Page 1

M

odern Trade

Young Business Owner

High Risk High Return High Understanding High Return

Design by Poj Niramittanon

Business Support unlimited by Business School สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ในบทเรียนที่ถกู สอนใน Business School ทั่วๆ ไปนัน้ เขามุ่งเน้นย้าแต่หลักการและทฤษฎีต่างๆ มากมาย ซึ่งถ้าเราจะต้องเรียนรู้มันทั้งหมดอย่างกระจ่างชัด ก่อนที่จะลงมือสร้างธุรกิจของ เราอย่างจริงจังแล้ว ผมว่า อีก 10–20 ปี ก็ยงั ไม่สามารถทาอะไรได้ ไหนจะเรื่องเงินทุน ไหนจะ เรื่องบัญชี หรือแม้กระทัง่ ระบบภาษีต่างๆ ก็ดี ก็จากแค่คาพูดเพียงประโยคเดียวทีผ่ มเน้นย้า คุณก็คงจะเข้าใจความหมายมันเป็นอย่างดี High Understanding High Return ประโยคนี้ เพียงประโยคเดียวเป็นสิง่ ทีผ่ มค้นพบในการทาธุรกิจของผมมาตลอดชีวิตนั่นมันไม่ได้หมายถึง ผมเพียงคนเดียว แต่จากประสบการณ์ของนักธุรกิจของใครอีกหลายต่อหลายคน ทีป่ ระสบ ความสาเร็จที่ผมได้สมั ผัสมา สิ่งที่คณ ุ ได้เรียนรู้มาตลอดใน 5 วันทีผ่ ่านมา คุณก็คงจะเข้าใจในประโยคที่ผมกล่าวมานี้ได้ อย่างไม่ยากเย็นอะไร บทเรียนทีผ่ ่านมาตลอดใน 5 วันนี้ สิ่งต่อไปทีค่ ณ ุ จะต้องมี ในอันดับ ถัดไปในการสร้างธุรกิจของคุณก็คือ เงินทุนที่คณ ุ จะใช้ก่อร่างสร้างธุรกิจ ของคุณเอง สาหรับคนที่มีเงินทุนแล้ว การทีค่ ุณจะทาธุรกิจของคุณได้อย่างมั่นคง และยาวนานนั้นคงหนี ไม่พ้น เรื่องของกระแสเงินสดทีผ่ มได้บอกให้คณ ุ ควรพึงระวัง จากบทเรียนทีแ่ ล้วในเรื่องของ ข้อผิดพลาดในการทาธุรกิจ


ก่อนที่คณ ุ จะตัดสินใจในการทาธุรกิจของคุณอย่างไรต่อไปในรูปแบบไหน หรือสินค้าของคุณ จะเป็นอะไรก็ตามที กับความฝันที่คณ ุ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนั้น ผมอยากจะหยิบยก เรื่องราวดีๆ ทีค่ ณ ุ โรเบิร์ต คิโยซากิ ได้เขียนเอาไว้ในหนังสือของเขา เกีย่ วกับเรื่องเงินสี่ด้าน สักเล็กน้อยเพื่อเป็นแนวทาง ทีจ่ ะทาให้คณ ุ สามารถสร้างธุรกิจของคุณได้อย่างสง่างาม และ มั่นคงสมกับที่คณ ุ ได้ตั้งใจเอาไว้ ชายคนนี้ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ มี คนติดตามเรื่องราวของเขาอยูท่ ั่วโลก เกี่ยวกับหนังสือที่เขาได้เขียน ออกมา แล้วเขาก็สามารถตีแผ่เรื่องจริง ในมุมมองทีน่ ่าสนใจอยู่ไม่ น้อย กับแนวความคิดในการสร้างธุรกิจ แต่ในส่วนนีผ้ มขอหยิบยก เรื่องของเงินสีด่ ้านทีม่ นั จะสอดคล้องกับการสร้างธุรกิจ ในหลักสูตรที่ผมเขียนขึน้ มา เพื่อเป็น แนวทางสาหรับคุณในการสร้างธุรกิจของคุณเอง Rich Dad’s Cash Flow Quadrant (พ่อรวยสอนลูก : เงินสี่ด้าน)

