Page 1

DF08L 001I 02

Cl i v etS . p. A. · Vi aCa mpL onc25Z. I . Vi l l a pa i er a· 32032· F el t r e( BL ) I t a l y T el . +3904393131· F a x+390439313300· i nf o@c l i v et . i t

www. c l i v et . c om

E L F OS y s t em GAI AE di t i on S i s t emadi c l i ma t i z z a z i one a dener gi ar i nnov a bi l e peri l r es i denz i a l e


I LF UT URO DELNOSTROPI ANET A DI PENDEDACOMERI USCI REMOADI MI NUI RE L ' UTI LI ZZODELLERI SORSEENERGETI CHEFOSSI LI P ASSANDOAQUELLERI NNOVABI LI

UNACOS CI E NZAE COL OGI CA E DI L I ZI AS OS T E NI BI L E L ami gl i or eener gi a r i nnovabi l eèquel l ac he nons i c ons uma: unasda c hes i c ombat t es udue f r ont i . L ar i duz i onedei c ons umi gr az i eadedic i c on s i s t emi di i s ol ament o i nnovat i vi ei mpi ant i ad al t aeffic i enz a. L ' ut i l i z z odi ener gi e r i nnovabi l i , ec ol ogi c hee gr at ui t e, c her i duc onol a di pendenz adai c ombus t i bi l i f os s i l i .

I MPI ANT I CL I MAT I CI EVOL UT I Cl i v ethar eal i z z at oun i mpi ant oc l i mat i c o c ompl et oc onc epi t operi l r i s par mi oener get i c oc on di s pos i t i vi adal t a effic i enz ai ngr adodi ut i l i z z ar eener gi a r i nnovabi l e. Ri s c al dament o, r affr eddament o, ac qua c al das ani t ar i aequal i t à del l ’ ar i ai nununi c o i mpi ant oac i c l oannual e.

1


I LS OL E F ONT EPRI MARI ADI E NE RGI A

E NE RGI A S OL AR E I NDI R E T T A

E NE RGI A S OL AR E DI R E T T A

c a mi no e mi s s i oni CO2 pol v e r ini a l t r es os t a nz enoc i v e

2 5 %

ni nv er nol epompedi I c al or epr el evano l ' ener gi adal l ' es t er noel a t r as f er i s c onoal l ' i nt er no del l ' edic i o.

POMP ADI CAL ORE

I nes t at el epompedi c al or epos s onoi nv er t i r e i l l or of unz i onament oe t r as f er i r ei l c al or e del l ’ edic i ov er s o l ’ es t er nor i nf r es c andogl i ambi ent i .

a r i a

1 0 0 %

7 5 % a c qua

a c quac a l da s a ni t a r i a

t e r r a

ùdel 75% del l ' ener gi ac hel a Pi Pompadi Cal or eus aègr at ui t ae i l l i mi t at aper c hépr ovi enedal s ol e, ac c umul at adaar i a, ac quaet er r a. Cons ol oi l 25% di ener gi ael et t r i c a ques t avi eneel evat aadunl i v el l o ot t i mal eperi l c omf or t es t i v oei nv er nal e. L aDI RETTI VARES( Renewabl eEner gy Sour c es )ès t at aappr ovat ai l 23Apr i l e 2009dal Par l ament oEur opeo di c hi ar andoc hei l c al or eambi ent eè r i c onos c i ut oc omeener gi ar i nnovabi l e. L epompedi c al or e, ut i l i z z andoi l c al or e c ont enut oi nar i a, ac quaet er r a, ont er i nnovabi l e. at t i ngonoqui ndi daf

2

GARANTI SCEI LCOMFORTTUTTOL ' ANNOSFRUTT ANDODAL75AL100%DIENERGI ERI NNOVABI LI

Ununi c oi mpi ant oper r i s c al dament oe r affr eddament o.

e ne r gi a e l e t t r i c a

L APOMP ADICAL OREUTI L I ZZA L ' ENERGI ASOL AREI NDI RETT A

L APOMP ADI CAL ORE

COMBUS T I ONECONVE NZI ONAL E

E ner gi a Pr i ma r i a(1) 102

Combus t i bi l i f os s i l i

E ner gi a 102

100

Rendi ment omedi os t a gi ona l e98% P OMP EDI CAL OR E

E ner gi a Pr i ma r i a(2) 54, 2

I dr oel et t r i c o T er mi c o Ri nnov a bi l i

E ner gi a el et t r i c a 25

Ener gi a gr a t ui t a da l l ' a mbi ent e

E ner gi a r i nnov a bi l e 75

100 S COP(3)=4, 0

Ri duz i onedel 47%del c ons umodi ener gi apr i ma r i a Ri duz i onedel 50%del l eemi s s i oni di CO2 ( 1) Ut i l i z z a bi l enel l as uaf or mapr es ent ei nna t ur a ( 2) F a t t or edi c onv er s i one2, 17t r aener gi ael et t r i c adi s poni bi l ea l l ar et eedener gi apr i ma r i aut i l i z z a t aper l as uapr oduz i one ( 3) Coeffic i ent edi pr es t a z i ones t a gi ona l e

E L F OS YS T E MPUO' UT I L I ZZAREANCHE L ' E NE RGI AS OL AREDI RE TT A r at ut t el epompedi c a l or e T di s poni bi l i s ul me r c a t o E L F OS y s t e mGAI AE di t i ons i di s t i nguepoi c hèpuòe s s e r e di r e t t a me nt ec ol l e ga t oa i pa nne l l i s ol a r i t e r mi c i . I n que s t oc a s ol ' a c quac a l da r i ape rbuonapa r t e s a ni t a de l l ' a nnov i e nepr odot t a gr a t ui t a me nt e . S ea bbi na t oa i pa nne l l i s ol a r i f ot ov ol t a i c i può por t a r ea dunaa ut onomi a e ne r ge t i c ada l l ef ont i f os s i l i de l 1 0 0 %.

GAI A +e n e r g i as o l a r ed i r e t t a

=100% =0% GAI Apuòar r i var eadus ar es ol o ener gi as ol ar e.

3


COMFORT

Unr i f ugi o peri l pr opr i obenes s er e

EL FOSy s t em

, 365gi or ni l ’ a nno

ConEL FOSy s t em i l c l i ma i deal edur at ut t ol ’ anno, c omes ei nc as ai l t empo s i f er mas s eper c onc eder eunr el axc he nondi pendedaf at t or i es t er ni .

E L F OS y s t em c ont r ol l aeges t i s c eT UTT I gl i a s pet t i del Comf or t : TEMPERATURA UMI DI T À RI CAMBI O EQUALI T ÀARI A SI LENZI OSI T À

EL FOSy s t em

, a r i af r es c aepul i t a

S enz ar i c a mbi odel l ' a r i a i nc a s as i a c c umul a no odor i edel ement i noc i v i . L ar ec ent et endenz a a l l ' a ument odegl i i s ol a ment i t er mi c i nel l e a bi t a z i oni r i c hi edeun r i c a mbi omec c a ni c o c ont r ol l a t odel l ' a r i a a mbi ent e . ' i mmi s s i onedi a r i aes t er na L nons empr eès a l ut a r ee c ompor t ac os t i ener get i c i el ev a t i . E L F OS y s t em es pel l el ' a r i a i nt er naa l l ' edic i oed i mmet t ea r i aes t er na pur ic a t aut i l i z z a ndoun s i s t emadi r ec uper o s f r ut t a ndoi l pr i nc i pi odel l a pompadi c a l or e .

4

5


I QUATT ROPI L AS T RI DI E L F OS y s t e m

E NE RGI A

f ont i r i nnov a bi l i eus oeffic i ent e

PRODUZI ONECALDO/ FREDDO GAI AAr i aoGAI AAc qua Pr oduz i onediener gi at er mi c aef r i gor i f er anec es s a r i eas oddi s f a r el ees i genz edic a l do,dif r eddoedi pr oduz i onea c quas a ni t a r i aa t t r a v er s opompedi c a l or ea da l t aeffic i enz aener get i c a .

QUALI TÀARI AELFOFr es h2 Ri nnov oepur ic a z i onedel l ’ a r i aac ondi z i oni c ont r ol l a t eer ec uper odel c a l or eda l l ’ a r i aes pul s a .

DI STRI BUZI ONECALDO/ FREDDO ELFODi s t r i but i on Di s t r i buz i onedel c a l or emedi a nt ev ent i l c onv et t or i , pa nnel l i r a di a nt i or a di a t or i .

CONTROLLOI MPI ANTO ELFOCont r ol Cont r ol l odel l at emper a t ur at r a mi t ec ent r a l i nac l i ma t i c ai ngr a dodi a t t i v a r ei v a r i di s pos i t i v i del l ’ i mpi a nt oi n f unz i onedel c omf or tr i c hi es t o.

ELFOFr es h2 Di s pos i t i v operi l r i c a mbi oel a pur ic a z i onedel l ’ a r i a

Di s t r i buz i one de l c a l or eme di a nt e v e nt i l c onv e t t or i , pa nne l l i r a di a nt i or a di a t or i

GAI A P r oduz i one e ne r gi a t e r mi c ae f r i gor i f e r ae c quac a l da a s a ni t a r i a

EL FOS y s t emus aener gi a r i nnov a bi l epr ov eni ent eda l s ol eea c c umul a t anel l ' a r i a , a c quaet er r aoc a pt a t a di r et t a ment eda i pa nnel l i s ol a r i t er mi c i ef ot ov ol t a i c i . T ut t i gl i el ement i del l ’ i mpi a nt o oget t a t i a ffinc hé s onopr l ’ ener gi anec es s a r i aa l l ’ edic o v engapr odot t ac onl api ù el ev a t aeffic i enz aedi s t r i bui t a nel l aqua nt i t ànec es s a r i as ol o dov eequa ndoèr i c hi es t a . Nonnonpr oduc eemi s s i oni di CO2, pol v er ini ea l t r e s os t a nz enoc i v e. Ri duc el e ndi r et t edi emi s s i oni di CO2i ol t r ei l 50%. Nonut i l i z z aga so a l t r i c ombus t i bi l i f os s i l i ed es c l udec os ì l apos s i bi l i t àdi f ughedi s os t a nz eper i c ol os ei n a mbi ent e.

L ’ ener gi as ol ar e i r r adi at as ul l at er r aè

10. 000

vol t es uper i or eal l ’ ener gi a us at adal l ’ umani t à

EL FOSys t em us aques t aener gi a

Col l ega ment o c oni pa nnel l i s ol a r i t er mi c i

PI ÙVAL ORE

peri l t uoi mmobi l e

L ' Uni oneE ur ope aha e ma na t ounadi r e t t i v a ( 2002/ 91/ CE ) c hepr e v e de l ' obbl i godi unc e r t ic a t oc he a t t e s t i l ' e ffic i e nz ae ne r ge t i c a de gl i e dic i c ons i de r a ndo l ’ e ne r gi apr i ma r i a . l v a l or edi uni mmobi l e I di pe ndea nc hedaque s t o. E L F OS y s t e m, c onc ons umi di e ne r gi apr i ma r i ai nf e r i or i de l 50%r i s pe t t oa l l e s ol uz i oni t r a di z i ona l i c on c a l da i aapa r i t àdi e dic i o, c ons e nt ec l a s s i e ne r ge t i c he s upe r i or i . E L F OS y s t e mc ont r i bui s c e a l l ' e ffic i e nz ae ne r ge t i c ae qui ndi a l v a l or ede l l ' i mmobi l e , c onunr i t or no de l l ’ i nv e s t i me nt o me di a me nt edi 34a nni .

