Page 1

M

odern Trade

Young Business Owner

Young Business Owner หัวใจนักประกอบการรุ่นใหม่

Design by Poj Niramittanon

Business Support unlimited by Business School สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

คุณรู้ไหมว่า ในแต่ละปีคนที่เสียภาษีระดับต้นๆของเมืองไทยเขามีอาชีพ อะไร ในที่นี้เราไม่รวมเจ้าของธุรกิจนะ 8 ใน10 คน มักจะมีอาชีพเป็น นักขาย ถ้าความจริงเป็นอย่างนีแ้ ล้วคุณจะเลือกอะไร? แล้วการเป็นเจ้าของกิจการ กับการเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายหละ ต่างกันอย่างไร? ทัง้ 2 อย่างนี้ฟังดูเผินๆ ก็น่าจะแตกต่าง แต่ผู้คน ส่วนใหญ่พอได้ยินคาว่าธุรกิจเครือข่าย เป็นต้องเมินหน้าหนี ไม่อยาก ได้ยินแม้กระทัง่ คานี้ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวในวันนี้ ก่อนอืน่ ผมขอแทรกประวัติส่วนตัว ผม ให้คณ ุ ฟังสักนิดก่อน ทั้งนี้เป็นเพราะ มันเป็นแรงบันดาลใจทีท่ าให้ ผมศึกษาเรื่องนี้มาเกือบตลอดชีวิต และเขียนเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาให้ คุณได้อ่าน มันได้ตกผลึกจากประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มา จาก ตนเอง และผู้อื่น ที่เริ่มต้นจาก 2 มือเปล่าได้อย่างไร


โชคดีที่ผมเป็นคนขยัน เลยสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมชื่อดังในขณะนัน้ ได้ เริ่มเป็นวัยรุน่ นิดๆแล้ว ก็เลยมีความฝัน ฝันอยากเป็นสถาปนิก ฝันอยากเป็นนักเดินเรือพาณิชย์ แต่ก็ไม่ เคยได้เลยกับความฝันเพราะความจริงเราต้องหาเงินให้ได้มากๆ เมื่อเราเรียนจบเพื่อช่วยพ่อกับ แม่ ในช่วงจบชั้นมัธยมต้นนัน่ เอง ทางบ้านก็เริ่มมีปัญหาทางการเงินเนื่องจากคุณพ่อป่วยจน แทบจะทางานไม่ได้เลย แม่เป็นแม่บ้านไม่มีรายได้จากทางไหนเลย เราอดมื้อกินมื้อข้าวสารจะ กรอกหม้อยังจะไม่มีเลย ผมจาได้ว่าแม่มีเงินให้ไปซื้อข้าวสารครั้งละ 1 กิโลกรัม พวกเรามีกัน ทั้งหมด 6 คน ที่จะต้องกินแบบประหยัดเพื่อประทังความหิว กับข้าวหรือ ก็มีน้าปลาบ้าง

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ผมเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน แต่ก็ยังมีโอกาสได้เรียนหนังสือกับเขาบ้าง เนื่องจากความจนมันเลยทาให้ผมมีความทะเยอทะยานสูง ชีวติ ผมตอนเด็กๆ ก็มีสภาพไม่ แตกต่างจากเด็กข้างถนนธรรมดาๆ คนหนึ่ง ผมมีอาชีพเสริมโดยการเก็บ...... เศษเหล็ก เศษ กระดาษ พลาสติก ตามข้างถนนมาขายหลังเลิกเรียน ต้องแอบทานะเพราะกลัวพ่อ-แม่รู้ นั่นมัน เป็นเพราะ เราอยากได้ของเล่นเหมือนเด็กทัว่ ๆ ไปที่เขามีกนั พ่อกับแม่มีเงินให้เราพอแค่ค่าข้าว กับค่าขนมนิดหน่อย เนื่องจากเรามีพี่น้องหลายคน แต่อาชีพเสริมทีผ่ มทาตั้งแต่เด็กบางครัง้ มัน ยังพอเอามาจุนเจือครอบครัวได้บ้าง เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

