Page 1

M

odern Trade

Young Business Owner

ความลับของความสําเร็จ ที่มันแอบซ่อนอยู่ในตัวคุณ

Design by Poj Niramittanon

Business Support unlimited by Business School สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นําส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสําเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดําเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ถ้าคุณมีฝัน.............. ความฝันของผมก็เหมือนกับของคุณ ที่ต้องการความมัน่ คงในชีวิต ทั้งทางด้านการเงิน สุขภาพ และครอบครัว ปัจจุบนั ผมเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว(SME) ที่มีรายได้มั่นคงพอสมควร ผม ใช้เวลาฝ่าฟันมาเกือบตลอดชีวิต ล้มแล้ว... ล้มอีก... ผิดหวังบ้าง สมหวัง บ้าง...กับคืนวันอันแสนเจ็บปวด แต่ก็ผ่านมันมาได้ คุณก็คิดอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเหมือนกับผมบ้างใช่ไหม?.......

เก็บเงินมาตลอดชีวิต เรียนรู้หาประสบการณ์ในการทํางานต่างๆอย่างหนัก มองหาช่องทางในการลงทุนต่างๆ ตลอดเวลา เพื่อจะเป็นเจ้าของกิจการ ของตัวเอง กล้ากล้า...กลัวกลัว กลัวว่า...... ทําแล้วจะได้เหมือนอย่างที่ฝนั หรือเปล่า ธุรกิจจะไปรอดไหม ถ้าสมหวัง....ก็มีกิจการเป็นของตัวเอง ถ้าล้มเหลว....เงินที่เก็บมาตลอดทั้ง ชีวิต ก็หมดไป หรือ ไม่ก็เป็นหนีธ้ นาคาร ใช่ว่า จะเป็นอย่านีท้ ุกคน


แล้วคุณหละฝันแบบไหน? หรือว่า ไม่ต้องการแล้วกับการเป็นเจ้าของกิจการ ก็กลับไปเป็น มนุษย์เงินเดือนที่ บางครัง้ เฝ้ารอโอกาสจากการเสี่ยงโชคบ้าง รอ แล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ ผมพยายามมองหาทางออก ของเรื่องนีม้ า ตลอดชีวิต..... ลองแล้วลองอีก.....คิดแล้วคิดอีก จนกระทั่งผมพบ คําตอบ...........

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ถึงกระนัน้ ก็ตาม แม้ว่า....จะประสบความสําเร็จเป็นเจ้าของกิจการ แล้วตาม ก็ยังหมดห่วงไม่ได้กบั ธุรกิจที่เราได้สร้างมันขึน้ มา ไหนจะ เศรษฐกิจถดถอย ไหนคู่แข่งทางการค้าที่จะคอยลดราคาแข่งขันกับ เรา หรือแม้กระทัง่ การถูกคดโกงไม่ว่า จะจากคูค่ ้าหรือคนในองค์กร และยังมีอีกมากมายที่ธุรกิจล้มครืนเพียงชั่วข้ามคืน บางคนก็ลุกขึ้น ได้บางคนก็ฆ่าตัวตาย บางคนก็ล้มละลาย.......


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

คุ

คิดว่าคนที่จบมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้ โดยไม่มีโอกาสล้มเหลวหรือเปล่า หรือว่า คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี (เจ้าของเบียร์ช้าง) คุณเฉลียว อยู่วทิ ยา (เจ้าของเครื่องดืม่ กระทิงแดง) คุณธนินท์ เจียรวรนนท์ (เจ้าของกลุม่ บริษัท CP) เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ไหนกันหรือเปล่า เปล่าเลย แล้ว ทําไมคนเหล่านี้ ถึงได้ทําธุรกิจของเขาได้ใหญ่โตมากมาย ผมเคยอ่านประวัติ ชีวิตของบุคคลเหล่านี้ จากหนังสือต่างๆมาบ้าง บุคคลเหล่านีบ้ างคน ไม่ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือถึงมัธยมปลายเสียด้วย ซ้ํา อีกทั้งไม่ได้มที รัพย์สมบัติจากพ่อแม่ให้เป็นทุนรอนผมเชื่อว่ามันมีหลักการ อะไรบางอย่าง ที่เขาค้นพบจากความจริงในเรื่องของแนวความคิดทีแ่ ตกต่าง จากคนทั่วๆ ไป หรือมุมมองทีค่ นทัว่ ๆไป อาจมองข้ามมันไปต่างหาก ไม่มีโรงเรียนสอนธุรกิจที่ไหน จะสอนคุณทาธุรกิจได้ นอกจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ แล้วใครหละ? จะสอนเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆให้คณ ุ รู้ ถ้า ไม่ใช่ตัวคุณเอง