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แล้วสาหรับคนไม่มีเงินทุนหละ ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้ผมเตรียมหาคาตอบในเรื่องนี้เอาไว้แล้ว ในบทเรียนต่อไป


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ESBI “เงินสี่ด้าน คนสี่ประเภท” คนเราทุกคนเลือกยืนอยูบ่ นด้านใดด้านหนึง่ ของ “เงินสี่ด้าน” ขึ้นอยู่กบั ว่า รายได้ของคุณมาจากอะไร เรื่องเกี่ยวกับกลุม่ คนสีป่ ระเภทที่อยู่ในโลกของธุรกิจ และมีอปุ นิสยั ทีแ่ ตกต่างกัน การสร้างรายได้ของคนทัง้ สีป่ ระเภท E (Employee) มีรายได้จากเงินเดือน S (Self - employed) มีรายได้จากธุรกิจของตนเอง B (Business Owner) มีรายได้จากกิจการที่คณ ุ เป็นเจ้าของ I (Investor) มีรายได้จากการลงทุนต่างๆ

แต่ละคนทีท่ างานสามารถที่จะอยูไ่ ด้ในทุกด้านไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง และคุณสามารถที่จะหาเงินได้ จากเงินทั้งสี่ด้าน การสร้างรายได้โดยวิธีใดก็ตามจากเงินสี่ดา้ นนี้ ตัวกาหนดของมันคือ ความคิดและความสนใจ ความแตกต่างของเงินสี่ด้านอาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า การกระทา ไม่สาคัญเท่าความคิดไม่มีด้านใดที่ดีกว่ากันเพราะแต่ละด้านมีจดุ อ่อนจุดแข็งทีแ่ ตกต่างกัน


ลูกจ้าง E (Employee) : งานมั่นคง เงินเดือนดี พร้อมผลตอบแทน คนทาธุรกิจส่วนตัว S (Self-Employed) : หาคนดีเหมาะกับงานยากจริงๆ และคนกลุ่มนี้ไม่ชอบ จ้างผู้ร่วมงานหรือสอนงานให้คนอื่น เพราะว่ากลัวจะกลายเป็นคูแ่ ข่งในวันข้างหน้า เจ้าของกิจการ B (Business Owner) : ผมกาลังมองหาคนมาร่วมงาน หาคนเก่งที่มี ความสามารถมาร่วมงานและชอบแจกจ่ายงานให้ทีมงาน นักลงทุน I (Investor) : คนกลุ่มนี้ไม่ทางานเพื่อเงินแต่ใช้เงินทางานแทน ผมอยากจะหยิบยกส่วนหนึง่ ของหนังสือ “โรงเรียนสอนธุรกิจ” ที่คณ ุ โรเบิร์ต คิโยซากิ ได้ เขียนเอาไว้ให้คณ ุ ได้ลองพิจารณาดู กับแนวทางที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินสี่ด้าน เขาได้กล่าว แนะนาเกี่ยวกับการทาธุรกิจเครือข่ายเอาไว้ในหนังสือของเขา เกี่ยวกับเงินสี่ด้านในระหว่างการ สัมมนาทาให้มีใครหลายต่อหลายคนได้ตั้งคาถามออกมาเป็นคาถามเดียวกันว่า.............. ทาไมคุณถึงแนะนาธุรกิจเครือข่าย ? มีคนถามผมเสมอว่า ทาไมผมจึงแนะนาธุรกิจเครือข่ายให้กับคนทั่วไปทัง้ ๆ ทีผมก็ไม่ได้ร่ารวย ขึ้นมาจากธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายสักหน่อย ครับ ผมมีเหตุผลอยู่หลายประการทีท่ าเช่นนี้ และนีแ่ หละครับคือทีม่ าของหนังสือเล่มนี้

