Page 1

wêreld vandag. Die kerk moet – volgens sommige voorstan-

ders van hierdie rigting – die evangeliese boodskap van die Bybel so Die skrywer tree nugter en tog ferm met denkers uit hierdie oord bel, toets daarna die sienswyses van die emergent-skrywers hieraan en vra eindelik wat ons in die lig van die Skrif moet doen om die mens van die derde millennium in die kerk van Jesus Christus sy

EEN!

in gesprek. Hy vind sy uitgangs-punt in die waarhede van die By-

is die

aanpas dat dit in die behoeftes van die postmoderne mens voorsien.

Jesus

D

ie “Emerging Church” is die gonswoord in die teologiese

regmatige plek te laat inneem. Vir elkeen wat by vandag se gesprek lende lidmate – is hierdie boek ’n moet. Prof Johan Janse van Rensburg is emeritus-professor van die Universiteit van die Vrystaat, waar hy hoof van die departement Praktiese Teologie was. Hy is steeds as navorser verbonde aan die Fakulteit Teologie van die UV en is ook buitengewone professor aan die NoordwesUniversiteit. Hy is ’n akademies-gegradeerde van die Nasionale Navorsingsfonds en doen tans navorsing oor armoede. Meer as 50 wetenskaplike en semiwetenskaplike artikels het in tydskrifte, koerante en geakkrediteerde wetenskaplike tydskrifte verskyn. Benewens drie proefskrifte het agt boeke ook uit sy pen die lig gesien. Hy is tans ook tentmaker-leraar by die Dutch Reformed Church Andrew Murray (Bloemfontein) en ondervoorsitter van die moderamen van die NG Kerk in die Vrystaat.

Johan Janse van Rensburg

oor die bood-skap van die Bybel wil bybly – teoloë en belangstel-

Jesus is die EEN!

Verloor ons nie die evangelie in die Emerging Church nie?

Johan Janse van Rensburg

Johan Janse van Rensburg Jesus die een2.indd 1

2011/09/19 09:30:44 PM


jesus-is-die-een_proof1.indd 1

2012/02/27 04:53:11 PM


jesus-is-die-een_proof1.indd 2

2012/02/27 04:53:37 PM


JESUS IS DIE EEN! Verloor ons nie die Evangelie in die Emerging Church nie?

Johan Janse van Rensburg

jesus-is-die-een_proof1.indd 3

2012/02/27 04:53:37 PM


jesus-is-die-een_proof1.indd 4

2012/02/27 04:53:37 PM


Outeursreg©2011 Christelike Media Publikasies www.christelikemediapublishing.com Reg no: 2010/008573/07 Alle regte voorbehou Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder die skriftelike toestemming van die uitgewer rereproduseer of in enige vorm of langs enige eletroniese of neganiese weg weergegee word nie, hetsy deur fotokopiëring, bandopname, laserskyf of enige ander stelsel van inligtingsbewaring. Tensy anders aangedui, is die Bybelteks wat in heirdie boek aangehaal word, geneem uit die 1983-vertaling met herformulerings van die Bybel in Afrikaans. Kopiereg © 1983, 1990, Bybelgenootskap van Suid –Afrika. Met toestemming. Uitgewersnota. Die uitgewer glo dat gesonde teologiese debat oor geloofsonderwerpe belangrik is vir die soeke na en die vorming van geloofswaarhede van ons dag. Trouens, deur die eeue het ernstige debate oor die kernwaarhede van die Christelike geloofkeer op keergelei tot ‘n beter verstaan van die geloofswaarhede van die Christelike Kerk. Dit is nie die taak van die uitgewer om standpunte te stel of te beїnvloed nie. Die uitgewer bepaal wel die styl van die gesprek. Daarom is die standpunte in hierdie werk nie noodwendig die standpunt van die uitgewernie. Eerste uitgawe, eerste druk 2011 ISBN 978-1-920460-26-6

jesus-is-die-een_proof1.indd 5

2012/02/27 04:53:37 PM


jesus-is-die-een_proof1.indd 6

2012/02/27 04:53:37 PM


INHOUDSOPGAWE

Voorwoord: prof Piet Strauss Voorwoord: die outeur

AFDELING A Die Jesus van die Skrif 1 Jesus is die Een 2 Die weg, die waarheid en die lewe 3 Wie oordeel? 4 Geen ander Naam 5 Wie Jesus is 6 Kan ons seker wees? 7 God het belowe 8 Afskeidswoorde 9 Verdeeldheid 10 Hou vas aan die geloof 11 Die heelal hou asem op 12 Wie het die dood oorwin? 13 Het die kerk ’n toekoms?

