Page 1

+ CM Community Magazine : E magazine online

+Event

March Vol.1

+Inter

เพราะโลกนี้ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

www.chiangmaifest.com

Chiangmai Fest & Art on the Street “มหัศจรรยศิ์ ลปะทะลุมิติบนพื้นถนน”

เป็นครั้งแรกในเมืองไทย ที่มีการแสดง ศิลปะแบบตื่นตาตื่นใจกับศิลปิน 3 มิติกลางพื้น ถนน หรือ Art on the Street โดยศิลปินต่าง ชาติที่มีชื่อเสียง เนรมิตพื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ ให้เป็นงานศิลปะทะลุมิติ

ยุทธ วาณีชชานนท์

+Girl

านนีเ้ กิดจาก ยุทธ วาณีชชานนท์ อดีต นักบินบอลลูน เป็นคนกรุงเทพ แต่มาหลง เสน่หเ์ ชียงใหม่ อยูม่ าประมาณ 8 ปี เพราะ ไม่ชอบกรุงเทพฯ ปัจจุบนั เป็นทีป่ รึกษา บริษทั เอิรท์ วินด์ แอนด์ ไฟร์ (Earth Wind & Fire) ทีจ่ ดั งานระดับนานาชาติในเมืองไทยมาแล้ว หลายงาน ได้มองถึงผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ใน ปัจจุบนั ทีส่ ง่ ผลต่อการท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็นเศรษฐกิจ หลักของเชียงใหม่ ส่งผลต่อคนทุกระดับชัน้ ดังนัน้ ตนจึงอยากมองถึงสิง่ ทีย่ ง่ั ยืนเพือ่ มาช่วยแก้ปญ ั หา ตรงนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวและ วัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเทีย่ ว แต่ภาพกลับ ไม่คอ่ ยชัดเจน เวลานักท่องเทีย่ วมาก็ตอ้ งหาทีท่ อ่ ง เทีย่ วเอง จึงอยากทำ�ให้เมืองเชียงใหม่มคี วามชัดเจน ด้านศิลปะและวัฒนธรรมจริงๆ ศิลปะในมุมมองของคุณยุทธ ไม่อยากให้ แสดงในแกลลอรี่ เพราะมีผชู้ มเฉพาะกลุม่ และจำ�นวน ไม่มาก ซึง่ ศิลปินเองก็ไม่สามารถนำ�ผลงานมาแสดง ได้ทกุ คน โดยเฉพาะคำ�ว่า “ศิลปินไส้แห้ง” เกิดขึน้ เพราะไม่มโี อกาสนำ�เสนอผลงาน ไม่วา่ จะเป็นงาน ศิลปะ หรือดนตรี จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท�ำ งานตรง

CMplus : chiangmaiplus@gmail.com ||

facebook : CMplus


CM+

Art on Street นีข้ น้ึ มาเพือ่ ตอกย้�ำ ความเป็นเมืองดนตรี และศิลปะ และให้ศลิ ปินมีโอกาสแสดงงานของตนเองไม่วา่ จะ เป็นศิลปินมีชอ่ื เสียงหรือไม่มกี ต็ าม จึงทำ�เป็นโปรเจ คนีข้ น้ึ มาเพือ่ ให้ทกุ คนมีโอกาสสัมผัสกับงานศิลปะ เพลิดเพลิน สนุกสนาน และทำ�ให้คนชืน่ ชอบงาน ศิลปะมากขึน้ ช่วยให้คนทำ�งานศิลปะสามารถติดต่อ กับคนทัว่ ไป เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เหตุผลอีกประการหนึง่ คือเชียงใหม่เป็นเมือง

