Page 1

oor

Gebed

Psalm 34:4-5

Naam prys. Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord.

Psalm 34:4-5

Bybel-Beloftes vir die Lewe – g e b e d

ing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys. Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord.

Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy

S

vir die Lewe

B y b e l -b e l o f t e s


Inhoud

Inleiding............................................................6 Gebede wat God vereer....................................8 Gebede van verwondering..............................20 Troos vir jouself...............................................32 Troos vir ander................................................36 Gebede van berou............................................40 Troos in siekte..................................................48 Troos in lyding.................................................56 Troos vir mense in nood.................................64 Troos vir jou eie nood.....................................68 Wanneer jy moet vergewe...............................72


Wanneer jy God se vergifnis nodig het...........80 Salf vir die seerkry...........................................84 Wanneer die lewe jou druk.............................88 God se wil: jou eie lewe...................................92 God se wil: ander mense..................................96 Bid vir jou gesin............................................100 Bid vir jou geliefde........................................104 Bid vir jou kinders........................................107 Bid vir jou kleinkinders................................112 Bid vir jou land.............................................116 Bid vir Afrika................................................120 Bid vir ons planeet........................................124 Gebede vir die lewe........................................128


Inleiding

O

m ’n kragtige en deurlopende gebedslewe te ontwikkel is een van die grootste uitdagings wat die meeste mense in die gesig staar as hulle ’n geloofsreis aangepak het. Die doel van hierdie Bybel-beloftes vir jóú lewe oor Gebed is om jou in hierdie soektog by te staan. Die onderwerpe en Bybelverse wat ons uitgesoek het, is bedoel om jou te stimuleer en te help om verskeidenheid in jou gebedslewe in te bou. Een van die doeltreffendste maniere om hierdie besielende boek te gebruik, is om die Skrifgedeeltes oor ’n spesifieke onderwerp te neem en hulle in


jou gebede te gebruik as jy met God praat. Om God se Woord te bid is een van die kragtigste werktuie waaaroor jy beskik. In die Brief van Jakobus lees ons: Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking. Hierdie besielende versameling maak ook ’n uitstekende geskenk vir iemand wat jy ken. Dit sal hulle op hulle gebedsreis motiveer, aanmoedig en stimuleer. Hoe jy ook al kies om hierdie versameling te gebruik, dit is ons gebed dat jy in jou allerheiligste geloof opgebou sal word. En dat jy al hoe meer die onpeilbare liefde sal ervaar wat die Vader vir jou as sy kosbare kind het.

−7−


Gebede wat

God vereer

S

Ăł moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; ten lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons tvan die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen

Matteus 6:9-13

ou afrikaanse vertaling

−8−


W

eet dan nou: die Here jou God, Hy is God. Hy is die betroubare God wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon tot aan die duisendste geslag van hulle wat Hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam.

Deuteronomium 7:9

Die hemel, selfs die hoogste hemel,

behoort aan die Here jou God, ook die aarde en alles daarop. Die Here jou God, Hy alleen is God, die Here: die groot God, die magtige, wat wonderdade doen, wat vir niemand partydig is nie en ook nie omkoopgeld aanneem nie. Hy laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere.

Deuteronomium 10:14, 17-18

−9−


Geloof sy U, Here, God

van ons voorvader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U, ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy; U is bo almal verhewe… En nou loof ons U, ons God, ons prys u glansryke Naam.

1 Kronieke 29:10-11, 13

Here, u liefde reik tot in die hemel,

u trou tot in die wolke, u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat U spreek, tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here. Hoe kosbaar is u trou, o God! U beskerm die mense wat by U skuil. In u huis geniet hulle oorvloed, U laat hulle drink uit die strome van u goedheid. U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons.

Psalm 36:6-10

−10−


Prys die Here! Dit is goed om tot lof

van ons God te sing, dit is ’n genot om die loflied te sing wat Hom toekom. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen ’n naam. Ons Here is groot en magtig, sy kennis is onbegrens. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses verneder Hy tot in die grond.

Psalm 147:1, 3-6

Ek wil die Here loof,

met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees,wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon… Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.