กากหมูบ้าง สมัยก่อนยังไม่มีนามั ้ นพืช เขาใช้มันหมูมา เจียวเอาน้ามัน จะเอาเงินที่ไหนเรียนต่อ แล้วอาชีพที่เรา ฝันไว้หละ...ผมกลับมานัง่ ทบทวนตัดสินใจกับอนาคตของ ตนเอง ระหว่างความฝันกับอนาคต จึงตัดสินใจสอบเข้า เรียนต่อที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า................ พระนครเหนือ ในระดับ ปวช. ถึงปริญญาตรี เพราะที่นมี่ ีภาคค่ายังพอจะมีโอกาสเรียนจนจบได้ แล้วจบออกมาแล้วยังมีโอกาสหาเงินได้อีกมากมายในฐานะวิศวกร ในระหว่างที่เรียนไปทางานไป มันช่างเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยเอาการ นั่งรถเมล์วันละ 3 ต่อ ใช้เวลาไป-กลับเกือบ 4 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่เป็นวัยรุน่ เต็มตัวของผมจึงหายไป ชีวิตผมช่วงนีม้ ีแต่งานกับเรียน ในระหว่างทีผ่ ม ฝึกงานอยูท่ บี่ ริษทั แห่งหนึ่งผมก็ได้ค้นพบว่า สิง่ ทีผ่ มคิดว่าการเป็นวิศวกร จะมีรายได้สงู รอง จากหมอนัน้ ผิดเสียแล้ว นักขายต่างหาก คุณเชื่อไหมวิศวกรเรียนก็ยากกว่าพาณิชย์ จบก็ยาก กว่า สอบเข้าก็ยากกว่า ทาไมเซลล์แมนหรือพนักงานขายทีบ่ ริษัทที่ผมทางานมีรถขับ แล้วยังมี รายได้มากกว่าวิศวกรรุน่ พี่ๆที่ทางานอยู่ก่อนอีก ทางานก็สบายกว่า นีม่ ันอะไรกัน ผมคิดผิด หรือเปล่า ผมเฝ้าคิดมาตลอดเวลาในช่วงนัน้ ประมาณซัก 2 ปี เห็นจะได้


แต่หนทางมันก็ไม่ได้ราบรืน่ อย่างที่คิด ผมจะไปขายอะไร? แล้วผมจะไปขายอย่างไร? โชคดีที่ผมขอย้ายจากฝ่ายวิศวกรรมมาฝ่ายขายของบริษัทที่ผมทางานอยู่ได้ เลยทาให้ ผมไม่ต้องไปหาที่ทางานใหม่ ผมได้เริ่มต้นจากสิ่งที่เคยรูม้ าแล้วและออกไปทางานขาย 6 เดือน ทีผ่ มมาอยู่ฝ่ายขาย ผมขายอะไรไม่ได้เลย ทาไมคนอืน่ ขายได้ ผมคิดผิดอีกหรือ เปล่านะหรือว่าผมจะหลงทางอีกแล้ว ผมพยายามหาคาตอบอยูอ่ ีกนานพอควร เพื่อน ผมในรุ่นเดียวกันก็เรียนกันจบหมดแล้ว ไปเป็นวิศวกรตามโรงงานทีม่ ีเงินเดือนสูงๆ ผมเริ่มมีความคิดผุดขึน้ มาในสมองอีกครัง้ ว่า “ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการขาย”

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

คุณเชื่อไหมผมตัดสินใจไม่เรียนต่อระดับปริญญาตรี ทั้งๆที่อีก 2 ปี ก็จะจบ จะได้เป็นวิศวกร ตามที่หวัง ผมเลือกที่จะออกมาทางานหาประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมสักพักหนึง่ ว่ามันจะ เป็นเหมือนตอนที่ฝกึ งานไหม ระหว่างอาชีพวิศวกร........กับนักขาย ผมต้องการเป็นอะไรกันแน่ แล้วผมก็ทดลองทาตามที่อยากจะรู้อีกครัง้ ผมใช้เวลาอีก 1ปี กว่าๆ กับงานด้านวิศวกรรม ภาพมันก็ออกมาเหมือนเดิมเหมือนจะตอกย้าความคิดที่ต้องการได้รับคาตอบมาตลอด 3-4 ปี ที่ผ่านมาว่า ระหว่างวิศวกรกับพนักงานขาย อะไร? คือคาตอบ ทีส่ ุดก็ได้รบั คาตอบว่า อาชีพที่ จะทาให้ผมประสบความสาเร็จได้ในชีวิตก็คือ.........“งานขายเท่านั้น”


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ผมพยายามหาหนังสือทุกเล่ม ที่เขียนเกีย่ วกับการขายมาอ่าน เข้าฟังเข้า อบรมที่เกี่ยวกับการขาย ทุกคอร์ส เท่าที่จะหาได้ในตอนนั้น ผมเรียนรู้ลอง ผิดลองถูกอยูน่ าน จนเกือบจะเลิกล้มเสียก็หลายครั้ง แล้วผมก็ขายได้ เกือบหนึ่งปีเต็มๆ ทีผ่ มต้องทนอยู่กับคาปฏิเสธ หารายชื่อลูกค้าไม่ได้ วันๆ ไม่รู้จะไปไหน นัง่ ตามร้านกาแฟบ้าง เหมือนคนเลื่อนลอย ผมพยายามค้นหา วิธีต่างๆ จนกว่าจะขายได้ คุณรูไ้ หม..... ณ. จุดนี้สภาพมันก็ไม่ต่างอะไรจาก การเข้ามาทาธุรกิจเครือข่ายหรอก ผมจะหาลูกค้าจากไหน ถ้าไม่มีลูกค้า โทรเข้ามาที่บริษทั เพื่อแสดงความสนใจในสินค้า ถ้าบริษทั ทีผ่ มทางานอยู่ไม่ ลงโฆษณา ไม่มกี ารทาโปรโมชัน่ แล้วผูม้ ุ่งหวังหรือลูกค้าอยู่ไหน แต่ที่ผม ผ่านมันมาได้ก็เพราะการจัดการที่ดีของบริษัท ในการช่วยส่งเสริมการขาย รวมทัง้ แผนการตลาดที่มีนกั การการตลาดจัดการไว้เป็นอย่างดี ผมผ่านมันมาได้ในที่สดุ ความคิด ทางการขายหลักการต่างยังวนเวียนอยู่ในสมองไม่รู้จบ และแล้วสิ่งเร้าใหม่ๆ ในความคิดก็ เกิดขึ้นอีกจนได้ “เปิดบริษทั เป็นของตัวเอง เป็นเจ้าของกิจการ”