ทีผ่ คู้ นมีความอ่อนโยน แต่ก�ำ ลังถูกวัฒนธรรมอืน่ ครอบงำ� จึงอยากให้งานศิลปะเข้ามากล่อมเกลาให้ จิตใจมีความสุนทรียข์ น้ึ พอผูค้ นได้มาสัมผัสกับงาน ศิลปะมากขึน้ จะทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจกับเยาวชน และผูค้ นมากขึน้ ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และอาจจะทำ�เป็นธุรกิจในอนาคตขึน้ มาได้ ศิลปินทีม่ าโชว์ในงานนีท้ กุ คนล้วนเป็นเหล่า นักคิด ทำ�ให้ผมู้ าเทีย่ วสามารถต่อยอดความคิดได้

อย่างมากมาย การวาดบนถนนในครัง้ นี้ จะระมัดระวัง มากแม้แต่สที ใ่ี ช้ ก็ไม่ท�ำ ลายสภาพแวดล้อม และเลือก สถานทีก่ ลางเมืองเชียงใหม่และได้มาปรับปรุงภูมทิ ศั น์ สถานทีต่ รงนีใ้ ห้สวยงามมากขึน้ “เราพยายามทำ�ให้งานนีส้ วยงามในระดับชาติ และ จะทำ�ต่อไปเรือ่ ยๆ ในปีตอ่ ไปจะนำ�ศิลปินทัว่ ประเทศไทย และทัว่ โลกมารวมกัน ส่วนหนึง่ เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ให้ดขี น้ึ แต่

งานเหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งได้รบั ความร่วมมือจาก คนในพืน้ คาดหวังว่างานนีจ้ ะช่วยสร้างงานและส่ง เสริมเศรษฐกิจให้กบั เมืองเชียงใหม่อกี ทางหนึง่ และ ศิลปินต่างชาติเหล่านีจ้ ะมีการสอนเทคนิคการวาด ภาพให้กบั ผูท้ ส่ี นใจด้วย พร้อมทัง้ เปิดเวทีให้ผทู้ ม่ี ี ความสามารถทางดนตรีได้แสดงออกด้วย” คุณยุทธ กล่าว Ruben Poncia ศิลปินเนเธอแลนด์ ทีม่ า


CM+

แรงบันดาลใจทีท่ �ำ ให้หนั มาวาดรูป 3 มิติ บนพืน้ ถนน เกิดจากเพือ่ นแนะนำ�ให้มาวาด รูส้ กึ ชอบอารมณ์ทม่ี คี นเดินผ่านไปมา สนุกสนานกับการ ร่วมแสดงในครัง้ นีด้ ว้ ย ได้กล่าวว่าไม่เคยมาประเทศ ทำ�งานมากกว่า และยังได้เทีย่ วไปรอบโลก เช่น อีตา ฝัง่ เอเชียเลย ตนเป็นจิตรกรประมาณ 15 ปี เคย ลี, เยอรมัน, ฝรัง่ เศส, เบลเยีย่ ม, อังกฤษ, เม็กซิโก, วาดรูปกำ�แพง เป็นนักวาดภาพประกอบแมกกาซีน ฟรอริดา้ อเมริกา และก่อนหน้าจะมาเมืองไทยอยู่ เคยวาดภาพประกอบภาพยนตร์แถบยุโรป ทีค่ วิ บา

Ruben Poncia กับภาพสเกตช์ที่ กลมกลืนกับข้าง หลังแทบแยกกัน ไม่ออก ค ว า ม นิ ย ม ศิลปะ 3 มิตบิ นพืน้ ถนนใน ต่างประเทศนัน้ ช่วงเริม่ แรกไม่คอ่ ยรูจ้ กั แต่ปจั จุบนั มีการนำ�เสนอผ่านอินเตอร์เนตเยอะมาก ทำ�ให้คนเข้าใจวิธกี ารดูให้เป็น 3 มิติ ต้องใช้เวลา ประมาณ 2 ปี ทีค่ นจะเข้าใจวิธกี ารดู คนส่วนใหญ่


