Page 1

M

odern Trade

Young Business Owner

เหตุที่ทาให้คน 90 เปอร์เซ็นต์ ต้องประสบกับความล้มเหลว

Design by Poj Niramittanon

Business Support unlimited by Business School สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

สถาบัน คาร์เนกี้ อินสติติวท์ ออฟ เทคโนโลยี ได้วิเคราะห์ จากข้อมูลที่ได้รับมาจากบุคคลต่างๆ มากกว่า 15,000 คน และ ได้พบข้อสรุปว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ของความสาเร็จที่เขาเหล่านั้นได้ รับมา ขึน้ อยูก่ ับ การที่ได้รบั การอบรม ให้รู้จกั กับเทคนิคต่างๆ อีก 85 เปอร์เซ็นต์ ของความสาเร็จที่ได้รับมา ขึน้ อยูก่ ับปัจจัย ทางด้านบุคลิกภาพ และกับความสามารถ ในการที่จะปรับตนเอง ให้กับบุคคลอืน่ เมื่อสถาบัน โวเคชั่น ไกดั๊นซ์ แห่ง มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ได้ทาการวิเคราะห์จาก ผู้ชายและ ผู้หญิง จานวนนับพันคน ที่ถกู ไล่ออกจากงานเขาได้พบว่า การที่คนเหล่านัน้ ต้องสูญเสีย งานที่ตนทาอยู่ไป สาเหตุสาคัญประการหนึ่ง เนื่องมาจากการที่ ไม่มีความสามารถที่จะทาใน หน้าทีน่ ั้นๆ ได้ และกับอีกสาเหตุ ก็เนื่องมาจากความล้มเหลว เพราะไม่ สามารถปรับตัวให้เข้า กับผู้อนื่ ได้


ความสาเร็จและความสุขนั้นมาจากไหน.... ขอให้เรากวาดสายตามองไปรอบๆตัวเรา และจงถามตัวเอง ว่า บุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จ ที่เรารู้จักนั้น ส่วนมากเพราะ เนื่องมาจากที่เขามีความปรีชาสามารถ มีความเชี่ยวชาญใน การทางานเช่นนัน้ หรือ?หรือว่า บุคคลทีม่ ีความสุขอย่างยิ่ง สามารถจะหาความสุขให้กับตนเองในทุกรูปแบบนั้น เนื่องมา จากเขามีความฉลาดเฉลียว ยิง่ กว่าบางคนที่เรารู้จัก เช่นนัน้ หรือ?

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ในรายงานของ ดร. อัลเบิรต์ เอ็ดเวิร์ด วิกกัม ได้กล่าวไว้วา่ .....“ในจานวนบุคคลที่ต้องถูก ไล่ออกจากงานจานวน 4,000 คน (ต่อ 1 ปี) มีเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ หรือ 400 คนเท่านั้น ที่ ต้องสูญเสียงานของตนไป เนื่องจาก ไม่มีความสามารถที่จะทางานนัน้ ๆ อีก 90 เปอร์เซ็นต์ หรือ 3,600 คน ต้องเสียงานเพราะว่า เขาไม่สามารถ จะพัฒนาบุคลิกภาพของตน ในการที่จะ ปรับตัวเอง ให้เข้ากับบุคคลอืน่ ได้อย่างประสบความสาเร็จ”


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ถ้าเราจะหยุด และใช้ความคิดในเรื่องนีส้ ักชั่วนาที มันก็มีโอกาส ที่เราจะกล่าวได้ว่า....บุคคลผู้ ที่ประสบความสาเร็จ และประสบความสุขอย่างมากมายในชีวิตเหล่านั้น คือบุคคลที่มี “วิธกี าร” ในการที่จะปรับตัวเอง ให้เข้ากับคนอืน่ ๆ ได้อย่างดีนนั่ เอง