หลักการต่างๆในการทําธุรกิจ ที่ผมจะพูดให้คุณฟังนี้ ได้รวบรวมทฤษฎีบางบทบางตอน จากหนังสือ The best seller ต่างๆ ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ และมนุษย์สมั พันธ์ ทีผ่ ู้ประสบความสําเร็จในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ ได้ ลองใช้มาแล้วอย่างได้ผล รวมทั้งประสบการณ์จริงของนักธุรกิจอื่นๆ อีกหลายท่าน ที่ใช้มนั อย่างได้ผลเป็นอย่างดี ซึง่ ในทีน่ ี้ใครหลายคนได้ลืมมันไปแล้วเสียด้วยซ้ํา

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

บางทีมันอาจจะมีความลับอะไรบางอย่าง ที่เราลืมมันไปแล้ว มันมีอยู่ทกุ หนทุกแห่งที่มมี นุษย์อาศัยอยู่ เพราะความลับอันนี้เองมันเป็นความมหัศจรรย์ ที่อยู่ในตัวคุณเอง ถ้าคุณพร้อมจะเรียนรูแ้ ละก้าวไปข้างหน้า คุณก็จะสามารถ ไขปริศนาของมันที่เก็บงํามาตลอดชีวิตของคุณออกได้อย่างง่ายดาย นั่นอาจ หมายถึงความสําเร็จที่คณ ุ จะได้รบั เป็นผลตอบแทนในธุรกิจของคุณ และชีวิต ของคุณ ที่พร้อมจะมีอิสระทางด้านการเงินและเวลา สิง่ ทีผ่ มจะบอกคุณ มันเป็นเพียงเรื่องราวที่ผมได้ ผ่านร้อน ผ่านหนาว มา ยี่สิบกว่าปี กับประสบการณ์ของคนรอบข้างในธุรกิจต่างๆรอบตัว หรือ จากการแกะรอยเรื่องราวต่างๆของผูท้ ี่ ประสบความสําเร็จในชีวิตว่า เขามีวิธี คิดทีแ่ ตกต่างกันอย่างไร เผื่อบางทีมันอาจจะมีประโยชน์กบั คุณบ้างไม่


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แนวคิดในเรื่องธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์นนั้ จะยัง ประโยชน์อะไรให้กบั คุณบ้าง สิ่งที่รวบรวมเป็นหลักสูตร นํามาเผยแพร่นี้ ผมหวังเป็นแค่เพียงเข็มทิศ ทีค่ ณ ุ อาจจะ ใช้มันนําทาง ในยามทีค่ ณ ุ ต้องการ หรืออาจจะเป็น......... “จิ๊กซอว์” ตัวหนึง่ ทีป่ ระกอบเป็นรูปร่าง ในภาพแห่ง ความสําเร็จของคุณ เพราะทั้งหมดอยู่ที่ตัวคุณ ก่อนที่จะลองผิดลองถูกเหมือนผม ที่เคยหลงทางมา 20 ปี คุณ อยากจะเริ่มธุรกิจของคุณตอนนี้หรือรอไปอีกซัก 10-20 ปี ดีหละ ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ ทางานในสาขาอาชีพใด มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ก็ตามที ขอเพียงแค่คณ ุ มีความฝัน และแนวความคิดทีถ่ ูกทาง คุณก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จใน ชีวิตได้อย่างไม่ยากเย็นอะไร ทุกอย่างขึ้นอยูก่ ับตัวคุณ และการเรียนรู้อันชาญฉลาดของคุณ ผมอยากจะหยิบยกเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย กับประสบการณ์ชีวิต ก่อนที่เขาจะสร้างธุรกิจของเขาเองขึ้นมาได้ เมื่อเขาได้พบความจริงอะไรบางอย่าง ที่เขาลืมมัน ไปเกือบตลอดชีวิตของเขาเอง....... ชายผู้นี้เป็นเด็กกําพร้าพ่อตั้งแต่อายุได้ 6 ขวบ


