Page 1

Ă…rsrapport Del II 2011 Annual report part II 2011


Christian Michelsen Research AS er et teknologisk forskningsinstitutt med fokus pü nÌringsrettet forskning og innovasjon. Selskapet har Universitetet i Bergen (UiB) som største eier og har et spesielt ansvar for teknologisk forskning og innovasjon i universitetets randsone. Styret ser dette som en god plattform for videre vekst. Christian Michelsen Research AS is a technological research institute with a focus on business-oriented research and innovation. The company, whose largest owner is the University of Bergen (UiB), has a special responsibility for technological research and innovation on the periphery of the University. The Board considers this to be a good platform for further growth.


Christian Michelsen Research AS er organisert som et konsern (CMR) og har som visjon å drive ”Forskning for industriell utvikling”. Selskapet har et samfunnsnyttig formål og utfører oppdrag for privat og offentlig virksomhet. Gjennom sin evne til å bringe idéer og forskningsresultater frem til kommersielle produkter og industrielle løsninger, skaper selskapet verdier for norske og internasjonale kunder, og for samfunnet. I sitt 20. driftsår hadde Christian Michelsen Research AS og CMR-konsernet en omsetning på hhv 149,3 mill.kr. og 230,9 mill.kr., og et årsresultat etter skatt på hhv -5,4 mill.kr. og -5,5 mill.kr. Bred virksomhet CMR har hoveddelen av sin oppdragsvirksomhet innen sektorene olje og gass, fornybar energi, energiteknologi, romfart, fiskeri, miljø og sikkerhet og beredskap. Konsernet har virksomhet globalt, men størsteparten av omsetningen kommer fra salg av tjenester og produkter i Norge og Europa. Hovedvirksomheten er lokalisert til Bergen. Morselskapet Christian Michelsen Research AS har tre forskningsenheter rettet mot industriell instrumentering, datateknologi/visualisering og fornybar og miljøvennlig energi - CMR Instrumentation, CMR Computing og CMR Energy. Gjennom datterselskapene GexCon AS og Prototech AS, er konsernet engasjert i eksplosjonssimulering, risikoanalyser, utvikling av nye energisystemer, mekanisk konstruksjon og design, produktutvikling og produksjon. Den underliggende drift skal være sunn og gi et positivt resultat, men vellykket teknologiutvikling har høyere prioritet enn å maksimere overskuddet. Kvalitet og godt arbeidsmiljø CMR har som mål å være et attraktivt og anerkjent forskningskonsern, med høy kvalitet, mangfold og likestilling. CMRs forskningsprofil vises blant annet i vitenskapelig publisering i internasjonale tidsskrifter. I 2011 hadde ansatte i konsernet 15 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og 59 presentasjoner på ulike faglige konferanser. Det er en viktig målsetting å øke antall publikasjoner i CMR fremover. Gjennom kvalitetssystemet SolWay søker CMR å ha fokus på kvalitet i alle ledd. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og bygge gode relasjoner til oppdragsgiverne, og tilbakemeldinger tilsier at de er gjennomgående fornøyde. Det var 142 ansatte (ekskl. stud./rådg.) i CMR konsern i 2011. 34 er kvinner og 13 av de ansatte kommer fra land utenfor Norge. I 2011 var det 3 kvinner i ledelsen. Det er 35 medarbeidere med dr.grad i konsernet. Konsernet har en turnover på 7,8 %. Arbeidsmiljøet i konsernet er generelt godt. CMR har som mål å bli mer synlig, både lokalt og nasjonalt, og konsernet hadde i 2011 god pressedekning i ulike media. Om virksomheten Det ble i 2011 utført god og interessant forskning og produktutvikling innenfor alle virksomhetsområdene i CMR. Oppdragene fra industrien utgjorde 63% av volumet, mot 70% i 2010, og var rettet mot produkt- og prosessindustrien, med hovedvekt på olje og gass. Det utenlandske oppdragsvolumet i 2011 var 30%, mot 27% i 2010. Den globale økonomiske konjunkturnedgangen hadde liten effekt på driften ved CMR i 2011. Strategisk samarbeid med universitet og høgskoler er vesentlig for CMRs videre utvikling og faglig kvalitet. Universitetet i Bergen (UiB) er den viktigste samarbeidspartneren i UoH-sektoren. Til sammen 9 masterstudenter, 3 dr.gradstudenter og 9 vitenskapelige bistillinger var tilknyttet samarbeidet.

