Page 1

51


ADS

52


01

CHIANGMAI FC MAGAZINE
PRESIDENTTALK

IMAGES

สโมสรแห่งนี้... ไม่ใช่ของผม เพียงคนเดียว แต่เป็นของ ทุกๆ คน ก่อนอื่นขอกล่าวคำว่า “สวัสดี” อย่างเป็นทางการ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและติดตามทีมสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี (พยัคฆ์ ล้านนา) ทุกๆ ท่าน และถือโอกาสนี้ เป็นการเปิดตัว สำหรับ “นิตยสาร CHIANGMAI FC MAGAZINE” นิตยสาร รายเดือนของทีมเชียงใหม่ เอฟซี เพื่อให้ทุกๆ ท่านได้รับทราบ ข่ า วสารความเคลื่ อ นไหว ในมุ ม ต่ า งๆ ของ ที ม สโมสรแห่ ง นี้ รวมถึงเรื่องราวสนุกต่างๆ โดยฉบับแรกเราได้ตั้งคอนเซ็ปที่ว่า “WE ARE CHIANGMAI FC” เพราะผมเชื่อมั่นว่า ทีมงานทุกๆ ท่าน ทุกภาคส่วนต่างๆ ทั้งกลุ่มผู้บริหาร, กลุ่มสต๊าซโค๊ช, นักเตะ รวมถึงกองเชียร์ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน... โดย รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้ทีม สโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เฉกเช่ น เดี ย วกั น กั บ นิ ต ยสาร CHIANGMAI FC ฉบับนี้ ทีย่ งั ต้องคอยพัฒนาปรับปรุง แก้ไข เพือ่ ให้สมกับเป็นนิตยสาร สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลในจังหวัดเชียงใหม่อย่างแท้จริง ผมหวังว่านิตยสารฉบับนี้จะช่วยให้ทุกๆ ท่านได้รับ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของทีมได้อย่างครบถ้วน… ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ ประธานสโมสร “เชียงใหม่ เอฟซี”
ประธานกิตติมศักดิ์ ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พล.อ ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.ต อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.ต.ต เกษม รัตนสุนทร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.อ พิชาญเมธ ม่วงมณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.อ เจน คีรีทวีป ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.อ จำกัด กลันทะกะสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณวรกร ตันตรานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณทินกร นำบุญจิตต์ ทีปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่านอมรพันธ์ นิมานันท์ ท่านชุมพร แสงมณี ท่านไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ ท่านชูชาติ กีฬาแปง ท่านสุรชัย จงรักษ์

คณะที่ปรึกษา

ประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา รองประธานที่ปรึกษา

1. พล.ต.ต สมหมาย กองวิสัยสุข 2. พล.ต ชานุกร ตัณทโกศล 3. พ.อ. โกศล ปทุมชาติ 4. พ.อ. อุทัย ชัยชนะ 5. คุณบุษบา ยอดบางเตย 6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 13. อธิการบดีสถาบันพลศึกษา 14. คุณสุทัศน์ ศรีล้อม 15. คุณชาตรี เชื้อมโนชาญ 16. คุณวิไล บูรณุปกรณ์ 17. คุณวิริยะ ช่วยบำรุง 18. คุณอาภรณ์ รักชื่น 19. คุณโสภณ โกชุม 20. สว.ถาวร เกียรติไชยากร 21. พล.ต.ท สมคิด บุญถนอม 22. คุณอุดม สุวิทย์ศักดานนท์ 23. อัยการสรศักดิ์ สิริวัฒนวงศ์ 24. คุณวัชร ตันตรานนท์ 25. อ.อุทัย สื่อระแสร์ 26. คุณทรงวิทย์ อิทธิพัฒนากกุล 27. คุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 28. คุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ 29. คุณสุนทร ยามสิริ 30. พต.อ วีรวุฒิ เนียรน้อย

31. พล.ต.ต ชำนาญ รวดเร็ว 32. อ.มณีวรรณ ชลัย 33. พ.ต.อ วีรชน บุญทวี 34. พ.ต.อ อนุ เนินหาด 35. คุณสุนิสา ธุวานนท์ 36. คุณณรงค์ คองประเสริฐ 37. พล.ต.ต สุธีรา ปุณณะบุตร 38. คุณชณัฐโรจน์ ตรีสุขศิริวัฒณะ 39. คุณสันติ ปิติคาม 40. พล.อ ศุภชัย รัตนอนันต์ 41. นพ.วรพันธ์ อุณจักร 42. คุณวัลลภ แซ่เตี๋ยว 43. คุณฉันทนา (อัยการกบ) 44. คุณสมศักดิ์ ไพศาลสัจธรรม 45. ประธานองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 46. คุณภารดร มนตรีกุล ณ อยุธยา 47. พ.อ มนตรี กัณทรีย์ 48. พล.ท รังสฤษดิ์ แจ้งเจนกิจ 49. ร.อ. สอาด สบศาสตราศร 50. พล.ต.ต สมพล อัครเดโชชัย 51. พล.อ ฤทัย นิลุโลบล 52. พล.อ กนิษฐ์ วาสิกศิริ 53. น.อ. สุรสีห์ โฉมที 54. คุณพันธ์กร บุลสถาพร 55. คุณปรวี บริทตัน 55. คุณทวีป ชาภู่พวง 56. คุณสมชัย ใหม่จันทร์แดง 57. คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา 58. คุณศักดา กำธรทิพย์ 59. คุณสุพจน์ หอมชื่น 60. พ.อ. ยอดธง 61. คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนากุล 62. คุณอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 63. คุณชาญชัย กีฬาแปง 64. คุณณรงค์ เสาวลักษณ์ 65. คุณวันชัย กระแสชัย 66. คุณประโภชน์ เกิดเจริญ 67. คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ 68. นาวาตรีธรรมนูญ สังขริม 69. พ.ต.ท เกรียงเดช สดใสกิจ 70. ธนกฤต อารีรักษ์ 71. ปรวี บริทตัน

ที่ปรึกษาด้านการผลิต คุณชัยพิณ ขัตติยะ คุณบูรณิจน์ รัตนวิเชียร คุณมนัส ทับกล่ำ

ที่ปรึกษาด้านภาพถ่าย คุณดลธร อินศิธร คุณปฏิภาณ ต้อมทองคำ

we are chiangmai fc
EDITORTALK นิตยสารเชียงใหม่ เอฟซี ฉบับปฐมฤกษ์ ขอนำเสนอ เรื่องราวที่น่าสนใจกับลูกกลมๆ ที่กลิ้งไปบนพื้นสนามหญ้าสามารถ พลิกผันได้ทกุ นาที เป็นเรือ่ งราวและมุมมองทีส่ นุกสนาน น่าติดตาม ของฟุตบอลชาวเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นกีฬา และอีกช่องทางหนึ่ง คิดว่าฟุตบอลก็คือโอกาสที่จะเรียนรู้วิธีการเทคนิคต่างๆ ของนัก ฟุตบอลขวัญใจของหลายๆ ท่าน เกาะกระแสความเคลื่อนไหว ฟุตบอล และเกาะติดข่าวสารความเป็นไปในวงการฟุตบอลอีกมาก มาย รวมทั้งประวัติของผู้ที่อยู่เบื้องหลังวงการฟุตบอล ฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรก เปิดฉากด้วยคอลัมน์ CMFC Review Match ประมวลภาพเคลื่อนไหวของทีม พาท่านไปพบกับ ชอตสำคัญ กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิษณุโลก และปิดท้ายด้วย ชัยนาท ภาพเด็ดๆ ของสาวหน้าหวานแอบเซ็กซี่ อย่างน้อง Violin แถมยังได้รับเกียรติจาก บอ.บู๋ นักเขียนคอลัมน์ชื่อดัง จากสยาม สปอร์ต มาเขียนเรียกน้ำย่อยแฟนชาวเชียงใหม่ โดยในภาพรวม ของนิตยสารเชียงใหม่ เอฟซี ที่ท่านจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของ อยู่นี้ จะเปิดโลกของฟุตบอลในทัศนะที่หลากหลาย ครอบคลุมถึง ข้อมูลทีน่ า่ สนใจมากมายของทีม ผูบ้ ริหาร ทีมสตาฟฟ์ โค้ช นักเตะ กลุ่มแฟนบอล และอื่นๆ อีกมากมาย บรรยากาศที่สนุกสนาน สวย งาม จากมนต์เสน่ห์ของฟุตบอล กระผมได้เล็งเห็นว่า นิตยสารเชียงใหม่ เอฟซี เป็นอีก ทางหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ ทางด้านสื่อ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาว เชียงใหม่ และอีกหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับทราบว่าขณะนี้ เชียงใหม่ เอฟซี หรือพยัคฆ์ล้านนา มีความเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้า ไปอย่างไร ในเชิงกีฬาฟุตบอล และนิตยสารยังสามารถแสดงเป้า หมายที่สำคัญที่จะร่วมกันของทุกฝ่ายในการพาทีมฟุตบอล สโมสร เชียงใหม่ เอฟซี ให้ประสบความสำเร็จสูงสุด ให้ได้เป็นที่ภูมิใจ ของเรา ชาวเชียงใหม่ ทุกๆ คน ต่อไป...

นิตยสารฉบับนี้... เป็นสิ่งเราต้องการ ให้ทุกคนมา มีส่วนร่วมขจรศักดิ์ อัครมั่งคั่ง บรรณาธิการนิตยสาร เชียงใหม่ เอฟซี

CREDIT EDTIOR : Kachornsak Akkaramangkang ASSISTANT EDITOR : Akarapol Bunnag ART DIRECTOR : Pinitnan Jirapulungsub ILLUSTRATOR : Robert Scaffe PHOTOGRAPHER : Sittiphong Bhoonwatcharanon EDITORIAL CO-ORDINATOR : Saifon Phophiphan Weeranun Tippayanopphut WEBSITE EDITOR : Pisit Vimonchaiporn www.mcfc-mag.com

+01 CHIANGMAI FC


we are Chiangmai fc

CONTENTS

06 I MATCHREVIEW

10 I SCHEDULEANDSCORE 20 I SPECIAL??? เชียงใหม่ ฉบับ Reboot โดย บอ.บู๋

ARE CHIANGMAI FC 30 I DIVA DIVA GOAL 22 I WE

CHIANGMAI FC HISTORY

เอาท์ชู๊ตตตต เชียงใหม่เอฟซี

,

31 I WHO re YOU? 7 คำถาม “เจ้าพยัคฆ์” หัวใจสิงห์ 32 I EXCLUSIVE CM FC “เก็ตโด้” ชนัตพล สิกขะมณฑล 36 I SUPER TIPS แบ็คจอมบุก “เอกลักษณ์ ทองกริต

เชี ยงใหม่ ฉบับ Reboot โดย...บอ.บู ๋

38 I GIRLOFCM FC เปิดอก “ดาว เทคโนฯ” 42 I เสียงจาก...อัฒจรรย์ 700 ปี 11 ปีที่รอคอย... แล้ววันนี้ เราก็พร้อมแล้วที่จะก้าวไป... 43 I กองทัพช้างพลาย the Series 45 I REFOCUS “จังหวะสุดท้าย แก้...ก่อนไปมินิลีก

“เก็ ต โด้ ” ชนัตพล สิกขะมณฑล

จอมฟรีคิกแห่ง“พยัคฆ์ล้านนา”

violin

Nattaya Chaibenjaphong เปิดอกสาวน้อย ดีกรี “ดาว เทคโนฯ”

46 I มองเลนส์ ผ่าน “เรย์” และแล้วมันก็เข้า... สู่กระแสเลือด 47 I SNAPGIRL สาวสวยประจำฉบับที่ 1

ดำเนินการโดย TO CREATION STUDIO 46 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Phone : 053 217 998 Mobile : 087 20 88 652 www.to-creation.com email : tocreation@windowslive.com Printed in Thailand CHIANGMAI FC MAGAZINE VOLUME ONE
MATCHREVIEW

กำแพงเพชร เอฟซี 0-2 เชียงใหม่ เอฟซี ณ สนามกีฬาชากังราว ริมปิง สเตดี้ยม

ช็อตสำคัญ น.7 อนุชา ไชยวงค์ ได้จังหวะล้มตัวยิงหน้า ประตูแค่ 4 หลา บอลกลับเหินข้ามคานไปอย่าง แทบไม่เชื่อ น.11 ซากีรีน ตีกาสม ลองสับไกลหน้ากรอบ เขตโทษ บอลเหินข้ามคานออกไป น.22 เอกลักษณ์ ทองกริต เปิดฟรีคิกแบบกึ่ง ยิงกึ่งผ่านมาหน้าปากประตู ยังดีที่ ทรงพล ไม้หอม กองหลังเจ้าบ้าน ที่ยืนอยู่เสาสอง ยังสกัดบอลไว้ได้ ยังดีเยี่ยม น.27 โสภณ รามสูต เพลย์เมกเกอร์ตัวกลั่น ของทีมกำแพงเพชรพาบอลไปในแดนของทีมเยือน แต่จังหวะจ่ายบอลสุดท้ายที่จะให้เพื่อนร่วมทีม บอล กลับไปติดขาของ กรกฎ โชติวัฒนะมาศ แบ็กซ้าย ของพยัคฆ์ล้านนา น.34 ศรันย์ ศรีเดช กระหน่ำบอลเข้าประตูไป แล้ว แต่ไลน์แมนยกธงว่าเจ้าตัวยืนอยู่ในตำแหน่ง ล้ำหน้า น.40 กำแพงเพชรได้ลูกเตะมุมเป็นทาง ธานี สั ง ข์ ท อง ที่ เ ปิ ด เข้ า มา แต่ พรรษา มี สั ต ย์ ธ รรม นายทวารจอมเก๋ายังคว้าบอลไว้ได้ ซึ่งถือเป็นการ ออกแรงครั้งแรกของเจ้าตัวในเกมนี้ น.51 เชียงใหม่ พลาดการได้ประตูนำไปแบบ น่าเขกกะโหลก เมื่อ อนุชา ไชยวงค์ ตบบอลเข้า กลางมาให้ ศรันย์ ศรีเดช ล้มตัวยิงโล่งๆ แต่บอล กลับเหินข้ามคานออกไป น.71 สุรักษ์ สะหม กองหน้าตัวสำรองของ กำแพงเพชร ใช้ความแข็งแกร่งสลัดการประกบของ จั ก รพงศ์ แสนหลวง ก่ อ นตลบบอลขึ้ น หน้ า แล้ ว ตัดสินใจ กระหน่ำบอลหน้ากรอบเขตโทษ ทำให้ พรรษา มีสัตย์ธรรม ต้องออกแรงล้มตัวเซฟบอลถึง สองจังหวะ 

