Page 1

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FOR NCE SUBSEA

Norsk subsea – fremtid under overflaten KONTAKTLØS GENISTREK

WiSub med oppsiktsvekkende løsning på dypet

6

KOMPRESSOR NED PÅ HAVBUNNEN – Et betydelig teknologi­ skifte, sier Statoil 15

Oljemuseet dokumenterer subseahistorien – og du kan bidra

16

Slik hjelpes norske bedrifter i utlandet

12

Milepæler på rekke og rad

4


HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FOR NCE SUBSEA

Samarbeid og fremtid Regjeringen har som mål at Norge skal være blant Europas mest innovative land. Det er et ambisiøst mål, som forplikter, men Norge har et glimrende utgangspunkt: Vi har allerede­ et høyteknologisk næringsliv og høyt utdannet arbeidskraft. Samtidig har vi et høyt lønnsnivå. Skal vi vinne i den globale konkurransen, må vi være mer innovative og ha høyere produktivitet enn konkurrentene våre. Regjeringens satsing på nærings­klynger er en av nøklene for å oppnå dette. Avgjørende samhandling I dag er det flere næringsklynger innen subseaindustrien. Det gode samarbeidet mellom disse klyngene og akademia både nasjonalt og internasjonalt, men også samhandlingen mellom norske leverandører og petroleumsselskapene, har spilt en avgjørende rolle for den positive utviklingen. Disse miljøene er teknologisk helt i verdens­toppen og de leder fortsatt an i utviklingen. Det er viktig at posisjonen til norsk subseaindustri fortsatt kan opprettholdes.   Norge har alltid vært nært knyttet til sjøen, og vi har opparbeidet konkurransefortrinn innen alle næringer som har noe med havrommet å gjøre. Havet er verdens store ressursbase for både energi, metaller, mineraler, proteiner og nye marine bionæringer. Den teknologien og de tjenestene vi har utviklet for avanserte offshorefelt kan også brukes for nye anvendelser innen havnæringene. Klyngene driver utviklingen Dette er en industri som i stor grad er teknologidrevet, hvor en stadig større andel av de ansatte jobber med høyteknologi og ingeniørkunst. Gjennom forpliktende og langsiktig samarbeid om innovasjon kan vi realisere verdiskapingspotensialet som ligger i norske næringsklynger. I mer enn ti år har den norske klyngesatsingen stimulert til økt samarbeid, innovasjon og internasjonal­isering, og jeg tror at vi bare har sett begynnelsen.

– En GCE-status vil gi økt og langsiktig finansiering, sier administrerende direktør i NCE Subsea, Owe Hagesæther.

Fra stor til større NCE Subsea kan nå bli GCE Subsea. Statusen Global Centres of Expertise vil bety mye for både organisasjonen og næringen. Svaret på søknaden kommer i juni, og optimismen rår. – En GCE-status er viktig for å styrke vår satsing og engasjement nasjonalt og spesielt internasjonalt innenfor innovasjon- og forskningssamarbeid, forretningsutvikling og markedsutvikling, sier Owe Hagesæther, administrerende direktør i NCE Subsea. For det er spranget fra Norwegian Centres of Expertise som nå skal våges. TIL BESTE FOR BRANSJEN – Søknaden ble levert 24. april, og vi er lovet svar i midten juni. Det er klart vi er en spent organisasjon i disse dager, sier Hagesæther. Dersom alt faller på plass og GCE-statusen blir et faktum, vil det innebære en utvidelse av dagens NCE Subsea.   – Et svært viktig fokusområde som GCE Subsea vil være på internasjonalt nivå å samhandle med nærliggende verdikjeder for å tilføre norsk subseaindustri ny kompetanse og derigjennom øke innovasjonstakt og konkurransekraft. Dette åpner også opp muligheter i nye markeder for anvendelse av norsk subseakompetanse, forklarer Hagesæther.

Monica Mæland, næringsminister Foto: Hans Jørgen Brun

VIL ÅPNE FOR LANGSIKTIGHET – Å få GCE-status vil gi NCE Subsea langsiktig og økt finansiering. Det betyr at vi kan forsere og få langsiktighet i arbeidet med å implementere vår strategi for norsk subseaindustri, fortsetter han. En GCE-status vil dermed gi bedre muligheter til å bistå industrien med de effektiviseringstiltakene som er nødvendige for å øke konkurransekraften i norsk industri.     – Dette vil være av stor nasjonal betydning da norsk subseavirksomhet i dag er blant industriene som har størst vekst- og eksportpotensiale, avslutter Hagesæther.

PROSJEKTLEDER OG SALG: Andreas Totland og Tim Strøm-Pedersen KONTAKTPERSON: Owe Hagesæther CEO NCE Subsea E-post: owe.hagesaether@ncesubsea.no Telefon: 908 75 888

TEKST: Tore Aune · FOTOGRAFER: Linn Kristin Løvaas og Felix Skulstad LAYOUT: Camilla Steen · TRYKK: Polaris Trykk · DISTRIBUSJON: Dagens Næringsliv Hvis du vil ha mer informasjon om annonsebilag, kontakt salgssjef Andreas Totland på telefon: +47 909 18 109, eller telefon: 21 37 70 75, e-post: andreas@cmedia.no C media er et publiseringsforetak som produserer avisbilag i rikspresse og nett­magasiner i hele Skandinavia.

2

www.cmedia.no


INNOVATION FOR MORE EFFICIENT SUBSEA SOLUTIONS By developing and applying subsea technologies we contribute to cost efficiency, enhanced production and extended field life.

07

Subsea 7 is a world-leading contractor in seabed-to-surface engineering, construction, inspection, repair, maintenance and services. We are dedicated to providing smarter, safer, more efficient and cost effective subsea solutions. www.subsea7.com

Knarr Bundle: 4.5 km long, 2 x Production lines, Water Injection line, Service line and Umbilical with cooling spools integrated in tow heads at 410 m water depth. The world’s largest towhead; launch weight 550 t, approx. dimension 36,5 m long, 16 m wide and 6,8 m high.

seabed-to-surface 3


HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FOR NCE SUBSEA

Sikrer subseafremtiden Olje- og gassindustrien ville ha et utdanningstilbud som kunne sikre rekrutteringen til subseabransjen. Det fikk de. fordringen fra industrien. Samtidig ble industrien utfordret tilbake på finansiering, forelesninger og praksisplasser. – Studiested ble på Straume utenfor Bergen, midt i industriklyngen for subsea og ikke langt fra basen på Ågotnes, sier Antonsen. Det første kullet ble delvis finansiert av næringslivet. Senere kom studieplassene, og i dag finnes 56 av dem på Straume, med plass til ca. 60 studenter. UT PÅ VERKSTED Sørger for tilvekst til bransjen: Nils-Ottar Antonsen Studiet ble raskt populært både hos leder marin- og maskinfagutdanningen ved HiB. studenter og industrien. De fire siste Studiet Undervannsteknologi – drift og ved- årene har dette vært det vanskeligste inlikehold ble startet opp i 2007 etter ønske fra geniørstudiet å komme inn på på bachelornivå i Norge. olje- og gassindustrien i Bergensområdet.   – Studentene må ha 18   – Det var vanskelig å skafdager med relevant verkfe ingeniører, og bransjen så stedpraksis om sommeren et behov for å rekruttere til etter første året. HiB skafsubseaindustrien. Forslaget Studiested ble på fer plassene i samarbeid ble å opprette et eget studiStraume utenfor med industrien. Dette er um. Det forteller Nils-Ottar populært og gir studentene Antonsen, instituttleder ved Bergen, midt i maskin- og marinfag ved industri­klyngen for hands-on innsikt hvor de lærer mye, ikke minst spe­ Høgskolen i Bergen. subsea. sielle ord og uttrykk som nils - ottar antonsen brukes i bransjen, forteller TOK UTFORDRINGEN Antonsen. Høgskolen i Bergen tok ut-

Håkon Lerøy Riple representerer den viktigste kapitalen i norsk subseafremtid; kompetansen. – Jeg har så lenge jeg kan huske sett for meg en karriere i maritimt miljø, sier han.

