Page 1

Interaxis ∆ Hogeschool Gent: een ambitieus project

Lid worden doe je gratis! En dit via het inschrijvingsformulier op de website, www.hogent.be/alumni > wie zijn wij? > lid worden. Ben je al lid

van de vzw Alumni Hogeschool Gent.

ledenvoordelen Start to row ∆ alumni krijgen

regering op zoek gaat naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Er zal bovendien eerst een uitgebreid maatschappelijk debat moe-

Op 23 september werd op de Hogeschool Gent het officiële startschot

ten worden gevoerd vooraleer er een oplossing kan worden bereikt.

gegeven voor het nieuwe academiejaar. Ook dit jaar kwamen er in de

Algemeen directeur Bert Hoogewijs benadrukte nogmaals het standpunt

toespraken enkele interessante stellingen naar voren.

van de Hogeschool Gent inzake de herstructureringsplannen. Het behoud

van een oud-studentenvereniging van je opleiding? Dan ben je automatisch ook lid

nummer  [ 23 ] oktober 2009

van de kwaliteit voor alle opleidingen staat daarbij voor de hogeschool Vlaams minister-president Kris Peeters had het in zijn toespraak over hoe

centraal.

belangrijk hoogstaand onderwijs is in moeilijke economische periodes.

Volgens de voorzitter van de raad van bestuur, Frans Verheeke, is het

Volgens Peeters worden onderzoek, kennis en innovatie de basis om ons

vooral zaak eerst te bepalen wat het einddoel is van onze opleidingen en

de komende jaren door de economische crisis te loodsen.

op basis daarvan verder te bouwen aan het academiseringsproces. Alleen

Uiteraard kwamen ook de herstructureringsplannen van het hoger onder-

zo kunnen de Vlaamse afgestudeerden met brede en kritische inzichten

E-Alumni ∆ Alumni kunnen inschrijven

wijs aan bod. Er is al langer sprake van een integratie van hogeschooloplei-

het werkveld tegemoet gaan.

op E-NIEUWS van Hogeschool Gent

dingen binnen de universiteiten. De Hogeschool Gent pleit in die discussie

Bij de voorzitster van de studentenraad, Julie Van den Broeck, lag de fo-

korting op lidgeld KRGC

Unizo ∆ biedt extra hulp aan startende

voor de volledige integratie van al haar opleidingen binnen de universitei-

cus meer op de internationalisering van het hoger onderwijs. De studen-

Bibliotheken Hogeschool Gent ∆ Als lid van

ten, en dus niet alleen van de academische opleidingen.

tenraad pleit voor meer aandacht voor opleidingen in het buitenland en

Alumni kan je niet alleen de bibliotheken

De minister-president sprak zijn standpunt niet meteen uit. Hij duidde

een gelijkschakeling van hogeronderwijssystemen voor de internationale

vooral op de complexiteit van het proces en verzekerde dat de Vlaamse

student.

alumnileden van de Hogeschool Gent

van de hogeschool raadplegen, je kan er net als de studenten werken ontlenen en via de computers toegang krijgen tot de elektronische databanken. Bibliotheken Universiteit Gent ∆ Heel wat universteitsbibliotheken verlenen toegang

[ de opener ]

oud - studentenkrant van de hogeschool gent

lady linn ∆ ereambassadeur

en uitleenfaciliteiten voor Alumni-leden. van de oud-studentenblad Interaxis,

∆ Wie wordt de HoGent ereambassadeur naar je hart?

waarin je nieuws vindt over curieuze oud-

∆ Lady Linn eerste ereambassadrice van vzw Alumni Hogeschool Gent

studenten, de oud-studentenverenigingen,

Tevreden alumni zijn goud waard, want ze plaatsen hun ‘oude’

belangrijke onderwijsontwikkelingen

hogeschool in een positief daglicht. Aan alumni die met tevredenheid

Gent Jazz Festival, 19 juli 2009 ∆ Lady Linn treedt op voor een publiek

Vanaf januari 2010 schakelen we

terugdenken aan hun oude school en die tegelijk enige bekendheid

van 5000 fans op het Gent Jazz Festival, waarmee Hogeschool Gent

Korting voor sportinfrastructuur

genieten of zich op hun terrein hebben onderscheiden, boden

een samenwerkingsverband heeft. Als eerste ereambassadrice van de

Hogeschool Gent ∆ Alumnileden, die

we het ambassadeurschap aan van vzw Alumni Hogeschool

Hogeschool Gent ontvangt zij van algemeen directeur Bert Hoogewijs

over op e-nieuwsbrieven

samen sporten, betalen slechts 1/3 van de

Gent. Al 25 oud-studenten gingen graag in op ons verzoek om

een bos bloemen, en van Maarten Weyler een mooie oorkonde. Uit pure

en/of reservaties: sport@hogent.be

de Hogeschool Gent positief te vermelden telkens dit in hun

tevredenheid geeft Lady Linn meteen nog drie bisnummers ten beste.