CM+ ชอบมาก ขัน้ ตอนและแนวคิดในการสร้างงาน ต้องเริม่ จากวาดบนกระดาษก่อน แล้วใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการสร้างภาพ จำ�ลองแบบเปอร์สเปคทีฟ จากนัน้ จะใช้สแี บบ แป้งฝุน่ (Pigment) ผสมกับน้�ำ ระบายตาม

ทีไ่ ด้สเกตช์ไว้ Ruben Poncia ยังได้กล่าวถึงเมืองไทย ว่า “เป็นครัง้ แรกทีม่ าถึงเมืองไทย เมือ่ รูว้ า่ จะได้มา รูส้ กึ ตืน่ เต้นมาก แตกต่างกับทุกทีท่ เ่ี คยไป มีความ สวยงาม เป็นประสบการณ์ใหม่ และชอบความเป็น มิตรของผูค้ น ส่วนเชียงใหม่ ไม่รจู้ กั เลย แต่เมือ่ มาสัมผัสแล้วมีความรูส้ กึ ว่าสวยดี สิง่ ทีช่ อบทีส่ ดุ คือ สถาปัตยกรรม ธรรมชาติ และผูค้ น” หลังจากเมืองไทย จะไปแสดงต่อทีค่ เู วต

เพือ่ ไปวาดรูปในชอปปิง้ มอลล์ โดยร่วมกับเพือ่ น อีก 3 คน หากสนใจผลงานอืน่ ๆ สามารถชมได้ท่ี เว็บไซต์ www.planetstreetpainting.com และ rubenponcia.blogspot.com งานงานเทศกาลดนตรีและศิลปะนานาชาติ “Chiang Mai Fest 2012” จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 7 เมษายน 2555 ณ ลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำ�หนดให้ชว่ งเวลา ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม เป็นกิจกรรมวาด

ภาพ 3 มิติ บนพืน้ ถนน (3D Street Painting) โดย 6 ศิลปินวาดภาพสีชอล์กทีม่ ชี อ่ื เสียงจากอเมริกาและยุโรป และจะแสดงภาพ จนถึงวันที่ 7 เมษายน ในระหว่างวันที่ 6 -7 เมษายน จะเป็นกิจกรรมการแสดงดนตรีท่ี หลากหลายรูปแบบของเหล่าศิลปินมีชอ่ื เสียง ทัง้ ไทยและต่างประเทศ.

โจ้ นิ้วเทพ : สัมภาษณ์ / ภาพ


+ CM Community Magazine : E magazine online

March Vol.1

Inter

เพราะโลกนี้ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

One Direction

เปิดตัวในอันดับ 1 ของชาร์ท Billboard Album Chart


One Direction

สร้างประวัตศิ าสตร์เป็นวงอังกฤษวงแรกทีพ ่ าอัลบัม้ แรกเปิด ตัวในอันดับ 1 ของชาร์ท Billboard Album Chart

Z

ayn Malik (เซน มาลิก) Niall Horan (ไนออล ฮอแรน) Harry Styles (แฮร์รี สไตล์ส) Louis Tomlinson (ลู ทอมลิน สัน) Liam Payne (เลียม เพย์น) ห้าหนุ่ม One Direction (วัน ไดเร็คชัน่ ) ทำ�ยอดขายอัลบัม้ แรก Up All Night (อัพ ออล ไนท์) ในสัปดาห์แรกใน อเมริกาได้ถึง 176,000 ก๊อบปี้ และทำ�ให้อัลบั้ม แรกของวงพ๊อพจากอังกฤษกลุม่ นีค้ รองตำ�แหน่ง อัลบั้มอันดับ 1 ใน Billboard Album Chart ในสัปดาห์นี้ หลังจากการเดินทางไปเป็นวงเปิดทัวร์ อเมริกาให้กับวงพ๊อพเจ้าบ้านอย่าง Big Time Rush ในช่วงต้นเดือนมีนาคม และการเปิดตัวใน รายการโทรทัศน์อเมริกาเป็นครัง้ แรกในรายการ The Today Show ทีม่ แี ฟนๆแห่มาให้ก�ำ ลังใจกลางกรุง นิวยอร์คกว่า 10,000 คน หลังจากนั้น 5 หนุ่ม จากอังกฤษก็สร้างปรากฏการณ์ 1D Mania ให้ กับอเมริกาในทันที One Direction เกิดขึน้ จากการรวมวงของ Simon Cowell (ไซมอน คาวล์) ในการประกวด