Håkon utdannes rett inn i bransjen. Det er til glede for begge parter. – Det fine med dette studiet er at i tillegg til å være noe spesialiserende mot undervannsteknologi, så er det fortsatt en generell ingeniørutdannelse, sier student Håkon Lerøy Riple (21).   Studiet gir grunnleggende kompetanse innen mekaniske beregninger, beregninger på strømninger og krefter i rør, termodynamiske maskiner, materialer, måleteknikk og ulike ledelsesfag. ARVET INTERESSEN – Jeg har så lenge jeg kan huske sett for meg en karriere innen maritimt miljø. Dette har mye med at jeg har vokst opp med to foreldre som har et stort engasjement for den maritime bransjen, sier Håkon. Han har satt to konkrete mål for seg selv: å bli god på det han gjør, og å finne en stilling han liker. – Jeg

!

NCE Subsea: Kort, men imponerende historie Norsk subseabransje har vært et eventyr, og det er ingenting som tyder på at det er over. NCE Subseas historie er ikke lang, men den er imponerende. Hardt arbeid har gitt suksess etter suksess.

Rektor ved HiB, Ole-Gunnar Søgnen, er på vegne av bransjen stolt over de mange milepælene. Nå venter han på en GCE-status.

4

Milepælene er mange over relativt få år, sier rektor ved Høgskolen i Bergen (HiB), Ole-Gunnar Søgnen. Han representerer ledelsen i en institusjon som har hatt avgjørende betydning for NCE Subseas eksistens og virke.   – Søknadsskrivingen (søknad om NCE-status, journ. anm.) fant sted i 2005. Høgskolen i Bergen var, sammen med Gode Sirklar (interkommunalt næringsutviklingsselskap) og industrien, drifkraften bak initiativet, sier han. UNIKT SAMARBEID NCE Subsea har også bidratt vesentlig til at denne viktige industrien er gjort kjent for folk flest, media og beslutningstakere.   – For HiB er NCE Subsea det kanskje beste eksempelet på samarbeid med næringsliv og det offentlige, sier Søgnen. På spørsmål om hva som vil være de viktigste grepene for å sikre fremtidig vekst for bransjen konkluderer han:   – Norsk subseabransje burde samle seg bedre for på den måten å bli et GCE. Det haster ettersom NCE-perioden går ut i 2016. Videre mener jeg at det vil være viktig med god markedsføring av opparbeidet kompetanse innen undervannsteknologi, som kan anvendes på mange andre områder innen marin og maritim satsing, som for eksempel miljøovervåking.

liker å ha ansvar, så etterhvert kommer jeg til å rette meg mot en lederstilling. Før det har jeg lyst å prøve meg på litt forskjellig. Jeg er interessert i 3D-tegning, så det hadde vært en spennende start, sier han. STARTET FORENING Håkons opplevelse av studiet har så langt vært svært positiv. – På den sosiale siden har det vært masse bra. Jeg var en av initiativtakerne til arbeidet med å etablere en linjeforening, og etter mye forarbeid har vi endelig i år fått etablert foreningen. Jeg er nå leder, og i styret har vi ukentlige møter for å diskutere ting vi har på gang. Formålet med linjeforeningen er å tilrettelegge for et godt samhold, fellesskap, nettverk med nærings­ livet og en god linjekultur, avslutter Håkon Riple.

MILEPÆLER PÅ REKKE OG RAD 2006: T ildelt status som NCE. Oppstart var 01.08.2006 med Trond Olsen som daglig leder 2007: I ngeniørutdanning i Undervannsteknologi startet opp på Straume, i kjernen av industrien 2009: NCE Subsea ble kåret til Årets nykommer av Vest Næringsråd • Det internasjonalt anerkjente SUT Subsea Awareness Course ble lansert i Norge 2010: Sivilingeniørutdanning i Undervannsteknologi startet opp, et mastersamarbeid mellom NTNU og HiB • NCE Subsea inngikk internasjonale sa­ marbeidsavtaler med flere relevante brasilianske organisasjoner 2011: NCE Subsea inngikk samarbeidsavtale med Subsea Energy Australia • UPTIME Center of Competence for Offshore and Maritime Operations and Maintenance ble etablert 2012: Lanserte to-språklig database for subseaindus­ trien, SubseaIndex.no 2013: I ngeniørutdanning startet i Florø • NCE Subsea fikk sertifisering Gold Label of Cluster­Manage­ ment Excellence 2014: NCE Subsea etablert med kontor i Florø 2015: Ingeniørutdanning starter i Kristiansund


SIKKERHET GIR LØNNSOMHET Subsea-industrien står overfor utfordringer som høyt kostnadsnivå, kompleksitet og behov for standardisering. Gjennom verifikasjon og sertifisering sikrer man trygge og pålitelige systemer og utsyr. – Dette reduserer nedetid på grunn av utstyrsfeil eller prosessforstyrrelser, som i sin tur påvirker bunnlinjen, sier Robert Nyiredy, nasjonal markedsansvarlig for Lloyd’s Register Consulting divisjon olje og gass i Norge. For å skape en arena der sikkerhetstenkning og beste praksis for bransjen kan styrkes etablerer Lloyd’s Re­ gister Consulting nå en subseateknisk komité med re­ presentanter fra leverandører og operatørselskap. – Her vil Lloyd’s Register Consulting sammen med industrien bygge på eksisterende evner og øke det generelle nivå­ et av sikkerhet og miljømessig bærekraft av offshore olje­ og gassutvikling, sier Nyiredy. EGET TESTANLEGG Lloyd’s Register Consulting etablerer et forsøksanlegg der det foregår testing av multifase forsegling for ro­ terende utstyr. Testresultatene sammenliknes så med datasimuleringer av strømningen, der man i detalj kan analysere optimeringsmuligheter. – Prosjektet er et samarbeid mellom Lloyd’s Register Consulting, Danmarks Tekniske Universitet, OneSubsea, TOTAL og Statoil, oppsummerer Nyiredy. OM LLOYD’S REGISTER CONSULTING: • Er eid av stiftelsen Lloyd’s Register Foundation, og er dermed uavhengig av andre selskap og organisasjo­ ner. Overskuddet disponeres av stiftelsen og brukes til forskning og utvikling

• Driver blant annet forskning og utvikling på våtgass­ kompresjon • Utfører analyser, verifikasjoner og rådgivning på subsea­installasjoner over store deler av verden • Utvikler spesialisert programvare innen prosess­ overvåking, samt utvikler et eget «Dropped object» software for design av subsea layout ift. reduksjon av risiko av fallende laster ROBERT NYIREDY National Market Responsible Oil and Gas – Norway /Principal Consultant, Lloyd’s Register Consulting E: sales.consulting@lr.org T: +47 40 00 35 00, M: +47 40 64 32 32 Lloyd’s Register Consulting – Energy AS Malmskriverveien 4, 1337 Sandvika Post: P.O.Box 36, 1300 Sandvika, Norway

Working together for a safer world Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Lloyd’s Register Consulting – Energy AS (Business Enterprise no.: NO 983 524 125 MVA) is a limited company registered in Norway. Registered office: Instituttveien 10, 2007 Kjeller, Norway. A member of the Lloyd’s Register group.