Christian Michelsen Research AS is a technological research institute with a focus on business-oriented research and innovation. The company, whose largest owner is the University of Bergen (UiB), has a special responsibility for technological research and innovation on the periphery of the University. The Board considers this to be a good platform for further growth. Christian Michelsen Research AS is organised as a Group (CMR) and its vision is to conduct “Research for industrial development”. The company has a socially beneficial objective and has clients in both the private and public sectors. Through its ability to transform ideas and research results into commercial products and industrial solutions, the company creates value for customers in Norway and abroad, as well as for society at large. In its twentieth year of operation, Christian Michelsen Research AS and the CMR Group posted sales of MNOK 149.3 and MNOK 230.9 respectively, and a net loss after tax of MNOK 5.4 and MNOK 5.5 respectively. Broad range of business activities The bulk of CMR’s customers are within the following sectors: oil and gas, renewable energy, energy technology, aerospace, fisheries, environment, safety and emergency response. The Group has operations worldwide, but most of its revenue comes from the sale of services and products in Norway and the rest of Europe. Its main office is located in Bergen. The parent company, Christian Michelsen Research AS, has three research divisions aimed at industrial instrumentation, computer technology/visualisation, and renewable and environmentally friendly-energy – CMR Instrumentation, CMR Computing and CMR Energy. Through its subsidiaries GexCon AS and Prototech AS, the Group is engaged in explosion simulations, risk analyses, the development of new energy systems, mechanical engineering and design, and product development and production. Underlying business activities should be robust and generate a profit, but successful technological development has higher priority than maximising profits. Quality and a sound working environment CMR aims to be a recognised, high-quality research group and an attractive equal opportunity employer, with a diverse staff. CMR’s research has been published in international scientific journals. In 2011, the Group’s employees had 15 publications in international scientific journals and 59 presentations at various academic conferences. It is an important objective to increase the number of CMR’s publications in the future. Using the quality assurance system, SolWay, CMR aims to focus on quality in all aspects of its work. CMR works continuously to develop and build good relationships with clients and feedback indicates that they are consistently satisfied with our work. CMR had 142 employees (excl. students/consultants) in 2011, of whom 34 were women, and 13 employees were from countries outside of Norway. In 2011, there were three women in executive management positions. The Group has 35 employees with doctorates. The Group has an employee turnover rate of 7.8 per cent. The working environment in the Group is generally good. CMR aims to be more visible, both locally and nationally, and, in 2011, the Group had good press coverage in various media. About the company In 2011, all of CMR’s business areas conducted good and interesting research and product development. Industrial projects accounted for 63 per cent of CMR’s volume of work, compared to 70 per cent in 2010, mainly from the product and process industry, with an emphasis on oil and gas. In 2011, the volume of foreign orders was 30 per cent,