AFDELING B Die ander teologie 14 ’n Ander evangelie? 15 ’n Ander Jesus 16 ’n Ander manier van kerk-wees 17 Inter-religie 18 Ervaring bo alles 19 Ontdek jouself 20 En die hemel? 21 Wat dan van die Bybel?

jesus-is-die-een_proof1.indd 7

2012/02/27 04:53:37 PM


AFDELING C “Emerge” in perspektief 22 Dit is nie verkeerd om die kerk te laat “emerge” nie 23 Die kerk het ’n taak na buite 24 Die opbou van die kerk is ewe belangrik 25 ’n Terugkeer na die Nuwe-Testamentiese kerk is nie so eenvoudig nie 26 Ervaring in godsdiens is noodsaaklik, maar nie absoluut nie 27 ’n Laaste woord Bibliografie

jesus-is-die-een_proof1.indd 8

2012/02/27 04:53:38 PM


VOORWOORD: PROF PIET STRAUSS Dit moet verwelkom word dat professor en kollega Johan van Rensburg in hierdie boek met voorstanders van die idee van ’n “emerging” (ontluikende) kerk in gesprek tree. Dit is ook verantwoord dat die gebruik van die Bybel en ’n konsentrasie op Jesus Christus as die enigste Middelaar en Verlosser tussen God en die mense in die proses nie agterbly nie. Hoewel Johan hom Bybels en teologies probeer begrond, skryf hy in ’n maklik volgbare taal en styl wat die boek ook vir die nie-teoloog oopmaak. Die debat oor die ontluikende kerk en alles wat daarmee saamhang, verkeer in Suid-Afrika en onder gereformeerdes hier te lande nog in sy kinderskoene. Die verklaarde doel van die skrywer om krities-ontspanne en eerlik met mede-Christene oor die saak in gesprek te tree, sal hierdie debat beslis stimuleer. Ter wille van die eer van God of vanuit ’n motief van Soli Deo Gloria (in alles aan God alleen die eer) is so ’n gesprek noodsaaklik. Voorstanders van eerlike gesprekvoering in kerk en teologie in SuidAfrika moet eenvoudig daarteen waak dat kritiek relevante gesprekskanale verstop. So ’n verskynsel strem die regte begrip vir mekaar en voortgaande reformasie in die kerk, ’n reformasie waarvan Johan ’n uitgesproke draer wil wees. Dit is ook duidelik dat Johan in sy gesprek met voorstanders van die ontluikende kerk nie net krities of selfs verledegerig is nie. Drie positiewe tendense in die aanpak van Johan word in hierdie werk voortgesit. Eerstens probeer hy Bybels en reformatories gefundeer aan die gesprek deelneem. Tweedens probeer hy reg laat geskied aan die standpunte wat hy krities en gevolglik eerlik bespreek. En derdens is daar ’n kalm vreesloosheid by Johan om te sê wat hy nodig ag, maar wat hy weet nie noodwendig met algemene instemming aanvaar sal word nie. Dit is ’n voorreg om hierdie inleidende (voor)woord tot die boek te laat hoor. Prof Piet Strauss

Hoof: Departement Ekklesiologie Fakulteit Teologie Universiteit van die Vrystaat Bloemfontein 26 Februarie 2011