The X Factor UK เมือ่ ปี 2010 และคว้าตำ�แหน่งที่ 3 มาครอง ซิงเกิล้ แรก What Makes You Beautiful ทำ�สถิติอันดับ 1 ใน UK Chart และอีก กว่า 20 ประเทศทั่วโลก รวมถึงการคว้า BRIT Awards 2012 ในสาขา Best British Single อัลบั้มแรก Up All Night ก็ทำ�สถิติอัลบั้มของ ศิลปินบอยแบนด์ที่ขายดีที่สุดของปี 2011 ไม่ เพียงแต่ในอังกฤษเท่านัน้ แต่ 5 หนุม่ น้อยยังข้าม ไปครองใจชาวอเมริกันด้วย What Makes You Beautiful กลายเป็นซิงเกิล้ จากศิลปินอังกฤษทีเ่ ข้า ชาร์ทบิลบอร์ดในอันดับ 28 สูงทีส่ ดุ ในรอบ 14 ปี นับตั้งแต่ Spice Girls ทำ�ได้


+ CM Community Magazine : E magazine online

P

March Vol.1

Girl

ang

Paranee Kidha


“แป้ง” ปารณีย์ คิดหา “น้องแป้ง” สาวสวยอีกคนทีน่ า่ จับตามองใน วงการ ผ่านการประกวดมาหลายเวที แม้จะยังไม่ สามารถเปล่งประกายได้ แต่ดว้ ยใบหน้าทีห่ วานตาม แบบฉบับสาวเหนือทำ�ให้เริม่ คุน้ ตาผูค้ นในวงกว้าง น้องแป้ง เดิมเป็นชาวพะเยา แต่ด้วยเหตุผลด้านการเรียน จึงต้องย้ายมาเชียงใหม่ตงั้ แต่ระดับมัธยม จนปัจจุบนั จบการศึกษา จากคณะวิทยาลัยสือ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานทีผ่ า่ นมาแม้จะ ยังไม่สามารถสร้างให้ตวั เธอกลายเป็นดาวแต่กท็ ำ�ให้ดนิ ก้อนนีเ้ ริม่ มีแฉกเกิดขึ้นมาบ้างแล้ว นับตั้งแต่การร่วมแสดงมิวสิควีดีโอของ วง Best Seller ในเพลง “คำ�ตอบคือไม่มีทาง” แถมด้วยการขึ้น เวทีประกวดหลายเวที อีกทัง้ ถูกทาบทามถ่ายแบบลงนิตยสารหลาย

เล่ม ไม่เท่านัน้ ยังเป็นทีห่ มายตาของเหล่านัก ลัน่ ชัตเตอร์ จนกลายเป็นขวัญใจคนเล่นกล้อง ไปแล้ว น้องแป้งกล่าวว่า “แป้งก้าวขึ้นมายืน ในจุดนี้ได้ อาจจะเป็นเพราะเสน่ห์เฉพาะตัว คิดว่าการจะเดินหน้าต้องกล้าทีจ่ ะเดินเข้าหา โอกาสและรูจ้ กั พัฒนาตัวเองเพือ่ เข้ามาในวงการ นีไ้ ด้ ด้วยรอยยิม้ ทีส่ ดใส การมองโลกในแง่ดี ล้วนดึงดูดความโชคดีมาให้แป้งเองทัง้ สิน้ จาก งานถ่ายแบบทีโ่ ดดเด่นกับการท่าโพสต์ถา่ ยรูป แป้งไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยเพราะทุกคนต่าง ก็มีรูปร่างที่ไม่เหมือนกัน ความมั่นใจเป็นสิ่ง