Korting voor huur infrastructuur

relaties van pas komt. Wij danken hen hiervoor oprecht.

prijs van de gewone huurders. Alle info

Hogeschool Gent ∆ Alumni genieten van speciale prijzen voor alumni-evenementen.

Maar vanaf 2010 gaan we nog een stap verder en presenteren

Studium Generale ∆ Gratis toegankelijk

we ook ereambassadeurs. Lien De Greef van Hogeschool

voor Alumnileden. Alle verdere info op

Gent Conservatorium is de eerste, maar we zoeken nog

www.hogent.be/studiumgenerale Gratis concerten op zondagmorgen

twaalf ereambassadeurs, voor elk departement één.

∆ Tussen oktober en april vindt in het Conservatorium de concertreeks “Gradus ad Parnassum” plaats. Jaarevenement ∆ Gratis deelname aan ons jaarlijks evenement.

Jij kunt ons helpen in de zoektocht naar de ereambassadeur van je departement. Ben je personeelslid, oud-student van de Hogeschool Gent? Vind je dat een oud-student uit je opleiding zo’n onderscheiding verdient? Laat het dan in je departement weten voor 20 november 2009. Contactpersonen per departement vind je op de website http://alumni.hogent.be/nieuws_agenda/nieuws De ereambassadeurs worden in een filmpje voorgesteld op de nieuwjaarsreceptie op donderdag 28 januari 2010 van

Lien De Greef Foto © Luk Monsaert

vzw Alumni Hogeschool Gent - misschien zit je kandidaat er wel bij. Zo bouwen we jaar na jaar samen een heuse orde van ereambassadeurs van de Hogeschool Gent op.

Van papier tot e-mail ∆ zie pagina 4

[ oproep ]

Interaxis ∆ Dit is het laatste nummer


nieuws Prijswinnaars ‘Helaasheid der dingen’ van oud-

∆ Eerste kiwibesoogst een succes

∆ Havenbedrijf maakt studenten Hogeschool Gent vertrouwd met de haven van Gent

student Felix Van Groeningen

∆ Ongeveer een jaar geleden werd de ontwikkeling van een nieuw soort

opent Filmfestival Gent

kiwibes door de Hogeschool Gent voor ons land een primeur. Het was

Het Gentse Havenbedrijf en Hogeschool Gent Bedrijfsmanagement

De nieuwe film van Felix van Groeningen

de eerste keer dat deze nieuwe fruitsoort op Belgische bodem kon wor-

Mercator slaan de handen in elkaar om de studenten van de richting lo-

den geteeld. Begin september werd de eerste oogst officieel voorgesteld

gistiek management de Gentse haven beter te leren kennen. Op vrijdag

in het kabinet van minister-president Kris Peeters.

11 september 2009 werd hiertoe een intentieverklaring ondertekend. Elk

(oud-student film KASK), ‘De helaasheid der dingen’, opent op 6 oktober de 36ste editie van het Filmfestival Gent. De film ging op hetzelfde moment in première in vier zalen van bioscoopcomplex Kinepolis en in Kunstencentrum Vooruit. Felix

jaar staan er voor de studenten tal van acties op het programma. De kiwibes is een krachtig voorbeeld van het innovatieve

van Groeningen studeerde in 2000 af als

landbouwonderzoek en –beleid in Vlaanderen. Deze primeur

master in de audiovisuele kunsten aan

voor ons land betekent een belangrijke doorbraak in de

Hogeschool Gent KASK met zijn kortfilm 50 CC. Felix’ films worden gekenmerkt

diversificatie en verbreding van zacht fruit in België en biedt de

door een herkenbare persoonlijke stijl en

fruittelers nieuwe toekomstperspectieven. De kiwibes levert de

een fascinerende kijk op mensen in diverse

consument alle voordelen van de kiwi, maar niet de nadelen.

milieus. Van Groeningen wordt beschouwd als één van de pioniers van de Belgische

De kiwibes is ongeveer zo groot als een druif en heeft een haarloze

Nouvelle Vague en is een voorbeeld voor

schil, waardoor je de vrucht als geheel kunt opeten. De sappige

tal van jonge Belgische regisseurs.

vrucht smaakt zoet en is rijk aan vitaminen en nuttige mineralen.

