Page 1

ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ ง หรื อตลอดอายุการ คุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้ 7) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ อ าจอนุ ญ าตให้ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ลิขสิทธิ์ของตน โดยทาสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิซึ่ง จะมีผลสมบูรณ์เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ลงนามเป็น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ม่

Page | 29

จาเป็นต้องจดทะเบียนหรือบันทึกแต่อย่างใด

3.6

การทาวีซ่า/ใบอนุญาตทางาน3

3.6.1 การทาวีซ่า ในการขอวี ซ่ า เข้ า เมี ย นมาสามารถท าได้ 2

อยู่ ใ นเมี ย นมาได้ 14 วั น โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งมี วี ซ่ า เมื่ อ

แบบ คือ ขอวีซ่าก่อนการเดินทาง และการขอ Visa

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 11

on Arrival ทั้งนี้การขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเมียน

สิ ง หาคม 2558 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง สามารถผ่ า นเข้ า -

มา สามารถขอผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ จาก

ออก สนามบินนานาชาติของเมียนมา 3 แห่ง ได้แก่

http://evisa.moip.gov.mm/ ไ ด้ ตั้ ง แ ต่ 1

กรุง เนปิดอว์ ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ อย่างไรก็ตาม

กันยายน 2557 ซึ่งวีซ่าของเมียนมาจะมี 2 ประเภท

หากต้องการท่องเที่ยวมากกว่า 14 วัน หรือขอวีซ่า

คือวีซ่านักท่องเที่ยว และวีซ่านักธุรกิจ

ธุรกิจ จาเป็นต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ หรือสามารถขอ

สาหรับประเทศไทยและเมียนมาได้มีการลงนาม ความตกลงว่ า ด้ ว ย การยกเว้ น การตรวจลงตรา สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาแก่ผู้ที่เดินทางโดย สายทางเครื่องบิน โดยยกเว้นการตรวจลงตราให้อาศัย

3

เป็นแบบ e-visa ได้ ทั้งนี้ นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีประเทศในอาเซียนอื่นๆ อีกที่ได้ยกเว้นการตรวจ ลงตราให้อาศัยอยู่ในเมียนมาได้ 14 วัน โดยที่ไม่ต้องมี วี ซ่ า ได้ แ ก่ บรู ไ น กั ม พู ช า อิ น โดนี เ ซี ย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง, เมียนมา (2558)


การขอวี ซ่ า ก่ อน กา รเดิ น ทา ง มี ห ลั กฐ าน ประกอบการขอวีซ่ามีดังนี้ - พาสปอร์ตปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง - สาเนาพาสปอร์ตจานวน 1 ฉบับ - รู ป ถ่ า ยสี ข นาดเดี ย วกั น และแบบเดี ยวกัน ขนาด 4.8 X 3.8 เซนติเมตร จานวน 2 รูป พื้นภาพสีขาว - ค่ า ธรรมเนี ย มในการขอวี ซ่ า 810 บาท (ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว) และ 1,440 บาท (สาหรับนักธุรกิจ) - ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3-4 วัน ทาการ สถานที่ ยื่ น ขอวี ซ่ า ยื่ น ที่ แ ผนกวี ซ่ า สถานทู ต เมี ย นมา เลขที่ 312 ถนนสาธรเหนื อ ซอย 71

การขอวีซ่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ขั้ น ตอนการขอวี ซ่ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า มี 4 ขั้นตอน 1) ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องกรอกข้อมูลผ่าน ระบบออนไลน์ 2) ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และ ช าระค่าธรรมเนี ย มผ่ า นบั ตรเครดิ ต หรือเดบิต (ค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อคน) 3) รอการอนุมัติและรับเอกสารรับรองวี ซ่ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างอี เ มล์ ภายใน ระยะเวลา 3 วันทาการ 4) นาเอกสารรับรองวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมพาสปอร์ตไปแสดงที่ด่านตรวจ คนเข้าเมือง เพื่อให้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ล ง ตราประทับในพาสปอร์ต

กรุงเทพฯ 10500 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ส มั ค รและขอบริ ก ารวีซ่ า ทาง ออนไลน์จะได้รับวีซ่าภายในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งต้องใช้ ภายใน 3 เดือนนับจากวันสมัคร และสามารถอยู่ใน เมี ย นมาได้ น าน 28 วั น การขอวี ซ่ า ผ่ า นระบบ อินเทอร์เน็ต มีข้อดี คือ ได้ความสะดวก ไม่ต้อง เดิ น ทางไปที่ ส ถานทู ต เพื่ อ ขอ วี ซ่ า แล้ ว ใน ขณะเดียวกันก็มีข้อเสีย คือ ได้รับวีซ่านานกว่าปกติ และราคาแพงกว่า