สำ�คัญ การแต่งตัวจะไมค่อยซือ้ เสือ้ ผ้าตามเท รนด์หรือซือ้ ตามเพือ่ น เพราะคงไม่มใี ครอยาก เดินออกจากบ้านและพกเอาความรูส้ กึ ไม่มนั่ ใจ เพราะแต่งตัวตามเทรนด์ทไี่ ม่เข้ากับตัวเราเอง ค่ะ” น้องแป้ง กล่าวอีกว่า “ให้ความสำ�คัญ กับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของผิว พรรณและสุขภาพมาตลอด อาหารการกินก็ ต้องเลือกทีม่ ปี ระโยชน์จริงๆ จะเลือกทานผัก ผลไม้เพราะมีวติ ามินและทานปลาเป็นประจำ� เพราะคอลลาเจนช่วยให้ผวิ สวยด้วย วิธกี าร ดูแลรูปร่างให้สวยกระชับด้วยการออกกำ�ลังกาย อย่างสม่�ำ เสมอ จะมีตวั ช่วย คือ แอล-คาร์นทิ นี ช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันส่วนเกิน ในร่างกายให้เปลี่ยนเป็นพลังงาน ทำ�ให้ออก กำ�ลังกายแล้วเห็นผลเร็วมาก ทำ�ให้ชวี ติ แป้งง่าย ขึน้ เยอะเลยค่ะ สามารถช่วยดูแลทัง้ ผิวพรรณ และรูปร่างได้พร้อมๆ กัน” นอกจากนั้นน้องแป้ง ยังได้กล่าวถึง เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ สำ�หรับงานคือ แป้งจะ การพัฒนาตัวเองให้เกิดความสำ�เร็จได้ขนึ้ อยู่ กับทัศนคติและการแสดงออกของเราเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นบันไดเพิม่ ความมัน่ ใจและผูห้ ญิงเรามี ความสามารถทีแ่ ตกต่างกันอย่างโดดเด่นได้ โดยไม่จำ�เป็นที่จะต้องเลียนแบบใคร “หลายๆ คนมองข้ามจุดเล็กๆ นี้ไป แต่แป้งว่าเป็นเรื่องสำ�คัญนะค่ะ เพราะการ สร้างความมั่นใจจะใช้ในเวลาการเข้าสังคม สิง่ ทีแ่ ป้งบอกตัวเองต้องการอย่างตรงไปตรง

มา อย่ามัวแต่ทำ�ตามความคิดของคนอื่น การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งแรกที่เราต้องทำ� เพื่อเอาใจคนรอบข้าง แต่ต้องมั่นใจว่าสิ่ง ที่เราแสดงออกไปคือตัวเรามากที่สุด แต่ จะไม่แสดงตัวเองเย็นชากับคนรอบข้างให้ ดูห่างเหินมากเกินไป” แป้ง กล่าวถึงการ วางตัวเข้ากับสังคม น้องแป้ง ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “คน เราการมองหาเป้าหมายในการใช้ชวี ติ ให้สงู ขึน้ เรือ่ ยๆ ด้วยความพยายามและความมุง่ มัน่ เพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่าเดิม ทำ�ให้เรามีเสน่หใ์ น ทุกๆ ที่ ที่เราอยู่ เพราะเรารับรู้ได้ถึงพลัง ความสามารถของตัวเราเองได้และเป้าหมาย ที่วางไว้ก็ไม่ได้ไกลที่จะเป็นไปได้” ในอนาคตน้องแป้งก็วาดฝันอยาก เป็นนักธุรกิจ ซึง่ ในปัจจุบนั ก็ได้มองไว้และ ได้เริม่ ดำ�เนินการไปบ้างแล้ว คาดว่าในอีกไม่ นานก็จะมีการเปิดตัว แต่ปจั จุบนั ก็ยงั สนุก กับสายอาชีพการเป็นนางแบบอยูเ่ พราะยัง มีความท้าทายอีกมากทีย่ งั ไม่ได้ลอง อย่าง น้อยทีส่ ดุ การทำ�หน้าทีต่ รงนีก้ ท็ �ำ ให้มคี วาม มัน่ ใจในตัวเองสูง และ เสริมบุคลิกให้ดดู ี ซึง่ เป็นผลพลอยได้จากการทีต่ อ้ งดูแลรักษาทัง้ ภาพลักษณ์และสุขภาพร่างกายให้ดนี นั่ เอง ผูท้ อี่ ยากติดตามผลงานสามารถเป็น เพือ่ นทางเฟซบุก๊ ได้ในชือ่ Pang Paranee Kidha หรือ www.facebook.com/pangparanee.kidha หรือ อีเมล์ paraneekidha@hotmail.com.