ทัศนะหลังเกม น.80 กองเชียร์ของทีมเยือนได้เฮกันลั่น เมื่อ ชนัตพล สิขะมณฑล เปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษ และเป็น วินเซนต์ ที่โหม่งเช็ดบอลเปลี่ยนทางเสียบ เสาสองไปอย่างสวยงาม ช่วยให้เชียงใหม่ ทะยาน นำ 1-0 น.89 พยัคฆ์ล้านนา มาได้ประตูตอกฝาโลง จากการสั ง หารฟรี คิ ก อั น สุ ด สวยของ ชนั ต พล

สิขะมณฑล ช่วยให้เชียงใหม่นำ 2-0

รายชื่อผู้เล่น กำแพงเพชร เอฟซี : รณภูมิ โพธิ์มาก 6, นักรบ คุ้มเมฆ 6, ธานี สังข์ทอง 6 (จตุรงค์ สุรำไพ 5), สมพงศ์ ดีรัมย์ 5.5, กฤษณะ วรรณวงศา 5, เดวิด อารรูด้า 5.5 (ธีรพงษ์ อัคนิโรจน์), ภานุพงศ์ รำไพเราะ 5.5, อัครพล บาลศิริ 5.5 (สุรักษ์ สะหม 6), โสภณ รามสูต 6, จักรชัย กอบสาริกร 6, ภานุวัฒน์ กุลบุตร 6 เชียงใหม่ เอฟซี : พรรษา มีสัตย์ธรรม 6, เอกลักษณ์ ทองกริต 6, กรกฎ โชติวัฒนะมาศ 6, ซากีรีน ดีกาสม 5.5, ศรันย์ ศรีเดช 5.5, วรุตน์ สัพโส 6.5, วสุวัฒน์ หลักฐาน 5.5, ณัฐธพงศ์ สุขงาม 5.5, เบนจามิน มูซ่าห์ 5 (ณัฐพล เจริญพร -), อนุชา ไชยวงศ์ 5.5 (วินเซนต์ ยิปกอง 7), จักรพงศ์ แสนหลวง 5 (ชนัตพล สิขะมณฑล 6)

MAN OF THE MATCH

“วินเซนต์ ยิปกอง” ซุปเปอร์ซับ ถือเป็นจุดเปลี่ยน สำคัญจริงๆ ในเกมนี้ กับประตูขึ้นนำทำให้ทีมลด ความกดดัน จนมาได้ประตูที่ 2 ในเวลาต่อมา

ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ ประธานสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ต้องยกความดีความชอบให้กับ กลุ่มสตาฟโค้ช และตั ว นั ก เตะ ที่ พ ยายามกั น ได้ ดี ทำให้ เ รา สามารถเก็บ 3 แต้มกลับบ้านได้ สฤษดิ์ วุฒิช่วย กุนซือ “ทีมเชียงใหม่เอฟซี” นั ด นี้ เ ราทำผลงานกั น ได้ ดี แม้ ส นามจะลื่ น ไป หน่อย แต่เราก็ไม่สามารถจะโทษสนามได้ โดย รวมถือว่าโอเคครับ พ.พ.อ. เศกสรร ศิริพงษ์ ประธานสโมสร “กำแพงเพชร เอฟซี” ก็ โ อเคครั บ เป็ น เกมที่ ส นุ ก เกมหนึ่ ง ก็ คิ ด ว่ า เชียงใหม่เป็นทีมทีด่ กี ว่าอยูแ่ ล้ว เราให้เด็กกำแพง กล้าเล่นและเด็กก็เล่นได้ในระดับหนึ่ง ผมว่า ผลการแข็งขันก็โอเค เพราะว่าทีมเชียงใหม่เป็น ที ม ที่ เ ก่ ง มองว่ า ในอนาคตเด็ ก เราก็ ไ ม่ ขี้ เ หร่ เพราะเด็กเราอายุ 16 - 17 อายุไม่ถึง 20 ปี มี ประมาณ 6 คน และก็ขออวยพรให้ทมี เชียงใหม่ ขึ้นสู่ดิวิชั่น 1 เร็วๆ


เชียงใหม่ เอฟซี 2-1นครสวรรค์ เอฟซี ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่

ช็อตสำคัญ น.7 ศรัณย์ ศรีเดช ผูเ้ ล่นทางฝัง่ เจ้าบ้านฉกฉวย โอกาสเล่นเกมโต้กลับเร็วขึ้นมาบริเวณกลางสนาม ก่อนจ่ายบอลจังหวะแรกให้ทางด้าน วินเซนต์ หลุดขึน้ ไปสุดเส้นหลังด้านขวาก่อนที่ดาวเตะผิวหมึกจะตบ บอลมาบริเวณเสาสองให้กับทางด้าน วสุวัฒน์ หลัก ฐาน วิ่งมาจิ้มบอลลูกนี้หลุดออกเสาสองไปอย่างน่า เสียดาย น.15 เจ้าบ้านดูจะยังคงร้อนต่อเนือ่ ง เอกลักษณ์ ทองกริต กระชากบอลขึ้นมาทางริมเส้นด้านซ้าย ก่อนเตะบอลหนึ่งจังหวะหนีผู้เล่น นครสวรรค์ เข้า ไปในเขตโทษแล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้ไปตรงตัวนายด่าน ทีมเยือนออกหลังประตูไป น.21 หลังจากพยายามทำเกมบุกเข้าใส่นครสวรรค์ อยู่ น าน เชี ย งใหม่ ก็ ม าได้ ป ระตู ขึ้ น นำจนได้ เมื่ อ ศรัณย์ ศรีเดช กระชากบอลขึ้นมาทางริมเส้นด้าน ซ้ายก่อนจ่ายถวายพานให้กบั ทางด้าน เบนจามิน มูซา่ ที่โฉบเข้ามาโหม่งบอลลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมอย่าง สวยงามให้ เชียงใหม่ เอฟซี โขยกนำไปก่อน 1-0 ทดเวลาบาดเจ็บเชียงใหม่ เอฟซี มาได้ประตู หนีหา่ งออกไปอีกครัง้ จากจังหวะที่ ชนัตพล สิขะมณฑล เพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งของทีมที่ตะบันบอลจากบริเวณ ริมเส้นด้านขวาโค้งเสียบเสาสองชนิดที่สุดเกินจะ บรรยายให้เชียงใหม่ หนีหา่ งในช่วงท้ายเกมเป็น 2-0 น.65 ทีมนครสวรรค์ได้ลกู ฟรีคกิ บริเวณหน้ากรอบ เขตโทษ สาธิต ป้อมเสมา ปั่นบอลลูกนี้เข้าหาประตู พรรษา มีสตั ย์ธรรม ทุบบอลไม่ขาดมาเข้าทาง วัชระ โรจนกฤตยากรณ์ ตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาใน ครึง่ เวลาแรกวิง่ ตามมาซ้ำเข้าไปให้ นครสวรรค์ ตามมา เป็น 1-2

ทัศนะหลังเกม ช่วงท้ายเกม นครสวรรค์ เอฟซี พยายามบุก อย่างหนักหวังจะพังประตูตเี สมอให้ได้ และเกือบเป็น ผลจากจั ง หวะ ยิ ง ซ้ำ ลู ก ฟรี คิ ก เข้ า ไป แต่ ผู้ ตั ด สิ น เป่าเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อน

รายชื่อผู้เล่น เชียงใหม่ เอฟซี : พรรษา มีสัตย์ธรรม 5, เอกลักษณ์ ทองกริต 6, วสุวัฒน์ หลักฐาน 6, เยา คริสเตียน 6, ศรัณย์ ศรีเดช 6 (ภานุวัฒน์ อาจอินทร์ 5), เบนจามิน มูซ่า 6, ชนัตพล สิขะมณฑล 7, ณัฐธพงษ์ สุขงาม 5 (ธนพล นาตาแสง 5), ซากิรีน ตีกาสม 5, กรกฎ โชติวัฒนะมาศ 5, วินเซนต์ ยิปกอง 5 (ไมก้า 5) นครสวรรค์ เอฟซี : ปรัชญา กิ่งจันทร์ 5, ยุทธนา พ่วงพันธ์ 5, พงศธร อำทอง 5 (วัชระ โรจนกฤตยากรณ์ 6 (พันธ์ศกั ดิ์ พันธ์สงิ ห์ 5), สาธิต ป้อมเสมา 6, ธนวัต ปานช้าง 6, กฤษดา หาทรัพย์ 6, พรชัย ครุฑเครือ 6, บาร์ อิบบราฮิม 5, วัฒนา พลายนุ่ม, ศุภชัย พลเลิศ, ณัฐกร พลายนุ่ม,

ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ ประธานสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ครึ่งแรกเราเล่นได้ดีนะ ครึ่งหลังมารู้สึกว่าทาง นครสวรรค์เค้าปรับเปลี่ยนเกมได้ดี แม้เราจะ แก้เกม แต่ก็ไม่เป็นไปตามที่เราวางไว้ ส่วนลูก หลังเนีย่ ผมคิดว่าออฟไซด์ บางครัง้ คนเราดูอะไร ก็ ต้ อ งยุ ติ ธ รรม เวลาผิ ด แล้ ว ต้ อ งยอมผิ ด แต่ พยายามอย่าไปมีปัญหา เรามันนักกีฬา พูดถึง ที ม เชี ย งใหม่ วั น นี้ เ นื อ ยไปหน่ อ ย ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจ เพราะว่าให้พักเต็มที่ อาทิตย์นึงทั้งยาบำรุง ทั้ง อาหารการกิน แต่ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่รู้ ครึ่งแรก เราพับสนามเค้าเลย แต่ครึ่งหลังเค้าพับสนาม เราเลย เป็นปัญหาทีโ่ ค้ชเราต้องแก้ไข ถ้าไม่อย่าง นั้นเราไปแข่งมินิลีกลำบาก แต่ถ้าถามว่าไปแข่ง มินิลีกไหม ปิดประตูอยู่แล้ว ยังไงต้องได้เข้าอยู่ แล้ว แต่ว่าจะได้ขึ้นดิวิชั่น 1 หรือเปล่า เรายังมี สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หลายๆ อย่าง ์ วุฒิช่วย สฤษดิ กุนซือ “ทีมเชียงใหม่เอฟซี” ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ โดยเฉพาะในครึ่งหลัง ในส่วนของระเบียบวินัย ในวิธีการเล่น แบบแผนที่เราบอกให้นักเตะทำ แต่กลับไม่ทำ กลับไปทำในสิ่งตรงข้าม ซึ่งก็เห็น ได้ชัดว่าออกมาในรูปแบบที่ไม่ดีมากๆ ครับ

อ.เทวินทร์ ศรีวารี กุนซือ “นครสวรรค์ เอฟซี” นั ก ฟุ ต บอลทั้ ง 2 ที ม โอเคครั บ สู้ ด้ ว ยความ MAN OF THE MATCH “เก็ตโด้” ชนัตพล สิขะมณฑล หมายเลข 25 ของ สามารถของเค้า ผมคิดว่าปัญหาอยู่ที่ลูกสุดท้าย เชียงใหม่ เอฟซี นอกจากลูกฟรีคิกที่เด็ดขาดแล้ว จริงๆ ทำให้เสียความรู้สึกจริงๆ ผมคิดว่ามันน่า จะเข้าแล้วละ สำหรับเกมวันนี้ ถ้าเราสามารถ ยังมีส่วนร่วมในทุกๆ จังหวะของเกม เสมอได้ก็ถือว่าโอเคสำหรับเรา ก็ไม่ได้เลวร้าย อะไร 


MATCHREVIEW

พิษณุโลก เอฟซี 0-1เชียงใหม่ เอฟซี ณ สนามกีฬา จ.พิษณุโลก

ช็อตสำคัญ

รายชื่อผู้เล่น

น.15 จากการลักไก่ยงิ ไกลของ สมจิตร มโนมัย ลูกพุ่งตรงกรอบ พรรษา มีสัตย์ธรรม นายทวาร เชียงใหม่ รับหลุดมือ แต่ยังตามไปรับได้ทัน น.20 เป็นเชียงใหม่ได้ลุ้นบ้างในจังหวะขึ้นเกม รุกทางฝั่งขวาจนได้ลูกเตะมุม เอกลักษณ์ ทองกริต เล่นสั้นกับ ชนัตพล สิขะมณฑล ก่อนแบ็กซ้ายเมือง น่านจะวิ่งไปตะบันบอลเฉียดคาน น.35 พิษณุโลกได้เสียวจากการหลุดเดี่ยวของ วรวุฒิ ขุนโต แต่จังหวะยิงดันลื่นซะงั้น น.44 นาที เชียงใหม่น่าจะได้ประตูขึ้นนำ เมื่อ ชนัตพล หลุดไปทางฝั่งขวา ก่อนโยนเข้าเขตโทษให้ อนุชา โหม่งโล่งๆ หลุดกรอบไม่น่าเชื่อ น.51 แฟนบอลเชี ย งใหม่ ไ ด้ เ ฮลั่ น เมื่ อ แดน กลางขยับเกมรุกจนได้ฟรีคกิ ระยะกว่า 30 หลา และ เป็นชนัตพลสังหารปั่นฟรีคิกข้ามกำแพงเสียบสาม เหลี่ยมสุดงาม ส่งให้เชียงใหม่ เอฟซี ขึ้นนำ 1-0 น.70 พิษณุโลกได้ลุ้นตีเสมอ จากการหลุดเข้า ไปยิงจ่อๆ ของสเตฟาน แต่แนวรับ ‘’ศิษย์องค์ดำ’’ ดันยิงหลุดกรอบหน้าตาเฉย น.81 พิ ษ ณุ โ ลกได้ ลุ้ น อี ก ครั้ ง จากจั ง หวะที่ วรุวฒิ ขุนโต ได้จิ้มบอลลูกนี้ แต่จังหวะสุดท้ายดัน ลื่นเสียก่อน