Visit www.lr.org/consulting or follow us on twitter.com/lrenergy

BERGEN KOMMUNE STØTTER NCE SUBSEA – OG ARBEIDET FOR Å BLI GLOBAL CENTRE OF EXPERTISE – fordi dette er en viktig, fremtidsrettet og innovativ klynge med stor betydning for vår region og for kunder og samarbeidspartnere over hele verden!


HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FOR NCE SUBSEA

Blåser liv i visjonene Riktige virkemidler er avgjørende for realisering av prosjekter og ideer. NCE ­Subsea har et velutviklet apparat for bistand til lovende subseaprosjekter.

Olof Nilsson er prosjektleder i WiSub, og sammen med resten av teamet presenterer han en banebrytende løsning på gamle utfordringer.

Kontaktløs genistrek NCE Subsea jobber kontinuerlig med å koble industri og forskningsmiljøer, forteller Jon Hellevang.

– NCE Subsea bidrar både faglig og finansielt til å realisere gode ideer. Vi har et stort kontaktnettverk og jobber kontinuerlig med å koble industri og forskningsmiljøer, forteller Senior Subsea Innovator i NCE Subsea, Jon Hellevang. Han jobber daglig med aktører som er avhengige av et godt apparat for å realisere sine prosjekter.

Vi tilpasser vårt bidrag etter det enkelte prosjekt. jon hellevang

GRATIS RÅD – Tips og råd gir vi gratis til våre partnere og medlemmer. For mer omfattende bistand prioriterer vi innsatsen basert på en kort søknad, sier han.   NCE Subsea prioriterer samarbeids­ prosjekter med flere partnere, koblinger mellom industri og forskningsmiljøer, og der de ser internasjonale deltakere og stort markedspotensial. BREDT TILBUD I TIDLIG FASE – Vi tilpasser vårt bidrag etter det enkelte prosjekt og hva bedriften har behov for. For mindre bedrifter bidrar vi ofte med søknadsskriving og formidler kunnskap om hvilke midler og muligheter som er tilgjengelige for dem, sier Hellevang. NCE Subseas rolle er å bidra i en tidligfase for å ta ideer videre til et hovedprosjekt. – Typisk er leveransen fra våre prosjekter en søknad om ekstern finansiering til Innovasjon Norge og Forskningsrådet, sammen med industristøtte, oppsummerer Jon Hellevang.

6

Å overføre informasjon gjennom kontakter på havdypet kan være akkurat like komplisert som det høres ut. WiSub tok mål av seg til å gjøre prosessene både enklere og tryggere. MAELSTROM™, noe vi selvfølgelig er svært stolte av, forteller Nilsson.   I tillegg til et unikt pågangsmot og usvikelig tro på eget produkt, har WiSub vokst på den viktige støtten fra fagnettverk. I tillegg til støtte fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har nettverket rundt oss vokst organisk med god hjelp fra NCE Subsea, som tilbyr muligheter og events for å nettverke i forskjellige settinger, sier NilsWiSub vant anerkjennelsen son.

– Ødelagte pinner, kortslutninger og ikke minst operatørenes motvilje mot å koble fra en fungerende connector av frykt for å ikke kunne koble tilbake igjen har vært noen av de klassiske utfordringene rundt det å overføre data ved hjelp av kontakter under vann, forteller Olof Nilsson, prosjektleder i teknologibedriften WiSub i Bergen.

REN DATAKRAFT – Det er disse utfordringene WiSub har tatt mål av seg til å «Spotlight on New Technology» løse. Nå, i 2015, har vi vist at LØPENDE UTVIKLING det både er fullt mulig og at på OTC i Houston. – Vi jobber i dag innenfor to det finnes et marked for våre olof nilsson hovedretninger: produkter kontakløse connectorer, sier Nilsson. WiSub har en patentert løsning for overføring av og tjenester. For fremtiden vil vi bruke de to til å styrke data og strøm under vann der det kun brukes elektronikk. hverandre. Produktsiden er et løpende utviklingsarDermed er de mekaniske feilkildene eliminert. Produktet beid for å forbedre produktet vårt og sikre at vi er best MAELSTROM™ overfører data med 100Mbps og har per i på markedet for «pin-less connectors». På tjenestesiden dag 24W kraftoverføring. Produktet er solgt internasjonalt ønsker vi å fortsette å utvikle radikale innovasjoner med og har gitt ringvirkninger i form av utviklingskontrakter vår kjerneteknologi som utgangspunkt, sier Nilsson. WiSubs tilnærming er å jobbe tett med sluttkunden når med store aktører i nye markeder. det gjelder utvikling. – En slik tilnærming minsker utviklingsrisikoen samtidig som den kan være med på å FIKK HØYTHENGENDE UTMERKELSE – WiSub vant anerkjennelsen «Spotlight on New Tech- maksimere nytten for den enkelte kunden. Slik oppnår nology» på OTC i Houston i mai i år for produktet vi vinn-vinn-løsninger i praksis, avslutter han.

WiSubs løsning eliminerer alle kjente problemer ved bruk av kontakter under vann. Informasjonsoverføringen skjer i stedet trådløst.


– DNBs evne til konstruktiv dialog ble avgjørende for at vi fant de riktige løsningene, sier Linn Cecilie Moholt.

FINANSIELL KOMPETANSE BLE NØKKELEN Banken ble avgjørende da Karsten Moholt AS skulle løfte virksomheten videre inn i fremtiden. – DNBs genuine interesse og kompetanse gjorde at vi fant optimale løsninger, sier Moholt. – Karsten Moholt AS er et elektromekanisk kompetanse­ senter innen pålitelighetsbasert vedlikehold. I 2013 bygget vi opp et helt nytt, høyteknologisk verksted på Askøy utenfor Bergen, forteller CEO Linn Cecilie Moholt. Selskapet betjener store kunder innen energi, off­ shore, shipping og subsea­industri. – En bekreftelse på kvalitetsstempelet vårt er bl.a. at Statoil har valgt å til­ dele oss en rammeavtale som gjelder tilstandskontroll, service og reparasjon av roterende elektrisk utstyr på alle Statoils installasjoner på norsk sokkel, sier hun. DE RIKTIGE SAMTALENE Karsten Moholt AS var i 2012 lokalisert på fem ulike steder. Selskapet hadde et klart behov for både å sam­ lokalisere alle enhetene og å sikre en oppdatering av maskiner og utstyr. Og med beslutningen om vekst kom behovet for riktige finansielle løsninger. – I samtalene med vår bankforbindelse DNB klarte vi i fellesskap å

finne både de nødvendige rammene og avklare behov og ønsker gjennom en konstruktiv dialog. Banken var og er en svært viktig samarbeidspartner og viktig bidrags­ yter for å sikre grunnlaget for fornying av selskapet, forteller Moholt. DEN ABSOLUTTE BALANSEN Karsten Moholt AS sto foran en utvidelse som stilte strenge krav til planlegging og bransjekunnskap. Det var et puslespill med mange brikker som skulle legges. – DNB var genuint interessert i vår strategi og våre planer, både på kort og lang sikt. Banken investerte både tid og kompetanse for å bli kjent med oss og forstå bedriften vår, sier Moholt. Målet var å finne den optimale balansen mellom strategiske løsninger og realistiske mål. – Vår opplevelse av DNB var at de hadde et genuint ønske om å bruke hele sin kompetansetyngde på våre vegne. Dette har ført til reell verdiskapning for oss, og banken er en avgjørende samarbeidspartner for selska­ pet, avslutter Linn Cecilie Moholt.

Ole Lund, banksjef bedriftsmarked storkunder ved DNB i Bergen.

