Page 1

Nooit te oud om te integreren

Kennisnetwerk Multicultureel Groningen

Nieuwsbrief Inhoud

# 03 13

Nooit te oud om te integreren

1

Mankracht VWNN

2

Stadjers voor Compassie 2 Prijs voor taalcafé

3

Nederland vergrijst en de populatie ouderen zal steeds kleurrijker worden, zo introduceert VluchtelingenWerk Noord-Nederland de handreiking “Nooit te oud om te integreren”. Op 28 november 2013 ontvingen de deelnemers aan de bijeenkomst van het gelijknamige project de handreiking. In de handreiking wordt een stappenplan gepresenteerd hoe welzijnsorganisaties en ouderenwerkers oudere allochtone Nederlanders kunnen bereiken en ook hoe zij hen kunnen betrekken bij ouderenvoorzieningen. VluchtelingenWerk Noord Nederland (VWNN) begeleidt en adviseert asielzoekers, vluchtelingen en migranten en is in november 2012

gestart met het project “Nooit te oud om te integreren”. Met dit project worden oudere vluchtelingen en migranten uit hun isolement gehaald door thema- en doebijeenkomsten aan te bieden. Oudere vluchtelingen en migranten worden in contact gebracht met Nederlandse leeftijdgenoten (tussen de 55 en 70 jaar). De ontwikkelde handreiking kan voor een bredere doelgroep ouderen ingezet worden dan alleen oudere vluchtelingen. In de handreiking komen vragen aan bod zoals, wie zijn de oudere vluchtelingen en migranten? Met welke methodiek ga ik aan de slag met ouderen? Zijn er ook voorbeelden van de aanpak “Nooit te oud om te integreren”. De handreiking biedt in een handzaam formaat vooral praktische informatie waarmee professionals aan het werk kunnen. Het project loopt tot en met december 2013 en is gefinancierd door de provincie Groningen, het Oranjefonds, het VSB Fonds, Fonds Sluyterman van Loo en het JM Fonds. • Meer informatie: Amina Mohamed, amohamed@vwnn.nl

www.multicultureelgroningen.nl

Heel veel informatie over nieuwe inburgeringsprocedure Tijdens de werkmiddag over de nieuwe inburgeringsprocedure werd veel praktische informatie over de veranderingen in de wet inburgering gegeven. In deze nieuwsbrief vat het KMG de inburgeringsprocedure kort samen. Bovendien inventariseert het KMG verdere vragen, opmerkingen of signalen rondom inburgering. De voorbereidingsgroep van de werkmiddag geeft waar mogelijk antwoorden en organiseert indien nodig een specifieke bijeenkomst in het volgende jaar. Ook werkt het KMG aan een pamflet om geconstateerde signalen onder de aandacht te brengen van bestuurders en politici. Binnenkort produceert het KMG een factsheet met alle relevante stappen binnen het nieuwe inburgeringsproces, inclusief eventuele knelpunten bij een stap. Vrijwilligers en professionals die met inburgeraars werken, krijgen hierdoor meer handvatten om de inburgeraar verder op weg te helpen in zijn of haar inburgeringsproces. •


Inburgeren oud/nieuw

In november organiseerde de MJD een werkmiddag over inburgeren Op dit moment zijn er twee wetgevingen van kracht, waarbij de gemeente nog verantwoordelijk is voor de uitvoering van de oude wetgeving en DUO voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving. Voor degenen die al voor 1 januari 2013 verplicht moesten inburgeren, geldt nog altijd de oude wet. De gemeente informeert deze groep over hun inburgeringsplicht en kan helpen met het regelen van een cursus of examen. De korte vrijstellingstoets stopt echter. De inburgeraars die al voor 1 januari moesten inburgeren, mogen tot 1 januari 2015 zelf kiezen of ze het oude of het nieuwe examen willen doen. Daarna moet iedereen het nieuwe examen halen. Voor degenen die vanaf 1 januari 2013 moeten inburgeren gelden andere regels. Zij moeten de inburgering zelf regelen en ook betalen. Dit betekent dat deze inburgeraars zelf op zoek moeten naar een cursus en niet langer hulp van de gemeente krijgen. Er kan nog wel geld geleend worden om de cursus te bekostigen, maar dit moet dan via DUO geregeld worden. DUO informeert ook over de inburgerplicht. •