... ต้อง มั่นใจว่าสิ่งที่เรา แสดงออกไปคือตัวเรา มากที่สุด แต่จะไม่ แสดงตัวเองเย็นชากับ คนรอบข้างให้ดูห่างเหิน มากเกินไป...


+ CM Community Magazine : E magazine online

March Vol.1

News

เพราะโลกนี้ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้

เชิญร่วมอบรมเทคนิคการผลิตสื่อเพื่อสร้างสำ�นึกเกษตรฟรี! 4 หลักสูตร

ณะสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ขา้ วตราฉัตร เมล็ด พันธุข์ า้ วโพด ซี.พี. 888 ปุย๋ อินทรีย์ ซี.พี. ตราหมอดิน สมาคมผูก้ �ำ กับภาพยนตร์ไทย และ สมาคมทีมงาน สร้างภาพยนตร์ จะจัดการอบรม เทคนิคการผลิตสือ่ ฟรี 4 หลักสูตร ทัง้ ถ่ายภาพ ผลิตหนังสัน้ ผลิตสารคดีโทรทัศน์ ผลิตสารคดีวทิ ยุ และสปอตวิทยุ ร่วมบรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำ�รงเกียรติศกั ดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เปิดเผยว่า “ตามทีค่ ณะฯ จะจัดการประกวด สารคดีภาพถ่าย การประกวดหนังสัน้ และสารคดีสน้ั และการประกวด สปอตวิทยุและสารคดีวทิ ยุ เพือ่ ให้ ประชาชนได้รว่ มกันถ่ายทอดความผูกพันของคน ไทยกับวิถชี วี ติ เกษตรกรรม สะท้อนคุณค่าของพืช เศรษฐกิจไทย 2 ชนิดคือ ข้าวและข้าวโพด ธัญพืช

สำ�คัญของมนุษยชาติ รวมทัง้ การใช้ปยุ๋ อินทรียใ์ น การเกษตร ตลอดจนการเชิดชูชาวนาชาวไร่ไทย ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ นัน้ ใน โอกาสนี้ คณะฯ และองค์กรผูร้ ว่ มจัดจะจัดกิจกรรม อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคการผลิตสือ่ ทัง้ 3 ประเภทให้แก่ผสู้ นใจฟรีจ�ำ นวน 4 หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตร“เทคนิคการถ่ายภาพสารคดี” วิทยากร โดยคุณวิศาล น้�ำ ค้าง นักถ่ายภาพอิสระ เจ้าของ รางวัลจากการประกวดถ่ายภาพในเวทีระดับชาติ 2. หลักสูตร “การผลิตหนังสัน้ ” วิทยากรโดย คุณ อุรพุ งศ์ รักษาสัตย์ เจ้าของรางวัลจากเทศกาลหนัง ทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 3.หลักสูตร “การผลิตสารคดีโทรทัศน์” วิทยากรโดยคณบดีคณะ สารสนเทศและการสือ่ สาร พร้อมทีมงาน และ 4. “การผลิตสารคดีวทิ ยุและ สปอตวิทยุ” วิทยากรโดย คุณอภิชยั มัทวพันธุ์ นักจัดรายการวิทยุจากสถานี วิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึน้ ในวันที่ 1 เมษายน 2555 ณ คณะสารสนเทศและการสือ่ สาร อาคาร 75 ปี แม่โจ้ รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยการสัมมนา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำ�รงเกียรติศักดิ์ ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้สอ่ื เพือ่ ปลูกจิตสำ�นึกเกษตร จิตสำ�นึกไทย” และการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพร้อม รับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร ผูส้ นใจสามารถติดต่อขอสำ�รองทีน่ ง่ั เพือ่ เข้า ร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด ภายใน วันที่ 28 มีนาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ทค่ี ณะสารสนเทศและการสือ่ สาร อาคาร 75 ปี แม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร 053-873700 ต่อ 109 หรือ http://www. infocomm.mju.ac.th.