Meer info: www.dehelaasheidderdingen.be Lien Wildemeersch wint KEMN-A-WARD

Bij de teelt worden weinig of geen pesticiden gebruikt, wat ook niet nodig is, aangezien de fruitsoort erg goed bestand is tegen ziektes.

In 1969 choqueren Charles Manson en zijn Manson Family Amerika en de rest van de wereld met hun gruwelijke

Deze eerste oogst baarde heel wat opzien: in elke krant en (web)-

Daan Schalck (directeur-generaal Havenbedrijf Gent) en Bert Hoogewijs (algemeen directeur Hogeschool Gent)

moordpartij op zeven onschuldige mensen.

journaal kwam de kiwibesoogst aan bod. Jeroen De Ridder, oud-student

Vanaf het academiejaar 2009 – 2010 bouwen het Havenbedrijf

De dramavoorstelling Manson/Mensen

industrieel ingenieur in landbouw en biotechnologie van Hogeschool

Gent en de Hogeschool Gent een structurele samenwerking uit.

Gent, kiwibesteler en praktijkleerkracht aan de land- en tuinbouwschool

In elk studiejaar worden bezoeken in de haven en contacten met

in Sint-Niklaas kwam uitgebreid in beeld in zijn kiwibesplantage.

het Havenbedrijf gepland om bij de studenten de Gentse haven

is een tragikomisch verhaal over zoeken, vrouwen, moorden, indoctrinatie, redding, identiteit en strijd maar vooral over liefde: àlles voor de liefde. Soldiers of Love!

te promoten en bekend te maken. Via gastcolleges wordt er

Lien Wildemeersch van Hogeschool

samengewerkt om de afstudeerrichting logistiek management

Gent Conservatorium heeft met haar masterproef op het iTs Festival Amsterdam

inhoudelijk en kwalitatief verder te ontwikkelen en contacten

de KEMN-A-WARD gewonnen. Deze prijs

met de maritieme sector te bevorderen. Elkaar informeren over

is voor “the most striking, intriguing,

nieuwe trends, ontwikkelingen, de behoeften in de sector en het

exciting or special actor or actress of the

onderwijslandschap is een derde pijler van de samenwerking.

festival”. Lien heeft dus duidelijk een grote indruk nagelaten bij de juryleden.

Sas van Rouveroij van Nieuwaal, voorzitter Havenbedrijf Gent:

Thomas Verfaille (oud-student Fotografie) won begin juni 2009 de eerste prijs in

“Jongeren zijn niet zo happig om een havengebonden studierichting

de categorie ‘Mensen anders’ van de

te kiezen wegens het negatieve imago van de havens, zo blijkt uit

fotowedstrijd ‘De Film van Mijn Leven’

onderzoek. Studenten worden blijkbaar afgeschrikt door het beeld

(Canvas). Hij is ook derde geworden in de categorie ‘Vreemd maar thuis in Vlaanderen’.

Koen Torfs (directeur fruiveiling Profuco), Filip Debersaques (HoGent) en Kris Peeters (Vlaams minister-president)

Meer info: http://multiblog.vrt.be/

van zwaar en onregelmatig werk, de moeilijke bereikbaarheid en de mogelijke milieuhinder van de haven. Deze studenten

defilmvanmijnleven/category/fotwedstrijd

logistiek management bewijzen dat er wel degelijk jongeren

∆ Vertaalkunde krijgt EMT-label

zeer geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de haven. Het Havenbedrijf Gent werkt dan ook maar wat graag mee om

∆ Hogeschool Gent Vertaalkunde mag zich voortaan als enige hoge-

hen zeer breed kennis te laten maken met de Gentse haven.”

school in Vlaanderen lid noemen van het netwerk European Master’s in

Nieuws uit de algemene vergadering van vzw Alumni Hogeschool Gent

Translation. Dit kwaliteitslabel wordt door de Europese Commissie toe-

Bert Hoogewijs, algemeen directeur Hogeschool Gent: “Uiteraard

gekend aan vertaalopleidingen die voldoen aan hoge kwaliteitsnormen.