jesus-is-die-een_proof1.indd 9

2012/02/27 04:53:38 PM


jesus-is-die-een_proof1.indd 10

2012/02/27 04:53:38 PM


VOORWOORD: DIE OUTEUR Bespiegeling oor wie Jesus Christus as ’n historiese figuur “werklik” was, is nie onbekend in die literatuur nie. Daar is egter tans ’n nuwe vlaag van boeke en artikels wat Jesus op ’n radikaal nuwe wyse voorstel as wat ons Hom in die Bybel leer ken het. In sy boek Fatherless in Galilee het prof Andries van Aarde oor die historiese Jesus geskryf en beweer dat Jesus ’n buite-egtelike kind was wat nooit maagdelik verwek is of liggaamlik uit die dood opgestaan het nie. Dit was hierdie boek wat prof Lina Spies, ’n jare-lange lidmaat van die NG Kerk, genoop het om uit die kerk te bedank omdat sy nou glo dat Jesus slegs ’n doodgewone mens was en dat dit glad nie nodig is om aan die maagdelike geboorte te glo nie (Insig, Desember 2003). In Amerika is daar al vir meer as ’n dekade ’n radikale beweging aan die werk om die Jesus van die Bybel te herdefinieer. Hierdie Jesus en die evangelie van hierdie nuwe Jesus is egter radikaal anders en vreemd aan die wyse waarop die kerk tot nog toe oor Hom gedink het. Trouens, die kerk word verwyt dat ’n ander Jesus aan lidmate voorgehou is as wat die Bybel aan ons meedeel. In Suid-Afrika het ons maar die afgelope paar jaar van die voorstanders van die nuwe denke oor Jesus bewus geword. In Amerika is dit al ’n hewige storm waarin voor- en teenstanders van die beweging (die “Emerging Church”; hierna EC) mekaar heftig die stryd aansê. Die naam Daar word in die algemeen tussen die begrippe “emergent” en “emerging” onderskei. Laasgenoemde verwys na die beweging in die breedste moontlike verband terwyl “emergent” die amptelike organisasie in die Verenigde State van Amerika en die Verenigde Koninkryk is. Die term “Emergent Village” dui die sentrum van die organisasie aan wat deur Tony Jones gelei word. Vir die doeleindes van hierdie boek word die term “emerging” en “emergent” as wisselterme gebruik. Die gevaar Die gevaar van hierdie beweging en die nuwe denke oor Jesus is tweërlei. Enersyds verander dit die kern van die evangelie en die Bybelse beskrywing van Jesus, die doel van sy lewe, sterwe en opstanding. Dit word so oortuigend deur bekwame skrywers aangebied dat dit mense maklik op ’n syspoor kan lei. Mense wat ’n probleem met die kerk het of dit afgryslik vind dat God sy

jesus-is-die-een_proof1.indd 11

2012/02/27 04:53:38 PM


Seun vir ons sondes gestraf het, vind aanklank by dié nuwe boodskap. Dit is verstommend hoe wyd die invloed strek en hoeveel mense al op hierdie nuwe Jesus en nuwe boodskap ingekoop het. Prominente persoonlikhede Die tweede gevaar van die nuwe evangelie is dat prominente persoonlikhede dit ontwerp en bedryf. Brian McLaren en Rob Bell is van die hoogs-aangeskrewe en invloedrykste figure in Amerika. In die Januarie 2007-uitgawe van die tydskrif The church report.com is Rob Bell genomineer as die tiende persoon op die lys van die vyftig mees invloedryke Christene in Amerika. Daar word reeds bespiegel dat Rob Bell dieselfde invloed in Amerika het as wat Billy Graham in die vorige eeu gehad het! In die loop van die bespreking in hierdie boek sal die leser aan die belangrikste voorstanders van die EC blootgestel word. Rick Warren geniet groot aansien in die hele wêreld en ook in SuidAfrika as gevolg van sy bekende boek “Purpose driven life”. Sy boek is in baie gemeentes bespreek en as riglyn vir hulle gemeentelike en persoonlike lewe beskou. Dit kom dus as ’n teleurstelling dat Warren homself positief oor Dan Kimball en Leonard Sweet, prominente voorstanders van die EC, uitgelaat het. Die indruk word hiermee by oningeligte lesers gelaat dat ons van hierdie emergent-skrywers kennis moet neem. Immers, as Rick Warren hom positief uitlaat oor skrywers wat vir hulle verbintenis met die Emerging Church bekend is, mag lesers meen dat dit seker nie verkeerd kan wees nie. Warren word dan ook op Sandy Simpson se webtuiste as een van die dissipels van die EC saam met Bell en McLaren gelys. Enkele verwysings na sy uitsprake sal bewys dat hierdie kategorisering binne die kader van die Emerging Church geregverdig is. Die name van Eddie Gibbs, kenner op die terrein van gemeentebou en die spirituele Henry Nouwen verskyn ook op hierdie lys! Lesers kan gerus op Sandy Simpson se webtuiste meer hieroor lees. In Suid-Afrika het invloedryke leiers soos prof Nelus Niemandt en prof Stephan Joubert ook reeds op dié idees van die EC ingekoop. In sy boek “Nuwe drome vir nuwe werklikhede” bespreek Nelus die gedagtes en metodes van die EC sonder om een word van kritiek daaroor uit te spreek. Dit is vir hom ’n nuwe droom vir die nuwe postmoderne werklikheid wat ons vandag beleef. Daar word vrylik aanhalings uit emergent-leiers gemaak. Stephan Joubert skryf die voorwoord tot die boek en sê onder andere: “My kop is geswaai.” Niemandt en Joubert verskyn ook op die lys van dissipels van die EC. As sulke geliefde en invloedryke teoloë al op die

