Page 1

M

odern Trade

Young Business Owner

Formula Sponsoring No.4 สูตรสาเร็จในการสปอนเซอร์อย่างไร? ที่ไม่ต้องตอบข้อโต้แย้งแม้เพียงสักประโยคเดียว โดยโค้ช Network Marketing ระดับโลก Design by Poj Niramittanon

Business Support unlimited by Business School สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สงวนลิขสิทธิ์ทุกกรณี ไม่ อนุญาตให้นาส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดบน เอกสารชุดนี้ ไปเผยแพร่ตีพิมพ์ใน ทุกรูปแบบ ทั้งการถ่ายสาเนา โดยมิได้รับอนุญาต หากผู้ใดละเมิดจะถูกดาเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ISBN 0-449-21492-3 by Poj Niramittanon หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ขั้นตอนสุดท้ายในการสื่อสารคือ การรับมือกับคาถามและข้อโต้แย้งต่างๆ ทุกๆ ขัน้ ตอนที่ได้ กล่าวไปแล้วนั้น หมายถึงก่อนอืน่ เลยคือการทักทาย, คัดกรองคุณสมบัติ, ชวนเข้าสู่ธุรกิจ, ปิด การขายหรือการทางาน และติดตามผลงาน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการตอบข้อโต้แย้งหรือ คาถามนัน้ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะอยู่ในช่วงใด เนื่องจากคาถามนั้น อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของการสนทนา เมื่อมีคาถามหรือข้อโต้แย้ง เกิดขึ้น คุณจะต้องมีวิธีการจัดการและดึงกลับเข้ามาสู่บทสนทนาที่คณ ุ กาลังพูดอยู่เสมอครับ เมื่อมีคาถามหรือข้อโต้แย้งเกิดขึน้ ยกตัวอย่างเช่น ผมกาลังอยูใ่ นช่วงคัดกรองคุณสมบัติ เมื่อ มีคาถามเกิดขึ้น ผมจะรีบจัดการกลับไปยังขั้นตอนการคัดกรองต่อไป มีบางอย่าเกี่ยวกับการคัดค้านทีค่ ุณต้องทราบครับ ข้อดีก็คือ คุณสามารถป้องกันได้ เหมือน กับการจัดการกับกับระเบิด จงอยู่ให้ห่างทีส่ ุด ก็ย่อมปลอดภัยที่สุดนั่นแหละครับ แล้วก็พยายาม ให้มนั ระเบิดครั้งเดียวให้จบ ผมพบว่า เช่นเดียวกันกับข้อโต้แย้งที่เกิดขึน้ นั่นแหละ การเชิญผู้ มุ่งหวังอย่างมีประสิทธิภาพนี้ ทาเพื่อให้คุณได้ทราบถึงการหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง


ผมมีตัวอย่างของผู้มงุ่ หวังคนแรกของผมที่เข้าร่วมธุรกิจ และเขาก็เป็นเพื่อนร่วมห้องผมเองผม พาเขาไปประชุมธุรกิจที่โรงแรม หลังจากการประชุมฉันหันไปถามเขาว่าจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่ ผม แน่ใจว่าเขาจะเข้าร่วมเพราะวิทยากรที่พูดวันนี้ทาเงินได้มากกว่าที่เขาต้องการจะมีเสียอีก เพื่อน ผมคนนี้ตอบปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่มีเวลาครับ ตอนนี้ขอให้คณ ุ เข้าใจด้วยนะครับ ว่าผมพักอยู่ กับเขา และเขาก็นงั่ อยู่โต๊ะข้างๆ ถัดไปในทีท่ างานเดียวกับผมด้วย และเมื่อเราออกกาลังกายเขาก็ วิ่งอยู่ข้างๆผม เรามักจะทาอะไรๆ ร่วมกันแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลา นัน่ คือข้อโต้แย้งที่ 1 และ ผมก็พยายามแก้ไขข้อโต้แย้งนั้น ที่สุดแล้ว หลังจากที่ผมพร่าพูดและใช้เวลาไป 40 นาที บอกถึง ความไม่ฉลาดเลยที่จะให้โอกาสนีผ้ ่านไป ที่สุดเขาก็บอกผมว่า เอาล่ะๆ ปัญหาจริงๆแล้วคือ เขา ไม่มีเงิน

Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ถ้าคุณใช้เป็นคุณก็จะหลีกเลี่ยงได้ เรื่องที่สองที่อย่างจะพูดถึงเรื่องโต้แย้งคือ คนส่วนใหญ่ยงั มี วิธีการจัดการที่ไม่ถูกต้องครับ นั่นหมายความว่า เมื่อผู้มงุ่ หวังมีข้อโต้แย้ง A และคุณพยายามที่ จะตอบข้อโต้แย้ง A แต่อันที่จริงข้อโต้แย้งนัน้ กลับเป็นเรื่องขอข้อโต้แย้งอีกข้อหนึ่งแทน คุณจะล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า ถ้าคุณพยายามที่จะจัดการกับข้อโต้แย้ง


Business Support by Modern Plus Group Contact us : 081-902-9879

ข้อโต้แย้งนีก้ ลายเป็นข้อโต้แย้งใหม่ แล้วผมก็พร่าต่อไปอีก 30 นาที เขาก็เข้าร่วมธุรกิจคืนนัน้ แล้วก็เลิกทาในอีกไม่กี่วนั ต่อมา คุณเห็นไหมครับ ผมไม่ได้รู้สึกเลยว่าจะมีอะไรที่จะหยุดผมได้ในตอนนัน้ ซึ่งจริงๆแล้ว มันเป็นข้อ โต้แย้งอีกข้อหนึ่ง ซึ่งผมก็ไม่รวู้ ่าจะตอบไปว่าอย่างไร

ข้อโต้แย้งส่วนใหญ่ เป็นข้อโต้แย้งที่ที่พวกเขาคิดว่าจะทาไม่ได้ ดังนัน้ ควรที่จะกาจัดไม่ให้เกิดข้อ โต้แย้งแรกนี้ ที่จะนาไปสู่ข้อโต้แย้งอื่นๆ ที่จะตามมาครับ วิธีที่ดที ี่สุดที่จะทาได้คือ พูดถึงการอบรม และวิธีการที่คณ ุ จะก้าวเดินไปพร้อมกับผูม้ ุ่งหวัง ของคุณทีละก้าว ทีละขัน้ ตอนจกว่าเขาจะสามารถทาได้


เอาล่ะครับ เราได้เสร็จสิ้นการเรียนรู้สิ่งที่จะพูดในการเชิญคนแล้วนะครับ เราจะพบกันอีกครั้งในบทเรียนต่อไป ซึง่ จะครอบคลุมไปถึงเรือ่ งวิธีว่า เราจะใช้คาพูดอย่างไร?

ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าบทเรียน ใน 5 วัน ที่ผ่านมานี้เกี่ยวกับ Formula Sponsoring คงทาให้คณ ุ ได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่ จะนาไปใช้ให้เกิดกับ ธุรกิจของคุณ และคนในองค์กรของคุณ เตรียมพบกับ บทเรียนเรื่อง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Qualities Communication เร็วๆนี้

Business School สนใจการอบรมเพิ่มเติมติดต่อผู้ที่ส่ง อีเมล์นี้ให้กับคุณ ฟรี! ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ

Noppadol Muangmer Tel : 081-902-9879 หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด


together

We teach We learn เรื่องราวดีๆ มีไว้แบ่งปัน....อ่านต่อในบทความถัดไป กับความสาเร็จในรูปแบบของความจริง มิใช่เร่ขายฝัน....... หากมีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับการเริ่มต้นสร้างธุรกิจของคุณ หรือไม่ว่าจะ เป็นธุรกิจเครือข่าย โปรดอย่าได้ลังเลที่จะติดต่อเรา เพราะเรา.....พร้อมเสมอ สาหรับคาแนะนาที่คณ ุ ต้องการ

บทความต่างเหล่านี้จะถูกส่งตรงถึงคุณ ด้วยความเต็มใจจากเรา ไม่ว่าคุณจะสนใจในธุรกิจขนาด เล็ก SME แฟรนไชน์ OTOP หรือธุรกิจเครือข่าย

Business School สนใจการอบรมเพิ่มเติมติดต่อผู้ที่ส่ง อีเมล์นี้ให้กับคุณ ฟรี! ไม่มคี ่าใช้จ่ายใดๆ หมายเหตุ : การคัดลอกและเผยแพร่บทความนี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะถูกดาเนินคดีจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งเตือนแต่ประการใด

Formula Sponsoring 4  

สูตรสำเร็จในการสปอนเซอร์คนโดยไม่ถูกปฏิเสธ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you