zijn wij steeds op zoek naar aansluiting bij de beroepswereld zodat onze studenten de overschakeling van de hogeschool naar

De master in het Vertalen van Hogeschool Gent Vertaalkunde werd

een job later makkelijker kunnen maken. De Haven van Gent

Collega Tatjana Schmidt heeft

als enige opleiding in Vlaanderen geselecteerd om gedurende vier jaar

is daarvoor dan ook een ideale partner. Via deze samenwerking

een nieuwe uitdaging gevonden,

deel uit te maken van het EMT-netwerk. Dit Europese netwerk streeft

kunnen ze tijdens hun opleiding al relevante ervaring opdoen, wat

Steven Willaert vervangt haar. Hij

ernaar om kwaliteitsvolle vertaalopleidingen te verzekeren, zodat

hun later een aanzienlijk concurrentievoordeel zal opleveren.”

is oud-student Bedrijfsinformatie,

studenten opgeleid worden tot bekwame vertaalprofessionals. Voor de

toegepaste informatica.

leden van het netwerk is op dat gebied een voortrekkersrol weggelegd.

Bedrijfsbezoeken en stages Jaarlijks wordt er een actieprogramma opgesteld. Voor het

Wim Daelman van Alumni Aalst wordt vervangen

Studenten die als master in het vertalen afstuderen aan Hogeschool

academiejaar 2009 – 2010 plant het Havenbedrijf voor de Hogeschool

door Pascal Claessens.

Gent Vertaalkunde beschikken over de nodige competenties om als

Gent alvast de nodige brochures en een film over de Gentse

hoogopgeleide professionals in de vertaalindustrie aan de slag te gaan.

haven. De eerstejaarsstudenten worden ingewijd in de maritieme

De lidkaart die je na het

Hogeschool Gent Vertaalkunde zal dan ook samenwerken met de

sector (types scheepvaart, kanalen, schepen,…) en maken een

afstuderen krijgt, blijft zonder

andere leden van het netwerk om de kwaliteit van vertaalopleidingen

rondvaart door de haven. Voor de tweedejaars staan er onder meer

meer geldig. Alumni hoeven

in Europa te handhaven en te verhogen. De Europese Commissie

bedrijfsbezoeken en een casestudie over de haven op het programma.

zich zo niet meer elk jaar aan te

ontving in totaal 93 aanvragen uit 24 EU-lidstaten. Na een

De studenten van het derde jaar brengen een bezoek aan een

melden, en blijven langer bij ons.

selectieprocedure ontvingen 34 opleidingen het kwaliteitslabel.

logistiek bedrijf en lopen stage in een havengebonden bedrijf.


Agenda 7 november 2009: ‘Gent op z’n kookpunt’

nieuws

Alumni Aalst organiseert een pittige, culinaire herfstwandeling in Gent.

∆ Hogeschool Gent opent Gebouw D

Aan de hand van smakelijke verhalen en pittige anekdotes duiken ze in de

Op 16 september heeft de Hogeschool Gent een nieuw gebouw

Het nieuwe gebouw is gelegen op de grootste campus van de

en tafelmanieren en ontdekken het

geopend, en niet van de minste: Gebouw D herbergt een

Hogeschool Gent, en zal dus vooral voor de ongeveer 7000 studenten

rijke Gentse culinaire aanbod.

imposant open leercentrum. Op de campus Schoonmeersen

van de departementen Bedrijfsinformatie, Biowetenschappen en

geschiedenis van onze culinaire gewoontes

Wanneer: van 15 tot 17 uur

werd er 3000m2 voor vrijgemaakt, wat het open leercentrum

Landschapsarchitectuur, Handelswetenschappen en Bestuurskunde,

op de Kouter in Gent

een unieke plaats geeft in het Vlaamse onderwijslandschap.

Toegepaste Ingenieurswetenschappen, Sociaal-Agogisch Werk en

Voor wie: alle oud-studenten en laatstejaars

Een open leercentrum is een centrale plaats waar studenten

Technologie een modernisering van het campusleven betekenen.