Psalm 103:1-4, 8

−11−


Hierna het ek, Johannes, in die hemel

’n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van ’n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê: Kom op hierheen, en Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan ’n troon in die hemel en op die troon sit daar Iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karneool. Om die troon was daar ’n reënboog met die glans van smarag … Voor die troon was dit soos ’n spieëlgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en van agter … Elkeen van die vier lewende wesens het ses vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus, gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom. … Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.

Openbaring 4:1-3, 6, 8, 11

−12−


Al die engele het rondom die troon

… gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: Amen! Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen!

Openbaring 7:11-12

Here, ons Here, hoe wonderbaar

is u Naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het! Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan U ’n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? … Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

Psalm 8:1-5, 10

−13−


Juig tot eer van die Here,

almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel! Erken dat die Here God is: Hy het ons gemaak en ons is Syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag.

Psalm 100

Hoe lief het ek u woning,

Here, Almagtige! Ek versmag van verlange na die tempel van die Here; met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God … Waarlik, één dag in u tempel is beter as duisend daarbuite. Ek staan liewer by die drumpel van die huis van my God as om te woon in huise sonder God.

Psalm 84:2-3, 11

−14−


Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees, Here, my Rots en my Verlosser.

Psalm 19:15

Ek wil na u heilige tempel toe buig

en u Naam roem om u liefde en trou, want U het u Naam en u woord bo alles gestel.

Psalm 138:2

Met my hele hart sal ek U prys, Here my God, u Naam altyd eer, want u liefde vir my was groot: uit die dieptes van die dood het U my gered.

Psalm 86:12-13

Ek wil U loof, want U het my

op ’n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering.

Psalm 139:14

−15−


Ek wil die Here loof, met alles wat in

my is, wil ek sy heilige Naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk.

Psalm 103:1-5

Kom, prys die Here,

julle almal wat Hom dien, julle wat in die nag in die tempel van die Here staan! Hef julle hande in gebed op na die heiligdom en prys die Here! Mag die Here jou seën uit Sion, Hy wat hemel en aarde gemaak het.

−16−

Psalm 134


Ek wil u lof verkondig,

my God en Koning, ek wil u Naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof, ek wil u Naam altyd prys. Die Here is groot, alle lof kom Hom toe, sy grootheid is ondeurgrondelik … Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat Hy geskep het. Almal wat deur U geskep is, loof U, Here, en u troue dienaars prys U! … U koningskap is ’n koningskap vir alle tye, u heerskappy strek oor die geslagte heen. Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun dié wat bedruk is. Die oë van almal is op U gerig, en U gee hulle kos op hulle tyd. U maak u hand oop en skenk u guns in oorvloed aan al wat leef. Die Here is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat Hy doen… Ek sal die lof van die Here verkondig. Laat al wat leef, sy heilige Naam vir altyd prys.

Psalm 145:1-3, 8-10, 13-17, 21

−17−


Aan Hom, die enigste en alwyse God,

behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid! Amen

Romeine 16:27

Maar ons leef in die verwagting van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers … Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen 2

Petrus 3:13, 18

Prys die Here! Prys die Here

vanuit die hemele, prys Hom in die hoë hemel! Prys Hom, alle engele, prys Hom, alle hemelwesens! Prys Hom, son en maan, prys Hom, alle sterre! Prys Hom, hoogste hemele, en waters in die hoë hemelruim! Laat hulle die Naam van die Here prys, want Hy het beveel en hulle is geskep.

Psalm 148:1-5

−18−


Toe sing hulle ’n nuwe lied:

U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle ’n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge ’n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.

Openbaring 5:9-13

En sing onder mekaar psalms,

lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.

Efesiërs 5:19-20

−19−


oor

Gebed

Psalm 34:4-5

Naam prys. Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord.

Psalm 34:4-5

Bybel-Beloftes vir die Lewe – g e b e d

ing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy Naam prys. Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord.

Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy

S

vir die Lewe

B y b e l -b e l o f t e s

Bybel-beloftes oor Gebed  

Bybel-beloftes vir die Lewe oor Gebed

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you