Page 1

Nowa Era dla Twojego Uśmiechu

Aktywne Wybielanie Uśmiechem

Światowa Innowacja w Wybielaniu Zêbów Nowa era w dziejach estetyki uśmiechu. Jedyna na rynku pasta do zêbów z aktywnym czynnikiem wybielaj¹cym ActiluX® reaguj¹cym na świat³o. Najnowocześniejsza technologia, która dzia³a za ka¿dym razem gdy siê uśmiechasz.

® ActiluX® podczas mycia zêbów wi¹¿e siê ze szkliwem i pozostaje na jego powierzchni przez ca³y dzieñ. ActiluX® jest aktywowany przez świat³o dzienne za ka¿dym razem, kiedy zêby maj¹ z nim kontakt. ActiluX® dzia³a tak¿e antybakteryjnie na powierzchni zêbów oraz eliminuje pigmenty i barwniki, które nieestetycznie wp³ywaj¹ na biel uśmiechu. Im wiêcej siê uśmiechasz, tym bardziej wybielasz. Ka¿dy uśmiech przybli¿a Ciê do idealnej bieli zêbów. Świat³o dzienne oraz świat³o emitowane przez specjalne lampy BlanX LED aktywuj¹ dzia³anie wybielaj¹ce opatentowanego sk³adnika wybielaj¹cego ActiluX®. W ramach gamy BlanX White Shock dostêpne s¹: BlanX WHITE SHOCK 75ml pasta wybielaj¹ca do codziennego mycia zêbów BlanX WHITE SHOCK 50ml + specjalna nasadka ledowa BlanX LED wielokrotnego u¿ytku, która aktywuje pastê ju¿ na szczoteczce BlanX WHITE SHOCK Intensywny System Wybielaj¹cy + BlanX Led Bite

www.blanxwhiteshock.pl

BlanX White Shock’uje  

BlanX White Shock’uje w prasie!

BlanX White Shock’uje  

BlanX White Shock’uje w prasie!

Advertisement