6

Ener gi apr i mar i as pec ic aperi l r i s c al dament o[ k Wh/m2anno]

A+ A B C D

0kWh/m2

GAI A+E L F OF r es h2+F ot ov ol t a i c o

40, 2kWh/m2

GAI A+E L F OF r es h2

56, 8kWh/m2 83, 6kWh/m2

( ŋ=98%) Ca l da i a+E L F OF r es h2 ( ŋ=98%) ( ŋ=70%) Ca l da i a+Rec . Pa s s i v o

104, 2kWh/m2

( ŋ=98%) Ca l da i a

Cl as s ic az i oneener get i c as ul l abas edel l el i neegui danaz i onal i L ’ es empi or i por t at os i r i f er i s c ea: L oc al i t à: Mi l ano, ZonaCl i mat i c aE( 2404GG) . Edic i oRes i denz i al euni f ami l i ar e. S uperc i edi pa v i ment o: 200m2; v ol umel or dor i s c a l da t o: 600m3; s uperc i edi s per dent e: 440m2; r a ppor t oS / V: 0. 73m1I s ol a ment odi i nv ol uc r o: r i s pet t odei v a l or i di t r a s mi t t a nz al i mi t edi l egge( Umur i : 0. 34; Uc oper t ur a : 0. 30; Uba s a ment o: 0. 33; Ui ns s i : 2. 2W/ m2K)

7


GAI A

Cent r a l et er mi c apr ea s s embl a t a I l c uor edi E L F OS y s t em

L edi ffic ol t àdi s el ez i one , i ns t a l l a z i onee c ol l ega ment oel et t r i c o degl i el ement i pr es ent i i n uni mpi a nt ot r a di z i ona l e v engonoel i mi na t egr a z i ea Ga i a , l ’ uni t àc her a c c hi ude a l s uoi nt er not ut t i i c omponent i del l ’ i mpi a nt o gi àc ol l a uda t i et es t a t i da Cl i v et . I t empi di i ns t a l l a z i one v engonodr a s t i c a ment e r i dot t i at ut t ov a nt a ggi odi unr i s ul t a t odi qua l i t a ’ . L os pa z i ooc c upa t o da l l ' i mpi a nt oi nc ent r a l e t er mi c as i r i duc edel 60% r i s pet t oa gl i i ngombr a nt i s i s t emi t r a di z i ona l i .

GAI Ac ont i enea l s uoi nt er no: Qua dr oel et t r i c odi c ont r ol l o Va l v ol at er mos t a t i c ama nda t a a c quas a ni t a r i a Gr uppodi c a r i c oi mpi a nt oc on ma nomet r o l v ol adi by pa s st a r a bi l el a t o Va ut i l i z z o Va s odi es pa ns i onel a t out i l i z z o Va l v ol as i c ur ez z al a t out i l i z z oe l a t oa c quas a ni t a r i a

S E ZI ONE E L ETT RONI CA DI COMANDO ECONT ROL L O

S E ZI ONE I DRAUL I CA DI ACCUMUL O E DI S T RI BUZI ONE

Ci r c ol at or eadi nv er t eri nc or r ent e c ont i nual at out i l i z z o Ci r col at or eadi nver t eri ncor r ent e cont i nuaperr i ci r col os ani t ar i o Ac c umul o200l i t r i perac qua s ani t ar i a ambi at or eapi as t r eperpannel l i Sc s ol ar i t er mi c i Ci r c ol at or eadi nv er t eri nc or r ent e c ont i nual at os or gent e( s ol oGAI A Ac qua)

S E ZI ONE F RI GORI F E RA I NVE RT E RI N CORRE NT E CONT I NUA

Compr es s or eDCi nv er t er Va l v ol at er mos t a t i c ael et t r oni c a

L apompadi c a l or e c hes os t i t ui s c ec a l da i aec ondi z i ona t or e

t ut t i i c omponent i del l ’ i mpi a nt os onoa l l ’ i nt er nodel l ’ uni t à

S I S T E MAI NT E GRAT ODI RE CUPE ROE NE RGI AS OL AREDA COL L ETT ORI T E RMI CI

pr oduz i onedel l ’ a c quac a l das a ni t a r i agr a t ui t aa t t r a v er s ol ’ ener gi a c a pt a t ada i pa nnel l i s ol a r i

PRODUZI ONEACQUACAL DAS ANI T ARI AI NT E GRAT A

E ffic i enz as t a gi ona l ema s s i mi z z a t a CAL DAI A

GAI A

T ut t oa ut oma t i c o

35%

POMP ADICAL ORE CONSUMI

CE NT RAL EPE RI LCOMF ORTA E NE RGI A RI NNOVABI L E MONOBL OCCO

50%

c ona c c umul oda200l i t r i ( s ol oGa i aAc qua )

S I S T E MA CON L A MI GL I OREE F F I CI E NZA S T AGI ONAL E PRE S E NT ES ULME RCAT O

t ec nol ogi aI nv er t er DC a ppl i c a t aac ompr es s or e ,v ent i l a t or e , c i r c ol a t or ei mpi a nt oec i r c ol a t or es a ni t a r i o

PRODUZI ONEACQUA F I NO A 60° C,F UNZI ONAME NT O CONARI AE S T E RNAF I NOA–20° C

8

A Cal dai a Pompa GAI c al or e

T ec nol ogi aa di nv er t eri nc or r ent ec ont i nuaa ppl i c a t aa l c ompr es s or e , a l c i r c ol a t or eea l v ent i l a t or e . L av el oc i t àdei v a r i di s pos i t i v i puòes s er emodul a t ai nf unz i onedel l ar ea l e ener gi ar i c hi es t aper met t endoun’ ul t er i or er i duz i onedei c ons umi eduns i gnic a t i v omi gl i or a ment odel l ’ effic i enz a s t a gi ona l e .

GAI Aèdot a t adi s e r i edi unc ont r ol l oa ut oma t i c ope rl a ge s t i onec ompl e t ade l l ' uni t àc hec ons e nt el apr ogr a mma z i one or a r i agi or na l i e r aes e t t i ma na l e , l af unz i onec l i ma t i c ae s t i v ae d i nv e r na l ei mpos t a bi l i , l ’ i ns t a l l a z i oneabor doma c c hi nao r e mot ape ri ns t a l l a z i onei na mbi e nt e . Di a l ogac onE L F OCont r ol pe rl age s t i onec ompl e t ade l l ’ i mpi a nt o.

9


Pompadi c al or e “ Ar i aAc qua” Nel l av er s i oneAr i a , GAI Aper met t ei l r ec uper o del l ’ ener gi at er mi c a ef r i gor i f er a c ont enut anel l ’ a r i a es t er na .

GAI A

Ar i a

GAI A Ar i a per met t e dir ec uper ar el ’ ener gi a di s poni bi l e nel l ’ ar i a anc he quando l a t emper at ur aes t er naèmol t or i gi da noa–20° C.I lvent i l at or er adi al eadi nver t eri n c or r ent ec ont i nuaas s i c ur aun’ el evat as i l enz i os i t àgr az i eadunac os t ant emodul az i one del l avel oc i t ài nf unz i onedel l ec ondi z i onidif unz i onament o. Los c ambi at or ediener gi aèmol t o es s i bi l epoi c hèc ons ent el ' i ns t al l az i onei nt ut t el e s i t uaz i onii mpi ant i s t i c hes i aal l ' i nt er noc heal l ' es t er nodel l ' edic i o. I lc ol l egament ot r aGAI AAr i ael oSc ambi at or ediEner gi aèdit i pof r i gor i f er oevi t ando qui ndiqual s i as ir i s c hi odic ongel ament o.

SCAMBI AT OREDIENERGI A

Pompadic al or e “ Ac quaAc qua”o “ Ac quagl i c ol at aAc qua” . Nel l av er s i oneAc qua, GAI Aper met t ei l r ec uper odel l ’ ener gi a t er mi c aef r i gor i f er aper t ut t el eappl i c az i oni c he ut i l i z z anoac quadi f al da, ac quadi poz z oo i mpi ant i geot er mi c i .

GAI A

Ac qua

GAI A Ac qua è un' uni t à es t r ememanet e es s i bi l e, di mens i onat a per oper ar e i ndi ffer ent ement ec ons ondegeot er mi c heoppur ec onac quadif al da.L ' uni t às t andar d è pr ovvi s t a diun c i r c ol at or ei nc or r ent ec ont i nua l at os or gent ec he modul a aut omat i c ament el apor t at adel l ' ac quai nf ur nz i onedel l at emper at ur aperot t i mi z z ar ne l epr es t az i oni . GAI AAc quaèequi paggi at a, c omeopz i one, del l af unz i onenat ur al c ool i ngc heper met t e i lr affr es c ament os enz aaverbi s ognodiat t i var ei lc ompr es s or e.

RECUPERODEL L ’ ENERGI ADAL L ’ ACQUADIF AL DA

RECUPERODEL L ’ ENERGI ADALTERRENO

Mandat aaboc c a l i ber aoc anal i z z at a

L I NEEFRI GORI FERE L adi s t anz amas s i mat r ai dueel ement i puòes s er edi 20met r i di c ui al mas s i mo 15met r i di di s l i v el l o.

L amandat apuò es s er er uot at as ui 4l at i

Col l et t or i v er t i c al i

SCAMBI AT OREDIENERGI AI NST AL L AT OAL L ’ ESTERNO ar i dos s odel mur o es t er noc ones pul s i one del l ’ ar i al at er al e.

c onc anal i z z az i one del l amandat adel l ’ ar i a edes pul s i onel ont ana dal l ’ abi t az i one.

10

SCAMBI AT OREDIENERGI AI NST AL L AT OAL L ’ I NTERNO nel s ot t ot et t o, c on pr es aar i aes t er nada una nes t r aed es pul s i onel at er al ei n c oper t ur a.

nel s emi nt er r a t oc on pr es adel l ’ a r i aes t er na a t t r a v er s ol aboc c adi l upoedes pul s i one , a t t r a v er s ouna c a na l i z z a z i one s ot t er r a nea , l ont a na da l l ’ a bi t a z i one .

Col l et t or i or i z z ont al i

FUNZI ONENATURALCOOL I NG( OPZI ONAL E) 3

4

L aba s s at e mpe r a t ur ade l t e r r e no ode l l ' a c quadi f a l dapuòe s s e r e ut i l i z z a t agr a t ui t a me nt epe r i l r a ffr e s c a me nt ode gl i a mbi e nt i de l l ' a bi t a z i one . T ut t i i c ompone nt i s onoa l l ' i nt e r node l l ' uni t à . ( 1 ) ma nda t aa c quar e f r i ge r a t a ( i mpi a nt o) ( 2 ) r i t or noa c quar e f r i ge r a t a( i mpi a nt o) ( 3 ) s c a mbi a t or el a t out i l i z z o ( 4 ) s c a mbi a t or el a t os or ge nt e ( 5 ) r i t or noa c quas or ge nt e ( 6 ) ma nda t aa c quas or ge nt e ( 7 ) s c a mbi a t or eapi a s t r ena t ur a l c ool i ng ( 8 ) v a l v ol ea3v i ede v i a t r i c i ( 9 ) r ubi ne t t i di s c a r i c o

11


E L F OF r es h

2

PI U' COMF ORT , PI U' BE NE S S E RE Ri nnov a , pur ic al ' a r i aegener aener gi a Ar i anuov ai nc a s a , f r es c aepul i t a

E L F OF r es h2èdot a t odi unc i r c ui t o f r i gor i f er oda l l ’ el ev a t aeffic i enz a c hea s s or bel ’ ener gi ac ont enut a nel l av enad’ a r i ai nes pul s i one c edendol aaquel l ai ni mmi s s i one . Ol t r ea l r ec uper odi c a l or eda l l ’ a r i a a di es t r a z i one , E L F OF r es h2gener unqua nt i t a t i v oba s edi ener gi a f or ni t aa l l ’ edic i os i ad’ es t a t ec he d’ i nv er no. Gr a z i ea l s uoel ev a t o i ndi c edi effic i enz aener get i c a , E L F OF r es h2oper ai nc ondi z i oni di ba s s oc ons umoel et t r i c o, di gr a n l ungai nf er i or es el as t es s aener gi a v eni s s ef or ni t ada l gener a t or e pr i nc i pa l e( pompadi c a l or e) .

Pr es aa r i aes t er na E s pul s i one

I mmi s s i one i na mbi ent e a r i apul i t a

Ri pr es a a r i av i z i a t a da l l ’ a mbi ent e

E l i mi nagl i i nqui na nt i

Deumi dic a

RECUPEROTERMODI NAMI COATTI VO es t i v oedi nv er nal e

SODDI SF ACI MENT OFI NOAL L ’ 80% DELF ABBI SOGNODEL L ’ EDI FI CI O FI L TRAZI ONEEL ETTRONI CA

perunapr ot ez i oneeffic a c ea nc hec ont r ogl i i nqui na nt i pi ùi ns i di os i ( PM10, ba t t er i , pol l i ni )

DEUMI DI FI CAZI ONE

es t i vai deal eperl ’ abbi nament oal r affr eddament or adi ant e

FREECOOL I NG

EL FOF r es h2èl ’ i nnovat i v odi s pos i t i v odi r i c ambi oepur ic az i onepera v er ear i as empr epul i t a, al l a t emper at ur ai deal e, al gi us t ol i v el l odi umi di t à, peri l benes s er et ot al ei nc as a. c el t aaffidabi l eec onv eni ent e,per c héperc ambi ar el ’ ar i adic as anonèpi ù EL FOF r es h2 èunas nec es s ar i oapr i r el e nes t r edi s per dendoc al or e.

