Page 1


Le mot de la prÊsidente /œpGLWLRQGHŠ$X[(FUDQVGX5pHOªUHVWH¿GqOHjOœHQJDJHPHQWGpMjDQFLHQGH &KURPDHQIDYHXUGHODUHFKHUFKHHWYDORULVDWLRQGXŠFLQpPDGœDXWHXUª 'DQV OHV GLIIpUHQWV YROHWV GX SURJUDPPH SURSRVp QRXV DYRQV VpOHFWLRQQp GHV GRFXPHQWDLUHV TXL WpPRLJQHQW GœXQ Š UHJDUG ª VLQJXOLHU HW QRXV LQYLWHQW j QRXV LQWHUURJHUVXUODUpDOLWp¿OPpH &HWWHPDQLIHVWDWLRQHQHVWPDLQWHQDQWjVDepGLWLRQ1pDQPRLQVVRQH[LVWHQFH FRPPHFHOOHGHWRXWHPDQLIHVWDWLRQFXOWXUHOOHVSpFL¿TXHHWXQWDQWVRLWSHXH[LJHDQWH UHVWH IUDJLOH (OOH QH VDXUDLW H[LVWHU VDQV GHV VRXWLHQV ¿GqOHV GHV FRQYLFWLRQV SDUWDJpHVHWGHVVROLGDULWpV -HWLHQVjUHPHUFLHUWRXWSDUWLFXOLqUHPHQW OHVSDUWHQDLUHVLQVWLWXWLRQQHOVHWDVVRFLDWLIVSRXUOHXUHQJDJHPHQWjQRVF{WpV OHUpVHDXGHVSURIHVVLRQQHOV UpDOLVDWHXUVPHPEUHVGXMXU\ TXLDFFHSWHQWjWLWUH JUDWXLWGHSDUWLFLSHUjOœDQLPDWLRQGHFHWWHPDQLIHVWDWLRQ OHVPHPEUHVWRXVEpQpYROHVGH&KURPDTXLRQWFRQoXODSURJUDPPDWLRQHWUpDOLVp FHWWHpGLWLRQ

(WDXVVL

$57(SRXUOHVRXVWLWUDJHJUDWXLWGHŠ'DQVOHQRLUª OH*RHWKH,QVWLWXWGH/LOOHSRXUOHSUrWGHŠ)OHXUVGHVXUHDXª OœDVVRFLDWLRQŠ(QIDQWVGH7FKpUQRE\O%HODUXVªTXL°XYUHSRXUGHVVRLQVDX[HQIDQWV FRQWDPLQpV OœDVVRFLDWLRQŠ0DUFKR'RU\LODªTXLFKHUFKHjEULVHUOœLVROHPHQWGHOD7FKpWFKpQLH

Annie Sicard PrÊsidente de l’association ChrOma

Solveig Anspach, cinĂŠaste, Sophie Averty rĂŠalisatrice, Jean-Michel CarrĂŠ, rĂŠalisateur, Jean-Louis Comolli, rĂŠalisateur, Ariane Doublet, rĂŠalisatrice Denis Gheerbrant, rĂŠalisateur,

ComitĂŠ de parrainage

Jean-Pierre Jeancolas, critique et historien du cinÊma, Sergueï Loznitsa, rÊalisateur Bernard Martino, rÊalisateur Philippe Molins, rÊalisateur, Philippe Pilard, prÊsident de l’agence du Court mÊtrage, cinÊaste, Eric Pittard, rÊalisateur, Claire Simon, rÊalisatrice.


LES ÉCRANS DU RÉEL CinÊma le Royal vendredi 18 novembre

samedi 19 novembre

dimanche 20 novembre

Premier Doc 14h00

14h00

10e ĂŠdition du concours europĂŠen du 1erfilm documentaire

- Guibert CinĂŠma

- Les gens de Pissy

- Sisters

- Le beau est aveugle

16h30 - Le gai savoir

 LQIRUPDWLRQV GpWDLOOpHV VXU OHV GLIIpUHQWV ÂżOPV - Nizwa dans le sillage de Henri de Sj Monfreid

20h45 - Les lessiveuses - Voyage au bout de CĂŠline

16h45 PALMARĂˆS

***

20h45

- Le temps qui reste - Sombras

- Aria Tammorra

*** Restauration

Tarifs et billetterie Plan d’accès aux sites 3&&/H5R\DO

YRLUSDJH


LES ÉCRANS Cinéma le Royal jeudi 24 novembre

Palais

des

vendredi 25 novembre

Regards : à l’ Ouest de l’Oural

Regards : à l’ Ouest de l’Oural

18h - Mylène SAULOY

18h - Volker KOEPP - Fleurs de sureau

- Grozny le 51 - Danse avec les ruines

*** 20h 45 Françoise HUGUIER - Kommunalka

*** Restauration

***

20h 45 Wladimir TCHERTKOFF et Emanuela ANDREOLI /HVDFULÀFH Nino KIRTADZE - Il était une fois la Tchétchénie

*** 5HVWDXUDWLRQ3&&


18 au 27 novembre 2011

DU RÉEL Congrès

et de la

Culture Salle B

samedi 26 novembre

dimanche 27 novembre

Regards : à l’ Ouest de l’Oural

Films d’ici et d’ailleurs

14h30 Sergueï DVORTSEVOÏ - Dans le noir Nino KIRTADZE

14h - Sylvie JACQUEMIN - Des Indiens comme nous Karim HAMMICHE - Fils de

- Un dragon dans les eaux pures du Caucase

18h00 - Nino KIRTADZE - Durakovo, village des fous

*** 20h 45 - Vadim JENDREYKO

16h30 Laurent HASSE - Bonheur…terre promise

 LQIRUPDWLRQV GpWDLOOpHV VXU OHV GLIIpUHQWV ¿OPV Sj

- La femme aux cinq éléphants

*** 5HVWDXUDWLRQ3&&

3


Partenariat ChrOma /H0DQV7pOpYLVLRQLMtv $VVRFLDWLRQ&LQpDPEXO

Concours Premier Doc

10e ĂŠdition du Concours EuropĂŠen du 1erÂżOPGRFXPHQWDLUH

Les projections de Premier DocVHGpURXOHQWDXFLQpPD

LE ROYALDYHQXH)pOL[*HQHVOD\/H0DQV SĂŠances

9HQGUHGLQRYHPEUHK 6DPHGL QRYHPEUHKHW16h30   K 'LPDQFKHQRYHPEUHK 3DOPDUqV K

RĂŠcompenses 3UL[GX-XU\ HXURV 3UL[GXSXEOLF HXURV 3UL[*,(*UDQG2XHVWUpJLH7pOpYLVLRQV/0WY

DFKDWGHVGURLWVGHGLIIXVLRQVXUOH*,(*UDQG2XHVWUpJLH 7pOpYLVLRQV

Jury 2011 PrĂŠsident assistĂŠ de

/HVUpDOLVDWULFHVHWUpDOLVDWHXUVGHVÂżOPVVpOHFWLRQQpVVRQW LQYLWpV KpEHUJHPHQW HW UHVWDXUDWLRQ SDU OÂśDVVRFLDWLRQ &KU2PDSHQGDQWWRXWHODGXUpHGXFRQFRXUV