บ้านของพ่อกับแม่.....บ้านของเรา เหลือแต่ความฝันที่ว่างเปล่า...หมดตัวครับ...แล้วจะทาอย่างไร ต่อไปดีคณ ุ ช่วยบอกผมด้วย ผมหมดแรง...ผมหมดเงิน...ผมหมดหวัง... ท้อแท้แม้แต่จะคิดที่จะ ทาอะไรต่อ ปล่อยให้เวลาผ่านไป วันแล้ววันเล่า กับบะหมี่สาเร็จรูปซองแล้วซองเล่า อนิจจา... เส้นทางของ ”เจ้าของกิจการส่วนตัว” แล้วความโชคร้ายมันก็ไม่ได้อยูก่ ับเราตลอดไปหรอก พี่ชายของผมแนะนาให้ผมไปอบรมอะไรก็ไม่รู้ ผมไม่สนหรอก เงินจะกินข้าวยังไม่มีเลย

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

เก็บเงินมาตั้งนานคิดจะซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่ เอาอย่างไรดีหนอ? เงินเก็บแสนกว่าบาทจะทาอะไรได้ แต่ถ้าซื้อ Town house เล็กๆ 2 ชั้น ก็พอจะได้ ยิง่ คิดก็ยงิ่ ฟุ้งซ่านจะเอาอย่างไรดีนะ แล้ว ความคิดมันก็เริม่ ก่อตัวขึน้ ใหม่ เมื่อผมมีแนวร่วมเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือมาด้วยกัน ตั้งแต่ชั้น มัธยมต้นมีความคิดว่า เราต้องระดมทุนมาเพื่อต่อยอดในการทาธุรกิจ และแล้ว....ความคิดก็ก่อ ตัวเป็นความจริง เราระดมทุน ได้ผู้ร่วมลงทุนกับเราเป็นจานวนเงิน “หนึ่งล้านบาท” คุณลองคิด ดูเงินจานวนไม่น้อยเลยนะกับการเริ่มต้นธุรกิจ ถ้าผมจาไม่ผดิ ตอนนัน้ ผมอายุประมาณ 25 ปี ถ้าเทียบปี พ.ศ. ก็น่าจะประมาณ พ.ศ. 2532 ตั้ง 20 กว่าปีมาแล้ว เราเริ่มต้นทากิจการของเราด้วยความมุ่งมั่น หาหนทางต่างๆ รวมทั้งช่องทางการตลาด ทั้งหลาย แต่ทั้งนี้เรามีแต่ใจที่เต็มร้อยกับประสบการณ์มีเพียงน้อยนิด ผลจะเป็นอย่างไร ผมว่า คุณก็น่าจะมีคาตอบอยู่ในใจแล้วนะ ....เจ๊งไม่เป็นท่า....


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ต้องไปอบรมที่โรงแรม ค่าสมัครตั้ง 3,000 บาท ผมไม่มีเงิน ในที่สดุ ก็ไปอบรมเพราะเขาออก เงินให้ หลังจากอบรมเสร็จผมก็รู้ว่า นัน่ คือก้าวแรกของธุรกิจเครือข่ายของผม

ผมทาธุรกิจนี้ดว้ ยความคิดทีว่ ่ามันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว ผมเหลือแต่ตัวเปล่าๆ กับจิต วิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ ผมศึกษาทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่น ลงมือทาตามที่ผู้บรรยายสอน ไม่มี ระบบ ไม่มีผนู้ า ไม่มกี ารเลียนแบบทาซ้า “มีแต่พลังที่ออกมาจากจิตใต้สานึก และจิตวิญญาณ ล้วนๆ” เพราะตอนนัน้ มันเป็นเรือ่ งใหม่มากสาหรับธุรกิจเครือข่าย ผมใช้เวลา 5 เดือน กับงานนีม้ ันทาให้ผมมีรายได้หลักแสน รวมมีรายได้ล้านกว่าบาทภายใน หนึ่งปี มันเป็นความโชคดีอีกหรือเปล่านี่ ใช้เวลา 3-4 ปี กับการค้นหาคาตอบระหว่างวิศวกร กับนักขาย ใช้เวลา 1 ปี กับกับการเป็นเจ้าของกิจการ และใช้เวลา 1 ปี กับธุรกิจเครือข่าย อะไรคือคาตอบที่แท้จริงกันแน่ เพียงในระยะเวลา 1 ปี งานใหม่ของผมก็ทารายได้ให้ผมแตะ 1 ล้านบาท ได้อย่างสวยงาม แต่แล้วความคิดที่จะเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ก็...ผุดขึน้ มาอีกจน ได้ มันช่างเย้ายวนความรู้สึกอะไรผมเช่นนี้ แนวร่วมเก่าๆเริ่มเข้ามาเยือน ความรืน่ รมย์หรือ ความเจ็บปวด