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

“เงินสี่ด้านคนสี่ประเภท” มีความแตกต่างกันอย่างไร


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

โอกาสที่ 1: โอกาสในการเรียนรูธ้ ุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่ใช่เรื่องเงิน เมื่อเข้าไปรับฟังธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย ประโยคที่ผมมัก จะได้ยินค่อนข้าง บ่อยก็คือ “เรามีแผนการตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด” พวกเขามักจะเล่าถึง คนที่สามารถทาเงินได้ถงึ หนึ่งแสนเหรียญต่อเดือน จากธุรกิจของเขาให้ฟัง อย่างตื่นเต้น และผมก็ได้เคยพบกับคนเหล่านัน้ จริง ๆ มาแล้วด้วย ผมจึงไม่มี ความสงสัยในศักยภาพของการสร้างรายได้มากมายจากธุรกิจเครือข่ายเลย โอกาสที่ 2: โอกาสในการเปลี่ยนมาอยู่ด้านขวาของเงินสี่ด้าน แทนที่จะเป็นแค่เพียงเปลี่ยนงาน คุณเคยได้ยนิ คนพูดประโยคต่อไปนีบ้ ่อยแค่ไหน 1. “ผมอยากจะหยุดทางานเสียที” 2. “ฉันเบื่อแล้วกับการเปลี่ยนงาน” 3. “ผมอยากจะมีรายได้มากกว่านี้ แต่ผมก็ไม่อยากลาออกจากงานและเริ่มต้นใหม่อีก แล้วผมก็ไม่อยากกลับไปเรียนหนังสือเพื่อศึกษาวิชาชีพใหม่ ๆ อีก” 4. “ทุกครั้งที่เงินเดือนขึน้ ภาษีก็ขนึ้ ตามทุกที” 5. “ผมทางานหนักมากแต่เจ้าของบริษัทรวยอยูค่ นเดียว”


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

6. “ผมทางานหนักมาก แต่ผมก็ยงั มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ผมคงต้องวางแผนเรื่อง การเกษียณของผมใหม่” 7. “ฉันกลัวว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะทาให้ฉันเป็นคนล้าสมัยไปเสียแล้ว ” 8. “ฉันแก่เกินไป แล้วก็ไม่สามารถทางานหนักเช่นนี้ต่อไปได้อีกแล้ว” 9. “ผมเรียนจบทันตแพทย์ แต่ผมก็เบื่อที่จะเป็นทันตแพทย์แล้ว” 10. “ผมเพียงแต่ต้องการหาอะไรใหม่ ๆ ทาและได้มีโอกาสพบกับคนกลุ่มใหม่ ๆ บ้าง ผมเบื่อที่จะ ต้องทางานกับคนที่ไม่มคี วามกระตือรือร้น และก็ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ผมเบื่อที่ จะต้องทางานกับคนที่ทางานไปวัน ๆ แบบเช้าชามเย็นชาม และไม่อยากที่จะทางานกับบริษทั ที่ จ่ายเงินให้กบั เราเพียงแค่ทาให้เราพออยู่ได้เท่านั้น”


