Page 1

åé\¹ÂzD ]ò©Ãè QVl® kaÃ| xçÅç\ ¸©«kö 13, 2013

ØÄDØÃVò^: cç¦Í> WçélM[® zð\ç¦>_ Øå¤Í> åVðçé x¤BVì; \ºþØBö¥D ]öçB ¶çðBVì, cõç\BVï¼k À]çB WçéåVâ|kVì ( °ÄVBV 42:3 ) 說Ó¼ïuÅ Ão ØåV®ºþB ØåÞļ\; 說¼á, ØåV®ºþB zuÅD cðìÍ> c^áÝç> Àì ¶k\]©Ã]_çé.( ]ò©ÃV¦_ 51:17 ) 1. kaÃVâ½uz ¶çw©A 2. k«¼kuÅ_: gõ¦kòD, Ö«âÄïò\VþB ÖçÅkM[ ]ò©ØÃB«V_ cºï^ ¶çªkç«¥D åé\¹ÂzD ]ò©Ãè QVl® kaÃVâ½uz \þµ¡¦[ k«¼kuþ[¼ÅVD. 3. mkÂï Öçżkõ¦_: ¨_éVD k_é 說¼á, ¨ºï^ ë\ >Íç>¼B, À¼« ¨ºïçá Ãç¦Ý>kì. ¨ºï^ kVµçk ëV\öÂþ[Åkì. åVºï^ c\m ÃVìçkl_ sçé¼BÅ© ØÃuÅkìïáVï ÖòÂþ[¼ÅVD. À¼« ØåV®ºþª c^áºïçá zð\VÂzþ[Åkì; ¼\KD ïVBºïçá zð\VÂþ \òÍ]|þ[Åkì. cDç\ gs¼BV|D cõç\¼BV|D kaæ c>sBòÓD. ¶ò^tz gõ¦k¼«, ÖÂïâ¦Vª Ä\Bºï¹_ ¨ºïçáÝ >Vºþªkì À¼«! åVºï^ cç¦Í> c^áݼ>V| ¼k>çªBç¦Í>¼ÃVm, ¨ºï^ ïVBºïçá ï⽪kì À¼«! gõ¦k¼«! ¶[ÅV¦ kVµs_ åVºï^ Ã|D ¶k]ï¹_ c\m zð\¹ÂzD Ø>V|>çé åVºï^ cð« ¨ºïÓÂz c>sBòÓD. c\m zð\¹Ý>çé ¸Åò¦[ ÃþìÍ]¦ #õ½BòÓD. ÖçÅç\Í>[ Ö¼B·s[ ]ò©ØÃBö_ ¼kõ|þ[¼ÅVD. gØ\[. 4. mkÂï© ÃV¦_ : 5.

cDç\Ý m]Âþ[¼ÅVD BV¡ÂzD k_é© ¸>V¼k..................

¸çw cðì>_/ÖçÅ \[M©A ØÃÅ_/å[¤ Ã禩A) s·kVÄ ¶¤Âçï: (ØÃVmkVª kaÃ| g«V>çª xçÅç\l_ c^ám ¼ÃV[®)

6. ]ò\çÅ© ÃV¦ºï^ kVE©A : 1. °ÄVBV 61 : 1 - 3 2. ¼«V\ì 5 : 1 - 5 3. \Vuz 14 : 1 - 8 7. ¶¤xï cç« : zð\VÂzD ]ò©Ãè Ö¼B· þ¤üms[ åé\¹ÂzD »aBD x¿ç\çB kwºzþ[Å >[ç\ cç¦Bm. Ö¼B· Ø>V¿¼åVF Ãu¤Bkç« zð©Ã|Ý]Bm, ÃVìçkBu¤òÍ>kç« ÃVìçk ØÃÅß ØÄF>m, Ä\VöBV åVâ| ØÃõ\èçB s|>çéÂz^ kaå¦Ý]Bm ¼ÃV[Å WïµßEï^ Ö>çª ·â|þ[Ū. zð\¹Ý>_ ¨[Ãm g[*ïD, c¦_, cðì¡ \u®D Äx>VB í®ÃV|ï¹_ åéD ïVõÃ>VzD. å\m gõ¦k«VþB Ö¼B· þ¤üm¼k mkÂï x>_ ÖD\â|D ¶çªÝm zð\¹ÂzD káºïÓÂzD »uÅVï sáºzþ[ÅVì. ÖÍ]BVs_, zð\VÂzD ]ò©Ãè 1905 gD gõ| ]ò©ÃèBVáìïáV_ xçÅBVï mkºï©Ãâ¦m. ÖÍ]B \òÝmk ]ò©Ãè íâ¦ç\©A (MMA) ¨[® Ö>uz ØÃBì ó⦩Ãâ¦m. 1926 gD gõ| ¶m ÖÍ]B þ¤ü>k \òÝmk íâ¦ç\©A (CMAI)¨[® ØÃBì \VuÅD ØÃuÅm. Ö[çÅB


åé\¹ÂzD ]ò©Ãè QVl® Wçél_ CMAI ØÃéÝ][ ¼\_ ØÃé[ ØÃu® ÖÍ]B åVâ½[ Ã_¼k® \òÝmk ëV\ö©A ¼>çkïçá ¯ìÝ] ØÄFm kòþ[Åm. CMAI- [ ¶ºïÝ]ªìï^ Ã_¼k® mçÅï¹_ x[¼ªV½ïáVï ÄV>çª Ãç¦Ým kòþ[Ūì. z¤©ÃVï, Ø>V¿¼åVF, ïVļåVF, \¼éöBV, ¨ßns ¨Fâü ¼åVFïçá z¤Ý> gF¡ï¹_ Ökìïám ú﹩A ÃV«Vâ¦Ý>Âïm. ÖÍ]BVsK^á ]òßÄçÃï¹[ zð\¹ÂzD ]ò©Ãèï¹_ c>s¥D »ÂïxD ¶¹Ým, þ¤üms[ ¶[¸çª g>V«\Vï ØïVõ| ¶k«m ]òÂïâ¦çál[ý À]¥D, g¼«VÂþBxD WçÅÍ> Äx>VBÝç> còkVÂzk¼> Ö>[ ¼åVÂï\VzD. 8. ¶òÓç«: ØÄDØÃVò^: cç¦Í> WçélM[® zð\ç¦>_ 9. \[ÅVâ| ¨ºï^ ¶[A WçÅÍ> ë\ >Íç>¼B, “¨[çª ¼åVÂþ í©¸|, åV[ cªÂz cÝ>«¡ ¶òÓ¼k[”. ¨[Åk¼« ‡ c\m ¸^çáïáVþB ¨ºïÓÂïVï \[ÅV|D c\m ]ò\ïªVì Ö¼B· þ¤üm¡ÂïVï c\Âz å[¤ Ãç¦Âþ[¼ÅVD. c\ÂØï[® Ãè ØÄF¥D W®kªºïÓÂïVï¡D, c\m \Âï^ WçÅ¡ kVµ¡ ØÃÅ¡D, zð\ç¦B¡D, ¨ºï^ åVâ½uïVï¡D, ]òßÄçÃÂïVï¡D cDç\ ¼åVÂþ \[ÅV|þ¼ÅVD. gõ¦k¼«! ¨ºïÓÂz Ö«ºþ ¨ºï^ sõð©ÃÝç> ¼ïâ¦òÓD ¶ò^ WçÅÍ> gõ¦k¼«, ë\ >Íç>¼B, c\m ]ò\ïªVì ¨ºï^ gõ¦kì Ö¼B· þ¤üms[ Jé\Vï kòÝ>©Ã|¼kVòÂzD, ØÃòD·ç\·ç\©¼ÃVòÂzD Öçá©ÃV®>çé¥D °çw, ¨¹BkìïÓÂz åuØÄF]çB¥D kwºþBk¼«! °çwï^, ¼åV¥u¼ÅVì, ]Å[ Öwͼ>Vì. ¨ßns ¨Fâü, Ø>V¿¼åVF, ïVļåVF, Ö«Ý> ¼ÄVçï, Au®¼åVF, E®À«ï ¼ïVáV®, Jçá ïâ½ï^, ¼ÃV[ÅçkïáV_ ÃV]Âï©Ãâ¦kì, ÃVìçkBu¼ÅVì, cõç\çB sâ| séþ© ¼ÃVªkì gþ¼BVòÂz c\m \VÅV>, WÃÍ>çªBuÅ, *âzD ¶[¸ªV_ Ø>Vâ| ·ï\¹Âï ¼kõ|þ¼ÅVD. gõ¦k¼«! ¨ºïÓÂz Ö«ºþ ¨ºï^ sõð©ÃÝç> ¼ïâ¦òÓD Ö«ÂïD tzÍ> gõ¦k¼«! \ÐÂzéÝ][ ÃVkºïÓÂïVï EKçk *m m[Ã\ç¦Ím, ØåV®Âz>çé¥D, >Mç\çB¥D ¶ÐÃsÝy¼«! “¨[ 說¼á! ¨[ 說¼á! °[ ¨[çª çïsâÏì?” ¨[® ï>¤Bk¼«, ¸ösKD, m[ÃÝ]KD, mÂïÝ]KD >Mç\lKD kV|þ[Å \ÂïÓÂïVï Ö[® cDç\ ¼åVÂþ ¼kõ|þ[¼ÅVD. À¼« ¶kìïÓÂz cuÅ åõëVï¡D °uÅ g®>éVï¡D, ¼>®>éVï¡D Öò©¬«Vï! gõ¦k¼«! ¨ºïÓÂz Ö«ºþ ¨ºï^ sõð©ÃÝç> ¼ïâ¦òÓD ¨_éVD k_é 說¼á! \òÝmk\çªï¹_ ¼åV¥u¼ÅVì, m[éÃ|¼kVì, c^áD ØåV®ºþ¼ªVì Ö禼B Ãè ØÄFm, ¶kìï^ ïVBºïçá ïâ|D Ãèl_ ~|Ãâ|^á ¨ºï^ åõÃìïÓÂïVï ¼kõ|>_ ØÄFþ[¼ÅVD. \òÝmk\çªl_ ÃèAö¥D \òÝmkìï^, >V]Bìï^, gBìï^, \òÝmk åé© ÃèBVáìï^, c>sBVáìï^ ¶çªkòÂïVï¡D ¼kõ|>_ ØÄFþ[¼ÅVD. ¼\KD Ö_éºï^, s|]ï^, gBì Ãè \u®D gu®©Ãè ØÄFB©Ã|D ç\BºïÓÂïVï¡D ¼kõ|>_ ØÄFþ[¼ÅVD. Ökìï^ c\Âz x[\V]öBVª ÄVâEïáVlòÍm c\m ]òØÃBòÂz Aïµ cõ¦VÂï c>sBòÓD... gõ¦k¼«! ¨ºïÓÂz Ö«ºþ ¨ºï^ sõð©ÃÝç> ¼ïâ¦òÓD ÖÍ]B þ¤ü>k \òÝmk íâ¦ç\©¸uïVï¡D, ¶>[ Jé\Vï WçżkuÅ©Ã|þ[Å zð\VÂzD ÃèïÓÂïVï¡D, gõ¦k¼«, cDç\ ¼åVÂþ ¼kõ|þ[¼ÅVD. g¼«VÂþB kVµ¡, WçÅkVµ¡, åékVµ¡ gþBkuçÅ ¨ºï^ åV|D, Äx>VBxD ØÃu¤¦ ¼kõ|þ[¼ÅVD. gõ¦k¼«, ¨ºï^ Äx>VBÝç>¥D åVâ禥D cç¦Í]òÝ>ooòÍm WçÅkVµ¡Âz ka å¦ÝmD. gõ¦k¼«! ¨ºïÓÂz Ö«ºþ ¨ºï^ sõð©ÃÝç> ¼ïâ¦òÓD