Philippe CRNOGORAC, UpDOLVDWHXU documentariste Kamel REGAYA, UpDOLVDWHXUGRFXPHQWDULVWH Camille CHANDELIER, productrice de La 3HWLWH 3URG SRXU OÂś$3$3/ Association des 3URGXFWHXUV$XGLRYLVXHOVGHV3D\VGHOD/RLUH

VÊronique L’ALLAIN du cinÊma La 6DODPDQGUHj0RUODL[SRXUOœ$&25 $VVRFLDWLRQGHV&LQpPDVGHOœ2XHVWSRXU OD5HFKHUFKH Bertrand GUERRY, SURGXFWHXUUpDOLVDWHXU GHODVRFLpWpGHSURGXFWLRQ0,7,.,SRXU *,(*UDQG2XHVWUpJLH7pOpYLVLRQV
1er doc

2011...

Les lessiveuses â&#x20AC;&#x201C; PLQ 5pDOLVDWLRQ<DPLQD=287$7 (OOHV WULHQW ODYHQW pWHQGHQW UHSDVVHQWSDUIXPHQWSOLHQWUDQJHQW HW TXDQG F¶HVW ¿QL UHFRPPHQFHQW 7RXWHVIRQWODOHVVLYHSRXUOHXU¿OVHQ SULVRQGHSXLVGHVDQQpHV

Le Royal YHQGUHGL QRYHPEUH 20 h45

«Je reJDUGHOHFRUSVHQFUHX[GX¿OVOHFRUSVSOHLQGHODPqUHOD douceXUHWODYLROHQFHTXLSDVVHQWHQWUHOHVGHX[ª

Voyage au bout de Céline ±PLQ 5pDOLVDWLRQ-HDQ%DSWLVWH3(5(7,(

/RXLV)HUGLQDQG&pOLQHGLW©&pOLQHªIXWO¶XQGHVUDUHVpFULYDLQV jFRQQDvWUHGHVRQYLYDQWOHVKRQQHXUVG¶XQHLQWURQLVDWLRQGDQV OH SDQWKpRQ OLWWpUDLUH &HSHQGDQW LO GHPHXUH HQ UDLVRQ GH VHV YLROHQFHV YHUEDOHV GH VHV RXWUDQFHV WKpPDWLTXHV HW GH VHV HUUHPHQWVLGpRORJLTXHVXQpFULYDLQPDXGLW&DU¿JXUH VFKL]RSKUpQLTXH SDUWDJpH HQWUH OH ERQ GRFWHXU GHV SDXYUHVHWO¶pFULYDLQFRQGDPQpjPRUWSRXUWUDKLVRQLO LQFDUQHOHVGHX[IDFHVG¶XQqPHVLqFOHIUDQoDLVTXH O¶RQ SUpIqUH RXEOLHU 0pODQJH GH ¿FWLRQ HW GH UpDOLWp SHXWrWUHO¶°XYUHFpOLQLHQQHDWHOOHWURSORQJWHPSVMHWp XQ P\VWqUH DXWRXU GH O¶pFULYDLQ HW GH O¶KRPPH 6DQV GRXWH HVWFH Oj OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH LO Q¶H[LVWH SDV DFWXHOOHPHQWG¶H[SOLFDWLRQGXFDV&pOLQH

Aria Tammorra ±PLQ 5pDOLVDWLRQAndrea GAGLIARDI /HUpDOLVDWHXUjODUHFKHUFKHGHVHVUDFLQHVFXOWXUHOOHVQRXVLQYLWH GDQVFH¿OPjUHQFRQWUHU=L*LDQQLQR6DEDWQRHW7RQLQRjWUDYHUV OHV FDPSDJQHV QDSROLWDLQHV7RXV OHV WURLV FKDQWHXUV YLUWXRVHV GHVFRPPXQDXWpVSD\VDQQHVGHVDOHQWRXUVGX9pVXYHLQFDUQHQW XQHWUDGLWLRQPXVLFDOHG¶XQHYLWDOLWpLQRXwHOD7DPPXUULDWD &H ¿OP QRXV RIIUH G¶HQWUHU GDQV XQ PRQGH GH VHQVDWLRQV GH YLEUDWLRQVTXLIRQWOH©VHOªGHODWHUUH,OUHQGKRPPDJHjFHX[ TXLUpXVVLVVHQWjWUDQVPHWWUHXQELHQSUpFLHX[ODSXLVVDQFHGH ODIrWH
Guibert Cinéma ±PLQ

5pDOLVDWLRQ$QWKRQ\'21&48(

+HUYp*XLEHUWHVWO¶DXWHXUG¶XQVHXO¿OP WRXUQpDXVHXLOGHVDPRUW©/DSXGHXU RX O¶LPSXGHXU ª (FULYDLQ UHFRQQX LO YRXODLW DX GpSDUW GHYHQLU FLQpDVWH &HWWH HQTXrWH FLQpPDWRJUDSKLTXH SRUWH VXU FH UrYH GH FLQpPD TXL QH O¶D MDPDLV TXLWWp HW O¶LQWHUURJH LQGLUHFWHPHQW j WUDYHUV OD UHFKHUFKH G¶DUFKLYHVLQpGLWHVHWO¶LPPHUVLRQGXVSHFWDWHXUGDQVVRQpFULWXUH /¶DXWHXUUHFXHLOOHpJDOHPHQWOHVWpPRLJQDJHVGHVHVSURFKHVHWGH FHX[TXLIXUHQWVHVFROODERUDWHXUV,VDEHOOH$GMDQLTXLpWDLWGpGLFDWDLUH G¶XQVFpQDULRWUqVSHUVRQQHOPDLVDXVVLODPRQWHXVHHWODUpDOLVDWULFH GHVRQXQLTXH¿OP