12

E L F OF r es h2es pel l el ' a r i av i z i a t aei mmet t ea r i aes t er na pur ic a t aec l i ma t i z z a t a . Gl i el ement i noc i v i egl i odor i pr es ent i nel l ' a r i aes t er nadel l ' a bi t a z i onev engonoel i mi na t i da l l ' effic i ent es i s t emadil t r a z i one . I ll t r oel et t r os t a t i c o, f a c i l ment ees t r a i bi l e , èc ompl et a ment er i gener a bi l et r a mi t e l a v a ggi o.

Dur a nt ei l f unz i ona ment oes t i v oEL F OF r es h2,r a ffr edda ndo l ' a r i adi r i nnov o, nees eguel adeumi dic a z i onemi gl i or a ndo i l c omf or t . L ’ i mpi egodi EL F OF r es h2negl i i mpi a nt i di r a ffr es c a ment oc he ut i l i z z a nopa nnel l i r a di a nt i apa v i menent o, pa r et eos offit t o r endes uperual ’ i ns t a l l a z i onedel deumi dic a t or e .

13


E L F OF r es h

I LPRI NCI PI ODI F UNZI ONAME NT OI NVE RNAL EE DE S T I VO

Mi gl i or al ac l a s s eener get i c adel l ’ edic i o

I l r ec uper oc henonpena l i z z al av ent i l a z i one

2

CAL DAI Aη=9 8 %+ R E C. P AS S I VOAF L US S I I NCROCI A T I η=7 0 %

5 , 1 k Wh/ m2

E ne r gi a r e c upe r a t a 21k Wh/ m2

GAI A+ E L F OF r e s h²

F a bbi s ogno e ne r ge t i c o E dic i o:

+

1 1 , 1 k Wh/ m2

E ne r gi a r e s a 44k Wh/ m2

+

8 5

k Wh/ m

2

1 0 , 2 k Wh/ m2

E ne r gi a r e s a 41k Wh/ m2

T ot a l eE l e t t r i c a 5 , 1k Wh/ m2 T ot a l eP r i ma r i a 6 5k Wh/ m2

T ot a l eE l e t t r i c a 2 1 , 3k Wh/ m2

=

4 0 % T o t . E ne r gi apr i ma r i a : 7 6kWh/ m3

E ne r gi a pr i ma r i a i nc a l do

T o t . E ne r gi apr i ma r i a : 4 6kWh/ m3

A

A B

C

Cl a s s eC

C D

E

E

B A 20° C

C

D 0° C

Cl a s s eA

E

F 22° C

F unz i ona ment oes t i v o

P a nne l l i s ol a r i + Ca l da i a + Ac c umul o + Condi z i ona t or e + Re c upe r a t or epa s s i v o s t a t i c oa us s i i nc r oc i a t i + De umi dic a t or e

6elementi

P a nne l l i s ol a r i + GAI A + E L F OF r e s h2

3elementi

A 26° C

C

D 32° C

E

Ambi ent ei nt er no

GAI A+E L F OF r e s h²

B

F 16° C

F r eec ool i ng: i l c omf or tgr a t ui t o Nel l es t agi oni i nt er medi e, l ec ondi z i oni c l i mat i c he es t er ne, s pec i al ment edi s er a, pos s onor i s ul t ar epi ù gr adev ol i di quel l ei nt er ne. ns i mi l i s i t uaz i oni , l ’ i nt el l i genz ac os t r ut t i vadi EL FOF r es h2 I per met t ei l pr el i ev odel l ’ ar i af r es c aes t er naper c l i mat i z z ar ei l oc al i ac os t oz er oc oni l s empl i c e f unz i onament odei v ent i l at or i .

C 26° C

A 26° C

D 15° C

F 15° C

Ambi ent ei nt er no

S i s t e mat r a di z i o na l e

Gr az i eal l aval v ol a4vi evi enei nv er t i t oi l c i c l of r i gor i f er o affinc héi l “ f r eddo”c ont enut onel l ' ar i adi es pul s i one( A) v engar ec uper at onel l abat t er i ac ondens ant e( B)pr i madi es egui r nel ' es pul s i one( C) . L ' ar i aes t er na( D)vi ene l t r at aes uc c es s i vament e r affr eddat aedeumi dic at apas s andoat t r a v er s o l ' evapor at or e( E)pr i madi es s er ei mmes s ai nambi ent e( F) .

Ambi ent ees t er no

S empl ic al ’ i mpi a nt o

14

L ' a r i ai nt er na( A) pa s s a ndoa t t r a v er s ol aba t t er i aev a por a nt e ( B) c edec a l or ea l l apompadi c a l or ees ol os uc c es s i v a ment e v i enees pul s a( C) . I lui dof r i gor i genopr es ent ea l l ' i nt er nodel l apompadi c a l or e , dopoa v ers ot t r a t t oener gi aa l l ' a r i aes pul s a , l ac ede a t t r a v er s ol aba t t er i ac ondens a nt e( E ) a l l ’ a r i aes t er nadi r i nnov o( D) pr i mac heques t av engai mmes s ai na mbi ent e( F ) .

A

B

D

F unz i ona ment oi nv er na l e

Ambi ent ei nt er no

=

E ne r gi a r e s a 64k Wh/ m2

Ambi ent ees t er no

6 5 k Wh/ m2

C

E L F OF r es h2c onc ent r ai n un’ uni c as ol uz i onel ef unz i oni c henegl i i mpi a nt i t r a di z i ona l i s onoa s s i c ur a t edat r e el ement i : i l r ec uper a t or e pa s s i v o, i l c ondi z i ona t or es pl i t ei l deumi dic a t or e . As s i emeaGAI A, E L F OF r es h2 a s s i c ur ai l c omf or ti na mbi ent e el apr oduz i onedi a c quac a l da s a ni t a r i at ut t ol ’ a nnonel modo pi ùeffic i ent epos s i bi l ee s empl ic a ndonot ev ol ment e l ’ i mpi a nt odel l ’ edic i o. ol i 3el ement i di Cons E L F OS y s t em s i gener aun c omf or tedunr i s pa r mi o ener get i c os uper i or edi un i mpi a nt ot r a di z i ona l ec he dov r ebbeut i l i z z a r eben6 el ement i perga r a nt i r e f unz i oni pa r a gona bi l i .

I l s i s t emadi v ent i l a z i onemec c a ni c ac ont r ol l a t ac onr ec uper oa t t i v ous a t odaE L F OF r es h2c ons i s t ei nun’ uni t àdot a t adi s c a mbi a t or i c onr i dot t eper di t edi c a r i c ol a t oa r i ar i s pet t oa i s i s t emi t r a di z i ona l i , t a l i dar i dur r es ens i bi l ment el ’ ener gi as pes aperl av ent i l a z i one . I r ec uper a t or i t r a di z i ona l i , di t i pos t a t i c o, s onos ogget t i apena l i z z a nt i per di t edi c a r i c os uius s i d’ a r i a . Gr a v a noc os t a nt ement es ul l a v ent i l a z i one ,gener a ndo ma ggi or ic ons umiel et t r i c ic henelc i c l oa nnuo v a nic a no gr a n pa r t edel l ’ ener gi aeffet t i v a ment e r ec uper a t a . E L F OF r es h2, c hees eguei l r ec uper ot er modi na mi c oa t t i v o, èr ea l i z z a t oc onba t t er i ea l et t a t ea da l t aeffic i enz aega r a nt i s c eper di t e di c a r i c oa s s ol ut a ment emodes t edur a nt el ’ i nt er oc i c l odi f unz i ona ment o.

Ambi ent ees t er no

L ' effic i enz aener get i c adi E L F OF r es h2ès t r a or di na r i a per c hèl as or gent et er mi c ac on c ui oper aèl ' a r i aes t r a t t a da l l ' edic i oc hehac ondi z i oni s empr ef a v or ev ol i r i s pet t o a l l ' a r i aes t er na . I nf a s ei nv er na l e , a des empi o, ut i l i z z al ' a r i aes t r a t t ac heèa c i r c a20° Cga r a nt endoCOP s uper i or i a5, 5. 2 E L F OF r es ha bba t t ei l c a r i c o del l ' a r i aes t er nadi r i nnov oe f or ni s c eul t er i or epot enz aperi l ma nt eni ment odel l ec ondi z i oni di c omf or t . I l r i s ul t a t oèl ar i duz i onea nc he del 40%del c ons umodi ener gi a pr i ma r i ai nc a l dor i s pet t oa dun s i s t emat r a di z i ona l e .

15


E L F ORoom

T emper a t ur as empr eomogeneaec ons umi r i dot t i T er mi na l i a mbi ent e E L F ODi s t r i but i on

TEMPERATURAOMOGENEA

EL FORoom, gr az i eal f unz i onament oc ont i nuodel v ent i l at or eedal l evar i az i oni gr adual i del l as uav el oc i t à, gar ant i s c eunac os t ant e movi ment az i onedel l ’ ar i a. ’ es c l us i v omot or eel et t r i c odel L v ent i l at or ehaas s or bi ment i c he s onodel l ’ 80% i nf er i or i adun t er mi nal et r adi z i onal edi par i pot enz a. Ques t oper met t e c ons i s t ent i r i s par mi di ener gi ae c ons ent ei nol t r eunmi nor e enz ai ns t al l at a. i mpi egodi pot

CONSUMIRI DOTTI MI NI MARUMOROSI T À FI L TROAMPI OECOMODO

Ma s s i mas i l enz i os i t à

Ment r ec l i ma t i z z apul i s c el ’ a r i a

EL FORoom èl as i nt es i i ngegnos a di des i gnet ec nol ogi a, per as s i c ur ar eas s ol ut aomogenei t àdi t emper at ur a,l t r az i onec os t ant e del l ’ ar i aer umor os i t àdi f at t o i mper c et t i bi l e.

I l f unz i onament oc ont i nuodel v ent i l at or eper met t e al l ’ appar ec c hi odi l a v or ar es empr eav el oc i t àmol t o r i dot t er endendol ar umor os i t àc hees s opr oduc edi f at t oi na vv er t i bi l e. I l s i s t emadi c ont r ol l odi c ui EL FORoom èdot at o per met t eunadeguament oc ont i nuodel numer odi gi r i del v ent i l at or eal l enec es s i t àdel l ’ i mpi ant o.

16

EL FORoom affianc aadunac ompl et ae es s i bi l e ges t i onedel l at emper at ur al ’ at t enz i oneperl aqual i t à del l ’ ar i a. Èi nf at t i dot at odi un l t r odi gr andi di mens i oni , f ac i l ment eac c es s i bi l edal pannel l of r ont al e, c heas s i c ur aunadepur az i oneeffic i ent edel l ' ar i ae per met t edi di r adar egl i i nt er v ent i di pul i z i a.

17


E L F OCont r ol

E L F OCont r ol GE S T I S CET UTT OL ’ I MPI ANT O I l f ut ur oi nc a s a ègi àpr es ent e

CONTROL L OCOMPL ET ODEL L ' I MPI ANT O PROGRAMMAZI ONEORARI A

Di al ogac oni t er mos t at i dei var i l oc al i peri l c ont r ol l odi t emper at ur a edumi di t à

Ges t i onedei pannel l i r adi ant i ( c al doef r eddo)

PERSONAL I ZZAZI ONEDEIL I VEL L IDICOMFORT

ELFOCont r olc ont r ol l ae ges t i s c e t ut t i i c omponent idel l ' i mpi ant o di s t r i buendo l ' ener gi a nec es s ar i a nel l a gi us t a quant i t àes ol o dove e quandos er vegar ant endo i lmas s i mo del l ' effic i enz a dels i s t ema.La ges t i one diognis i ngol oel ement o el ac ompl et apos s i bi l i t à diper s onal i z z az i onedel l e i mpos t az i oni c ons ent e i nol t r e di ot t ener e i l omf or tper f et t operogni c es i genz a.

OTTI MI ZZAZI ONEDEL L ’ ENERGI A DI SPL AYT OUCHSCREEN

Ges t i onei mpi ant i a doppi at emper at ur a

Ges t i oner adi at or i e t er moar r edi

Commut az i oneval v ol e di z ona

At t i vaodi s at t i vapompe di c i r c ol az i one EL FOCont r olHOMEèi l “ c er v el l o”delv os t r oi mpi ant oc hedi al ogac ont ut t iic omponent ii ns t al l at i .Es s ov er ic al e c ondi z i oni di l a v or odi ogni s i ngol odi s pos i t i v oeper met t edi r egol ar ei l f unz i onament odel l ’ i nt er os i s t emadaununi c o c ent r odi c ont r ol l o, dac ui di pendel ’ i mpos t az i onedi t ut t i i par amet r i des i der at i peri l mi gl i orc omf or t .

