Page 1

INFORME SOBRE ELS MATERIALS EDUCATIUS DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO Aquest informe està redactat en clau de ser llegit per a professionals de l’educació, professorat i mestres de centres educatius i educadors/es en general. Els textos escrits en color taronja són aspectes interns a comentar.

1. Presentació La convivència a la ciutat presenta reptes constants i un dels agents que ajuda més a superar aquests reptes és l’educació. Creiem fermament que l’educació és una eina bàsica d’inclusió social. En el treball i la convivència als centres podem ajudar als nois i noies a superar estereotips i respectar les diferències culturals existents a la ciutat i presents a les realitats de les aules. Els materials que us presentem a continuació estan creats amb el propòsit de fomentar la inclusió social del poble gitano, afavorint la integració d’aquest en la cultura de Barcelona, així com perseguir que la població general s’apropi a la cultura gitana des del coneixement i el respecte. Com a mestres i professorat sabem que sou un element fonamental en aquest treball. És per aquest motiu que us volem apropar un recull de materials que podeu utilitzar a l’aula per treballar aquest objectiu tan ampli. També us proposem alguns recursos d’assessorament i orientació per treballar amb alumnat, famílies i altres agents implicats en la tasca educadora. Per a realitzar aquestes activitats no calen grans coneixements previs, cal, fonamentalment, veure la necessitat de treballar aquesta convivència i aquest respecte mutu. Els materials estan organitzats de manera que treballen objectius transversals, com valorar els elements identitaris de les diferents cultures existents a la ciutat, aspectes adreçats a la població general com donar a conèixer la cultura gitana i invalidar o contrarestar els estereotips negatius i estàtics existents sobre aquest col·lectiu i altres objectius adreçats pròpiament a la població gitana com són el foment de l’ escolarització i la formació, la creació d’espais de suport mutu i el foment de les xarxes socials.


El treball que us proposem pot introduir-se en la planificació del curs, doncs treballant els trets identitaris de la cultura gitana es poden treballar altres aprenentatges com la llengua, la música, la geografia, la història, la solidaritat, la interculturalitat, la comunicació, la tolerància i el respecte per l’altre, que són elements claus per a la convivència. Esperem que aquestes eines us siguin útils i que ajudin al vostre alumnat a ser més conscients de la riquesa cultural de la ciutat i de la importància de respectar les diferents manifestacions apropant-s’hi des del coneixement mutu.


2. Què perseguim amb cada un dels materials? Objectius de treball. Objectius

Valorar els elements identitaris de les diferents cultures existents a la ciutat

Donar a conèixer la cultura gitana

Invalidar o contrarestar els estereotips negatius i estàtics existents sobre aquest col·lectiu

Fomentar l’escolarització i la formació

Crear espais de suport mutu i que fomentin la xarxa social

Activitats en què es treballa Contes Rromane Gitanos de Barcelona avui Kaló d’aquí Opra Romnia! Silklavipen Savorença Qui som els Rroma? Contes Rromane Gitanos de Barcelona avui Kaló d’aquí Qui som els Rroma? Gitanos de Barcelona avui Kaló d’aquí Qui som els Rroma? Contes Rromane Espai Jove La Casa de Shere Rom Opra Romnia! Silklavipen Savorença Qui som els Rroma? Contes Rromane Espai Jove Opra Romnia!


3. Com són aquests materials? A qui s’adrecen? Material

Tipus de recurs

Destinataris

Kaló d’aquí

Recurs pedagògic per realitzar als centres educatius

Educació Primària: cicle mitjà i cicle superior

Gitanos de Barcelona avui

Recurs pedagògic per realitzar als centres educatius

Educació Secundària Batxillerat Cicles Formatius

La Casa de Shere Rom

Recurs pedagògic per realitzar als centres educatius

Educació Primària Educació Secundària

Opra Romnia!

Recurs d’orientació i assessorament

Dones gitanes

Espai Jove

Recurs d’orientació i assessorament

Joves gitanes que cursen educació secundària obligatòria entre 12 i 20 anys

Silklavipen Savorença

Recurs d’orientació i assessorament

Educació Primària Educació Secundària Obligatòria Pares o tutors i famílies Professionals docents i de l’àmbit socioeducatius

Qui som els Rroma?

