Page 1

børn

unge

familier

Ydelseskatalog Småbørnsafdelingen


Indholdsfortegnelse

Faktuelle oplysninger Munkerups etiske grundlag Børnene og de unges rettigheder Forældrenes rettigheder Forventninger til medarbejderne ved Munkerup Målgruppe Akutte anbringelser Hvem kan bo på afdelingen Fysiske rammer Transportmuligheder Personaleforhold Institutionens personalepolitik Afdelingens personalenormering og sammensætning: Det pædagogiske, psykologiske behandlingstilbud Den teoretiske referenceramme Behandlingen Den samlede behandling på afdelingen indeholder desuden følgende elementer I udredningen af det enkelte barns udvikling og behov indgår følgende elementer Enekontakt Forudsigelig hverdag Sanse-/baderum Socialt samvær Skolegang Psykolog Legeterapi Familiesamtaler/terapi Samvær Traditioner Forældresamarbejde Eksterne professionelle samarbejdspartnere Udslusning Hjemmet Plejefamilie/opholdssted/døgninstitution Adoptionsbørn Kombinationstilbud småbørnsafdelingen/familieafdelingen Samarbejde Før anbringelsen Ved anbringelsen Under anbringelsen Småbørnsafdelingen tilbyder følgende skriftlighed Småbørnsafdelingen tilbyder fortløbende møderække Forventninger til den anbringende kommune Økonomi Definition af holding

2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7

7

7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12

1


Lovgrundlag:

Privat opholdssted for familier, børn og unge iht. Lov om Social Service §142, stk. 5

Institutionens navn:

Munkerup Observations- og behandlingshjem

Afdelingens navn:

Småbørnsafdelingen

Adresse:

Munkerup Strandvej 57, 3120 Dronningmølle

Telefon:

49 71 90 68

Fax-nr.:

49 71 74 16

E-mail:

kontakt@munkerupobs.dk

Hjemmeside:

www.munkerupobs.dk

Faktuelle oplysninger Munkerup er en selvejende døgninstitution, drevet som opholdssted efter Servicelovens §142, stk. 5. Munkerup består af: • en • en • en • en • en • en

småbørnsafdeling til 15 børn 0-9 år pigeafdeling til 8 piger i alderen 12-18/23 år familieafdeling med plads til 5 familier med børn i alderen 0-9 år intern skole, som giver specialundervisning efter Folkeskolelovens §20, stk. 2 projektafdeling fællesafdeling, der servicerer alle afdelinger på Munkerup, som består af administration og regnskab, rengøring, pedel- og vedligeholdelsesarbejde, køkken- og madlavnings-funktioner

Visitation: Visitation til Munkerup foregår via afdelingernes egne interne visitationsudvalg, som består af afdelingsleder og/eller souschef, socialrådgiver, psykolog og skoleleder samt en repræsentant fra de socialpædagogiske teams.

2


Munkerups etiske grundlag

• Når barnet og den unge i en periode af sit liv er på døgninstitution, skal anbringelsen ske med respekt og om sorg for barnet og den unges ret til bedst mulige udviklings- og opvækstbetingelser. • Barnet og den unge skal have omsorg og en målrettet kvalificeret behandling. • Familien har ret til at bevare eller genskabe kontakten til barnet eller den unge. • Barnet, den unge og forældrene skal inddrages aktivt i samarbejdet. • Institutionen skal møde barnet, den unge og forældrene fordomsfrit, med åbenhed, troværdighed, oprigtighed og respekt. • Institutionen arbejder ud fra en grundholdning om, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder. • Det skal være åbent og tydeligt for barnet, den unge og forældrene, hvad formålet er med anbringelsen. • Med respekt for den enkeltes historie, skal der skabes sammenhæng og fremtidsudsigter for anbringelsesforløbet. • Den indflydelse institutionerne har i barnets, den unges og forældrenes liv skal udøves i åbenhed og med respekt for de enkelte familiemedlemmers vilkår og muligheder.

Børnene og de unges rettigheder

• Du har ret til at vide, hvorfor du er på institution og til at vide, hvor længe du forventes at være der, og du har ret til at vide, hvilke planer dine forældre og din kommune har lagt for dit ophold. • Du har ret til at få oplysninger om alt det, der har med dig at gøre, mens du er på institutionen, og du har ret til at få indflydelse på alle de forhold, der har med dig at gøre. • Du har ret til at blive taget alvorligt, og til at blive respekteret som den du er, og du har ret til at vide, hvorfor du bliver behandlet, som du gør. • Du har ret til de bedste betingelser, mens du vokser op, og du har krav på at blive beskyttet mod ethvert overgreb – såvel fysisk som psykisk. • Du har ret til at vide, hvem du er i familie med, også selvom din mor og far ikke lever sammen. • Du har ret til den bedst mulige kontakt med dine forældre, søskende, bedsteforældre og dine venner, og du har ret til klare aftaler om, hvordan denne kontakt skal foregå. • Du har krav på, at der tales ordentligt om din familie, og at der vises respekt for dens vilkår og muligheder.