åé\¹ÂzD ]ò©Ãè QVl® (¼k® sõð©Ãºï^ ÖòÂzØ\M_, g«V>çª å¦ÝmÃkì Öº¼ï ¼ÄìÝm ØïV^áéVD) ÃV¦_: ïVèÂçï ¼ÄïöÝ>_ (]òsòÍm g«V>çªBVï Öò©¸[ ÖºþòÍm ]òsòÍm Ãz]çB mkºïéVD) x½¡ ØÛÃD /ÖçÅ gæì ÖËkV«V>çªl_ ¼ÄïöÂï©Ã⦠ïVèÂçïçB CMAI ¶KkéïÝ]uz DD Jé\Vï ¶Ð©ÃéVD ¶_ém ]òßÄçÃï^ / ¼Ã«VBD Ö>çª >ºï^ ]òßÄçà / ¼Ã«VBÝ]K^á \òÝmk\çªï¹[ JéD WïµÝ>©Ã|D zð\VÂzD ÃèÂØïª cüBVï©Ã|Ý] ØïV^áéVD. ¶òÓç« cç¦Í]òÝ>_ ¨[Ãm ¨[ª? Webster gºþé ¶ï«V]l[ý, cç¦Í]òÝ>_ ¨[Ãm c¦_ Wçé¥D, \ªWçé¥D ¼\VÄ\Vª WçéçB ¶ç¦kmD, ¶>[ sçákVï ¼åö|D guÅ ÖBéV> mÂïD gzD. >áìkç¦>_, Ø>VFkç¦>_, °Âïx®>_, \ªÖ®ÂïD ØïV^Ó>_ ¼ÃV[Å WçéçB cç¦Í]òÝ>_ ¨ª íÅéVD. xï¡ç« Îòkì c^áD cç¦Í]òÂþ[ÅVì ¨[Ãm Øk¹©Ãç¦BVï \uÅk«V_ ïVð ÖBéVm. c^áD cç¦Í> ¶ÐÃkÝç>© ØÃuÅk¼«, ¸Å«m c^áD cç¦>çé c^ W[® ¶¤>_ ÖBKD. c^áD cç¦>çé© ¼ÃV[Å m[ÃD ¼k¼Åmt_çé. kVµ¡ x¤Í> Wçél_ c^ákì >Mç\çB ¶]ïD cðìkì. ¼\KD >Mç\çB åV|kì. ¸«ßEçªï^ ¶kìï^ c^áÝ]_ AzÍm, ØÃöB>Vï còØk|ÂzD. ÖÍWçél_ Îòkì >[çª >Mç\©Ã|Ý] ØïV^þ[ÅVì. ¶k«m ïõïÓÂz gæìkV>ºï^ Aé©Ã|k]_çé. ェ\Vª, Ø>¹kuÅ Wçé còkVþÅm. Ã|ÂçïçB sâ| ¨¿k¼> ØÃòD m[Ã\VþÅm. g[*ï ïõ¼ðVâ¦Ý]_ cç¦Í]òÝ>_ ¼ÃV[Å gæìkV>\Vª Wçé, åD¸ÂçïçB ¨]ì¼åVÂzD ów_. ká©Ã|ÝmD ka ¼kØÅV[®t_çé. Îò¼kçá Öm sïuÃ\Vª ïòÝ>Vï Öò©¸ÐD, cõç\l_ c^áD cç¦Í>kì ÖçÅk¼ªV| å¦ÂþÅVì. 說ÓÂz x[ c^á cç¦Í> c^áD þòçÃlªV_ ¶k«m s«_ïáV¼é Ø>V¦©Ãâ¦>VzD. 說ám Ö«âE©¸[ ÖMB \òÍm Ö>uØïª >BVöÂï©Ãâ¦>VzD. 說^ cç¦Í> c^áÝç> zð©Ã|ÝmkV«V? gD, gõ¦k«VþB Ö¼B· þ¤üm cç¦Í> c^áºïçá zð\VÂzþÅVì. ØåV®ºþª c^áºï^ æì ØÃÅ x½¥D. °uÃ⦠ïVBºïçá gu¤¦ 說áV_ ÖBKD. 1. cç¦Í]òÝ>_ : 說çá sâ| #«©Ã|>_ ÃVkºï^ åDç\ 說¼áV| c^á cÅsM[® åDç\ #«©Ã|Ýmþ[Åm. 