jesus-is-die-een_proof1.indd 12

2012/02/27 04:53:38 PM


idees van die EC ingekoop het, flikker die gevaarligte baie duidelik. Nelus Niemandt het weer die voorwoord vir Stephan Joubert se nuwe boek oor Jesus (Jesus - ’n radikale sprong) geskryf. Stephan is klaarblyklik beïnvloed deur Brian McLaren se idee dat ons die Bybelse Jesus moet “reframe”. Die titel van die boek en die inhoud daarvan veronderstel dat ons ’n radikale sprong moet gee om by die ware Jesus uit te kom. Natuurlik wil ek vir geen oomblik voorgee dat hierdie gerespekteerde Suid-Afrikaanse teoloë alles onderskryf wat deur die Amerikaanse voorstanders van die EC geskryf word nie. Daarom is dit moeilik om te aanvaar dat hulle in dieselfde kamp as Leonard Sweet, Brian McLaren of Rob Bell teregkom. Tóg is daar persoonlike kontak tussen hulle en het Stephan in ’n toespraak by die gemeente Kempton-Kruin gesê dat hy homself by iemand soos Rob Bell en die emergent-beweging vind. Wanneer die name van hierdie bekende kerklike figure genoem word, word dit maklik as verdagmakery bestempel. Die enigste rede waarom hulle in hierdie boek bespreek word, is om die oop teologiese gesprek met hulle voort te sit en hoegenaamd nie om hulle verdag te maak nie. Die feit is immers dat hulle in hulle eie woorde baie duidelik op sekere sleutelgedagtes van die EC ingekoop het en dit propageer. Daarbenewens versuim hulle om die radikaal-afwykende beskouing van die “emergent”skrywers wat hulle aanhaal, te korrigeer. Baie van die skrywers roem daarop dat die EC wil “engage” en dat gesprek belangriker as die waarheid is. Dit is daarom vreemd dat voorstanders van die emergent-idee in Suid-Afrika nie bereid is om in gesprek te tree wanneer die EC aangevat word nie, maar eerder kwaad word, weier om verder te praat of beskuldigings van “leuens” en “verdagmakery” rondslinger. Volgens Roger Oakland is dit in Amerika ewe ongewild om die EC of individuele voorstanders te kritiseer. Die leser word dus versoek om, wanneer hulle die naam van ’n geliefde of gerespekteerde persoon lees, nie onmiddellik in reaksie te kom nie maar om dit wat die betrokke persoon sélf geskryf of gesê het, in die lig van die Skrif te beoordeel. Dit het ook reeds gebeur dat aanhalings van wat persone geskryf het, “beskerm” word deur te suggereer dat die aanhaling uit konteks geruk is. Ons moet egter onthou dat dit ’n algemeen wetenskaplike navorsingsmetode is om skrywers verbatim aan te haal. Die onus berus dan op die leser om te bewys dat die aanhaling uit konteks is. As iets deur ’n skrywer gepubliseer is, moet die skrywer vir elke woord en elke sin verantwoordelikheid aanvaar. As dit die beleid van die kerk is om na alle stemme te luister, vertrou ek dat ek verdra sal word as ek standpunte en uitsprake van EC-skrywers

