Page 1

M

odern Trade

Young Business Owner

ข้อผิดพลาดของธุรกิจ ที่คณ ุ ต้องเรียนรูก้ ่อนที่จะล้มเหลว

Design by Poj Niramittanon

Business Support unlimited by Business School สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ข้อผิดพลาด 3 ประการในการสร้างทาธุรกิจส่วนตัว 1. ไม่รู้ว่าใครคือผูม้ ุ่งหวัง และเป้าหมายทางการตลาด 2. ไม่เข้าใจเรื่องการวางตาแหน่งของธุรกิจของคุณและสินค้าของคุณ 3. ไม่จัดการเกี่ยวกับกระแสเงินสด แล้วนี่กค็ ือข้อผิดพลาดสาคัญที่เกิดขึ้นอยู่ในธุรกิจต่างๆ

ข้อผิดพลาดประการแรก : ไม่รู้ว่าใครคือผู้มุ่งหวัง และเป้าหมายการตลาดที่แท้จริง บทเรียนที่พร่าสอนคุณใน Business School แบบเดิมๆ นั้น สอนให้คุณรูว้ ่า ทุกคนที่คณ ุ รู้จกั คือผู้มงุ่ หวัง หรือแม้กระทั่งคนที่ห่างจากคุณเพียงหนึง่ ฟุต ก็คือผูม้ ุ่งหวัง วันนี้คณ ุ กาลังทาสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ใช่ไหม ถ้าคุณทาอย่างนั้น แล้ว และคิดว่ามันได้ผล ไหนคุณลองชวนคนกินมังสวิรัติ ให้มากินเนื้อสะเต๊ะ ชั้นดีสิ หรือลองเอาน้าแข็งไปขายให้กับชาวเอสกิโม แม้กระทั่งชวนนักบวช หรือนักสอนศาสนาให้มาทาธุรกิจ


คนแต่ละคนมีเป้าหมายและความต้องการในชีวิตไม่เหมือนกัน บางคนอยากเป็นศิลปิน ที่ ต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะทีส่ วยงาม ไม่ได้คานึงถึงผลตอบแทนเป็นรูปเงินทอง แต่ต้องการ ผลงานให้ทุกคนยอมรับ บางคนต้องการเป็นนักเขียน หรือบางคนต้องการเป็นนักกีฬาเหรียญ ทองโอลิมปิก อีกทั้งบางคนก็ต้องการเป็นนักสอนศาสนา ที่มคี วามสุขที่ได้ทาในสิ่งเหล่านัน้ ดังนัน้ เป้าหมายและความต้องการในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งทาให้คุณได้คาตอบว่า ทาไมคนทุก คนจึงไม่ใช่ผมู้ ุ่งหวังของคุณ

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

นักการตลาดมืออาชีพเขาจะโฟกัสไปที่เป้าหมายของเขาอย่างชัดเจนหรือเขารู้ว่า ตลาดของเขา อยู่ที่ไหน และเขายังรู้อกี ว่า สินค้าของเขาไม่ได้ต้องการขายให้กับคนทุกคน ดังนัน้ เขาจะเลือก กลุ่มที่เขาต้องการจะขายแล้วมุ่งไปยังกลุ่มนัน้ ผมจะยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้คณ ุ เห็นชัดขึน้ คุณเคย สังเกตโฆษณาในทีวีไหม ขนมที่เด็กๆชอบกิน นักการตลาดมืออาชีพเขารู้ว่า จะโฆษณาเวลาใด ถึงจะได้ผล เช้าวันเสาร์-อาทิตย์ คุณจะพบเห็นมันอยู่เกลื่อนทีวีแทบทุกช่อง แล้วคุณว่า ถ้าเอา ขนมเด็กมาโฆษณาตอนเวลาประมาณสัก 4 ทุม่ ของวันธรรมดาจะเป็นอย่างไร หรืออย่าง เมอร์ซเิ ดสเบนซ์ เขาผลิตรถยนต์ ออกมาราคาแพงๆ เขาก็ไม่ได้ต้องการจะขายให้กับคนทุกๆคน