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

โอกาสที่ 3 :โอกาสที่จะเข้าสู่ด้าน B (เจ้าของกิจการ) ด้วยต้นทุนในการเริ่มต้นและการ ดาเนินการที่ต่ากว่า ในระหว่างที่ผมได้รบั เชิญให้ไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและการลงทุนให้กับผู้ฟังกลุม่ หนึ่งที่ โบสถ์ ก็มคี นคนหนึ่งถามผมขึน้ ว่า “ถ้าด้าน B ดีกว่าด้านอื่นมากถึงขนาดนี้ ทาไมคนส่วนใหญ่ จึง ไม่มีเริ่มต้นกันที่ด้าน B เสียเลย” มันก็คงจะไม่ใช้เรื่องง่ายเลยที่จะตอบคาถามนี้ และถ้าจะ ตอบเอาแบบง่ายๆ ว่า “เพราะต้นทุนมันสูง” คาตอบนี้ก็อาจจะไม่ได้ให้ความหมายถึงเรื่องต่างๆ อีกหลายเรื่องทีค่ รอบคลุมกว้างกว่าเรื่องของเงินมากที่เดียว มีปัจจัยอื่นๆ อีกมากที่จะต้อง ทุ่มเทเข้าไปเพื่อสร้างธุรกิจในด้าน B นี้ โอกาสที่ 4 : โอกาสที่จะได้ลงทุนในธุรกิจประเภทเดียวกันกับทีค่ นรวยทา “ช่วยแนะนาผมหน่อยได้ไหมครับว่า จะมีวิธีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างไร โดยที่ไม่ต้องใช้เงิน ดาวน์?” นี่เป็นตัวอย่างของคาถามที่ผมพบนับครัง้ ไม่ถ้วน ผมรู้ว่า การลงทุนแบบนี้ก็พอมีอยู่ บ้าง แต่สงิ่ ทีผ่ มไม่เข้าใจและรู้สกึ แปลกใจก็คือ ทาไมคนจึงมองหาแต่การลงทุน ที่ไม่ต้องใช้เงินทุน แบบนีม้ ากมายเหลือเกิน ในทีส่ ุดผมก็ได้พบคาตอบว่า เหตุที่คนเหล่านีม้ องหาการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ต้องใช้เงินดาวน์ก็เป็นเพราะว่า พวกเขาไม่มอี ะไรเลยที่จะดาวน์นนั่ เอง


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

โอกาสที่ 5 : โอกาสในการสร้างความฝันให้เป็นจริง พ่อรวยของผมเคยพูดว่า “มีคนเป็นจานวนมากที่ไม่มคี วามใฝ่ฝนั อะไรเลย” “เพราะอะไรเหรอครับ” ผมถาม “ก็เพราะว่าความฝันเป็นสิ่งทีม่ ีต้นทุน” ท่านตอบ จุดประกายความใฝ่ฝนั สิ? คิมภรรยาของผมและตัวผมเอง ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสังสรรค์ทผี่ ู้นาระดับสูงในธุรกิจ เครือข่ายท่านหนึ่งจัดขึ้นทีค่ ฤหาสน์ของเขาซึ้งมีพื้นทีถงึ 17,000 ตารางฟุต ในโรงรถของเขาก็ มีรถจอดอยูถ่ ึง 8 คัน และหนึง่ ในนัน้ ก็เป็นรถลีมูซนี นอกจากนี้ในโรงรถของเขา ก็ยงั มีบรรดา ของเล่นของเขาเก็บอยู่ด้วย ตัวบ้านและของเล่นของเขาเป็นสิง่ ที่ประทับใจผมที่เดียว แต่สิ่งที่ ประทับใจผมมากที่สดุ ก็คือ ชื่อถนนที่บ้านเขาตั้งอยู่เป็นชื่อถนนโดยใช้ชื่อสกุลของเขา เขาตอบ ว่า “ง่ายมากผมบริจาคเงินสร้างโรงเรียนประชาบาล สร้างห้องสมุด ทางการก็เลยตั้งชื่อถนน ให้เป็นเกียรติกบั ผม” คาตอบนัน้ เองทาให้ผมรู้ว่า “ความฝันของเขานั้นใหญ่กว่าของผมมาก” ผมยังไม่เคยมีความฝัน ที่จะมีชื่อสกุลของผมเป็นชื่อถนน หรือบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียน สร้างห้องสมุดแบบนี้เลย เมื่อกลับจากบ้านของเขาในคืนวันนั้น ผมตระหนักดีว่า ถึงเวลาแล้วที่ ผมจะต้องเพิ่มขนาดความฝันของผมสักที