พิษณุโลก เอฟซี : เอกชัย พูลศรี 5, พสชนัน รัศมี 5, รณชัย นิม่ วิลยั 6, วรวุฒิ ขุนโต 6, ณัฐวุฒิ สายสูง 6, พีรศักดิ์ ขาวสะอาด 6, ตากูดู อาเนียต 5, สเตฟาน อาร์มาน 5, สมจิตร มโนมัย 5, เชาวลิตร บริวาร 5, สุริยพงษ์ ศิลาปฏิพัทธ์ 5 เชียงใหม่ เอฟซี : พรรษา มีสัตย์ธรรม 6, เอกลักษณ์ ทองกริต 6, ซากิรีน ตีกาสม 6, กรกช โชติวัฒนะมาศ 6, จักรพงศ์ แสนหลวง 6, ชนัตพล สิขะมณฑล 7, วสุวัฒน์ หลักฐาน 6, ณัฐธพงศ์ สุขงาม 6, เบนจามิน มูซ่า 6, อนุชา ไชยวงศ์ 6, วินเซนต์ ยิปกอง 6MAN OF THE MATCH

ยามศู น ย์ ห น้ า นั ด กั น ฟอร์ ม ฝื ด เจ้ า พ่ อ ลู ก นิ่ ง อย่ า ง “ชนัตพล สิขะมณฑล” ยังเป็นไพ่เด็ดของทีม 3 ประตู ใน 3 เกมส์ บ่งบอกถึงความเป็น “เจ้าพ่อลูกนิ่ง” อย่างแท้จริง

ทัศนะหลังเกม

ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ ประธานสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ก็ชนะแล้ว ยังไงก็ต้องภูมิใจแทนทีมเชียงใหม่ เอฟซี แต้มไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ขอให้เราได้ 3 คะแนน เพราะตอนนี้ เ รากำลั ง ยื้ อ อั น ดั บ หนึ่ ง ถ้าเราอยู่อันดับ 1 ค่อนข้างไปดิวิชั่น 1 ได้ไม่ ลำบากมาก แต่ถ้าอยู่อันดับ 2 เหนื่อย เพราะ ฉะนั้นเหลือ 6 แมทต์ แมทต์เหย้า 6 เยือน 6 ก็ต้องพยายามประครองตัวนะ ส่วนแมทต์หน้า ผมไม่หนักใจ ผมดูไม่น่ากลัว ผมกลัวทีมอื่นมาก กว่า สฤษดิ์ วุฒิช่วย กุนซือ “ทีมเชียงใหม่เอฟซี” ถึงเกมเราจะเล่นไม่ค่อยดี โดยเฉพาะรูปแบบวิธี การเล่น เปรียบเทียบจากสนามนะครับ แต่เราก็ ไม่ได้โทษสนาม เพียงแต่ผลออกมาเราชนะก็ยัง ถือว่าโอเค ในส่วนของตารางคะแนน และอันดับ ที่เราจะเข้าไปเล่นใน มินิลีก คงไม่มีปัญหา ชนัตพล สิขะมณฑล นักแตะ”เชียงใหม่ เอฟซี” ผู้ยิงประตูชัย ก็รสู้ กึ ดีใจนะครับ ทีช่ ว่ ยให้ทมี ชนะ เป็นประตูโทน ด้วย (หัวเราะ) ส่วนที่บาดเจ็บเป็นช่วงจังหวะที่ คูแ่ ข่งเตะเข้าเอ็นร้อยหวายพอดี แต่ไม่เป็นไรมาก ครับ ส่วนนัดหน้าอยากให้กองเชียร์ไปให้กำลัง ใจกันเยอะๆ ครับ


ชัยนาท เอฟซี 1-0 เชียงใหม่ เอฟซี

ณ สนาม เขาพลอง สเตเดี้ยม

ช็อตสำคัญ น.4 เชี ย งใหม่ ได้ โ อกาสทั ก ทายก่ อ น เมื่ อ เอกลักษณ์ ทองกริต เปิดฟรีคิกจากริมเส้นด้านขวา เข้าไปในกรอบเขตโทษ แซมโบ้ เซิร์จ นายทวาร ของ ชัยนาท รับบอลหลุดมือ แต่ยังดีที่แก้ตัวตามมา รับไว้ได้ทัน ก่อนที่ อนุชา ไชยวงศ์ จะวิ่งเข้าชาร์จ น.10 ชนัตพล สิขะมณฑล กองกลางวัย 21 ปี ของ เชียงใหม่ ลองซัดจากนอกกรอบเขตโทษ บอล ยังพุ่งเหินข้ามคานออกหลังไป น.17 เป็นกองเชียร์ ชัยนาท ที่ได้เฮก่อน จาก จังหวะที่ ชัยวุฒิ วัฒนะ หยอดบอลเข้าไปในกรอบ เขตโทษให้ ทนงศักดิ์ พรมดาด โหม่งชงต่อมาที่ จิรภัทร์ เพ็งขจร ล้มตัวยิงบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายอย่าง สวยงาม ช่วยให้ “นกใหญ่พิฆาต” นำไปก่อน 1-0 น.35 ซากีรีน ตีกาสม แบ็กขวาของ เชียงใหม่ เติมเกมขึ้นมา ก่อนที่จะโยนบอล เข้าไปในเขตโทษ ให้ อนุชา ไชยวงศ์ โหม่งบอลไปเข้ามือของ แซมโบ้ เซิร์จ น.49 วรุ ต น์ สั พ โส กองกลางไซส์ เ ล็ ก ของ เชียงใหม่ พาบอลขึ้นมาหน้ากรอบเขตโทษ ก่อนที่ จะตั ด สิ น ใจยิ ง ทั น ที บอลพุ่ ง เลี ย ดไปเข้ า มื อ ของ แซมโบ้ เซิร์จ รับไว้ได้อย่างสบาย น.51 ทีมเยือนได้ลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษ ชนัตพล สิขะมณฑล อาสาปัน่ ด้วยเท้าขวา บอลเฉียด เสาออกหลังไป น.61 เอกลักษณ์ ทองกริต แบ็กซ้ายตัวกลั่น ของ เชียงใหม่ ยิงฟรีคิกจากริมเส้นด้านขวา บอล กลับเหินข้ามคานออกไปแบบได้ลุ้น น.67 เชียงใหม่ ทีค่ รองเกมบุกได้อย่างต่อเนือ่ ง

ทัศนะหลังเกม วสุวฒ ั น์ หลักฐาน ตัวสำรองของทีมเยือนทีเ่ พิง่ เปลีย่ น ตัวลงไปได้ จังหวะกระหน่ำจากนอกกรอบ ยังดีที่ แซมโบ้ เซิร์จ นายทวารเจ้าบ้าน พุ่งไปคว้าไว้ได้ทัน น.82 เชียงใหม่ พลาดการได้ประตูตีเสมอแบบ น่าเสียดาย เมื่อ แซมโบ้ เซิร์จ นายทวารเจ้าถิ่น ออกมาตัดบอลพลาด ไปเข้าทางปืนของ วสุวัฒน์ หลักฐาน ยิงสวนตูมเดียวไปที่ประตู แต่ แซมโบ้ ยัง แก้ตัวได้ทันลุกขึ้นมาปัดบอลออกหลังไป

รายชื่อผู้เล่น ชัยนาท เอฟซี : แซมโบ้ เซิรจ์ 6, ธนิตศร น้อยสว่าง 6, อภิศักดิ์ ดีดิษฐ์ 5.5, สุเมธ อยู่โต 5.5 (วีรศักดิ์ พงษ์เกิด -), กฤษฎา ปิสสา 5 (คิม บอง เช 5.5), เกริก พิบูลย์ไพโรจน์ 6, ชัยวุฒิ วัฒนะ 6, ยุทธิชัย เหลี่ยมไกร 5.5, จิรภัทร์ เพ็งขจร 6.5, ประเวศ หอเจริญ 5.5 (เสนาะ โล่สว่าง 6), ทนงศักดิ์ พรมดาด 5.5 เชียงใหม่ เอฟซี : พรรษา มีสัตย์ธรรม 5, เบนจามิน มูซ่าห์ 6, ซากีรีน ตีกาสม 5 (สุรศักดิ์ วงค์ไชย 5) (วสุวัฒน์ หลักฐาน 5.5), เยา คริสเตียน 5.5, เอกลักษณ์ ทองกริต 5, จักรพงศ์ แสนหลวง 5, ณัฐธพงษ์ สุขงาม 5.5 (ณัฐพล เจริญพร 5), ชนัตพล สิขะมณฑล 6, วรุตน์ สัพโส 6, ศรัณย์ ศรีเดช 5, อนุชา ไชยวงค์ 5.5

ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ ประธานสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี ก็....แพ้กต็ อ้ งยอมแพ้นะ เหนือ่ ย...เรามันอย่างว่า ดูมันชัดเจน....จริงๆ แล้วเค้าก็เล่นดี เด็กเค้าดี เด็กเราก็ดี วันนีค้ ดิ ว่าจะเสมอด้วยซ้ำไป งัดไม่ขน้ึ พยายามมาเปลี่ยนแผนในครึ่งหลัง ตอนหลังสู้ 3-4-3 กะว่าได้เสียเลย ไหนๆ ก็แพ้ๆ ก็แพ้ จะ โดน 2-0, 3-9 ก็ ช่ า งมั น แต่ ใ จอยากได้ แ ค่ เสมอก็ยังดี แต่มันทำไม่ได้ ผู้ท่มี าทำกีฬาบางคน อาจจะท้อ แต่ผมไม่ท้อ.... สฤษดิ์ วุฒิช่วย กุนซือ “ทีมเชียงใหม่เอฟซี” ต้ อ งบอกว่ า เป็ น บิ๊ ก แมทต์ ที่ ส นุ ก มาก ทั้ ง บรรยากาศรอบสนามและบรรยากาศในสนาม เล่นได้ดีมากไม่มีการนอกเกม แม้ว่าชัยนาทจะ เป็นฝ่ายชนะเราก็ตาม อนุสรณ์ นาคาสัย ผู้จัดการสโมสรชัยนาท เอฟซี ก็ร้สู ึกดีใจนะครับ ที่ทีมชัยนาทชนะ ต้องบอกว่า เป็นเกมใหญ่ท่ีดีมากๆ ทั้งในส่วนนักเตะ กอง เชียร์ หวังว่าทีมเราและเชียงใหม่จะได้เลือ่ นชัน้ ขึน้ สู่ ดิวชิ น่ั 1 ด้วยกันครับ

MAN OF THE MATCH

“จิ ร ภั ท ร์ เพ็ ง ขจร” นั ก แตะชั ย นาท เอฟซี ผู้ ซั ด ประตูชัยย้ำแค้นทีมเชียงใหม่ เอฟซี 


SCHEDULEANDSCORE

ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ภาคเหนือ 2010

Team -ทีม

Over all - ผลรวม

แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม

1. เชียงใหม่ เอฟซี 2. ชัยนาท เอฟซี 3. พิจิตร เอฟซี 4. สิงห์บุรี เอฟซี 5. นครสวรรค์ เอฟซี 6. แพร่ ยูไนเต็ด 7. สุโขทัย เอฟซี 8. พิษณุโลก เอฟซี 9. เพชรบูรณ์ เอฟซี 10. อุตรดิตถ์ หมอเส็ง 11. ลำปาง เอฟซี 12. เชียงราย เอฟซี 13. กำแพงเพชร เอฟซี 14. พะเยา เอฟซี 15. อุทัยธานี ฟอเรสท์ี 16. ตาก เอฟซี

25 25 24 23 25 24 24 24 23 25 23 25 24 24 24 25

21 20 16 12 11 9 11 10 9 9 6 6 5 6 4 3

1 3 3 6 6 11 4 5 6 3 4 4 6 2 3 5

3 51 13 +38 64 2 50 11 +39 63 5 61 22 +39 51 5 34 23 +11 42 8 37 25 +12 39 4 25 15 +10 38 9 36 36 0 37 9 27 21 +6 35 8 35 25 +10 33 13 37 43 -6 30 13 24 35 -11 22 15 29 49 -20 22 13 26 47 -21 21 16 27 61 -34 20 17 22 54 -32 15 17 21 61 -40 14

Home - ในบ้าน

ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม

10 11 9 8 4 6 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2

1 1 1 3 5 4 2 2 2 2 1 1 5 2 1 3

1 1 3 1 3 3 3 3 2 5 6 7 3 5 8 7

27 5 31 30 7 34 37 12 28 21 7 27 15 12 17 15 9 22 17 14 23 14 5 23 22 9 20 22 18 20 15 15 16 19 20 16 16 17 17 18 23 14 16 28 10 12 27 9

ณ วันที่ 14 สิงหาคม

Away - นอกบ้าน

ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม

11 9 7 4 7 3 4 3 3 3 1 1 1 2 1 1

0 2 2 3 1 7 2 3 4 1 3 3 1 0 2 2

2 24 8 33 1 20 4 29 2 24 10 23 4 13 16 15 5 22 13 22 1 10 6 16 6 19 22 14 6 13 16 12 6 13 16 13 8 15 25 10 7 9 20 6 8 10 29 6 10 10 30 4 11 9 38 6 9 6 26 5 10 9 34 5

ดาวซัลโวประจำสโมสร เชียงใหม่เอฟซี No.28 อนุชา ไชย์วงศ์ 11 ประตู No.23 ศรัณย์ ศรีเดช 7 ประตู No.25 ชนัตพล สิกขะมณฑล 5 ประตู ์No.4 วรุตน์ สัพโส 4 ประตู No.9 ประวิทย์ วสุนทรา 4 ประตู No.6 เอกลักษณ์ ทองกริด 4 ประตู No.24 เบญจามิน มูซา 4 ประตู

No.11 วสุวัจน์ หลักฐาน No.10 ภานุวัฒน์ อาจอินทร์ No.34 ณัฐพงษ์ สุขงาม No.40 วินเซน No.15 สมเจตน์ จันทราพูน No.20 ฤทธี นิสัยกล้า ผู้เล่นตาก ทำเข้าประตูตัวเอง