Mankracht VWNN afgerond VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) heeft twee jaar lang het project Mankracht uitgevoerd. Dit project liep in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en is succesvol afgerond. Door meerdere vrijwilligers en medewerkers van VWNN werd een paar jaar geleden geconstateerd dat vooral mannelijke vluchtelingen het moeilijk vinden om aansluiting te krijgen in de Nederlandse maatschappij. Er bleek een behoorlijk grote groep allochtone en autochtone mannen niet actief mee te doen in de samenleving. Met het project Mankracht werden er wekelijkse activiteiten georganiseerd in de gemeenten Winsum, De Marne, Dongeradeel en Noordenveld.

Informatie over nieuwe inburgeringsprocedure Op maandag 25 november 2013 organiseerde het KMG een werkmiddag voor professionals en vrijwilligers die te maken hebben met inburgeringsvragen. Tijdens de bijeenkomst Het begint met taal van dit voorjaar werd al duidelijk dat er veel behoefte is aan meer praktische informatie over de veranderingen in de wet inburgering, die in 2013 in werking is getreden. MJD nam daarom het initiatief voor het organiseren van een KMG werkmiddag. In de voorbereidende werkgroep zaten de KMG leden: MJD, CMO Groningen (coördinatie), Alfa-college, Noorderpoort en Humanitas.

Soms kwamen de mannen bij elkaar om te praten over onderwerpen uit de krant of gebeurtenissen in de samenleving (verschil tussen Sint Maarten en Sinterklaas), soms werd er een ‘werkbezoek’ gebracht (bedrijven, kinderboerderij of DUO) en soms werden er leuke uitstapjes gemaakt (wedstrijd FC Groningen). Dankzij dit project hebben de mannen hun netwerk kunnen uitbreiden, vrijwilligerswerk gevonden of zich aangesloten bij een lokale sportvereniging. Hoewel het project gestopt is, zoeken de mannen in Dongeradeel nieuwe wegen om toch door te kunnen gaan. www.vluchtelingenwerk.nl/persbericht/ project-mankracht-succesvol-afgerond. •

VluchtelingenWerk Noord-Nederland droeg inhoudelijk bij aan de werkmiddag. Er werd ingezet op 50 deelnemers, uiteindelijk waren er ruim 90 deelnemers. Rudi Knol van het Alfacollege en Wilma Smit van het Noorderpoort verzorgden het inhoudelijk programma. Zij namen de inburgeringsprocedure stapsgewijs met de deelnemers door, inclusief de formulieren die inburgeraars daarbij nodig hebben. Bij de inburgeringsprocedure zijn diverse organisaties en instellingen betrokken. Tijdens de werkmiddag waren daarvan vertegenwoordigers aanwezig. In deze nieuwsbrief vat het KMG de inburgeringsprocedure kort samen. Mogelijk vindt er volgend jaar nog een specifieke bijeenkomst plaats. •

Hoe gaat het? In 70 talen In september 2013 verscheen het boekje “Groeten uit de hele wereld”. We vragen het vaak: “Hoe maakt u het?” En hoewel we misschien niet in detail willen weten hoe het gaat met de aangesprokene, laten we hiermee op zijn minst zien dat we hem of haar met respect en interesse tegemoet treden. In “Groeten uit de hele wereld” is de groet in de talen van de zeventig grootste migrantengroepen in de gemeente Groningen vertaald. Het boekje is uitgegeven door de projectgroep Stadjers voor Compassie en een initiatief van het projectgroeplid Klaas Vos. Elkaar leren kennen, begint nu eenmaal met elkaar groeten. Het boekje is gratis op te halen bij alle Stips in de stad Groningen en bij het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Kreupelstraat. Het project Stadjers voor Compassie wil compassie in Groningen zichtbaar maken en bevorderen en zo een inspiratiebron zijn voor alle inwoners van Groningen. Op de projectsite kunnen mensen kennismaken met het begrip compassie en lezen wat dat in de praktijk betekent. Ook is er het handvest diversiteit te vinden. www.stadjersvoorcompassie.nl •