Waar: startpunt aan de kiosk

van Hogeschool Gent Bedrijfskunde Aalst

zelfstandig, op eigen tempo en op eigen niveau, kunnen werken en

Het complex ontwikkelt zich rond en langs een nieuwe en beschermde

op 377-0065398-57 voor 30 oktober 2009

oefenen. Het centrum wordt de thuishaven van de bibliotheek van

overdekte binnenstraat, die de belangrijke slagader van de volledige

Meer info: info@alumni-aalst.be

de Hogeschool Gent, die over de twee verdiepingen verspreid zit.

campus zal worden. Door de koppeling van het open leercentrum

Inkom: 16 euro per persoon, over te schrijven

Maar het open leercentrum is ook een aangename werkruimte

aan een centraal studentenrestaurant, een nieuw auditorium,

Van 12 tot 29 november vindt de

met een vijfhonderdtal zitplaatsen. Studenten en personeelsleden

onthaalfuncties en studentenvoorzieningen, wordt de centrale kracht

tentoonstelling Vormgevers@work

kunnen er boeken, kranten, tijdschriften en databanken raadplegen,

van het complex onontkoombaar. Het zijn dan ook niet zozeer de

12 november 2009, Vormgevers@Work 2009

plaats, deze keer in het kunstencentrum

informatie opzoeken, bewerken en uitwisselen. In een snel

snufjes die het gebouw zullen maken. Of zoals algemeen directeur,

De werken en ontwerpen van

veranderende maatschappij is het immers van cruciaal belang

Bert Hoogewijs, het in het Nieuwsblad zegt: “Het draait allemaal

zeven laureaten van de prijzen voor

om efficiënt en snel met informatie te kunnen omgaan.

om mensen. Dit gebouw is gemaakt als ontmoetingsruimte. Dat

De Zebra in de Zebrastraat in Gent.

grafische vormgeving, multimediale en

is erg belangrijk voor studenten. Samen studeren, samen werken.

interieurvormgeving van de Stichting Bruynseraede De Witte 2009 worden

Overal is er draadloos internet. Docenten die hun studenten willen

Denk maar aan het succes van het collectief blokken dat de voorbije

getoond. De prijzen worden hen plechtig

begeleiden bij projecten, zoekopdrachten, scripties,… kunnen speciaal

jaren almaar is gegroeid. Dankzij ons Gebouw D hebben wij nu

daartoe bestemde docentenbalies gebruiken. In de opnamestudio

eindelijk ook een ruimte die daar perfect voor geschikt is.”

overhandigd op deze openingsavond. Meer info: martin.baeyens@telenet.be

kunnen audio- of video-opnamen worden gemaakt en bewerkt. 13 november 2009: TechnologyNight Hogeschool Gent Technologie houdt een heerlijk ouderwetse fuif.

Iets bekijken of beluisteren zonder anderen te storen kan in de

Wie van beelden houdt, surft naar filmpje op

acht multimediacellen of in de overlegruimtes. Daar kan je praten,

http://www.hogent.be/nieuws_agenda/nieuws/

Wanneer: vanaf 21 uur

discussiëren en vergaderen. En voor de inwendige mens is er Resto

Waar: Zaal Cocteau in Gent

D, de cafetaria die nu al bijzonder goede punten heeft gescoord.

Voor wie: voor alle oud-studenten, laatstejaarsstudenten, personeelsleden van Technologie en leden van de studentenclub Salmonella. Iedereen van harte welkom. Inkom: gratis. Meer info: isabelle.claeys@hogent.be Routebeschrijving: www.cocteau.be 28 november 2009: Workshop Tai-Chi Tai-Chi voor professionelen in de gezondheidszorg De oud-studentenvereniging van Hogeschool Gent Gezondheidszorg Vesalius, All Vesa, houdt een Tai-Chi workshop, gericht op de praktijk. Wat: Tai-Chi workshop en gratis drankje daarna. Waar: Sporthal Hogeschool Gent, St-Denijslaan 251, 9000 Gent. Wanneer: van 15 tot 16.30 uur. Voor wie: alumni en laatstejaarsstudenten van Hogeschool Gent Gezondheidszorg Vesalius en hun partner Inschrijven: stuur voor 22 november een mail naar allvesa@hogent.be met vermelding van de activiteit, je naam en het aantal deelnemers. Inkom: Alumni betalen 15 euro - laatstejaars 12 euro per persoon. Overschrijven op het rekeningnummer 979-5379189-59 Nieuwjaarsreceptie 2010 vzw Alumni Hogeschool Gent: donderdag 28 januari 2010, om 20 uur programma nog te bepalen

in het academiejaar ervoor. In maart 2009 waren het er 116, in mei 107. Naast de zomermaanden is januari de kalmste maand: amper 50 alumni bezochten toen de bibliotheken van Hogeschool Gent.