+ CM Community Magazine : E magazine online

March Vol.1

Event

เพราะโลกนี้ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

S

UMMER SWIM FASHION SHOW

SPORT MAGNETISM @ ROBINSON CM

รบินสัน เชียงใหม่ เปิดแคมเปญ “ROBINSON SUMMER SPIRIT 2012 SUMMER SPIRIT 2012” ภายใต้ธมี “SPOT MAGNETISM” กับพาเหรดเสือ้ ผ้าแฟชัน่ สไตล์สปอร์ตเทรนด์ สินค้าแฟชัน่ ทัง้ ชายหญิง สวิมแวร์-แอสเซสเซอรี่ กว่า 500 แบรนด์ชั้นนำ� เพื่อเสิร์ฟความต้องการให้กับเหล่าแฟชั่นนิสต้า เลือกหาไอเท็มโดนใจเพื่อมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อผ้าเพิ่มความสนุกในการแต่งตัวให้เข้ากับทุกบุคลิกต้อนรับ ซัมเมอร์และต้อนรับปีแห่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 ทีใ่ กล้จะมาถึง และซ่อนความเปรีย้ วเซ็กซีแ่ สนซน กับบิกินีที่ดึงดูดสายตาให้สาวๆ ได้สนุกกว่าที่เคยกับ CHIC SUMMER SWIMWEAR อาทิ JANTZEN, TRIUMPH, ELLE, ARENA, SPEEDO, WACOAL SWIM และ 360 SWIM รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 053-203640 ต่อ 562 E-Mail : RBS-MarketingChiangMai@robinson.co.th กนิษฐา(ต้อม) 08-2383-2090/ มยุรี(รี) 08-1603-8949


+ CM Community Magazine : E magazine online

March Vol.1

Entertain

เพราะโลกนี้ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

กระแต-กระต่าย อาร์สยาม ทุบกระปุก สร้างบ้านให้คุณยาย ที่ จ.พิจิตร

มเป็นศิลปินยอดกตัญญู สำ�หรับ 2 คูซ่ ้ี พี่ น้อง กระแต-กระต่าย อาร์สยาม ศิลปิน ค่าย เพลง อาร์สยาม ในเครือ บมจ.อาร์เอส ที่ ตรากตรำ�ทำ�งานหนัก ผลิตผลงานเพลงมากว่า 5 อัลบัม้ ตัง้ แต่ เปิดใจสาวแต, ของขวัญจากสาวแต, สาวกาดแลง, อัลบัม้ พิเศษ ตีเข่าเขย่าแดนซ์ และ รัก นะฉึก ฉึก จนสามารถสร้างเนือ้ สร้างตัว ดูแลญาติพ่ี น้องให้ลมื ตาอ้าปากได้ ล่าสุดสร้างบ้านหลังใหญ่โต ให้ คุณยายน้�ำ ค้าง รอดเลีย้ ง คุณยายแท้ๆ ที่ บ้าน สวนมะม่วง ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจติ ร พร้อม ทำ�บุญขึน้ บ้านใหม่ เสริมสิรมิ งคลแก่ครอบครัว ไป