jesus-is-die-een_proof1.indd 13

2012/02/27 04:53:39 PM


krities bespreek. En ek vertrou dat my integriteit nie in twyfel getrek sal word of slegte bedoelings aan my toegeskryf sal word nie. The shack Dit is eintlik merkwaardig dat groot getalle mense so maklik op die idees van die EC en die New Age ingekoop het. Hoe het dit gebeur? Die New Age-Beweging het die afgelope drie dekades die tegniek vervolmaak om, benewens popliedjies soos This is the dawning of the age of Aquarius, The world in union en Imagine, filosofiese en religieuse idees via storievertelling aan gewone mense oor te dra. Hierdie tegniek is geweldig effektief omdat dit mense bereik wat normaalweg nie op logiese argumente ingestel is nie. Met stories kan emosie en effek gebruik word om nuwe idees aan mense voor te hou. Die regterbrein-ingesteldheid waarmee ons na stories luister en die visuele ervaring wat daarmee gepaard gaan, prent hierdie idees in die gemoed van die luisteraars en kykers in. The shack is waarskynlik die mees suksesvolle voorbeeld van hierdie narratiewe oordrag van idees. Die boek is as ’n Christelike verhaal beskryf en was kort ná die publikasie daarvan die beste sagtebandverkoper volgens die New York Times. Dit het die besprekingspunt van baie leserskringe geword en baie mense het kopieë as geskenke aan vriende en kennisse gegee. Die gevaar van die New Age en die EC bestaan dan laastens uit die subtiele gebruik van boeke soos The shack om postmoderne idees in die vorm van ’n dramatiese en emosionele storievertelling oor te dra. Nadat die leser ’n Ander Jesus; ’n ander evangelie gelees het, sal dit maklik wees om die ooreenkomste in The shack uit te ken. Dit sal dan ook blyk watter gevaarlike boek The shack in werklikheid is. Die gevaar van The shack word verhoog deur die feit dat Bybelse waarheid met religieuse fiksie vermeng word. Dit skep die effek van geloofwaardigheid wat mense op die totale idee laat inkoop. Op sy webtuiste som Ken Silva dit raak op: “The shack, while occasionally getting things right is, in the end, a dangerous piece of fiction. It undermines Scripture and the church, presents at best a mutilated gospel, misrepresents the biblical teachings concerning the Godhead and offers a New Age understanding of God and the universe. This is not a great novel to explain tragedy and pain. It is a misleading work which will confuse many and lead others astray.” Die metode Die boek ter hand (’n Ander Jesus) het drie afdelings. In Afdeling A word

jesus-is-die-een_proof1.indd 14

2012/02/27 04:53:39 PM


Skrifgedeeltes bespreek wat die Bybel se standpunt oor sake stel wat deur die EC verander, verdraai of verwerp word. Dit is só geskryf dat dit as dagstukkies vir stiltetyd gebruik kan word maar dit berei die leser ook voor om teen die agtergrond van die Skrifgedeeltes die standpunte van die EC te beoordeel. Dikwels vind mense die gedagtes van die EC so mensliewend dat hulle dit op ’n onkritiese wyse aanvaar omdat hulle nie weet nie of vergeet het wat die Skrif daaroor sê! In Afdeling B word die EC onder verskillende rubrieke bespreek. Die rubrisering behoort te help om die geloofsverklarings van emergentskrywers te sistematiseer ten einde ’n geheelbeeld van die tendense van die EC te identifiseer. Daar word ook teologies op die onderskeie beskouings gereflekteer. Dit behoort reeds duidelik te wees dat die vertrekpunt vir hierdie bespreking die Woord van God is. Natuurlik sou sommige emergent-skrywers ook daarop roem om die Skrif as uitgangspunt te gebruik. Daar sal egter aangetoon word dat die Skrifgebruik en -beroep wat ons by hulle vind, uiters verdag is en nie die toets van wetenskaplike eksegese kan deurstaan nie. Afdeling C bespreek sekere beginsels van ’n “emergent”-benadering wat in die kerk se besinning van belang is, in die hoop om ook ’n positiewe bydrae tot die debat te maak. Dit help immers nie om net negatiewe kritiek te lewer nie. Die styl Boeke wat in ’n wetenskaplike styl geskryf is, is nie baie gewilde leesstof nie en uitgewers is ook nie gretig om dit te publiseer nie. Die boek is daarom in ’n styl geskryf wat maklik leesbaar en verstaanbaar is. Waar aanhalings van skrywers gemaak word, is gepoog om in voetnotas of in die bronnelys die verwysingsbesonderhede te gee. ’n Geweldige hoeveelheid bronne oor die EC is reeds gepubliseer. Die meeste van die belangrikste bronne en die invloedrykste denkers van die EC is in die gesprek betrek. Die doel Die doel van hierdie boek is om die kerklike publiek wat nog nie aan die “emerging”-debat blootgestel is nie, in te lei en te waarsku om die toets vir waarheid en egtheid toe te pas wanneer hulle aan die idees van die EC blootgestel word. Dit beteken egter nie dat die boek bloot ’n apologetiese verwerping van die EC is nie. Die saak wat die EC daartoe dryf om nuut oor die kerk en evangelie te dink, is inderdaad enorm belangrik. Dat die kerk ’n roeping het om in die 21e eeu ’n relevante kerk van Jesus Christus te wees, kan