3 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 1 ประตู 1 ประตู 1 ประตู

ขอขอบคุณ ข้อมูลดาวซัลโว “daizuke” www.mhahao.com

กติกาเข้าสู่รอบ มินิลีก เพื่อขึ้นสู่ ดิวิชั่น 1

ทีมอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละภาค รวม 10 ทีม และอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 2 ทีมจากโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /ภาคเหนือ / ภาคกลางและตะวันออก อีก 2 ทีม รวมเป็น 12 ทีม เข้ารอบมินิลีก รอบมินิลีก แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 6 ทีม แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่ม เหย้า-เยือน ทีมอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่มเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 1

Update จัดสายมินิลีก จบ อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม มินิลีก สายที่ 1 ประกอบไปด้วย

ทีมอันดับ 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่ เอฟซี ทีมอันดับ 1 ภาคกลางและตะวันออก ระยอง เอฟซี ทีมอันดับ 2 ภาคใต้ ตรัง เอฟซี ทีมอันดับ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ เอฟซี ทีมอันดับ 2 ภาคกรุงเทพและปริมณฑล บางกอก เอฟซี ทีมอันดับ 3 ลำดับที่ 1 พิจิตร เอฟซี (52) รวม 6 ทีม

มินิลีก สายที่ 2 ประกอบไปด้วย

ทีมอันดับ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมอันดับ 1 ภาคกรุงเทพและปริมณฑล ทีมอันดับ 1 กลุ่มภาคใต้ ทีมอันดับ 2 ภาคเหนือ ทีมอันดับ 2 ภาคกลางและตะวันออก ทีมอันดับ 3 ลำดับที่ 2 รวม 6 ทีม

เลย ซิตี้ ม.รังสิต-เจดับ บลิว เอฟซี ภูเก็ต ชัยนาท เอฟซี สมุทรปราการ เอฟซี สระบุรี เอฟซี (48)

ขอขอบคุณ ข้อมูลการจัดสายมินิลีก “หมามอม-ฉึกๆ” www.mhahao.com 10


ตารางการแข่งขัน ทีมเชียงใหม่เอฟซี เลก 1

1. อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ เพชรบูรณ์เอฟซี สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ 17.00 น ผลการแข่งขันชนะ 2-1 ศรัณย์,ศรัณย์ 2. เสาร์ 20 กุมภาพันธ์ 2553 อุตรดิตถ์เอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามเทศบาลตำบลหัวดง 16.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 2-0 สมเจต,อนุชา 3. อาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ เชียงรายเอฟซี สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ 17.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 1-0 ฤทธี 4. เสาร์ 6 มีนาคม 2553 ลำปางเอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางจ.ลำปาง 17.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 2-1 ประวิทย์, ภานุวัฒน์ เชียงใหม่เอฟซี พบ สิงห์บุรีเอฟซี สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ 17.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 2-0 เบญจามิน,ชนัตพล 5. เสาร์ 13 มีนาคม 2553 6. เสาร์ 20 มีนาคม 2553 อุทัยธานีเอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางอุทัยธานี 17.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 2-0 วรุต,วรุต 7. อาทิตย์ 28 มีนาคม 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ กำแพงเพชรเอฟซี สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ 17.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 2-0 วรุต,ชนัตพล 8. เสาร์ 3 เมษายน 2553 พิจิตรเอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางพิจิตร 17.00 น. ผลการแข่งขันแพ้ 2-1 อนุชา 9. เสาร์ 10 เมษายน 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ แพร่ยูไนเต็ด สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ 17.00 น. ผลการแข่งขันเสมอ 0-0 ผลการแข่งขันชนะ 2-0 อนุชา,วรุตน์ 10. อาทิตย์ 25 เมษายน 2553 สุโขทัยเอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางสุโขทัย 16.00 น. 11. อาทิตย์ 2 พฤษภาคม 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ ตากเอฟซี สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ 17.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 6-1 ณัฐธพงศ์,อนุชา, เอกลักษณ์,ประวิทย์,วสุวัฒน์,ภานุวัฒน์ 12. เสาร์ 8 พฤษภาคม 2553 นครสวรรค์เอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางนครสวรรค์ 17.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 2-0 ประวิทย์,ศรันย์ 13. เสาร์ 15 พฤษภาคม 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ พิษ ณุโลกเอฟซี สนาม 700 ปี 18.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 4-0 ศรันย์,เบนจามิน, อนุชา,วสุวัฒน์ 14. อาทิตย์ 23 พฤษภาคม 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ ชัยนาทเอฟซี สนามเทศบาลนครเชียงใหม่ 17.00 น. ผลการแข่งขันแพ้ 1-2 ณัฐธพงศ์ 15. เสาร์ 29 พฤษภาคม 2553 พะเยาเอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางพะเยา 17.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 4-1 วรุฒม์,อนุชา, ประวิทย์,ศรัณย์

เลก 2

16. เสาร์ 13 มิถุนายน 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ พิจิตรเอฟซี สนาม 700 ปี 18.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 2-0 เอกลักษณ์,วินเซนต์ 17. เสาร์ 19 มิถุนายน 2553 แพร่ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางแพร่ 17.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 2-1 เอกลักษณ์,อนุชา 18. อาทิตย์ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ สุโขทัยเอฟซี สนาม 700 ปี 18.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 4-0 เอกลักษณ์,อนุชา, อนุชา,อนุชา 19. อาทิตย์ 4 กรกฎาคม 2553 ตากเอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางจังหวัดตาก 16.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 3-2 ศรันย์,วสุวัฒน์,O.G 20. เสาร์ 10 กรกฎาคม 2553 สิงห์บุรีเอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี 16.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 1-0 เบนจามิน 21. อาทิตย์ 18 กรกฎาคม 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ อุทัยธานีเอฟซี สนาม 700 ปี 18.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 1-0 ศรันย์ 22. เสาร์ 24 กรกฎาคม 2553 กำแพงเพชรเอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางกำแพงเพชร 18.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 2-0 วินเซนต์,ชนัตพล ผลการแข่งขันชนะ 2-1 เบนจามิน,ชนัตพล 23. อาทิตย์ 1สิงหาคม 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ นครสวรรค์เอฟซี สนาม 700 ปี 18.00 น. 24.เสาร์ 7 สิงหาคม 2553 พิษ ณุโลกเอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางพิษณุโลก 17.00 น. ผลการแข่งขันชนะ 1-0 ชนัตพล 25.เสาร์ 14 สิงหาคม 2553 ชัยนาทเอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางชัยนาท 16.00 น. ผลการแข่งขันแพ้ 1-0 26. เสาร์ 21 สิงหาคม 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ พะเยาเอฟซี สนาม 700 ปี 18.00 น. .................................................................... 27. อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2553 เพชรบูรณ์เอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางเพชรบูรณ์ 16.00 น. .................................................................... .................................................................... 28. เสาร์ 4 กันยายน 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ อุตรดิตถ์เอฟซี สนาม 700 ปี 18.00 น. 29. อาทิตย์ 12 กันยายน 2553 เชียงรายเอฟซี พบ เชียงใหม่เอฟซี สนามกีฬากลางเชียงราย 16.00 น. .................................................................... 30. เสาร์ 18 กันยายน 2553 เชียงใหม่เอฟซี พบ ลำปางเอฟซี สนาม 700 ปี 16.00 น. .................................................................... เยอะๆ ังใจกัน มาให้กำลนะค่ะ...

11


เบนจามิน มูซ่าห์ NO.24 CHIANGMAI FC

12


วรุตน์ สัพโส NO.4

CHIANGMAI FC 13


14


วินเซนต์ ยิปกอง NO.40 CHIANGMAI FC

15


ตามรอย นัดเยือน

16


ADS

17


18


CHAINAT FC VS CHIANGMAI FC

บน : NO+00 เจ้าพยัคฆ์ : NO+23 ศรัณย์ ศรีเดช : NO+6 เอกลักษณ์ ทองกริต : NO+28 อนุชา ไชยวงศ์ : NO+21 จักรพงศ์ แสนหลวง : NO+22 พรรษา มีสัตย์ธรรม ล่าง : NO+34 ณัฐธพงษ์ สุขงาม (C) : NO+25 ชนัตพล สิกขะมณฑล : NO+17 เหยา คริสเตียน : NO+24 เบนจามิน มูซ่าห์ : NO+35 ซากีรีน ตีกาสม : NO+4 วรุตน์ สัพโส

14-08-53

19


SPECIAL???

เชี ย งใหม่ ฉ บั บ Reboot

ก่อนอื่นต้องขอบอกนะครับว่ารู้สึก เป็นเกียรติอย่างรุนแรงที่ได้รับโอกาสให้ขีดเขียน อะไรบ้าๆ บอๆ ลงบนหน้ากระดาษของ “เชียง ใหม่ เอฟซี” ฉบับปฐมฤกษ์ฉบับนี้ ทั้งๆ ที่คน กรุงเทพอย่างผมกับทีมเชียงใหม่ไม่น่าจะมีอะไร เกี่ยวข้องกัน แต่จะว่าไม่เกี่ยวข้องกันมันก็ไม่เชิง เสียทีเดียวอย่างน้อย “เชียงใหม่” คือจังหวัดหนึง่ ในประเทศชาติ ไ ทยที่ ผ มเดิ น ทางมา “แอ่ ว ” มากทีส่ ดุ ตัง้ แต่เล็กจนโตทัง้ โดยตัง้ ใจและมิได้ตง้ั ใจ เฉลี่ยปีละ 3-4 ดอก เอ๊ย! 3-4 ครั้ง ต่างหาก คือมันต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างกระชาก ให้ผมต้องมาที่นี่ทุกปีสิน่า ยกตัวอย่างการบุกไปเยือนครัง้ ล่าสุด เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งผมถูกส่งมาทำ หน้าที่พิธีกร ณ ลานบอลโลก โค้ก เซเลเบรชั่น พาร์ค ข้างๆ ห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว หลัง จากเพิ่งขึ้นมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพท่าน พญาอินทรีแห่งสวนทูนอิน รงค์’ วงษ์สวรรค์ สุดยอดนักเขียนในดวงใจที่สุสานสันกู่เหล็กเมื่อ ตอนต้นปี คาดว่าปลายปีนี้คงมีอะไรสักอย่าง บันดาลให้ผมขึ้นไปตะลุยเชียงใหม่อีกนั่นแหละ เทีย่ วเชียงใหม่กห็ ลายครัง้ ร้านอาหาร ไหนที่ว่าเอร็ดเข้าไส้สะเด่าใจไปเลยคุณพี่ก็ไป ท้าพิสจู น์มาอย่างปะล่ำปะเหลือ ผับไหนทีว่ า่ เจ๋งๆ ก็ตะลุยมาเกือบหมด สวนสัตว์เชียงใหม่ก็ไปบ่อย ไนท์ซาฟารีก็ไม่มีพลาด บ่อสร้าง อุทยานล้านนา สวนพฤษชาติ สวนทูนอิน ดอยสุเทพ ดอยปุย ดอยอินทนนท์ และโดยไม่เว้นแม้แต่ดอยแม่ปั๋ง เหล่านี้ผมไปเยือนมาหมด มาบ่อยเข้า แทนทีจ่ ะเบือ่ กลับยิง่ หลง ไหล เพราะรู้สึกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ 20

สัมผัส หนึง่ ในนัน้ คือสนาม 700 ปี บ้านใหม่ ของพลพรรคพยัฆค์ล้านนา ครัง้ ล่าสุดทีน่ ดั พบตัวเองแถวเชียงใหม่ น่าเสียดายที่ เชียงใหม่ เอฟซี ออกไปเยือนคูแ่ ข่ง นอกบ้าน ผมเลยอดสัมผัสบรรยากาศลูกหนังทั้ง ที่อุตส่าห์หมายมั่นเอาไว้เลยต้องเปลี่ยนแผนด้วย การเยี่ยมชม “วอร์มอัพ” แทน โอว์...พ่อแก้วแม่แก้วแค่รถติดอยูห่ น้า “วอร์มอัพ” เห็นสาวๆ เดินข้ามถนนผ่านหน้า อุทานได้คำเดียวครับว่า...อรูยยยเจ้า ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่า แต่เพราะ ความหลงไหลในสาวๆ ขาวๆ อวบๆ เอ๊ย! เพราะ ความหลงใหลในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ผมต้อง แอบเอาใจช่วย เชียงใหม่ เอฟซี ไปโดยปริยาย อิอิอิ ว่าแล้วก็มีอยู่ 2 เรื่องที่ผมขอแสดง ความยินดีกับ เชียงใหม่ เอฟซี อย่างออกนอก หน้า อันดับแรกคือผลงานของ เชียงใหม่ เอฟซี ยุคปรับปรุงใหม่ที่ได้เข้าไปเล่นในรอบ แชมเปี้ยนส์ ลีก เพื่อ เพลย์-ออฟ เลื่อนชั้นขึ้น ดิวชิ น่ั 1 ทัง้ ทีฤ่ ดูกาลก่อนยังเห็นกระเสือกกระสน อยู่ท้ายตาราง อันดับต่อมาคือความมหาศาลของ กองเชียร์ที่ได้ข่าวว่าไม่น้อยหน้าทีมใดในภูมิภาค เดียวกัน อย่าลืมนะครับว่า “แฟนบอล” คือ รากฐานของฟุตบอลอาชีพ ทีมจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อมี รากฐานที่แน่นหนา เชือ่ ไหมครับว่าครัง้ หนึง่ ผมเคยสนทนา ภาษาลูกหนังกับคนในเวียงเรื่องความตกต่ำของ ทีมประจำจังหวัด ก็ ต อนที่ เชี ย งใหม่ ยั ง มี น ามสกุ ล “ยูไนเต็ด” ต่อท้ายกำลังดิ้นรนอยู่ท้ายตารางนั่น แหละ ผมบอกว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายพอๆ กับน่าอับอายที่จังหวัดใหญ่ๆ ซึ่งอุดมทั้งชื่อเสียง และความพร้อมอย่าง เชียงใหม่ กลับปล่อยให้ ทีมฟุตบอลของตัวเองตกต่ำดำดิ่งลงเหวนรก ผิด กับสมัยทีผ่ มบ้าบอลไทยใหม่ๆ ขอบอกว่า เชียงใหม่

เคยอวดอหังการถึงขึน้ คว้าแชมป์ “ไทยแลนด์คพั ” มาครองเชียวนะครับ แถมนักเตะทีมชาติไทยหลายคนก็ เป็นชาวเชียงใหม่ เชียงใหม่ ฉบับ Reboot

