Page 1

Jannar 2012 / G˙add 465 Editur: Fr Norbert Bonavia MSSP

NEWS PAPER POST

Minn Malta Kif kul˙add jaf, l-Arçisqof Pawlu Cremona, qed jag˙mel il-Vista Pastorali fil-Djoçesi ta’ Malta. Fix-xahar ta’ Novembru, kien imiss lill- parroçça ta’ San Pawl, ir-Rabat. L-Arçisqof, mhux biss jag˙mel laqg˙at ma’ gruppi differenti tal-parroçça imma wkoll iΩur il-Komunitajiet Reli©juΩi. G˙alhekk, il-komunità tag˙na ta’ Sant’Agata kellha x-xorti li tilqa’ lill-E.T. Mons. Arçisqof g˙al quddiesa u ikla tal-a˙wa. Ritrat: Waqt il-quddiesa fil-kappella ta’ Sant’Agata

Nista’ nsaqsik domanda? Int wie˙ed jew wa˙da li tirçievi dan il-fuljett kull xahar? Int qed taqra dan il-fuljett illum l-ewwel darba? Jekk g˙o©bitek, tixtieq tg˙inna nibqg˙u no˙or©uha?

Jekk iva, kun

Sostenitur Ordinarju: Donazzjoni Libera Sostenitur ÓAbib: 23 Ewro Fis-Sena Sostenitur Perpetwu: 116 Ewro Darba

G˙al min ikun jixtieq jikkuntatja lil Fr. Bonavia Tel: 2144 1917 • Mob: 7926 5968 Indirizz: l-Oratorju San Domenico Savio Triq San Ìiljan B’Kara BKR2806

Riflessjonijiet spiritwali fuq il-˙ajja u l-˙idma ta’ Nru 1 Mons. Ì. De Piro Nixtieq naqsam mag˙kom xi riflessjonijiet fuq l-ispiritwalità tal-qaddej ta’ Alla Mons.Ì. De Piro. Dan sabiex, mhux biss insiru nafuh aktar, imma wkoll, meta a˙na niriflettu fuq l-ispiritwalità tieg˙u ser tg˙inna biex b˙alu naslu g˙all-esperjenza li hu g˙amel ta’ Alla... L-ispiritwalità mhix xi ideolo©ija li wie˙ed isibha filkotba. Imma hija aktar minn kollox, sejha ta’ Alla g˙al mixja lejH sakemm ninbidlu fix-xbieha u xebh tieg˙u L-akbar xewqa li kellu Mons. De Piro kienet li j˙obb ’l Alla u li jag˙mlu aktar mag˙ruf. Dan jo˙ro© malajr mill-mod ta’ ˙ajja li g˙ex u mill-g˙aΩliet li g˙amel tul ˙ajtu kollha. L-istorja ta’ ˙ajtu hija g˙alina mappa tajba fil-mixja tieg˙u lejn il-Mulej. Hu ma kitibx kotba ta’ talb jew xi trattati tatteolo©ija, imma g˙andna minjiera ta’ tag˙lim biΩΩejjed: mix-xhieda li taw dawk li g˙exu mieg˙u, mid-djarju li hu Ωamm, mill-ittri li tag˙hom kien iΩomm kopja u millomeliji. F’kitbietu u fi kliemu huwa kellu stil sempliçi, u kellu çerti punti fundamentali tal-fidi, li spiss kien jirritorna g˙alihom fil-kitba u fl-omeliji. Hekk pereΩempju, huwa kien i˙obb jg˙id li meta Alla sejja˙lu sabu fost il-midinbin. Barra dan, huwa kien i˙oss li ir-rigal li tah Alla kien irid jg˙addih lillo˙rajn waqt il-ministeru tieg˙u ta’ saçerdot, rag˙aj, missier il-foqra u ˙abib tal-missjunarji. Dan g˙amlu tul il-˙ajja qasira tieg˙u fid-diversi ˙idmiet li kellu, li nistg˙u ni©bruhom fi tlieta: azzjoni soçjali, im˙abba g˙all-erwie˙ u spirtu missjunarju, f’xewqa u talb ˙alli tikber is-saltna ta’ Alla. F’dawn it-tliet punti niskopru l-ispiritwalità ta’ dan il-qaddej ta’ Alla. Dan it-tag˙rif insibuh fil-Ktieb, ‘Found among Sinners’, ta’ Fr Martin Cilia mssp