For DNB er samarbeidet med Karsten Moholt AS beskrivende for bankens metodikk og identitet. – Moholts beskrivelse og opplevelse av vårt kun­ deforhold viser hvordan vi tilstreber å jobbe med våre kunder. Å tilpasse vår rådgiving og betjening til kundenes behov og ønsker er sentralt, sier Ole Lund, Banksjef, Bedriftsmarked Storkunder i DNB Bergen. FORUTSIGBAR PARTNER I DNB rendyrkes tanken om at man ved å være en aktiv samtalepartner får en bedre dialog, som i sin tur gir bedre løsninger. – Vi skal være en langsiktig relasjonsbank, til­ stede og forutsigbar også i et mer utfordrende marked. Kunder som ser nytten i å benytte bank­ en som strategisk samtalepartner vil gjerne ha et større utbytte av sitt kundeforhold, sier Lund. UTE OG HJEMME DNB sin betydelige kompetanse og tilstedeværelse både internasjonalt og hjemme er en sentral brikke i evnen til å forstå markedet og betjene kundene: – Vi har bred kompetanse innenfor mange fagom­ råder og bransjer, og betjener i dag alt fra de min­ ste bedrifter og lokalkunder til store internasjonale konsern, avslutter Ole Lund.


HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FOR NCE SUBSEA

– Oljen skal fortsatt opp, sier Agnar Hellenes, innehaver av Hellenes Subsea AS. Foto: Olav Øygaard

Bransjekunnskap og faglig bredde har tatt norsk subseakompetanse til alle verdenshjørner. Her er Hellenes Subsea AS på oppdrag i Papua Ny Guinea. Foto: Olav Øygaard

Pågangsmot og fagkunnskap I Hellenes Subsea AS ser de på utfordrende tider som en klar fordel. – Det åpner ofte for mindre selskaper som vårt, som har nye og innovative måter å løse oppgaver på, sier eier Agnar Hellenes. – Vi er ikke flaue for å si at vi tenker enkelt i betydningen forenklet, og vi er stolte av å ha et velfungerende lag av mennesker med til dels svært forskjellig kunnskaps­ bakgrunn der alle en eller annen gang i løpet av sitt yrkesaktive liv har drevet praktisk arbeid, sier Agnar Hellenes, innehaver av Hellenes Subsea AS. HELE SKALAEN Virksomheten har på kort tid blitt en aktør å regne med innenfor norsk subseabransje, og mener de har funnet en nøkkel til effektiv drift: – Fordi vi dekker automasjons-, elektro- og mekanikkfagene fra lærling til ingeniørnivå er vi sjelden avhengig av andres tjenesteleveranser. Det

er enklere å komme opp med nye løsninger raskt, og vi kan produsere hurtigere uten at dette går på bekostning av kvaliteten, forteller Hellenes. HAR SAMLET KREFTENE Hellenes Subsea AS er et selskap i Hellenes Gruppa i Førde. Selskapet ble stiftet våren 2014 og er et joint venture mellom Hellenes Holding AS og selskapet Tool-Tech AS. – Mens Tool-Tech har lang erfaring med utvikling av subsealøsninger, har de andre Hellenes-selskapene bred tverrfaglig kompetanse innenfor engineering og produksjon, forteller eieren. Hellenes Gruppa designer og bygger blant annet verdensledende produksjonsanlegg for

boreavfallsbehandling som leveres til ledende kunder globalt.   Det er ingen synlig angst for bransjens fremtid å spore hos bedriften i Førde: – Oljen skal slik vi ser det fortsatt opp, produksjonsanlegg vil fortsatt bygges på havbunnen og Norge har noen konkurransefortrinn som har gitt oss en ledende rolle som vi skal klare å beholde. Men når oljeprisen er lav oppstår det usikkerhet om hvor oljen skal opp først. Følgen kan være at ikke besluttede utbygginger blir utsatt, men de som har mulighet til en viss tålmodighet vil komme styrket ut. Norge vil beholde posisjonen, og Førde vil bli synbar på det internasjonale subseakartet, konkluderer Hellenes.

MANGE FORDELER VED ET SMÅSTED: Mye ligger praktisk til rette for bedriftssuksesser langs kysten vår. I Førde finnes yrkesskole, fagskole og ingeniørhøgskole, et lokalsamfunn som er relativt oversiktlig og likevel stort nok til å sikre tilgang til kompetanse og leveranser. - Førde har god plass til flere teknologi og -industribedrifter som vil oppleve at

tilgangen til teknisk kompetanse på alle nivåer er svært god, at stabiliteten i arbeidsstokken er vesentlig bedre enn i de store byene og at kostnadsnivået er lavt i norsk målestokk. Førde er vesentlig mer enn et veikryss – det er et «sentralt veikryss» både øst/vest og nord/syd som i tillegg har sjøtransporttilgang på Hellenes’ eget anlegg, forteller Agnar Hellenes.

Barcode i Førde. Hellenes´ planlagte anlegg er under oppføring. Foto: ARKI arkitekter

Ved å kombinere enkeltselskapene, deriblant Tool-Tech, er Hellenes Subsea AS selvforsynt med tekniske løsninger. Foto: Olav Øygaard

8


Velorganiserte og ryddige lokaler som nødvendighet for effektiv drift.

Påleggsveis (cladding) på subsea-komponenter.

Selskapsfilosofien «The Olvondo Way».

NÅR VEIEN ER MÅLET De kaller det The Olvondo way. Resultatene og kundereferansene viser til fulle at det er mer enn et tilfeldig slagord. – The Olvondo way består av strategijobbing og deling med alle ansatte. En verktøykasse med standardiserte metoder alle bruker, metodikk for optimale prosesser og ikke minst integrasjon mot våre kunder. Det siste er spesielt viktig for å få kostnadene ned i hele kjeden, forteller direktør Tore Kallevåg i Olvondo på Bømlo, midt mellom Bergen og Stavanger. BREDT TJENESTESPEKTER FOR SUBSEA Olvondo som selskap er relativt ungt, men er tuftet på 110 års virksomhet innen tjenester til mekanisk

industri. Selskapet leverer i dag i hovedsak til subseanæringen. – Utvikling av produkter og fullverdige produktlinjer har alltid vært det sentrale hos oss, og vil fortsette å være det i fremtiden, sier Kallevåg. Selskapet tilbyr komplette produktleveranser, men leverer også tjenester innen enkeltkomponenter. – Hos oss er disipliner som engineering, materialinnkjøp, maskinering, påleggsveis, rørbøying, NDT, overflatebehandling, sammenstilling og testing hverdagsoppgaver, forteller Kallevåg. Anlegget på Bømlo strekker seg over 9.000 m2, og tilbyr fasiliteter som gode kran-kapasiteter og dypvannskai. DEN RIKTIGE FORMELEN Kallevåg legger ikke skjul på at mye av suksessen og kundetilfredsheten skyldes selskapets innstilling til oppgavene. – Vår filosofi, som vi kaller The Olvondo

way, er svært viktig for oss. Dette er som et produkt i seg selv, som gir både kostnadsreduksjoner for kunden og oss i tillegg til store interne forbedringer. Og filosofien virker. Den har vært i bruk lenge, og Kallevåg mener at tiden er inne til å flagge den høyere. – Dette er en filosofi som er tuftet på lean-tenkning over mange år, og er nå så forankret hos oss at vi har våget å navngi den. Vi skal vokse som lærende organisasjon, til glede for kundene våre, avslutter han.

www.olvondo.no


HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FOR NCE SUBSEA

Stors FMC Technologies nye administrerende direktør, Rune Thoresen, tiltrådte stillingen den 15. april 2015.

FMC Technologies er fremdeles et lokomotiv i norsk subseanæring. Mye av suksessen springer ut fra satsing på egenutviklet kompe­tanse og teknologi. Det er en strategi som skal videreføres i fremtiden.

!