เป้าหมายที่ชัดเจน กับความพยายามที่ไม่ย่อท้อ พอเพียง....สาหรับความสาเร็จจริงหรือ? เพียงความคิดที่ถูกต้อง และการกระทาทีถ่ ูกต้อง เป้าหมายที่ชดั เจน กับความพยายามที่ไม่ย่อท้อ.... เพียงพอที่จะทาให้เราประสบความสุข และความสาเร็จได้จริงหรือ? ทัง้ ๆ ที่ไม่ว่าจะแนวคิดทีถ่ ูกทาง การ กระทาทีม่ ุ่งสู่เป้าหมายแบบไม่มีไขว้เขวแล้ว ยังจะมีปัจจัยอะไรอีก ทีม่ ี ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน วันนี้เราลองมาดูเคล็ดลับอันนี้ ว่ามันจะมีอทิ ธิพลตามที่ว่าจริงไหม


เราต้องการทั้งกาลังใจ รวมทัง้ มิตรภาพจากคนอืน่ เราต้องการการยอมรับ และการที่คนอื่น ได้ตระหนักในความสาคัญของเราด้วย นักธุรกิจย่อมหวัง การตกลงทางธุรกิจจากคนอืน่ สามีหรือภรรยา ย่อมหวังที่จะได้รับความรักและความเข้าใจ จากกันและกัน ผู้เป็น พ่อ-แม่ ย่อมหวังที่จะเห็นลูกของตน เป็นเด็กว่านอนสอนง่าย และมีอนาคตยาวไกล เด็กๆ เอง ก็ต้องการความรัก ความอบอุ่น และความมัน่ ใจจากพ่อ-แม่ หรือผู้ใหญ่ เซลล์แมน หรือพนักงานขาย ก็ยอ่ มจะต้องการเห็นลูกค้าเซ็นชื่อลงในใบสั่งซื้อ คนที่เป็นเจ้านาย ก็ย่อมหวังที่จะได้รับความจงรักภักดี การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ของพนักงาน และพนักงานเอง ก็ต้องการที่จะได้รับความไว้ใจ ให้เจ้านายได้เห็นในความตั้งใจดีของตน และในความสามารถของเขาที่จะทาลงในงานทุกชิ้น

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

นี่ผมว่า...ก่อนอื่นขอให้เรามาทาความเข้าใจอย่างสุจริตใจกันก่อนว่า... คนเราทุก คนนั้นต่างก็หวังอะไรต่อมิอะไรจากคนอืน่ ด้วยกันทั้งสิ้น เพราะมนุษย์เราต่างก็เป็น สัตว์สังคม ที่ยงั ต้องการดารงไว้ซึ่งความมี “ตัวตน” ไม่ว่าจะในทางใดทางหนึ่ง


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

คนธรรมดาทุกๆ คนนั้น ต่างก็ต้องการที่จะได้รับความสาเร็จ และประสบความสุขในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แล้วเราเคยคิดกันบ้างไหมว่า.. คนอืน่ ๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรานั้น มี ส่วนอย่างสาคัญ ไม่ว่าจะในเรื่องของความสาเร็จ หรือเรื่องของ ความสุขที่เราได้รับอยูน่ นั่ ก็คือความเป็นจริงทีว่ ่า ความสาเร็จส่วนใหญ่ ของคนเรานั้น ขึ้นอยู่กบั การติดต่อเกี่ยวข้องกับคนอืน่ ๆ รอบตัวเรา แทบทัง้ สิ้น และไม่ว่าความสุขทัง้ หลาย ในชีวิตของคนเรานั้น จะได้มาด้วย วิธีใด ขอจงยั้งคิดสักนิดว่า ความสุขส่วนใหญ่ที่คณ ุ ได้รบั มานัน้ ขึ้นอยู่ กับแต่ละสภาพของความสัมพันธ์ ทีค่ ณ ุ มีต่อผู้อนื่ ไม่มมี นุษย์ปุถุชนคนไหน ทีม่ คี วามรู้สึกพอใจในตนเอง คนเราแต่ละคนนัน้ ล้วนมีความต้องการ ในสิ่งที่ผู้อนื่ จะหยิบยื่นให้ได้ และเราเองก็ไม่มีในสิ่งที่ผู้อนื่ ต้องการเช่นกัน ดังนั้นในการที่เรา เกี่ยวข้องกับผู้อื่น จึงตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความต้องการทั้งนัน้


