å innovere arbeidsprosesser på tvers av verdikjeden - ut over det en enkelt aktør eller to klarer selv. Markedssegmentet Vedlikehold og Modifikasjon (V&M) innebærer en stor portefølje av til dels små og mellomstore prosjekter som har stor innvirkning på drift og vedlikehold på flere måter; et V&M-prosjekt kan i seg selv være et vedlikeholdstiltak. Sammen med Statoil og PwC inviterte UPTIME Centre of Competence flere kontraktører og underleverandører til å finne effektiviseringstiltak gjennom å analysere et konkret V&M-oppdrag. Dette forbedringsprosjektet inngår under senterets virksomhetsområde «Verdikjedeinnovasjon». Arve Rinde fra Aker Solutions og Janecke Pemmer fra PwC er blant deltakerne og deler sine tanker og erfaringer fra prosjektet.

Arve Tjønn Rinde, Project Director Statoil M&M , Aker Solutions Hva betyr det for Aker Solutions å lykkes med dette prosjektet? Aker Solutions fokuserer på å utnytte verdikjeden i markedet best mulig. Et viktig bidrag i så henseende er å benytte seg av underleverandører som opptrer effektivt og som kan gjøre oss bedre i leveransen til våre kunder. Dette krever at vi omgås et nettverk av underleverandører som leverer kvalitet hver gang med stort fokus på gode arbeidsprosesser - og som tenker sikkerhet i alt de gjør. Hvilke fordeler av arbeid i UPTIME Centre of Competence har Aker Solutions sett så langt i dette prosjektet? UPTIME Centre of Competence har vært en god aktør i diskusjonen rundt effektivisering av bransjen. Det har vært et viktig bidrag fra senteret så langt.

30

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Janecke Pemmer, Senior manager , PwC Hva betyr det for PwC å lykkes med dette prosjektet? PwC deltar fordi vi mener vi kan tilføre noe til selve prosessen og resultatet i prosjektet. Som objektiv part håper vi å kunne være en “sparringpartner” for deltakende virksomheter og bidra til at de løsninger som velges er de mest optimale for hele verdikjeden. Dersom PwC gjennom prosjektet kan bidra til verdiskapning for virksomhetene i næringen har vi oppnådd vår målsetting. Vår kunnskap om de største aktørene her i regionen kombinert med muligheten for å hente inn internasjonal ekspertise om nødvendig, tror vi er et viktig bidrag her. Hvilke fordeler av arbeid i UPTIME Centre of Competence har PwC sett så langt i dette prosjektet? Gjennom UPTIME Centre of Competence-arenaen er det lettere å få kjennskap til de utfordringer den enkelte virksomhet har, samt å se dette i et helhetsperspektiv. En slik forståelse er viktig for å kunne tilby riktig kompetanse og bistand for identifisering og implementering av gode løsninger. Hva er den største utfordringen i prosjektet - og hvordan løses denne? Det handler om at det er tidkrevende beslutningsprosesser. Her er det imidlertid viktig å tenke på at prosjektet berører spørsmål av strategisk betydning samt representerer en ny form for samhandling mellom aktører som representerer ulike deler av verdikjeden. Det er viktig å ikke “rushe” frem beslutninger som senere kan vise seg å være forhastet og være en risiko for leveransene i prosjektet.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 31


Etterutdanning i prosjektstyring

misk analyse og Total Kvalitetsledelse. I løpet av siste år har vi kjørt kurs i Prosjekt-, endrings-, innovasjonsog kunnskapsledelse. Selv om mye av det teoretiske går igjen fra kurs til kurs, blir hvert kurs skreddersydd for målgruppen og vi får mye positiv tilbakemelding på disse kursene. Hvilke fordeler av arbeid med UPTIME Centre of Competence har HiB sett så langt i dette prosjektet? Prosjektet bringer oss i nærkontakt med deler av denne industrien som er spesielt relevant for Avdeling for ingeniørutdanning ved HiB. Generelt gir samarbeid med næringslivet oss oppdaterte kunnskaper om