เขาส่ายหน้าพลาง เอามือเกาขอบเกงเกงใน ก่อนบอกว่าไม่มีผู้ใหญ่ หรื อ เศรษฐี บ้ า บอลคน ไหนเอาจริ ง เอาจั ง กั บ เรื่องนี ้

กระทั่งฤดูกาลนี้ที่มีการ “Reboot” ทุกอย่างให้ไฉไลขึ้น ทั้งเปลี่ยนชื่อสโมสร เปลี่ยนทีมงาน สต๊ า ฟฟ์ โ ค้ ช เปลี่ ย นตั ว ผู้ เ ล่ น เปลี่ ย นที ม งาม ผู้บริหาร เปลี่ยนสนาม ฯลฯ คนนอกอย่างผมไม่รู้หรอกนะครับว่า “ใคร” อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ แต่ ที่ รู้ คื อ เมื่ อ สโมสรแสดงความ “จริงใจ” ต่อแฟนบอล - แฟนบอลก็ย่อมแสดง ความ “จริงใจ” กลับคืนไป ทั้ง 2 สิ่งนีจ้ ะเกือ้ กูล กันก่อนนำมาซึ่งความสำเร็จ หวั ง ว่ า สั ก วั น ผมจะมี โ อกาสขึ้ น ไป เยือนสนาม 700 ปี ของ เชียงใหม่ เอฟซี ใน ฐานะที ม หนึ่ ง ของไทยพรี เ มี ย ร์ ลี ก นะครั บ “บอ.บู๋”


700 year stadium

สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ที่ตั้ง เปิด พื้นสนาม ความจุ สนามเหย้า

จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย พ.ศ. 2538 หญ้า 20,000 ที่นั่ง สโมสร เชียงใหม่ เอฟซี

21


We are manag ชื่อจริง>> ดาบตำรวจไสว ใจมิง ชื่อเล่น>> ไสว วันเกิด>> 8 กันยายน 2494 ตำแหน่ง>> เหรัญญิกสโมสรฟุตบอล เชียงใหม่เอฟซี ผลงาน>> รองกรรมการ บริษัท สิงห์พัฒนา เชียงใหม่ จำกัด เหรัญญิกสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ เหรัญญิกสโมสรฟุตบอล เชียงใหม่ เอฟซี

22

ชื่อจริง>> นายนเรศ ธำวงค์ทิพยคุณ ชื่อเล่น>> หนุ่ม วันเกิด>> 9 กุมภาพันธ์ 2509 ตำแหน่ง>> กรรมการสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี ผลงาน>> รองเลขาธิการสมาคมยกน้ำหนัก สมัครเล่นแห่งประเทศไทย รองเลขาธิการสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ประธานสมาคมนายจ้างผูร้ บั เหมานครพิงค์ ที่ปรึกษาสหกรณ์เดินรถสายใต้ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อจริง>> นายขจรศักดิ์ อัครมั่งคั่ง ชื่อเล่น>> ขจร วันเกิด>> 9 ตุลาคม 2506 ตำแหน่ง>> เลขาธิการสโมสรฟุตบอล ผลงาน>> เลขาธิการสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ เลขาธิการสโมสรฟุตบอล เชียงใหม่ เอฟซี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์พัฒนา เชียงใหม่ จำกัด


agement. ชื่อจริง>> นายอุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ ชื่อเล่น>> อี๊ด วันเกิด>> 5 พฤษภาคม 2489 ตำแหน่ง>> ประธานสโมสร ผลงาน>> นายกสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ประธานสโมสรฟุตบอล เชียงใหม่ เอฟซี ประธานกรรมการ บริษัท สิงห์พัฒนา เชียงใหม่ จำกัด

ชื่อจริง>> นายมนตรี หาญใจ ชื่อเล่น>> ต่าย วันเกิด>> 5 ธันวาคม 2508 ตำแหน่ง>> ผู้จัดการทีม ผลงาน>> หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.พัฒนาคุณภาพน้ำดื่ม

ชื่อจริง>> นายสมชาย นันท์ไกวัฒน์ ชื่อเล่น>> ชาย วันเกิด>> 12 มีนาคม 2499 ตำแหน่ง>> กรรมการประสานงาน ผลงาน>> เลขนุการฝ่ายฟุตบอลสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการศูนย์พัฒนาฟุตบอลภูมิภาค ภาคเหนือ

23


We are coach ชื่อจริง>> นายสฤษดิ์ วุฒิช่วย ชื่อเล่น>> ปอนด์ วันเกิด>> 8 กันยายน 2512 ตำแหน่ง>> หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผลงาน>> ผู้เล่น - สโมสรธนาคารกสิกรไทย - สโมสรพนักงานยาสูบ ผู้ฝึกสอน - เชียงรายยูไนเต็ด - เชียงใหม่เอฟซี

24

ชื่อจริง>> นายพรรษา มีสัตย์ธรรม ชื่อเล่น>> เค วันเกิด>> 26 สิงหาคม 2517 ตำแหน่ง>> ผู้รักษาประตู, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผลงาน>> อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติ โค้ช C,B-Licence

ชื่อจริง>> นายสุรพล ชูวงศ์ ชื่อเล่น>> แผน วันเกิด>> 29 เมษายน 2494 ตำแหน่ง>> ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผลงาน>> นักฟุตบอลทีมชาติไทย สโมสรฟุตบอลราชวิถี


h team. ชื่อจริง>> นายทรงพล วิบูลย์แสง ชื่อเล่น>> ปาง วันเกิด>> 25 เมษายน 2496 ตำแหน่ง>> ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผลงาน>> ผู้ฝึกสอน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2531-2533,2543-2546 ปัจจุบันผู้ฝึกสอน ทีมมหาลัยเชียงใหม่

ชื่อจริง>> นายธนา ทรัพยะโตษก ชื่อเล่น>> เจี๊ยบ วันเกิด>> 5 พฤษภาคม 2510 ตำแหน่ง>> ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผลงาน>> ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน สโมสรเชียงรายยูไนเต็ด ผู้ฝึกสอน สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน C,B-Licence

25


We are player. ชื่อจริง>> นายณัฐธพงษ์ สุขงาม ชื่อเล่น>> เรศ วันเกิด>> 6 กุมพาพันธ์ 2519 ตำแหน่ง>> นักเตะ กองกลาง (กัปตันทีม) ผลงาน>> เล่นทีมการท่าเรือฯ เล่นทีมบีอีซีเทโรฯ นักฟุตบอลทีมชาติไทย นักฟุตซอลทีมชาติไทย เล่นฟุตบอลอาชีพทีมประเทศอินโนนีซีย ปัจจุบันเป็นผู้เล่นทีมเชียงใหม่ เอฟซี

26

ชื่อจริง>> นายอนุชา ไชยวงค์ ชื่อเล่น>> แบค วันเกิด>> 18 มีนาคม 2528 ตำแหน่ง>> นักเตะ กองหน้า ผลงาน>> ผู้จัดการทีมชาติไทย นักเรียนไทย แชมป์ไทยลีก การไฟฟ้า TTM สมุทรสาคร


ชื่อจริง>> นายสิทธา สภาวจิตร ชื่อจริง>> นายปวริฑ ถาระปัน ชือ่ จริง>> คุณนพดล นามวงค์พรหม ชื่อเล่น>> ดิว ชื่อเล่น>> ตู่ลาย ชื่อเล่น>> อัลเฟรด “พี่เสือ” วันเกิด>> 23 สิงหาคม 2509 วันเกิด>> 14 กันยายน 2520 วันเกิด>> 1 กันยายน 2515 ตำแหน่ง>> รักษาการประธานกลุ่มเชียร์ ตำแหน่ง>> นำเชียร์-ปลุกระดม ตำแหน่ ง >> คงไม่ มี อ ะไรตายตั ว ครั บ กองทัพช้างพลาย อื่นๆ>> รักสงบ อ่อนไหวง่าย ช่วยๆ กันไป เห็นอะไรสมควรก็ช่วยกันไป ผลงาน>> ป.ตรี ม.มหิดล จบ ป.โท มช. เข้าใจยาก รอยสักเต็มตัว ที่เห็นอยู่ประจำก็คือจะตาม ไปเก็บเสื้อ หัวสกินเฮด เข้าทำงานที่คณะเภสัช ตั้งแต่ปี 2534 ยักษ์คืน ฮ่าๆๆ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนะศึกษา ประธานชมรมวอนเล่ยบ์ อลของบุคลากร ของมหาลัยเชียงใหม่

We are

ชือ่ จริง>> นายกันตพัฒน์ อึง้ จิตรไพศาล ชื่อเล่น>> นะ วันเกิด>> 18 สิงหาคม 2525 ตำแหน่ง>> ผู้ประสานงานและ กลุ่มฮาร์ดคอร์ อื่น>> เริ่มเชียร์ตั้งแต่มีกองเชียร์ ไม่ถึง 20 คน วันนี้มีเพื่อนๆ พี่น้อง หน้า ใหม่ๆ เข้ามาในกลุ่มเพื่อ เป็นขุมกำลังต่อ ไป ยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกใหม่ที่เข้ามา หากสนใจการเชียร์แบบ “หนักแต่ไม่หยาบ คาย (เกินไป)” ก็เรียนเชิญที่สนามกีฬา 700 ปีครับ

27


ก้าวไปด้วยกัน...เพราะเราคือทีมฟุตบอลของคนจังหวัดเชียงใหม่ 28


29


เอาท์ชู๊ตตตต DIVA DIVA GOAL By DJ Ad..Dy นายชอบฟุตบอลรึเปล่า?....ผมชอบ ฟุตบอลครับ นี่เป็นประโยคคำถาม คำตอบ ที่ผม ไม่อาย ไม่เขิน(ล) ม้วนต้วน ที่จะพูดเลยนะครับ มันดูรู้สึกอิ่มใจยังไงไม่รู้ บอกถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง รีมิกซ์กันมึนเมา เหมือนซัดลองไอร์แลนด์ สัก 8 แก้ว มันสวยงามและไพเราะ ตรึงใจคนรักฟุตบอล มากๆ ครับ ตัวผมเองได้ยินประโยคนี้ สมัยครั้งยัง เป็นเด็กไทยวิ (โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ เชียงใหม่) ระดับ ปวช. ไม่ใช่ปญ ั ญาชนนะ จากการ์ตนู ฟุตบอล ญี่ ปุ่ น เรื่ อ งหนึ่ ง ออกอากาศทางช่ อ ง 9 อสมท. รายการช่อง 9 การ์ตูนโดยหน้าต๋อย เซมเบ้ เสียง หล่อๆ ทีม่ ี พระเอก ชือ่ (โทชิ ) ทานากะ โทชิฮโิ กะ เรื่อง “เอาท์ ชู๊ต” Aoki Densetsu Shoot! นายชอบฟุตบอลรึเปล่า นีเ่ ป็น ประโยค คำถามสุดเด็ดของเรื่อง ที่รุ่นพี่ ม.5 คุโบะ โยชิฮารุ ที่เป็นไอดอล ขวัญใจ ของเหล่าพระเอกนักฟุตบอล ม.4 ในโรงเรียน คาเคงาวะ ที่ จั ง หวั ด ชิ สึ โ อกะ ประเทศญีป่ นุ่ เป็นจังหวัดทีม่ ชี อ่ื เสียงเกีย่ วกับฟุตบอล ม.ปลายอย่างแรงงง.... คุบะ มักจะถามโทชิ พระเอก ของเรื่อง ก่อนลงสนามแข่งขัน ว่า “โทชิ นายชอบ ฟุตบอล รึเปล่า” โทชิ มองหน้า รุ่นพี่ที่เป็นไอดอล ทำตาซึ้งหวานจ๊วบจ๊าบ แล้วตอบว่า “ครับ ผมชอบ ฟุตบอลมากครับ” แล้วมันเกี่ยวอะไร กับเชียงใหม่ เอฟซี ท่านคงนึกในใจกันนะครับ คณะทีอ่ า่ นคอลัมน์ ผมอยู่ ท่านอาจจะไม่รู้สึกอะไร แต่หากถ้าตอนนี้ ท่านนั่งอ่านอยู่ในสนามสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี แล้ว หันไปมองรอบๆ ในเกมเหย้านัน่ แหละ มันชัดเจน เพราะทุกคน อาจจะไม่เคยถูกถามว่า ชอบฟุตบอล รึเปล่า แต่ทุกคนต้องเคยตอบในใจเหมือน โทชิ ครับ ว่า ชอบฟุตบอลทุกคน มันน่ามหัศจรรย์ใช่ไหม ครับ ทีค่ นชอบสิง่ เดียวกัน ทำหน้าทีต่ า่ งๆ กัน สุดท้าย ต้ อ งมารวมกั น ทำมี กิ จ กรรมในสิ่ ง ที่ ช อบร่ ว มกั น 30