jesus-is-die-een_proof1.indd 15

2012/02/27 04:53:39 PM


tog nie ontken word nie. Dat ons nuwe maniere moet oorweeg om die postmoderne mens te bereik, spreek vanself. Dat ons bekommerd daaroor moet wees dat ons tradisionele maniere van doen klaarblyklik nie die jeug aanspreek nie, is ’n gegewe. Daarom wil ons vanuit ons eie ryk teologiese erfenis oor vernuwing nadink. Daar is redelike konsensus dat ons byvoorbeeld nuut oor ons kerkbegrip sal moet besin. Maar ons is oortuig dat die wyse waarop die EC dit wil doen, ’n verdraaiing van die evangelie beteken en die kerk van Jesus Christus oneindig skade sal berokken. ’n Beskeie poging Die aanpak van hierdie boek was ’n geloofsprojek wat gebore is uit ’n diepe liefde vir en besorgdheid oor die kerk van die Here Jesus. Dit is ’n eerlike poging om ook aan die debat deel te neem en in die Suid-Afrikaanse konteks ’n bydrae te lewer. As skrywer erken ek ruiterlik dat dit eintlik ’n stuk voorbarigheid is om oor die EC te skryf en wel om ’n paar redes. Allereers is die literatuur wat reeds vanuit die EC en oor die EC uit die teologie in Europa en Amerika daaroor geskryf is, onoorsigtelik groot. Enige poging om dus oor die EC te skryf, ly onmiddellik aan die leemte van beperkte literatuurverwysings. ’n Tweede rede vir die beskeidenheid waarmee hierdie projek aangepak word, is die besef dat daar na my mening weinig hoop is dat voor- en teenstanders van die EC mekaar sal kan oortuig. Ek merk byvoorbeeld op dat die gerespekteerde teoloog en Bybelkenner Carson (2005) se poging om met die EC in gesprek te tree, deur verskeie voorstanders van die EC op webtuistes verkleineer en afgeskiet word. As só ’n teoloog van naam nie daarin kon slaag om aan die gesprek momentum te gee nie en as sy weldeurdagte teologie en kennis van filosofiese paradigmas nie effektief genoeg is om te oortuig nie, is daar seker weinig hoop dat hierdie publikasie dit sal regkry. Selfs Carson se pleitdooi dat die EC ernstig kennis van die kritiek moet neem, net soos wat hulle verwag dat na hulle geluister moet word, het sedert sy publikasie op dowe ore geval. Nog ’n rede waarom die gesprek met huiwering betree word, is die geweldige diversiteit in die EC. Nie almal wat hulleself as “emergent” beskou, stem met alles saam wat ander deelnemers verkondig nie. Tereg skryf Bill Easum1: “Die ontluikende kerk neem verskeie vorme aan, en hoe dieper jy dit ondersoek, hoe meer soorte en vorme begin jy raaksien.” Soos by Carson, word daar dus om verstaanbare redes op die meer 1

Easum, Formules vir die ontluikende kerk midde-in die storm: 210

jesus-is-die-een_proof1.indd 16

2012/02/27 04:53:40 PM


radikale voorstanders van die EC gefokus omdat hulle die bekendste en mees invloedryke leiers is, maar ook omdat hulle afwykings van die Skrif die grootste rede tot kommer bied. Dit alles beteken egter nie dat die poging om oor die EC te skryf, geen waarde het nie. Die boek wil nie op volledigheid aanspraak maak nie, maar bied ’n inleiding in die denkwyse en boodskap van die EC aan. Ten spyte van die intimiderende aard van die projek is daar ’n gedrongenheid wat aan Paulus se woorde in 2 Korintiërs 5:14 herinner: Die liefde van en vir Jesus Christus en sy kerk dring my. Die Bybel en verantwoordelike eksegese is na my mening in alle tye en omstandighede die lakmoes-toets vir die waarheid van die evangelie! In die EC vind ons ’n ander Jesus en ’n ander evangelie. Wees ingelig.