Le Royal VDPHGL QRYHPEUH 14 h 00

Sisters ±PLQ 5pDOLVDWLRQ6WpSKDQH3(55,(5 6WpSKDQH3HUULHUOHUpDOLVDWHXUQRXVIDLWSpQpWUHUGDQVOHTXRWLGLHQ GHV.HQMDDOLDV0DQRX1DWKDOLHRX$XUpOLH$XF°XUGXTXDUWLHU GH 0DODNRII j 1DQWHV FHV © VLVWHUV ª GRQW O¶KLVWRLUH SHUVRQQHOOH HW O¶LQYHVWLVVHPHQW GDQV OHXU FLWp IRQW UpIpUHQFH RQW PRQWp OHXU DVVRFLDWLRQ WRXUQpH YHUV O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH UpFXSpUDWLRQUHF\FODJHHWFXVWRPLVDWLRQGHYrWHPHQWVPDLVDXVVL RUJDQLVDWLRQG¶pYqQHPHQWVGHGp¿OpVGHO¶DWHOLHUHWGHVVWDJHV«(W oDPDUFKH $SUqV XQ ORQJ SDUFRXUV GX FRPEDWWDQWHOOHVVRQWSDUYHQXHV jSpUHQQLVHUOHXUDFWLYLWpHWjHQ IDLUHXQYUDLERXORW &HV IHPPHV QRXV HPPqQHQW DYHF OHXUV FRQWUDGLFWLRQV HW OHXU HQWKRXVLDVPH DXGHOj GHV DSSDUHQFHV HW GHV FOLFKpV VXU FHWWH FLWp &¶HVW XQH OHoRQ G¶KXPDQLWp DX[ FRXOHXUV GH OD GLYHUVLWp

6


1er doc

2011...

Le gai savoir±PLQ 5pDOLVDWLRQ6WpSKDQH;+528É7 6HSWHPEUH XQH IHUPH GpODEUpH GDQV OHV $UGHQQHV« 9HQXVGHODYLOOHXQHVRL[DQWDLQHG¶DGROHVFHQWVV¶\UHQFRQWUHQW HW FRPPHQFHQW j UpQRYHU OHV EkWLPHQWV 8QH QRXYHOOH pFROH V¶RXYUH3pGDJRJLH 1RPDGH (OqYHV HW SURIHVVHXUV YHXOHQW FUpHU HW H[SpULPHQWHU XQ FRQWH[WH SpGDJRJLTXH QRXYHDX DOWHUQDWLI'qVOHGpSDUWSURMHWVHWUrYHVGHOLEHUWpIXVLRQQHQW« ,FLWRXWHVWjFRQVWUXLUHDXSURSUHFRPPHDX¿JXUp 0DLV3pGDJRJLH1RPDGHV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHRI¿FLHOGHOD &RPPXQDXWp IUDQoDLVH HW FHWWH ¿OLDWLRQ Q¶HVW SDV VLPSOH /HV SKRWRVSUHVVH‹(XODOLH7RXVVDLQW PpWKRGHVVRQWWUqVGLIIpUHQWHVEDVpHVLFLVXUO¶pJDOLWpHQWUHpOqYHV HWSURIHVVHXUVVXUO¶HQYLHGHVDYRLUO¶DXWRQRPLHO¶DSSUHQWLVVDJH GHODOLEHUWp«

Le Royal VDPHGL QRYHPEUH 16 h 30

Nizwa dans le sillage de Henry de Monfreid PLQ±5pDOLVDWLRQ9LQFHQW'80(61,/ +HQU\GH0RQIUHLGFHWDYHQWXULHUGHYHQXpFULYDLQDGRQQpHQYLH GHSDUWLUjGHQRPEUHX[YR\DJHXUV$LQVLSHQGDQWFLQTPRLVOH 1L]ZDXQERXWUH EDWHDXWUDGLWLRQQHODUDEH UpDOLVHXQYR\DJH H[FHSWLRQQHO $ VRQ ERUG -RFHO\Q OH FDSLWDLQH HW O¶pTXLSDJH -XOLHWWH 3DVFDO 3KLOLSSH 6LPRQ HW 9LQFHQW YRQW VXLYUH OHV LQGLFDWLRQVGHQDYLJDWLRQTX¶+HQU\GH0RQIUHLGDODLVVpHVGDQV VHVOHWWUHVHWVHVMRXUQDX[GHERUG/HGpSDUWVHIDLWj'XEDwPDLV WUqVYLWHF¶HVWDX<pPHQj'MLERXWLHQ(U\WKUpHOHORQJGHVF{WHV GX6RXGDQHWG¶(J\SWHTX¶+HQU\GH0RQIUHLGHQWUDLQH1L]ZDHW VRQpTXLSDJH /HSRUWDLWGHO¶DYHQWXULHUSRQFWXHFHYR\DJH 6HVpFULWVSHUPHWWHQWGHWURXYHUGHVHVFDOHV GHV PRXLOODJHV HW GpFULYHQW O¶DPELDQFH GH OD PHU 5RXJH HQWUH HW 1L]ZD GDQV OH VLOODJH G¶+HQU\ GH 0RQIUHLG FURLVH FHV GHX[ DYHQWXUHV FHOOH GX PDULQ j OD IRLVFRQWUHEDQGLHUSLUDWHHWFRPPHUoDQWHW OH YR\DJH GH 1L]ZD TXL WUDYHUVH FHV OLHX[ H[FHSWLRQQHOVRXHQFRUHMDPDLV¿OPpV

restauration 7


Le temps qui reste ±PLQ 5pDOLVDWLRQ'HOSKLQH'(75,(

Le Royal VDPHGL QRYHPEUH 20 h 45

/D0DLVRQHVWXQFHQWUHGHVRLQVSDOOLDWLIVVLWXpSUqV G¶$L[HQ3URYHQFH GDQV OH YLOODJH GH *DUGDQQH 8Q OLHX H[FHSWLRQQHO R IDFH DX[ UDYDJHV GH OD PDODGLHHWjO¶LPPLQHQFHGHODPRUWRQSURGLJXH GHVJHVWHVSOHLQVG¶KXPDQLWpHWGHELHQYHLOODQFH$ OD0DLVRQRQQ¶HVWSDVVLPSOHPHQWGDQVO¶DWWHQWH GHOD¿Q2QSHXWLQYHVWLUFKDTXHLQVWDQW/HSDWLHQWDGURLWjOD GLJQLWp j OD FRQYLYLDOLWp ,O QH OXL HVW SDV LQWHUGLW GH UrYHU j GH QRXYHDX[PRPHQWVGHERQKHXU