เชียงใหม่ เอฟซี

สำหรับเชียงใหม่ เอฟซี ก็เป็นจุดศูนย์กลางรวมคน มากมาย หลากหลายที่มาต่างจิตต่างใจ แต่ก็มา รวมกันได้ ไม่สำคัญที่ใครมาก่อนมาหลัง แต่มา ด้ ว ยกั น ชอบฟุ ต บอลเหมื อ นกั น มั น ก็ เ ป็ น พลั ง ที่ แข็งแกร่งได้ จุดนี้ โดยส่วนตัวผม ผมมองถึงความ ชอบฟุตบอลของแต่ละคนมันทำให้เกิดความสามัคคี ของกลุ่มคนที่เป็นเชียงใหม่ เอฟซี ไม่ว่าจะจุดไหน ตัง้ แต่ ประธานสโมสร ผูบ้ ริหาร สตาฟ โค้ช นักเตะ กองเชียร์ เด็กเก็บบอล พ่อค้า แม่ค้านอกสนาม ที ม อื่ น ๆ แฟนบอลที ม อื่ น นั ก เตะที ม อื่ น และอี ก หลายต่อหลายอย่าง มันจะกลายเป็นความรัก ความ สามัคคีของชาติได้ในอนาคต ใช่ครับจุดเริ่มต้นมา จนถึงทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ก็น่าภูมิใจ กับความเป็นไทยของเรา เพราะแม้บอลไทยเราไม่ ได้เหมือนบอลนอก อย่างลีกผู้ดีตีนแดงอังกฤษ ลีก กะทิงวัวชนสเปน ลีกเส้นมักกะโรนี ที่ใช้เส้นจริงๆ อย่างอิตาลี อิอิ ลีกเบียร์ เยอรมัน ลีกน้ำหอม ฝรัง่ เศส แต่บอลไทยก็เป็นบอลไทย ใครจะมาว่าต้องงัน้ ต้องงี้ สิ่งสำคัญก็คือ อย่าลืมว่าเราเป็นใคร เอกลักษณ์ คุณค่าที่มาพร้อมความสุขน่ารักๆ ของคนไทยมันมี ตัวตนอยู่จริง สัมผัสได้ เพราะฉะนั้น ขอชื่นชมทุก ส่วนครับ ที่มีความรู้สึกชอบฟุตบอลเหมือนกัน มา ร่วมกัน ในเมือ่ จะสนุกร่วมกัน ก็ตอ้ งร่วมกันสร้างกัน ทำให้ดีแหละครับ จริงไหม เชียงใหม่ เอฟซี เป็น ตัวอย่างชัดเจนของการชอบฟุตบอลที่ใกล้ชิดคน เชียงใหม่มากทีส่ ดุ ผมไม่แปลกใจเลย ทีท่ า่ นประธาน สโมสร ต้องการมอบทีมนี้ ให้เป็นของชาวเชียงใหม่ อย่างแท้จริง เพราะท่านเคยบอกว่า “ไม่ใช่ทีมของ ผมคนเดียว แต่นี่คือทีมของคนเชียงใหม่ เพื่อชาว เชียงใหม่” ครับ เล่มแรกก็คงไม่มีอะไรมาก เพราะครั้ง นี้ ก็ได้รบั เกียรติจากทีมงานให้ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน

ทำแมกกาซีน เชียงใหม่ เอฟซี ฉบับนี้ ทั้งหมดทั้ง มวล มันก็มาจากการชอบฟุตบอลของทีมงานแต่ละ คนนัน่ แหละครับ เลยได้มาทำในส่วนนี้ ต้องขอขอบ พระคุณ ทีมงานเชียงใหม่ เอฟซี ทุกฝ่ายเป็นอย่าง สูงครับ ที่ได้มากระแทกแป้นคีย์บอร์ด บรรยายใน ความรูส้ กึ ชอบฟุตบอล ผ่านไปทางตัวอักษร นัน่ แหละ ครับ สำหรับทีมเชียงใหม่ เอฟซี ตอนนี้หลังจากที่ ได้ เ ข้ า มาสั ม ผั ส ได้ สั ม ภาษณ์ ใ ครต่ อ ใครไป ใน ประเด็นต่างๆ ไป แน่นอนครับ สิ่งที่รู้สึกได้ แม้ผม จะไม่ได้ถามทุกคนว่าชอบฟุตบอลรึเปล่า....แต่ทกุ คน ที่ผมกับทีมงานคุยด้วย เค้าก็ไม่ได้ตอบออกมาเป็น คำพูดหรือเสียง แต่ทุกคนตอบด้วยความรู้สึกที่ดัง ก้ อ งในใจผ่ า นแววตาว่ า “ผมชอบฟุ ต บอลครั บ ” ลองหันไปถามเพือ่ นคุณสิ อย่างน้อยมันก็เป็นวาสนา ที่ได้ทำให้คุณกับเขาได้มาเจอกัน ....นายชอบฟุตบอลไหม..?.....


7

Who’ar You?

คำถาม “เจ้าพยัคฆ์” หัวใจสิงห์

มาเป็น “เจ้าพยัคฆ์” ได้อย่างไรรึ?

เมื่อก่อน เคยมีการรวมเงินรับบริจาคจากกองเชียร์ และจาก สโมสรส่วนหนึ่ง จึงได้มีการผลิตชุดมัสคอตขึ้นมา โดยมีการ ประกาศรับสมัครในเว็บไซด์ รับสมัครเฉพาะคนที่มีความสูง 160 – 170 ซม. ตอนแรกผมเข้าไปดูในกระทู้ยังไม่มีใครใส่ ผมคิดว่ามันน่าจะสนุกดี ผมก็เลยลองโพสในกระทู้ว่าผมอยาก ลองดูเหมือนกัน แต่ติดตรงที่ผมสูง 175 เกินไปแล้ว ไม่รู้ว่าจะ ได้หรือเปล่า ถัดจากกระทู้ผมก็ไม่มีใคร ผมเลยได้เป็นมัสคอต จนถึงทุกวันนี้.....ครับ

ประวัติเบื้องต้นเจ้าค่ะ?

ปัจจุบนั อายุ 29 ปี ครับ เป็นพนักงานส่งเอกสาร ให้กบั บริษทั ฯ แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับ

หน้าที่ของมัสคอตคืออะไร?

ผมคิดว่ามีไว้เพือ่ นำโชค เพือ่ ชัยชนะ 99% อีก 1% ดวงคับ

สวมชุดมาสคอต รู้สึกอย่างไร?

มีความรูส้ กึ ว่า เป็นชุดทีก่ องเชียร์รวมเงินกัน เพือ่ ทีจ่ ะทำให้เป็น ชุดมัสคอตชุดนี้ ทีไ่ ด้ใส่อยูท่ กุ วันนี้ ก็จะทำทุกอย่างเพือ่ ทีมเชียงใหม่ เอฟซี และกองเชียร์ครับ

ตั้งแต่เป็นมัสคอตมา แมทต์ไหนประทับใจ ที่สุด? แมทต์แพรครับ คือ เป็นนัดเยือนนัดแรกของเราซึ่ง ตรงกับวันเสาร์ด้วย (ปกติแล้ววันเสาร์ผมจะมีเรียน) ตอนแรก ก็คิดว่าไปไม่ได้ เลยเลือกที่จะไม่ไปกลับมานั่งเรียนซะ และพอ ตอน 4 โมง พี่ๆ กองเชียร์หมาเห่าใบตองแห้ง โทรมาถามว่า ตอนนี้อยู่ที่ไหน ผมเลยตอบพี่ๆ เค้าไปว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ ผมคงไม่ได้ไปแล้วละ พีๆ่ เค้าก็บอกว่า ยังมีคนค้างอยูจ่ ะไปไหม เค้าจะเอารถมารับ ผมก็เลยตอบว่า “ไป” แต่พอไปถึง ผมก็ รู้สึกประทับใจ ที่พี่ๆ เค้าเก็บชุดมัสคอตไว้ให้ใส่ นี่แหละเป็น แมทต์ที่ประทับใจสุดๆ เลยครับ

นักเตะเชียงใหม่ FC ทีป่ ระทับใจคือใคร?

จริงๆ แล้ว ผมเพิง่ มาเป็นกองเชียร์ได้ไม่นาน ยังไม่ถงึ ปีเลยครับ แต่ที่ดูๆ ไว้ก็น่าจะเป็น “เอกลักษณ์ ทองกริต” ครับ

ถ้าชุดมัสคอตหายทำอย่างไรดีละ่ ?

อยากแรกต้องไล่ตามหาก่อนว่า.....ใครทำหาย..... แล้วก็ถา้ ไม่มี ชุดจริงๆ ก็ใส่ชดุ นักเตะและหาอะไรมาคาดหัว ลงไปเต้นอย่างนัน้ เลยครับ 5+++ (หัวเราะ)

31


EXCLUSIVE CM FC

“เก็ตโด้” ชนัตพล สิกขะมณฑล

จอมฟรีคิกแห่ง “พยัคฆ์ล้านนา”

32


ปี๊ดดดดดดดดดด......... “นักเตะเชียงใหม่ เอฟซี ถูกทำ ฟาวล์หน้ากรอบเขตโทษ มุมซ้าย ครับ จังหวะนี้ ผู้ตัดสินเป่าให้ เป็นฟรีคิกของเชียงใหม่ เอฟซี ชนัตพล สิขะมลฑล นำบอลมา ตั้ง จะเป็นคนเล่นในจังหวะนี้เอง ..ชนัตพล ก้าวถอยหลังยืนนิ่ง แล้ววิ่งเข้าไปปั่นด้วยขวา..ลูกนี้... เข้าไปแล้วครับ...บอลพุ่งโค้ง เสียบเสาไกลสวยงามครับ เชียงใหม่เอฟซี ขึ้นนำ 1 ประตู ต่อศูนย์ จาก “เจ้าเก๊ตโด้” ชนัตพล สิขะมลฑล ครับ” แน่นอนครับกับนักเตะของ เชียงใหม่ เอฟซี หมายเลข 25 คนนี้ มีสถิติการทำประตู ให้ กับต้นสังกัดไปแล้ว 5 ประตู จากฟรีคิก ทั้งหมด 4 ประตู เรียกได้ว่า หากเจ้าเก๊ต นำบอลมาตั้งยิงเอง เมือ่ ไหร่ ผูร้ กั ษาประตู ทีมคูแ่ ข่ง คงต้องร้อนๆ หนาวๆ กับการป้องกันประตูมากขึ้นอีกแน่นอน ชนัตพล ถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ถูกนักเตะทีมคู่ต่อสู้ เข้า

ผู้ยิงประตูชัยให้กับเชียงใหม่ เอฟซี บุกไปเก็บ 3 คะแนนอันมีคา่ ถึงสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก สนามเหย้าของขุนพลนเรศวร พิษณุโลก เอฟซี เจ้าเก๊ตเล่าให้ฟังว่า “ตอนนี้รู้สึกพอใจครับ ในช่วงก่อน นานๆ จะยิงได้ที แต่ช่วงนี้ยิงได้บ่อย เดีย๋ วนีไ้ ด้ลงเล่นบ่อย มีโอกาสยิง ยิงเข้าบ่อย ก็รสู้ กึ มั่นใจมากขึ้นครับ” หากจะนับนักเตะที่ยิงฟรีคิก ได้เฉียบขาด ทีส่ วมใส่หมายเลข 25 หมายเลขเดียว กับ “เจ้าเก็ต” นักเตะคนนัน้ คือ “จิอนั ฟรังโก้ โซล่า” อดีตนักเตะทีมชาติ อิตาลี ที่ลงเล่นให้กับต้นสังกัด อย่าง เชลซี โดยมีลีลาการยิงฟรีคิก สวยงามใน ระดับเวิร์ลคลาส แต่นักเตะในระดับเวิร์ดคลาสที่ เจ้าเก็ตประทับใจในฝีเท้าและชืน่ ชอบก็คอื “แฟร้งค์ แลมพาร์ด” มิดฟิลด์ทีมชาติ อังกฤษ จากสโมสร เชลซี ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และอดีตนักฟุตบอล ทีมชาติไทย อย่าง “พีแ่ บน ตะวัน ศรีปาน” เจ้าเก็ต พูดถึง ไอดอลของเขาทั้ง 2 คนว่า “เขาทั้งสองเป็น ตัวเปิดบอลที่ดี มีการวางบอลที่เฉียบขาด ชอบ การยิงประตูของเค้าทั้งสองคนครับ โดยเฉพาะ การยิงไกลครับ” ในส่วนของการเล่นทุกวันนี้กับ เชียงใหม่ เอฟซี เจ้าเก็ตในฐานะเป็นผู้เล่นสำคัญที่ สกัดบ่อยที่สุดอีกคนของเชียงใหม่ กับลีลาการวิ่งที่ มีส่วนในการทำประตู ไม่ว่าจะยิงเอง หรือ มาจาก มีสปีดต้นอันดีเยี่ยม การกระชากลากเลื้อยสุดใจ การเปิดป้อน ลากเลื้อย ทำทาง ต่างๆ เจ้าเก๊ตก็ยัง กองเชียร์ เชียงใหม่ เอฟซี ซึ่งเป็นที่มาของฟรีคิก ใกล้กรอบเขตโทษ ให้ได้ลุ้นได้เฮกับลูกตั้งเตะ ของ ชนัตพล กันอยู่เสมอ ชนัตพล สิขะมลฑล เป็นหนุ่มน้อยที่ได้ ทุนนักกีฬามาศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ ขณะนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยที่ ช่ ว งแรกในปี 2550 มี โอกาสเข้ามาคัดตัว แต่ก็ไม่สมหวัง ไม่ผ่านการคัด ตัวนักเตะ แต่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ต้องการเล่น ฟุตบอลอาชีพ เจ้าเก๊ตจึงสามารถเข้ามาร่วมทีมเชีย งใหม่ เอฟซี ด้วยความสามารถของตัวเองอย่างแท้ จริง ย้อนกลับไปเมื่อปี 2551 ได้ฝากผลงานด้วย การการันตีฝเี ท้า กับกีฬาแห่งชาติ และเยาวชนแห่ง ชาติ แต่ช่วงปี 2552 เจ้าเก็ตได้รับบาดเจ็บเลยพลา ดการลงสนามไประยะหนึ่ง ปัจจุบัน “เจ้าเก๊ต” ได้รับบทบาทกับ การเป็นมิดฟิลด์ริมเส้นให้กับ เชียงใหม่ เอฟซี จาก ฟอร์มการเล่น ที่ต่นื เต้นเร้าใจ ลากเลื้อย เลี้ยงบอล ติดเท้าได้ดี เปิดบอลได้อย่าง แม่นยำ รวมถึงที่น่า จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่แฟนบอลติดตาติดใจ เหลือเกิน ก็คือฟรีคิกจากเท้าขวา ที่เฉียบขาดคม กริบได้ใจ เรียกได้วา่ ตัง้ บอลยิงเมือ่ ใด แฟนเชียงใหม่ เอฟซี มีสิทธิ์ได้เฮสนั่นทั้งสนาม ล่าสุด เจ้าเก็ตเป็น 33


มองถึงเรื่องสำคัญ ในด้านเทคนิกด้านรวมถึงคุณ สมบัติการเป็นผู้เล่นริมเส้น รายละเอียดต่างๆ ที่ที มงานโค้ชแนะนำให้ความใส่ใจเสมอ เจ้าเก็ตบอกว่า “อย่างแรกก็เรื่องสมาธิครับ ผมคิดว่าผมยังไม่ค่อย นิ่ง ในส่วนจุดเด่นจุดด้อย ผมก็ปรึกษา สอบถาม โค้ชมาตลอดครับ เพราะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ตัวเอง ครับ ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องสมาธิการจ่ายบอล ยัง ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ คุณสมบัติที่สำคัญ ก็คง ต้องเป็นการวิ่งสปีด ความเร็ว การสปีดต้นที่ดี คือ ไม่ จำเป็ น ต้ อ งวิ่ ง เร็ ว แต่ ก็ ต้ อ งมี ก ารออกตั ว ที่ ดี ต้องรู้จังหวะการวิ่ง จังหวะไหนควรออกตัวควรไป หรือ ไม่ควรไป ซึ่งจะช่วยได้เยอะ สำหรับผู้เล่นใน ตำแหน่งนี้ครับ”