Recurs pedagògic per realitzar als centres educatius

Educació Secundària Batxillerat Cicles Formatius

Contes Rromane

Recurs pedagògic per realitzar als centres educatius

Educació Primària: cicle mitjà i cicle superior


4. Com són aquests materials? A qui s’adrecen?

KALO D’AQUÍ Autoria Consell Municipal del Poble Gitano Tipus de recurs Recurs pedagògic per realitzar als centre educatius Destinataris Educació Primària: cicle mitjà i cicle superior Objectius

- Donar a conèixer els elements de la cultura gitana entre el jovent de Barcelona: o Pels nois i noies no gitanos oferirà una informació que aportarà respectes i prestigi a la cultura gitana. o Pels nois i noies gitanos, el fet de donar a conèixer la seva cultura, suposarà un augment de la seva autoestima.

- Positivitzar l’estigma de la cultura gitana o A través del coneixement i la informació es superaran prejudicis i falses creences. o S’aportaran elements per tractar les possibles friccions quotidianes. Metodologia Curtmetratge de ficció que destaca els valors fonamentals de la cultura gitana i el seu reflex en la vida quotidiana a través dels ulls d’un nen gitano que visita la ciutat de la seva família (Barcelona). Aquesta història explica com es veuen ells mateixos els gitanos i com entenen les relacions amb la resta de la societat. S’hi parla també dels reptes i les oportunitats en àmbits com ara l’educació, la dona i la gent gran. Materials DVD Qüestions i propostes

- Existeix un material pedagògic per a treballar els continguts del curtmetratge elaborat per l’editorial La Galera. És propietat del CMPG? Es podria utilitzar per a enviar als centres que ho sol·licitin juntament amb el DVD?


o Si no es pogués utilitzar, proposem elaborar-ne un d’específic

- Com es faria el préstec del DVD? o Es podria penjar a la pàgina web d’Acció Social i Ciutadania, al Netbibes, ja que aquest vídeo està penjat ja al Youtube http://www.youtube.com/watch?v=nen2r2Gj7Nk&feature=related o Fer el préstec des de les mediateques dels CRP de cada zona. Proposem que no calgui retornar-lo. D’aquesta manera el podran utilitzar tantes vegades com ho vulguin.


GITANOS DE BARCELONA AVUI, UN CONTE CONTEMPORANI Autoria Consell Municipal del Poble Gitano Tipus de recurs Recurs pedagògic per realitzar als centre educatius Destinataris Educació secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, ensenyants; formació de professorat; adults; educadors Objectius

- Millorar el coneixement de la cultura gitana a la nostra ciutat, fomentant una imatge positiva dels gitanos i gitanes.

- Invalidar o contrarestar els estereotips negatius i estàtics encara existents sobre el col·lectiu gitano.

- Mostrar la diversitat i heterogeneïtat de la cultura gitana. - Mostrar que la cultura gitana forma part de la ciutat des de fa segles. Metodologia Vídeo de 25 minuts, que mostra una visió general i actual dels gitanos i les gitanes de Barcelona, les seves associacions i la seva forma d’entendre la vida. Relacions curriculars El reportatge pretén mostrar, amb un missatge positiu i realista, els valors, la riquesa i la diversitat del poble gitano barcelonès. N'ofereix una visió general i actual de les persones, les associacions i la manera d'entendre la vida. Gitanos i gitanes d'àmbits diversos (intel·lectual, polític, associatiu, religiós i gent corrent) parlen de l'orgull de pertànyer a aquesta ètnia, del respecte i admiració per les tradicions i costums, a les quals no volen renunciar. Alguns dels temes que tracten, des de la reivindicació de la seva identitat són: el respecte a la família, els matrimonis adolescents, l'amor per la llibertat, els estudis, l'amistat, el treball, el progrés de la seva gent, la joia de viure, la manera de superar entrebancs, la convivència... Expliquen experiències i reivindiquen la necessitat de desterrar tòpics i estereotips negatius, que els permeti no només aconseguir la integració sinó una plena igualtat. Materials


DVD de 25 minuts Ressenya extensa dels continguts que es tracten en cada capítol del material audiovisual. Qüestions i propostes