18

19


GODET EVI I LCOMF ORT , AT UTT OI LRE S T OCI PE NS AE L F OCont r ol ACCENDI L OERI LASSATI r ol ges t i s c et ut t i gl i el ement i del l ’ i mpi ant o: c ommut a EL FOCont aut omat i c ament ei l f unz i onament odaes t i v oadi nv er nal eevi gi l a s ul l ’ i nt er os i s t emas enz abi s ognodi al c uni nt er v ent odapar t e del l ’ ut i l i z z at or e. I l t ouc hs c r eendi EL FOCont r ol f ac i l i t aqual s i as i oper az i one: c omandi ei mpos t az i oni r i s ul t anodi f ac i l eut i l i z z oe i mmedi at ac ompr ens i one. L as c her mat apr i nc i pal epr es ent a al l ' ut ent el ' ov er vi ewdel l os t at odi f unz i onament odei c omponent i del l ' i mpi ant oedel c omf or tdegl i ambi ent i .

PROGRAMMAZI ONEORARI A L ’ ut ent ehal amas s i mal i ber t àdi de ni r ei val or i di t emper at ur a, umi di t à, or ar i di f unz i onament operogni s t anz adel l ac as a. St anz e di v er s epos s onoes s er er aggr uppat ei nz one, i mpos t andougual i val or i di c omf or toor ar i di f unz i onament o.

PERSONALI ZZAZI ONEDEILI VELLIDICOMFORT Ampi a es s i bi l i t ànel l ages t i onedel l es t anz edel l ’ abi t az i one or gani z z abi l i i n10z onedi s t i nt eec on gur abi l i i nmani er a aut onoma. As s egnaz i oneac i as c unaz onadi unnomede ni t o dal l ’ ut ent e( es . : “ Cuc i na ” ) .

OTTI MI ZZAZI ONEDELL ' ENERGI A EL FOCont r ol per met t edi de ni r el ac ur vac l i mat i c aes t i vaed i nv er nal e. I nques t omodol ' i mpi ant or i s pondeal l ec ondi z i oni es t er nec al i br andos i s ul l er eal i es i genz edi c omf or t , s enz as pr ec ar e ener gi a.

20

I MPI ANT I DI CL I MAT I ZZAZI ONE ACI CL OANNUAL E : CONS UMI RI DOTT I

21


EL FOSy s t em

PE RI MPI ANT I AP ANNE L L I RADI ANT I

Ques t os i s t ema, offr eunas ol uz i oneunic at aperl ’ i mpi ant oc al dof r eddoc on t er mi nal i ambi ent e, c hepr ev ede: -Ri s c al dament oer affr eddament oc ont er mi nal i ambi ent eadac qua -I nt egr az i oner i s c al dament oc ons c al das al vi et t enei bagni -Ac quac al das ani t ar i ac oni nt egr az i ones ol ar et er mi c o -Ri nnov oepur ic az i onedel l ’ ar i aaut omat i c o

Ca l da i aa Condens a z i one+ E L F OS y s t em Ra di a t or i + S pl i t

Ca l da i aa Condens a z i one+ Ra di a t or i + S pl i t

E L F OS y s t em

Ca l da i aa Condens a z i one+ L F OS y s t em Pa nnel l i r a di a nt i E +S pl i t

Ca l da i aa Condens a z i one+ L F OS y s t em Pa nnel l i r a di a nt i E +S pl i t

53%

Ca l da i aa Condens a z i one+ Pa nnel l i r a di a nt i +S pl i t

E L F OS y s t em

Ri s c a l da ment o

Ra ffr edda ment o

Ra ffr edda ment o

Tot al e

( 2)

Ri s c a l da ment o

Ri s c a l da ment o

( 1)

68%

Tot al e

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Ra ffr edda ment o

0

Cos t oa nnua l edi E s er c i z i o( €/ Anno)

Tot al e

10

55%

Ra ffr edda ment o

30

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Tot al e

55%

40

E mi s s i oni di CO2( k gCO2/ Anno)

Ri s c a l da ment o

50

Es empi operunaabi t az i onemonobi f ami gl i ar eda150m2c on: -i mpi ant omonot emper at ur aperpa vi ment or adi ant ei nt ut t i i l oc al i -ges t i onedi 3z oner adi ant i : gi or no( c uc i naes oggi or no) , not t e( t r ec amer e)e bagni ( n° 2) -ges t i onedei s c al das al vi et t edei bagni -uni t àperi l r i nnov oel apur ic az i onedel l ’ ar i a

Tot al e

20

60

Ri s c a l da ment o

( 2)

-Ca l da i aac ondens a z i onec on r e ndi me nt ome di o s t a gi ona l e98% -Cos t odel l ’ ener gi ael et t r i c ai n I t a l i a0, 18€/ k Whc on c ont a t or ededi c a t oa l l a pompadi c a l or e( 1) -Cos t oener gi ael et t r i c amedi o E ur opeo0, 12€/ k Wh( 2) -Condi z i ona t or es pl i tc on E S E E R2, 7ec os t oener gi a el et t r i c a0, 24€/ k Whs ec ondo t a r i ffa z i onedomes t i c a c or r ent e

70

Ra ffr edda ment o

68%

80

Tot al e

( 1)

Tot al e

Ra ffr edda ment o

Tot al e

Ri s c a l da ment o

Ri s c a l da ment o

0

Ra ffr edda ment o

0

Tot al e

0

Ri s c a l da ment o

200

Ra ffr edda ment o

500

Tot al e

10

Ra ffr edda ment o

400

Tot al e

1000

Ri s c a l da ment o

20

Ca l da i aa Condens a z i one+ E L F OS y s t em Ra di a t or i + S pl i t

51%

600

I da t i s onor i f er i t i a duna a bi t a z i ones i t aaMi l a noc on f a bbi s ognoener gi aut i l e 2 75k Wh/ mi nr i s c a l da ment oe 20k Wh/ m2i nr a ffr edda ment o, a l l es eguent i c ondi z i oni :

Ri s c a l da ment o

53%

1500

Ri s c a l da ment o

50%

Ra ffr edda ment o

800

Tot al e

2000

Ri s c a l da ment o

40

Ra ffr edda ment o

1000

Tot al e

1200

2500

Ri s c a l da ment o

3000

50

E ner gi aPr i ma r i a( GJ / Anno)

Ra ffr edda ment o

Cos t oa nnua l edi E s er c i z i o( €/ Anno)

60

30

22

E mi s s i oni di CO2( k gCO2/ Anno)

Ra ffr edda ment o

E ner gi aPr i ma r i a( GJ / Anno)

E s empi operunaa bi t a z i onemonof a mi gl i a r eoa ppa r t a ment oda100m2c on: -i mpi a nt oc ont er mi na l i a mbi ent eE L F ORoom i nt ut t i i l oc a l i -pompadi c a l or eperr i s c a l da ment o, pr oduz i onea c quas a ni t a r i aeper r a ffr edda ment o -ges t i onedi 3z one: gi or no( c uc i naes oggi or no) , not t e( duec a mer e) eba gni ( n° 2) -ges t i onedei s c a l da s a l v i et t edei ba gni r i nnov oel apur ic a z i onedel l ’ a r i a -uni t àperi l

VANT AGGI mpi a nt os e mpl i c e , c he I c ombi naunc omf or tdi l i v e l l o s upe r i or ec ona l t ae ffic i e nz ae r i s pa r mi one i c ons umi : l a pompadi c a l or epr oduc e l ’ a c quaa l l ac or r e t t a t e mpe r a t ur ane c e s s a r i aa l pa nne l l or a di a nt es i ai ni nv e r no s i ai ne s t a t ei nf unz i onede l l a t e mpe r a t ur ade l l ’ a r i ae s t e r na ma s s i mi z z a ndol ’ e ffic i e nz a e ne r ge t i c aer i duc e ndoi c ons umi . I l c a l dooi l f r e ddo di ffus oi nt ut t i i l oc a l i a t t r a v e r s o i l pa nne l l or a di a nt ea ume nt ai l c omf or tpe r c e pi t oda l l ’ ut e nt e c onc ons umi i nf e r i or i . L ’ uni t à pe ri l r i nnov oel apur ic a z i one de l l ’ a r i age s t i s c ei nol t r el a c or r e t t aumi di t àpe ri l r a ffr e dda me nt oe s t i v o a t t r a v e r s oi pa nne l l i r a di a nt i .

Tot al e

VANT AGGI nv es t i ment oi ni z i al er i dot t o: I l apompadi c al or epr oduc e l ’ ac quaal l ac or r et t a t emper at ur anec es s ar i aal t er mi nal eambi ent e EL FORoom s i ai ni nv er nos i a i nes t at ei nf unz i onedel l a t emper at ur adel l ’ ar i aes t er na. I l c al dooi l f r eddodi ffus o l oc al eperl oc al enel l a quant i t ànec es s ar i aaument a i l c omf or tper c epi t o dal l ’ ut ent ec onc ons umi i nf er i or i . L ’ uni t àperi l r i nnov o el apur ic az i onedel l ’ ar i a el i mi nagl i s gr adev ol i effet t i del l ’ ar i avi z i at aeas s i c ur aagl i ambi ent i un’ umi di t à c ont r ol l at a.

Ques t os i s t ema, offr eunas ol uz i oneunic at aperl ’ i mpi ant oc al dof r eddoc on t ec nol ogi ar adi ant e, c hepr ev ede: -Ri s c al dament oer affr eddament oapa vi ment opert ut t al ac as a -I nt egr az i oner i s c al dament oc ons c al das al vi et t enei bagni -Ac quac al das ani t ar i ac oni nt egr az i ones ol ar et er mi c o -Ri nnov oepur ic az i onedel l ’ ar i aaut omat i c o

Ra ffr edda ment o

PERI MPI ANTI ATERMI NAL I AMBI ENTEEL F ORoom

Ri s c a l da ment o

EL FOSy s t em

I da t i s onor i f er i t i a duna a bi t a z i ones i t aaMi l a noc on f a bbi s ognoener gi aut i l e 2 75k Wh/ mi nr i s c a l da ment oe 20k Wh/ m2i nr a ffr edda ment o, a l l es eguent i c ondi z i oni : -Ca l da i aac ondens a z i onec on r e ndi me nt ome di o s t a gi ona l e98% -Cos t odel l ’ ener gi ael et t r i c ai n I t a l i a0, 18€/ k Whc on c ont a t or ededi c a t oa l l a pompadi c a l or e( 1) -Cos t oener gi ael et t r i c amedi o E ur opeo0, 12€/ k Wh( 2) -Condi z i ona t or es pl i tc on E S E E R2, 7ec os t oener gi a el et t r i c a0, 24€/ k Whs ec ondo t a r i ffa z i onedomes t i c a c or r ent e

23


EL FOSy s t em

GAI AS OS T I T UI S CEL ACAL DAI A

Ques t os i s t ema, offr eunas ol uz i onec ombi nat ac hepr ev ede: -Ri s c al dament oer affr eddament oapa vi ment opert ut t al ac as a -I nt egr az i onees t i vaedi nv er nal ec ont er mi nal i ambi ent eEL FORoom -I nt egr az i oner i s c al dament oc ons c al das al vi et t enei bagni -Ac quac al das ani t ar i ac oni nt egr az i ones ol ar et er mi c o -Ri nnov oepur ic az i onedel l ’ ar i a

Ca l da i aa Condens a z i one+ L F OS y s t em Pa nnel l i r a di a nt i E +S pl i t

Ca l da i aa Condens a z i one+ Pa nnel l i r a di a nt i +S pl i t

Ca l da i a S t a nda r d+ Ra di a t or i + S pl i t

E L F OS y s t em

Ca l da i a S t a nda r d+ Ra di a t or i + S pl i t

Ca l da i a S t a nda r d+ Ra di a t or i + S pl i t

61%

Ra ffr edda ment o

Tot al e

E L F OS y s t em

Ri s c a l da ment o

Ri s c a l da ment o

( 2)

Ra ffr edda ment o

Ra ffr edda ment o

E L F OS y s t em

( 1)

Tot al e

0

4000

41%

Ra ffr edda ment o

0

100

43%

6000

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Tot al e

2000

43%

Cos t oa nnua l edi E s er c i z i o( €/ Anno)

Ri s c a l da ment o

50

8000

150

Tot al e

Ra ffr edda ment o

Tot al e

E L F OS y s t em

Ri s c a l da ment o

( 2)

Ra ffr edda ment o

( 1)