เขาล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า จนแทบตั้งตัวไม่ติด ตอนอายุ 17 ปี เขาได้แสดงความสามารถ พิเศษด้วยการตกงานติดต่อกันถึง 4 ครั้ง ตอนอายุ 18 ปี เขาได้แต่งงานและมีครอบครัวมี ลูกสาวทีน่ ่ารักอีกหนึง่ คนในปีถดั มา แต่ความสุขก็อยูก่ ับเขาได้ไม่นาน ความไม่ได้เรื่องของเขา ในการดําเนินชีวิตของเขา ทําให้ภรรยาคู่ทุกข์คยู่ ากต้องหอบเอาลูกสาวหนีไป เพราะไม่สามารถ ที่จะอดทนใช้ชีวิตอยู่กบั ความไม่เอาไหนของเขาได้อีกต่อไป ในขณะที่เขามีครอบครัวเขาได้ ทํางานเป็นพนักงานขายตั๋วรถไฟเขาก็ล้มเหลว แต่เขาก็พยายามต่อสู้กับชีวิตของเขา ด้วยการ แสวงหาโอกาสดีๆให้กบั ตัวเอง แต่ทกุ อย่างที่เขาทําก็ไม่วายล้มเหลวเหมือนเดิม เขาพยายาม สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพแต่ก็ถูกขับออกจากทหารในที่สุด ชีวิตของเขา ล้มเหลวอีกกับ ความไม่เอาไหนของเขา ในที่สุดเขาก็ไปทํางานเป็นพนักงานขายประกัน คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไร ต่อไป “ล้มเหลวไม่เป็นท่าอีกครั้ง”

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

เขาเป็นลูกคนโต มีพนี่ ้องทั้งหมดสามคน แม่ผู้ซึ่งทํา หน้าที่ดแู ลลูก ก็มีฐานะยากจนต้องทํางานอย่างหนัก เพื่อเลี้ยงดูลูกไปตามสภาพ เขาเรียนหนังสือได้จนถึง อายุ 16 ปี ก็ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เขา ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยวิธกี ารต่างๆ


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แค่เริ่มต้นกับชีวิตของชายคนนี้ มันก็คงจะมองไม่เห็นอะไรดีสกั อย่าง การงานก็ลม้ เหลว ครอบครัวก็แตกแยก แล้วเขาจะดําเนินชีวติ ต่อไป อย่างไร คุณก็คงคิดเหมือนผมว่า ชายคนนีท้ ําอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่าง ก็ อย่างว่าแหละ คนเรามันจะดีไปเสียหมดทุกเรื่องมันก็ไม่มี คนเราจะแย่ไป เสียหมดทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ สิ่งหนึ่งที่ชายคนนี้คน้ พบ เขาพบว่า สิ่งที่เขา พอจะทําได้ดีก็คือ การทําอาหาร ดังนัน้ เขาจึงไปสมัครงานเป็นพ่อครัวใน ร้านกาแฟเล็กๆ แห่งหนึง่ แต่นั่นก็ใช่ว่าจะเป็นสิง่ ที่จะมีคุณค่าอะไรเลยกับ การดารงชีวิตของเขาชีวิตของเขาดาเนินต่อไปอย่างง่ายๆ ในร้านกาแฟ เล็กๆ แห่งนัน้ เขาไม่เคยคิดถึงอนาคตของเขา เขาไม่เคยคิดที่จะทาอะไร ให้กับชีวิตทีม่ นั ดีกว่าที่เป็นอยู่ เขาเอาเวลาทั้งหมด ที่ว่างจากงาน เฝ้า ครุ่นคิดถึงแต่ภรรยาและลูก เขาไม่ได้คิดเลยว่า..... เพราะความไม่เอาไหน ของเขาเองต่างหากที่ทาให้ภรรยา และลูกของเขาต้องไปจากครอบครัว ที่เขาสร้างขึ้นมา เขาเพียรพยายามติดต่อภรรยา และอ้อนวอนให้เธอ กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครัง้