- Com es faria el préstec del DVD? o Es podria penjar a la pàgina web d’Acció Social i Ciutadania, al Netbibes,a través del Youtube. o Fer el préstec des de les mediateques dels CRP de cada zona. Proposem que no calgui retornar-lo. D’aquesta manera el podran utilitzar tantes vegades com ho vulguin. De moment ja està en préstec als CRP següents: CRP Ciutat de Badalona (Badalona) CRP del Segrià (Lleida) CRP del Vallès Occidental VI (Montcada i Reixac) CRP Sant Andreu (Barcelona) CRP Sants - Montjuïc (Barcelona)


LA CASA DEL SHERE ROM Autoria Consell Municipal del Poble Gitano Dirigit per el grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat de a Universitat Autònoma de Barcelona Tipus de Recurs Recurs didàctic/pedagògic per realitzar als centres educatius Destinataris Educació Primària i Educació Secundària Objectius

- Fomentar la inclusió escolar de nois i noies de grups minoritaris i en risc d’exclusió social. Per donar resposta a la deficient situació de l’escolarització, on predominen l’absentisme, l’abandó temprà i el fracàs escolar.

- Fomentar l’aprenentatge significatiu a partir de la participació en els objectius de les tasques i la col·laboració en l’assoliment de metes. Un aprenentatge basat en la constant negociació i cooperació.

- Treballar amb població infantil i adolescent, mitjançant un conjunt d’activitats lúdiques que tinguin la potencialitat de: o Promoure el desenvolupament d’habilitats instrumentals i comunicatives necessàries per a la participació a l’escola. o Crear un espai intercultural on l’accés al coneixement propi de l’escola no es presenti com un mon aliè a la cultura familiar i comunitària. o Impulsar la creació de nous referents i models vitals a través de la col·laboració entre nois i noies de la comunitat i estudiants universitaris. o Potenciar la creació d’equips involucrats en activitats basades en l’aprenentatge col·laboratiu. o Introduir a nois i noies en l’ús de les TIC. o Fomentar la motivació per tasques de resolució de problemes i de composició escrita. o Afavorir el reconeixement pels nois i noies de la pròpia competència.


Metodologia Experiència orientada al desenvolupament de comunitats educatives intergeneracionals i interculturals que promouen pràctiques d’aprenentatge col·laboratiu recolzat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta d’espais en els que els nois i noies de la comunitat resolen tasques o creen petits relats digitals en cooperació amb estudiants universitaris. L’activitat es desenvolupa d’acord a dos models:

- Laberint, és una activitat concebuda per introduir als nois i noies en l’ús de les TIC a través de la col·laboració amb companys experts

- Trobadors, model orientat a la creació de petits relats digitals per tal de donar als nens la oportunitat de ser creadors i participants actius en el seu procés d’aprenentatge. Materials Vídeo de presentació del projecte Qüestions i propostes

- Com s’han d’inscriure? On es demana info??


OPRA ROMNIA! Autoria Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen Tipus de recurs Recurs d’orientació i assessorament Destinataris Dones gitanes Objectius Crear condicions favorables que facilitin la inclusió social de les dones gitanes:

- Crear oportunitats i espais de diàleg intercultural amb la participació de dones gitanes i dones no gitanes.

- Fomentar l’accés al conjunt de serveis i àmbits de promoció social. - Afavorir el reconeixement de la identitat cultural i lingüística de la població gitana a través del diàleg i la cohesió amb el conjunt de la ciutadania.

- Promoure l’associacionisme de dones gitanes catalanes i immigrants. Relacions curriculars El projecte es basa en els valors de la igualtat, la no-discriminació i acceptació de la diferència, del multiculturalisme i de la solidaritat entre les dones gitanes, no gitanes i la població general. Metodologia Les accions/activitats que ofereix el projecte són:

- Realització del curs de monitores de lleure per a dones gitanes. - Assessorament de les dones gitanes sobre educació i mercat laboral. - Promoció de l’associacionisme. - Ampliació i difusió del Fons Documental de dones gitanes. Intercanvi cultural entre dones gitanes de diferents països i promoció de la xarxa romi. Qüestions i propostes

- Proposem en el netvibes fer un enllaç que porti directament a la pàgina web de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen on trobaran més informació d’aquest projecte.


http://www.dromkotar.org/

ESPAI JOVE Autoria Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen Tipus de recurs Recurs d’orientació i assessorament Destinataris Joves gitanes que cursen Educació Secundària Obligatòria entre 12 i 20 anys Objectius Oferir un espai de suport mutu per a aquest col·lectiu, on elles són les protagonistes i defineixen el seu propi espai:

- Compartir experiències educatives. - Fomentar el suport a l’estudi, per afavorir-ne la continuïtat. - Treballar el sentiment de soledat de les joves gitanes a les aules escolars. - Compartir inquietuds, dificultats, necessitats i somnis. - Fomentar la seva autoestima i els seus projectes personals. Metodologia Primer contacte de l’associació es posa en contacte amb el centre educatiu que ho sol·liciti i es proposa fer una xerrada amb les noies gitanes. Visionat del vídeo de les Trobades d’Estudiants Gitanes Proposta de creació de l’Espai Jove, reunions amb altres noies gitanes d’altres centres educatius de la mateixa zona on puguin compartir experiències. Qüestions i propostes

- Proposem en el netvibes fer un enllaç que porti directament a la pàgina web de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen on trobaran més informació d’aquest projecte. http://www.dromkotar.org/


SIKLAVIPEN SAVORENÇA, EDUCACIÓ AMB TOTHOM Autoria Fundació privada Pere Closa Tipus de recurs Recurs d’orientació i assessorament Destinataris Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, pares o tutors i famílies, professionals docents i de l’àmbit socioeducatius Objectius

- Possibilitar la formació i la promoció dels nens i dels joves gitanos matriculats en centres de primària i secundària.

- Potenciar la interculturalitat. - Fomentar una imatge positiva del poble gitano. - Sensibilitzar els pares i els tutors dels nens i dels joves gitanos sobre la necessitat i la funcionalitat de la formació reglada.

- Possibilitar el seguiment dels nens i dels joves gitanos matriculats als centres de primària i secundària.

- Facilitar eines als professionals docents i de l’àmbit social per actuar amb nens i joves des de la seva especificitat cultural. Metodologia Amb els nens i joves

- S’imparteixen classes de reforç/ampliació escolar en horari extraescolar en coordinació amb els centres educatius.

- Es fan sortides lúdiques i culturals. - S’organitzen grups d’estiu. - Es participa en activitats en col·laboració amb altres entitats i serveis. Amb les famílies

- Se sensibilitza les famílies sobre la importància de la formació en el futur dels seus fills.

- Es fomenta, quan cal, l’apropament i la relació amb els centres educatius.


- Es duu a terme un seguiment dels nens i dels joves. - S’assessora sobre els tràmits de preinscripció i matriculació als centres educatius, i sobre l’oferta educativa, cultural i de lleure de la zona.

- Es donen a conèixer els diferents recursos i projectes del barri. - S’assessora sobre la recerca de recursos, com ara beques i ajudes que ofereixen diferents institucions.

- Es faciliten eines i procediments perquè cadascú pugui adquirir llibres i material didàctic. Amb els centres educatius

- Es consensuen els objectius que es treballaran amb el nen o amb el jove a les classes de reforç/ampliació.

- Es fa un seguiment acadèmic de cada nen o jove i es prepara el material necessari per reforçar el seu currículum acadèmic.

- S’informa i s’assessora els professors/es dels aspectes culturals gitanos que poden incidir en la seva acció educativa amb els nens i joves.

- Es treballa conjuntament amb el professorat per tal de millorar la motivació dels alumnes per l’aprenentatge.

- Es potencia i s’estimula l’apropament i la comunicació amb les famílies, en el cas que sigui necessari.

- Es fan assessoraments puntuals als professionals dels centres educatius. Amb les entitats i els serveis

- Es fa un seguiment socioeducatiu dels nens i dels joves que participen en el projecte, si cal.

- S’assessora sobre qüestions culturals gitanes, - Es programen, s’organitzen i es duen a terme activitats, festes, cursos i tallers entre les entitats i serveis, i dins de les plataformes de treball comunitari. Qüestions i propostes

- Proposem en el netvibes fer un enllaç que porti directament a la pàgina web de la Fundació Pere Closa on trobaran més informació d’aquest projecte. http://www.fundaciopereclosa.org/

- A la pàgina web de la Fundació Pere Closa, on parla d’aquest projecte no surt el logo de l’Ajuntament de Barcelona, és correcte?


QUI SOM ELS RROMA? Autoria Fundació Privada Pere Closa Tipus de Recurs Recurs pedagògic per realitzar als centres educatius Destinataris Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius Objectius

- Apropar la realitat gitana a l’àmbit escolar i a la societat en general (llengua, història, oficis tradicionals).