4

Ftuh Ufficjali tal-Iskola Primarja tal-Kullegg Missjunarju ta’ San Pawl

V

Óolqa Bejn il-Óbieb

Il-Óamis 8 ta’ Dicembru 2011 ra il-ftu˙ uffiçjali tal-Iskola Primarja tal-Kulle©© Missjunarju ta’ San Pawl, f’çerimonja li nbdiet flAwditorju Sant’Agata. Wara mument ta’ talb u diskorsi ta’ l-okkaΩjoni, intwera video tal-process tal-bini, u kant mill-istudenti. Imbghad sar il-kxif tal-lapida kommemorattiva minn Fr. Bernard Mangion MSSP, is-Superjur Ìenerali u t-tberik tal-iskola mill-E.T. Mons. Arçisqof Pawlu Cremona OP. Fid-diskors tieg˙u, Fr Silvio Bezzina MSSP, Rettur, qal li din hija ©urnata storika g˙all-Kulle©©. It-twaqqif tal-Iskola Primarja tal-Kulle©© hija ir-rispons tal-istess Kulle©© g˙ar-riforma nazzjonali fl-edukazzjoni. Meta ©ie deçiz li jitwaqqaf l-ezami tal-Common Entrance u tal-Junior Lyceum, rajna li t-twaqqif tal-Iskola Primarja ikun l-a˙jar pass ‘l quddiem biex tigi zgurata kontinwita’ fledukazzjoni. F’dan il-pass, il-Kulle©© sab l-appo©© tal-awtoritajiet çivili, ekklezjastiçi u edukattivi. F’Settembru 2011 da˙lu l-ewwel mitt student fl-ewwel u firraba’ klassi tal-iskola primarja. Il-genituri ta’ dawn studenti g˙aΩlu li jibg˙atu lil uliedhom fil-Kulle©© Missjunarju ta’ San Pawl fi tmiem il-process ta’ polza g˙all-g˙aΩla tal-iskola. Çertament raw u semg˙u dwar il-©id kbir li di©a sar u g˙adu jsir ma’ studenti o˙ra f’dan il-Kulle©©, u xtaqu li dan l-istess ©id isir ma’ wliedhom ukoll. Il-bini ta’ l-iskola primarja ˙a post dak li qabel kien id-DePiro Youth Centre, biswit l-iskola sekondarja. Saru alterazzjonijiet u nbena sular ie˙or. Il-binja hija ppjanata li tilhaq il-˙tigijiet edukattivi tal-istudenti kollha, huma x’inhuma il-˙iliet u l-abiltajiet tag˙hom. G˙alhekk qed ti©i mg˙amra bl-aktar apparat modern edukattiv fosthom interactive whiteboards f’kull klassi. L-iskola tinkludi wkoll gymnasium, dining room, computer room, librerija u kmamar g˙al bΩonnijiet speçjali o˙ra. Ix-xog˙ol ta’ kostruzzjoni ta’ l-iskola primarja inbeda fl-2010 u tlesta fi Ωmien qasir, dan grazzi g˙attmexxija u ghall-bΩulija tal-˙addiema, voluntiera u ˙bieb ohra li offrew u taw l-g˙ajnuna tag˙hom. NiΩΩu hajr lil Alla ta’ dan kollu, u nitolbu˙ ikomplu jΩomm idej˙ fuq il-Kulle©© tag˙na. Fr Silvio Bezzina mssp, Rettur

Newspaper post Sant’Agata, Rabat, Malta, Tel: 2145 4503  / Stella Maris, Ûebbu©, Gozo, Tel: 2155 1159