3


I 2011 var det ved CMR 8 vitenskapelige bistillinger fra UiB. CMR hadde 3 bistillinger ved UiB. Samarbeidet mellom UiB, UNI Research og CMR ble videre utviklet i 2011, gjennom arbeidet i de tre forskningssentrene for miljøvennlig energi og CCS, NORCOWE, CGER og SUCCESS. I 2011 var 1 vitenskapelig bistilling knyttet til samarbeidet med Høgskolen i Bergen. CMR samarbeider også med andre regionale og nasjonale kompetansemiljøer, som Ekspertsenter i Undervannsteknologi (NCE Subsea). I 2011 var CMR med å stifte en interesseorganisasjon for maritim og offshore drift og vedlikehold i Bergen sammen med en rekke offentlige og industrielle aktører. Christian Michelsen Research AS Morselskapet Christian Michelsen Research AS mottok i 2011 7,2 mill.kr. i grunnbevilgning fra NFR. Grunnbevilgning er basisbevilgningen for instituttsektoren og er viktig for gjennomføring av langsiktige og strategiske kompetansebyggende teknologiprosjekter og nettverksaktiviteter i instituttene. Styret mener det er nødvendig å løfte norske bevilgninger til et nivå nærmere andre europeiske institutter. Christian Michelsen Research AS hadde en omsetning i 2011 på 149,3 mill.kr. med et driftsresultat på -4,2 mill.kr. Prototech AS Datterselskapet Prototech AS har hovedkompetanse innen energiteknologi, mekanisk design, produktutvikling og produksjon. Prototech AS hadde en omsetning på 43,9 mill.kr. med et driftsresultat på -3,2 mill.kr. GexCon AS Datterselskapet GexCon AS, som har kompetanse og programvare innen eksplosjonssimulering og risikoanalyse. Selskapet har styrket sin internasjonale posisjon betydelig i 2011, bl.a. gjennom etablering av ny virksomhet i Australia. GexCon AS hadde en omsetning i 2011 på 54,9 mill.kr. med et driftsresultat på 6,9 mill.kr. Tecom AS Datterselskapet Tecom AS, har som formål å håndtere kommersialisering og ivareta IPR i konsernet. Tecom AS hadde ingen omsetning i 2011 og et driftsresultat på – 0,2 mill.kr. Innovasjon CMR har sterk fokus på innovasjon og bidro i 2011 til å etablere et nytt selskap innen sertifisering og produksjon av medisinsk utstyr, Michelsen Medical AS. HMS Det er rapportert om 4 hendelser og 4 tilløp til hendelser i CMR i 2011. Ingen av hendelsene resulterte i personskade eller sykefravær. Konsernets virksomhet har ikke hatt uhell som har ført til skade på det ytre miljø. Virksomheten er ikke underlagt konsesjonsvilkår eller krav om utslippstillatelse, men konsernet har bestemmelser og etablert praksis for å unngå skader på ytre miljø. Styret vil fortsatt ha fokus på langsiktig HMS-arbeid. Sykefraværet i 2011 var 2,8 %. Det er under gjennomsnittet i industrien. Konsernet vil arbeide aktivt for å holde sykefraværet lavt også fremover. Likestilling CMR arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten. Ved rekruttering, både internt og eksternt, prioriteres faglige kvalifikasjoner.

4

compared to 27 per cent in 2010. The global economic recession had little effect on CMR’s operations in 2011. Strategic cooperation with universities and colleges is essential for CMR’s future development and professional quality. The University of Bergen (UiB) is CMR’s primary partner in the University and College sector. A total of nine master students, three doctoral students and nine part-time scientific positions were included in this collaboration. In 2011, CMR had eight part-time scientific employees from UiB. CMR had three part-time employees at UiB. The collaboration between UiB, UNI Research and CMR was expanded in 2011, through the work at the three research centres for environmentallyfriendly energy and CCS, NORCOWE, CGER and SUCCESS. In 2011, there was one part-time scientific position attached to the collaboration with Bergen University College. CMR also collaborates with other regional and national expertise pools, such as NCE Subsea. In 2011, CMR co-founded a special interest organisation for maritime and offshore operations and maintenance in Bergen, along with a number of public and industrial companies and bodies. Christian Michelsen Research AS The parent company, Christian Michelsen Research AS, received a grant of MNOK 7.2 from the Research Council of Norway in 2011, which is the basic grant for the research institute sector and is important for the execution of long-term and strategic competence-building technology projects and networking activities in the institutes. The Board believes that it is necessary to lift Norwegian funding to a level closer to that of other European institutes. In 2011, Christian Michelsen Research AS posted sales of MNOK 149.3 and an operating loss of MNOK 4.2. Prototech AS The subsidiary Prototech AS has its primary competence in energy technology, mechanical design, product development and production. Prototech AS posted sales of MNOK 43.9, with an operating loss of MNOK 3.2. GexCon AS The subsidiary GexCon AS has expertise and software within explosion simulation and risk analysis. The company significantly strengthened its international position in 2011 by, among other things, establishing new operations in Australia. In 2011, GexCon AS posted sales of MNOK 54.9, with an operating profit of MNOK 6.9. Tecom AS The subsidiary Tecom AS’s object is to manage commercialisation procedures and protect the company’s IPR. Tecom AS had no revenue in 2011 and posted an operating loss of MNOK 0.2. Innovation CMR has a strong focus on innovation and, in 2011, helped to establish a new company within certification and production of medical equipment, Michelsen Medical AS. HSE In 2011, four incidents and four near-accidents were reported at CMR. None of these incidents resulted in injury or time off work. The Group has not had any accidents that have resulted in damage to the external environment. The Group’s activities are not subject to licensing conditions or requirements for emissions permits, but the Group has its own regulations and has established practices to prevent damage to the external environment. The Board will continue to focus on long-term HSE work. Absence due to illness was 2.8 per cent in 2011, which is below average in the industry. The Group will