Heidi Bjørstad, studiekoordinator ved Høgskolen i Bergen

Flere industribedrifter har gått sammen med Høgskolen i Bergen (HiB) og UPTIME Centre of Competence for å utarbeide et skreddersydd etterutdanningskurs i prosjektstyring med fokus på planforståelse. Kurset er i planleggingsfase nå, for å gjennomføres høsten 2013. Vi spør noen av aktørene om erfaringer og synspunkter så langt i prosessen. Studiekoordinator Heidi Bjørstad har vært ansvarlig på vegne av HiB i den første delen av planleggingen. Hva betyr det for HiB å lykkes med dette prosjektet? Samarbeid mellom utdanning og næringsliv er en høyt prioritert oppgave for HiB. Vi satser spesielt sterkt innenfor fagområder som undervannsteknologi, drift og vedlikehold og olje og gass mer generelt. Har HiB arrangert noen tilsvarende kurs tidligere? Ja, vi har arrangert flere kurs for ulike aktører. Det dreier seg om kurs innen Prosjektledelse, Bedriftsøkono32

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Hva er den største utfordringen i prosjektet - og hvordan løses denne? Det er utfordrende å balansere det teoretiske og det operative for å få til et kurs som fremstår som en helhetlig «pakke» og som møter forventningene til deltakerne. Løsningen vil være at vi har en kursansvarlig fra HiB som har helhetsoversikt og koordineringsansvar og kan invitere inn andre bidragsytere der hvor det er naturlig. Det er også viktig at vi får laget en felles ramme og struktur som er gjennomgående for hele kurset slik at det blir en rød tråd gjennom hele kurset så deltakerne lett får oversikt og finner gangen i det.

Faksimile BA 15-04-2013

hvilke metoder og teorier som faktisk blir benyttet og det gir kjennskap til utfordringer som kan være grunnlag for oppgaver og forskningsprosjekter, også i den ordinære undervisningen (bachelor- og masterprogrammene). Hvordan har det vært for Høgskolen som akademiamiljø å møte industrien - stod man i utgangspunktet langt fra hverandre i forhold til «verdensbilde»? Dette mener vi har fungert greit. Selve «skjelettet» til kurset har i hovedsak kommet som innspill fra næringslivet, mens vi regner med å få inn mer av det teoretiske - mer kjøtt på beina - i forbindelse med detaljplanleggingen av de enkelte kursdagene.

HiB må sette krav til pensums teoretiske innhold og omfang, mens industrien må fremsette sine behov for hvordan anvendelse og tilnærming av pensum skal fremstilles og presenteres i kurset.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 33


Hvilke forventninger har Aibel til kurset? Vi mener dette vil bedre kvaliteten på det arbeidet som utføres i prosjektene, og dette igjen vil føre til bedre forutsigbarhet i våre planer. Hvordan har arbeidsmøtene fungert så langt? Vi er veldig fornøyd med sammensetning av gruppen som har jobbet fram dette kurset, det har kommet mange nyttige innspill fra grupperinger utenfor «oljemiljøet» og ikke minst de faglige vurderingene som HIB har bidratt med. Hva er den største utfordringen i prosjektet - og hvordan løses denne? Det har faktisk vært å finne et minste felles multiplum for hva kurset skal inneholde, ønskene fra de ulike aktørene har vært mange, men slik kurset fremstår i dag, så dekker det absolutt de behovene som finnes i Bergensregionen.

Jan Konrad Olseth, Location Manager i Aibel Bergen

Flere sentrale industriselskaper har gitt bidrag i forberedelsene til kurset; Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Maritimt forum, kjemikalietankrederiet Odfjell, Aker Solutions MMO, Rederiet Stenersen og Aibel. Jan Konrad Olseth, Location manager i Aibel Bergen, har følgende betraktninger.

34

Hvilke fordeler ved arbeid med UPTIME Centre of Competence har Aibel sett så langt gjennom arbeidet med dette kurset? Det å kunne trekke inn ulike partner i UPTIME Centre of Competence i arbeidet har definitivt vært en styrke i utarbeidelsen av konseptet. Senteret har virket som en dør åpner, og ikke minst kunne bidra som en uavhengig aktør.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Milepælene 2012

Februar: Stiftelse av UPTIME Centre of Competence AS (driftsselskapet)

Februar: Ansettelse av Geir Storaas som daglig leder

Mars: Etablering av UPTIME Centre of Competence som leietaker hos CMR i Fantoftveien 38

April: Generalforsamling i senter for maritim og offshore drift og vedlikehold med valg av første styre. Linn Moholt, adm.dir. i Karsten Moholt, valgt som styreleder.

