E-Mag DLPW Chiangmai 2-65

Page 1


วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ++ วิสัยทัศน์ ++ แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่ว ถึง เทียบเท่าในระดับสากล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

++ พันธกิจ ++ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานของ ประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล สร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำ�งาน พัฒนาความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สร้างความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วม และความร่วมมือเพื่อยก ระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานในทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบ เสริมสร้าง พัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคลากรให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม


สารบัญ

ประจำ�เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕

๖ ๘

ถาม-ตอบกฎหมายแรงงาน

Cover Story

๑๖ ๒๐

๑๐

ข่าวเด่น กสร.

ข่าวเด่น สสค.เชียงใหม่

๖ เจ้าของ : สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษา : ร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กองบรรณาธิการ / ออกแบบศิลปกรรม : ว่าที่ร้อยโทธนทัต ช่างคำ�มูล นักวิชาการแรงงาน

สสค.เชียงใหม่ คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

5


ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ

วีดิทัศน์

ด้านความปลอดภัยในการ ทำ�งาน เรื่อง “การป้องกัน

อันตรายจากไฟฟ้า”

6

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งานแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดย ศูนย์การ เรียนรู้ด้านความปลอดภัย ได้จัดทำ�วีดีทัศน์ เรื่อง “การป้องกันอันตราย จากไฟฟ้า” ความยาว ๗.๑๓ นาที ที่ปรึกษา นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ ให้ข้อมูล นางสาวปักษธร สมินทรปัญญา นักวิชาการแรงงานชำ�นาญการ ดำ�เนินรายการ/เขียนบท/ตัดต่อ ว่าที่ร้อยโทธนทัต ช่างคำ�มูล นักวิชาการแรงงาน ขอขอบคุณ ภาพและวีดีทัศน์ประกอบการจัดทำ� จาก Internet

รับชมวีดีทัศน์ผ่านช่องทาง https://www.youtube.com/ watch?v=WoVixDZJkMo หรือสแกน QR Code เพื่อรับชม สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

7


สาระสุขภาพคู่แรงงาน

การป้องกันโรคที่มากับน้ำ�ท่วม

8

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

9


10

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

11


12

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

13


SPECIAL / COVER STORY

14

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

15


16

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

17


18

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

19


กิจกรรมสำ�นักงานฯ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

20

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

21


22

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

23


24

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

25


26

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

27


28

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

29


กิจกรรมสำ�นักงานฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

30

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

31


กิจกรรมสำ�นักงานฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

32

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

33


กิจกรรมสำ�นักงานฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

34

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


กิจกรรมสำ�นักงานฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒


กิจกรรมสำ�นักงานฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

36

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒


กิจกรรมสำ�นักงานฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

สำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเช ยี งใหม่

37


กิจกรรมสำ�นักงานฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

38

กล มุ่ งานสว สั ด กิ ารและค ุ ม้ ครองแรงงาน พ นท ื ้ ี่ ๒