)DFH j OD PRUW OHV LQ¿UPLqUHV HW OHV DLGHVVRLJQDQWHV DFFRPSOLVVHQWFHTXHQRXVVRPPHVVRXYHQWLQFDSDEOHVGHIDLUH SUHQGUHOHPDODGHGDQVVHVEUDVULUHDYHFOXLGHWRXWHWGHULHQ OXLPRQWUHUSDUQRWUHUHJDUGTX¶LOHVWWRXMRXUVXQrWUHKXPDLQj SDUWHQWLqUH .DWH %ULJLWWH HW &ODLUH WURLV VRLJQDQWHV DFFRPSDJQHQW DX TXRWLGLHQOHVPDODGHVHWGRLYHQWDSSUHQGUHjJpUHUFHVOLHQVTXL VHWLVVHQWHWTX¶LOIDXWVDYRLUGpIDLUHDXVVLW{W

Sombras /HVRPEUHV –PLQ

5pDOLVDWLRQ2ULRO&$1$/6

&KDTXHDQQpHFRPPHV¶LOVSDUWLFLSDLHQWG¶XQpWUDQJHULWXHOSULQWDQLHU GHVPLOOLHUVG¶LPPLJUpVFODQGHVWLQVYLHQQHQWQDXIUDJHUIDFHDX[F{WHV HVSDJQROHV6DQVSDSLHUVVDQVGRPLFLOH¿[HOLYUpVDX[LQWHPSpULHV DXIURLGHWjODFKDOHXUREOLJpVG¶DOOHUG¶XQHUpJLRQjO¶DXWUHjODTXrWH G¶XQWUDYDLOHWVXUWRXWYLFWLPHVGXUHJDUGFRQGHVFHQGDQWGHODVRFLpWp HVSDJQROHLOVHVVDLHQWGHVXUYLYUH &RPPH HQ IDFH G¶XQ VW\OR HW GX SDSLHUSOXVLHXUVLPPLJUpVDIULFDLQV 0DOL %XUNLQD)DVR *KDQD 6pQpJDO HWF« Gp¿OHQW WRXU j WRXU GDQV FH ¿OP SRXU HQYR\HU XQHVRUWHGHOHWWUHDXGLRYLVXHOOH j OHXUV IDPLOOHV /HV KRPPHV OLYUHQW DYHF OH SHX GH ¿HUWp TXL OHXUUHVWHOHXUVGpERLUHVSDUOHQW GHOHXUVHVSRLUV8QHFKRVHHVW V€UH LOV JDUGHQW HQFRUH OHXU GLJQLWpFHOOHOjTXLOHXUSHUPHWWUD G¶DOOHUMXVTX¶DXERXW$XWDQWLOVGpFRQVHLOOHQWDX[DXWUHVTXLVRQW UHVWpVGHYHQLUDXWDQWLOVQHUHWRXUQHURQWSDVVDQVDYRLUREWHQX OHJDLQGXYR\DJHRXWUH$WODQWLTXH
1er doc

2011...

Les gens de Pissy Le Royal GLPDQFKH QRYHPEUH 14 h 00

 PLQ 5pDOLVDWLRQ )UDQFN'9,5*,/( 8Q UpDOLVDWHXU YR\DJHXU VH EDODGH GDQV XQ TXDUWLHU GH 2XDJDGRXJRXQRPPp3LVV\,O IDLWXQFRQVWDWEUXWGHFHTX¶LO YRLW&HVUpDOLWpVOHWRXFKHQWHW OH ERXOHYHUVHQW SDUIRLV4XHOV TXHVRLHQWOHVVHQWLPHQWVDYHF OHVTXHOV LO DLPHUDLW DERUGHU FHWWHUpDOLWpLOVHVHQWGpFDOpHW FRXSDEOH0DLVLOVDLWTX¶DERUGHU O¶$IULTXH DYHF PDXYDLVH FRQVFLHQFH FH Q¶HVW SDV OXL UHQGUH KRPPDJH $ORUV SRXU QH SDV WRPEHU GDQV OH SLqJH GXODUPR\DQWHWGXIDWDOLVPHLOYDjODUHQFRQWUHGHSHUVRQQHVTXLRQW GpFLGpG¶DJLU,OFDSWHOHVPRWVOHVUHJDUGVOHVHQYLHVOHVXQLYHUV 6LFHVJHQVUpSRQGHQWDX[EHVRLQVLPPpGLDWVDYHFSHXGHPR\HQV FHODQHOHVHPSrFKHSDVG¶DYRLUXQHMXVWHSHUFHSWLRQGHOHXUDYHQLU (WVLODWkFKHSDUDvWWLWDQHVTXHULHQQHSHXWDUUrWHUOHXUYRORQWp$ORUV DSSDUDLVVHQWSHWLWjSHWLWOHFRXUDJHODEHDXWpODIRUFHOHULUHWRXWFH TXLIDLWTXHO¶$IULTXHHVWGHERXWHWTXHOHV$IULFDLQVVRQWEHDX[

Le beau est aveugle ±PLQ

5pDOLVDWLRQ*ZHQDsO&2+(11(5

0DWKLOGH$ODLQ$QWKRQ\HW0LFNDsOVRQWLQYLWpV jXQSURMHWSDUWLFXOLHUSKRWRJUDSKLHUFHTXH UHSUpVHQWHOH%HDXSRXUHX[HWH[SRVHUOHXUV FOLFKpV7RXVOHVTXDWUHVRQWQRQYR\DQWVHW F¶HVWDYHFDSSUpKHQVLRQHWFUDLQWHTX¶LOVYRQW V¶HQJDJHUGDQVFHWWHDYHQWXUHSRXUGpYRLOHU XQH SDUW G¶HX[PrPHV TX¶LOV QH PDvWULVHQW SDV *ZHQDsO &RKHQQHU D ¿OPp FHWWH DYHQWXUH TXL LQYLWH j GpFRXYULU XQHDXWUHSHUFHSWLRQGXPRQGH