jesus-is-die-een_proof1.indd 17

2012/02/27 04:53:40 PM


jesus-is-die-een_proof1.indd 18

2012/02/27 04:53:40 PM


AFDELING A

DIE JESUS VAN DIE SKRIF

jesus-is-die-een_proof1.indd 19

2012/02/27 04:53:40 PM


jesus-is-die-een_proof1.indd 20

2012/02/27 04:53:40 PM


1 JESUS IS DIE EEN Daar is soveel gelowe in die wêreld. Boeddhisme, Islam, Judaïsme, die Christelike geloof en nog vele meer. En elkeen van hierdie gelowe het ’n eie god. Die naam van elke god is vir gelowiges van daardie geloof heilig: Boeddha, Allah (Mohammed as profeet), die God van die Ou Testament, die drie-enige God van die Christene (Vader, Seun en Heilige Gees). Watter een van hierdie gelowe kan daarop aanspraak maak dat dit die ware god en geloof is?

Daar is ’n al hoe groter huiwering by Christene om openlik en uitdruklik te sê dat Jesus die enigste verlosser is.

Ons leef in ’n bedeling waarin dit onbehoorlik is om voor te gee dat een geloof bo die ander as enigste ware geloof erken moet word. Eksklusiwisme moes plek maak vir universalisme. Die Nuwe Era-Beweging verkondig al lankal dat alle gelowe ewe geldig en ewe waar is, en dat die voorstanders van een geloof nie op die voorstanders van ’n ander geloof mag neersien nie. Die droom van die Nuwe Era-Beweging is dat alle gelowe eendag verenig sal word. Christene mag dus nie Boeddhiste probeer oortuig dat Jesus die enigste verlosser is nie. Hierdie siening het wêreldwyd veld gewen. Die wêreldbekende evangelis Billy Graham het die boodskap van die evangelie helder en duidelik verkondig: “Neem Jesus aan as jou verlosser.” Wie sal kan tel hoeveel mense hulle onder sy prediking aan Jesus Christus verbind het? Billy Graham het ’n persoonlike verhouding met Amerikaanse presidente gehad. Hy is deur verskeie presidente tot gesprek en gebed uitgenooi wanneer belangrike besluite geneem moes word. Teen hierdie agtergrond is die nuutste verwikkeling op die godsdienstige wêreldtoneel uiters ontstellend. Op Maandag 3 Mei 2010 het Franklin Graham, Billy Graham se seun, in ’n onderhoud met die Amerikaanse televisieprogram Newsmax bekend gemaak dat sy uitnodiging om aan ’n godsdienstige byeenkoms deel te neem, deur amptenare van president Barack Obama se administrasie teruggetrek is omdat sy teenwoordigheid