1. เราสามารถจะได้มา ในสิง่ ที่พึงประสงค์จากบุคคลอืน่ ด้วยการ ใช้กาลัง ใช้วิธีข่มขู่ หรือด้วยการใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆนาๆ ที่เหนือกว่า เขา แม้ว่ามันจะเป็นสิง่ ที่เป็นธรรมดามาก ทีม่ ีเรื่องของอาชญากรรม เข้ามาข้องเกี่ยวอยู่ในพื้นฐานข้อนี้ แต่กม็ ีคนอยู่จานวนมาก ชอบที่จะ ใช้วิธีการดังกล่าว เพราะเห็นว่ามันเป็นหนทางทีง่ ่ายที่สุด ที่จะได้มาใน สิ่งที่พึงประสงค์จากบุคคลอื่น 2. เราอาจจะสร้างความสัมพันธ์ขึ้นในลักษณะของขอทาน ขอให้ผู้อื่นให้ในสิ่งที่เราต้องการ บุคคลที่สร้างความสัมพันธ์โดยลักษณะวิธนี ี้ มักจะใช้คาพูดในทานองที่ว่า “ผมขอรับรองว่า... จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ของผมเอง หรือทาให้คณ ุ ต้องประสบปัญหาความยุ่งยาก แต่อย่าง ใดทั้งสิน้ ขอแต่เพียงให้คุณดีกบั ผมเท่านัน้ ก็พอแล้ว”

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

มีวิธีการขั้นพื้นฐานอยู่เพียง 3 วิธี สาหรับการติดต่อที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบๆ ตัวเรา


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

3. เราอาจสร้างมนุษย์สัมพันธ์ขนึ้ ด้วยการแลกเปลีย่ น อย่างยุติธรรม ด้วยความพอใจทั้ง 2 ฝ่าย คือ.... มีทงั้ การให้ และการรับ เราทาให้มนุษย์สัมพันธ์ดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นในรูปของธุรกิจ เพื่อที่จะให้ได้ในสิง่ ทีบ่ คุ คลอืน่ มี ความต้องการ หรือมีความจาเป็นที่ต้องได้รับ และไม่ว่า จะด้วยวิธีใดก็ตามที เขาเองก็จะต้องตอบแทนในสิ่งที่ เราต้องการจากเขาด้วย ดังนัน้ .....เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราจะมิได้พบเห็นวิธีการอย่างเช่น 2 วิธแี รก ในบทเรียนต่างๆ ใน หลักสูตรนีแ้ น่นอน แต่เราจะมาเรียนรู้เจาะลึกในสิ่งที่ได้รับการรับรองแล้ว ด้วยการที่.....


เพียงเกริ่นนา กับหลักการที่กล่าวมานี้ ผมว่า...คุณคงจะมองเห็น อะไรบางอย่าง ที่จะทาให้คณ ุ ก้าวสู่ความสุข และความสาเร็จได้ อย่างไม่ยากเย็นอะไร ทัง้ หมดนีก้ ็ขึ้นอยูก่ ับคุณ เมื่อรู้แล้ว...... พร้อมที่จะเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงหรือไม่....

Business School สนใจการอบรมเพิ่มเติมติดต่อผู้ที่ส่ง อีเมล์นี้ให้กับคุณ ฟรี! ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ

Noppadol Muangmer Tel : 081-902-9879 หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

“เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการ ด้วยการให้ในสิง่ ทีผ่ ู้อื่นต้องการ เป็นการตอบแทน” ขณะนี้.... เราต้องมองเห็นแล้วว่า มันมีสิ่งต่างๆ มากมายหลายประการเหลือเกิน ทีบ่ คุ คล อื่นมีความต้องการอยู่ เพราะฉะนั้น ถ้าเราสามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เขาก็จะนาความสุข และความสาเร็จ มามอบให้กบั เราได้ บางที เราอาจจะไม่เคยตระหนักเลยก็ได้ว่า...เราคือเจ้าของ ในสรรพสิ่งอันมีค่า ที่บคุ คลอืน่ มีความกระหายใคร่จะได้


M

odern Trade

Young Business Owner

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Secret For Success No.9  

เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you