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

โอกาสที่ 6 : คุณค่าของธุรกิจเครือข่ายวัดด้วยอะไร ในปี 1974 ซึ่งเป็นช่วงที่ผมกาลังทางานอยูก่ ับบริษทั ซีร็อกซ์ที่ฮาวาย ผม มีปัญหาเกี่ยวกับ การขายเครื่องแฟกซ์ของซีร็อกซ์เพราะว่า มันเป็นสินค้า ใหม่ และที่ยากไปกว่านัน้ ก็คือคาถามที่ว่า “มีใครที่ซื้อเครื่องนี้ไปแล้วบ้าง?” พูดอีกนัยหนึง่ ก็คือ ถึงคุณมีเครือ่ งแฟกซ์แต่ถ้าคนอื่นเขาไม่มีกนั ก็ไม่มี ความหมายอะไร กล่าวคือคือเราจะต้องมีเครือข่ายของเครื่องแฟกซ์ แต่หลังจาก 10 ปี ผ่าน ไป วันนี้มผี ู้คนใช้เครื่องแฟกซ์กม็ ีมากขึน้ กิจการทุกแห่งจะต้องมีเครื่องแฟกซ์อย่างน้อยหนึ่ง เครื่อง คุณค่าของเครื่องแฟกซ์ยิ่งเพิ่มมากขึน้ เมื่อเครื่องแฟกซ์เกิดโยงใยกลายเป็นเครื่องข่าย ขึ้นมา และการขายก็ทาได้ง่ายขึน้ อีกด้วย โอกาสที่ 7 : คุณค่าทีค่ ุณประเมินตัวเองจะเป็นตัวกาหนดสิ่งที่คณ ุ เป็นได้อย่างไร ระหว่างทีผ่ มกาลังบรรยาย เรือ่ งการเริ่มต้นและการสร้างธุรกิจก็มีผู้เข้ารับการอบมรคนหนึ่ง ถามผมว่า “ทาไมคุณค่าที่เราประเมินตัวเองจึงมีความสาคัญนัก?” ผมเห็นว่า คาถามนี้เป็น คาถามที่สาคัญผมจึงให้เวลาในการตอบคาถามนี้มากหน่อย และหลังจากที่ได้ใคร่ครวญสักครู่ หนึ่งแล้วผมก็ตอบว่า “ก็เพราะว่าคุณค่าที่เราประเมินตัวเองจะเป็นตัวกาหนดสิ่งที่คณ ุ เป็น”


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

โอกาสที่ 8 : โอกาสในการพัฒนาทักษะผู้นาของคุณ ผมยังจาได้ดีสมัยที่ผมเป็นเด็ก ผมเฝ้ามองพ่อจนของผมยืนพูดอยู่บนเวทีดว้ ยความมั่นใจและ จริงใจเพื่อกล่าวต้องรับบรรดาคุณครูที่เพิ่มได้รับการบรรจุเข้ามาอยู่เขตการศึกษาของท่านใน แต่ละปี ผมมีความรู้สกึ ภูมิใจมากที่ได้เห็นว่าคุณครูทุกคนที่อยู่ในห้องนั่งฟังอย่างตั้งใจ และ หลายครั้งเช่นกัน ผมก็ได้มีโอกาสเฝ้าดูพ่อรวยของผมยืนพูดอยู่บนเวทีกบั ลูกจ้างนับร้อยใน งานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษทั ของท่าน นอกจากนี้ผมก็ยงั เคยมีโอกาสนัง่ อยู่หลังห้องประชุม ในขณะที่พ่อรวยของผมกาลังกล่าวคาปราศรัย เกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของธุรกิจ ของท่าน ต่อคณะกรรมการบริหาร และบรรดาพวกผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทั ของท่าน เหตุผลที่ทาให้ธุรกิจ การตลาดแบบเครือข่าย ยังคงเติบโตต่อไปอนาคตของ ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย ดูออกจะสดใสมากยิ่งขึ้น เพราะ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทีก่ าลังเกิดขึน้ ใน ทุกวันนี้ มีแนวโน้มที่จะช่วยผลักดันผูค้ น ให้เข้าสู่ธุรกิจ เครือข่ายมากขึน้ เรื่อยๆ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้.........