De siste årene ar vært preget av endringer i subsea-bransjen. Endringene har vært tolket på ulike måter i ulike deler av industrien. Hvordan ser FMC Technologies på utviklingen?   – Utviklingen i subseamarkedet har vært preget av innovasjon og teknologiutvikling, ustrakt samarbeid operatører-leverandør i utviklingsfaser, internasjonalisering og i tillegg en modning av markedet, sier Ras-

– Med lave oljepriser, sterk kapitaldisiplin og kostnadsfokus forventer kundene nytenkning, sier administrerende direktør i FMC Kongsberg Subsea AS, Rasmus Sunde.

Avtaler for fremtiden

Internasjonal­isering i norsk subsea­ industri er blant NCE Subseas viktigste oppdrag. Gjennom MoU-er er målet å tilby norsk spiss­kompetanse til verdens største subseamarkeder. Et MoU, eller Memorandum of Understanding, er å sammenligne med en intensjonsavtale. NCE Subsea fokuserer på å konkretisere og operasjonalisere innholdet i slike internasjonale samarbeidsavtaler, for å maksimere utbyttet av avtalen. – Målet er å styrke markedsmulighetene for bedrifter og organisasjoner fra norsk subseaindustri. Derfor har vi inngått samarbeidsavtaler med relevante organisasjoner i de viktigste subseamarkedene i verden: Brasil og Australia, forteller Branding Manager i NCE Subsea, Heidi Skålevik.

Norsk subsea­industri har verdens­ ledende kompetanse og teknologi, og Brasil har et enormt subsea­ marked. heidi skålevik

Internasjonalisering er en viktig oppgave, sier Branding Manager i NCE Subsea, Heidi Skålevik.

10

STORE MULIGHETER Brasil er verdens raskest voksende subseamarked, og forretningspotensialet i landet er stort. Samtidig er det et krevende marked å få tilgang til. – Norsk subseaindustri har verdensledende kompetanse og teknologi, og Brasil har

et enormt subseamarked. Her ligger store muligheter for begge parter. Samarbeidsavtalene skal bidra til å ta ut dette potensialet, sier Skålevik. MYE Å DELE NCE Subseas oppdrag og mandat er å bidra til økt innovasjon og internasjonalisering i norsk subseaindustri. – Dette støtter samarbeidsavtalene opp under. Vi jobber for eksempel med markedsinformasjon, fordi spesielt det Brasilianske markedet er krevende å komme inn i. Vi har stort fokus på internasjonale utviklingsprosjekter og deler også våre erfaringer med næringsutvikling i klynger, forteller Skålevik.

! GLOBAL SUBSEA UNIVERSITY ALLIANCE

NCE Subsea har arbeidet med å etablere et internasjonalt utdannings- og FoU-samarbeid mellom seks univer­ siteter fra de store subsearegionene i verden. Global Subsea University Alliance er et unikt samarbeid som har som første ambisjon å etablere en felles internasjonal mastergrad i undervannsteknologi. Samarbeidet skal også fremme internasjonal FoU-aktivitet, mobilitet av personell og kunnskapsflyt.   Som en del av utviklingen av Global Subsea University Alliance er det etablert et samarbeid for å utdanne ango­ lanske subseaingeniører etter norsk standard. Prosjektet er et samarbeid med Høgskolen i Bergen, Den norske ambassaden i Angola og Næringsseksjonen i Utenriks­ departementet. Dette bidrar til å bygge universitets- og høgskoleutdanning i Angola, og sikre kvalifisert arbeidskraft til mange norske selskaper i Angola.


spilleren   – Det har vært av avgjørende viktighet for oss å være i front på innovasjon og ny teknologi. Vi har i tillegg hatt fokus på å tiltrekke oss bransjens beste ‘hoder’. Videre TID FOR NYTENKNING Hva slags type tilpasningsdyktighet vil har solide relasjoner og partnerskap med kreves i et olje- og gassmarked i endring? våre kunder, i tillegg til kontinuerlig å levere sterke finansielle resultater, Vil FMC Technologies´ opp­ vært de avgjørende drivdrag endre seg? erne for å opprettholde vår ­­  – I en tid med lave oljeposisjon, sier Sunde priser, sterk kapitaldisiplin Det har vært og kostnadsfokus hos våre avgjørende for LANGE LINJER kunder fordrer det at vi som Dagens FMC Technologies leverandør også følger opp oss å være i front har røtter tilbake til Kongsmed nytenkning og endring på innovasjon og berg Våpenfabrikk som i i måten vi jobber på. Proak- ny teknologi. 1974 etablerte en oljeditivitet inn mot våre kunder rasmus sunde visjon. Fra 1986 var denne for å initiere felles program for implementering av kostnadseffektive kjent som Kongsberg Offshore. løsninger – både i prosjekt og drift – er i disse   – Kongsberg Offshore ble i 1987 solgt til Siemens, som igjen solgte til FMC Cordager vår prioritet nummer én, sier Sunde. poration i 1993. I 2000 ble selskapet delt i 2 separate enheter; FMC Corporation og Å HOLDE POSISJONEN FMC Technologies har holdt seg i ledersjik- FMC Technologies. FMC Technologies har tet i subsea-bransjen. Hva har vært de vik- siden 2001 vært notert på børsen i New York, oppsummerer Rasmus Sunde. tigste strategiene? mus Sunde, administrerende direktør i FMC Kongsberg Subsea AS.

VEKSTKOMMUNEN FJELL Fjell har eit moderne, allsidig og ekspansivt næringsliv. Ein stor del av næringslivet er knytt opp mot olje- og gassnæringa. NCE Subsea, som er etablert på Ågotnes, er eit unikt senter som styrkjer og internasjonaliserer undervassindustrien i bergensregionen. Målet vårt er at det skal vera godt både å bu og arbeida i Fjell, seier Eli Årdal Berland, ordførar og tiltakssjef i Fjell kommune. FOLK OG HANDEL Sotra Kystby reiser seg. Straume sentrum utviklar seg frå å vera eit handlesentrum til å verta eit bysenter med mellom anna fleire hundre nye bustader med ulike typar husvære. EIN STAD Å ARBEIDA – I Fjell er det åleine om lag 11 000 arbeidsplassar. Berre i industriklynga på Ågotnes er det godt over fire tusen tilsette i vel 300 bedrifter, fortel ordføraren. –Vi er ein del av ein vekstregion som gjev oss grunn til stor optimisme med tanke på framtida. KONTAKT: Ordførar Eli Årdal Berland er tiltakssjef i Fjell kommune. Kontaktperson for næringslivssaker er leiar av politikk og næringssenter hjå Servicetorgsjefen, Grethe Bergsvik, tlf. 55 09 70 41 eller 920 40 670.

FJELL KOMMUNE

FREMTIDEN

Undervannsteknologi er en ingeniørutdanning med utgangspunkt i mekaniske fag. Med denne utdanningen vil du ha gode arbeidsmuligheter innenfor den pågående satsingen i petroleumsbransjen. Du kan også jobbe med havbruk og fiskeri, mineralutvikling og fornybar energi.

Les mer på www.hib.no/studietilbud


HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FOR NCE SUBSEA

Suksesshjelpen Norske bedrifter i utlandet kan møte utfordringer. Forskjellene kan være store, og kravene til årvåkenhet er annerledes enn hjemme. Da er det godt å ha et profesjonelt apparat i ryggen.

I Advantec tror de evne til nytenkning er nøkkelen til fremtiden. Foto: Advantec

– Norske bedrifter klarer seg generelt bra utenlands, sier Helle Moen.

