Page 1

Ahna lilkom

Fr Victor Livori mssp L- A©enzija Fides, l-organu uffiçjali tal-Vatikan tal-24 ta’ Marzu ˙abbar  in-nomina Pontifiçja li Fr Victor Livori mssp ©ie mag˙Ωul b˙ala Direttur Nazzjonali talOpri Pontifiçji Missjunarji tal-Perù. Dan il-ministeru  mhux biss hu turija tal-fiduçja li l-Knisja g˙andha fis-Soçjetà Missjunarja tag˙na, imma fuq kollox juri kemm ilpreΩenza ˙ajja tal-Fundatur, Mons. ÌuΩeppi De Piro u l-identità tal-Kongregazzjoni bil-kariΩma li g˙addielna, g˙adhom i˙e©©u fil-knisja Ω-Ωelu missjunarju. Fr Victor intbag˙at il-Perù fl-10 ta’ Frar 1990. L-ewwel ˙idma tieg˙u wettaqha fuq il-muntanji ©ol-parroçça ta’ Chuquibamba fejn g˙araf xi tfisser it-tbatija li jg˙addu minnha ˙afna missjunarji. Minn hawn, Fr Victor kompla jwettaq il-˙idma missjunarja tieg˙u b˙ala kappillan ©ol-parroçça ta’ Aplao u fil-periferiji tal-belt ta’ Arequipa. Fl-istess Ωmien hu ©ie mag˙Ωul g˙al-disa’ snin Superjur Provinçjali tal-missjoni tag˙na fil-Perù. Sadanittant hu kien di©à mag˙Ωul direttur djoçesan tal-Opri Pontifiçji Missjunarji. Imma issa, f’din il-˙idma ©dida, Fr Victor g˙andu r-responsabbiltà li jwettaq attivitajiet ta’ formazzjoni, animazzjoni, koperazzjoni u organizzazzjoni missjunarja ˙alli  jg˙inu l-Knisja Peruvjana ΩΩomm ˙aj l-ispirtu missjunarju li rçeviet u taqsam ma’ o˙rajn id-don tal-fidi. Din is-sena Fr Victor jag˙laq 25 sena saçerdot. G˙alhekk, flimkien ma’ s˙abu tas-Soçjetà ser jiççelebra Quddiesa ta’ Radd il-˙ajr ©ol-Parroçça ta’ San ÌuΩepp, il-Kalkara nhar is-Sibt, 4 ta’ Ìunju 2011, fis-6.00 p.m.

Ho l q a b e j n i l - Hb i e b

Fr. Kola ma’ grupp ta’ nies Peruvjani li tant i˙obb

Kappillan Ìdid Fr Kola Schembri tas-Soçjetà tag˙na, misSi©©iewi, nhar it-23 ta’ Jannar li g˙adda ©ie ma˙tur Kappillan tal-Parroçça San Pawl, F’Buenos Aires, Arequipa, il-Perù. Fl-omelija tal-pussess, il-Vigarju Episkopali Fr Peter Bustamente, inkora©©ieh biex kif dejjem g˙amel, ikompli jkun qrib il-fqar. B’dan il-kliem, Fr Peter, kien qed ifakkar u jwassal lil Fr Kola u lil kull min kien preΩenti, il-messa©© li l-Fundatur tag˙na dejjem ipprietka u g˙ex. Minn qalbna nixtiequ lil Fr Schembri l-barka talMulej f’dan il-ministeru ©did.

Fr. Victor mal-Abbatini wara l-quddiesa

4

Bi˙siebek tmur Lourdes din is-sena, jew taf b’xi ˙add li jixtieq imur? Ejja mag˙na u tkun qed tg˙in fix-xog˙ol tas-Soçjetà tag˙na. Din is-sena ser inΩuru l-grotta ta’ Lourdes, Nevers, fejn hemm il-©isem ta’ S. Bernardetta, Lisieux, is-Santwarju ta’ S. TereΩina tal-B.Ì. u Pari©i. Mit-12 sal-20 ta’ Settembru. Jiena , Fr Norbert, ser immexxi dan il-pellegrina©©. Biex tibbukkja çempilli fuq: 21441917, jew 79265968