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

แต่ก็ได้รับคําปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใย เขายังคงเฝ้าคิดถึงแต่เรื่องภรรยา และลูกสาวที่น่ารัก ของเขาอย่างไม่หยุดยั้ง แล้วความคิดของเขาก็ตกผลึก เขาไม่ต้องการภรรยาอีกต่อไป เขา ต้องการลูกสาวทีน่ ่ารักของเขากลับคืนมาให้จงได้ ด้วยความคิดถึงลูกสาวอย่างเป็นที่สดุ ก็ทํา ให้เขาคิดเลยเถิดไปถึงการลักพาตัวลูกสาวของเขาเอง เขาใช้เวลาว่างทั้งหมด ที่ว่างจากงาน ครุ่นคิด และวางแผนไปสูท่ ุกขั้นตอนที่จะลักพาตัวลูกสาวเขาอย่างไร เขาคิดทุกย่างทุกขัน้ ตอน ด้วยความรอบคอบ ที่จะลักพาตัวลูกสาวอันแสนน่ารักของเขากลับมาสู่อ้อมกอดของเขาให้จง ได้ ในที่สุดแผนการอันยาวนานก็พร้อมที่จะดําเนินการ ชายผู้นี้ด้วยวัยอันน้อยนิดยังอยู่ในวัยรุน่ เสียด้วยซ้ํา ก็เริม่ ลงมือปฏิบัติการทันที เขาเฝ้าซุ่มตัว อยู่เงียบๆในพุ่มไม้ นอกบ้านของภรรยาของเขา เขาเฝ้ามองลูกสาวเล่นอยูท่ ี่ระเบียงหน้าบ้าน อยู่ด้วยความสงบ และเตรียมพร้อมที่จะลงมือลักพาตัว ถ้าลูกสาวเขาออกมาวิ่งเล่นในสนาม หน้าบ้านเหมือนอย่างทุกวัน ที่เขามาแอบดู เขารู้สึกกังวล ตื่นเต้นทุกลมหายใจเข้าออก เขา กําลังจะเป็น “อาชญากร” แค่นนั่ มันก็เทียบไม่ได้กับความรักที่เขามีให้กบั ลูกสาวทีน่ ่ารักของ เขาอย่างสุดหัวใจ เขาเฝ้ารออย่างเงียบๆด้วยใจที่เต้นอย่างระทึกอยูห่ ลังพุม่ ไม้ วันนี้ไม่ว่า จะต้องให้เฝ้ารออีกนานเท่าใด เขาก็จะทําให้สําเร็จให้จงได้ แต่โอ้อนิจจา.......วันนั้นลูกสาวของเขา ไม่ออกมาเล่นที่สนามหน้าบ้านเลย


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

คุณลองนึกดู แม้กระทั่งความพยายามในการที่จะ ก่ออาชญากรรม เขาก็ยังล้มเหลว เขารู้สึกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ต่อโชคชะตา เหมือนกับชีวิตเขา ถูกกําหนดมาเช่นนัน้ รู้สกึ เหมือนคนไม่มคี ่า และเหมือนเพราะพระเจ้ากําหนด มาแล้วว่าเขาจะต้องอยู่เพียงลําพังไปตลอดชีวิตกับความล้มเหลวซ้ําซาก แต่ในที่สุดเหมือนปาฏิหาริยท์ ี่เกิดขึน้ กับเขา เขาสามารถโน้มน้าวภรรยา ให้กลับมาอยู่ด้วยกันได้ พร้อมกับลูกสาวทีน่ ่ารักของเขาได้ พวกเขาก็ได้ ทํางานอยู่ด้วยกันในร้านกาแฟแห่งนัน้ ทําอาหาร และล้างจานอยู่จนกระทั่ง เขาแก่เฒ่าเกษียณตอนอายุ 65 ปี แต่เรื่องราวมันไม่ได้จบลงแค่นี้ วันแรกแรกของการเกษียณอายุเขาได้รับเช็คเงินประกันสังคมฉบับแรกของเขาจากรัฐบาล เป็น จํานวนเงิน 105 ดอลลาร์ เขาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือดีใจเลยแม้สกั น้อย เงินที่ได้รบั มันน้อยกว่า ค่าจ้างที่เขาเคยได้รับในการทํางานในร้านกาแฟเสียอีก ชีวิตเขาและภรรยาจะอยู่ได้ต่อไปอย่างไร เพราะเขาไม่มีเงินเก็บพอที่จะอยู่อย่างสุขสบายในวัยชรา เช็คฉบับดังกล่าวเหมือนเป็นตัวแทน ของรัฐทีฝ ่ ากมาบอกเขาว่า เขาไม่อาจจะดูแลตัวเองได้อีกต่อไปแล้ว ทั้งหมดที่เขาทําได้กค็ ือใช้ ชีวิตของเขาอยู่ไปวันๆจนกระทัง่ วาระสุดท้าย ของชีวิตด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาล มันดัง กึกก้องอยู่ในใจเขาตลอดเวลา เหมือกับว่า.....ความล้มเหลวกาลังจะมาเยือนเขาอีกครั้ง