– Vår hovedoppgave er oppfølging av norske bedrifter som er i ferd med å gå inn i eller allerede er i det brasilianske markedet, og vi gjør alt vi kan for å hjelpe dem med å redusere markedsrisikoen, forteller Helle Moen, Innovasjon Norges direktør i Brasil. MYE HJELP Å FÅ Støtten innebærer alt fra rådgivning på enkeltproblemstillinger, markedsanalyser og –besøk, partnersøk samt hjelp til selve etableringsprosessen. Inkubatoren Innovation House Rio ble åpnet allerede i 2007 som en hjelp til bedrifter som vil prøve seg i markedet. – Der får virksomhetene tilgang til kontorplass, nettverk og praktisk støtte og rådgivning, slik at de kan konsentrere seg om markedsjobbingen, sier Moen. GJØR NETTVERKET TILGJENGELIG Det er i dag omtrent 120 norske selskaper i Brasil, hvorav de fleste i olje og gass/maritim sektor. – Vi ser en økende interesse også fra andre sektorer, ikke minst innen sjømat/oppdrett og IKT, forteller Moen.   Innovasjon Norge samarbeider tett med resten av Team Norway, som blant annet inkluderer Generalkonsulatet, ambassaden, Sjømatrådet, INTSOK, Rederiforbundet, Sjømannskirken og handelskammeret NBCC. – Sammen har vi et stort og relevant nettverk som vi mer enn gjerne deler, sier Helle Moen. RYDDIGE BEDRIFTER Hun forteller at de store norske bedriftene generelt klarer seg bra utenlands, og at de jobber langsiktig og ryddig. – På denne måten skaper de et godt omdømme for norsk næringsliv internasjonalt. De små bedriftene har ofte begrenset erfaring og administrativ kapasitet til å operere internasjonalt. Likevel klarer mange seg svært godt, men i krevende markeder som Brasil ser vi at de kan ha behov for en del støtte, avslutter Moen.

12

– Markedet krever effektivisering, sier Magnar Aaland, administererende direktør i Advantec. Foto: Advantec

Advantecs fokus på HMS og kosteffektivitet skal synes i alle ledd av virksomheten. Foto: Advantec

Med blikket hevet Advantec er en norsk suksesshistorie i begrepets rette forstand. Da selskapet ble stiftet i 2005 var det tuftet på 40 års langsiktig arbeid. Nå er det tid for å vise omstillingsevne. å snu oss raskt når situasjonen – I et norsk perspektiv blir krever det. Det gir en konkret verden mindre og mindre. merverdi som videreføres til Konkurransen er både tøffere kundene, sier han. og nødvendig. Subseabran- Subseabransjen må vise evne til sjen må vise evne til å jobbe å jobbe både smartere og mer HODER ER VEKST både smartere og mer efAaland ser at selve formen fektivt, sier administrerende effektivt. på oppdragene også er i endirektør Magnar Aaland i magnar aaland dring: – Det blir stadig mer Advantec. Teknologi- og serviceselskapet med base på Stord har utviklet en produkt­ aktiv jobbing direkte mot sluttkundene. Det betyr at det portefølje med tilhørende utstyr som betjener bl.a. vi gjør i dag må gjøres smartere enn i går. Service og ettersubsea og brønnkontroll. Advantec driver også utstrakt markedsverdier er viktige stikkord, forteller han. service og operasjonssupport på slike systemer og uts-   Posisjonering for tiden som kommer fremholdes også tyr, som er underlagt strenge krav og regelverk. I tillegg som et viktig og sammensatt grep: – Fremtiden sikres først har selskapet en betydelig spesialistservice innen olje- og og fremst gjennom å tenke nye, mer effektive løsninger og tilby kvalitet og leveringspresisjon. Det betyr i sin tur at vi gassmarkedet. sørger for å ha den beste kompetansen, noe som igjen gjør riktig utdanning og systematisk rekruttering viktiNYTENKNING, NÅ Aaland legger ikke skjul på at endringene i bransjen er et gere, avslutter Aaland. faktum, men den som ser etter en pessimistisk bedrifts­ leder må lete andre steder: – Hovedutfordingen nå er at markedet krever en betydelig effektivisering. Aktiviteten går ned, og behovet for å tenke nytt er sterkt aktualisert. Men jeg tror dette igjen vil kunne skape vekst som vil være • Design- og produksjonsfasiliteter på Stord bra for alle, og særlig de omstillingsdyktige, sier Aaland.

!

• Service-hubber på flere steder i inn- og utland

RIKTIG KULTUR Han mener Advantec representerer nettopp en slik kultur: – Vi har hele tiden vært opptatt av å være en leverandør som står for kvalitet, fokus på HMS, og levere kost­ effektive løsninger til våre kunder. Det betyr at vi evner

• Driver service, engineering og salg verden rundt • Tilbyr leieløsninger i tillegg til salg • Passerte i 2013 en omsetning på 500 MiNOK


DEN LOKALE BANKEN OGSÅ I TURBULENTE TIDER Sparebanken Vest har siden 1823 vært til stede for sine kunder gjennom opp- og nedturer. Det lover banken å være også for kommende generasjoner. – Vi har vært og skal være banken som står støtt også når det blåser. Under finanskrisen trakk de utenlandske bankene seg tilbake til sine hjemmemarkeder. Vårt hjemmemarked er Vestlandet. Vi er her når det blir turbulent og neste gang det blir krise, sier Margunn Bjørnestad, Regionbanksjef i Sparebanken Vest. Med tilhold langs kysten og kontorer fra Nærbø i sør til Selje i nord, er det mange aktører innen petromaritim sektor som sokner til den lokale Sparebanken Vest. De siste ti årene har banken sammen med dyktige kunder realisert mange store og små prosjekter innen næringen. Alt fra nyvinninger til bruk på havbunnen, vedlikeholds markedet til store subsea-konstruksjonskip og til moderne batteriferger. Sparebanken Vest skal være den enkle, profesjonelle og engasjerte banken, som kjenner markedet i landsdelen godt. – Hvorfor har det en verdi med hovedkontor på Vestlandet? Hos oss er det kort vei til beslutningstaker. Vi kjenner kundene og markedet, og de kjenner oss. Vi jobber hver dag for å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre, avslutter Bjørnestad.

– Vi er stolte av å være en aktiv og engasjert bank med hovedkontor på Vestlandet. Herfra har vi støttet kunder langs kysten i generasjoner, sier Margunn Bjørnestad i Sparebanken Vest.

The 21st Underwater Technology Conference

SUBSEA UNDER PRESSURE – innovating for the next wave

Underwater Technology Conference Bergen, Norway (16) 17 - 18 June 2015

OPEN FOR REGISTRATION Society of Petroleum Engineers

Hosted by the Underwater Technology Foundation

Information and technology can help you prosper even in a crisis. 900 heads think better than 1, let’s learn from each other! Premium Media Partner:

Main Sponsors:

www.utc.no

Organising Partners:


for. Riktig kompetanse sikres gjennom nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Derfor er et av hovedelementene i klyngeprogrammet nært samarbeid med skolemiljøene, sier Narvesen.

GLOBALT ETTERSPURT På Raufoss jobbes det med løsninger som er cutting-edge. Næringsklyngen leverer til hele verden, og vet å sikre kompetansen også for fremtiden.

fokuset, sier Narvesen. Han mener industriklyngen på Raufoss spiller en viktig rolle i utfordringene vi som samfunn står overfor: – Vi reduserer materialforbruket, og utvikler lettere produkter som krever mindre energi ved bruk. Slik bygger vi en grønn og bærekraftig industri, konkluderer han.

– NCE Raufoss er den næringsklyngen i Norge som først og fremst jobber med feltet manufacturing. Med det mener vi effektivitet, produktivitet og kunsten å levere varer ut til verden uten å ha naturgitte fordeler. Det sier prosjektleder i NCE Raufoss, Sverre Narvesen.

har hovedfokus på Manufacturing Excellence».