Doen!

2008-2009. Dit zijn er 157 meer dan

Daarom hebben we een heus callcenter opgezet met jobstudenten, die wekelijks in het totaal dertig uur bellen. We blijven dit nog een paar jaar doen, en ook als deze klus eenmaal geklaard is, zullen we jobstudenten inzetten om terugkerende e-mails te behandelen. Ken je jobstudenten? Laat hen dan eens kijken op onze site naar http://alumni.hogent.be/ nieuws_agenda/nieuws/ Daar vind je een functieomschrijving en contactgegevens.

van Hogeschool Gent in het academiejaar

Onze alumnidatabase bevat 30.000 adressen van voor 2008. Het is een heel werk om deze 30.000 mensen te contacteren.

780 alumni gebruikten de bibliotheken

Jobstudenten gezocht

Het cijfer


afgestudeerd VZW Alumni Hogeschool Gent ∆ Koepelorganisatie, opgericht in 2002. ∆ Met de bedoeling oud-studenten bij de Hogeschool Gent te blijven betrekken. ∆ Laatstejaars van alle opleidingen zijn automatisch lid, en ze blijven dit na hun succesvol afstuderen. ∆ Je als lid (opnieuw) aanmelden kan via de website, www.hogent.be/ alumni > wie_zijn_wij > lid_worden ∆ Het lidmaatschap is gratis.

∆ Afgestudeerd… met een functiebeperking?

Antwoorden op al deze vragen kunnen

De laatste jaren neemt het aantal studenten met een

Hogeschool Gent helpen bij het beter

functiebeperking in het hoger onderwijs toe. Deze term omvat ervaren belemmeringen van de meest uiteenlopende aard: de visuele, auditieve en motorische problemen, psychische problematieken, langdurige ziektes, leerstoornissen, hoogbegaafdheid,… Hogeschool Gent voorziet al in heel wat faciliteiten ter ondersteuning van deze studenten. En toch… er blijven knelpunten, zowel binnen het

ondersteunen van haar studenten vanaf de instroom in het hoger onderwijs tot en met de tewerkstelling.

onderwijsgebeuren als bij de doorstroming naar de arbeidsmarkt.

Aangesloten verenigingen

De onderzoekers, Sara Drieghe en Lieven Vernaeve, roepen jullie, afgestudeerden met een functiebeperking, op tot

∆ Alumni Grafisch Ontwerp

deelname aan een individueel interview met één van hen.

grafici van het departement Koninklijke

Voorwaarde: minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar afgestudeerd

Academie voor Schone Kunsten martin.baeyens@telenet.be

zijn aan één van de deelnemende departementen.

∆ iBiot

De verwerking van alle gegevens verloopt

masters in biowetenschappen

natuurlijk in strikte anonimiteit.

van Biowetenschappen en

Het is wel aan jou om de stap te zetten en contact op te

Landschapsarchitectuur kevin.dewitte@hogent.be

nemen. De onderzoekers kunnen zich verplaatsen tot bij

∆ BIOTICA

jou en/of zorgen graag voor de nodige faciliteiten voor de

alumni bachelors agro- en biotechnologie van Biowetenschappen

Vanuit het idee dat iedereen zijn talenten ten volle moet kunnen

afname van het interview. De concrete planning, graag in

ontwikkelen en een beperking hierin geen belemmering mag

het najaar 2009, wordt met jou telefonisch of via mail verder

info@biotica.be | www.biotica.be

zijn, wil Hogeschool Gent het (af)studeren voor studenten

afgesproken. Plan ongeveer anderhalf uur voor het gesprek.

∆ The Energyteam

met een functiebeperking optimaliseren. Zij voert daarom het

ingenieurs elektromechanika die

onderzoeksproject ‘(Af)Studeren met een functiebeperking in het

Voor verdere informatie of deelname aan het interview kan

en Landschapsarchitectuur

over de jaren heen werken aan de

(inclusief.binf@hogent.be) contact

hoger onderwijs’ uit, waaraan zes departementen meewerken:

je via mail

www.energyteam.be

Bedrijfsinformatie, Bedrijfsmanagement Mercator, Gezondheidszorg

opnemen met Sara Drieghe of Lieven Vernaeve. Bellen kan

∆ Alumni Aalst

Vesalius, Technologie, Sociaal - Agogisch Werk, Vertaalkunde.

