__MAIN_TEXT__

Page 1

sk Räd og da en

LITEN INSEKT – STORA SKADOR

Snytbaggen Äter effektivt upp 80% av din nyplantering. Du riskerar att förlora över 10 000 kr på endast 1 ha. Alla nyplanteringar behöver skydd mot Snytbaggen.


FORESTER – CYPERMETRIN Liten insekt – stora skador. Upp till 80% av nyplanteringen kan gå förlorad på grund av Snytbaggen. Det är alltså nödvändigt i större delen av landet att plantera centralt behandlade plantor från plantskolan, eller att behandla plantorna efter plantering. I vissa fall krävs även efterbehandling på hösten och på våren år två.

Forester – det nya medlet mot Snytbaggen! Forester innehåller cypermetrin. Cypermetrin, den aktiva substansen, finns sedan många år i ett stort antal produkter för användning mot skadeinsekter inom skogsbruk, lantbruk, trädgårdsodling och bostäder samt på nötkreatur, får, mink och andra djur.

Cypermetrin är beprövat. Cypermetrin har prövats i många länder inklusive Sverige och visat sig ha minst samma goda effekt som permetrin. Vidhäftningsförmåga och långtidsverkan är också samma som med permetrin.

2


3


ANVÄNDARMANUAL & DOS

4


Liten mängd – stor effekt. Forester används med bara ca 40% av aktiv substans jämfört med permetrin. Det gäller såväl central behandling i plantskola som vid behandling på plantor i skogen. Produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen och säker att arbeta med. Följ säkerhetsföreskrifterna.

Fältbehandling. Det räcker med vanlig ryggspruta. Använd spaltspridare med smalt munstycke. Spruta mot rothalsen och de nedre delarna av plantan. Rekommenderad koncentration är 3-5% Forester. 1 liter räcker till ca 6 000 plantor. Förutsättning: att man blandar 0,4 liter Forester /10 liter vatten och behandlar varje planta med 4 ml vätska. Högre dos ger längre långtidseffekt.

Tydlig markering. PW Markeringsfärg ger en intensiv röd markering så att du bättre skall kunna se vilka plantor som blivit behandlade. Behandling utförs på redan planterade plantor. Färgen är helt ofarlig för plantan och försvinner efter någon dag.

Central behandling. Rekommenderad koncentration är 3-5% Forester. Exempel: 10 liter Forester blandas med 250 liter vatten vilket då ger en 4% koncentration av brukslösning. Plantornas storlek, behandlingssätt och noggrannheten vid applikationen avgör åtgången. 5


ANVÄNDARMANUAL & DOS Behandlingsbehov. Vid plantering. Alla plantor behöver ett skydd mot Snytbaggen. Antingen centralt behandlade plantor från plantskolan eller behandling direkt efter plantering. Höstbehandling. Om plantorna är centralt behandlade före plantering räcker detta normalt mot andra generationens Snytbagge som kommer på hösten. Men, om plantorna är i stark tillväxt minskas koncentrationen på plantan och då kan det krävas ytterligare en behandling på hösten. Kontrollera plantornas tillväxt! Vårbehandling år 2. Året efter plantering finns inget skydd kvar av cypermetrin. I vissa fall behövs ej en ny behandling. Men, de som inte vill riskera ett angrepp med en dyr kompletteringsplantering som följd bör behandla plantorna igen.

Dåliga, torra tillväxtförhållanden – mindre behov. Goda tillväxtförhållanden – stort behov.

Insekter på obarkat timmer. Forester är också godkänt för att skydda obarkat timmer mot insektsangrepp. Timmervältorna behandlas på upplagsplatsen.

Dos: 0,7 liter Forester/100 liter vatten. 100 liter vätska räcker till ca 100 m3 timmer. Stora vältor – fler m3/100 liter. Små vältor – färre m3/100 liter.

Det är krav på att anmäla till Skogsstyrelsen före behandlingen.

6


Fångstvirkesfällor för Granbarkborre. Den dos som rekommenderas för behandling av fångstvirke är 0,7-1,5%. Detta motsvarar 0,7-1,5 dl Forester som löses i 10 liter vatten. Den lägre dosen, 0,7%, är effektiv lika länge som feromonet, dvs ca 6- 8 veckor. Högre dos ger längre effekt. Läs mer på www.interagroskog.se 2007-års fältförsök: Andel plantor (%) som dog på grund av snytbaggeskador efter en tillväxtsäsong.

Obehandlad 89 Forester 15 Merit Forester WG 19

Sveriges lanbruksuniversitet Asa försökspark.

Flexcoat förhindrar insekticider att regna av och avdunsta. Två års effekt utan ombehandling. En behandling ger bättre plantöverlevnad än två behandlingar med enbart insekticid. Läs mer på www.interagroskog.se

På www.interagroskog.se finns alla de blanketter du behöver.