Tot al e

Ra ffr edda ment o

Tot al e

Ri s c a l da ment o

Ri s c a l da ment o

Ra ffr edda ment o

Tot al e

Ri s c a l da ment o

Ra ffr edda ment o

0

Tot al e

0

Ra ffr edda ment o

0

Tot al e

1000

500

Ri s c a l da ment o

20

Ca l da i aa Condens a z i one+ L F OS y s t em Pa nnel l i r a di a ni E +S pl i t

-Ca l da i aac ondens a z i onec on r e ndi me nt ome di o s t a gi ona l e98% -Cos t odel l ’ ener gi ael et t r i c ai n I t a l i a0, 18€/ k Whc on c ont a t or ededi c a t oa l l a pompadi c a l or e( 1) -Cos t oener gi ael et t r i c amedi o E ur opeo0, 12€/ k Wh( 2) -Condi z i ona t or es pl i tc on E S E E R2, 7ec os t oener gi a el et t r i c a0, 24€/ k Whs ec ondo t a r i ffa z i onedomes t i c a c or r ent e

1000

2000

Tot al e

40

66%

10000

Ri s c a l da ment o

3000

50%

1500

12000

200

Ra ffr edda ment o

51%

250

Tot al e

2000

4000

Ri s c a l da ment o

60

5000

Ri s c a l da ment o

51%

E mi s s i oni di CO2( k gCO2/ Anno)

I da t i s onor i f er i t i a duna a bi t a z i ones i t aaMi l a noc on f a bbi s ognoener gi aut i l e 2 75k Wh/ mi nr i s c a l da ment oe 20k Wh/ m2i nr a ffr edda ment o, a l l es eguent i c ondi z i oni :

Ri s c a l da ment o

2500

Ra ffr edda ment o

3000

6000

Tot al e

7000

100

E ner gi aPr i ma r i a( GJ / Anno)

Es empi operunaabi t az i onemonobi f ami gl i ar eda200m2es i s t ent ec on: -i mpi ant odi r i s c al dament oc onr adi at or i t r adi z i onal i i nt ut t i i l oc al i , s c al das al vi et t eperi bagni ev ent i l c onv et t or i i nal c uni l oc al i -ges t i onedi 3z ones i ai nr i s c al dament oc hei nr affr eddament oat t r a v er s ol o s t es s ot er mos t at operc i as c unaz ona( gi or no, not t eebagni ) -n° 2t er mi nal i ambi ent eEL FORoom z onagi or no( c uc i naes oggi or no)+n° 2 r adi at or i +n° 2s c al das al vi et t e

Tot al e

Cos t oa nnua l edi E s er c i z i o( €/ Anno)

120

80

24

E mi s s i oni di CO2( k gCO2/ Anno)

Ra ffr edda ment o

E ner gi aPr i ma r i a( GJ / Anno)

Es empi operunavi l l ada250m2c on: -i mpi ant oadoppi at emper at ur aperpa vi ment or adi ant eet er mi nal i ambi ent e EL FORoom i nt ut t i i l oc al i , s c al das al vi et t eperi bagni -ges t i onedi 3z one: c uc i na, s oggi or no, t r ec amer eeduebagni -n° 2t er mi nal i ambi ent eEL FORoom perc i as c unac amer a+n° 2t er mi nal i s c al das al vi et t e+n° 2z onec onpa vi ment or adi ant e -uni t àperi l r i nnov oel apur ic az i onedel l ’ ar i a

VANT AGGI Ri s pa r mi oec onomi c omedi o a nnua l eda l 30%a l 50%i n f unz i onedel l ’ i mpi a nt o es i s t ent e( met a no, gpl o ga s ol i o) . L ’ es empi or i por t a t o s oddi s f ai nol t r el ’ es i genz a del l ’ ut ent ec hev uol e a ggi unger ei l c ondi z i ona ment oes t i v o. L as os t i t uz i onedel l ac a l da i a c onGAI Aper met t edi a v er e ununi c oel ement operl a pr oduz i onedel c a l do, del f r eddoedel l ’ a c quac a l da s a ni t a r i a . Ol t r ea l l ar i duz i one degl i i ngombr i r i s pet t oa duna s ol uz i onet r a di z i ona l edi c a l da i aperi l r i s c a l da ment oe s i s t emas pl i tperi l r a ffr edda ment o, s i ot t i eneun not ev ol er i s pa r mi os ui c ons umi .

Ri s c a l da ment o

VANT AGGI S i s t emades t i na t oar es i denz e di gr a ndi di mens i oni . L ’ ut i l i z z o dei pa nnel l i r a di a nt i i r r a ggi a un’ a degua t aener gi at er mi c a perunel ev a t ogr a dodi c omf or t . I t er mi na l i E L F ORoom di s l oc a t i negl i a mbi ent i ga r a nt i s c onol ’ i nt egr a z i oneei l r a ggi ungi ment odel l a t emper a t ur ades i der a t ai n t empi r a pi di . L as ol uz i one pr opos t apr ev edel apompadi c a l or eGAI Aperl apr oduz i one del c a l do, del f r eddoe del l ’ a c quac a l das a ni t a r i a . L a s ol uz i oneper met t ei nol t r edi pr ev eder edei pa nnel l i s ol a r i t er mi c i s enz al ’ a ggi unt a del l ’ a c c umul ot er mi c oi n qua nt oègi àpr es ent enel GAI A.

Ques t as ol uz i onepr ev edel ’ ammoder nament odi uni mpi ant oes i s t ent e bene c i andodegl i ev ent ual i c ont r i but i pr evi s t i perl egge. -Sos t i t uz i onedel l ac al dai aes i s t ent ec onGAI A -Ut i l i z z odei r adi at or i es i s t ent i peri l r i s c al dament o( v er ic ar el as uperc i edei c or pi s c al dant i i nf unz i onedel l at emper at ur adel l ’ ac quapr odot t adaGAI A) -Aggi unt adi al c uni v ent i l c onv et t or i peri l r affr eddament oedev ent ual e i nt egr az i onei nr i s c al dament o -Ac quac al das ani t ar i ac oni nt egr az i ones ol ar et er mi c o

Ri s c a l da ment o

PE RI MPI ANT I AP ANNE L L I RADI ANT I EE L F ORoom

Ra ffr edda ment o

EL FOSy s t em

I da t i s onor i f er i t i a duna a bi t a z i ones i t aaMi l a noc on f a bbi s ognoener gi aut i l e 2 150k Wh/ mi nr i s c a l da ment oe 30k Wh/ m2i nr a ffr edda ment o, a l l es eguent i c ondi z i oni : -Ca l da i aS t a nda r dc on r e ndi me nt ome di o s t a gi ona l e75% -Cos t odel l ’ ener gi ael et t r i c ai n I t a l i a0, 18€/ k Whc on c ont a t or ededi c a t oa l l a pompadi c a l or e( 1) -Cos t oener gi ael et t r i c amedi o E ur opeo0, 12€/ k Wh( 2) -Condi z i ona t or es pl i tc on E S E E R2, 7ec os t oener gi a el et t r i c a0, 24€/ k Whs ec ondo t a r i ffa z i onedomes t i c a c or r ent e

25


S CHE DET E CNI CHE

26

27


Pompadic al or e ar i aac qua

GAI AAr i a

FI NANZI ARI A

55%

( MSERXEE+MSERXEEOUT)

E ffic i e nz as t a gi ona l e( t i e nec ont ode l l apot e nz ar e s ada l l ’ uni t àede l l ’ a s s or bi me nt oe l e t t r i c odi pr oduz i oneepompa ggi o) Ri s c al dament o

Ref r i g. R410A

L oc al i t à S t oc c ol ma F r a nc of or t e Mi l a no Na pol i Pa l er mo

Er m. Sc r ol l

EL FOCont r ol

F ul l I nv er t erDC

Da t i t ec ni c i Gr andez z a 61 Pt/Pa/COP Pt/Pa/COP Pf/Pa/E E R E S E E R Mi ni mat emper a t ur aa r i aes t er na Ma s s i mat emper a t ur aa c qua Por t a t aAc qual a t oUt i l i z z o Pr ev a l enz aUt i l el a t oUt i l i z z o Ca pa c i t àa c c umul oa c quac a l das a ni t a r i a Ca pa c i t àdi s c a mbi os ol a r e L i v el l odi pr es s i ones onor auni t à Al i ment a z i oneE l et t r i c a

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 1) ( 1)     ( 5)

k W k W k W

Pannel l i Radi ant i ( A) 16, 3/3, 63/4, 49 11, 6/3, 51/3, 29 17, 7/4, 93/3, 60 5, 55

° C ° C l / s k Pa l W/ K dB( A) V/ Ph/ Hz

0, 78 105

T er mi nal i EL FO( B) Radi at or i ( C) 15, 2/4, 52/ 3, 36 14, 5/5, 35/2, 72 10, 8/4, 40/2, 45 10, 3/5, 18/1, 99 13, 3/4, 61/2, 89 3, 93 20 60 0, 35 0, 72 106 110 200 3186 32( uni t ài nt er na ) /38( s c a mbi a t or eener gi a ) 400/3/50

Raffr eddament o

Pt er mi c a T° C SCOP SCOP SCOP ( kW) pr oget t o Pannel l i Radi ant i Uni t àT er mi nal i Radi at or i 11. 1 12. 0 12. 7 13. 1 14. 3

15 10 5 0 +5

3. 86 4. 03 4. 14 4. 81 5. 29

3. 16 3. 29 3. 36 3. 93 4. 33

2. 50 2. 59 2. 65 3. 11 3. 43

Pf r i go ( kW)

T° C ESEER ESEER pr oget t o Pannel l i Radi ant i Uni t àT er mi nal i

Nonèr i c hi es t oi l r a ffr edda ment operques t al oc a l i t à Nonèr i c hi es t oi l r a ffr edda ment operques t al oc a l i t à 7. 6 32 5. 55 3. 93 9. 3 35 5. 61 3. 98 14. 8 35 5. 51 3. 81

Nel l at abel l as onoi ndi c at i i val or i di effic i enz as t agi onal e( SCOPeSEER) , det er mi nat i c ons i der ando: -unandament odel l apot enz at er mi c ar i c hi es t adal l ' edic i odi t i pol i near ei nf unz i onedel l at emper at ur adel l ' ar i aes t er na, daunval or emas s i mo( Pt )i nc or r i s pondenz adel l at emper at ur aes t er nadi pr oget t oi nver nal e( T ae, h)adunval or enul l operunat emper at ur aes t er nadi 15° C -unandament odel l apot enz af r i gor i f er ar i c hi es t adal l ' edic i odi t i pol i near ei nf unz i onedel l at emper at ur adel l ' ar i aes t er na, daunval or emas s i mo( Pf )i nc or r i s pondenz adel l at emper at ur aes t er nadi pr oget t oes t i va( T ae, c )adunval or enul l operunat emper at ur aes t er nadi 24° C l c al c ol oès t at oes egui t oc ons i der andoi val or i or ar i di t emper at ur adel l ' ar i aes t er na I SCOPès t at oc al c ol at onel l ' i pot es i di t emper at ur adel l ' ac quapr odot t adal l apompadi c al or es c or r evol ei nf unz i onedel l at emper at ur adel l ' ar i aes t er na. Pannel l i r adi ant i : T ac qua=35° Cal l at emper at ur aes t er nai nver nal edi pr oget t oeT ac qua=25° Cal l at emper at ur aes t er nadi 15° C Uni t àt er mi nal i : T ac qua=45° Cal l at emper at ur aes t er nai nver nal edi pr oget t oeT ac qua=35° Cal l at emper at ur aes t er nadi 15° C Radi at or i : T ac qua=55° Cal l at emper at ur aes t er nai nver nal edi pr oget t oeT ac qua=45° Cal l at emper at ur aes t er nadi 15° C

L i mi t i di f unz i ona ment or a ffr edda ment o T w[ ° C]=t emper at ur aac quaus c i t adal l os c ambi at or e T w[ ° C]=3° Ci nt er v ent os i c ur ez z aant i gel o T a[ ° C]=t emper at ur aar i aent r ant eal l os c ambi at or ees t er no ( 1)Campodi f unz i onament onor mal e ( 2)F unz i onament oc oni v ent i l at or i i nmodul az i one

Dat i r i f er i t i al l es eguent i c ondi z i oni : ( 1) ( A) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAr i ai ngr es s o7° CD. B. , 6° CW. B. Ac quai ngr es s o30° Ceus c i t a35° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 1) ( B) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAr i ai ngr es s o7° CD. B. , 6° CW. B. Ac quai ngr es s o40° Ceus c i t a45° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 1) ( C) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAr i ai ngr es s o7° CD. B. , 6° CW. B. Ac quai ngr es s o50° Ceus c i t a55° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 2) ( A) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAr i ai ngr es s o5° CD. B. , 5, 4° CW. B. Ac quai ngr es s o30° Ceus c i t a35° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 2) ( B) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAr i ai ngr es s o5° CD. B. , 5, 4° CW. B. Ac quai ngr es s o40° Ceus c i t a45° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 2) ( C) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAr i ai ngr es s o5° CD. B. , 5, 4° CW. B. Ac quai ngr es s o50° Ceus c i t a55° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 3) ( A) Pot enz af r i gor i f er a / Pot enz aa s s or bi t a / E E RAr i ai ngr es s o35° C. Ac quai ngr es s o23° Ceus c i t a18° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 3) ( B) Pot enz af r i gor i f er a / Pot enz aa s s or bi t a / E E RAr i ai ngr es s o35° C. Ac quai ngr es s o12° Ceus c i t a7° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 4) E S E E Rs ec ondoE ur ov ent . ( 5) I l i v el l i s onor i s i r i f er i s c onoa duni t àapi enoc a r i c o, nel l ec ondi z i oni nomi na l i di pr ov a . I l l i v el l odi pr es s i ones onor aèr i f er i t oa10m di di s t a nz ada l l as uperc i ees t er nadel l ’ uni t àf unz i ona nt ei nc a mpo a per t o, s ec ondol anor maE N3744.