Juni: Første strategiråd avholdt i lokalene til Høgskolen i Bergen. God representasjon fra partnerne og sterk støtte til administrasjonen.

August: Åpning av senteret med stor deltakelse.

September: Gjennombrudd i innovasjonsprosjektet med Statoil, Aker Solutions, Aibel, Karsten Moholt og UPTIME Centre of Competence

November: Oppstart fagsamlinger

Desember: Det besluttes å øke kapasiteten i senteret og Knut Vindenes aksepterte tilbud om stilling

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 35


F.v. daglig leder Geir Storaas, statssekretær Per Rune Henriksen og styreleder Linn Cecilie Moholt. Statssekretæren kastet glans over åpningsarrangementet.

Åpningen av senteret 22.august ble senteret offisielt åpnet med brask og bram i Fanteria auditorium i Fantoftveien 38. Det var omtrent 150 gjester og følgende personer holdt innlegg og gav hilsner: • Linn Cecilie Moholt, Styreleder UPTIME Centre of Competence • Arvid Nøttvedt, CEO Christian Michelsen Research • Per Rune Henriksen, Statssekretær Olje- og energidepartementet • Harald Victor Hove, Byråd Bergen kommune

36

• N ina Broch Mathiesen, Direktør Innovasjon Norge Hordaland • Geir Storaas, Daglig leder UPTIME Centre of Competence • Ole Gunnar Søgnen, rektor ved Høgskolen i Bergen Blant gjestene var det mange representanter fra både næringsliv og myndigheter. Senteret fikk en verdig kick-off start!

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Merkevare og kommunikasjon Det er viktig å kontinuerlig bygge merkevaren UPTIME Centre of Competence som en relevant, dynamisk og seriøs aktør med tung kompetanse, førstehånds kjennskap til bransjen og nærhet til sine partnere.

og sosiale medier. Knut Vindenes, som er fast ansatt i senteret fra april, har erfaring med kommunikasjon og media og vil ha et særskilt ansvar for dette i tillegg til prosjektledelse og andre oppgaver.

Dette skal skje gjennom å prestere godt og gjennomgående være synlige og fremstå som et senter med substans og konkrete leveranser.

Om navnet UPTIME Centre of Competence «Uptime» er motsatsen til «downtime» (nedetid) og dermed er dette et navnevalg som er intuitivt riktig for den hovedmålsetning om høyere regularitet gjennom bedre drift og vedlikehold som senteret skal jobbe for.

Hjemmesiden www.uptimecentre.no er blitt designet og implementert i samarbeid med Colours. Denne har lenge vært statisk, men skal fra mai 2013 gjøres mer dynamisk med nyhetsoppdateringer og annet. Senteret er allerede til stede på LinkedIn og Twitter (sosiale medier) og dette skal synliggjøres og systematiseres mer. Det er utarbeidet et første utkast til helhetlig kommunikasjonsstrategi som legges frem for styret i løpet av våren 2013; denne vil favne om både intern og ekstern kommunikasjon, herunder medier

«Centre of Competence» er lagt til «UPTIME» av to årsaker; 1) senteret er et kompetansesenter og da bør dette eksplisitt fremkomme av navnet og 2) å differensiere senteret fra andre bedrifter og organisasjoner som bærer Uptime-navnet. Senteret ønsker å konsekvent bruke skrivemåten UPTIME Centre of Competence slik at dette blir innarbeidet merkenavn. Senterets logo ble endret i tidlig driftsfase. Den første logoen viste seg å ligge for nært opptil logoer fra andre Uptime-organisasjoner.