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

พี่เลี่ยงที่ดีที่สุดในโลกพร้อมอยู่แล้วที่จะให้คาแนะนากับคุณ ผมเองมักจะถูกถามอยู่เสมอ ๆ ว่า “แล้วให้ผมจะหาพี่เลี้ยงได้อย่างไร?” คาตอบของผมก็คือ “มีหลายวิธีด้วยกันที่เราจะหาพี่เลี้ยงให้กบั ตัวเองได้ สาหรับตัวผมเอง ผมมีพี่เลี้ยงอยูห่ ลายคนด้วยกันและพี่เลี้ยงที่เยี่ยมที่สดุ ทีผ่ มได้พบก็คือ ห้องสมุดเทปของไนติง เกล-โคแนนต์” ในปี 1974 เมือ่ ลาออกจากกองทัพเรือ และสมัครเข้าทางานกับริษทั ซีร็อกซ์ ผมตระหนักดีว่า ผมจาเป็นต้องเรียนรู้ทกั ษะผูน้ าแบบใหม่ทงั้ ๆ ที่ทกั ษะผู้นาที่ผมได้เรียนรู้จาก กองทัพเรือนัน้ จะเป็นสิ่งที่มคี ่าเหลือประมาณก็ตาม แต่มันก็ไม่สามารถนามาใช้ได้ในโลกของ การดาเนินธุรกิจ ในกองทัพนั้น แล้วนี่กค็ ือส่วนหนึ่ง จากบทความในหนังสือ The Business School ที่คณ ุ โรเบิร์ต คิโยซากิ ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธุรกิจ เครือข่ายไว้พอสังเขป เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผูท้ ี่ต้องการทา ธุรกิจที่ยงั มีทนุ น้อย และต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจ จากแนวความคิด ทางด้านหลักการตลาดจริงๆ ซึ่งเป็นธุรกิจ เดียวที่จะตอบโจทย์อะไรบางอย่างในชีวิตคุณได้อีกมากมาย


คุณเคยสงสัยไหมว่า ทาไมมหาเศรษฐีทั้ง 2 คนนี้ ถึงได้แนะนาคนทั่วโลกให้ทาธุรกิจเครือข่าย คนหนึง่ เป็นมหาเศรษฐีทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ทีม่ ีชื่อเสียงทีส่ ดุ คนหนึง่ ของอเมริกา ส่วนอีก คนเป็นนักบรรยายและเขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลกทัง้ ๆ ที่ 2 คนนี้ ก็ไม่ได้ร่ารวย จากอุตสาหกรรมเครือข่ายเลย ทาไมเขาถึงแนะนาธุรกิจเครือข่ายนี้? ถ้าคุณได้อ่านโอกาสทั้ง 8 ข้อ ในลาดับขัน้ ต้นทีผ่ ่านมา นั่นคือคาตอบ มันเหมือกับการที่คณ ุ ได้เข้าสู่ The Business School จริงๆ ก่อนที่คณ ุ จะไปลองผิดลองถูกกับธุรกิจที่คณ ุ ใฝ่ฝันถึง อีกทั้งความเสี่ยงหรือ เงินทุนก็แทบจะไม่ได้ใช้เลย ถ้าเทียบกับการสร้างธุรกิจของคุณขึน้ มาจริง