Di mens i oni Sc ambi at or e di Ener gi a ( MSERXEEOUT)

GAI AAr i a ( MSERXEE)

ATTENZI ONE! Perunbuonf unz i onament odel l ’ uni t àèf ondament al ec hev enganomant enut el e di s t anz edi r i s pet t oi ndi c at edal l ear eegi al l e.

28

Gr andez z e L unghez z a( A) Pr of ondi t à( B) Al t ez z a( C) ( A1) GAI AAr i a ( A2) ( MSERXEE) ( B1) ( B2) ( C1) Pes oi nf unz . L unghez z a( A) Pr of ondi t à( B) Al t ez z a( C) Sc ambi at or e ( A1) di Ener gi a ( A2) ( MSERXEEOUT) ( B1) ( B2) Pes oi nf unz .

mm mm mm mm mm mm mm mm Kg mm mm mm mm mm mm mm Kg

61 600 800 2030 500 800 800 120 200 460 1250 788 1304 800 100 300 800 105

L i mi t i di f unz i ona ment or i s c a l da ment o T w[ ° C]=t emper at ur aac quas ani t ar i a T a[ ° C]=t emper at ur aar i ai ngr es s os c ambi at or ees t er no ( 1)Campodi f unz i onament operper i odi br evi et r ans i t or i ( Max5000or e) ( 2)Campodi f unz i onament onor mal e

L i mi t i di f unz i ona ment oa c quac a l das a ni t a r i a T w[ ° C]=t emper at ur aac quas ani t ar i a T a[ ° C]=t emper at ur aar i ai ngr es s os c ambi at or ees t erno ( 1)Campodi f unz i onament operper i odi br evi et r ans i t or i ( Max5000or e)I nques t acondi z i one vi ener i dot t al av el oc i t àdel c ompr es s or e, ques t oc ompor t al ’ al l ungament odel t empodi r ei nt egr odel l ’ ac quas ani t ar i a. ( 2)Campodi f unz i onament onor mal e ( 3)Zonanel l aqual ei v ent i l at or i vannoi nmodul az i one

I dat i s opr ar i por t at i s onor i f er i t i aduni t às t andar d.

29


GAI AAc qua

Pompadic al or e ac quaac qua

FI NANZI ARI A

55%

( WSHRXEE)

E ffic i e nz as t a gi ona l e( t i e nec ont ode l l apot e nz ar e s ada l l ’ uni t àede l l ’ a s s or bi me nt oe l e t t r i c odi pr oduz i oneepompa ggi o) Ri s c al dament o

Ref r i g. R410A

Sor gent e

S t oc c ol ma F r a nc of or t e Mi l a no F a l da Na pol i Pa l er mo S t oc c ol ma F r a nc of or t e l a no Geot er mi c o Mi Na pol i Pa l er mo

Er m. Sc r ol l

EL FOCont r ol

F ul l I nv er t erDC

Da t i t ec ni c i Gr andez z a 61 Pt/Pa/COP Pt/Pa/COP Pf/Pa/E E R E S E E R Mi ni mat emper a t ur aa c qua Ma s s i mat emper a t ur aa c qua Por t a t aAc qual a t oUt i l i z z o Pr ev a l enz aUt i l el a t oUt i l i z z o Por t a t aAc qual a t oS or gent e Pr ev a l enz aUt i l el a t oS or gent e Ca pa c i t àa c c umul oa c quac a l das a ni t a r i a Ca pa c i t àdi s c a mbi os ol a r e L i v el l odi pr es s i ones onor auni t à Al i ment a z i oneE l et t r i c a

L oc al i t à

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)     ( 5)

k W k W k W ° C ° C l / s k Pa l / s k Pa l W/ K dB( A) V/ Ph/ Hz

Pannel l i Radi ant i ( A) 19, 5/4, 05/4, 82 15, 4/3, 72/4, 15 21/4, 15/5, 07 5, 13

0, 93 100 0, 75 104

T er mi nal i EL FO( B) 19, 2/4, 93/3, 89 14, 3/4, 39/3, 25 15, 3/4, 12/3, 72 3, 63 8 60 0, 92 100 0, 7 108 200 3186 32 400/3/50

Radi at or i ( C) 17, 5/5, 41/3, 23 12, 9/5, 02/2, 56 -

0, 4 114 0, 6 110

Raffr eddament o

Pt er mi c a T° C SCOP SCOP SCOP Pf r i go T° C ESEER ESEER ( kW) pr oget t o Pannel l i Radi ant i Uni t àT er mi nal i Radi at or i ( kW) pr oget t o Pannel l i Radi ant i Uni t àT er mi nal i 25 25 25 25 25 20. 4 20. 4 20. 4 20. 4 20. 4

15 10 5 0 +5 15 10 5 0 +5

4. 85 4. 81 4. 67 4. 80 4. 89 4. 45 4. 42 4. 30 4. 42 4. 49

3. 93 3. 90 3. 78 3. 90 3. 97 3. 58 3. 55 3. 44 3. 55 3. 61

3. 16 3. 14 3. 05 3. 14 3. 19 2. 80 2. 78 2. 70 2. 78 2. 83

Nonèr i c hi es t oi l r a ffr edda ment operques t al oc a l i t à Nonèr i c hi es t oi l r a ffr edda ment operques t al oc a l i t à 14. 5 32 5. 13 3. 63 14. 5 35 5. 15 3. 65 14. 5 35 5. 14 3. 65 Nonèr i c hi es t oi l r a ffr edda ment operques t al oc a l i t à Nonèr i c hi es t oi l r a ffr edda ment operques t al oc a l i t à 14. 5 32 5. 03 3. 55 14. 5 35 5. 04 3. 58 14. 5 35 5. 04 3. 57

Nel l at abel l as onoi ndi c at i i val or i di effic i enz as t agi onal e( SCOPeESEER) , det er mi nat i c ons i der ando: -unandament odel l apot enz at er mi c ar i c hi es t adal l ' edic i odi t i pol i near ei nf unz i onedel l at emper at ur adel l ' ar i aes t er na, daunval or emas s i mo( Pt )i nc or r i s pondenz adel l at emper at ur aes t er nadi pr oget t oi nver nal eadunval or enul l operunat emper at ur aes t er nadi 15° C -unandament odel l apot enz af r i gor i f er ar i c hi es t adal l ' edic i odi t i pol i near ei nf unz i onedel l at emper at ur adel l ' ar i aes t er na, daunval or emas s i mo( Pf )i nc or r i s pondenz adel l at emper at ur aes t er nadi pr oget t oes t i vaadunval or enul l operunat emper at ur aes t er nadi 24° C I l c al c ol oès t at oes egui t oc ons i der andoi val or i or ar i di t emper at ur adel l ' ar i aes t er na. SCOPès t at oc al c ol at onel l ' i pot es i di t emper at ur adel l ' ac quapr odot t adal l apompadi c al or es c or r evol ei nf unz i one del l at emper at ur adel l ' ar i aes t er na. Pannel l i r adi ant i : T ac qua=35° Cal l at emper at ur aes t er nai nver nal edi pr oget t oeT ac qua=25° Cal l at emper at ur aes t er nadi 15° C. Uni t àt er mi nal i : T ac qua=45° Cal l a t emper at ur aes t er nai nver nal edi pr oget t oeT ac qua=35° Cal l at emper at ur aes t er nadi 15° C. Radi at or i : T ac qua=55° Cal l at emper at ur aes t er nai nver nal edi pr oget t oeT ac qua=45° Cal l at emper at ur a es t er nadi 15° C. ESEERès t at oc al c ol at oc ont emper at ur as s adel l ' ac quapr odot t aepar i a18° Cperi pannel l i r adi ant i e7° Cperl euni t àt er mi nal i . Lat emper at ur adel l ’ ac quas or gent e: I nr i s c al dament oc onac quadi f al da10/ 5° C( i ngr es s o/ us c i t a) . I nr i s c al dament oc onac quaegl i c ol e30%geot er mi c o0/ 3° C( i ngr es s o/ us c i t a) . I nr affr eddament os i aperl af al dac heperi l geot er mi c o 30/ 35° C( i ngr es s o/ us c i t a) . I val or i di effic i enz amedi as t agi onal ei nr i s c al dament o( SCOP)edi nr affr eddament o( ESEER)s onof unz i onedel l at emper at ur adel l ' ac qual at os or gent e, l at out i l i z z oedel l a per c ent ual edi gi r i del c ompr es s or e. Per t ant onons i r egi s t r anos c os t ament i s i gnic at i vi nei val or i di SCOPeESEERt r aunal oc al i t àel ' al t r ac omeavvi eneperunapompadi c al or ear i aac qua. Uno s c os t ament o, t r aunal oc al i t àel ' al t r a, s eppurmi ni mo, èc omunquepr es ent eac aus adi unadi ver s adi s t r i buz i onedi f r equenz adi ac c adi ment odel l at emper at ur adel l ' ar i aes t er na.

L i mi t i di f unz i ona ment or a ffr edda ment o T w[ ° C]=t emper at ur aac quai nus c i t al at out i l i z z o T ws[ ° C]=t emper at ur aac quai nus c i t al at os or gent e ( 1)Campodi f unz i onament oc ons ent i t odal l af unz i oneNATURALCOOL I NG( opt i onal )

Dat i r i f er i t i al l es eguent i c ondi z i oni : ( 1) ( A) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAc quai ngr es s os c a mbi a t or es or gent e10° CAc quas c a mbi a t or eut i l i z z o30/ 35° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 1) ( B) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAc quai ngr es s os c a mbi a t or es or gent e10° CAc quas c a mbi a t or eut i l i z z o40/ 45° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 1) ( C) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAc quai ngr es s os c a mbi a t or es or gent e10° CAc quas c a mbi a t or eut i l i z z o50/ 55° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 2) ( A) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAc quai ngr es s os c a mbi a t or es or gent e0° CAc quas c a mbi a t or eut i l i z z o30/ 35° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 2) ( B) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAc quai ngr es s os c a mbi a t or es or gent e0° CAc quas c a mbi a t or eut i l i z z o40/ 45° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 2) ( C) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t a / COPAc quai ngr es s os c a mbi a t or es or gent e0° CAc quas c a mbi a t or eut i l i z z o50/ 55° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 3) ( A) Pot enz af r i gor i f er a / Pot enz aa s s or bi t a / E E RAc quas c a mbi a t or es or gent e30/ 35° CAc quas c a mbi a t or eut i l i z z o23/ 18° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 3) ( B) Pot enz af r i gor i f er a / Pot enz aa s s or bi t a / E E RAc quas c a mbi a t or es or gent e30/ 35° CAc quas c a mbi a t or eut i l i z z o12/ 7° C. Pr es t a z i oni s ec ondoE ur ov ent . ( 4) E S E E Rs ec ondoE ur ov ent . ( 5) I l i v el l i s onor i s i r i f er i s c onoa duni t àapi enoc a r i c o, nel l ec ondi z i oni nomi na l i di pr ov a . I l l i v el l odi pr es s i ones onor aèr i f er i t oa10m di di s t a nz ada l l as uperc i ees t er nadel l ’ uni t àf unz i ona nt ei nc a mpo a per t o, s ec ondol anor maE N3744.