MILL-AWSTRALJA

Waqt il-laqg˙a f’Awstralja

Il-Motherhouse tag˙na, Sant’Agata

Nru 1

Din is-sena nixtiequ nwasslulkom tag˙rif fuq id-Djar u l-ministeri differenti tas-Soçjetà tag˙na, f’Malta u fil-missjonijiet L-ewwel membri tas-Soçjetà kienu joqog˙du f’numru 5 fi Triq San Rokku, l-Imdina. Din kienet biçça çkejkna mid-dar fejn illum jinsabu s-sorijiet tad-Dorotej. Din id-dar il-Fundatur kien sej˙ilha “Dar çkejkna ta’ San Pawl.” Dan kien f’Ìunju tal-1910. Imma ©ara li miet sid id-dar, u l-werrieta riduha. Instabet dar fl-Imdina stess; aktar milli dar, din kienet biçça minn Palazzo Xara, rokna çkejkna tal-palazz. Id-da˙la tag˙hom kienet mill-bieb tal-©enb, li kien ji©i fi Strada San Pawl, numru 10, li ji©i wara l-monasteru tas-sorijiet Benedittini. Hawn ma damux wisq g˙ax is-sid ried jittrasforma l-palazz f’lukanda. G˙alhekk, fis-sena 1931 l-ewwel membri kellhom jer©g˙u j©orru g˙al post ie˙or fl-Imdina fi Strada Çelsi numru 10; illum Triq Mesquita. B’xorti tajba ma kellhomx jg˙ixu g˙al Ωmien twil f’dik id-dar li kienet nieqsa tista’ tg˙id minn kollox. Mons. De Piro kien ilu sa mis-sena 1919 li tefa’ g˙ajnejh fuq il-Knisja ta’ Sant’Agata u l-g˙elieqi ta’ madwarha. Imma kellu jistenna sat-3 ta’ Ottubru tassena 1932 biex l-Isqof Don Mawru Caruana qieg˙ed l-ewwel ©ebla li kellha tkun il-bidu tal-Motherhouse, Sant’ Agata, binja kbira u sabi˙a. Imma sakemm wasal g˙al din l-okkaΩjoni kellu jit˙abat mhux ftit. Infatti fid-diskors tal-okkaΩjoni, fost l-o˙rajn qal, ‘...... Huwa mag˙ruf minn kul˙add li dawk l-opri li mhumiex tag˙na, imma huma tal-Mulej, g˙andhom distintiv li jag˙rafhom minn o˙rajn. Huma jiΩΩejnu biΩ-Ωina

tat-tfixkil. Din l-opra li g˙andna quddiemna u f’idejna tant kellha kuntrarjetajiet li nqalg˙u wa˙da fuq o˙ra g˙al tul ta’ erbatax-il sena, b’mod li kull bniedem, kien ikollu ta’ bilfors jaqta’ qalbu. Imma, billi kien Alla nnifsu li midd idu g˙all-opra, lill-qaddejja tieg˙u qatt ma naqsitilhom il-˙e©©a.....’ L-idea ta’ kif g˙andha ti©i d-dar kien ta’ Mons. De Piro, u l-perit kien Ugo Mallia. BiΩ-Ωmien il-bini kellu jitkabbar g˙al kif inhu llum, li jista’ jissejja˙, ‘ilkumpless ta’ Sant’ Agata’. Dan g˙aliex barra li hemm parti mhux ˙aΩin fejn joqog˙du l-patrijiet, insibu wkoll swali g˙al-laqg˙at, kappella privata u o˙ra g˙all-pubbliku, li hija dedikata lil Sant’Agata. Din hija mfittxija ˙afna g˙aç-çelebrazzjoni tas-sagrament taΩΩwie©, il-Kulle©© Missjunarju ta’ San Pawl, u l-iskola primarja. Fl-istess post insibu wkoll il-Katakombi ta’ Sant’Agata, li jmur lura g˙as-seklu tlieta qabel Kristu.

Il-Kappella ta’ St. Agata

Soçjetà Missjunarja tà San Pawl -Sant’Agata, Rabat, Malta, Tel: 2145 4503  /  Stella Maris, Ûebbu©, Gozo, Tel: 2155 1159

Laqg˙a g˙all-qraba MSSP fil-Victoria Hemm diversi membri MSSP li g˙andhom ˙uthom u l-familji tag˙hom emigrati fl-Awstralja. Dawn ukoll jag˙mlu parti mill-familja tag˙na. Huma jing˙aqdu mag˙na fit-talb u s-sapport tag˙hom, li huma ta’ importanza kbira Nhar il-Óadd 13 ta’ Novembru kien mument sabi˙ li fih il-qraba MSSP li jg˙ixu fl-Istat tal-Victoria,