Det underrepresenterte kjønn vil i større grad bli oppfordret til å søke. På denne måten vil selskapet forsøke å øke kvinneandelen i de stillingskategorier hvor denne er særskilt lav. Tiltak for å hindre diskriminering mv. Konsernet arbeider også aktivt og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Eierforhold og organisasjon Christian Michelsen Research AS hadde pr. 31.12.2011 følgende aksjonærer: Universitetet i Bergen 50%, UNI Research AS 35%, Statoil New Energy AS 5%, Sparebanken Vest 5% og CGG Veritas Services Norway AS 5%. I henhold til aksjonæravtale og vedtekter kan CMR ikke dele ut utbytte. Hans Olav Lindal og Cato Bolstad gikk ut av styret i 2011 og som nye styremedlemmer ble valgt Signy Midtbø Riisnes og Arne Rokkan. Ansattevalgt styremedlem Jon Oddvar Hellevang gikk ut av styret i 2011 og Ole Jacob Taraldset ble valgt inn som nytt ansattevalgt styremedlem. Styret takker de avgåtte styremedlemmer for deres engasjement og innsats i CMR-styret. Utviklingen fremover CMR hadde en samlet personellvekst og kapasitetsøkning gjennom 2011. De bransjemessige utsiktene for CMR fremover er relativt gode, og det legges opp til en videre økning i kapasitet i 2012. I forhold til våre eiere, oppdragsgivere og omkringliggende industri er det behov for mer og bredere kompetanse innenfor alle konsernets kjerneområder. Det er spesielt viktig å styrke kompetanse og organisasjon innenfor miljøvennlig energi og energiteknologi. CMR arbeider aktivt sammen med andre relevante kompetansemiljøer i Bergen for å øke samhandlingen, gjennom å tilrettelegge for forskningssamarbeid på utvalgte fagfelt. Sunn økonomisk stilling I sitt 20. driftsår hadde CMR konsern en omsetning på 230,9 mill.kr, en økning på 8,4 % fra året før. Driftsresultatet var -4,3 mill.kr, og årsresultatet etter skatt -5,5 mill.kr. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var på 1,6 mill. kr. Omløpsmidler utgjorde 223,9 mill.kr pr 31.12.2011, hvorav 132,2 mill.kr var i kontanter og verdipapirer. Konsernets likviditet vurderes som god. Egenkapitalen i CMR utgjør 134,4 mill.kr, som tilsvarer en egenkapitalgrad på 50,8 %. Christian Michelsen Research AS mottok tilbake i 2009 et varsel om mulig skatteplikt. Selskapet anfører at vi ikke har erverv til formål, og dermed er en skattefri institusjon. Det vises til ytterligere omtale i note nr. 14. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av CMR konsern. Resultatet i 2011 er negativt, hovedsakelig knyttet til en sterk økning i pensjonskostnader og et svakt finansresultat, men konsernet er likevel i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med regnskapsloven §3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og at denne er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Finansiell risiko Kredittrisiko knyttet til kunders økonomiske evne til å oppfylle sine forpliktelser har historisk sett vært lav og ved utgangen av 2011 vurderes den fortsatt som lav. CMR