ผมกลับไปทางานประจาอีกครั้ง เนื่องจากธุรกิจเครือข่ายที่ ผมเคยทายอดมันตกลงเรื่อยๆ เนื่องจากสินค้ามันไม่มีการ ใช้ซ้าหรือซื้อซ้า เพราะมันคือ ทีน่ อนแม่เหล็กทีม่ ีอายุการใช้ งาน 10 ปี แล้วผมจะไปขายใครเล่า อวสานงานขายอีกแล้ว หรือ ผมกลับไปช่วยพี่ชายทางานที่โรงงานของเขา คิดว่าจะ ไม่ดิ้นรนอะไรอีกแล้ว อยู่ได้ไปเรื่อยๆ เพราะบ้านก็มีแล้ว รถยนต์กม็ ีแล้ว เก็บเงินไปเรื่อยๆ ก็อยู่ได้จนแก่ตาย

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ไม่เข็ดหรอกครับ แต่คราวนี้ผมเริ่มมีสติมากขึน้ คราวที่แล้วแสนกว่าๆ คราวนี้ซักใกล้ๆครึง่ ล้านก็น่าจะพอนะ คิดทบทวนอยูห่ ลายวัน ตัดสินใจด้วยความรอบครอบ ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี ประสบการณ์เพื่อนเราก็มีมากขึน้ ตกลงผมเริ่มธุรกิจส่วนตัวอีกครั้ง ทีแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมี ปัญหาอะไร ดูเหมือนมันจะไปได้ดี ตอนนัน้ ประมาณปี พ.ศ.2535 เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ โครงการบ้านจัดสรรที่ผมหุน้ กับเพื่อน ลงโฆษณาวันนัน้ พอดีแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึน้ อีกจน ได้ คุณคิดว่า จะเป็นอย่างไรต่อไปกับการเริ่มธุรกิจส่วนตัวอีกครั้ง ล้มเหลวเหมือนเดิม ถึงตรง นี้ คุณจะทาเหมือนผมหรือเปล่านะ ไม่เข็ดซักที ไม่บ้าก็น่าจะเพี้ยน หรือไม่กส็ ติแตกไปแล้ว


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น มันเป็นวันที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของผมวัน หนึ่งก็ว่าได้ ผมถูกบีบให้ออกจากงาน เนื่องจากภาวะฟองสบูแ่ ตกเมื่อปี พ.ศ. 2540 พี่ชายผมแท้ๆ สายเลือดเดียวกัน คุณว่านีม่ นั คืออะไรกัน เพื่อปากท้องของครอบครัวเขา ผมไม่โกรธหรอกผมเข้าใจความรู้สึกของ เขา สวรรค์แกล้งหรือฟ้าลิขิต ถ้าผมผ่านไปไม่ได้ก็จบ ผมไม่รู้จะไปสมัคร งานที่ไหนอายุผมก็มากขึน้ สภาวะเศรษฐกิจล่มสลาย เงินเก็บเหลือแค่แสน กว่าบาท คานวณแล้วอยู่ได้แค่ 4 เดือน ภาระก็มีไม่รอดก็จบ ผมต้องสวม วิญญาณเจ้าของกิจการอีกครัง้ ทาทุกสิ่งทุกอย่างที่มคี นจ้าง พยายาม ขายของทุกอย่าทีม่ ีคนสนใจ ผมทาธุรกิจด้วยจิตใจจริงๆ ไม่มรี ถ ไม่มี เงินทุน ไม่มีลูกค้า มีแต่ความคิด กับตัวเอง ผมไม่มีทางเลือกอืน่ อีกแล้ว บางวันต้องเดินเป็นกิโลๆเพื่อไปพบลูกค้า บางวันก็ต้องอดมือ้ กินมื้อมีก็เพียงน้าเปล่าที่ช่วย ประทังความหิว ผมไม่มีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวกับตัวเองใดๆทั้งสิน้ รู้แต่เพียงว่า ถึงจะท้อบ้าง แต่ก็ห้ามถอยและต้องผ่านมันไปให้ได้ คืนวันอันแสนสาหัส มันผ่านไปด้วยความยากเข็น และ แล้วแสงราไรก็เกิดขึน้ ในถ้าจริงๆ ผมผ่านมันมาได้เพราะ “ความไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ”


