__MAIN_TEXT__

Page 1

NYTT MEDEL MOT SNYTBAGGE

Godkänd* för FSC-certifierad skog. Mycket god skyddseffekt mot snytbaggeskador.

*) efter beviljad dispens


Imprid Skog – nytt insektsmedel mot Snytbagge med mycket god effekt. Imprid Skog är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar. Medlet verkar framför allt som maggift men har även kontaktverkan. Den verksamma beståndsdelen, acetamiprid, tillhör gruppen neonikotinoider och påverkar insekternas centrala nervsystem. Tillåten att använda i FSC certifierad skog efter beviljad dispens.

Väderförhållanden Imprid Skog är regnfast två timmar efter behandling. Effekten av en behandling är inte temperaturberoende, så länge det är plusgrader.

Liten insekt – stora skador. Upp till 80% av nyplanteringen kan gå förlorad genom angrepp av Snytbaggen. Det är alltså nödvändigt i större delen av landet att plantera centralt behandlade plantor från plantskolan, eller att behandla plantorna efter plantering. I vissa fall krävs även efterbehandling på hösten och på våren år två.

2


Behandlingsbehov Vid plantering. Alla plantor behöver ett skydd mot Snytbaggen. Antingen centralt behandlade plantor från plantskolan eller behandling direkt efter plantering. Höstbehandling. Om plantorna är centralt behandlade före plantering räcker detta normalt mot andra generationens Snytbagge som kommer på hösten. Men, om plantorna är i stark tillväxt minskas koncentrationen på plantan och då krävs ytterligare en behandling på hösten. Kontrollera plantornas tillväxt! Dåliga, torra tillväxtförhållanden – Mindre behov. Goda tillväxtförhållanden – Stort behov.

Vårbehandling år 2 Året efter plantering finns inget skydd kvar av cypermetrin. I vissa fall behövs ej en ny behandling. Men, de som inte vill riskera ett angrepp med en dyr kompletteringsplantering som följd bör behandla plantorna igen.

3


Snytbaggen söker sig till färska hyggen. Snytbaggen svärmar i maj-juni när temperaturen överstiger 18° C. Snytbaggen har förmågan att flyga flera mil om det krävs för att hitta det den söker – färska hyggen! Det är dofterna från nyavverkade stubbar och avverkningsrester som styr färden. Omedelbart efter landning lägger snytbaggen ägg, mestadels i de stubbar som står kvar men äggen kan även läggas direkt i jorden. Efter flera larvstadier och förpuppning kläcks den färdiga snytbaggen på sensommaren år 2 (efter avverkning). En del av snytbaggarna som kläcks kryper upp ovan jord, en del ligger kvar tills nästa vår då de kryper fram. Snytbaggen lever huvudsakligen av barrträdsplantor på hygget och äter normalt ca 20 mm2 bark per dag. Man urskiljer tre stycken större gnagperioder.

Färskt hygge

vår

sommar

höst

Vid svärmningen äger det största gnaget rum och snytbaggen lägger samtidigt sina ägg Hyggesdoften lockar Första dit snytbaggarna äggläggningen 4

Larvutveckling

vår


r

Livscykeln under tre större gnagperioder. På bilden här under vill vi på ett enkelt sätt beskriva händelseförloppet. Den gulfärgade kurvan visar gnagtrycket. Kontakta oss gärna för en mer utförlig presentation. Ett hygge kan producera ca 100 000 snytbaggar/ha. Generationstiden i södra och mellersta Sverige är vanligtvis 2 år medan den i norra Sverige är 3-4 år. Snytbaggen äter normalt ca 20 mm2 bark per dag! 80 % av alla plantor riskeras att dödas utan behandling.

1 år efter avverkning

sommar

2 år efter avverkning

höst

vår

Våren år 3 sker återigen ett av de större gnagen Nykläckta Snytbaggar kan nu, tillsammans med föräldradjuren, åsamka betydande skador Andra äggläggningen

Kläckning av första årets ägg

Under våren år 3 (efter avverkning) söker snytbaggarna ett nytt hygge… 5


6


Vattenlösligt granulat Imprid Skog är formulerad som ett helt dammfritt granulat och är mycket lättlösligt i vatten. Imprid Skog är klassad i bekämpningsmedelsklass 2L, vilket betyder att det krävs godkänd utbildning för att få använda produkten. Skogsstyrelsen anordnar varje år en endagsutbildning som ger behörighet för behandling mot snytbagge. Rekommenderad dos av Imprid Skog är 2,5 % (viktsprocent) i vatten. Förpackning: 2 kg

Åtgång och utrustning Fältbehandling: Det räcker med en vanlig ryggspruta. Vi rekommenderar följande munstycken: Uni Jet 4002 eller motsvarande. För att få tillräcklig täckning på plantan krävs det ca 4 ml bruksvätska per planta. Då räcker 10 liter bruksvätska till ca 2 500 st plantor vid efterbehandling i fält. I plantskola: Vid behandling av täckrot är åtgången ca 1,5.-3 ml bruksvätska per planta. Vid doppning av barrot är åtgången ca 8-10 ml bruksvätska per planta.

Tydlig markering med PW Markeringsfärg PW Markeringsfärg ger en intensiv blå markering så att du bättre skall kunna se vilka plantor som blivit behandlade. Behandling utförs på redan planterade plantor. Färgen är helt ofarlig för plantan och försvinner efter någon dag.

7


Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

Miljö- och hälsomässigt bästa insekticid för miljöcertifierad skog. Imprid Skog har mycket god skyddseffekt mot snytbaggeskador.

Läs mer om Imprid Skog på:

cloco.se / maj 2017

www.interagroskog.se

Profile for cloco ab

Imprid Skog broschyr  

Imprid Skog broschyr  

Profile for clocoab