7


Det nya medlet mot Snytbaggen Reg. nr. 4808. Kemiskt bekämpningsmedel Klass 2 L. Säkerhetsdatablad finns att hämta på www.interagroskog.se Bekämpningsmedel Klass 2L. Reg nr 4808 Endast för yrkesmässigt bruk

Forester

Användningsområde – all annan användning är otillåten: Mot insektsangrepp på obarkat timmer. Behandlat virke skall märkas. Behandlat virke får ej flottas eller förvaras i vattendrag, sjö eller annat vattenområde. Vid bevattning skall lakvattnet recirkulera och får ej släppas ut i vattenområde. Behandling av obarkat virke skall anmälas till Skogsstyrelsen i god tid innan behandlingen. Mot skadeinsekter på barrträdsplantor. Barrträdsplantor får endast behandlas centralt i plantskola, vid maskinell plantering eller vid efterbehandling av planterade plantor. Central behandling skall utföras i plantskolor o dyl med sluten appliceringsmetod där överskottet av behandlingsvätskan recirkulerar eller med en metod som godtas av Kemikalieinspektionen. Barrotsplantor skall rinna av före säckning. För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen. Personal som arbetar med behandlade plantor eller utför behandling med medlet ska informeras om de miljö- och hälsorisker som medlet kan ge. Förpackning (kartong, säck, ställ o dyl) med behandlade plantor ska märkas med särskild etikett (klisteretikett eller knytetikett) som levereras tillsammans med medlet. Vid överlåtelse av medlet ska erforderligt antal etiketter med följande text, i svart på gul botten, omgiven av bred, svart ram överlämnas: Dessa plantor är behandlade med bekämpningsmedlet Forester reg.nr 4808, behörighetsklass 2 L. Kan vara farligt vid kontakt med huden, särskilt i kombination med stickande barr. Medlet kan ge upphov till hudirritation och allergi. Använd lämpliga skyddshandskar vid plantering och annan manuell hantering av plantor (långskaftade plasthandskar eller plastbehandlade trikåhandskar eller kortskaftade plasthandskar i kombination med ärmskydd av plast). Arbeta inte utan skyddande kläder på utsatta kroppsdelar (ben, armar, överkropp). Tvätta händer, armar och ansikte före rast, måltid, rökning, snusning samt efter arbetets slut. På grund av medlets giftighet för vattenlevande organismer får behandlade plantor inte vattenslås. Förpackningar och annat material som är förorenat skall ihopsamlas och omhändertas. Överbliven produkt är farligt avfall.

Riskupplysningar och skyddsanvisningar. Farligt vid förtäring. Irriterar huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik kontakt med huden. Använd lämpliga skyddshandskar. Använd andningsskydd vid sprutning (halvmask med partikelfilter P2). Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Vid misstanke om förgiftning: Kontakta giftinformationscentralen (tel 112).

Hälsoskadlig

Miljöfarlig

Särskilda miljörisker: Rengör ej sprututrustning i närheten av sjö eller vattendrag. Verksam beståndsdel: cypermetrin Cis:trans/40:60 ............ 100 g/l. Emulsion, olja i vatten. Importör och ombud: Interagro Skog AB Eliselund 247 92 Södra Sandby Tel: 046-53 200. www.interagroskog.se

Innehåll

1 liter

Tillverkare: AGRIPHAR S.A. Rue de Renory, 26 - 4102 OUGRÉE-BELGIQUE Tél : 0032 4 385 97 37

Batch och produktionsdatum – se skruvkorken

Behåll möjligheten till ett mycket effektivt och säkert skydd mot Snytbaggen genom att:

cloco.se / maj 2011

Läsa etiketten noggrant. Följa alla skyddsföreskrifter. Absolut förhindra att behandlade plantor, medlet eller sprutvätska kommer i kontakt med vatten som leder till sjö eller vattendrag. Cypermetrin och alla så kallade syntetiska pyretroider mycket giftiga för fisk och andra vattenlevande organismer.

Eliselund | 247 92 S Sandby | Tel 046-53 200 | Fax 046-53 208 info@interagroskog.se | www.interagroskog.se

Profile for cloco ab

Broschyr Snytbagge  

Snytbaggen äter effektivt upp 80% av din nyplantering. Du riskerar att förlora över 10 000 kr på endast 1 ha. Alla nyplanteringar behöver sk...

Broschyr Snytbagge  

Snytbaggen äter effektivt upp 80% av din nyplantering. Du riskerar att förlora över 10 000 kr på endast 1 ha. Alla nyplanteringar behöver sk...

Profile for clocoab