Page 1

BIBLIOTECAMUNICIPALLESVOLTES

CLUBSDELECTURA MANGA Apartir delmes d’abril d’abril

Tinguisl’edatquetinguis, Tinguisl’edatquetinguis, sit’agradaelmangailaculturajaponesa, sit’agradaelmangailaculturajaponesa, alaBibliotecatenselteuclub! alaBibliotecatenselteuclub!

http://mangaalabiblioteca.blogspot.com.es/


INFANTS ElClubdeLecturaMangaInfantilestàdirigitaunpúblicmenor de14anys. Està format per nens i nenes interessats en la lectura, on el còmic japonès esdevé un tipus de lectura alternativa i un bon aliatperatotsaquellsquecomencenallegir.    

ACTIVITATSETMANAL ACTIVITATSETMANAL Elsnensinenesesreuneixensetmanalment,totselsdijousales17.30halaSala2. Lasessió,d’unahoraaproximadament,constadedosgransparts: • Clubdelectura • Cinefòrumd’anime  

CLUBDELECTURA CLUBDELECTURA Cadameselsmembresdelclubesculleneltítolmangaquellegiranmensualment,a partir de les recomanacions del personal de la biblioteca. Els còmics acostumen a ser un total de dos volums mensuals, se’ls emporten en préstec i es llegeixen a casa. Cadasetmanaesdedicaunafranjademitjahoraacomentarcol·lectivamentelque s’hallegit.ElsllibreselsproporcionagratuïtamentlaBiblioteca.  

CINEFÒRUMD’ANIME CINEFÒRUMD’ANIME La major part dels manga tenen la seva versió animada, i uncopfinalitzatunmangaesvisualitzaranalgunsepisodis al mes següent. Cada setmana es dedica una franja de mitjahoraperaveureunepisodiicomentar-loengrup.

BLOC BLOC http://mangaalabiblioteca.blogspot.com.es/ Peraferunseguimentextradelclub,desdelabibliotecas’ofereixunaplataforma virtualonhihauràinformacióextrasobrecadaunadelessèriesqueestreballenal clubiapareixennoticiesrelacionadesambelclubiambelmangaengeneral.


ADULTS El Club de Lectura Manga On-line està dirigit a un públic de 14 anysomés. Estàformatperadolescentsiadultsinteressatsenlalectura de còmic, on el manga esdevé una manifestació de l’art de la vinyetaambunagrantradicióivarietatdegèneresliteraris.   ACTIVITATSMENSUAL ACTIVITATSMENSUAL Només caldrà venir a la biblioteca un cop al mes per recollir els volums manga. Els títolsdelscòmicsseranescollitspelpersonaldelabiblioteca. La biblioteca s’encarregarà de proporcionar els exemplars gratuïtament als seus membres.  PLATAFORMESVIRTUALS PLATAFORMESVIRTUALS Elsmembresdelclubnoestrobenfísicament,sinóqueelseupuntd’encontreésla xarxamitjançantdiversesplataformes: •

Bloc:http://mangaalabiblioteca.blogspot.com.es/

Facebook:ClubdeLecturaMangaOn-line(BibliotecaMunicipalLesVoltes)

GrupdeFacebook:MembresdelClubdeLecturaMangaOn-line

 SEGUIMENTDELCLUB SEGUIMENTDELCLUB •

Uncopiniciadaunasèrieespresentaràl’argumentis’oferiràinformació bàsicad’interèsmitjançantlesplataformesvirtuals.

Els membres tenen l’oportunitat de transmetre opinions, dubtes... mitjançantelGrupdeFacebook.

El temps a dedicar a cada sèrie dependrà de l’extensió del manga, i el calendari localitzat al blocpermetràunguiatgetemporal.

Un cop per setmana el personal de la biblioteca proposarà algunes preguntes per aprofundir sobre algunes temes concrets del manga i/o de laculturajaponesa.


Document elaborat: Febrer 2013

BibliotecaMunicipalLesVoltes BibliotecaMunicipalLesVoltes C/Nou,1-9 08620SantVicençdelsHorts Tel936560663 lesvoltes@svh.cat http://biblioteca.santvidigital.cat/ http://biblioteca.santvidigital.cat/ http://bibliotecalesvoltes.blogspot.com/ http://bibliotecalesvoltes.blogspot.com/ Horari Horari Dedillunsadivendres,de15.30a20.30h Dimecresidissabtes,de10a13h 

Horarid’estiu Horarid’estiu Dedillunsadijous,de16a21h Divendres,de16a20.30h Dimecres,de10a13h

CLUBS MANGA  

Club de lectura manga infantil Club de lectura manga per a adults

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you