說ám ÃVìçkl_ yç\BVªm ¨[® ïò>©Ã|D ØÄBçé åVD mèÍm ØÄFkm 說ÓÂzD å\ÂzD Ö禼B ¸áçk còkVÂzD. cç¦Í> \M>[ >Dç\ Îò ØÃVòâ¦Vï ïòmk]_çé. ¶Ý>çïB cðì¡ ï¦¡^ >Dç\Ý >Mç\©Ã|Ý]sâ¦>Vï cðòkì. ØåV®Âï©Ã⦠\M>[ >áìßE¥®kmD, Ø>VF¡®kmD, ¶ºïéVF©ÃmD ¶kìïám ïõ¼ðVâ¦Ýç> ÄVìÍ>m, °ØªM_ cç¦Í> c^áÝ]ªì >ºïÓÂz ¨]ìïVét_çé ¨ª åD¸ÂçïlwÍ> x½Øk|Âþ[Ūì. g>éV_ >ºïçá ïkM©ÃVì Îòkòt_çé ¨ª WçªÂþ[Ūì. sçé¼BÅ©ØÃuÅ åá>D ¨ÐD ç>éÝ]ªV_ Ö¼B·çk ¶¸¼ïD ØÄF> ØÃõbD ¶ËkV¼Å >[ c^áÝ]_ cðìÍ>Vì. 2. cç¦Í]òÝ>_: *âئ|©Ã>uz 說¹[ ¼åVÂïD c^áD cç¦Í> Îò ØÃõ sçé¼BÅ©ØÃuÅ ç>éÝç> Ö¼B·s[ ¼\_ ØÃVaÍ>Vì. ÃVkÝ][ sçásªV_, 說¹[ ]ò©¸«Ä[ªÝç> sâ| #«©Ãâ¦]ªV_ ¶Ý>çïB cç¦>_


åé\¹ÂzD ]ò©Ãè QVl® còkVªm. TµßEBç¦Í> \M>Ý>[ç\, ØÃòç\lªV_ ØkâïÝç>¥D, zuÅ cðìçk¥D Ö>¼ªV| íâ|þÅm. 說ÓÂz x[ ØåV®ºzk¼> zð\ç¦>KÂzD, *â¸uzD x>_ ýBVzD. ÖÍ>© ØÃõ sçé¥BìÍ> ç>éÝç> Ö¼B·s[ ¼\_ ØÃVak>uïVï ØïVõ| kÍ>Vì. c^áD cç¦Í> åëVï >ªm Wçéç\çB ¶kì Ö¼B·s[ ¼\_ ØÃVak>uïVï ØïVõ| kÍ>Vì. c^áD cç¦Í> åëVï >ªm Wçéç\çB ¶kì Ö¼B·s[ ÃV>©Ã½l_ cðìÝ]ªVì. ¶kì ØkâïÝ]oòÍm s|>çé ØÃÅ¡D, \M>Ý]M[® ïV©ÃVuũæ¡D, c^áÝ]¼é zð\ç¦B¡D, Wçé kVµ¡ÂØï[® *âÃç¦B¡D sòD¸ªVì. ¶kì ØïVõ| kÍ> ÛV½ sçé¥BìÍ> ØÃVòâïçá ÃÝ]«©Ã|Ý] çkÂï cüBVï©Ã|k>VzD. Ö>窩 ÃB[Ã|Ý> ¶>çª c禩Ãm ¶kEBD. 3. cç¦Í]òÝ>_ : 說ám ¶[çÃ¥D zð\VÂz>çé¥D \®ÃVìçk ØÄF>_. zð\ç¦>_ Eé Ä\Bºï¹_ xçÅBuÅ>Vï¡D, cðìßEkB©Ãâ¦>Vï¡D ÖòÂþ[Åm. gªVKD ¶m éVÃï«\Vªm. zð\禥D ÃVç>l_ åVD ØîD ÃB[ >òD ¶ÐÃkºïçá åVD ¶¤Ím ØïV^km ¶kEBD. 說^ c^áD cç¦Í> \Âïçá¼B, c^áD cç¦Í>kìïçá zð©Ã|ÝmD »aBÝ]_ ÃB[Ã|Ýmþ[ÅVì. åDxç¦B ïVBºïÓÂz \òÍ]¦¼k Ö¼B· ÖÍ> céïÝ]uz ¶Ð©Ãâ¦Vì, ¶>ªV_ åVD åDxç¦B cç¦Í> c^áÝç> zð©Ã|Ý] ØïV^á ÖBKD. “cç¦Í>