นี้เท่ากันหมดครับ จะเอามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ไม่ได้ ทีมใหญ่บางทีมก็ยงั แพ้ทมี เล็กได้ ผมว่าฟุตบอลไ ทยตอนนีพ้ ฒ ั นาขึน้ ไปเยอะ ทีมเล็กก็สทู้ มี ใหญ่ได้ ” อนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไร เชียงใหม่ เอฟซี จะไปไกล ขนาดไหน ได้ลุยไปตามความฝัน ของ ผูบ้ ริหาร โค้ช นักฟุตบอลแฟนบอล หรือชาวเชียงใหม่ สิง่ ทีท่ กุ คนต้องการอีกอย่าง คือการอยากให้ นักเตะ ที่ทุ่มเทและทำเพื่อสโมสรอยู่กับทีมไปนานาๆ หรือ จบแบบสวยหรูมีเทสโมเนี่ยลแมทซ์ในอนาคต เจ้า เก๊ตบอกว่า “ในส่วนตัวผม ก็คงอยากจะเล่นให้เชี ยงใหม่เอฟซีต่อไปครับ ถ้ามีโอกาส เพราะว่าต้อง ยังเรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ อยู่ที่นี่ อยู่ ถ้าเชียงใหม่เอฟซีให้โอกาสเล่นก็จะเล่นที่นี่ต่อ

อย่างแรกก็เรื่องสมาธิครับ ผมคิดว่าผม ยังไม่ค่อยนิ่ง ในส่วนจุดเด่นจุดด้อย ผม ก็ ป รึ ก ษา สอบถาม โค้ ช มาตลอดครั บ เพราะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ตัวเองครับ สำหรับเจ้าเก๊ตที่พยายามทุ่มเทฝึกซ้อม และในแมทซ์การแข่งขันก็ตั้งใจทุ่มเทเล่นอย่างเต็ม ที่ รวมถึงเพือ่ นร่วมทีมเชียงใหม่ เอฟซี ทุกคนก็เป็น เช่นเดียวกับ เจ้าเก๊ต เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือ การส่ง เชียงใหม่ เอฟซี ให้กา้ วต่อไปข้างหน้า เพราะ จากจุดที่มุ่งหวังตอนนี้ก็คือ การขยับขึ้นไปเล่น ใน ดิวิชั่น1 ความคิดเห็นของเจ้าเก๊ต ที่มีต่อประเด็นนี้ น่าสนใจทีเดียว นีค่ อื คำพูด ของเจ้าเก๊ต “ถ้าจบเลกที่ อันดับที่ 1 ตอนนี้ ผมคิดว่าการเป็นแชมป์ไม่น่า จะมีปัญหาสำหรับเชียงใหม่ เอฟซี ครับ ตอนนี้ทีม ก็กำลังลงตัว การฝึกซ้อม ทุกตำแหน่งก็ทดแทนกัน ได้หมดครับ ในส่วนของทีมฟุตบอลผมมองว่าตอน

34

ไปครั บ แต่ ก็ อ ยากให้ เ ราไปเล่ น ในดิ วิ ชั่ น 1 ไม่ อยากเล่นในดิวชิ น่ั 2 แล้ว ก็อยากจะฝากบอกแฟน บอลครับว่า ก็อยากให้ มาเชียร์ ตามไปเชียร์กัน เยอะๆ ครับ เวลาในบ้านโอเค ครับ แต่เวลาออก ไปนอกบ้าน มันไม่เหมือนบ้านเราเอง ถ้ากองเชียร์ ไปเยอะ มันก็ดูหึกเหิม เรามีกำลังใจมากขึ้นครับ”

“เก็ตโด้” จอมฟรีคิกแห่ง “พยัคฆ์ล้านนา”


35


SUPER TIPS

เติมเกมรุก ริมเส้นข้าง เปิดปั่นโค้ง สู่ประตู ในแบบฉบับ...

“แบ็คเอกลั จอมบุ ก ” กษณ์ ทองกริต ่นเรื่อง เด ด ุ จ ี ม ้ ู ผ ี ซ ฟ เชียงใหม่ เอ ม ี ท ย า ้ ซ ค ็ แบ ม รวมถึง เก ม ิ เต ร า ก , การอ่านเกม ามารถหวังผลได้ ที่ส งาน 4 การเปิดบอล ณ์ ทองกริต” กับผล ลักษ ธถึง อย่าง “เอก นี้ คงไม่มีใครกล้าปฏิเส ูกาล ประตู ในฤด องเขา ที่มีต่อทีม ถข ความสามาร ุทธ์และเทคนิคต่างๆ ูกลย เราลองมาด งใหม”่ กันเถอะ... เชีย ของ “ดุสิต

36


การเติมเกม

อย่างแรกสุดของการเติมเกมทีด่ นี น้ั เราต้องฝึกฝนในเรือ่ งของจังหวะเกม ซึง่ ในแต่ชว่ งการแข่งขัน เราต้องวิเคราะห์ให้เป็น เพราะตำแหน่งของเราจริงๆ อยู่ที่เกมรับ เป็นหลัก ในส่วนการขึ้นเติมเกมเราต้องฝึกฝนให้มาก เช่น ในขณะที่ีเราเป็นฝ่ายบุก เราอาจจะวิ่งอ้อมตัวปีกของเรา เพื่อไปยังพื้นที่ว่าง แต่เราต้องมีความเข้าใจกัน กับเพือ่ นร่วมทีมด้วย โดยเฉพาะปัจจุบนั ผูเ้ ล่นตำแหน่งนี้ ต้องมีความสามารถด้านการบุกมากขึน้ เทคนิคต้องดี ยกตัวอย่าง เช่น แอชลีย่ ์ โคล ซึง่ ถือผูเ้ ล่นทีค่ รบเครือ่ งคน หนึ่งในตำแหน่งนี้ ทั้งความเร็ว, เทคนิค, การอ่านเกมส์ โดยไม่ขาดตกบกพร่องในเกมส์รับ (เฉพาะในสนามนะ 55++)

จังหวะเปิดบอล

จริงๆ แล้วในส่วนของการเปิดบอลที่ดีนั่น ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนให้มาก ยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งรู้น้ำหนักลูกฟุตบอลมากเท่านั้น ส่วนจังหวะการเปิดบอล เรา ต้องรู้เป้าหมายที่เราต้องการก่อน เราถึงกะจังหวะ, น้ำหนัก, จากนั้นถึงเตะไปให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราเล็งไว้ โดยรวมการที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ดีนั่น ต้องฝึก ฝนให้มาก อย่าท้อแท้ ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ยังต้องการนักกีฬาเก่งๆ อีกมาก ถ้ารู้จักการฝึกฝนและดูแลตัวเองให้ดี รับรองฝันนั่นไม่ไกลเกินแน่นอน ...

37


GIRL OF CM FC

violin

Nattaya Chaibenjaphong เปิดอกสาวน้อย ดีกรี “ดาว เทคโนฯ” ชื่อ ชื่อเล่น เกิด เรียน

38

น้องณัฐธยาน์ ไชยเบญจภงศ์ ไวโอลีน 16 มกราคม 2534 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ปี 1 มทร.ล้านนาภาคพายัพ


NATTAYA CHAIBENJAPHONG

39


INTERVIEWwwww ่างไร รู้จัก CMFC ได้อก็เลยยได้รู้จัก..ชอบมากค่ะ ดู

>>พอดีเพื่อนชวนไป

ทีมฟุตบอลที่ชอบ >>แมนฯ ยูไนเต็ด

เตะคนไหน ก ั น บ อ ช C F M C ใน >>เบอร์ 23 “ศรัณย์

เป็นพิเศษ

ศรีเดช” ค่ะ..

จะเลือกใคร ม แฮ ค เบ บ ั ก ์ ย ระหว่างศรัณ แฮม ค วิตอเรีย ก็จะเลือกเบ >>ถ้าเบคแฮมเลิกกับ ลือกพี่ศรัณย์ค่ะ อิอิ.. เ ็ ก ู น ห น ั ก ก ิ ล เ ่ ไม า ้ ถ ่ ต แ ็กซี่

งตัวเองเซ คิดว่าส่วนไหนขาเอป็นหน้าต่างของหัวใจ ไวโอลีน ต

>>ดวงตา เพราะดวง

ชอบเล่นกีฬาอะไ่าจะร ได้ใส่ชุดน่ารักๆ ะว

>>ชอบว่ายน้ำ เพรา

40


41


“เสียงจาก...อัฒจรรย์ 700 ปี” Present by daizuke “หมาเห่าใบตองแห้ง”

11 ปี ท ร ่ ี อคอย... แล้ววันนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะก้าวไป

“เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ ทีมชาติเราก็ไม่เชียร์ เพราะเราจะเชียร์แต่ทีมเชียงใหม่” สิ้นเสียงตะโกน พร้อมกับท่าทางชูสาม นิ้วของบุรุษหนุ่มคนหนึ่ง นามว่าติ่งแมน ... เสียง ปรบมือและเสียงตะโกนก็จะดังขึ้นจากกองเชียร์กลุ่ม หนึ่งที่เรียกตัวเองว่า หมาเห่าใบตองแห้ง ... กลุ่ม แฟนคลับเชียงใหม่เอฟซี อีกกลุ่มหนึ่งที่กำเนิดขึ้น ราวๆ ปี 2546 ในยุคที่เชียงใหม่เล่นฟุตบอลโปรลีก ... หลายคนคงจะงงว่าแล้วฟุตบอลโปรลีกคือรายการ อะไร ใช่ทมี เดียวกับ เชียงใหม่เอฟซี จ่าฝูงลีกภูมภิ าค ในภาคเหนือในปัจจุบันหรือเปล่า จึงขอเล่าอดีตกว่า จะมาเป็นเชียงใหม่เอฟซีในปัจจุบันนั้น ทีมนี้มีที่มาที่ ไปอย่างไรให้ทราบกัน ... เชียงใหม่เอฟซี ในปัจจุบนั หากพลิกดูถึงแหล่งที่มานั้น ถือว่าเป็นสโมสรที่มีอายุ เก่าแก่พอสมควรแล้ว ซึ่งหากนับปี 2553 สโมสรจะ ถื อ ว่ า มี อ ายุ ไ ด้ 11 ปี เ ลยที เ ดี ย ว ... ใช่ แ ล้ ว ครั บ ทีมเชียงใหม่เริ่มเล่นฟุตบอลลีกในปี 2542 หรือในปี 1999 ในยุคที่รัฐบาลนายกชวนในสมัยนั้น ได้เทงบ ประมาณผ่ า นทาง กกท. มาโดยในช่ ว งแรกโดย เรียกฟุตบอลรายการนีว้ า่ “ไทยแลนด์โปรวินเชียลลีก” โดยเชียงใหม่เป็น 1 ใน 12 ทีมที่ได้ส่งทีมร่วมการ แข่งขัน ซึ่งในภาคเหนือมีเพียง 2 ทีมคือ เชียงใหม่ และนครสวรรค์ แชมป์ครั้งแรกของรายการนี้คือทีม ศรีสะเกษนั่นเอง เชื่อหรือไม่ว่า เชียงใหม่เอฟซีทีมนี้ มีอายุมากกว่า ชลบุรเี อฟซี ยอดทีมในไทยพรีเมียร์ลกี ตั้ง 1 ปี เพราะชลบุรีไม่ได้เป็นทีมที่เล่นในปีแรก ของฟุตบอลโปรวินเชียลลีก แต่พวกเขาเข้ามาแทน ที่ ที ม ปั ต ตานี ที่ เ ล่ น เพี ย งปี เ ดี ย วแล้ ว ขอถอนที ม ไป โดยลีกอาชีพนี้ เป็นลีกอาชีพนำร่องโดยมีโครงการที่ จะผลักดันให้เป็นฟุตบอลอาชีพภายในระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ ... เชียงใหม่ในยุคนั้น ก็คือทีม สมาคม กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ผลงานก็กลางๆ ตารางและ บางปีก็สามารถทำผลงานได้ดีโดยอันดับที่ดีที่สุด ก็ คือ อันดับที่ 4 ในลีก... ผู้เล่นโดยส่วนใหญ่จะเป็น นักเตะท้องถิ่นเป็นหลัก จนทีมเชียงใหม่พลาดท่าตก ชั้นไปเล่น โปรลีก 2 ในปี 2547-2548 ซึ่งทำให้ ต้องเล่นรอบคัดเลือกจากทีมทั่วประเทศกว่า 60-70 ทีม ซึ่งถือเป็นช่วงที่ลำบากของฟุตบอลเชียงใหม่พอ สมควร... จนมาในปี 2549 จากการพยายามควบ รวมฟุตบอลโปรลีกกับไทยลีก (เมือ่ ก่อนแข่งใน กทม. เพียงเท่านัน้ ) แต่การรวมลีกไม่สำเร็จ กลับกลายเป็น