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

สินค้าหรือบริการของคุณเองก็ไม่ใช่สิ่งที่จะตอบโจทย์ในชีวิตของ คนทุกๆคน บางคนอาจจะเกลียดมันเสียด้วยซ้า ไม่ผิดหรอกที่ เขาคิดเช่นนั้น ดังนัน้ ถ้าจะให้การทางานของเราถูกต้อง และไม่ ต้องสิ้นเปลืองเงินทองและเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายแล้ว เรา ควรที่จะมองหาเป้าหมายที่แท้จริง ที่เขาเองก็กาลังมองหาโอกาส จากเราอยู่นั่นเอง คุณเคยได้ยนิ คาพูดที่กล่าวโดย “ซุนวู” ปราชญ์ผู้ช่าชองการรบที่เขียนตาราพิชัยสงคราม กล่าว เอาไว้มาเป็นพันปีแล้วว่า...... ‛รู้เขารู้เรารบร้อยชนะร้อย ไม่รู้เขารู้เรารบรบร้อยชนะห้าสิบ ไม่รทู้ งั้ เขาและเรารบเท่าไรก็มีแต่แพ้‛ ดังนัน้ ก่อนทีค่ ณ ุ จะออกไปชวนใคร เพื่อให้เข้าร่วมธุรกิจกับคุณหรือซื้อสินค้าของคุณ คุณต้อง รู้เสียก่อนว่า เขาจะร่วมธุรกิจกับคุณหรือซื้อสินค้าของคุณ เพราะอะไร ทาไมเขาต้องเข้าร่วม หรือซื้อสินค้าของคุณด้วย คุณต้องหาเหตุผลที่เขาจะเข้าร่วมกับคุณ หรือซื้อสินค้าของคุณ โดยที่เป็นเหตุผลของเขาเอง ไม่ใช่เหตุผลของคุณ จะอธิบายให้งา่ ยขึ้นก็คือ ธุรกิจของคุณหรือ ซื้อสินค้าของคุณ จะตอบสนองความต้องการของผูม้ ุ่งหวังของคุณได้ได้อย่างไร คุณต้องรู้ เสียก่อนว่า ความต้องการของผู้มุ่งหวังของคุณคืออะไร ธุรกิจของคุณหรือซื้อสินค้าของคุณ


‚คุณจงระลึกไว้ว่า ถ้าคุณทาการตลาดแบบถูกต้องแล้วคุณไม่ต้องเสียเวลาโน้มน้าวหรือชัก จูงให้เขาซื้อของๆคุณเลยสักน้อย‛

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

จะช่วยอะไรเขาได้กับความต้องการของเขาต่างหาก คือคาตอบที่เขาจะเข้าร่วมกับคุณหรือซื้อ สินค้าของคุณเมื่อคุณได้รู้ว่า ผู้มุ่งหวังของคุณคือใคร แล้วนีเ่ องก็คือตลาดที่แท้จริงของคุณ คุณไม่จาเป็นต้องไปเอ่ยปากชวนเขาสักคา เขาจะเข้ามาหาคุณเองและอยากจะคุยเรื่องนี้กบั คุณ เขาจะขอให้คณ ุ ช่วยบอกเขาเกี่ยวกับธุรกิจหรือสินค้าของคุณ มันก็เหมือนกับการที่เราจะขาย สินค้าให้กับคนที่ต้องการมันอยูแ่ ล้ว ไม่ต้องลดราคาแม้สักสตางค์เดียว เขาก็พร้อมจะซื้อมัน เช่นเดียวกันคนเหล่านั้นก็พร้อมที่จะเข้าร่วมธุรกิจกับคุณ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ข้อผิดพลาดประการที่ 2 : ไม่เข้าใจเรื่องการวางตาแหน่ง ตาแหน่งทีว่ ่านี้กค็ ือผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่คนเร่ขายของ คุณจะทาให้สินค้าของ คุณเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคของคุณอย่างแท้จริงนัน้ คุณต้องทาให้เขาเห็นว่า สินค้าของคุณหรือบริการของคุณ มีคณ ุ ค่าจริงๆ ดังนัน้ คุณต้องรู้จักวาง ตาแหน่งธุรกิจของคุณหรือสินค้าของคุณ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้จริง ในสินค้านัน้ ๆ ไม่ว่าสินค้านัน้ จะเป็นอะไรก็ตามที ผู้เชี่ยวชาญมันหมายถึง อะไร ผมขอหยิบยกคากล่าวของนักการตลาดเครือข่าย ทีก่ ล่าวไว้อย่าง น่าสนใจว่า............ If you can get the guy to call first–instead of hunting him down suddenly you’re in change. You‘ve positioned yourself as an expert resource instead peddler. …..Perry Marshall….. ถ้าคุณสามารถทาให้ผมู้ ุ่งหวังโทรมาหาคุณได้ ก่อนที่คณ ุ จะเล่นบทไล่ล่าพวกเขา นั่นหมายถึง….. คุณได้เปลี่ยนตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ แทนคนเร่ขายของแล้ว