เรียบร้อย เมือ่ ช่วงต้นเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา และ เหมือนผลบุญจะส่งผลให้ทนั ตา เมือ่ ทัง้ สองสาว ถูก คัดเลือกให้ได้รบั รางวัล ดาวเมขลา ประจำ�ปี 2554 รางวัลอันทรงเกียรติทม่ี อบให้แก่บคุ คลทีเ่ สียสละ อุทศิ ตนเพือ่ สาธารณประโยชน์ ซึง่ จัดโดย สมาคมผูส้ อ่ื ข่าวบันเทิง แห่งประเทศไทย โดย กระแต-กระต่าย อาร์สยาม ได้ให้สมั ภาษณ์ดว้ ยความภาคภูมใิ จว่า “คุณยายของเรา ท่านอายุมากแล้วค่ะ เดินเหิน ก็ไม่คอ่ ยสะดวกแล้ว ต้องมีลกู หลานคอยพยุง และใช้ อุปกรณ์ชว่ ยเดินอีกทีนงึ พวกเราก็เลยอยากสร้างบ้าน ทำ�ห้องน้�ำ ใหม่ทส่ี ะดวกและปลอดภัย อยากให้คณ ุ ยายมีชวี ติ ทีส่ บายมากขึน้ ค่ะ พอสร้างเสร็จก็ถอื โอกาส ทำ�บุญเลีย้ งพระ และจัดงานเลีย้ งทีบ่ า้ นด้วย เป็นการ เรียกลูกหลานมารวมตัวพร้อมหน้าพร้อมตาให้คณ ุ ยายได้ชน่ื ใจค่ะ แล้วในวันทีเ่ ราทำ�บุญขึน้ บ้านใหม่ ก็ได้รบั ข่าวดี ว่าเราได้รบั รางวัล ดาวเมขลา ประจำ� ปี 2554 ซึง่ ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ทีม่ อบรางวัลอันทรงเกียรติ ถือเป็นการประกาศ เกียรติคณ ุ และเป็นทีภ่ าคภูมใิ จของวงศ์ตระกูลทีส่ ดุ

BLACKSHEEP #9

ก้าวที่ 9 ของค่ายเพลงแกะดำ�

จ ค่ะ” กระแต-กระต่าย อาร์สยาม กล่าวด้วยความ ปลืม้ ใจ ติดต่อบริการ/โชว์ อาร์ สยาม ได้ท่ี 02 -5110555 ต่อ 2470, rsiam-center@hotmail.com

ากจุดเริม่ ต้นเล็กๆ ปลายปี 2545 จนถึง วันนีค้ า่ ยเพลงแกะดำ� Blacksheep ภายใต้ ชายคา Sony Music ยังคงเปิดโอกาสให้ ศิลปินรุน่ ใหม่ๆได้น�ำ เสนองานเพลงคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง และในวันนี้ Blacksheep ก็มีผลงาน ที่น่าสนใจจากศิลปินแกะดำ�รุ่นใหม่ถึง 5 วง มา แนะนำ�ให้แฟนเพลงได้รจู้ กั ในอัลบัม้ Blacksheep #9 (แบล็คชีพ “ก้าว”) Blacksheep#9 อัลบัม้ รวม 9 เพลงจาก 5 ศิลปินรุ่นใหม่ที่ทาง Blacksheep ได้ทยอย ปล่อยซิงเกิ้ลมาให้ฟังตั้งแต่ช่วงปี 2011 ที่ผ่าน มาจนถึงปีนี้ ติดตามข่าวสารและผลงานจากค่าย Blacksheep Records ได้ที่ www.facebook. com/iamblacksheep

Digital download *496555

CM+(#1)  

CMplus Magazine online

CM+(#1)  

CMplus Magazine online

Advertisement