- Contribuir a la ruptura de les idees preconcebudes i els estereotips sobre el poble gitano.

- Difondre la cultura gitana i incorporar-la com a part del mosaic cultural català. - Incrementar el nivell d’autoestima dels nens i joves gitanos i gitanes i implicar-los en l’activitat escolar.

- Potenciar una educació intercultural i fomentar una realitat plural Metodologia L’activitat consisteix bàsicament a explicar l’origen geogràfic i històric del poble gitano, quina és la situació de la seva llengua i la distribució geogràfica actual, així com els símbols identificadors. Els monitors, ajudats per materials audiovisuals passen revista als moments més importants de la història romaní, intenten treure a la llum pública algun dels estereotips que popularment defineixen el poble gitano i, a continuació, l’anul·len i introdueixen el concepte d’interculturalitat. La metodologia utilitzada en aquesta sessió, de 50 minuts de durada aproximadament, és lúdica i participativa, i la distribució en cercle dels alumnes, que formen una petita àgora de debat, ajuda a aconseguir-ho. El fet que els grups siguin relativament petits i que es respectin els grups-classe també propicia la participació, encoratjada per uns monitors que intenten aprofitar els coneixements dels alumnes per estructurar la seva tasca discursiva. Les llengües utilitzades són el Rromano i el català. Els continguts de cada sessió s’adapten a les circumstàncies, necessitats i possibilitats de cada grup.


Qüestions i propostes

- Proposem en el netvibes fer un enllaç que porti directament a la pàgina web de la Fundació Pere Closa on trobaran més informació d’aquest projecte. http://www.fundaciopereclosa.org/


CONTES RROMANE Autoria Fundació Privada Pere Closa Tipus de Recurs Recurs pedagògic per realitzar als centres educatius Destinataris Educació Primària: cicle mitjà i cicle superior Objectius

- Apropar la realitat gitana a l’àmbit escolar i a la societat en general (llengua, història, oficis tradicionals).

- Contribuir a la ruptura de les idees preconcebudes i els estereotips sobre el poble gitano.

- Difondre la cultura gitana i incorporar-la com a part del mosaic cultural català. - Incrementar el nivell d’autoestima dels nens i joves gitanos i gitanes i implicar-los en l’activitat escolar.

- Potenciar una educació intercultural i fomentar una realitat plural Metodologia L’activitat consisteix en la difusió de contes i llegendes populars gitanes. En aquestes sessions, els dos artistes gitanos acompanyen la narració i l'escenificació de dues llegendes amb música de guitarra interpretada en directe. També introdueixen el concepte de llengua gitana: el Rromano. La sessió està plantejada com un espectacle infantil portàtil de petit format i no com una classe magistral. Les llengües que s’utilitzen són el català i el Rromano. L’actuació està dissenyada per un grup-classe i té una durada de 50 minuts aproximadament. Per a aquesta activitat, els alumnes es disposen en un cercle tancat amb els monitors, asseguts en cadires i s'hi propicia la participació i la interacció necessària per a la consecució dels objectius. Per donar continuïtat a determinades qüestions de les que es posen en relleu durant la sessió de Contes Rromane, s’ha elaborat un senzill material didàctic perquè els mestres que ho vulguin fer, puguin continuar treballant sobre alguns dels continguts abordats. Qüestions i propostes


- Proposem en el netvibes fer un enllaç que porti directament a la pàgina web de la Fundació Pere Closa on trobaran més informació d’aquest projecte. http://www.fundaciopereclosa.org/