Page | 30


Page | 31

ที่มาภาพ : http://evisa.moip.gov.mm/NewApplication.aspx#

การขอ Visa on Arrival การขอ Visa on Arrival คือ วีซ่าที่ออกให้ ณ สนามบินย่างกุ้ง และสนามบินมัณฑะเลย์ ส าหรับ ผู้ ที่มี พาสปอร์ตเท่านั้น โดย

ประเภท Visa วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ

ระยะเวลาการพานักในเมียนมา 28 วัน 70 วัน

ค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์สหรัฐ 70 ดอลลาร์สหรัฐ


3.6.2 การขอใบอนุญาตทางาน กฎหมายตรวจคนเข้ า เมื อ งส าหรั บ แรงงาน

3) วี ซ่ า ประเภทเดิ น ทางเข้ า ได้ ห ลายครั้ ง

ต่างชาติกาหนดไว้ว่าในการเข้าไปพานักและทางาน

(Multiple Visa) 1 ปี สามารถพ านั ก ใน

ในเมี ย นมา จะต้ อ งท าวี ซ่ า ประเภทวี ซ่ า ธุ ร กิ จ

เมียนมา1 ปี

Page | 32

(Business Visa) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

โดยทั่วไปการจะขอวีซ่าประเภทเดินทางเข้าได้

1) วี ซ่ า ประเภทเดิ น ทางเข้ า ได้ ค รั้ ง เดี ย ว

หลายครั้ง (Multiple Visa) ได้ต้องเคยเดินทางเข้า

(Single Visa) 70 วั น สามารถพ านั ก ใน

เมียนมามาแล้ว 3 ครั้ง ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าหลาย

เมียนมา 70 วัน

รายการทั้งแบบ 6 เดือนและ 1 ปี จะต้องมีการเข้า

2) วี ซ่ า ประเภทเดิ น ทางเข้ า ได้ ห ลายครั้ ง

และออกจากเมียนมาทุก 70 วัน ถ้าพานักในเมียน

(Multiple Visa) 6 เดือน สามารถพานักใน

มาติดต่อกันเกิน 70 วัน จานวนวันที่เกินจะถูกปรับ

เมียนมา 6 เดือน

วันละ 3 ดอลลาร์สหรัฐ และถ้าเกิน 90 วัน จะถูก ปรับวันละ 5 ดอลลาร์สหรัฐ

ใบอนุญาตพานักและใบอนุญาตทางานในเมียนมา กฎหมายการลงทุนต่างประเทศ (MFIL) 2012 และกฎระเบียบการลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Rule : FIR) 2013 ของ MIC ได้มีการกาหนดให้พนักงานและคนงานต่างชาติที่ทางานในบริษัทต่างชาติที่ลงทุน ภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MEIL) ต้องมีใบอนุญาตพานักและใบอนุญาตทางานในเมียนมา

ประเภทของพนักงานต่างชาติ

ต้องมีอนุญาตทางานหรือไม่

พนักงานชาวต่างชาติ ที่ทางานกับบริษัทแบบ non-FIL

N/A (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

พนักงานชาวต่างชาติที่ทางานกับริษัท FIL

มี

หมายเหตุ : FIL หมายถึง บริษัทต่างชาติที่ลงทุนภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ


กระบวนการออกใบอนุ ญ าตพ านั กแล ะ

การขอรับใบอนุญาตพานักในเมียนมา ชาวต่างชาติ

ใบอนุ ญ าตท างานให้ ด าเนิ น การตามกฎหมาย

จะต้องได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทที่ล งทุนภายใต้

แรงงานต่างชาติ ที่ จะตราออกมาภายหลัง แต่จน

กฎหมายการลงทุ น ต่ างชาติ (MFIL) มี วี ซ่ า ธุ รกิจ

ปั จ จุ บั น เมี ย นมายั ง ไม่ ด าเนิ น การออกกฎหมาย

(Business Visa) ที่ถูกต้อง และมีจดหมายรับรอง

แรงงานต่ า งชาติ เ กี่ ย วกั บ ใบอนุ ญ าตพ านั ก และ

จาก MIC กรณีที่ชาวต่างชาติได้รับการว่าจ้างโดย

ใบอนุญาตทางานในเมียนมา แม้จะยังไม่มีกฎหมาย

บริ ษั ท ที่ ไ ม่ ไ ด้ ล งทุ น ภายใต้ ก ฎหมายการลงทุ น

แรงงานต่ า งชาติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การออกใบอนุ ญ าต

ต่ า งชาติ (MFIL) ให้ ใ ช้ ใ บรั บ รองจากส านั ก งาน

พ านั ก ในเมี ย นมา แต่ ใ นปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารออก

ทะเบียนบริษัท (The Companies Registration

ใบอนุญาตพานักในเมียนมาให้ชาวต่างชาติ โดยมี

Office: CRO)

ข้อกาหนดให้ต้องมีการเข้าออกประเทศทุก 70 วัน

Page | 33

การทำวีซ่า/ใบอนุญาตทำงานในเมียนมา  
การทำวีซ่า/ใบอนุญาตทำงานในเมียนมา  
Advertisement