ดังนัน้ วิธีทถี่ ูกต้องแล้วคุณควรจะทาการตลาดในคุณค่าของตัวคุณเอง และการวางตาแหน่ง ของคุณนั้นเป็นเรื่องสาคัญในเรื่องของการตลาดเป็นที่สุด คุณเคยสังเกตการณ์ทาตลาดของสินค้าต่างๆ ในท้องตลาดทั่วๆ ไปไหม ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ชั้น หรู หรือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพทัว่ ๆ ไป เขาจะชี้ให้คณ ุ เห็นว่าทาไมคุณต้องเลือกสินค้าเหล่านั้น

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ประโยคที่กล่าวมานีค้ ุณจะกระจ่างและเข้าใจมันมากขึน้ คุณรู้ไหมว่า การทีค่ ณ ุ ได้ ทาสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยทีค่ ณ ุ ยังไม่รู้อะไรจริงเกี่ยวกับธุรกิจหรือสินค้าของคุณ มัน ไม่ต่างอะไรจากหมาล่าเนื้อหรอก นี่เป็นคากล่าวที่มกั จะถูกเปรียบเปรยกับนักขาย ทั่วๆ ไป ในแวดวงของการขาย คุณกาลังไล่ล่า เพื่อมุ่งหวังแก่ผลประโยชน์สว่ นตัว นั่นคือความรู้สกึ ทีผ่ ู้มงุ่ หวังของคุณจะรู้สึกได้ คุณจงระวังในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดี เมื่อใดที่ผมู้ ุ่งหวังของคุณรูส้ ึกเช่นนี้ คุณกาลังจะกลายเป็นคนเร่ขายของในไม่ช้า สิ่ง ที่คณ ุ จะได้รบั จากการกระทาเช่นนี้ คุณกาลังจะได้รับคาปฏิเสธ และเจ็บปวดจากการ กระทาของคุณเอง ที่ไม่เข้าใจในเรื่องของตาแหน่งที่คณ ุ เองจะต้องวางตัวคุณ ที่ ตาแหน่งของผู้เชี่ยวชาญนั้นต่างหาก


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แล้วกลุ่ม... เป้าหมายของเขาคือใคร อย่างเช่นเมอร์ซิเดสเบนซ์ เขาขายอะไร? เขาขายความ หรูหราใช่ไหม แล้ววอลโว่หละ เขาขายอะไร? เขาขายความปลอดภัย คุณเห็นไหม เขาขายรถ เหมือนกัน แต่เขาขายคนละกลุม่ ของลูกค้าเลย คนที่เลือกความหรูหรา กับคนที่เลือกความ ปรอดภัย เป้าหมายทางการตลาดเขาเด่นชัดมาก คิดง่ายๆ วอลโว่มแี ต่รถครอบครัว ที่เน้น ความปรอดภัย เขาไม่เคยผลิตรถสปอร์ตหรือลีมูซีนเลย คุณว่าจริงไหม แล้วถ้าเขาผลิต ออกมาหละคุณคิดว่า เขาจะขายได้ไหม คุณคงได้คาตอบแล้วสินะ