3DOPDUqV 


Partenariat ChrOma /H5R\DO

Regards : à lâ&#x20AC;&#x2122; Ouest de lâ&#x20AC;&#x2122;Oural $SUqV©5HJDUGVVXUO¶$OJpULHªSURJUDPPpHQ QRXVDYRQVIDLWOHFKRL[FHWWHDQQpHGHQRXVWRXUQHU YHUV FHW HQVHPEOH GH SD\V TXH VRXGDLW DXWUHIRLV O¶8566HWTXLVHWURXYHQWPDLQWHQDQWHQSURLHSRXU QRPEUHG¶HQWUHHX[DX[FRQÃ&#x20AC;LWVHWDX[GLI¿FXOWpV SUREOqPHVpFRQRPLTXHVOLpVDXSDVVDJHEUXWDOj XQV\VWqPHpFRQRPLTXHOLEpUDO FRQÃ&#x20AC;LWVLQWHUHWKQLTXHVUHYHQGLFDWLRQVQDWLRQDOLVWHVDYHFHQWRLOHGHIRQGOHV\VWqPHSROLWLTXH UXVVH 1RXV Q¶DYRQV QL OD SUpWHQWLRQ QL OD SRVVLELOLWp G¶rWUH H[KDXVWLIV PDLV ¿GqOHV j QRWUH REMHFWLI QRXV SURSRVRQV GH SURPRXYRLU GHV UHJDUGV GH FLQpDVWHV GH GRFXPHQWDULVWHV VRXFLHX[ GH WpPRLJQHU GH FHV ERXOHYHUVHPHQWV ,OV HVVDLHQW WDQW{W G¶DSSURFKHU O¶+LVWRLUH HQ FRXUV WDQW{W G¶DSSUpKHQGHU OD GLYHUVLWp GHVSHXSOHVHWVDYHQWV¶DSSURFKHUDXSOXVLQWLPHHWDX SOXVTXRWLGLHQGHVSHUVRQQHVUHQFRQWUpHV /HV UpDOLVDWHXUV SUpVHQWV GDQV OD VpOHFWLRQ RQW HX[ PrPHV XQ SDUFRXUV pWRQQDQW TXL VRXVWHQG OHXU HQJDJHPHQWHWpFODLUHODFXULRVLWpGRQWLOVIRQWSUHXYH GDQVOHXUWUDYDLOGHFLQpDVWHV

10


11


Sergueï Dvortsevoï Qp HQ DQFLHQ LQJpQLHXU G¶RULJLQH ND]DNK HW FLQpDVWH UHFRQQX VH SDVVLRQQH SRXU OHV ¿JXUHV VROLWDLUHV LVROpHV FRPPHO¶DYHXJOHGHDans le noir,OQ¶KpVLWHSDV jYLYUH DYHFG¶pJDOjpJDOjKDXWHXUG¶KRPPH HQV¶HQWRXUDQWG¶XQHpTXLSHUpGXLWH,OUHFKHUFKH O¶ © KDUPRQLH DX PLOLHX GX FKDRVª HW RIIUH GHV FKURQLTXHVVRFLDOHVGXTXRWLGLHQ Françoise HuguierSKRWRJUDSKHUHFRQQXH VHFRQVDFUHjVRQ°XYUHPDLVFKHUFKHpJDOHPHQW j SURPRXYRLU OH WUDYDLO G¶DXWUHV SKRWRJUDSKHV FUpDWLRQGHOD%LHQQDOHGHODSKRWRDIULFDLQHj %DPDNR 6RQWUDYDLOSRUWHVXUGHQRPEUHXVHV WKpPDWLTXHVOLpHVjO¶$IULTXHDX&DPERGJHjOD 5XVVLHKommunalkaHVWVRQSUHPLHU¿OP Vladimir Jendreyko RULJLQDLUH GH 6XLVVH

DOpPDQLTXHQRXVSURSRVHGDQV La femme aux cinq éléphants OH SRUWUDLW GH 6YHWODQD *HLHU WUDGXFWULFHG¶RULJLQHUXVVHDXSDUFRXUVpWRQQDQW

Nino Kirtadzé QpH HQ j 7ELOLVVL *pRUJLH UpDOLVHGHV¿OPVGRFXPHQWDLUHVGHSXLV XQHGL]DLQHG¶DQQpHV/DSUHPLqUHJXHUUHUXVVR WFKpWFKqQH TX¶HOOH FRXYUH FRPPH MRXUQDOLVWH OXL LQVSLUHUD Il était une fois la Tchétchénie6RQ SDUFRXUVGHYLHWpPRLJQHG¶XQHFXULRVLWpHWG¶XQ TXHVWLRQQHPHQW VXU OD QDWXUH KXPDLQH TXH O¶RQ UHWURXYH GDQV VHV ¿OPV GRQW Durakovo et Un dragon dans les eaux pures du Caucase 12


Regards : Ă lâ&#x20AC;&#x2122; Ouest de lâ&#x20AC;&#x2122;Oural ...

Volker Koepp Qp HQ j 6WHWWLQFHUpDOLVDWHXUDOOHPDQGDIDLW GHV pWXGHV GH WHFKQLFLHQ SXLV GH FLQpDVWH j 3RWVGDP%DEHOVEHUJ /H ÂżOPFleurs de sureauTXHQRXVYRXV SURSRVRQVSRVHVRQUHJDUGDXÂżOGHV VDLVRQVVXUGHVHQIDQWVGHOÂśHQFODYH UXVVHGH.DOLQLQJUDG

Mylène SauloyIUDQoDLVHGÂśRULJLQH PDURFDLQH UXVVH HW KRQJURLVH D rĂŠalisĂŠ entre autres une dizaine de GRFXPHQWDLUHV VXU OD 7FKpWFKpQLH centrĂŠs sur lâ&#x20AC;&#x2122;idĂŠe de rĂŠsistance sous WRXWHVVHVIRUPHVHWVXUOÂśLPSRUWDQFH GHV FXOWXUHV PLQRULWDLUHV /H IHVWLYDO HQ SUpVHQWH GHX[ Grozny le 51 et Danse avec les ruines Wladimir Tchertkoff Qp HQ HQ 6HUELH GÂśXQH IDPLOOH UXVVH LQVWDOOp j 3DULV SXLV HQ ,WDOLH VÂśLQWpUHVVHGDQVVRQFLQpPDDX[UDSSRUWV GH SRXYRLU ,O UpDOLVH DYHF XQH GRFXPHQtariste suisse Emanuela Andreoli un ÂżOP VXU OHV OLTXLGDWHXUV GH 7FKHUQRE\O /H6DFULÂżFH

13


Grozny le 51 PLQ

5pDOLVDWLRQ 0\OqQH6$8/2< /D YLH GHV KDELWDQWV G¶XQ LPPHXEOH j PRLWLp GpWUXLW OHj*UR]Q\ GDQV OD SUpFDULWp HW MHXGL OD SHXU GDQV XQH QRYHPEUH YLOOH VDQV HDX QL pOHFWULFLWp QL FKDXIIDJH Cinéma Le Royal PDLV WRXMRXUV PLWUDLOOpH PDOJUp OD ¿Q RI¿FLHOOH GH OD JXHUUH ,OV IRUPHQW XQH FRPPXQDXWp 18h pFOHFWLTXHHWVDYHQWLQYHQWHUDXMRXUOHMRXUOHXU VXUYLH DYHF GRXOHXU LQJpQLRVLWp HW KXPRXU

Danse avec les ruines PLQ

5pDOLVDWLRQ 0\OqQH6$8/2< 8QHWURXSHG¶HQIDQWVGDQVHXUVDpWpUHFRQVWLWXpH HQGDQV*UR]Q\HQUXLQHVSDUOHGDQVHXU pWRLOH 5DP]DQ $NKPDGRY &HWWH WURXSH 'D\PRNKN 7HUUH GH QRV DQFrWUHV WULRPSKHUD j %HUOLQ HW 3DULV PRQWUDQW DLQVL TXH OD FXOWXUH QH PHXUW SDV VRXV OHV ERPEHV restauration 


Regards : à l’ Ouest de l’Oural ...