be working actively to keep sick leave at continued low levels. Equality CMR works actively, purposefully and systematically at being an equal opportunity employer. Professional qualifications are prioritised, both internally and externally, during recruitment processes. Emphasis is placed on encouraging the relevant underrepresented gender to apply for available positions. The company hopes that this will increase the proportion of women in the job categories where they are particularly under-represented. Measures to prevent discrimination, etc. The Group is also working actively and systematically to promote the objectives of the Norwegian Anti-Discrimination Act within its business, namely to promote equality, ensure equal opportunities and rights and to prevent discrimination based on functional ability, ethnicity, nationality, family origin, skin colour, language, religion or beliefs. The Group’s activities on this front include recruitment, pay and working conditions, promotion, professional development opportunities and protection from harassment. Ownership and organisation As of 31 December 2011, Christian Michelsen Research AS had the following shareholders: University of Bergen 50 per cent, UNI Research AS 35 per cent, Statoil New Energy AS 5 per cent, Sparebanken Vest 5 per cent and CGG Veritas Services Norway AS 5 per cent. According to the shareholder agreement and the Articles of Association, CMR may not distribute dividends. Hans Olav Lindal and Cato Bolstad stepped down from the Board in 2011 and Signy Midtbø Riisnes and Arne Rokkan were elected as new Board members. Employee-elected Board member, Jon Oddvar Hellevang, stepped down from the Board in 2011 and Ole Jacob Taraldset became the new employee-elected Board member. The Board would like to thank the departing Board members for their dedication and efforts on CMR’s Board of Directors. Future development CMR saw an increase in both personnel and capacity in 2011. CMR’s future business prospects are relatively good, and the Group plans to further increase its capacity in 2012. In relation to our owners, clients and associated industries, there is a need for more and broader competence in all of the Group’s core business areas. It is especially important to strengthen the Group’s competence and organisation within environmentally-friendly energy and energy technology. CMR is actively working with other relevant expertise pools in Bergen to improve cooperation by facilitating collaborative research in selected specialist fields. Healthy financial position In its twentieth operating year, the CMR Group posted sales of MNOK 230.9, an increase of 8.4 per cent from the previous year. The operating loss came in at MNOK 4.3, with a net loss after tax of MNOK 5.5. The cash flow from operating activities in the Group was MNOK 1.6. Current assets amounted to MNOK 223.9 as of 31 December 2011, of which MNOK 132.2 related to cash and cash equivalents and securities. The Group’s liquidity is considered good. Equity in CMR is MNOK 134.4, giving an equity ratio of 50.8 per cent. In 2009, Christian Michelsen Research AS was notified that it may be subject to taxation. The company argues that it is a non-profit organisation and is therefore a tax-exempt institution. Refer to note 14 for more information. The Board believes that the annual financial statements provide a correct picture of the CMR Group. The Group posted an operating loss for 2011, mainly due to a strong increase in pension costs and weak financial results, but the Group is still in a healthy economic and financial position. In accordance with section 3, paragraph 3a of the

5


konsern er eksponert for valutasvingninger. Det er ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere denne risikoen. CMR konsern har ved utgangen av 2011 plassert 103,9 mill.kr. i verdipapirfond. Forvaltningsstrategien legger opp til en lav risikoprofil, med hoveddelen plassert i kortsiktige rentepapirer med lav risiko og en mindre andel i aksjefond. Årsresultat og disponering Styret foreslår at årets underskudd dekkes av annen egenkapital.

Norwegian Accounting Act, it is confirmed that the company satisfies the conditions to continue as a going concern and that these financial statements have been prepared on this basis. Financial risk Credit risk associated with our customers’ ability to meet their financial obligations has historically been low, and was still considered low at the close of 2011. The CMR Group is exposed to exchange rate fluctuations. No forward contracts or other agreements have been entered to reduce this risk. At the close of 2011, the CMR Group had placed MNOK 103.9 in securities funds. The portfolio management strategy is to keep a low risk profile, with the majority of these assets placed in short-term interest securities with low risk and a smaller amount in unit trusts. Appropriation of net loss for the year The Board proposes that the loss for the year be covered by other equity.