ขณะที่ปล่อยให้ความคิดที่จะเขียนคําสั่งเสียออกมานั้นดําเนินไปอย่างช้าๆ กลับเหมือนมีอะไรมา ดลใจ เป็นครัง้ แรกที่ชีวิตทีท่ ําให้เขาเกิดปัญญา แทนที่เขาจะเขียนคาสั่งเสียตามที่ตั้งใจไว้ในตอนแรก เขากลับเริ่มต้นเขียนสิง่ ที่เขาควรจะเป็น สิ่งที่ชีวิตที่เขาควรจะมี และสิ่งที่เขาพึงปรารถนาในช่วงชีวิตสุดท้ายที่เหลืออยู่ เขาตกใจมากและ รู้สึกประหลาดใจอย่างไรบอกไม่ถูก เมื่อค้นพบความจริงในชีวิตว่า เขายังไม่เคยทาอะไรสาเร็จ เป็นชิ้นเป็นอันกับเขาเลยสักอย่าง! เขานั่งครุน่ คิดและพิจารณาวิเคราะห์กับตัวเองอย่างจริงจังอยูน่ าน มีบางอย่างที่เขาสามารถทํา ได้และทําได้ดี บางอย่างทีค่ นที่รอบตัวทําสู้เขาไม่ได้ด้วยซ้ํา เขาค้นพบคําตอบในชีวิตเขาแล้ว ใช่!

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

เขาครุ่นคิดอยู่นานจนในที่สดุ ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่า........ “จะฆ่าตัวตาย” ความอ่อนแรง และอ่อนล้าดูเหมือนจะซ้ําเติมชีวิตเขาอย่างไม่ยอมลามือง่ายๆ เขาท้อแท้หมด หวังจนถึงที่สุด ในที่สุดเขาก็หยิบเอากระดาษหนึ่งแผ่นพร้อมกับดินสอ เดินออกไปในสวนหลัง บ้าน นัง่ ลงใต้ต้นไม้อย่างสงบ ตั้งใจที่จะเขียนคําสั่งเสีย และพินยั กรรมเป็นครั้งสุดท้าย เขานั่ง ถอนใจอยู่สกั พัก ทอดสายตามองออกไปแบบเลื่อนลอยและสิน้ หวัง


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

เขาตอบตัวเองอย่างมั่นใจเต็มเปีย่ มไปด้วยความหวังและพลัง......... “เขารู้วิธีการปรุงอาหารเป็นอย่างดี” ชีวิตเกือบทั้งหมดของเขาอยู่ที่หน้าเตาร้อนๆมาเกือบตลอดชีวิต เขาตัดสินใจกับตัวเองอีกครัง้ ด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมอย่างไม่เคยรู้สกึ มาก่อน แล้วในที่สุด เขาก็เลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป เพื่อที่ทําอะไรสักอย่างในชีวิตให้ประสบความสําเร็จ เขาตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า ถ้าเขาจะตายเขาก็ อยากจะตายในแบบที่ได้ลองพยายามเป็นใครสักคนที่เขาอยากจะเป็น นั่นก็หมายถึง.................... ความสําเร็จในชีวิตที่ใครหลายๆ คนพึงปรารถนา และทําในบางสิ่งบางอย่างทีม่ ีค่าด้วยชีวิตที่ เหลืออยู่อันน้อยนิดของเขา ด้วยวัยชราที่อายุปาเข้าไป 65 ปี ไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาขวางกั้นเขา ได้เลย เมื่อคิดได้เช่นนัน้


แล้วชายชราที่ขายไก่ทอดอายุ 65 ปี ที่ใครบางคนก็คิดว่า เหมือนไม้ ใกล้ฝั่ง คนนั้นก็กลายมาเป็น “ผู้พันแซนเดอร์ส” ราชาผู้เป็นที่รักของ อาณาจักร Kentucky Fried Chicken หรือที่เรารู้จักกันในนาม KFC นั่นเอง