แล้วธุรกิจของคุณหละคุณควรจะทาการตลาดของคุณอย่างไร? ถ้าคุณจะทาธุรกิจนี้อย่างชาญฉลาดแล้ว ไม่มที างเลือกใดนอกจาก การวางตาแหน่งของ ตัวคุณเอง ไม่มที างเลือกใดอีกแล้ว เพราะมันเป็นสิง่ ทีค่ ณ ุ ต้องทา เหตุผลก็คือคนที่จะมาร่วม ธุรกิจกับคุณหรือซื้อสินค้าของคุณ เพราะเขาไม่ได้มาจากการถูกโน้มน้าวของคุณเลยแม้เพียง สักน้อย เขาจะมาซื้อสินค้าหรือบริการกับคุณก็เป็นเพราะความคิดของเขาเองเท่านัน้ แล้วอะไร ที่คณ ุ จะทาให้เขาคิดเช่นนัน้ หละ.........

‚ความเป็นผู้เชี่ยวชาญของธุรกิจของคุณ และสินค้าของคุณยังไงเล่า‛


“So if most of you can cook a better hamburger, how com McDonal’s make money than you.” .....Robert Kiyosaki..... ‚ถ้าคุณสามารถทาแฮมเบอร์เกอร์ได้อร่อยกว่า แมคโดนัล แล้วทาไม แมคโดนัล ถึงได้ทาเงินได้มากกว่าคุณ‛ ‚หลักการตลาดที่แท้จริงแล้วก็คอื ระบบที่จะนาพาคุณไปสู่ผบู้ ริโภคทีแ่ ท้จริง‛

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

มีคาพูดน่าฟังอยู่ประโยคหนึง่ ว่า ‚สินค้าที่ดที ี่สุดอาจจะไม่ได้ทาเงินให้กบั คุณ แต่สินค้าที่จัด จาหน่ายง่ายและสะดวกสบายนั่นแหละที่จะทาเงินให้กับคุณ‛ คุณจะเห็นตัวอย่างนี้ได้ไม่ยาก ใกล้ๆ ตัวเราก็มีอยูท่ ั่วๆไป อย่างเช่น แฮมเบอร์เกอร์ของ McDonal คุณว่า แฮมเบอร์เกอร์ ที่รสชาติดีกว่า McDonal มีไหม แล้วทาไมคนเวลาจะกิน แฮมเบอร์เกอร์ จึงนึกถึงแต่ McDonal


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ข้อผิดพลาดประการที่ 3 : กระแสเงินสดที่จะทาให้คุณอยู่รอดในธุรกิจ ผมอยากจะอธิบายเรื่องนี้ในฐานะผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ ส่วนตัวสักนิดว่า มันมีบทบาทสาคัญเพียงใด ทาไมธุรกิจทัว่ ๆไปยังให้ ความสนใจในเรื่องนี้ บางทีคณ ุ อาจจะยังไม่เข้าใจ แต่ผมก็ได้ความกระจ่าง ในเรื่องนี้ จากประสบการณ์เมื่อยุคฟองสบู่แตกเมื่อปี พ.ศ. 2540 มาแล้ว นี่ยังไม่ทนั ไรเลย วิกฤตเศรษฐกิจจากทั่วโลกก็มาเยือนอีกแล้ว แต่คราวนี้ ผลกระทบมันมาจากภายนอก แต่ผมก็เชื่อว่ามันรุนแรงไม่แพ้เมือ่ ปี พ.ศ. 2540 เลยสักน้อย แต่คณ ุ อย่าเพิ่งตกใจนะในวิกฤติยังมีโอกาสอยู่เสมอ มันก็เหมือนกับคาที่กล่าวกันอยู่เสมอว่า ‚สงครามมักจะสร้างวีรบุรุษ‛ มีความจริงอะไรบางอย่างที่ผมได้ค้นพบโดยบังเอิญ กับวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 คุณอาจจะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ในตอนนี้ แต่คุณลองเอาคาพูดของผมไปไตร่ตรองก็ได้ ความ จริงที่ว่านีก้ ็คือ...เมื่อเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ ‚คนจนมีแต่จะจนลง ในขณะที่คนรวย ไม่ได้จนลง แต่เขาไม่ได้รวยขึ้นเท่านั้นเอง‛ เจตนาทีผ่ มพูดเรื่องนีผ้ มไม่ได้คิดจะดูถกู หรือลบหลู่ คนจนแม้เพียงสักนิด ผมเองก็เคยเป็นคนจนหรือคนที่ลม้ เหลวอย่างไม่เป็นท่ามาก่อน