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 37


Årsberetning 2012 UPTIME Centre of Competence AS er et selskap med beliggenhet på Fantoft i Bergen. Selskapet ble stiftet 21.februar 2012 og utgjør administrasjon for interesseorganisasjonen Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold (SMODV). SMODV og UPTIME Centre of Competence AS utgjør til sammen UPTIME Centre of Competence. Senteret har til hensikt å fremme kunnskap, teknologi og løsninger som kan bidra til økt konkurransekraft og entrepenørskap blant næringsaktørene innenfor disse næringene i Bergensregionen. Selskapet eies av SMODV (51%) og Tecom (49%). Tecom er et heleid datterselskap av CMR. Rettvisende oversikt over utvikling og selskapets resultat Selskapet har i 2012 et overskudd på kr 487 797,- før skatt. Selskapets inntekter er kr 2 250 000. Sum driftskostnader er på kr 1 762 203. Selskapets egenkapital er pr. 31.12.2012 kr 555 722. Sum utsatt skatt og kortsiktig gjeld utgjør tilsammen kr 531 399. Likvide midler utgjør kr 203 826. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljø Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2012. Samlet sykefravær har vært 0 dager. Likestilling Senteret tilstreber likestilling når mulig. De styrende organer, det vil si styret for bedriften og nevnte interesseorganisasjon i sum, har totalt 14 medlemmer. To av disse er kvinner, inklusive styreleder. Administrasjonen består av 2 menn og 1 kvinne. Ytre miljø Virksomhetens aktiviteter medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. Vedlagt « Årsregnskap 2012, UPTIME Centre of Competence AS», revidert av KPMG.

Bergen Styret i UPTIME Centre Of Competence AS

Geir Storaas Daglig leder

Johan Christopher Giertsen Styremedlem

Linn Cecilie Moholt Styreleder

Svenn Erik Edal Styremedlem

Trond Bjelland Olsen Nestleder

Magne Kjetil Husebø Styremedlem

Geir Arne Rolland Styremedlem 38

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Årsregnskap 2012 Balanse (alle beløp i NOK)

Note

2012

Note

Eiendeler

Egenkapital og gjeld

Anleggsmidler

- Innskutt egenkapital

Varige driftsmidler

- Aksjekapital

4

- Overkursfond Omløpsmidler

Sum innskutt egenkapital

Fordringer

Opptjent egenkapital

2012

200 000,00 1 618,00 201 618,00

- Kundefordringer

250 000,00

- Annen egenkapital

354 103,73

- Andre fordringer

633 294,58

Sum opptjent egenkapital

354 103,73

Sum fordringer

883 294,58 Sum egenkapital

5

555 721,73

3

132 365,00

Investeringer Gjeld Bankinnskudd, kontanter o.l.

6

203 825,69

Sum omløpsmidler

1 087 120,27

Sum eiendeler

1 087 120,27

- Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - Leverandørgjeld - Skyldig offentlige avgifter

142 447,49 96 895,21

- Annen kortsiktig gjeld

159 690,84

Sum kortsiktig gjeld

399 033,54

Sum gjeld

531 398,54

Sum egenkapital og gjeld

1 087 120,27

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 39


Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av følgende deler • Resultatregnskap • Balanse • Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Selskapet ble stiftet 21. februar 2012 og årsregnskapet er gjeldende for perioden 21.02.2012 - 31.12.2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til pålydende. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på opptakstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Inntektsføring Selskapets inntekter er midler fra partnerskapsavtaler. Selskapets partnere inngår en partnerskapsavtale med selskapet der de forplikter seg til å betale for prosjekttjenester over 3 år. Inntektsføring av prosjekttjenestene skjer lineært over de tre årene partneren har forpliktet seg til. Inntektene klassfiseres som andre driftsinntekter. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med, de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 40

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Skatt Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Offentlige tilskudd Selskapet har i 2012 inntektsført et offentlig tilskudd på kr. 500 000. Tilskuddet er klassifisert som annen driftsinntekt. Tilskuddet er gitt til prosjektutviklingsaktiviteter og arbeid med å rekruttere nye aktører. Kostander tilknyttet tilskuddet er kostnadsført i 2012 og knytter seg til lønnskostnader og andre driftskostnader. Tilskuddet utbetales selskapet i 2013. Note 2 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm 2012 Lønninger

878 612

Arbeidsgiveravgift

124 589

2011

Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser

5 039

Lønnskostnader

1 008 240

-

Antall årsverk 1 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn 878 612 Pensjonsforpliktelser Andre ytelser Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har etablert pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Revisjonskostnader Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 0 ekskl. mva og fordeler seg som følger: Lovpålagt revisjon

-

Andre tjenester

-

Sum

-

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 41


Note 3 Skattekostnad 2012

2011

Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad

486 469

Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller

-13 735 -472 734

Andre forskjeller Grunnlag betalbar skatt før anv. av undersk. til fremf.