GÅR RETT PÅ UTFORDRINGENE NCE Raufoss utvikler, produserer og leverer kompositt-deler til bil- og forsvarsindustri over hele verden. – Vårt felt har nok vært litt gjemt og glemt de siste 20 årene, midt i alt olje-

MENNESKENE VIKTIGST Uten riktig tilførsel av kompetanse vil et hvert eventyr raskt stoppe opp. Det er ikke mindre sant for NCE Raufoss. – I tillegg til fagdisiplinene våre er dette noe vi virkelig brenner

«NCE Raufoss er den næringsklyngen som

NITO – Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer på alle nivåer – bachelor, master eller høyere www.nito.no

LÆRER AV HVERANDRE Narvesen fremholder det gode samarbeidet med NCE Subsea: – I og med at vi begge har NCE-status møtes vi jevnlig på ulike arenaer. Vi jobber sammen for å styrke bedriftenes konkurransekraft ved å innføre lean metodikk og øke FoU for økt innovasjonskraft, forteller han. Selv om fagdisiplinene de to imellom kan fremstå som svært ulike, poengterer Narvesen likhetene og de viktige krysningspunktene: – Det er ved å utveksle erfaringer og kompetanse at vi sikrer kvalitet og vekst. For eksempel har NCE Subsea en tilnærming til avansert vedlikehold og drifting som vi ønsker å lære mer av, avslutter Sverre Narvesen. Fakta • NCE Raufoss er et konsortium av 17 medlemsbedrifter og omfatter i tillegg nettverket TotAl-gruppen med 41 medlemsbedrifter. • Til sammen omsetter bedriftene for ca. 9 milliarder kroner med en eksportandelen er på ca. 85%. • Antall ansatte er ca. 5 000, fordelt på bedrifter fra 10 til 1000 ansatte. • Flere av bedriftene er del av globale konsern med aktivitet over hele verden.


HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FOR NCE SUBSEA

Nybrottsarbeid. Ved å kjøre både våte og tørre komponenter gjennom samme rør, forventer Statoil å hente ut betydelige gevinster. Foto: Statoil

Avansert fasilitet på dypet Å utføre komplekse operasjoner som gasskompresjon kan være krevende nok på tørt land. Nå vil Statoil gjøre det samme på havbunnen. Oppstarten er i gang. Når det kommer større teknologiskifter i subseaindustrien, ligger det bestandig mye arbeid bak. Å komprimere gass på havbunnen er et av disse skiftene, og Statoil har satt seg som mål å realisere en avansert prosess. Målet er en produksjonsfasilitet på havbunnen, og i april var eventyret i full gang.   – Kort fortalt handler dette om en kompressor som brønnstrømmen kjøres igjennom. Her kjøres våte og tørre komponenter inn i samme rør i stedet for å skille de to, forteller prosjektleder for Gullfaks subseakompresjon Bjørn Birkeland.

FLERE FORDELER Det er Gullfaks C som skal utstyres med verdens første havbunns våtgasskompressor. Hensikten er å forenkle og optimalisere driften. Når reservoartrykket faller under et kritisk nivå, kan havbunn våtgasskompresjon bidra til å opprettholde høy gassproduksjon.   Effekten er at dette gir høyere gassutvinning fra Gullfaks Sør Brent-reservoaret ved å gi ekstra kompresjons­ kraft, forteller Birkeland. På Gullfaks C beregner Statoil at installasjonen vil kunne gi hele 22 millioner ekstra fat, og på den måten forlenge feltets levetid.

NYTENKNING GIR ØKT PRODUKSJON Det er altså ikke kompressoren selv som er ny, men bruken på havbunnen. – Ved at gassen komprimeres på havbunnen, øker trykket i rørledningene. Det er ikke behov for å separere væske og gass i dette systemet, sier Birkeland.   Ved å kjøre både våte og tørre gasser inn i samme rør, strømmer gassen lettere til prosessering. Brønnene kan derfor produseres videre med høyere gassrater, og mer gass kan hentes opp fra reservoaret enn det som ellers ville vært mulig.

– Dette vil gi høyere gassutvinning fra Gullfaks Sør Brent, forteller Bjørn Birkeland. Foto: Statoil

Hensikten med våtgasskompressor-prosjektet er å gi ekstra kompresjons­ kraft som igjen vil gi høyere utvinning. Her fra bygging i dokk. Foto: Statoil

Det er massive dimensjoner over våtgasskompressoren og dens fundament og komponenter. Foto: Statoil

15


HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FOR NCE SUBSEA

Trygg Seljevold Methi er ekte entusiast på vegne av dokumentasjonsprosjektet. – Vi har mye, men vil gjerne ha bidrag fra publikum også, sier han, og oppfordrer til å ta kontakt.

Historisk subseadokumentasjon På oljemuseet i Stavanger foregår et spennende og omfattende prosjekt: norsk subseahistorie fra 1968 til i dag skal dokumenteres for fremtiden. ideskisser og møtenotater fra –Initiativet til prosjektet komprivatpersoner gir et unikt mer fra industrien selv, men innblikk i hvordan selskaper som nasjonalt museum for og enkeltpersoner har bidratt oljeindustrien var det naturlig Fra før er subseahistorien i Norge til utviklingen av norsk underfor oss å praktisk gjennomføre lite belyst i tidligere forskning. vannsteknologi. – Arkivering det, forteller Trygg Seljevold av skriftlig dokumentasjon Methi, prosjektmedarbeider trygg seljevold methi skjer i samarbeid med Norsk ved Norsk Oljemuseum i Stavanger. Prosjektet er avgrenset tidsmessig fra 1968 frem olje- og gassarkiv, som har som oppgave å be­vare arkiver til dags dato. Fra før er subseahistorien i Norge lite belyst fra denne samfunnssektoren for fremtiden med tanke på operativ bruk, forskning og formidling, oppsummerer i tidligere forskning.    – Historisk grunnlagsmateriale fra privatpersoner og Seljevold Methi. selskaper er derfor avgjørende for at historien blir dokuKAN DET BLI BOK? mentert på en god og helhetlig måte, sier han. Prosjektmedarbeideren ved Oljemuseet påpeker at det er et betydelig puslespill som skal legges, og at det er mange VIKTIGE VETERANER Sentral i prosessen er Veterangruppen, som bistår mu- utfordringer å ta hensyn til: –Det er lite tidligere forsk­ning seet med faglige råd og innspill til dokumentasjonspros- å støtte seg til i dette prosjektet, forteller han. En annen jektet.–Siden starten i 2013 har det blitt avholdt en rekke utfordring knytter seg til prosjektets sluttprodukt. –På sikt møter mellom gruppen og museet om hva historien bør ønsker museet å presentere historien om norsk under­ omfatte. Veterangruppen har også blitt utvidet og har nå vannsteknologi gjennom en historiebok skrevet for et representanter fra ulike kategorier av industrien, selska- bredt publikum og en utstilling på museet. For at disse planene skal bli en realitet, er vi avhengige av sponsor­ per og offentlige institusjoner, forteller Seljevold Methi. bidrag fra industrien. Men uavhengig av om utstillingen eller historieboken blir realisert, vil det innsamlede matePLØYER GAMLE DOKUMENTER Skriftlige dokumenter fra selskaper, samt dagbøker, rialet ha historisk verdi, avslutter Seljevold Methi.

!

Norsk Oljemuseum samler inn dokumenter av alle typer, foto, film og gjenstander som kan knyttes til norsk subseavirksomhet.   I tillegg oppfordres interesserte til å sende inn skriftlige bidrag, både korte og lange, om sine egne opplevelser og erfaringer med undervannsteknolo­ giarbeid i Norge til museet. Norsk Oljemuseum E-post: post@norskolje.museum.no Tlf: 51 93 93 00

16

Dokumentasjonsprosjektet omfatter alt fra brev til skisser og avansert teknologisk utstyr.