กระแสเงินสดในเชิงธุรกิจทั่วๆไป ก็คือเงินที่ใช้ดาเนินการในแต่ละเดือนที่ต้องจ่ายออกไป ไม่ว่าจะ เป็นค่าการตลาด ค่าเช่าสานักงาน ค่าโทรศัพท์ เงินเดือนพนักงาน อื่นๆเป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่าย ต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีรายรับเข้ามาเพื่อที่จะจ่ายได้ มันก็สามารถทาให้เราอยู่ในธุรกิจได้นานขึน้ ซึ่งทางการเงินเรียกว่า Fix Cost ส่วนค่าใช้จ่ายทางด้านสินค้าหละ นั่นมันเป็นค่าใช้จ่ายที่จะสร้าง กาไรให้เราเป็นกอบเป็นกาต่างหาก หรือที่เรียกง่ายๆว่า Variable Cost ซึ่งกระแสเงินสดส่วน ใหญ่จะอยู่ที่ Fix Cost หรือค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายประจานั่นเอง กระแสเงินสดทางด้านธุรกิจที่คณ ุ จะต้องจ่ายออกไปในแต่ละเดือนนัน้ ก่อนทีค่ ณ ุ คิดจะจ่าย ออกไป คุณคิดหาวิธีสร้างกระแสเงินสดที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านีบ้ ้างไหมคุณคิดว่า คุณจะได้ผลตอบแทนจากธุรกิจ ที่คณ ุ ทามาจ่ายได้เพียงพอหรือในช่วงแรกๆ

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แล้วความจริงที่ว่านี้ มันจะทาประโยชน์อะไรให้กับคุณ มันจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสของคุณได้ อย่างไร? เอาหละคราวนี้ผมคงได้พูดถึงเรื่องกระแสเงินสด ที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของคุณอย่างไร เสียที ก่อนอืน่ ผมขออธิบายในส่วนของเจ้าของกิจการส่วนตัวก่อนก็แล้วกันว่า........ บทบาท ของกระแสเงินสดนัน้ มันมีความสาคัญเพียงใด


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

กิจการการค้าของผมเริ่มดีขนึ้ เรือ่ ยๆ ผมได้งานจากลูกค้ามากขึน้ จากการเจรจาต่อรอง ที่ผม ได้จากการขายที่ผมเคยทาเอาไว้กับลูกค้าเก่าๆ ปัจจุบนั ผมเริ่มทีจ่ ะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ผมพร้อมที่ จะเกษียณในเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า โดยที่ผมไม่ต้องทาอะไรแล้ว ถ้ามันไม่มวี ิกฤตการณ์ที่เกิน ความคาดฝันเกิดขึ้นอีก และแล้ว......แนวร่วมของผมในอดีตก็ผ่านเข้ามาอีกครั้งในปัจจุบนั คุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไป เขาเอาอะไรมาให้ผมอีกแล้ว เหมือนฝันกลางฤดูหนาวที่ตื่นขึน้ มาแล้วมีแต่ความอบอุน่ หรือฝันกลางฤดูร้อนที่ตื่นขึน้ มาแล้วพบแต่ความหนาวเหน็บ............ คุณอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า มันคืออะไรทาไมผมถึงเรียกมันเช่นนี้ผม พยายามหาคาตอบมาตลอดในเรื่องของเจ้าของกิจการว่า แท้ทจี่ ริง แล้วมันควรจะทาหรือไม่ทา 20 กว่าปีแล้ว ทีผ่ มผ่านมันมา ผมเรียนรู้ การเกิดและการดับของมัน ครั้งแล้วครั้งเล่า จากธุรกิจของผมหรือ ของเพื่อนๆ แล้ววันนี้ผมพบคาตอบแล้ว


ธุรกิจเครือข่าย หรือเจ้าของธุรกิจ เอาหละหลังจากทีผ่ มได้เล่าประวัติของตัวเองมาพอคร่าวๆ ในตอนนีผ้ มขอ พูดในฐานะ ทีผ่ มเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวบ้าง ก่อนทีผ่ มจะมาเป็นเจ้าของ กิจการได้นนั้ ผมก็ฝันเหมือนคนทัว่ ๆไป แล้วผมก็เริ่มทาตามความฝันของ ผม โดยขัน้ ตอนแรกเรียนรูห้ าช่องทางต่างๆ ที่จะทาธุรกิจ เก็บสะสมเงินทุน ที่ได้จากการทางานเป็นลูกจ้างมาหลายปี ระดมทุนก่อตั้งบริษัท หาสินค้าที่ จะมาขาย เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการทาตลาด รับสมัครพนักงานใน ตาแหน่งต่างๆ หาตาแหน่ง และช่องทางการจัดจาหน่าย และก็หาผู้มุ่งหวัง หรือลูกค้า