natuurlijk ook:

perfectionering van energiezuiniger auto’s

09 242 26 85. Van harte dank alvast.

oud-studenten van bedrijfskunde Aalst info@alumni-aalst.be www.alumni-aalst.be

∆ All Vesa oud-studenten Gezondheidszorg Vesalius

Voor het onderzoeksluik ‘afstuderen’ zijn de professionele ervaringen

Van papier tot e-mail: alumniwerking van de toekomst zoekt ook jobstudenten (zie pag. 3)

van vroegere studenten met

Waarde lezer

AllVesa@hogent.be

∆ ICT-Alumni alumni toegepaste informatica van Bedrijfsinformatie info@ictalumni.be | www.ictalumni.be

∆ Triple I (III) Industrieel Ingenieurs Informatica alumni-iii@hogent.be

∆ KASK alumni alumni van KASK alumnikask@hogent.be

∆ Horzakta

beperkingen bijzonder waardevol. Was je genoeg voorbereid om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten? Hoe verliepen je sollicitaties? Heb

Tuin- en Landschapsarchitecten horzakta@hogent.be http://liquid.hogent.be/horzakta

∆ BOKU Bond oud-studenten kunststoffen

jij een succesverhaal te vertellen? Of kan je nog noden en knelpunten

romain.devreese@skynet.be

∆ Fermentatio oud-studenten Brouwerij en Biotechnologie info@fermentatio.be | www.fermentatio.be

aanduiden? Welke ondersteuning krijg je op de werkvloer? Of krijg je die al helemaal niet?

de dienst

Dit is de laatste Interaxis die je in de brievenbus krijgt. Sinds januari 2009 bellen jobstudenten immers systematisch oud-studenten op met de bedoeling hun e-mailadres te bemachtigen. Van de 4387 oudstudenten die voor 2008 afstudeerden en die onze jobstudenten gecontacteerd hebben, zijn er in september dit jaar 2066 nieuwe e-mailadressen in onze alumnidatabank ingevoerd. Het is dan ook evident dat we deze e-mailadressen geregeld wat nieuws doorsturen om hen zo te informeren over hun oude hogeschool en het alumninieuws. Dit gaat sneller, is goedkoper en milieuvriendelijker. Dit maakt het ons bovendien mogelijk om gerichter op je vragen in te spelen. In de rubriek ‘Wat wil jij? Zeg het ons’ op onze website kan je invullen wat je interessanter vindt: cultuur of sport? Verder studeren of reünies? Om deze pagina in te vullen heb je wel je alumnicode nodig. Alumnicode vergeten? Vraag hem dan snel aan bij alumni@ hogent.be. Als je je desiderata invult, kunnen wij daaraan enigszins tegemoetkomen. Zo kunnen we een echte interactie opzetten. Verander je van e-mailadres? Geef het ons dan zeker door.

colofon interaxis

Johan Persyn,

Is een uitgave van de overkoepelende

Hoofdredactie | Johan Persyn

Alumniverenigingen

diensthoofd Communicatie en Cultuur

Alumniwerking van de Hogeschool Gent.

Redactie secretaris | Bea Perriëns

∆ Alumni Aalst ∆ Alumni Grafisch Ontwerp

Bea Perriëns, coördinator

Oplage: 10.500 exemplaren.

Bladtitel en rubriektitels |

∆ All VESA ∆ BIOTICA ∆ BOKU ∆ Fermentatio

Steven Willaert, administratie

Met medewerking van: Cyr De Rycke, Sara

Eddy Bonte en Bea Perriëns

∆ Horzakta ∆ iBiot ∆ ICT-Alumni ∆ III

Kortrijksesteenweg 14, 9000 Gent

Drieghe, Luk Monsaert, Bea Perriëns, Johan

Vormgeving | www.cluster-graphics.be

∆ KASK-Alumni ∆ The Energyteam

T | 09 243 33 36 en 37

Persyn, Lieven Vernaeve, Steven Willaert

Druk | Enschedé Van Muysewinkel

Privacyclausule:

Foto’s | Luk Monsaert

Indien je deze krant niet langer wil ontvangen,

v.u. | Antoine De Henau,

meld het ons op alumni@hogent.be

Kortrijksesteenweg 14, 9000 Gent

E | alumni@hogent.be www.hogent.be/alumni

Interaxis  

alumni krant Hogeschool Gent

Interaxis  

alumni krant Hogeschool Gent

Advertisement