Ìunju 2011 / G˙add 459 | Editur: Fr Norbert Bonavia MSSP

PROFESSJONI PERPETWA Id-data tat-8 ta’ Mejju hija data li issa g˙andha tkun familjari mal-qarrejja ta’ dan il-fuljett. F’din il-©urnata, festa tal-Madonna ta’ Pompej, niççelebraw l-anniversarju ta’ meta ÌuΩeppi De Piro ddeçieda favur is-saçerdozju. Din is-sena dan l-anniversarju ççelebrajnieh b’aktar fer˙ g˙ax propju dakinhar wie˙ed mill-membri li g˙andna fil-formazzjoni g˙amel il-Professjoni Perpetwa. Br Bernard Falzon g˙amel il-weg˙diet solenni fil-Knisja Arçipretali tas-Si©©iewi, fejn twieled. Dakinhar huwa ta ˙ajtu kompletament lill-Mulej fi ˙dan is-Soçjetà Missjunarja tag˙na. Biex nispjegaw ftit x’inhi l-Professjoni Perpetwa ng˙idu li Ωag˙Ωug˙ li l-Mulej isejja˙lu biex jing˙aqad mag˙na jg˙addi minn diversi stadji ta’ formazzjoni. Stadju mill-aktar importanti huwa n-novizzjat li fl-g˙eluq ta’ din is-sena Ω-Ωag˙Ωug˙ jipprofessa g˙all-ewwel darba l-voti, ji©ifieri jwieg˙ed lill-Mulej li jg˙ix is-safa, il-faqar, l-ubbidjenza u s-servizz fil-missjoni. F’dan l-istadju l-Professjoni tkun biss temporanja, ji©ifieri g˙al sena, u tibqa’ ti©©edded b’mod temporanju sakemm, normalment wara sitt snin, iΩ-Ωag˙Ωug˙ jasal biex dawn il-weg˙diet jintrabat bihom g˙al dejjem. Ma jistax wie˙ed ma jistaqsix – imma xi j©ieg˙el lil Ωag˙Ωug˙ jintrabat b’dan il-mod? Ir-risposta hija kelma wa˙da – l-im˙abba. Ûag˙Ωug˙ li jasal biex jag˙mel dan il-pass, g˙ax jiskopri x’im˙abba kbira g˙andu l-Mulej lejh, jiskopri li l-Mulej jixtiequ jimxi

warajh b’mod aktar radikali u dan iΩ-Ωag˙Ωug˙ jitkaxkar minn din l-im˙abba. Kif tistg˙u taqraw f’pa©na o˙ra ta’ din il-˙ar©a, Bernard kellu pjanijiet o˙ra g˙alih innifsu, imma meta l-Mulej da˙al b’qawwa fil-˙ajja tieg˙u ˙ass li kellu jwarrab il-pjanijiet tieg˙u u jag˙ti çans lill-Mulej jurih x’ried minnu. U hawn nixtieq naqsam stedina lil dawk kollha li fl-età taΩ-Ωg˙oΩija qed i˙arsu lejn toroq differenti miftu˙in quddiemhom. U l-istedina hija – qatt staqsejt lill-Mulej xi jrid minnek? Temmen li l-Mulej ˙alqek g˙al skop? U li huwa ta’ ©id kbir g˙alik u g˙all-o˙rajn li tag˙raf x’inhuma l-pjanijet li g˙andu g˙alik? Fuq kollox, qed tag˙mel ˙iltek biex issir taf lill-Mulej u tinfeta˙ g˙all-im˙abba li huwa g˙andu g˙alik? Jekk tie˙u bis-serjetà din l-istedina, il-˙ajja tieg˙ek tie˙u dimensjoni o˙ra. A˙na nitolbu g˙alik biex ilMulej ikun hu li jdawwlek u jag˙tik il-kura©© tirrispondi g˙as-sej˙at tieg˙u. Fr Martin Galea mssp

Bro. Bernard Mal-Membri MSSP

Newspaper post Sant’Agata, Rabat, Malta, Tel: 2145 4503  / Stella Maris, Ûebbu©, Gozo, Tel: 2155 1159


Sibt ˙afna kura©© f’dawk ta’ madwari. G˙all-bidu nistqarr li kont beΩg˙an x’tista’ tkun ir-reazzjoni talfamilja u l-˙bieb. Biss dawk li kienu verament qrib tieg˙i setg˙u jinteb˙u li kont kuntent u setg˙u jifir˙u mieg˙i u jberkuni bis-sapport tag˙hom.

Intervista ma’

Bro. Bernard Falzon MSSP

Issa li g˙amilt il-pofessjoni reli©juΩa u sirt membru s˙i˙ tas-Soçjetà Missjunarja ta’ San Pawl, x’inhu l-pass li jmiss? B˙alissa qieg˙ed nispiçça t-teolo©ija baΩika ©ewwa l-belt ta’ Manila, il-Filippini. Id-Dar Internazzjonali tal-Formazzjoni li ninsab fiha tilqa’ l-istudenti tas-Soçjetà Missjunarja ta’ San Pawl minn re©juni differenti g˙all-istudju tat-teolo©ija. Wara li nispiçça dan il-kors ikun wasal iΩ-Ωmien biex nipprepara ru˙i g˙all-ordinazzjoni djakonali u saçerdotali – grazzja o˙ra ming˙and il-Mulej.