ALT UNDER SAMME TAK Subsea-bransjen bærer ofte preg av spesialiserte leveranser av tooling og assets, der en prosjektleder gjerne må bruke mye tid på oppfølging for å få utstyret slik en ønsker. Saga Subsea er din One-Stop-Shop for de tjenestene en subsea-kontraktør trenger. HR, Tooling (leie eller salg), vedlikehold og reparasjoner av subsea-utstyr blir utført av en aktør med gode erfaringer fra bransjen og høyt kvalifisert personell.

Saga HD Subsea Basket

ROV Friendly Shackles

Saga Subsea AS er en bedrift etablert inne på Killingøy Offshorebase i Haugesund. Offshorebasen, som i dag er et av verdens største subsea cluster områder, er et perfekt utgangspunkt for våre tjenester, der vi er en serviceaktør for de større subsea-kontraktørene. Vår oppgave er å være en One-Stop-Shop for de store subsea-kontraktørene, hvor vi hjelper dem med det aller meste av tjenester de vanligvis leier inn for sine subsea-prosjekter. Fra vår rental ToolPool tilbyr vi i dag utleie til subsea-prosjekter. Mye av utstyret er spesialtilpasset, med gode løsninger utviklet av erfarne operatører med bred subsea-bakgrunn. Vi tilbyr bemanningsløsninger, hvor vi i dag har ROV Piloter og Supervisors i arbeid på både IMR, konstruksjon og inspeksjonsfartøy flere steder i verden for store subsea-kontraktører. Offshore Riggere, Dekksfolk, Subsea Engineers og Managers er andre profesjoner vi tilbyr kunder i dag. Vedlikehold, reparasjoner og sammenstilling av subsea tooling og assets fra våre verkstedlokaler på Killingøy er noe vi kontinuerlig driver med, sammen med mobiliseringsstøtte til offshore-fartøy ut i fra (men ikke begrenset til) vår lokasjon på Haugalandet.

Saga HD Multi-Tool

HAVET Stockist and Supplier of Special Steels Forgings ● Bars ● Plates Pipes ● Fittings ● Special Items

Prosessmetall AS Slettebrekkdalen 1 N-5303 Follese Tlf: 415 96 500 www.prosessmetall.no

– en stor og gåtefull verden Norge har enorme havområder, og under de vidstrakte flatene fins det en hel verden å utforske. Bærekraftig høsting og dyrking av havet krever god og oppdatert kunnskap. Havforskningsinstituttet forsker og overvåker for å sikre rike og rene kyst- og havområder. Havforskningsrapporten 2015 oppdaterer deg på resultatene av vår forskning og overvåking. Les den på www.imr.no eller bestill den på 55 23 85 00.

www.imr.no


COAST CENTER BAS E A S

CONNECT To The World´s Largest Subsea Hub!

Logistics and Harbour

18

Yard Services

Technical

Coast Center Base AS • P.Box 55 • N-5347 Ågotnes • +47 56 32 30 00 • post@ccb.no • www.ccb.no

Property


HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FOR NCE SUBSEA

KEYNOTE SPEAKERS AT UTC 2015:

Panel discussion 1:

Panel discussion 2:

Helge H Haldorsen, 2015 President, SPE International

Subsea under pressure – are we innovating in the right way?

Subsea under pressure – who is driving the cost?

Margareth Øvrum, Executive Vice President Technology, Projects and Drilling, Statoil

Hervé Valla, CTO, Aker Solutions Pål Helsing, President and EVP, Kongsberg Oil & Gas Technologies

Carl Andreas Holm, Partner and Man­ aging Director, Boston Consulting Group

Mike Garding, CEO, OneSubsea

Sigurd Skogestad, Professor, Norwegian University of Science and Technology

Geneviève Mouillerat, Vice-President Projects & Construction, Total Keisuke Sadamori, Director, Energy Markets and Security, International Energy Agency(IEA) Elisabeth Tørstad, CEO Oil&Gas, DNV GL

Shawn Murphy, Center Director of Shell TechWorks - Boston, Shell Per Sandberg, Vice President, Chief of Innovation, Statoil Moderator: Simon Davies

Rasmus Sunde, General manager, FMC Subsea Eastern Region, FMC Technologies Jannicke Nilsson, SVP STEP Project, Statoil Odd Strømsnes, Managing Director, Technip Per Arne Nilsen, Head of Subsea Technology, Total France Moderator: Jeremy Cresswell

Arena for utvikling UTC-konferansen er viktigere og mer aktuell enn noen gang i sin 35-årige historie, og tiltrekker seg skarpe hoder fra hele verden. I nært samarbeid med NCE Subsea vises Norge som foregangsnasjon for bransjen.

ere. Både konferansen og utUnderwater Technology Constillingen har et rent fokus på ference ble etablert i Bergen i subseateknologi og subsea1980 da subseaindustrien var operasjoner, sier Daae. i sin spede barndom. Flere Konferansens utstilling fungerer   UTC tiltrekker seg tekno­ store aktører gikk sammen som den viktigste nettverks­ loger og beslutningstakere fra for å danne en møteplass for arenaen for både deltakere og alle verdenshjørner som i rolå diskutere undervannstek­ foredragsholdere. ige omgivelser kan møte partnologi. – Frem til 2010 nere til nye prosjekter, opp­ foregikk konferansen annen- jarle daae datere seg på teknologi og få hvert år, men vi så behovet for et årlig arrangement – og har hatt svært god respons fra oppdatert markedsinformasjon. Sammen med NCE Submarkedet på en årlig subseakonferanse i Bergen, forteller sea bidrar UTC med å promotere Norges verdensledende Jarle Daae, styreleder, Underwater Technology Founda- miljø for utvikling og drift av subsealøsninger. tion (UTF). VIKTIG MENINGSUTVEKSLING UTCs program er organisert med to nivåer. I plenum blir STØTTER FORSKNING OG UTDANNING Deltakerantallet har økt år for år, og konferansen tiltrek- bransjens felles utfordringer diskutert, blant annet vil leker seg en stadig større andel internasjonale deltakere. dende operatører og leverandører diskutere henholdsvis UTC er eid av Underwater Technology Foundation, en innovasjon og kostnader i to paneldebatter. – Årets panikke-kommersiell stiftelse med formål å øke kunnskapen eldebatter har fått temaene «Subsea under pressure – are om subsea. – Overskuddet føres tilbake til industrien som we innovating in the right way?» og «Subsea under presstøtte til forskning og utdanning på universitetsnivå, sier sure - who is driving the cost?». Denne meningsutvekslingen er viktig. Det er ikke sikkert man ender med klare Daae. løsninger, men diskusjonene tydeliggjør utfordringene og de ulike ståstedene i industrien, som det igjen kan bygDELTAKERE FRA HELE VERDEN – Konferansens utstilling fungerer som den viktigste ges videre på for å finne bedre miljø for samarbeid og utnettverksarenaen for både deltakere og foredragshold- vikling, avslutter Jarle Daae.

Fra annethvert til hvert år: – Vi har fått svært god respons på en årlig subseakonferanse i Bergen, forteller styreleder i UTF, Jarle Daae. Årets konferanse finner sted fra 16. til 18. juni.

19


HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FOR NCE SUBSEA

Forbes calls us one of the

world’s most innovative companies.

Forbes® magazine placed FMC Technologies as one of the World’s Most Innovative Companies in 2013. It’s a great tribute to our employees, who continuously improve the technologies and services we offer the oil and gas industry.

www.fmctechnologies.com 20

Norsk Subsea – fremtid under overflaten  

Bilag fra NCE Subsea

Advertisement