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

เขาลุกขึ้นจากโคนต้นไม้ในสวนหลังบ้าน มุ่งหน้าที่จะไปยังธนาคารใน เมือง เพื่อขอยืมเงินจํานวน 87 ดอลลาร์ จากเช็คประกันสังคมฉบับ ต่อไปของเขา ด้วยเงิน 87 ดอลลาร์นั้น เขาซื้อกล่องเปล่า และไก่ จํานวนหนึ่ง จากนัน้ เขาก็กลับไปที่บ้าน และลงมือทอดไก่ที่ซื้อมาด้วย สูตรพิเศษที่เขาได้คิดค้นมันขึน้ มาในช่วงหลายปีที่ทํางานที่ร้านกาแฟ แห่งนั้น เขาเริ่มขายไก่ทอดของเขาแบง่ายๆ ตามบ้านต่างๆ ในเมือง คอร์บนิ รัฐเคนตั๊กกีข้ องเขา


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ตอนเขาอายุ 65 ปี เขาเป็นเหมือนตัวแทนอนุสรณ์แห่งความ ล้มเหลวที่ยงั มีชีวิต แต่ในวัย 85 ปี เขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐี พันล้าน และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก มีผคู้ นให้เกียรติเขาทั่ว ประเทศ เรื่องราวเกีย่ วกับชีวิตของ “ผู้พันแซนเดอร์ส” เป็นอีกบท หนึ่งของเรื่องราวความสําเร็จที่ได้รับคํายกย่องจากผูค้ นทัว่ โลก แต่จะมีใครจะรู้บ้างไหมว่า หากทีใ่ ต้ต้นไม้วันนั้น ผู้พนั แซนเดอร์ส ได้ทําตามที่เขาตั้งใจไว้แต่แรก ตํานานของไก่ทอดที่เลื่องลือไปทั่ว

โลกก็อย่าง KFC คงจะไม่มีให้เราได้เห็นกันทุกวันนี้จริงอย่างที่คํากล่าวทีว่ ่า “ความสาเร็จ กับความล้มเหลวห่างกันเพียงแค่พลิกฝ่ามือ” มันอยู่ทวี่ ่า...........คุณเลือกที่จะ “ล้มเหลว แต่ไม่ล้มเลิก” หรือ “ยอมแพ้ตั้งแต่ยงั ไม่ได้ทาอะไรเลย” สําหรับผู้พันแซนเดอร์ส นั้น 65 ปี ของชีวติ ที่ล้มเหลว เทียบคุณค่าอะไรไม่ได้เลยกับ 20 ปี แห่งความสําเร็จที่เขาได้รับ


Business School สนใจการอบรมเพิ่มเติมติดต่อผู้ที่ส่ง อีเมล์นี้ให้กับคุณ ฟรี! ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ

Noppadol Muangmer Tel : 081-902-9879 หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

บทเรียนวันแรกนี้..... ผมได้พูดถึงนักธุรกิจทีส่ ร้างตัวจากสองมือเปล่าเขา เหล่านี้ ไม่ได้มคี วามรู้ที่เลิศเลออะไรเลย บางคนแค่เพียงอ่านออกเขียนได้ ดังนัน้ ไม่ว่าคุณจะมีความรู้มากน้อยเพียงใด มันก็ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดของ ความสําเร็จ แนวคิดของบุคคลเหล่านี้ต่างหาก ที่แตกต่างจากบุคคลทั่วๆ ไป แม้กระทัง่ ผู้พันแซนเดอร์ส เองก็ลม้ เหลวมาตลอด 65 ปี เขายังลุก ขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีได้ แนวคิดที่แตกต่างเหล่านี้นนั่ เองที่จะสามารถทําให้ คุณสร้างธุรกิจได้ ในบทเรียนต่อไป คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎธรรมชาติที่แท้จริงของ มนุษย์ แล้วหลักการนี้เองที่จะทาให้คุณก้าวสู่การสร้างธุรกิจด้วยแนวคิด จากสองมือเปล่าได้อย่างไร


M

odern Trade

Young Business Owner

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นําส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสําเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดําเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Secret For Success No.1  

เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you