Kommunalka PLQ

5pDOLVDWLRQ

)UDQoRLVH+8*8,(5 (Q5XVVLHj6W3pWHUVERXUJLOH[LVWHHQFRUHGHV DSSDUWHPHQWV FRPPXQDXWDLUHV NRPPXQDOND YHVWLJHV GX V\VWqPH VRYLpWLTXH < VRQW UpXQLV MHXGL SDU OD IRUFH GHV FKRVHV GHV JHQV GH WRXWHV RULJLQHV HW GH WRXWHV FODVVHV VRFLDOHV IRUPDQW QRYHPEUH XQpFKDQWLOORQQDJHGHODVRFLpWpUXVVHUHJURXSp Cinéma Le Royal GDQVXQPrPHOLHX Kommunalka raconte une K WUDQFKHGHYLHGHO¶DSSDUWHPHQWFRPPXQDXWDLUH RDYpFXODUpDOLVDWULFH « Ce sont les destins croisés de tous ces SHUVRQQDJHVTXLDSSRUWHQWODYLHODULFKHVVHj FHWDSSDUWHPHQWGHODUXH 6RYHWVND\D &¶HVW OD YLH GHFHVJHQVTXHMHYHX[ LFL ¿OPHU GDQV O¶LQWLPLWp GHFHJUDQGDSSDUWHPHQW SRXUHQFDSWXUHUWRXVOHV H[FqV GH MRLH WRXV OHV PRPHQWV GH GpVHVSRLU SRXU GHYHQLU OH WpPRLQ SULYLOpJLp GH PRPHQWV GH YLH GDQV XQ GpFRU GHYHQX SDU OH WHPSV HW VD IRQFWLRQQDOLWp FHW HQGURLWVXUUpDOLVWHRH[SORVHQWOHVFRQWUDGLFWLRQV GHO¶rWUHKXPDLQHWGHODFXOWXUHUXVVHª
Fleurs de sureau PLQ

5pDOLVDWLRQ

9RONHU.2(33

8Q GRFXPHQWDLUH SRLJQDQW HW HQFKDQWHXU VXU OHV HQIDQWV GH OD UpJLRQ GpVKpULWpH GH .DOLQLQJUDG /HV 5XVVHV LVROpV GDQV FHWWH HQFODYH HQWUH 3RORJQH HW /LWXDQLHODGpVHUWHQWOHQWHPHQW/H¿OPVHFHQWUHVXU GHVHQIDQWVTXLMHWWHQWVXUFHGpVDVWUHJpQpUDOLVpXQ PCC – salle B UHJDUG VDQV LOOXVLRQV PDLV JDUGHQW FHSHQGDQW XQH YHQGUHGL YLWDOLWpHWXQHIRLHQO¶DYHQLUTXLVHPEOHLQpEUDQODEOH QRYHPEUH ,O OHV DFFRPSDJQH DX ¿O GHV VDLVRQV HQ FDSWDQW OD EHDXWpGHVYLVDJHVHWGHVSD\VDJHV

18h

Le Mans Palais des Congrès et de la Culture

restauration PCC

16


Regards : à l’ Ouest de l’Oural ...

/HVDFUL¿FH PLQ

5pDOLVDWLRQ

:ODGLPLU7&+(57.2))HW(PDQXHOD $1'5(2/, 'HVLPDJHVG¶DUFKLYHVH[FHSWLRQQHOOHV GHV WpPRLJQDJHV UDUHV TXL SRUWHQW VXU OHV DQQpHV TXL RQW VXLYL OD FDWDVWURSKH PRQWUHQWOH©VDFUL¿FHªGH FHVPLOOLHUV " GHOLTXLGDWHXUVUpTXLVLWLRQQpV PCC – salle B SRXUWHQWHUOHFRQ¿QHPHQWGXUpDFWHXUHQIHX1RPEUH GHFHVWpPRLQVVRQWPRUWVGpVRUPDLVGDQVO¶RXEOLOH YHQGUHGL SOXVWRWDO« QRYHPEUH 20h45

Il était une fois la Tchétchénie PLQ

5pDOLVDWLRQ

1LQR.,57$'=( 3OXW{W TXH GH UHWUDFHU XQ KLVWRULTXH GHV FRQÀLWV HQWUH 7FKHWFKqQHV HW 5XVVHV 1LQR .LUWDG]pDYRXOXLQWHUURJHUGHVFRQIUqUHV GHODSUHVVHpFULWHGHODWpOpYLVLRQDLQVL TX¶XQ SKRWRJUDSKH VXU OHXUV GLI¿FXOWpV j WUDQVPHWWUHFHTX¶LOVYRLHQWRQQ¶HVWSDV LPSXQpPHQW©UHSRUWHUGHJXHUUHª« &RPPHQW WpPRLJQHU " TXHOOH GLVWDQFH SUHQGUH DYHF OHV pYpQHPHQWV OHV SHUVRQQHV"8QGRFXPHQWTXLHQJDJHODUpÀH[LRQ GXVSHFWDWHXU

17


Dans le noir PLQ

5pDOLVDWLRQ 6HUJXHw

'92576(92Í

samedi 26 ,YDQ HVW XQ YLHLO KRPPH DYHXJOH TXL YLW VHXO novembre DYHF VRQ FKDW GDQV XQ SHWLW DSSDUWHPHQW GH

OD EDQOLHXH PRVFRYLWH 3RXU RFFXSHU OHV ORQJV KLYHUV LO IDEULTXH DX FURFKHW GHV ¿OHWV j SURYLVLRQV PCC – salle B 'DQV FHW HVSDFH VL SHWLW 'YRUWVHYRw VDLW VH PHWWUH 14h30 ©j OD ERQQH GLVWDQFHª SRXU UHQGUH FRPSWH G¶XQH YLH HW QRXV HQ ODLVVHU XQ VRXYHQLU SUpJQDQW