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

เป็นเรื่องที่ช็อควงการธุรกิจโลก เมื่อ 2 มหาเศรษฐีอเมริกา ทาง ซ้ายมือ คือ Mr. Robert T. Kiyosaki เศรษฐีระดับ 100 ล้าน เหรียญดอลลาร์ และทางด้านขวามือ คือ Mr. Donald Trump รวยระดับ 10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ ได้รว่ มกันแต่งหนังสือ Why We Recommend Network Marketing ซึ่งเนื้อหาใน หนังสือจะกล่าวถึงว่า ทาไมทัง้ สองท่านนี้ จึงได้แนะนาให้คนทั่วไป ที่คิดจะทาธุรกิจเป็นของตนเอง ได้ทา "ธุรกิจเครือข่าย" ก่อน


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้ ผมอยากจะฝากข้อคิดสั้นๆ สาหรับวันนี้ คนแต่ละคนมีเป้าหมาย และความต้องการในชีวิต ที่ไม่เหมือนกัน บางคนอยากเป็นศิลปินที่ต้องการสร้างสรรค์ งานศิลปะที่สวยงาม ไม่ได้คานึงถึงผลตอบแทนเป็นรูปเงินทอง แต่ต้องการผลงานให้ทุกคนยอมรับ คนบางคนต้องการเป็น นักเขียน หรือบางคนต้องการเป็นนักกีฬาอาชีพ อีกทั้งบาง คนก็ต้องการเป็นนักสอนศาสนา ทีม่ ีความสุขกับที่ได้ทาในสิ่ง เหล่านั้น คนแต่ละคนมีเป้าหมาย และความต้องการในชีวิตที่ไม่ เหมือนกัน ธุรกิจเครือข่ายก็เช่นกัน ไม่ใช่สิ่งที่จะตอบโจทย์ใน ชีวิตของคนทุกคน บางคนอาจจะเกลียดมันเสียด้วยซ้า ไม่ผิดหรอกที่เขาคิดเช่นนัน้ เพราะการที่เขาคิดเช่นนั้นก็อาจจะเป็นเพราะ เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริง ส่วนมากคนที่รู้จักธุรกิจเครือข่ายนั้นก็มกั จะรู้จักมันจากเพื่อน สนิท มิตรสหาย หรือบรรดาญาติพี่น้องคุณที่ชักชวนเขาเข้ามา คุณลองถามเขาเหล่านั้นสิวา่ ธุรกิจเครือข่ายทีผ่ มเล่าให้คุณฟังในบทเรียนพรุ่งนี้ กับธุรกิจเครือข่าย ที่เขาชวนกันเข้ามาด้วย การเร่ขายฝันของความอยากมีอยากได้ จะเป็นอย่างไร


คนที่เป็นผู้ชักชวนเหล่านัน้ ก็อาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่า การทาธุรกิจเครือข่ายคือ การสร้างธุรกิจ ของเขาเอง บทเรียนสาหรับวันพรุ่งนี้คณ ุ จะเข้าใจมากขึน้ ระหว่างธุรกิจส่วนตัว กับธุรกิจเครือข่ายว่า มันจะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหน แล้วพบกันพรุ่งนี้

Business School สนใจการอบรมเพิ่มเติมติดต่อผู้ที่ส่ง อีเมล์นี้ให้กับคุณ ฟรี! ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ

Noppadol Muangmer Tel : 081-902-9879 หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แล้วความจริงทีม่ ักจะปรากฏอยู่เสมอก็คือ คนที่ถกู ชักชวนมาด้วยการเร่ขายความฝันเหล่านี้ มักถูกหลอกให้เสียเงินเสียทองเสียเป็นส่วนมาก แล้วคนที่เป็นผูช้ ักชวนเขาเข้ามาก็ไม่ได้สอนให้ เขารู้จักการสร้างธุรกิจอย่างแท้จริง เพราะ........


M

odern Trade

Young Business Owner

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Secret For Success No.6  

เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you