Br Bernard Falzon huwa Ωag˙Ωug˙ ta’ 27 sena mis-Si©©iewi. Bernard huwa brother tasSoçjetà Missjunarja tag˙na li qieg˙ed i˙ejji ru˙u g˙as-saçerdozju. FiΩ-Ωmien ta’ formazzjoni huwa kellu diversi esperjenzi missjunarji fil-Perù, fil-Pakistan u, preΩentament, ukoll fil-Filippini. Fit-8 ta’ Mejju huwa sar membru s˙i˙ tas-Soçjetà Missjunarja ta’ San Pawl permezz tal-professjoni reli©juΩa. Il-professjoni perpetwa hija mument importanti fil-˙ajja reli©juΩa fejn ir-reli©juΩ jg˙id iva definita lill-Mulej g˙al ˙ajja kkonsagrata. F’din l-okkaΩjoni g˙aminielu din l-intervista. Kif g˙araft li int imsejja˙ g˙all-˙ajja reli©juΩa missjunarja? B˙al ˙afna Ωg˙aΩag˙ jien ukoll kont qieg˙ed infittex kif nixtieq ng˙ix ˙ajti. Kelli l-˙olm tieg˙i, imma b˙al xorta kien g˙ad hemm xi ˙a©a nieqsa. Çertament ma kienx hemm mument wie˙ed partikolari li fih nista’ ng˙id li ntba˙t b’mod çar bissej˙a ta’ Alla g˙alija: ma kien hemm l-ebda an©lu mis-sema. Pjuttost kien proçess ta’ ˙afna mumenti, esperjenzi u ‘kumbinazzjonijiet’ li ©ibduni ftit ftit lejn il-˙ajja reli©juΩa missjunarja.

Bro. Bernard qieg˙ed jaqra il-formula tal- Professjoni Kemm kienet façli jew diffiçli tg˙id iva g˙al din il-˙ajja? X’kienet ir-reazzjoni ta’ dawk ta’ madwarek meta g˙idtilhom li ser issir missjunarju? Li nag˙raf il-Mulej xi jrid minni kienet grazzja kbira, iΩda wisq akbar kienet il-grazzja li nafda lillMulej u ng˙id iva. Kienu diversi esperjenzi sbie˙, partikolarment fil-missjoni, li g˙enuni ng˙id iva g˙all˙ajja reli©juΩa missjunarja. L-esperjenza fil-Perù u anke dawn l-a˙˙ar sentejn fil-Filippini kienu esperjenzi li urewni xi tfisser verament il-˙ajja missjunarja, bissabi˙ u d-difikultajiet tag˙ha.

Bro. Bernard ma’ s˙abu l-istudenti fil-Perù X’messa©© tag˙ti liΩ-Ωg˙aΩag˙ li qeg˙din jag˙Ωlu l-futur tag˙hom? Jekk hemm mistoqsija li kul˙add irid iwie©eb fil-˙ajja tieg˙u, partikolarment fiΩ-Ωog˙Ωija, hija l-mistoqsija – x’ser nag˙mel b’˙ajti? It-twe©iba g˙al din il-mistoqsija tag˙ti direzzjoni u skop lill-˙ajja ta’ kull wie˙ed u wa˙da minna. Nixtieq ninkora©©ixxi liΩ-Ωga˙Ωag˙ sabiex meta jie˙du din id-deçiΩjoni ma jarawx quddiemom biss il-futur tag˙hom u l-interessi tag˙hom. Meta fiç-çentru tad-deçiΩjoni tieg˙i, flimkien mal-Jien, nag˙mel wisa’ g˙all-O˙rajn u g˙all-Mulej, ma nibqax wa˙di u ˙ajti tie˙u sens ©did.

Bro. Bernard waqt l-g˙otja tas-salib

BORÛA TA STUDJU

Bro. Bernard ma’ xi tfal Filippini

Bro. Bernard mal-fqar tal-Filippini

Soçjetà Missjunarja tà San Pawl -Sant’Agata, Rabat, Malta, Tel: 2145 4503  / Stella Maris, Ûebbu©, Gozo, Tel: 2155 1159

Bro. Bernard mal-©enituri tieg˙u

Forsi int dejjem xtaqt li xi ˙add mill-familja tieg˙ek jew min-neputijiet tieg˙ek isir saçerdot. Dan tista’ twettqu billi tg˙in wie˙ed miΩΩg˙aΩag˙ tag˙na li qed jistudjaw biex isiru missjunarji. Billi toffri 583 Ewro, wa˙dek, jew ma ˙addie˙or, f’daqqa jew ftit ftit. Kif trid int. Jekk trid tista’ wkoll t˙alli din il-Fundazzjoni f’testment biex issir wara mewtek.B’hekk tkun waqqaft BorΩa ta’ Studju u jkollok sehem mix-xog˙ol li g˙ad jag˙mel dan il-missjunarju.

3

AHNA LILKOM - Gunju 2011  

June issue of 'Ahna Lilkom'. Published by MSSP. Editor: Fr Norbert Bonavia mssp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you