42

การแข่งขันกันโปรโมทของสองลีกแทน แต่ทั้งสอง ลีกก็มีทีมของอีกลีกไปเล่น อย่างไทยลีกก็มี ชลบุรี กับสุพรรณบุรี โยกจากโปรลีกไปเล่นในฐานะแชมป์ และรองแชมป์ ส่วนชือ่ ใหม่ของโปรลีกคือ โปรเฟสชัน่ แนลลีก ก็มี ทีโอที กับ การท่าเรือ 2 โยกมาเล่น เชียงใหม่โชคดีทไ่ี ด้เล่น เพราะมีการเพิม่ เป็น 16 ทีม แต่เรามาแบบไม่พร้อม จึงจบที่อันดับที่ 16 ในลีก เมื่อจบฤดูกาล ... และในปี 2550 การรวมลีกที่ สมบูรณ์กเ็ กิดขึน้ ทีมทีโอทีกบั นครปฐมเป็นอีก 2 ทีม ที่ได้เล่นไทยลีกในฐานะแชมป์และอันดับสาม (การ ท่าเรือมีทีมในไทยลีกแล้ว) ทีมรองลงมาเล่นดิวิชั่น 1 ส่วนเชียงใหม่กับสตูล สองอันดับท้ายเล่นดิวิชั่น 2 ซึ่งในปีนั้น ก็มียอดทีมในเมืองหลวงอย่าง เมืองทอง ยูไนเต็ดนั่นเอง ที่เป็นเพื่อนร่วมลีก และเชียงใหม่ก ็ เล่นดิวิชั่น 2 มาเรื่อยๆ จนในปี 2552 การเปลี่ยน แปลงก็เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีการสร้างลีกภูมิภาคมา แทนที่ ลีกดิวิชั่น 2 เดิมทำให้ทีมเชียงใหม่ที่เกือบจะ ต้องลงไปเล่นถ้วย ข. โชคดีอีกครั้งได้เล่นในโซน ภาคเหนือโดยใช้ชื่อว่า “เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” ในปีที่ แล้ว จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันปี 2553 ภายใต้การนำ ของ “พ่อเลี้ยงอี๊ด” ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ ใน ปีนี้ซึ่งมีการทุ่มงบประมาณ จนทำให้เชียงใหม่เป็นที มนำในปัจจุบัน หากเชียงใหม่จบที่อันดับที่ 1 ได้นั้น จะเป็นอันดับที่ดีที่สุด ตั้งแต่เริ่มส่งทีมมาเลยทีเดียว และหากคว้าแชมป์ได้ นี่จะเป็นประวัติศาสตร์สโมสร ที่จะมีถ้วยแชมป์ใบแรกในตู้โชว์สโมสร ซึ่งพวกเรา แฟนบอลทุกท่านคงต้องเป็นกำลังใจและหวังว่า นี่ จะเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่รอคอยมาร่วม 11 ปีที่ สโมสรเชียงใหม่เอฟซี หากนับเป็นมนุษย์เชียงใหม่เอฟซีก็จะ เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น หรือนี่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึง เวลาแล้วทีเ่ ชียงใหม่เอฟซี จะได้ผงาดสูร่ ะดับประเทศ ระดับที่สูงขึ้นไปกว่าลีกภูมิภาค แรงกาย แรงใจและ แรงเชียร์ของท่านเท่านั้นจะเป็นคำตอบที่จะช่วยผลัก ดันทีมที่มีอายุร่วม 11 ขวบทีมนี้ให้เกียงไกรได้ มา ช่ ว ยกั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกั น และกั น ... สู้ ต่ อ ไป “เชียงใหม่เอฟซี”


11 ปีที่รอคอย ...

Present by daizuke

43


REFOCUS

by “FOCUS” มองต่างมุม

“จังหวะสุดท้าย” แก้...ก่อนไปมินิลีก

44

ใกล้ เ ข้ า สู่ ช่ ว งโค้ ง สุ ด ท้ า ยของการ แข่งขัน ฟุตบอล ดิวิชั่น 2 เพื่อเข้าไปลุ้นกันต่อ ในรอบมินิลีก จากนั้นทีมที่แข่งแกร่งที่สุดเพียง 4 ทีมเท่านั้น ที่ได้เข้าสู่ ดิวิชั่น 1 ปัจจุบันทีม เชี ย งใหม่ เอฟซี น่ า จะเข้ า สู่ ร่ ว มมิ นิ ลี ก เป็ น ที่ เรียบร้อย ขอแค่ประคองตัวให้เป็นที่ 1 ในสาย เท่านัน้ โดยเชือ่ กันว่า ถ้าเราสามารถเข้ารอบเป็น ที่ 1 ในสาย เราจะมีโอกาสขึ้นสู่ดิวิช่นั 1 ได้ง่าย กว่าสายที่ 2 โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่รอบ มินิลีกแล้ว ไม่ว่าเจอใครก็ถือเป็นของแข็งกันทั้ง นัน้ ถ้าเรายังไม่สามารถแก้ไขจุดเล็กๆ บางจุดได้ หลายๆ นั ด ที่ ผ่ า นมา ผมนั่ ง ชม เชียงใหม่ เอฟซี เล่น แม้ส่วนมากจะชนะมาได้ แต่ขอยอมรับว่ารู้สึกอัดอัดกับบางเกมในหลายๆ นัด ที่ผ่านมา นั่นคือ “จังหวะสุดท้าย“ ของเรา รู้สึกขาดๆ เกินๆ แปลกๆ บางเกมเราสามารถ สร้ า งสรรค์ โ อกาสได้ ม าก แต่ ก็ อี ก นั่ น หล่ ะ “จังหวะสุดท้าย” จนต้องมาลุ้น กับลูก “ฟรีคิก” ของ “เจ้าเก็ตโด้” หรือจังหวะยิงประตูจากแถว สอง (ทั้งๆที พอๆกัน) ซะมากกว่า โดยเฉพาะ “อนุชา ไชยวงค์” ดาวซัลโวประจำทีม ที่หลัง จากซัดแฮตทริกนัดพบกับ สุโขทัยเอฟซี จากนั้น 7 นัดกลับไม่พบประตูจากเค้าอีกเลย อาจเป็น เพราะคูแ่ ข่งของเราทีแ่ ก้เกมมาดี หรือสาเหตุอน่ื ๆ ที่สำคัญผมกลับเห็นน้อยครั้งมากถึงมากที่สุด ที่ จะได้เห็นศูนย์ของเรา ได้จงั หวะยิงแบบเหมาะเมง หรือสามารถสร้างสรรค์โอกาสทำประตูขึ้นเอง ปัจจุบัน ทีมเชียงใหม่ เอฟซี มีศักย-ภาพมากพอที่ จ ะก้ า วขึ้ น ไปอี ก ระดั บ ของที ม ฟุตบอลในประเทศไทย โดยเฉพาะทีมปัจจุบันที่ ปรับเปลี่ยนทีมจากปีที่แล้วชนิด หน้ามือเป็นหลัง มือ ทำให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้มีรอยยิ้มกับเค้า ไม่อายใคร..เฉกเช่นอดีต ส่ ว นปั ญ หานี้ . ..แม้ จ ะยั ง ไม่ ใ ช่ จุ ด ใหญ่มากในตอนนี้ แต่ถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่ ใน ขณะทีร่ อบมินลิ กี กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะ ผมเชือ่ ว่าบรรดาสตาฟโค้ช ยังต้องทำการบ้านกันอีก หลายจุ ด เพื่ อ ให้ เ ราสามารถขึ้ น สู่ ดิ วิ ชั่ น 1 พร้อมรอยยิ้มปนคราบน้ำตาแห่งความสำเร็จ... ขอเป็นกำลังใจให้ทมี งานทุกๆ ท่าน และยังอยาก เห็นลีลาสะใจของบรรดาศูนย์หน้า โดยเฉพาะ “อนุชา ไชยวงศ์” ดาวซัลโวประจำทีมของเรา...


มองเลนส์ ผ่าน “เรย์”

และแล้วมันก็เข้า...

สู่กระแสเลือด ีฬา มเดินเข้าไปสู่สนามก นน ผ ่ ี ท น อ ต น อ ่ ก อ ่ ื เม มาถึงถ ไม่น่าเชื่อว่า จอดเต็มจนล้นออก กฏการณ์ ถ ร ี ะม จ ่ ม ห งใ ย ี เช ็นปรา เทศบาล ต์ ทั้งมอเตอร์ไซด เป ้ดานนอกรั้ว ทั้งรถยน ซึ่งเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก แล้ว ที่ไม่ได้เห็นกันมานาน นมีทีมฟุตบอลดารามาเตะ ตอ ที่จำได้ก็เคยล้น เมื่อ มาโชว์ฝีเท้าที่นี่ เมื่อหลายปีก่อนโน้น าน แล้วก็ ซีนาดีน ซีด ยากาศแบบนั้น รร บ บ ั ก ้ ได น ั ำก ลัง ะจ งจ หลายคนก็ค ี้เราก็ได้ย้ายไปบ้านห น น วั ก ุ ท ่ แต ว ้ แล าน ซึ่งมันห่างหายไปน นาม 700 ปี ทุกอย่างจึงสะดวกสบาย งส ใหม่ที่ใหญ่กว่า อย่า อยู่ข้างนอกรั้วกัน น ค ว ั ห ่ ต แ ู งด อ าม ขึ้นเยอะ ไม่ต้องม อีกต่อไป อิอิ

การมาของเชียงใหม่ Fc สามารถ สร้างปรากฏการแปลกใหม่ให้กับคนเชียงใหม่ให้ มีวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป จากที่เคยมีวัน หยุดเสาร์-อาทิตย์ ชอบไปเดินเล่นแถวถนนคน เดิน ก็กลับกลายมาเปลีย่ นเป็นดูบอลทีข่ า้ งสนาม แทนซะงั้น ตอนแรกก็รู้สึกเสียใจและเสียดายที่ จะไม่ได้ไปถ่ายรูปสาวๆ แถวถนนคนเดิน แต่พอ ได้เข้ามาในสนามจริงแล้วกลับมีบรรดาสาวๆ เยอะแยะไม่แพ้กนั ถึงกับอึง้ กิมกีก่ นั ไปเลยทีเดียว 55+ ไม่น่าเชื่อว่าสาวๆ สมัยนี้จะหันมาดูบอลกัน มากขึ้น ไม่ร้วู ่ามาดูบอลหรือมาดูหนุ่มๆ กันเนอะ อิอิ แต่ที่แน่ๆ ก็ทำให้บรรดาหนุ่มๆ หลายคนมี กำลังใจขึน้ เยอะในการเชียร์บอลกันเลยล่ะ บางที เมื่อทีมเล่นไม่ดีก็เหลือบหันไปมองสาวๆ ข้างๆ ก็หายเครียดได้ไม่น้อยเหมือนกัน สำหรับหนุ่มๆ คนไหนที่ยังไม่เคยได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศใน สนามระวังจะน้อยหน้าสาวๆ เหล่านี้ล่ะ ออกมา ดูบอลกัน เพราะสมัยนี้ถามใครหากไม่รู้จักทีม เชียงใหม่ Fc นี่เชยสุดๆ เลยนะ ขอบอก! และ บอกได้เลยว่ายุคนี้ คนไทยเค้าเลิกคลั่งนักเตะ ลีกดังในยุโรปกันแล้ว เพราะตอนนี้คนไทยต่าง หันมากรี๊ดนักเตะในลีกบ้านเรากันหมดแล้ว ทั้ง

บรรยากาศ อารมณ์ ที่รุมเร้า มันอยู่ใกล้และ สัมผัสได้ด้วยตัวเอง จึงไม่แปลกเลยที่นักเตะคน ไหนที่มีหน้าตาหล่อเหลาหรือคนไหนที่เล่นได้ โดดเด่น ก็จะได้รับความนิยมจากแฟนบอลเป็น พิเศษ ถือว่าวงการฟุตบอลไทยเดินมาถูกทางแล้ว ในเรื่องของฐานแฟนบอลและด้านการตลาดจน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของ แต่ละทีม แต่เรื่องของมาตรฐานการเล่นของนัก เตะและทีมต่างๆ ซึง่ ก็ตอ้ งดูตอ่ ไปว่าจะเป็นอย่างไร เพราะยังต้องพิสูจน์กันอีกยาว โดยเฉพาะทีม ชาติไทยนีแ่ หละ ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งคอยวัดมาตรฐาน ลีกบอลไทยเป็นอย่างดี “the Ray”

Bloodstream of Chiangmai FC

45


CM FC

สโมสรเชียงใหม่ เอฟซี

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี ด้วยการ...

1. ซื้อหุ้น ๆ ละ 100 บาท ซื้อ 1 หุ้น 100 บาท ได้รับสติ๊กเกอร์ติดรถ 1 ใบ สติ๊กเกอร์มีจุ๊บ 1 อัน 2. ซื้อหุ้น 5 หุ้น 500 บาท ขึ้นไป จะได้รับบัตรจอดรถ VIP 1 ใบ สติ๊กเกอร์มีจุ๊บ 5 อัน และสติ๊กเกอร์ติดรถ 5 ใบ

“เราจะก้าวทะยาน ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างตำนาน ลูกหนังล้านนา” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี โทร. 053-112045

ช่องทางการรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ ของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี

87.75 พยัคฆ์ล้านนา เรดิโอ :

ถ่ายทอดสดทุกนัดผ่าน www.CMFCRADIO.com พยัคฆ์ล้านนา เรดิโอ วิทยุชุมชน คนรักกีฬา และการท่องเที่ยว อย่าลืมติดตามกันให้ได้ “

ความสนุก รออยู่ข้างหน้า”

รายการ อินไซด์เชียงใหม่ เอฟซี

รับชม...กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ NBT TV 11 วันที่ ศุกร์ที่ 2 และศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 16.00น-16.30 น.

46

ทุกเรื่องราว ทุกมุมมอง ที่จะทำท่านรู้ซึ้ง ถึง “สโมสร เชียงใหม่ เอฟซี” สนับสนุนโดย สโมสร เชียงใหม่ เอฟซี


SNAPGIRL

สาวสวยประจำฉบับ CHIANGMAI FC MAGAZINE ISSUE 01

0ไม่ทรา3บ.. + O WOW!วๆ N ก็ หน ไ ่ ที อง ทีมงานข อันดับ 3 สา เยยยยย... แต่ที่ทราบ..แหล่มอีก

1 0 + O N

! ยย กับสาวน้อย O1W W ...เยยย ม ่ ล ่าง แห ะคะแนนอย อันดับ ี่ชน ากังราว ท จากเมืองช ท์... เป็นเอกฉัน

WOW!

NO+02

อันดับ 2 เอาไป เลย และกอง บรรณา “ขวัญใจช่างภ ธิการ น จากกลุ่ม ้องปอ าพ” หมาเห่าฯ ส่งเข้าปร นด์ๆ ะกวด

อันนี้..เซ็งเป็ด..

47


สฤษดิ์ วุฒิช่วย หัวหน้าผู้ฝึกสอน CHIANGMAI FC

48


49


50

CHANGMAI FC MAGAZINE  

CHANGMAI FC MAGAZINE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you