Bergen, 12. 04. 2012

Ingolf Søreide Leder / Chairman

Anne Marit Blokhus Nestleder / Deputy Chairman

Anne Ansnes Hageberg

Gro Hatleskog

Ørjan Knudsen

Signy Midtbø Riisnes

Arne Rokkan

Hans Petter Sejrup

Ole Jacob Taraldset

Arvid Nøttvedt Adm.direktør / President and CEO

6


REGNSKAP 2011 Accounts 2011

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Christian Michelsen Research AS (CMR) og datterselskapene GexCon AS, Prototech AS og Tecom AS. Datterselskapene er eiet 100% av Christian Michelsen Research AS. Konsernet omfatter også datterselskapene Cellpower AS, Michelsen Medical AS, Pipetech Innovation AS, GexCon UK Ltd, GexCon US Inc og GexCon Australia Pty Ltd. Beløp i 1 000 kroner.

The consolidated (group) accounts include the mother company Christian Michelsen Research AS (CMR) and the subsidiares GexCon AS, Prototech AS and Tecom AS. The subsidiares are owned 100% by Christian Michelsen Research AS. The group also consits of the subsidiaries Cellpower AS, Michelsen Medical AS, Pipetech Innovation AS, GexCon UK Ltd, GexCon US Inc and GexCon Australia Pty Ltd. Currency in kNOK.

Resultatregnskap/Income statement onsern/Group Konsern/Group K 2011 2010 Driftsinntekter/Operating income Driftskostnader/Operating expenses Driftsresultat/Operating result

CMR 2011

CMR 2010

149 341 153 519 -4 178

121 585 115 631 5 954

230 960 235 276 -4 316

213 110 206 950 6 160

-614 -4 930 583

7 930 14 090 -24

Netto finansposter/Financial income and expenses -1 233 Ordinært resultat før skatt/Operating result before tax -5 411 Skattekostnad/Tax expenses 0

6 337 12 291 -73

-5 514

14 114

Årets resultat/Annual Results

-5 411

12 364

CMR 2011

CMR 2010

0 25 948 29 005 54 953

0 10 709 22 994 33 703

Balanse/Balance Konsern/Group Konsern/Group 2011 2010

6 865 28 313 5 777 40 955

4 700 12 741 1 876 19 317

397 91 263 103 852 28 382 223 894

2 474 74 517 105 852 40 811 223 654

Varer/Inventories Fordringer/Debtors Andeler i verdipapirfond/Unquoted security funds Bankinnskudd, kontanter o.l./Cash and bank deposit Sum omløpsmidler/Total current assets

189 61 744 103 852 7 093 172 878

2 259 39 432 105 852 17 478 165 021

264 849

242 971

SUM EIENDELER/Total assets

227 831

198 724

28 000 105 814 134 429

28 000 112 121 140 042

Innskutt egenkapital/Paid-in capital Opptjent egenkapitalRetained earnings Sum egenkapital/Total equity

28 0000 96 267 124 267

28 000 101 678 129 678

32 579 17 408 80 434 130 420

26 031 18 501 58 396 102 929

Avsetninger for forpliktelser/Provisions Annen langsiktig gjeld/Other long-term liabilities Kortsiktig gjeld/Current liabilities Sum gjeld/Total liabilities

22 163 17 408 63 944 103 565

16 950 17 408 34 688 69 046

SUM EGENKAPITAL OG GJELD/ Total equity and liabilities

227 831

198 724

264 849 242 971

Immaterielle eiendeler/Intangible fixed assets Varige driftsmidler/Tangible fixed assets Finansielle eiendeler/Financial fixed assets Sum anleggsmidler/Total fixed assets

7


Visiting Address CMR Fantoftvegen 38 Bergen, Norway Postal Address CMR P.O. Box 6031 Postterminalen NO- 5892 Bergen Norway Telephone +47 55 57 40 40 Contact information@cmr.no www.cmr.no The CMR group

CMR Account 2011  

account, CMR 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you