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ถ้าคุณโรเบิร์ต คิโยซากิ เขียนหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก” ก่อนเมื่อ 20 กว่าปีทแี่ ล้ว ผมคงไม่หลงทางขนาดนี้ แต่ถึงวันนีค้ ณ ุ โชคดีกว่าผมมาก นัก ทีม่ คี นเขียนหนังสือดีๆให้อา่ น ไม่ต้องหลงทางมาเกือบ 20 ปี เหมือนผม หรือไม่ก็ลองหาประสบการณ์ซกั 20 ปี เหมือนผมก็ได้นะ หรือจะสัก 10 ปี ดีหละ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

คุณรู้ไหมว่า.....ขั้นตอนทีย่ ากที่สดุ คืออะไร “การหาผู้มุ่งหวังหรือลูกค้านัน่ เอง” ใน ขั้นตอนนี้ ในธุรกิจเครือข่าย หรือเจ้าของธุรกิจไม่ได้แตกต่างกันเลย ผมขอย้า ต้องทาการตลาดหารายชื่อลูกค้า ต้องโทรนัดหมาย อยู่ดๆี ไม่ใช่ว่า ลูกค้าจะโทร มาขอซื้อสินค้าเอง เหมือน 7-11 ทีม่ ีคนเดินเข้าร้านมาซื้อสินค้าเอง คุณเห็นไหมครับว่าธุรกิจส่วนตัวกับธุรกิจเครือข่ายมันต่างกันตรงไหน มันต่างกัน ตรงเพียงแค่ว่า.........ธุรกิจส่วนตัว คุณคิดว่า.... คุณคือเจ้าของเพราะ คุณได้ใช้เงิน ของคุณสร้างมันขึ้นมา คุณรู้สกึ มีหน้ามีตาในวงสังคมของคุณ ที่คณ ุ มีกิจการเป็น ของตัวเองเพราะ คุณคือผู้ก่อตั้งเป็นเจ้าของ..........

“ตัวตน”.........ของคุณได้ถูกยกสูงขึ้นในสายตาคนทั่วๆ ไป ตามทีผ่ มเคยกล่าวมาแล้วในเรื่องของ ตัวตน ส่วนธุรกิจเครือข่ายคุณไม่ได้เป็นเจ้าของบริษทั คุณต้องมาสร้างระบบ คุณต้องมา ชักชวนคนรู้สึกเหมือนไปขอร้องให้เขามาทางานกับคุณ ตัวตนของคุณจึงถูกลดค่าลง คุณรู้สึก เช่นนี้ใช่ไหม นัน่ เป็นเพราะ....“คุณคิดไปเอง” ถ้ามองจากเหตุผลในด้านการทางาน ธุรกิจเครือข่าย กับเจ้าของกิจการไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลย จะต่างก็เพียง “ตัวตน” ทีค่ ณ ุ คิดไปเอง


เวลาที่คนจะแกล้งลิง เขาก็มกั จะเอากะปิไปทามือลิง เจ้าลิงเกลียดกะปิที่สุดในชีวิตของมัน มันก็เอามือมาสูดดมแล้วถูมือไปกับสิง่ ต่างๆ มันวนเวียนทาอยู่เช่นนั้นเพื่อพยายามจะเอากะปิ ออกจากมือ ยิง่ ดมก็ยงิ่ ถู ถูจนเลือดไหลท่วมมือ ถามว่า...........สิ่งทีท่ าให้ลิงบาดเจ็บจนเลือด ไหลคืออะไร? กะปิหรือความเกลียดกะปิในใจของลิง เจ้าลิงน้อยเองนัน่ แหละที่เอามือมาสูดดม กะปิ แล้วทาร้ายตัวเองจนบาดเจ็บ นั่นเป็นเพราะ.......ใจมันคิดไปเองว่า...มันเกลียดกะปิ เจ้าลิงน้อยมันไม่รวู้ ่า ตัวมันนัน่ เอง ที่หยิบกะปิมาสูดดม ตลอดเวลา แล้วความเกลียดกะปิในใจมัน ความอยากเอา กะปิออกจากมือของมันก็ทาร้ายตัวเองอย่างเจ็บปวด แต่ เราทุกคนก็เคยเป็นเหมือนเจ้าลิงน้อย ที่หยิบกะปิมาสูดดม ทาร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว ไม่เคยรู้ว่าใจเราเท่านั้นที่คิดไปเอง ถึงตอนนีผ้ มจะพูดถึงความได้เปรียบของธุรกิจเครือข่าย ที่มีเหนือกว่าเจ้าของกิจการของตัวเอง............................

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ผมจะหยิบยก เรื่องราวจากความคิดไปเองของจิตใจ ให้คุณฟังสักเรื่อง.......