Nieuwe website IND

IND heeft een nieuwe website

Sinds 20 november 2013 heeft de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) haar website anders ingericht. De informatie over de producten en diensten zijn nu toegankelijk via nieuwe ingangen: voor particulieren en voor zakelijke klanten. Ook worden er nu verhalen gepubliceerd van medewerkers en van klanten van de IND. De IND blijft de komende tijd werken aan het verder verbeteren van de website en wil hierbij de gebruikers graag betrekken. Via een online gebruikersonderzoek kunnen de websitebezoekers hun mening delen. www.ind.nl

Prijs voor Taalcafé Jaarlijks wordt de Helemaal Humanitas Prijs toegekend aan een bijzonder of inspirerend project. Dit jaar was de winnaar het scholingsproject van Humanitas Twente. Lovende woorden waren er echter ook voor het multiculturele project van Humanitas Groningen: Taalcafé. Volgens de jury is het Groningse Taalcafé een voorbeeld voor hoe je mensen van buitenlandse afkomst de Nederlandse taal kunt bijbrengen. Op 20 november 2013 was er in de wijk Selwerd in de stad Groningen een informatiebijeenkomst over een nieuw op te zetten taalcafé in de stad. Het taalcafé in Selwerd is voor iedereen uit deze wijk die graag andere mensen ontmoet en de Nederlandse taal beter wil leren begrijpen. Iedereen uit de wijk is welkom, Nederlands- en anderstalig, jong en oud en man of vrouw. Vanaf 8 januari gaat dit taalcafé wekelijks van start op de woensdagochtend van 10 – 11.30 uur in de vergaderruimte van de Vensterschool. •

Elke vrijdag inburgeringsloket gemeente Groningen Per 1 januari 2014 opent VluchtelingenWerk NoordNederland (VWNN) een inburgeringsloket, ook voor vragen van inburgeraars en van instanties uit gemeenten waar VWNN geen samenwerkingsovereenkomst heeft. Het loket is vanaf 1 januari bereikbaar op de vrijdagen van 10.00 – 12.00 uur. Tel.: (050) 575 72 90 @ inburgeringsloket@vwnn.nl •

Communicatieplan KMG op website In september/oktober 2013 is door de actieve leden van het Kennisnetwerk Multicultureel Groningen (KMG) het communicatieplan vastgesteld. Geïnteresseerden kunnen het communicatieplan 2013-2015 downloaden op de website van het KMG, www. multicultureelgroningen.nl (over het KMG; publicaties).

Ga naar www.multicultureelgroningen.nl/nl/ hoofdmenu/kennisnetwerk-multicultureelgroningen/verslagen-kmg om meteen naar de publicaties op de website te gaan. Het communicatieplan 2013-2015 staat als tweede aandachtsstreepje onder Algemeen •

Kennisnetwerk Multicultureel Groningen wenst u een kleurrijk 2014!


Inburgering nieuwe stijl Welke stappen komen er zoal kijken bij inburgeren nieuwe stijl? Als iemand van

Mankracht Groningen Mankracht Groningen

buiten de EU naar Nederland wil komen, kan hij of zij een aanvraag indienen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Als blijkt dat de IND de aanvraag positief kan beoordelen, mag iemand vaak afreizen naar ons land. Kijk op de website van IND voor de volledige aanvraagprocedure.

In de stad Groningen loopt het project Mankracht Groningen. Daarbinnen gebruiken 15 mannelijke ambassadeurs elk hun eigen netwerk om van daaruit activiteiten te kunnen ontwikkelen. Activiteiten op het gebied van ondernemen, sport, opvoeding en werk bijvoorbeeld.

