__MAIN_TEXT__

Page 1

Skattejag-

BY BEL Hierdie Bybel behoort aan


Skattejag-

BYBEL


Outeursreg © 2017

Christelike Media Bybels is ’n druknaam van Christelike Media Publiseerders Kommandeurstraat 57, Welgemoed, 7530 Posbus 4502, Durbanville, 7750 Reg no 2010/008573/07 Alle regte voorbehou.

Die Bybelteks wat in hierdie boek aangehaal word, is geneem uit die Bybel in Afrikaans 1983-vertaling met herformulerings tot en met 1992 ©Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1983, 1992. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou. Konsep: Ewald van Rensburg, Nico Simpson Medewerkers: Ewald van Rensburg (spanleier), Chris de Wet, Faani Engelbrecht, Gielie Loubser, Siegfried Louw, Douglas Stanley, Brenda Visser Redaksie: Noeline N Neumann (opdraggewende redakteur), Thea Brink (redakteur), Hans Linde (proefleser) Konsultante: Prof Yvonne van Ee, Dr Vic Brink, Prof Stephan Joubert, Janet Hardie Ontwerp & bladuitleg: Luke Flowers (sketse), Trinity Loubser (ontwerp), Pieter Traut (bladuitleg) ISBN: 9781920592684


Nota aan ouers Tradisioneel dink ons kinders het iets geleer as hulle ’n sekere hoeveelheid stof kan onthou. In hierdie boek wil ons egter die kind se hele wese – hart, siel, verstand en liggaam – betrek. Ons wil hom of haar help om die Bybel se boodskap op ’n aktiewe manier, deur middel van allerhande ervarings, te ontdek. Ons glo leer begin met ervaring. Dit lei tot refleksie, die inkorporeer van nuwe idees, evaluasie en toepassing. Mense werk op uiteenlopende maniere deur hierdie proses. • •

• •

Party wil inligting versamel en probleme oplos deur daaroor te praat. Hulle werk graag in groepe. Party verkies ’n logiese benadering. Hulle werk graag met idees, en verlang goeie verduidelikings en reguit antwoorde. Hulle hou van navorsing en analise. Party wil probleme oplos, teorieë toepas en praktiese oplossings uitwerk en toepas. Party maak staat op hulle intuïsie eerder as logiese argumente. Hulle hou van ’n praktiese benadering, en ook van nuwe uitdagings en ervarings.

Kinders het ook almal hulle voorkeurmanier van leer. Visuele leerders leer deur middel van konkrete vorms, prente en woorde op papier. Kinestetiese leerders wil deur middel van bewegings leer. Hulle wil ook met die regte objekte werk. Ouditiewe leerders maak staat op hulle luister- en ritmiese vaardighede wanneer hulle leer. In hierdie boek kan kinders die skattejagte uitsoek wat by hulle manier van leer en ook by hulle spesifieke ontwikkelingstadium pas. Later sal hulle bes moontlik ander skattejagte verkies. Ons het nege maniere gekies waardeur kinders leer: logiese redenasie, visualisering, gesprekke, leer saam met ander (die gebruik van interpersoonlike vaardighede), refleksie (die gebruik van intrapersoonlike vaardighede), die ervaring van emosies, eksperimentering en doen, kinestese (gebruik van beweging), en die buitelug. Verskillende leeraktiwiteite (die skattejagte) word in die Bybelteks geïnkorporeer in die vorm van kort inskrywings. Die lesers word ook op hulle reis deur die Bybel vergesel deur nege karakters wat ons die Weggies noem. Elke Weggie verteenwoordig ’n ander manier van leer. Hulle help die kinders om hulle pad deur die Bybel te vind en die skatte daarin te ontdek. Daar is ’n beskrywing van elke Weggie en sy of haar tipe skattejag op bladsy 15. Ons gebruik die teks van die 1983-vertaling van die Bybel.


Inhoudsopgawe Die boeke van die Bybel Hoe om jou skattejag te begin … Kampterrein Lewe die Woord Groet die Weggies

8 10 12 14 15

DIE OU TESTAMENT Israel se verbondsgeskiedenis Genesis Eksodus Levitikus Numeri Deuteronomium Josua Rigters Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Konings 2 Konings 1 Kronieke 2 Kronieke Esra Nehemia Ester

24 86 136 170 216 260 290 322 330 374 408 448 486 520 562 578 602

Die wysheidsboeke van Israel Job Psalms Spreuke Prediker Hooglied

658 668 798 848 866

Die profete van Israel Jesaja Jeremia Klaagliedere Esegiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Miga Nahum Habakuk Sefanja Haggai Sagaria Maleagi

880 982 1066 1080 1142 1164 1178 1188 1204 1210 1216 1228 1236 1244 1252 1258 1272


DIE NUWE TESTAMENT Verhale oor Jesus Die Evangelie van Matteus Die Evangelie van Markus Die Evangelie van Lukas Die Evangelie van Johannes Die Handelinge van die apostels