Di mens i oni

GAI AAc qua ( WSHRXEE) GAI AAc qua ( WSHRXEE)

Gr andez z e L unghez z a( A) Pr of ondi t à( B) Al t ez z a( C) ( A1) ( A2) ( B1) ( B2) ( C1) Pes oi nf unz .

mm mm mm mm mm mm mm mm Kg

61 600 800 2030 500 800 800 100 200 480

L i mi t i di f unz i ona ment or i s c a l da ment o T w[ ° C]=t emper at ur aac quai nus c i t al at out i l i z z o T ws[ ° C]=t emper at ur aac quai nus c i t al at os or gent e ( 1)Campodi f unz i onament onor mal e ( 2)Campodi f unz i onament odov eèobbl i gat or i ol ' ut i l i z z odi gl i c ol eet i l eni c oi nf unz i onedel l a t emper at ur adel l ’ ac quai nus c i t adal l os c ambi at or el at os or gent e.

L i mi t i di f unz i ona ment oa c quac a l das a ni t a r i a T w[ ° C]=t emper at ur aac quai nus c i t al at out i l i z z o T ws[ ° C]=t emper at ur aac quai nus c i t al at os or gent e ( 1)Campodi f unz i onament onor mal e ( 2)Campodi f unz i onament odov eèobbl i gat or i ol ' ut i l i z z odi gl i c ol eet i l eni c oi nf unz i onedel l a t emper at ur adel l ’ ac quai nus c i t adal l os c ambi at or el at os or gent e.

I dat i s opr ar i por t at i s onor i f er i t i aduni t às t andar d. ATTENZI ONE! Perunbuonf unz i onament odel l ’ uni t àèf ondament al ec hev enganomant enut el edi s t anz edi r i s pet t oi ndi c at edal l ear eegi al l e.

30

31


Uni t àdir i nnovo del l ’ ar i ac onr ec uper o t er modi nami c o at t i vo.

EL FOF r es h2

( CP ANU200-650)

CRI TERIDIFUNZI ONAMENTOEPREST AZI ONEDIELFOFRESH2300

Ref r i g. R410A Ri s c a l da ment oc on v ent i l a z i onemodul a nt e

Ri s c a l da ment o

Ri s c a l da ment o

F r e eCool i ng

Ra ffr e dda me nt o ede umi dic a z i one

I ns t . i nt er na

Ra ffr edda ment oe deumi dic a z i onec on v ent i l a t or emodul a nt e

EL FOCont r ol

Er m. Rot at i v o

Da t i t ec ni c i Gr andez z e Pt/Pa/COP Pt/Pa/COP Pf/Pa/E E R Pf/ Pa/E E R Por t a t aa r i anomi na l e Pot enz aa s s or bi t av ent i l a t or i Pr ev a l enz aut i l ema s s i ma L i mi t edi f unz i ona ment oi nr i s c a l da ment o L i mi t edi f unz i ona ment oi nr a ffr es c a ment o L i v el l odi pr es s i ones onor a Al i ment a z i oneel et t r i c a

200 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8)

k W k W k W k W m3/ h W Pa ° C ° C dB( A) V/ Ph/ Hz

300

1. 82/0. 42/4. 33 1. 87/0. 34/5. 50 1. 56/0. 52/3. 00 1. 57/0. 55/2. 85 200 40 120 15 40( 38) 39

500

650

2. 31/0. 57/4. 05 3. 60/0. 79/4. 56 2. 36/0. 41/5. 75 3. 75/0. 63/5. 95 2. 10/0. 67/3. 13 2. 96/0. 98/3. 02 2. 02/0. 70/2. 89 2. 86/1. 04/2. 75 300 500 52 90 120 120 15 15 40( 38) 40( 38) 41 44 230/ 1/ 50

5. 02/1. 21/4. 15 5. 12/0. 94/5. 45 3. 96/1. 40/2. 83 3. 86/1. 45/2. 66 650 150 120 15 40( 38) 46

Dat i r i f er i t i al l es eguent i c ondi z i oni : T ut t i i da t i r i por t a t i s onoc onf or mi a l l anor maE N14511: 2004ef a nnor i f er i ment oa dunapr ev a l enz aut i l edi 50Pa . ( 1) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t at ot a l e/ COP; T emper a t ur aa r i aes t er na7° CD. B. /6° CW. B. , T emper a t ur aa r i aes t r a t t a20° CD. B. /15° CW. B. ( 2) Pot enz at er mi c a / Pot enz aa s s or bi t at ot a l e/ COP; T emper a t ur aa r i aes t er na5° CD. B. /5. 4° CW. B. , T emper a t ur aa r i aes t r a t t a20° CD. B. /15° CW. B. ( 3) Pot enz af r i gor i f er a / Pot enz aa s s or bi t at ot a l e/ E E R; T emper a t ur aa r i aes t er na30° CD. B. /22° CW. B. , T emper a t ur aa r i aes t r a t t a27° CD. B. /19° CW. B. ( 4) Pot enz af r i gor i f er a / Pot enz aa s s or bi t at ot a l e/ E E R; T emper a t ur aa r i aes t er na35° CD. B. /24° CW. B. , T emper a t ur aa r i aes t r a t t a27° CD. B. /19° CW. B. ( 5) Pot enz ar i f er i t aa l f unz i ona ment oi nr i s c a l da ment oa l l ec ondi z i oni di not a( 2) At t enz i one: nel COPedE E Règi ài nc l us aa nc hel apot enz aa s s or bi t adei v ent i l a t or i . Vi eneda t aques t a i nf or ma z i onea ini dei pr ogr a mmi di c er t ic a z i oneener get i c a . Qua l or as i i mput i ques t oda t oi l COPdac ons i der a r edev ees s er es enz al apot enz aa s s or bi t adei v ent i l a t or i ( 6) Nel l el oc a l i t àdov el at emper a t ur adel l ’ a r i aes t er nas c endes ot t oi –5° Cperunnumer oel ev a t odi or ea l l ’ a nnoèc ons i gl i a t ol ’ ut i l i z z odel l ’ a c c es s or i oE HPCXk i tr es i s t enz eac a na l e ( 7) c onUR=40%; t r apa r ent es i i l v a l or el i mi t eperc ui s i ga r a nt i s c eun' umi di t às pec ic adel l ' a r i ai mmes s ai na mbi ent edi 10. 5g/ k gc onunar i duz i onedi por t a t ama s s i madel 50% ( 8) I l i v el l i s onor i s i r i f er i s c onoa duni t àapi enoc a r i c o, nel l ec ondi z i oni nomi na l i di pr ov a . I l l i v el l odi pr es s i ones onor aèr i f er i t oa d1met r odi di s t a nz ada l l as uperc i ees t er nadel l ' uni t à f unz i ona nt ei nc a mpoa per t o.

( A) Coeffic i ent edi pr es t a z i onei nr i s c a l da ment o( COP) ei nr a ffr edda ment o( E E R) : èi l r a ppor t ot r al apot enz ar es ael apot enz aa s s or bi t ada l c ompr es s or e , da l c i r c ui t oa us i l i a r i oeda i v ent i l a t or i c ons i der a ndounapr ev a l enz aut i l edi 50Pa ; ( B) T emper a t ur ades i der a t ai na mbi ent e ( C) T emper a t ur aa r i adi ma nda t adel l ’ E L F OF r es h2i na mbi ent e( ° C)

Ri s c a l da ment oc on v ent i l a z i onemodul a nt e

Ri s c a l da ment o

Ri s c a l da ment o

F r e eCool i ng

Ra ffr e dda me nt o ede umi dic a z i one

Ra ffr edda ment oe deumi dic a z i onec on v ent i l a t or emodul a nt e

Ri pr es adal l ’ ambi ent e mm mm mm Kg

200 803 704 364 70

300 803 704 364 75

500 1038 792 423 95

650 1038 792 423 100

I dat i s opr ar i por t at i s onor i f er i t i aduni t às t andar d.

T emper a t ur aAr i aE s t er na( ° C)

Ri pr es aar i a es t er na Es pul s i oneal l ’ es t er no

ATTENZI ONE! Perunbuonf unz i onament odel l ’ uni t àèf ondament al e c hev enganomant enut el edi s t anz edi r i s pet t oi ndi c at e dal l ear eegi al l e.

32

Nel gr ac os onor a ppr es ent a t el es eguent i v a r i a bi l i :

Mandat ai nambi ent e

Di mens i oni Gr andez z e L unghez z a( A) Pr of ondi t à( B) Al t ez z a( C) Pes oi nf unz .

T emper a t ur aAr i aE s t er na( ° C)

Nel gr ac os onor a ppr es ent a t el es eguent i v a r i a bi l i : ( D) Res at er mi c a / f r i gor i f er a( W) ( E ) Pot enz aa s s or bi t a ( W) ( F ) Umi di t às pec ic ai nt er na( g/ k g) ( G) Umi di às pec ic aes t er na( g/ k g) ( H) Umi di t às pec ic ai nma nda t a( g/ k g) ( I ) Por t a t aa r i ai mmes s a( mc h)

NOT A I gr ac i pr es t a z i ona l i del l ea l t r egr a ndez z es onoc ons ul t a bi l i s ul bol l et t i not ec ni c odi s poni bi l es ul s i t owww. c l i v et . c om.

33


T er mi nal eambi ent e adac qua.

EL FORoom

Uni t àdic ont r ol l oper i mpi ant ir es i denz i al i aut onomi

OUT / I N/ UP

EL FOCont r ol HOME Di mens i oni

Ref r i g. ACQUA

ELFORoom I N I ns t al l az i onev er t i c al edai nc as s o

ELFORoom OUT I ns t al l az i onev er t i c al eavi s t a

176

EL FOCont r ol ELFORoom UP I ns t al l az i oneor i z z ont al edai nc as s o

65

Dat i t ec ni c i Gr andez z e ELFORoom I N/OUT Pt/Pa Pf/Ps/Pa Por t at aar i a Ti pov ent i l at or e L i v el l odi pr es s i ones onor a Al i ment az i oneel et t r i c a Gr andez z e ELFORoom UP Pt/Pa Pf/Ps/Pa Por t at aar i a Ti pov ent i l at or e L i v el l odi pr es s i ones onor a Al i ment az i oneel et t r i c a

223

( 1) ( 2)

( 3)

( 1) ( 2)

( 3)

k W k W l / s dB( A) V/ Ph/ Hz

5

11

15

1, 41/0, 018 1, 47/1, 03/0, 018 70

2, 72/0, 018 2, 81/1, 97/0, 018 139 T angenz i al e 36 230/ 1/ 50

3, 35/0, 018 3, 49/2, 45/0, 018 189

35

k W k W l / s dB( A) V/ Ph/ Hz

Dat i t ec ni c i

38

5

11

1, 45/0, 018 1, 46/1, 04/0, 018 70

2, 70/0, 018 2, 83/1, 07/0, 018 138

Di s pl ay Capac i t àdi c ont r ol l o Connet t i vi t à Car at t er i s t i c her et e Pot enz a Gr adodi pr ot ez i one Al i ment az i oneel et t r i c a

T angenz i al e

T ouc hSc r een-di mens i oni 5, 7”-ac ol or i omonoc r omat i c o 10Zonec l i mat i c he—32el ement i t ot al i ges t i bi l i 1por t as er i al eRS485( mas t er ) Cav operl i nees er i al i RS485( es empi oBEL DEN3105Aos i mi l ar i ) 25VA I P40 24VAC50Hz —24VDC

El ement i perl ages t i onec ompl et adel l ’ i mpi ant o

37

29

77, 65

230/ 1/ 50

Dat i r i f er i t i al l es eguent i c ondi z i oni : ( 1)Pot enz at er mi c a/Pot enz aas s or bi t a. Ar i aambi ent ea20° C; ac quai ngr es s oa45° Ceus c i t aa40° C. ( 2)Pot enz af r i gor i f er a/Pot enz as ens i bi l e/Pot enz aas s or bi t a. Ar i aambi ent ea27° C; 50%U. R. ; ac quai ngr es s o7° Ceus c i t aa12° C. ( 3)I l i v el l i s onor i s i r i f er i s c onoaduni t àapi enoc ar i c o, nel l ec ondi z i oni nomi nal i di pr ova. I l l i v el l odi pr es s i ones onor aèr i f er i t oad1m di di s t anz adal l as uperc i ees t er na del l ' uni t àf unz i onant ei nc ampoaper t omi s ur at i al l apor t at aar i adel 70%.

f unz i onal i t à

Di mens i oni

TR24X: T r as f or mat or edi al i ment az i one230/ 1/ 50-24Vac

Cons ent el at r as f or maz i oneda230/ 1/ 50a24VACperal i ment ar eEL FOCont r ol

70x85x65mm 4modul i DI N

CI ECX: Cas s et t adi pr ei ns t al l az i oneadi nc as s o

Cons ent el ’ i ns t al l az i onedi EL FOCont r ol adi nc as s o

216x168x73mm

CBSX: c av os c her mat operbusRS485

Cons ent el ac onnes s i onedi t ut t i i di s pos i t i vi c omponent i i l s i s t ema

Mat as s ada50met r i

I ns t al l az i one

Pannel l i r adi ant i -T er mi nal i ambi ent e

Di mens i oni

EL FORoom I N/OUT Gr andez z e L unghez z a( A) Pr of ondi t à( B) Al t ez z a( C) ( A1) ( A2) ( B1) ( C1) Pes oi nf unz . ATTENZI ONE! Perunbuonf unz i onament odel l ’ uni t àèf ondament al e c hev enganomant enut el edi s t anz edi r i s pet t oi ndi c at e dal l ear eegi al l e.