Un dragon dans les eaux pures du Caucase PLQ

5pDOLVDWLRQ1LQR.,57$'=( 'DQV XQ SHWLW YLOODJH GH *pRUJLH GDQV OD YDOOpH GH %RUMRPLRFRXOHXQHHDXGHVRXUFHFpOqEUHGDQVWRXWH ODUpJLRQXQQRXYHDXYRLVLQYDELHQW{WV¶LQVWDOOHU&¶HVW XQ JLJDQWHVTXH SLSHOLQH XQ ©GUDJRQ FUDFKDQW OH IHXª /DIUHVTXHGUHVVpHSDU1LQR.LUWDG]pUDFRQWHFRPPHQW GHV SHWLWV SD\VDQV JpRUJLHQV RQW pWp H[SURSULpV SRXU SHUPHWWUH OH SDVVDJH G¶XQ ROpRGXF (QWUHSUHQHXUV RFFLGHQWDX[ SROLWLTXHV HW DIIDLULVWHV ORFDX[ WLUHQW OHV ¿FHOOHV /D FLQpDVWH JpRUJLHQQH QH PRQWUH QL EDQTXH QL FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ VHXOHPHQW ©OHV HDX[ SXUHV GX &DXFDVHª HW XQ GUDJRQ GH WXEHV TXH 6DLQW*HRUJHVQ¶DSDVHQFRUHWHUUDVVp
Regards : Ã lâ&#x20AC;&#x2122; Ouest de lâ&#x20AC;&#x2122;Oural ...

Durakovo, village des fous ©$XQRPGH'LHXGX7VDUGHOD3DWULHª PLQ

samedi 26 5pDOLVDWLRQ novembre 1LQR.,57$'=( $XQHFLQTXDQWDLQHGHNLORPqWUHVGH0RVFRX0LNKDwO

PCC â&#x20AC;&#x201C; salle B 0RUR]RYUqJQHHQPDvWUHVXUOHYLOODJHGH'XUDNRYR

OLWWpUDOHPHQW © OH YLOODJH GHV IRXV ª HQ UXVVH <

18h YLHQQHQWFHX[VRXYHQWMHXQHVTXLVRXKDLWHQWURPSUH

DYHFODYLHPRGHUQHHWVHVWHQWDWLRQVO¶DOFRRORXOD GURJXHHWDVSLUHQWjXQHGLVFLSOLQHGHIHU6LFHQ¶HVW OHOHXUWHOHVWOHVRXKDLWGHOHXUVSDUHQWV'XUDNRYR HVWXQPRGqOHGH©GpPRFUDWLHGLULJpHªXQFRQFHSWHQ YRJXHGDQVOD5XVVLHGH9ODGLPLU3RXWLQH0RUR]RY FKUpWLHQRUWKRGR[HFRQYDLQFXDFUppXQHPLFURVRFLpWp SODFpH VRXV O¶DXWRULWp GH 'LHX IRQFWLRQQDQW VXU XQ PRGqOH TXDVL IpRGDO KpULWp GH O¶pSRTXH GHV WVDUV 1LQR .LUWDG]p pFODLUH DYHF YLYDFLWp O¶XQ GHV YLVDJHV GHOD5XVVLHG¶DXMRXUG¶KXLFHOXLG¶XQHIUDFWLRQGHOD SRSXODWLRQ QRVWDOJLTXH G¶XQ SRXYRLU IRUW UHOLJLHX[ HW QDWLRQDOLVWH /HV SHQVLRQQDLUHV GH 'XUDNRYRWUDYDLOOHQWGXU3HXVHULVTXHQW jpPHWWUHXQHRSLQLRQHQFRUHPRLQVXQH FULWLTXH GH SHXU G¶HQFRXULU OHV IRXGUHV GH 0LNKDwO 0RUR]RY VL FH Q¶HVW XQ MHXQH JDUoRQ G¶XQH GRX]DLQH G¶DQQpHV TXL DI¿UPHDYHFFRQYLFWLRQ©/DGpPRFUDWLH F¶HVWERQSRXUO¶2XHVWª

restauration PCC 


La femme aux cinq éléphants PLQ

5pDOLVDWLRQ9DGLP-(1'5(<.2 7RXW HQ HPEUDVVDQW O¶+LVWRLUHHXURSpHQQH GX ;;qPH VLqFOH GpOLFDWHPHQW HW SDU WRXFKHVVXFFHVVLYHV OH ¿OP HVTXLVVH XQ SRUWUDLW pPRXYDQW GH 6YHWODQD*HLHU (OOH PqQH XQ UHPDUTXDEOH WUDYDLO GH WUDGXFWULFHHQSDUWLFXOLHUVXUFLQTURPDQVGH'RVWRwHYVNL PCC – salle B TX¶HOOHQRPPHDYHFWHQGUHVVH©VHVFLQTpOpSKDQWVª VDPHGL 9DGLP-HQGUH\NRQRXVLQWURGXLWGDQVOHMDUGLQVHFUHW QRYHPEUH GH OD WUDGXFWLRQ Oj R O¶°XYUH UHWURXYH VRQ LQVSLUD20h45 WLRQ RULJLQDOH SRXU \ UHFRQTXpULU XQ VRXIÀH HW XQH HVVHQFHDXWKHQWLTXHV©2QQHWUDGXLWSDVGHJDXFKH jGURLWHHQVXLYDQWODODQJXHPDLVVHXOHPHQWDSUqV V¶rWUH DSSURSULp OD SKUDVH (OOH GRLW rWUH GLJpUpH GH O¶LQWpULHXU WRXFKHU OHF°XUª 20


Partenariat ChrOma LM tv $3$3/ Association des 3URGXFWHXUVGHV3D\VGHOD/RLUH

Films dâ&#x20AC;&#x2122; Ici et dâ&#x20AC;&#x2122; Ailleurs Comme chaque annĂŠe, le festival ÂŤAux Ă&#x2030;crans du RĂŠelÂť propose une sĂŠlection de films dâ&#x20AC;&#x2122;Ici rĂŠalisĂŠs par des rĂŠalisateurs ou produits par des producteurs de la rĂŠgion des Pays de la Loire et une sĂŠlection de films dâ&#x20AC;&#x2122;Ailleurs, rĂŠalisĂŠs en France ou Ă lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠtranger par des rĂŠalisateurs français et produits par des producteurs rĂŠgionaux.