©ew mistiedna g˙al mument ta’ talb u biex isiru jafu aktar lil xulxin. Din l-attività saret fil-parroçça ta’ St Bernadette’s f’North Sunshine fil-kappella Ωg˙ira u sala f’Cooke Avenue. Konna numru sabi˙ - bejn ir©iel, nisa u wliedhom. Bdejna b’quddiesa. Billi kien ix-xahar ta’ Novembru, offrejna din il-quddiesa b’mod speçjali g˙al ˙utna MSSP, qraba, ˙bieb u benefatturi tag˙na mejtin. Kellna x-xorti li l-ommijiet ta’ Frs Jude Pirotta u Raymond Zammit, it-tnejn kienu preΩenti mag˙na. G˙alhekk ˙adna din l-okkaΩjoni sabi˙a, biex uliedhom talbu fuq ommijiethom u g˙amlulhom is-sagrament tal-GriΩma tal-Morda biex il-Mulej ikompli jag˙tihom is-sa˙˙a li g˙andhom bΩonn. Meta tin©abar il-familja dejjem tkun okkaΩjoni ta’ fer˙ u çelebrazzjoni. Allura wara l-quddiesa kellna wkoll iç-çans li nin©abru g˙all-pastizzi u tazza kafè. Nirringrazzjaw ’l Alla bil-qalb kollha li jkompli jie˙u ˙siebna permezz ta’ ˙utna, qrabatna u l-familji tag˙hom.

MILL-FILIPPINI Ako si Christian! ... bil-Malti, ‘Jien Kristjan’,  huwa t-titlu ta’ attività li l-istudenti (brothers) tag˙na filformazzjoni organizzaw fl-Università Politeknika tal-Filippini.  Din l-attività kellha l-g˙an li ng˙inu lill-istudenti universitarji jkomplu japprofondixxu l-fidi u jie˙du bis-serjetà l-˙ajja nisranija tag˙hom; programm ta’ sag˙tejn mimli daqs bajda u varjat.  Kellna animazzjoni ta’ kanzunetti biΩ-Ωfin ikkordinati minn Bro. Mike, kor li mexxieh Bro. Bernard, u diversi skizzi/mimi li ˙adu sehem fihom il-brothers kollha.  Il-fowkus ta’ dawn l-iskizzi kienu: l-importanza li n˙allu ’l-Mulej fiç-çentru tad-deçiΩjonijiet tag˙na u li npo©©u t-tama tag˙na fil-Mulej. Ûew© Ωg˙aΩag˙ mill-istess università qasmu l-esperjenzi tag˙hom ta’ kif huma qed jg˙ixu l-˙ajja nisranija.  Spiççajna l-attività b’20 minuta ta’ talb madwar is-Salib. Mument kommoventi tara Ω-Ωg˙aΩag˙ jitolbu u jmissu s-salib u xi w˙ud minnhom bid-dmug˙ f’g˙ajnejhom.  F’qalbi g˙edt: ‘min jaf x’inhu g˙addej f’qalbhom u minn liema problemi g˙addejjin!’ Il-˙ajja tal-istudenti hawnhekk mhix façli, speçjalment il-ma©©oranza li dejjem preokkupati jkollhomx flus biex i˙allsu

Waqt il-bews tas-salib

l-istudju tag˙hom.  Li tkun qrib il-Mulej u tafda fih hija g˙ajnuna importanti g˙alihom.   G˙all-istudenti tag˙na, din l-attività ˙alliet ukoll frott kbir.  Bil-˙afna preparazzjoni u pjanar u l-attività fiha nfisha, l-istudenti tqarrbu aktar lejn xulxin u l-komunità kompliet tissa˙˙a˙.  Barra minn hekk, kien mument li  Ω-Ωg˙aΩag˙ jiltaqg˙u mag˙na l-mssp u jsiru jafuna iktar.  Min jaf il-Mulej isejja˙x xi wie˙ed jew tnejn minnhom?  Ako si christian mhix attività tal-passat... bi˙siebna ntellg˙uha f’xi w˙ud mill-universitajiet li hawn.  F’Manila biss hawn mal-45 universitajiet u kulle©©i li fihom jattendu miljuni ta’ studenti.  Hija g˙alqa kbira ˙afna fejn jista’ jsir ˙afna ©id.  

3

AHNA LILKOM - JANNAR 2012  
AHNA LILKOM - JANNAR 2012  

December issue of 'Ahna Lilkom'. Published by MSSP. Editor: Fr Norbert Bonavia mssp.