c^áݼ>Vç«Â zð©Ã|ÝmþÅVì. ¶kìï¹[ ïVBºïçá ïâ|þ[ÅVì.” ĺÿ>D 147:3 Ö¼B·s[ ÃV>Ý>ò¼ï ÖÍ> ØÃõ\è ¶\ìÍm ØÛÃÝ]ªV_ ÃVk\[M©çÃ¥D, zð\ç¦>çé ØÃÅ¡D, 說¼áV| *õ|D nÂþBÝ]_ úzØîDýBVï xBuEÂþ[ÅVì. Ö®]l_ 說^ ¶kç« zð\VÂþ, >\m nÂþBÝ]_ ÖçðÝm ØïVõ| ¶k«m ÃVkºïçá \[MÂþ[ÅVì. x½¡ç«: 說^ Îòk¼« \Âïám cç¦Í> >[ç\çB zð\VÂï ÖBKD. \M>ªm cç¦Í> WçéçB {ì WÃÍ>çªBVï, ¶kìïçá >DÃV_ ~ìÂï 說^ ÃB[Ã|Ý] ØïV^Óþ[ÅVì. ØåV®ºþª kVµ¡ç¦¼BVì åD¸Âçïl_éV cðì¡ç¦BkìïáVï c^áªì. gªV_ 說¼á Ökìïám åD¸ÂçïBVï ÖòÂþÅVì. >\m \þç\ÂØï[® còkVÂþª ¶çªÝm \Âï¹KD 說^ ¶[A í®þ[ÅVì. Ö¼B· þ¤üm \â|¼\ åDç\ å\m ÖÂïâ¦Vª WçéloòÍm åDç\ s|sÂï í|D. Ö©¼ÃVm åVD ¶kì ]òx[ kÍ]ò©Ã]ªV_ ¶kö¦Ý]_ zð\ç¦>çé ¼kõ½ Wu¼ÃVD. åD c¦çé¥D, cðì¡ïçá, gsçB¥D, åDxç¦B x¿ç\çB¥D zð©Ã|Ý> ¼kõ|¼kVD. åVD ¼k>çªï^, mÂïºï^, x®x®Ý>_ï^, Ãçï, ÄVÃD, \ª Ö®ÂïD ¶çªÝç>¥D, Ö¼B·s[ ÃV>ºï¹_ Ä\츩¼ÃVD. ¶kì åDç\ zð\VÂzkVì. ØÛ¸©¼ÃV\V! Öçżkõ¦_: ¶[AÝ >Íç>¼B! Àì cç¦Í> kVµ¡ïçá zð\VÂzþSì. ¶kì>D ïVBºïçá gu®þ[Sì. ¨ºïÓÂz °uÃ⦠ïVBºï^ ¶çªÝmD ¨\m ØÄVÍ> kVµ¡ ¶ÐÃkºï¹oòÍm °uÃâ¦çk ¨[Ãç> Àì ¶¤Tì. åéÝç>¥D, g®>çé¥D ¼>½ cD\õç¦ kòþ[¼ÅVD. Ö[çÅB ]ªD åVºï^ ÄÍ]Âï ÖòÂzD \Âïçá Àì ¶¤Tì. ¶kì ·\ÂzD ïVBºïçá¥D Àì ¶¤Tì. cç¦Í> c^áºïçá æìÃ|Ý> ¨ºïÓÂz c\m ¶[çÃ¥D, ¼ïâzD ØÄsïçá¥D kwºþ ¨ºïçá åékVµsuz k½ïV_ïáVï \Vu¤BòÓD. Ö¼B·s[ ]òØÃBö_ ¼kõ|þ[¼ÅVD. >Íç>¼B, gØ\[!

Tamil Order of Service  
Tamil Order of Service