jesus-is-die-een_proof1.indd 21

2012/02/27 04:53:40 PM


“inappropriate” sou wees. Dit kom nadat Franklin teen die gevare van die Moslem-geloof gewaarsku het. In antwoord op ’n vraag of Franklin dink dat hierdie soort “vervolging” van die evangeliese geloof in die toekoms gaan toeneem, het hy soos volg geantwoord: “Oh, no question. It’s coming. I think when you preach that Jesus Christ is the way, the truth, and the life, I think we’re going to see one day that people will say, ‘This is hate speech, because you’re being so narrow and you’re excluding other people’.” Haatspraak om Jesus Christus as die enigste verlosser te verkondig! Dit is darem baie vreemd en verwarrend dat Christene veroordeel word omdat hulle Jesus aan die wêreld voorhou as enigste verlosser terwyl Islam net so ’n eksklusiewe en radikale geloof is. Die kern van hulle geloof word in die spreekwoord vasgevat: “Daar is maar net een God, Allah, en Mohammed is sy profeet.” Terwyl Islam dwarsoor die wêreld al hoe meer veld wen, word Christene geteiken omdat hulle eksklusiewe geloof teen die gees van die tyd en die aanvaarde norm van verdraagsaamheid is. Intussen wend al hoe meer hulle tot Boeddhisme omdat hierdie geloof juis die gees van verdraagsaamheid adem. Boeddhiste word Christene sonder om hulle Boeddhistiese geloof af te sweer en Christene (selfs enkele predikante) word Boeddhiste terwyl hulle beweer dat hulle steeds Christene is. Teen hierdie agtergrond is daar ’n al hoe groter huiwering by Christene om openlik en uitdruklik te sê dat Jesus die enigste verlosser is. Dit was pynlik om die verleentheid en huiwering van die wêreldbekende evangelis Joe Osteen tydens ’n onderhoud met die bekende Larry King in sy “live”-program te sien. Op ’n vraag van ’n luisteraar of Jesus die enigste verlosser is, het hy aanvanklik geantwoord dat dit is wat hy glo. Toe Larry King vra of dit beteken dat Jode en ander wat nie in Jesus glo nie, verlore gaan, het hy al hoe meer gehuiwer en gestotter. Uiteindelik het hy gesê dat hy nie weet nie en ons God moet toelaat om die besluit te neem. Die charismatiese Benny Hinn (gewoonlik is ek krities oor sy bediening en teologie) het met afgryse hierop gereageer. Hy het uitgevaar teen predikers wat gewild wil wees en bang is om aan mense aanstoot te gee. Predikers wat meer bekommerd is om mense in die kerkbanke as in die hemel te kry, is toegesnou met die woorde “Shame on you!” Hinn het sy gehoor herinner aan die woorde van Jesus dat as ons ons vir Hom voor die mense skaam, Hy Hom ook vir ons voor sy Vader in die hemel sal skaam. Die wêreldwye gees van intimidasie het reeds ’n betekenisvolle merk

jesus-is-die-een_proof1.indd 22

2012/02/27 04:53:40 PM


op Christene se beskouing oor Christus gemaak. Vir Christene was dit nog altyd belangrik om te vra na wat die Bybel ons leer. In hierdie boek word ’n verskeidenheid Skrifgedeeltes van naderby beskou om te bepaal wat die Bybel oor die uniekheid van Jesus Christus leer. En by elke Skrifgedeelte sal dit duidelik word: Jesus is die Een!

jesus-is-die-een_proof1.indd 23

2012/02/27 04:53:40 PM


wêreld vandag. Die kerk moet – volgens sommige voorstan-

ders van hierdie rigting – die evangeliese boodskap van die Bybel so Die skrywer tree nugter en tog ferm met denkers uit hierdie oord bel, toets daarna die sienswyses van die emergent-skrywers hieraan en vra eindelik wat ons in die lig van die Skrif moet doen om die mens van die derde millennium in die kerk van Jesus Christus sy

EEN!

in gesprek. Hy vind sy uitgangs-punt in die waarhede van die By-

is die

aanpas dat dit in die behoeftes van die postmoderne mens voorsien.

Jesus

D

ie “Emerging Church” is die gonswoord in die teologiese

regmatige plek te laat inneem. Vir elkeen wat by vandag se gesprek lende lidmate – is hierdie boek ’n moet. Prof Johan Janse van Rensburg is emeritus-professor van die Universiteit van die Vrystaat, waar hy hoof van die departement Praktiese Teologie was. Hy is steeds as navorser verbonde aan die Fakulteit Teologie van die UV en is ook buitengewone professor aan die NoordwesUniversiteit. Hy is ’n akademies-gegradeerde van die Nasionale Navorsingsfonds en doen tans navorsing oor armoede. Meer as 50 wetenskaplike en semiwetenskaplike artikels het in tydskrifte, koerante en geakkrediteerde wetenskaplike tydskrifte verskyn. Benewens drie proefskrifte het agt boeke ook uit sy pen die lig gesien. Hy is tans ook tentmaker-leraar by die Dutch Reformed Church Andrew Murray (Bloemfontein) en ondervoorsitter van die moderamen van die NG Kerk in die Vrystaat.

Johan Janse van Rensburg

oor die bood-skap van die Bybel wil bybly – teoloë en belangstel-

Jesus is die EEN!

Verloor ons nie die evangelie in die Emerging Church nie?

Johan Janse van Rensburg

Johan Janse van Rensburg Jesus die een2.indd 1

2011/09/19 09:30:44 PM

Jesus is die EEN!  

Die “Emerging Church” is die gonswoord in die teologiese wêreld vandag. Die kerk moet – volgens die voorstanders van hierdie rigting – die e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you