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ถ้าบริษทั ทีค่ ณ ุ ก่อตั้งขึน้ มา หาลูกค้าไม่ได้หรือได้น้อย อะไร จะเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายประจาทุกๆเดือน เงินเดือน พนักงาน ค่าภาษี ค่าเช่าสานักงาน คุณคิดว่า ทุกเช้าที่คณ ุ ตื่นขึ้นมาล้างหน้าคุณหมดเงินไปเท่าไร? ที่ต้องจ่ายกับสิ่ง เหล่านี้ก่อนทีค่ ุณจะมีรายรับเข้ามา สาหรับธุรกิจเครือข่าย คุณต้องจ่ายอะไรบ้าง แล้วยอดขายหรือรายรับของบริษัท ของคุณหละ ถ้าต้องการมากขึ้น คุณต้องเพิ่มปริมาณ ลูกค้าหรือพนักงาน ค่าใช้จ่ายก็จะตามมา ส่วนธุรกิจ เครือข่ายนั้นมันจะค่อยๆเติบโตเป็นทวีคณ ู เมื่อคุณจัดการ กับระบบเครือข่ายได้ดี ถึงตอนนีค้ ณ ุ คิดว่าคุณต้องเสีย อะไรเพิ่มไหมกับธุรกิจเครือข่าย


ถ้าบริษทั ของคุณถูกลูกค้าเบี้ยวไม่จ่ายค่าสินค้า คุณต้องออกไปขายของอีกเท่าไร เพื่อจะ ชดเชยกับสิ่งทีส่ ูญเสีย หรือเกิดคู่แข่งที่ลดราคาเพื่อที่จะแย่งลูกค้าของคุณ คุณจะทาอย่างไร? หรืออย่างเช่นเกิดเหตุการณ์ฟองสบูแ่ ตกเมื่อปี พ.ศ.2540 ทีม่ ีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา ภัยธรรมชาติต่างๆที่หอบเอาธุรกิจของเขาเหล่านั้นลงทะเล ผมผ่านร้อนผ่านหนาวมากับเรื่อง แบบนี้จนนับไม่ถ้วน ผมเฝ้าหาทางออกมาตลอดเวลา แล้วธุรกิจเครือข่ายก็คือคาตอบทีผ่ ม อยากจะบอกคุณ ความเสี่ยงแทบจะเป็นศูนย์ จะมีก็เพียงแต่คณ ุ ต้องต่อสู้กับความรูส้ ึกที่คณ ุ คิดไปเองของคุณให้จงได้ วันนีผ้ มพบแล้ว

“เหมือนฝันกลางฤดูหนาว... ที่ตนื่ ขึ้นมาแล้ว... มีแต่ความอบอุน่ ” ที่จริงแล้วถ้าคุณมองดูให้ลึกซึง้ การทาธุรกิจเครือข่าย ก็เหมือน กับการสร้างธุรกิจที่เป็นของตัวเองเพราะ วิธีการคิดการทางาน ไม่ได้แตกต่างกันเลย จะต่างก็เพียง “ความรูส้ ึกที่คณ ุ คิดไปเอง” น่าเสียดายที่คนส่วนมากไม่รวู้ ่า....เขากาลังสร้างธุรกิจของเขาเอง

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ลองมาดูที่วิกฤตหรือความเสี่ยงบ้าง


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แล้วที่ผมเกริ่นนาในวันแรกๆว่าในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ผมจะขยายความในตอนนี้ ถึงแม้จะเข้า สู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในปีนี้คุณก็คงจะคิดว่า มันจะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างไร? แล้วที่ผมเคยบอกคุณว่า ในวิกฤติยังมีโอกาสอยู่เสมอ เกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจทีผ ่ มได้พบ เจอ เมื่อปี พ.ศ.2540 มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายอย่างไร ในใจคุณคงคิดว่า ก็ต่อเมื่อ เศรษฐกิจมันแย่ ใครที่ไหนจะมาบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านี้ ทั้งๆที่ราคามันไม่ได้ถูกเลย ก็อย่างทีผ่ ม เคยบอกแล้วว่า.... เมื่อเจอปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ “คนจนมีแต่จะจนลง ในขณะทีค่ นรวย ไม่ได้จนลง แต่เขาไม่ได้รวยขึ้นเท่านั้นเอง” แล้วนี่กค็ ือ.... กลุ่มที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณส่วนกลุม่ ที่จะทาการตลาดให้กับ คุณก็คือคนที่เขาจะแสวงหาโอกาสหรือรายได้เพิ่ม ถ้าเศรษฐกิจดีคนเหล่านี้ เขาสามารถหารายได้ จากค่าล่วงเวลากับงานที่เขาทา หรือเงินเดือนที่เขา ได้รับมันก็ดีตามเศรษฐกิจไปด้วย แต่พอเศรษฐกิจตกต่ารายได้เขาก็ลดลง ทั้งๆที่รายจ่ายมีแต่จะเพิ่มขึน้ คนในกลุ่มนีม้ ีจานวนอยู่ไม่น้อยเลยที่จะเดินเข้า สู่ธุรกิจนี้ นี่ยังไม่รวมถึงคนที่กาลังจะจบการศึกษา ออกมาอีกทีย่ ังไม่รวู้ ่าจะ หางานทาที่ไหนเพราะ องค์กรหรือบริษทั ต่างๆ ก็ไม่ได้รบั พนักงานเพิ่ม มีแต่ จะปลดพนักงานออกเสียด้วยซ้า