Des Indiens comme nous - PLQ

PCC â&#x20AC;&#x201C; salle B GLPDQFKH QRYHPEUH 14h

5pDOLVDWLRQ6\OYLH-$&48(0,1 &RVWXPpVHQLQGLHQVFKDQWDQWHWGDQVDQWFRPPHGHV LQGLHQVRQSRXUUDLWOHVSUHQGUHSRXUXQHDXWKHQWLTXH WULEX DPpULQGLHQQH 3RXUWDQW$ODLQ 3DVFDO 3DWULFN &ODXGLQH HW OHV DXWUHV VRQW IUDQoDLV GH VRXFKH /D FXOWXUH LQGLHQQH HVW OHXU SDVVLRQ 8QH SDVVLRQ VLQFqUH HW LQWHQVH TXÂśLOV RQW FXOWLYpH GDQV OHV OLYUHV RXOHVÂżOPVFDULOVQÂśRQWHQFRUHMDPDLVPLVOHVSLHGV DX[ (WDWV8QLV &HWWH DQQpHDSUqVXQHGHOHXUV DQLPDWLRQV DUGHQQDLVHV SDUWLFXOLqUHPHQW UpXVVLH LOV RQW SULV OD UpVROXWLRQ GÂśDOOHU DX ERXW GH OHXU UrYH (Q MXLOOHW LOV YRQW WUDYHUVHUOÂś$WODQWLTXHSRXU UHQFRQWUHUGHYUDLVLQGLHQV 21


Fils de

- PLQ 5pDOLVDWLRQ.DULP+$00,&+( ©8QHIHPPHPDPqUHGpFLGHGHUHWRXUQHUGDQVVRQ SD\VO¶$OJpULHDSUqVDQVG¶H[LO(OOHV¶HVWHQIXLH j O¶kJH GH DQV F¶pWDLW OD JXHUUH OHV KRPPHV GX YLOODJHHWSDUPLHX[PRQSqUHV¶pWDLHQWHQJDJpVDX[ F{WpVGHOD)UDQFH DQVDSUqVHOOHGpFLGHG¶\UHWRXUQHUDYHFVDV°XU 6KpULID HW VRQ QHYHX 0RKDQG TXL HX[ \ UHWRXUQHQW GH WHPSV HQ WHPSV &¶HVW DYHF OD SHXU DX YHQWUH OHV LQVRPQLHV OHV TXHVWLRQV OD PDODGLH OD IDWLJXH TX¶HOOH\UHWRXUQH -HOD¿OPHTXHOTXHVMRXUVDYDQWOHGpSDUWSXLVMHOD VXLVjSHWLWVSDVGDQVVRQSpULSOHO¶DpURSRUWO¶DYLRQ OHWD[LTXLQRXVPqQHUDFKH]ODIDPLOOHGHPDWDQWHj %HMDwDHWHQ¿QOHYLOODJHVRQYLOODJH,KJDUqQHGDQV ODFRPPXQHGH6RXNHO'MHPDDª .+DPPLFKH

22


Films d’ici et d’ailleurs…

GLPDQFKH QRYHPEUH PCC - salle B 16h30

Le bonheur…terre promise 2010 - PLQ 5pDOLVDWLRQ/DXUHQW+$66( /¶LGpHGHGpSDUWHVWVLPSOHHOOHFRQVLVWHjHIIHFWXHU XQHWUDYHUVpHGHOD)UDQFHVHXOHWjSLHGDYHFSRXU WRXWEDJDJHXQHFDPpUD&¶HVWO¶LWLQpUDLUHTXH/DXUHQW +DVVHDFKRLVLSRXUVRQQRXYHDX¿OP©/HERQKHXU« 7HUUHSURPLVHª ,ODGpFLGpGHVXLYUHOHWUDFpGHOD©0pULGLHQQHYHUWHª OLJQHLPDJLQDLUHHWV\PEROLTXHTXLWUDYHUVHOHSD\VGH ODIURQWLqUHHVSDJQROHjODPHUGX1RUG 8QH VHXOH HW PrPH QRWLRQ KDELWH HW PRWLYH VRQ H[SpGLWLRQXQHUpÀH[LRQVXUOHERQKHXUHWOHVHQVGHOD YLH$XJUpGHVHVUHQFRQWUHVWRXMRXUVIRUWXLWHV/DXUHQW DXUD FRPPH VHXOH DPELWLRQ G¶DOOHU YHUV O¶$XWUH SRXU TXHVWLRQQHUHWWHQWHUGHYRLUVLODSHUFHSWLRQTXHO¶RQVH IDLWGXERQKHXUpYROXHDXJUpGXYR\DJHGHVUHQFRQWUHV GHVVLWXDWLRQVHWGHO¶HQYLURQQHPHQWJpRJUDSKLTXH

23


ÂŤLe mois du documentaireÂť et les cinĂŠmas sarthois Programmation du rĂŠseau Graines dâ&#x20AC;&#x2122;Images Mamers cinĂŠma Le Rex

Tous au Larzac - QRYHPEUHK Crazy Horse - HWGpFHPEUH La danse - GpFHPEUHK La Grotte des rĂŞves perdus (3D ) GpFHPEUHKHWMDQYLHUK

La FertĂŠ Bernard cinĂŠma Le Palace

Crazy Horse - GpFHPEUHK La danse - GpFHPEUHK La Grotte des rĂŞves perdus (3D ) GpFHPEUHKHWMDQYLHUK

Le Mans cinĂŠma Les CinĂŠastes

Khdorovsky - jSDUWLUGXQRYHPEUH Tous au Larzac - jSDUWLUGXQRYHPEUH Chronique dâ&#x20AC;&#x2122;un ĂŠtĂŠ - GpFHPEUH Michel Pettruciani GpFHPEUH

-HXGLMDQYLHU -HXGLPDUV -HXGLDYULO -HXGLPDL -HXGLMXLQ


Prix des places : Ă la sĂŠance :

5 â&#x201A;Ź SOHLQWDULI gratuit FK{PHXUV

3 â&#x201A;Ź pWXGLDQWVO\FpHQVVFRODLUHV

Carte 5 sĂŠances : 20 â&#x201A;Ź Pass Festival : 30 â&#x201A;Ź SRXUWRXWHVOHVVpDQFHVGXIHVWLYDO DXFLQpPD/H5R\DOHWQRYHPEUHau 3&&HWQRYHPEUH

Billetterie : (vente de cartes et Pass) Boutique Harmonia Mundi, 3 rue Blondeau, 72000 Le Mans FAL, 18 rue BĂŠranger, 72000 Le Mans.

Restauration :12â&#x201A;Ź

CinĂŠma LE ROYAL

$YHQXH)pOL[*pQHVOD\ SDUNLQJjSUR[LPLWp

SETRAM (bus) Palais des Congrès et de la Culture (PCC) 3ODFH6WDOLQJUDG 3DUNLQJ DFFqVSDUOHTXDL 

OLJQHQÂ&#x192;%HOOHYXH2DVLV direction Oasis DUUrW&KkWHDXGÂśHDX


%ORFWH[WH

26

Aux Ecrans du réel  

2011 • du 18 au 27 novembre au Mans