-

-

-

-

Utnyttelse av fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt

Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat

-

-

-

Avregning betalbar skatt fra tidligere år Endring utsatt skatt / utsatt skattefordel

132 365

Andre endringer i skatt Årets totale skattekostnad

132 365

-

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat

-

-

-

-

Betalbar skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt / utsatt skattefordel:

2012

2011

Endring

Driftsmidler

-

Varebeholdning

-

Kundefordringer og andre utestående fordringer

-

Andre midlertidige forskjeller

500 000

-500 000

Underskudd til fremføring

-27 266

27 266

Sum midlertidige forskjeller

472 734

Midlertidige forskjeller som ikke balanserføres Grunnlag utsatt skatt / utsatt skattefordel i balansen 472 734 Utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-) pr 31.12.

42

-

-472 734

-445 468 -

-918 202

132 365

-

132 365

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital

Antall

Pålydende

Balanseført

Ordinære aksjer

2 000

100

200 000

Sum 200 000 Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet. Aksjonærer

Verv

Tecom AS

Styremedlem

Senter for maritim offshore drift og vedlikehold

Styreleder

Totalt antall aksjer Note 5 Egenkapital

Åpningsbalanse 21.02.2011 Årets resultat Avsatt til utbytte

Aksjekapital

Overkursfond

200 000

1 618

Antall aksjer

Eierandel

980

49,0 %

1 020

51,0 %

2 000

100,0 %

Annen Egenkapital

Sum 201 618

354 104

354 104 -

Egenkapital 31.12.2012 200 000 1 618 354 104 555 722 Note 6 Likvider I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 193 698 Skyldig skattetrekk er kr 60 358 Selskapet har oppbevart skattetrekksmidlene i samsvar med skattebetalingsloven

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 43


Referanser [1] «Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014. Perspektiver mot 2025.» (Tiltak nr 17 innebærer UPTIME Centre of Competence), utgitt av Business Region Bergen (mai 2010). [2] «Kompetansesenter for drift og vedlikehold i Bergensregionen. Anbefalinger basert på tilbakemeldinger fra bedrifter og FoU-institusjoner i regionen», utarbeidet av Menon Business Economics på oppdrag av Business Region Bergen på vegne av NCE Subsea, Maritimt Forum Bergensregionen og HOG Energi (november 2010) [3] «Forslag til strategi og handlingsplan 2011-2013», utarbeidet av Idévekst på oppdrag fra NCE Subsea (2010) [4] «FoU Forprosjekt. Kartlegging av teknologibehov relatert til automatisk overvåkning og automatisk tilstandskontroll», utarbeidet av CMR ved Magne Husebø på oppdrag for BRB (september 2011)

44

UPTIME Centre of Competence - årsmelding


UPTIME Centre of Competence - 책rsmelding 45


46

UPTIME Centre of Competence - 책rsmelding


Foto og illustrasjoner Karl Åge Holm Shutterstock Business Region Bergen Christian Michelsen Research AS Karsten Moholt AS Høgskolen i Bergen Deloitte O&G Consulting Norway Aker Solutions PwC Aibel Idé, layout/design Per Gunnar Lunde, CMR Redaktør Knut Vindenes, UPTIME Centre of Competence

UPTIME Centre of Competence - årsmelding 47


Kontaktinfo Knut Vindenes , Daglig leder Telefon: 982 34 952, epost: knut.vindenes@uptimecentre.no

Postadresse UPTIME Centre of Competence P.O. Box 6031 5892 Bergen

Torhild Borge Adm.leder Tlf: 476 68 347 epost: torhild@uptimecentre.no

Besøksadresse UPTIME Centre of Competence Fantoftvegen 38 Bergen www.uptimecentre.no/ Twitter: @UPTIMECentre LinkedIn: UPTIME Centre of Competence

UPTIME Centre of Competence - Årsmelding 2012  

For Industrien - Av industrien, årsberetning