5. Accions de difusió Considerem que aquest document podria ser la base per difondre els materials presentats pel Consell Municipal del Poble Gitano. A partir d’aquí, des de QSL proposem diverses accions de difusió i informació d’aquests materials i recursos: En primer lloc creiem convenient crear una eina 2.0 on poder penjar tots els recursos pedagògics que formen part del Consell Municipal del Poble Gitano. Coneixem les dificultats que suposa la creació d’un espai virtual dins de la xarxa municipal, per això hem analitzat els recursos existents dins de la pàgina web d’Acció Social i Ciutadania per poder fer una proposta efectiva i eficient amb la condició que sigui de fàcil maneig i no requereixi una tasca constant d’actualització. Hem observat que dins de la pàgina web d’Acció Social i Ciutadania existeix un espai Netvibes. Creiem que seria senzill incloure en aquest espai una pestanya pel Consell Munipal del Poble Gitano. D’aquesta manera, podríem incloure un pdf informatiu de totes les activitats i recursos que ofereix el Consell i a més a més, podríem posar tots els enllaços directes de cada recurs o activitat. Per altra banda, pensem que es podria fer un enviament massiu a totes les direccions del centres educatius informant de l’existència d’aquests materials. Si des d’Acció Social i Ciutadania no es té totes les adreces de correu, es podria demanar col·laboració a l’IMEB. Pensem també que seria molt interessant establir contacte amb els referents del Consell de Coordinació Pedagògica, impulsat per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Creiem que pot ser un bon impuls per a totes les activitats que sorgeixen del Consell Municipal del Poble Gitano. El Consell de Coordinació Pedagògica aplega institucions i entitats ciutadanes que ofereixen activitats educatives per a escolars. L’objectiu principal del CCP és proporcionar als centres educatius tots aquells recursos educatius i culturals que la ciutat ofereix com a agent educatiu i afavorir les possibilitats que els infants tenen d'aprendre. Alhora contribueix a donar el ressò adequat a esdeveniments educatius ocasionals, generats des d'aquestes entitats o sorgides del teixit social. Per aquest motiu s’han creat canals d'informació i difusió conformats segons les necessitats dels centres escolars i del professorat. Formant part del Consell de Coordinació Pedagògica, el Consell del Poble Gitano tindrà l’oportunitat d’afavorir i millorar el coneixement mutu, el diàleg i el treball conjunt entre entitats ciutadanes i centres escolars, per tal d'avançar des d'un model d'oferta educativa externa a l'escola, limitada a la condició d'usuària, cap a un model de col·laboració.


Cada any el Consell convoca als seus representants i a la comunitat educativa a diferents actes per tal de portar a terme els seus objectius de col·laborar en la formació de ciutadans i ciutadanes. Des de QSL s’ha fet un primer contacte amb Júlia Quintela, referent del Consell de Coordinació Pedagògica de l’Institut d’Educació de Barcelona i s’ha mostrat molt interessada en establir un primer contacte amb el Consell Municipal del Poble Gitano i engegar el procés d’incorporació. El departament d’Acció Social i Ciutadania ja forma part com a entitat del Consell de Coordinació Pedagògica tot i que en l’àrea d’infància. Seria molt interessant que el Consell Municipal del Poble Gitano també en formés part. Una de les estratègies d’acció del Consell de Coordinació Pedagògica és el Programa d’Activitats Educatives (PAE). En aquest programa s’engloben totes les activitats per a cada curs que les entitats del CCP ofereixen als centres educatius de la ciutat. El PAE es publica en format imprès i també a través d’un portal que proporciona informació sobre diversos projectes educatius de diferents entitats i institucions de la ciutat. A més a més també s’hi troba informació sobre recursos per als projectes i treballs de recerca de secundària, esdeveniments importants a la ciutat i notícies d'interès que poden ajudar a desenvolupar la tasca docent del professorat. El PAE es presenta a principis del mes de juliol en una jornada on es convida a totes les entitats que formen part del CCP i tot el professorat de Barcelona. Aquesta jornada té la finalitat d’afavorir el contacte i coneixement entre les entitats del CCP i el professorat. Consta d’un espai d’exposició de les entitats membres i d’un espai de presentació de les activitats de cada entitat. A QSL portem la secretaria tècnica, gestió i producció de varis projectes relacionats amb l’àmbit educatiu, creiem que seria interessant establir sinèrgies entre aquests projectes i els recursos que pugui oferir el Consell Municipal del Poble Gitano. En aquesta línia, proposem engegar els contactes pertinents per poder penjar la informació dels recursos del CMPJ al moodle de l’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona, i també a l’Audiència Pública als nois i noies del districte de Sant Andreu pel seu elevat nombre de població gitana. Per últim, proposem també fer una recerca de la resta d’activitats i recursos que ofereixen a les entitats que formen part del CMPJ ja que hem observat que a més a més de les que n’hem elaborat la fitxa, n’hi ha d’altres de molt interessants.

Informe sobre els materials del CMPG  

informe intern

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you