ผมจัดการกับกระแสเงินสดที่ใช้งบโฆษณาน้อยมาก หรือแทบจะไม่เสีย งบประมาณทางด้านนี้เลย ถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับการทาธุรกิจผ่านทาง อินเตอร์เน็ทของผม แต่คุณก็รจู้ ักผมในอินเตอร์เน็ท ทุกๆวันนีก้ ็ยังมีคนสนใจ ที่จะโทรมาคุยกับผมอยู่บ่อยๆ มาขอคาแนะนาในการทาธุรกิจ มาคุยกับผมใน เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ บางคนก็ขอสมัครเข้าร่วมทาธุรกิจกับผม ทั้งๆ ที่ผมไม่ ต้องเอ่ยปากชวนเลยสักคา เขายังไม่รู้เสียด้วยซ้าว่าสินค้า หรือแผนการจ่าย ผลตอบแทนเป็นอย่างไร แล้วคุณหละอยากทางานของคุณแบบไหน

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

คุณคงพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่า ในวิกฤติมีโอกาสได้อย่างไรกับสิง่ ที่ผมพูด บาง ทีมนั อาจจะเป็นช่วงทีท่ ้าทายที่สดุ ก็ได้ ที่จะทาให้คณ ุ ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค ทั้งหลาย ในเมื่อโอกาสทีผ่ มว่านีม้ ันกาลังจะเข้ามา คุณเท่านั้นแหละที่จะทาการโป รโมทตัวคุณ และธุรกิจของคุณ ให้เขาเหล่านัน้ รู้จักคุณได้อย่างไร เพราะธุรกิจ เครือข่ายคือ.........ธุรกิจของการตลาดคุณจึงต้องคิด และทามันอย่างที่นกั การ ตลาดมืออาชีพเขาทากัน


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

นอกจากสิ่งต่างๆ เหล่านีแ้ ล้ว คุณจะได้คน้ พบความมหัศจรรย์ในตัวคุณกับสังคมใหม่ๆ หลากหลายอาชีพและความรู้สึก มารวมกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึง่ กันและกัน ธุรกิจเครือข่ายจะ เป็นกุญแจดอกหนึ่ง ที่จะเปิดประตูสู่สัมพันธภาพจากคนมามายมุ่งเน้นที่จะก้าวไปสู่ความสาเร็จ ในชีวิตที่หลากหลายมุมมอง ผมไม่ได้เก่งไปกว่าคุณ ผมไม่ได้มีอะไรที่เหนือกว่าคุณเลยสักนิด แต่สิ่งที่ผมสามารถทาได้ เช่นนี้เป็นเพราะ ผมแค่มีเพียงแนวความคิดที่แตกต่างจากสิ่งที่ Business School เก่าๆ ของผม สอนเท่านัน้ เอง ผมเชื่อว่าถ้าคุณรู้เหมือนในสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ คุณก็สามารถทามันได้ไม่ต่าง อะไรจากผมหรอก บางครัง้ คุณอาจจะทามันได้ดกี ว่าผมเสียอีก ถ้าคุณเข้าใจว่าการทาธุรกิจเครือข่าย คือการสร้างธุรกิจ ของคุณเอง คุณคือเจ้าของธุรกิจ คุณก็จะรูว้ ่าสิ่งที่คณ ุ ต้องทา สิ่งที่คณ ุ ต้องเรียนรูน้ นั้ มันมีอะไรบ้าง แล้วคุณก็ยัง รู้อีกด้วยว่า จะต้องทามันอย่างไรต่อไป เมื่อมันมีปัญหา หรืออุปสรรคใดๆ เกิดขึน้


ชีวิตเรา เราเป็นผู้ลิขิต ชะตากรรมนั่นหรือ เป็นเพียงเครื่องลองใจที่จะทาให้เราก้าวผ่านอุปสรรคทัง้ หลายทั้งปวง ถ้าเราเชื่อในชะตากรรม เราก็จะติดบ่วงแห่ง...“ยถากรรม”

Business School สนใจการอบรมเพิ่มเติมติดต่อผู้ที่ส่ง อีเมล์นี้ให้กับคุณ ฟรี! ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ

Noppadol Muangmer Tel : 081-902-9879 หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ถ้าคุณพร้อมก้าวเข้าสู่ Business online อย่างแท้จริง ไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็น อย่างไร ฝันคุณจะไปไกลแค่ไหนทุกสิง่ ทุกอย่างมันขึน้ อยู่กบั ตัวคุณ ที่พร้อมจะก้าว เข้าสู่โลกธุรกิจอย่างแท้จริงหรือเปล่าเท่านั้นเอง ผมอยากจะฝากข้อความทิ้งท้ายสาหรับหลักสูตรนี้ ในสิง่ ทีผ่ มจดจาและพึงระลึกอยู่ เสมอกับคาสอนของพระพุธองค์นนั้ ก็คือ.........


M

odern Trade

Young Business Owner

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Secret For Success No.7  

เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you