กระแสเงินสดในเชิงธุรกิจทั่วๆไป ก็คือเงินที่ใช้ดาเนินการในแต่ละเดือนที่ต้องจ่ายออกไป ไม่ว่าจะ เป็นค่าการตลาด ค่าเช่าสานักงาน ค่าโทรศัพท์ เงินเดือนพนักงาน อื่นๆเป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่าย ต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีรายรับเข้ามาเพื่อที่จะจ่ายได้ มันก็สามารถทาให้เราอยู่ในธุรกิจได้นานขึน้ ซึ่งทางการเงินเรียกว่า Fix Cost ส่วนค่าใช้จ่ายทางด้านสินค้าหละ นั่นมันเป็นค่าใช้จ่ายที่จะสร้าง กาไรให้เราเป็นกอบเป็นกาต่างหาก หรือที่เรียกง่ายๆว่า Variable Cost ซึ่งกระแสเงินสดส่วน ใหญ่จะอยู่ที่ Fix Cost หรือค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายประจานั่นเอง กระแสเงินสดทางด้านธุรกิจที่คณ ุ จะต้องจ่ายออกไปในแต่ละเดือนนัน้ ก่อนทีค่ ณ ุ คิดจะจ่าย ออกไป คุณคิดหาวิธีสร้างกระแสเงินสดที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านีบ้ ้างไหมคุณคิดว่า คุณจะได้ผลตอบแทนจากธุรกิจ ที่คณ ุ ทามาจ่ายได้เพียงพอหรือในช่วงแรกๆ

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แล้วความจริงที่ว่านี้ มันจะทาประโยชน์อะไรให้กับคุณ มันจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสของคุณได้ อย่างไร? เอาหละคราวนี้ผมคงได้พูดถึงเรื่องกระแสเงินสด ที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของคุณอย่างไร เสียที ก่อนอืน่ ผมขออธิบายในส่วนของเจ้าของกิจการส่วนตัวก่อนก็แล้วกันว่า........ บทบาท ของกระแสเงินสดนัน้ มันมีความสาคัญเพียงใด


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ผมเฝ้าสังเกตคนส่วนมากในธุรกิจ ที่จะเสียเงินจานวนไม่น้อยกับสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ในช่วงแรก เพียงหวังว่า รายได้จากการขายสินค้าจากลูกค้าเล็กๆ น้อยๆ จะช่วยเขาได้ ผมพบเห็นว่า ผูค้ น เหล่านั้นที่อยากจะสร้างธุรกิจ ไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องนี้เลย คุณเห็นไหมว่า มันมีแต่เรื่องที่ คุณจะต้องเสียเงินทั้งนั้น แล้วถ้าคุณมีกระแสเงินสดมาจัดการกับสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ได้อย่าง ต่อเนื่อง คุณจะอยู่ในธุรกิจนี้ได้นานกว่าคนอืน่ ๆไหม คุณลองตอบตัวเองก็แล้วกัน ดังนั้นสิง่ ทีค่ ณ ุ ต้องคิดคานึงให้เป็นอย่างดี ก็คือกระแสเงิน สดที่จะเข้ามาช่วยคุณ ในธุรกิจของคุณตัวคุณเอง จะต้อง จัดเตรียม งบประมาณในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดี เพราะนัน่ มัน หมายถึงกระแสเงินสดทีผ่ มได้กล่าวมาแล้ว ในธุรกิจใหญ่ๆ ที่ ล้มละลาย หรือต้องปิดกิจการไม่ใช่ว่าสินค้าของเขาจะไม่ดี แต่ เป็นเพราะการจัดการกระแสเงินสดของเขาผิดพลาด เลยทาให้ ต้องปิดกิจการไปในที่สุด