1282 1330 1362 1412 1452

Briewe van Paulus Die brief aan die Romeine Eerste brief aan die Korintiërs Tweede brief aan die Korintiërs Die brief aan die Galasiërs Die brief aan die Efesiërs Die brief aan die Filippense Die brief aan die Kolossense Eerste brief aan die Tessalonisense Tweede brief aan die Tessalonisense Eerste brief aan Timoteus Tweede brief aan Timoteus Die brief aan Titus Paul’s letter to Philemon

1498 1522 1544 1560 1572 1582 1592 1600 1608 1614 1624 1632 1638

’n Brief oor getrouheid Die brief aan die Hebreërs

1640

’n Brief oor wysheid Die brief van Jakobus

1658

Briewe van ander leiers Eerste brief van Petrus Tweede brief van Petrus Eerste brief van Johannes Tweede brief van Johannes Derde brief van Johannes Die brief van Judas

1668 1678 1686 1694 1698 1702

’n Visioen Die openbaring aan Johannes

1708

Kaarte Uittog uit Egipte Paulus se lewe & bediening Bediening van Jesus

1734 1736 1738

’n Aantal belangrike Bybelverhale om te lees Die Weggies is soos Bybelkarakters …

1739 1740


Boeke van die

Ou Testa m ent ISRAEL SE VERBONDSGESKIEDENIS Genesis Eksodus Levitikus Numeri Deuteronomium Josua Rigters Rut

1 Samuel 2 Samuel 1 Konings 2 Konings 1 Kronieke 2 Kronieke Esra Nehemia Ester

DIE WYSHEIDSBOEKE VAN ISRAEL Job Psalms

Spreuke Prediker Hooglied

DIE PROFETE VAN IS

Jesaja Jeremia Klaagliedere Esegiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja 8

RAEL

Jona Miga Nahum Habakuk Sefanja Haggai Sagaria Maleagi


Boeke van die

Nuwe Testa m ent VERHALE OOR JESUS Matteus Markus Lukas

Johannes Handelinge

PAULUS SE BRIEWE Romeine 1 Korintiërs 2 Korintiërs Galasiërs Efesiërs Filippense Kolossense

1 Tessalonisense 2 Tessalonisense 1 Timoteus 2 Timoteus Titus Filemon

’n BRIEF O OR GETROUHEID

’n BRIEF OOR GELO OF

Hebreërs

Jakobus

BRIEWE VAN ANDER LEIERS 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes

2 Johannes 3 Johannes Judas

’n VISIOEN Openbaring 9


Hoe om jou skattejag te begin … Om die Bybel te lees is ’n groot avontuur. Daar wag allerhande skatte vir jou om te ontdek!

Gewoonlik is daar net een skatkis aan die einde van ’n skattejag. Die een wat eerste by die skatkis kom, kry alles. Die Bybel is nie so nie. Daar is genoeg skatte vir almal. Jy kan ’n skat op elke bladsy van die Bybel kry. Hierdie skattejag sal nooit vervelig raak nie. Jy sal elke dag nuwe maniere vind om nuwe skatte te ontdek en nuwe dinge te leer.

10


Om reg te maak vir jou reis deur die Bybel, moet jy eers na die opleidingskamp vir skattejagters gaan. Daar sal jy die Weggies kry. Hulle name is Groenie, Pratie, Dinkie, Sienie, Samie, Selfie, Doenie, Hartie en Singie. Hulle gaan saam met jou op jou skattejag en sal jou help om allerhande skatte te vind. Hulle sal jou ook help om die skatte wat jy vind, te gebruik. Maar voordat jy die Weggies ontmoet, moet jy eers opleiding kry. Jou eerste taak is om die gebied waardeur jy gaan reis, te leer ken. Jy sal sien hoe die verskillende dele van die Bybel by mekaar pas. Wanneer jy dan die Bybel lees, sal jy weet wat voorheen gebeur het, wat nou gebeur en wat nog moet gebeur. Hierdie kaart in jou kop sal jou help met jou skattejag. Jy weet seker dat die Bybel uit twee dele bestaan, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die skatte in die Bybel kom in baie vorms. Daar is briewe, gedigte, stories, profete se boodskappe, spreuke en liedere. Hulle pas almal mooi saam en elkeen is ’n deel van die kaart wat ons help om skatte te vind. ’n Mens kan die Bybel ook in ses dele verdeel. Hierdie ses dele verduidelik God se plan met ons. Dit lei sy kinders na die skatte wat Hy vir hulle reggemaak het.

Jou opleidingskamp vir die skattejag begin … As jy by die kampterrein begin, sal jy na ’n kort stappie by Terrein 1 kom.