34

mm mm mm mm mm mm mm Kg

11 825 180 500 100 200 175 100 13

15 1150 180 500 100 200 175 100 16

Gr andez z e L unghez z a( A) Pr of ondi t à( B) Al t ez z a( C) ( A1) ( A2) ( B1) ( C1) Pes oi nf unz .

600x920x150mm

KGPRX: modul odi c ont r ol l opergr uppodi mi s c el az i one

E’ i l modul oel et t r oni c oc heges t i s c eungr uppodi mi s c el az i onenonf or ni t oda Cl i v et

210x155x80mm

CMZRX: modul odi z oner adi ant i

Ges t i s c e noa6val v ol edi i nt er c et t az i onec heal i ment anopannel l i r adi ant i , r adi at or i ot er moar r edi

157x90x60mm 9modul i DI N

CMRSX: modul odi z onas i ngol o

Ges t i s c e1val v ol adi i nt er c et t az i onec heal i ment apannel l i r adi ant i , r adi at or i o t er moar r edi

105x90x60mm 6modul i DI N

Component i di i mpi ant o

EL FORoom UP 5 500 180 500 100 200 175 100 9

E’ ungr uppodi mi s c el ac ompl et or egol az i oneepar t ei dr aul i c aperl ages t i one MPR1X: k i tges t i onepa nnel l i r a di a nt i c ongr uppodi mi s c el a z i one del l abas s at emper at ur av er s opannel l i r adi ant i edel l ’ al t at emper at ur av er s o t er mi nal i ambi ent e

mm mm mm mm mm mm mm Kg

5 630 700 242 300 300 200 20 9

11 950 700 242 300 300 200 20 13

I dat i s opr ar i por t at i s onor i f er i t i aduni t às t andar d.

Ges t i onegener at or edi s os t i t uz i one( c al dai a) MI OX: modul odi i nput / out put

Ges t i oneval v ol edi z onaopompedi r i l anc i o Ges t i onec ons ens or emot o

70x85x61mm 4modul i DI N

Ac quac al das ani t ar i a CACSX: c ont r ol l operki tac quac al das ani t ar i a

E’ i l modul oel et t r oni c oc hec ons ent edi ges t i r euna c c umul ononf or ni t odaCl i v et

KBQRE3X: ki tac quac al das ani t ar i ada300l i t r i

E’ i l ki tc ompl et odi modul oel et t r oni c o, ac c umul oda300l i t r i , val v ol at r evi e

D. 600x1680mm

KBQRE3X: ki tac quac al das ani t ar i ada500l i t r i

E’ i l ki tc ompl et odi modul oel et t r oni c o, ac c umul oda500l i t r i , val v ol at r evi e

D. 760x1690mm

HI DT2X: c ont r ol l oambi ent eel et t r oni c ol oc al eHI DT2

T er mos t at os ol at emper at ur a-i ns t al l az i oneapar et e

184X82X27mm

HI DT3X: c ont r ol l oambi ent eel et t r oni c ol oc al eHI DT3

T er mos t at ot emper at ur aedumi di t à-i ns t al l az i oneapar et e

184X82X27mm

HI DTI 2X: c ont r ol l oambi ent eel et t r oni c ol oc al eHI DTi 2

T er mos t at os ol at emper at ur a-i ns t al l az i oneadi nc as s o

65x45x54mm

290x410x140mm

T er mos t at i

35


T UTT AL AGAMMAE L F OS y s t em Pa nnel l i r a di a nt i ot er mi na l i d’ a mbi ent e Ba s s at emper a t ur a

QUAL I T A’ ARI A

EL FOF r es h

DI S T RI BUZI ONE CAL DO/ F RE DDO

ELFODi s t r i but i on

36

EL FOENERGYHORUS

Pompadic a l or ea da t t aperi mpi a nt ic onpa nnel l i r a di a nt iet er mi na l ia mbi ent ea da c qua , i lc uides i gn ga r a nt i s c el ama s s i mas i l enz i os i t à . Pompadic a l or eot t i mi z z a t aperi lr i s c a l da ment os i a

mpi a nt i c onpa nnel l i r a di a nt i s i aperi mpi a nt i c on EL FOENERGYEXTENDED peri uni t àt er mi na l i .

Pompadic a l or e ,ot t i mi z z a t aperi lr a ffr edda ment o,

t aperi mpi a nt ic onpa nnel l ir a di a nt iet er mi na l i EL FOENERGYCOMP ACT adat a da c qua .

EL FOENERGYMEDI UM

Cl i v etèpr es ent es ulmer c at oi t al i anoda20anni ,pr oponendos ol uz i oniperl edi v er s e t i pol ogi ed’ i ns t al l az i oneeperpompedi c al or ec er t ic at eadal t aeffic i enz a. L anos t r af or z av endi t aèpr es ent es ut ut t oi lt er r i t or i oi t al i anooffr endoainos t r ic l i ent i s uppor t oc ommer c i al e,t ec ni c o ef or mat i v o.L a t t ar et edidi s t r i but or iCl i v etoffr eun s er vi z i odigr andepr of es s i onal i t àaipr opr ic l i ent i , i nquant or i c ev onodapar t edel l ’ az i enda unaf or maz i onemet i c ol os as uipr odot t i / s i s t emi .Cons ul t ar ei ls i t o www. c l i v et . c om per i nf or maz i oni r i guar dant i l ’ agent edi z ona.

GARANZI A2ANNI Cl i v etut i l i z z anel l ar eal i z z az i onedei pr opr i pr odot t i t ec nol ogi eemat er i al i al l ’ a vanguar di a, t es t adi r et t ament epr es s ol apr opr i as edet ut t el euni t àpr ont eal l as pedi z i one, as s i c ur ando i nt al modol aper f ez i ones enz al i mi t i del pr odot t o. T ut t el euni t àdedi c at eal r es i denz i al es onogar ant i t eperunper i ododi 2anni dal l adat adel pr i moa vvi ament o,ar r i c c hendodiunul t er i or evant aggi oi nt er mi nidiqual i t àes er vi z i oi l s i s t emaEL FOSy s t em.

Pompadi c a l or ec ondens a t aa da r i aperi ns t a l l a z i one es t er na

SERVI ZI OPOSTVENDI T A

Ra di a t or i Al t at emper a t ur a

Pompadi c a l or ea r i a a c qua Pompadi c a l or e a c qua a c qua

PRODUZI ONECAL DO/ F RE DDOE L FOEner gy

Ol t r eadEL FOSy s t em GAI AEdi t i on, Cl i v etpuòf or ni r eun’ ampi agammadi pompedi c al or e, uni t àdi r i nnov oar i aet er mi nal i d’ ambi ent e c hes oddi s f anoogni t i pol ogi adi appl i c az i onei mpi ant i s t i c aodi i ns t al l az i one. Di s egui t or i por t i amoi da t i t ec ni c i :

I S E RVI ZI

EL FOENERGYHORUS+

Pompadic a l or e ,ot t i mi z z a t aperi lr i s c a l da ment o, a da t t a per i mpi a nt it r a di z i ona l ic on r a di a t or i , ga r a nt i s c el ama s s i maeffic i enz a .

EL FOENERGYVUL CAN

Pompadi c a l or ea da l t at emper a t ur a , dedi c a t as ol oa l r i s c a l da ment o,a da t t aperi mpi a nt it r a di z i ona l ic on r a di a t or i .

EL FOENERGYVUL CAN MEDI UM

Pompadic a l or ea da l t at emper a t ur a :puòpr odur r e a c quac a l daa60° Ca nc hec ont emper a t ur ees t er nedi 10° C. I dea l e c ome uni c a s ol uz i one per i l r i s c a l da ment o,i lr a ffr edda ment oel apr oduz i onedi a c quac a l das a ni t a r i aperi mpi a nt ic ent r a l i z z a t iqua l i c ondomi ni , hot el seda ppl i c a z i oni c ol l et t i v e .

EL FOENERGYGROUND

L apompadic a l or e ge ot e r mi c ac he pe r me t t e di r i s c a l da r eer a ffr e dda r eognit i po die dic i o,c a s a nuov aodar i s t r ut t ur a r e , ut i l i z z a ndol ’ e ne r gi apr e s e nt e gr a t ui t a me nt ene lt e r r e noone l l ’ a c qua ,a s s i c ur a ndo de i gr a ndi v a nt a ggi i nt e r mi ni di r i s pa r mi oe ne r ge t i c o.

EL FOFRESHL ARGE

Uni t àdir i nnov oepur ic a z i onedel l ’ a r i ac onr ec uper o t er modi na mi c oa t t i v operi ns t a l l a z i onei nt er na .

EL FOSP ACE OUT VOUT HI NVI NH

Uni t àt er mi na l ea da c quaperi ns t a l l a z i one i nt er na , or i z z ont a l eev er t i c a l eav i s t aea di nc a s s o.

EL FOSP ACEBOX2

Uni t àt er mi na l ea da c quaperi ns t a l l a z i onei nt er na , t i po “ c a s s et t e ” .

Inos t r i110 Cent r idiAs s i s t enz aT ec ni c a di ffus is ut ut t oi lt er r i t or i oi t al i ano s ono a di s pos i z i oneperr i s ponder eaiv os t r iques i t ir el at i viad as s i s t enz at ec ni c aemes s ai n f unz i one.L ac or r et t ames s ai ns er vi z i or appr es ent al abas eperuni mpi ant oeffic i ent eeun c l i ent e nal es oddi s f at t o.Sur i c hi es t aCl i v etoffr eaipr opr ic l i ent iuns er vi z i odiv er ic a pr ea vvi ament operv er ic ar edi r et t ament edur ant el ’ i ns t al l az i onedel l ’ i mpi ant oc het ut t i gl i el ement i s i anopr edi s pos t i al megl i operl ’ a vvi ament o. Cal lc ent er : 199144663

FORMAZI ONEEL FOSy s t em Al l abas edel l a l os o aCl i v etc ’ èl ’ at t enz i onealc l i ent eequi ndianc hel af or maz i one del l ’ i ns t al l at or eperr ender l oaut onomonel l ’ i ns t al l az i onedel s i s t emaEl f os y s t em Home no al l af as edis t ar t up.Dedi c hi amopar t edelnos t r ot empoal l af or maz i onedii ns t al l at or ie pr oget t i s t i , or gani z z andodei c or s i dedi c at i , c ompos t i daunapar t et eor i c adi pr es ent az i one dei s i s t emi / pr odot t i edel l eoppor t uni t àdi mer c at oeunapar t epr at i c ac onpr ov es ul l euni t à s t es s e. I l per c or s of or mat i v odi Cl i v etèar t i c ol at os uduel i v el l i : s oT1+T2:c or s obas eperpr es ent ar eipr i nc i pif ondament al idels i s t emaCl i v et ,is uoi •Cor c omponent i eal c uni es empi di pr oget t az i onedi i mpi ant i •Cor s oP3:Cor s oa vanz at odiappr of ondi ment odeic omponent idels i s t ema,modal i t àdi i ns t al l az i one, a vvi ament oemanut enz i onec onunes amepr at i c os uuns i s t emaf unz i onant e

I LNOSTROWEB www. c l i vet . c om lWor l d Wi de Web r appr es ent a pernoii lmez z oi deal e perpar l ar e ainos t r it ant i I s t ak ehol der ss par s i nel mondo. Unes aus t i v os i t os ui nos t r i pr odot t i es ul l el or oappl i c az i oni

37

ELFOSystem GAIA Edition 2010  

ELFOSystem GAIA Edition 2010

ELFOSystem GAIA Edition 2010  

ELFOSystem GAIA Edition 2010

Advertisement