Eenmaal in ons land, moet iemand zich meteen melden bij de IND (en inschrijven in een gemeente). De IND buigt zich vervolgens over de beschikking met betrekking tot de verblijfsvergunning. Hoewel iemand dan nog geen beschikking heeft, is hij/zij legaal in Nederland. Als blijkt dat iemand moet inburgeren, wisselt de IND de gegevens met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uit. De inburgeraar ontvangt van DUO een brief. In de brief van de IND wordt de inburgeraar verwezen naar www.inburgeren.nl en www.blikopwerk.nl . De inburgeraar kan dan zelf zoeken naar instellingen die een cursus inburgeren gevenn. Via een aanvraagformulier kunnen inburgeraars eventueel een lening aanvragen voor de cursus. Gezinsherenigers moeten de lening altijd terug betalen; asielmigranten kunnen voor een kwijtschelding in aanmerking komen als men voldoet aan de inburgeringsplicht. •

“Allochtone man moet uit isolement”, zo kopte de Leeuwarder Courant in oktober. In het bewuste artikel wordt gesteld dat veel activiteiten voor allochtonen vooral gericht zijn op vrouwen. Voor hen zijn er leesclubs, kookworkshops en activiteiten rond opvoedingsondersteuning. Hoewel de activiteiten voor vrouwen ook in onze provincie nog de overhand hebben, worden de allochtone mannen in de provincie Groningen echter niet vergeten. Ook zij willen graag meedoen aan activiteiten in de maatschappij. Of sterker nog, zelf activiteiten ontwikkelen.

Mankracht is een samenwerkingsverband van de KMGleden MJD en Alfa-college met Stichting Sewa en het Centrum voor Jeugd en Gezin in de stad Groningen. Binnen dit netwerk werken maatschappelijke organisaties samen om bijeenkomsten en activiteiten (o.a. kookworkshops, voorleesmiddagen en bijeenkomsten gericht op het vinden van werk) te organiseren. Een belangrijke bijdrage hiertoe wordt dus geleverd door de 15 ambassadeurs die elk hun eigen netwerk aanboren en van daaruit weer nieuwe contacten leggen met mannen in de stad Groningen. Alle activiteiten zijn er op gericht om allochtone mannen meer kansen te bieden om zich verder te kunnen ontwikkelen. De ambassadeurs hebben bovendien een eigen band samengesteld en deze treedt regelmatig op tijdens bijeenkomsten georganiseerd door Mankracht Groningen. www.mankrachtgroningen.nl. •

COA en de inburgeringsprocedure asielmigranten Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) biedt voorbereiding op de inburgering van asielmigranten. Dit houdt in, dat de vergunninghouder op het asielzoekerscentrum wordt geïnformeerd over de Wet inburgering, over hun eigen verantwoordelijkheid hierin en over de rol van DUO ten aanzien van de financiering. Daarnaast biedt het COA de mogelijkheid om NT2 te volgen op de locatie. Dit is vanaf het verkrijgen van de verblijfsvergunning tot aan de uitstroom naar zelfstandige huisvesting. De vergunninghouder wordt op basis van een toets geplaatst in een lesgroep op zijn/haar niveau. Per week worden er twee á drie lessen per groep aangeboden. Ook komt hierin de kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) aan bod. Verder wordt de asielmigrant via een individuele gespreksmodule en een persoonlijk informatiemap (ingevuld door de inburgeraar zelf) voorbereidt op de eerste twee maanden in de Nederlandse samenleving. www.coa.nl •

Kennisnetwerk Multicultureel Groningen CMO Groningen | Wegalaan 3-5 Groningen Postbus 2266 | 9704 CG Groningen T: 050 - 577 01 01 e: multicultureel@cmogroningen.nl

www.multicultureelgroningen.nl

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen in opdracht van:

Nieuwsbrief Multicultureel Groningen #3 2013  

Nieuws van de partners van het Kennisnetwerk Multicultureel Groningen

Advertisement