11


Filemon


Filemon 4–5 Die goeie dinge wat Paulus oor Filemon gehoor het, het hom baie bly gemaak. Selfie wonder hoe jy voel wanneer jy goeie nuus hoor. Watter nuus maak jou bly? Dink aan al die goeie nuus wat jy die afgelope week gehoor het. Skryf dit neer, en bêre dit. Jy kan daarna gaan kyk as dit die dag sleg gaan. ’n gevangene ter wille van Christus Jesus, en van ons broer Timoteus. 1 VanAanPaulus, Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Affia en aan Argippus, 2

ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis bymekaarkom. 3 Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Filemon se liefde en geloof 4 Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God 5omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. 6My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou ’n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. 7Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkwik het. Paulus pleit vir Onesimus 8 Daarom, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, 9doen ek liewer ’n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat ’n ou man is en nou ook ’n gevangene ter wille van Christus Jesus. 10Ek doen ’n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. 11Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar sowel vir jou as vir my. 12 Ek stuur hom na jou toe terug, en my hart gaan saam met hom. 13 Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien terwyl ek ter wille van die evangelie ’n gevangene is. 14Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye

Filemon 14 Paulus wil nie hê Filemon moet sy slaaf terugneem omdat hy moet nie, maar omdat hy graag wil. Party keer doen ’n mens iets vir iemand anders omdat jy moet, en party keer omdat jy wil. Wat is die verskil tussen die twee? Pratie sê: Gesels saam oor waarom dit party keer belangrik is om vir iemand ’n guns te doen al wil jy dit nie doen nie.

1638 | FILEMON 1


Filemon 17 Filemon was dalk nog baie kwaad vir sy wegloopslaaf. Tog vra Paulus hom om Onesimus te vergewe. Hy was boonop seker dat Filemon dit sal doen, want hy en Filemon was vriende. Soek dinge wat Paulus en Filemon se vriendskap sterk gemaak het in vers 4, 5, 7, 8 en 9. Gesels nou saam oor vriende. Noem drie dinge wat jy graag in jou vriende wil sien. Samie sê: Dink jy hulle kan daardie dinge in jou sien? keuse. 15Miskien was hy ’n kort tydjie van jou af weg juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry, 16nou nie langer net as ’n slaaf nie, maar meer as ’n slaaf: as ’n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my; hoeveel te meer sal hy dit dan nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. 17 Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy my sou ontvang. 18As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. 19Hier skryf Filemon ek, Paulus, met my eie hand: “Ek sal betaal.” Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy aan my te danke het nie. Paulus skryf dikwels oor slawe 20 Ja, broer, in die Naam van die Here, bewys en hulle eienaars. Hy verduidelik my hierdie guns. Maak my hart bly, soos ’n broer hoe Christen-slawe en Christenin Christus. 21Ek skryf aan jou in die vertroue eienaars moet optree. Slawe moet dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy hulle werk doen asof hulle dit vir selfs meer as dit sal doen. 22Hou sommer ook vir Jesus doen. Eienaars moet onthou my huisvesting gereed, want ek hoop dat God, dat hulle slawe hulle broers is, en in antwoord op julle gebede, my aan julle sal hulle met respek behandel. teruggee. Later het Christene besef dat slaGroete en heilwense werny verkeerd is en dit stopgesit. 23 Epafras, wat saam met my ter wille van Daar is vandag nog plekke waar Christus Jesus ’n gevangene is, stuur vir kinders verkoop word en soos jou groete; 24ook my medewerkers Markus, slawe moet werk. Ons moet doen Aristargos, Demas en Lukas stuur groete. wat ons kan om dit ook stop te sit. 25 Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees!

FILEMON 25 | 1639


’n Brief oor getrouheid

Die brief aan die Hebreërs Het jy geweet?

• Ons weet nie wie die skrywer van Hebreërs is nie. • Die boek is eintlik een lang preek. • Daar is baie aanhalings en voorbeelde uit die Ou Testament in die boek.

Waaroor gaan die boek Hebreërs?

• Die boek is geskryf vir mense wat baie swaar gekry het omdat hulle in Jesus glo.

• Hulle het moedeloos geword en wou ophou om Jesus te volg. • Die skrywer herinner hulle aan alles wat Jesus vir hulle gedoen het. • Hy sê dat Jesus belangriker is as engele, Abraham, Moses en die hoëpriester.

• Jesus het vir alle mense ’n volmaakte geskenk gebring. Dit is die geskenk van verlossing.

• Jesus se offer aan die kruis is genoeg om ons vir altyd te verlos. Belangrike gedeeltes in Hebreërs

• Jesus is bo alles en almal (Hebreërs 1). • Omdat Jesus gesterf het, kan daar vrede tussen God en die mense wees (Hebreërs 4 – 8).

• Jesus se offer is die beste geskenk ooit (Hebreërs 9:23–28). • Jesus se offer is genoeg om ons vir altyd te verlos (Hebreërs 10:11–18). • Jesus se offer maak dat gelowiges deel is van God se familie (Hebreërs 10:19–25).

• Só lyk geloof (Hebreërs 11). • Hou jou oog op Jesus (Hebreërs 12:13). • Leef vir Jesus (Hebreërs 13:19).

1640

Profile for Christian Media Publishing

Kyk binne skattejagbybel  

Kyk binne skattejagbybel  

Advertisement