แล้วเงินที่จะต้องเสียไปเป็นเงินของใคร ของคุณใช่ไหม บางครัง้ ผมก็มา นั่งนึกๆดู แล้วก็อดถอนใจเสียไม่ได้ มันเหมือนกับสุภาษิตโบราณทีว่ ่า ‚ตาน้าพริกละลายแม่น้า‛ หรือ ‚ขี่ช้างจับตั๊กแตน‛ อย่างไรอย่างนั้นเลย คุณลองนึกดูว่า คนที่เข้ามาในธุรกิจที่เสียเงินทองไปเสียมาก ไปกับสิ่ง ต่างๆเหล่านี้ แล้วได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า เขาจะอยู่ในธุรกิจนี้ได้นานสัก เพียงใด

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

กระแสเงินสดนี้คณ ุ ต้องควบคุมมันให้ดี มีหลายต่อหลายคน ที่ทมุ่ ไปกับ สิ่งต่างๆกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เหล่านี้ทงั้ ๆ ที่ยังไม่รู้เสียด้วยซ้าว่า จะต้องโฆษณาอย่างไร? เป้าหมายที่จะโฆษณาอยูท่ ี่ไหน?


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

นักธุรกิจและนักการตลาดชั้นนาเขาได้วางแผน ที่จะวาง งบประมาณในส่วนนี้ กับการจัดการเกี่ยวกับกระแสเงิน สดไว้ได้อย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพ เขาวางแผนที่จะ อยู่ในธุรกิจนี้เป็นปีๆ หรืออาจจะหลายปีไม่ใช่แค่ 3-4 เดือน เขารู้ว่า....... จังหวะเวลาไหนคนจะซื้อสินค้าของเขา เหมือนอย่างเช่นคุณคิดว่า ขนมเค้กจะขายดีในช่วงไหน ช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหม คุณจะเห็นว่า มีคนขายมันอยู่ อย่างเกลื่อนในช่วงปีใหม่ พอหลังจากหมดช่วงเทศกาล มันก็จะหายไป แล้วทีนี้เกี่ยวกับแผนการตลาดของคุณ หละมีใครบอกคุณเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ เหล่านีบ้ ้างไหม


ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า บทเรียนในวันนี้จะทาให้คณ ุ เริ่มเข้าใจการสร้างธุรกิจ โดย อาศัยหลักแนวความคิด ที่เกีย่ วข้องกับกฎพื้นฐานธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ ไม่ได้อาศัยหลักการทางตลาดที่สลับซับซ้อนแต่อย่างใด เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และยังประโยชน์ให้กับตัวคุณ และธุรกิจของคุณ

Business School สนใจการอบรมเพิ่มเติมติดต่อผู้ที่ส่ง อีเมล์นี้ให้กับคุณ ฟรี! ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ

Noppadol Muangmer Tel : 081-902-9879 หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ที่จริงแล้วยังมีข้อผิดพลาดอีกบางประการ แต่ที่ผมหยิบยกมาในบทเรียนนี้จะเป็น ข้อผิดพลาดที่สาคัญและมักทาให้ธุรกิจล้มเหลวได้อย่างง่ายๆ ถ้าเรามองข้ามมันไป


M

odern Trade

Young Business Owner

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Secret For Success No.5  

เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ

Secret For Success No.5  

เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