Forældrenes rettigheder

• Du har ret til at vide, hvorfor dit barn skal på institution, og hvor længe det forventes, at det skal være der. Du har endvidere ret til at blive hørt vedr. den plan, kommunen lægger for dit barns ophold. • Du har ret til at blive inddraget i et samarbejde med institutionen og til hver en tid være orienteret om dit barns udvikling og den behandlingsplan, der lægges. • Du har ret til at blive taget alvorligt og til at blive respekteret som den du er, og du har ret til at vide, hvorfor dit barn bliver behandlet som det gør. • Du har ret til at få dagsorden og referat af møder, som du deltager i, og til at se alle oplysninger, der videregives fra institutionen. • Du har ret til at blive respekteret som forældremyndighedsindehaver. • Du har ret til den bedst mulige kontakt med dit barn, og du har ret til klare aftaler om, hvordan denne kontakt skal foregå. • Du har krav på respekt for din families historie, og for dens vilkår og muligheder.

Forventninger til medarbejderne ved Munkerup

• At der er overensstemmelse mellem de Fagetiske Principper, børnenes, de unges og forældrenes rettigheder og den måde institutionens dagligdag og behandlingstilbud mv. er tilrettelagt på. • At give omsorg og udføre behandlingsarbejdet med respekt for den enkeltes grænser og den enkeltes ret til at skabe et meningsfyldt og værdigt liv. • At børnene og de unge beskyttes mod fysiske og psykiske overgreb eller andre krænkelser. • At hjælpe børnene og de unge igennem den krise det er, at skilles fra familien. • At beskrive undersøgelses- og behandlingsopgaven klart og tydeligt for barnet, den unge og forældrene. • At forklare medarbejdernes forskellige roller i behandlingsarbejdet for barnet, den unge, deres forældre og for samarbejdspartnere i øvrigt. • At tilrettelægge samarbejdet med forældrene, så de føler sig velkomne på institutionen og støttes i de vanske ligheder, der er i forbindelse med anbringelsen af barnet eller den unge. • At der laves klare aftaler om kontakten mellem barnet eller den unge, forældre, søskende, bedsteforældre og venner.

3


• At aftaler laves med respekt for den enkelte families historie, vilkår og muligheder. • At involvere forældrene i et samarbejde og holde dem orienteret om deres barns udvikling. • At den professionelle rolle forvaltes åbent og respektfuldt. • At udvikle sig fagligt og personligt, deltage i uddannelse og supervision, så der til stadighed ydes en kompetent, målrettet og kvalificeret omsorg og behandling. • At arbejde tværfagligt og respektere andre faggruppers kompetence, således at institutionens forskellige tilbud udgør ligeværdige dele i en samlet indsats • At sikre et fagligt og personligt udviklende miljø, hvor teorier, holdninger, opgaver, faglighed, metoder og etik til stadighed diskuteres, evalueres og udvikles. • At påpege til enhver tid, hvis man erfarer forhold/omstændigheder på institutionen, hvor de Fagetiske Principper ikke respekteres.

Målgruppe

Småbørnsafdelingen modtager børn til omsorg, observation og behandling efter visitation eller akut. Munkerup Småbørnsafdeling er et behandlingstilbud til børn i alderen 0-9 (12) år. Der vil typisk være tale om meget skrøbelige børn hvis fysiske, psykiske (følelsesmæssige) og/eller sociale udvikling er truet.

Akutte anbringelser

Afdelingen modtager børn akut. En akutanbringelse betyder, at barnet bliver anbragt, uden at der har været afholdt møde mellem institutionen, kommunen og forældre. Ved akut modtagelse af børn tages en medarbejder fra til opgaven, da små børn har behov for særlig støtte i forhold til at blive anbragt akut. Barnet kan have oplevet en traumatisk fjernelse. Barnet er meget ofte i en alvorlig krise og har behov for øjeblikkelig omsorg og voksenkontakt. Der afholdes møde med barnets forældre og kommune hurtigst muligt, hvor der redegøres for formålet med anbringelsen og øvrige vilkår afklares.

Hvem kan bo på afdelingen

• børn med adfærdsforstyrrelser, fx hyperaktive, let-afledelige, aggressive, impulsdrevne, destruktive eller selvdestruktive symptomer • børn med tilknytningsforstyrrelser, fx grænseafprøvende børn, grænseoverskridende børn og børn der i den følelsesmæssige kontakt er ukritiske, uforpligtende, afglidende, afvisende/krav-afvisende • børn som er angste, ambivalente eller omklamrende i kontakten • børn der mangler tillid til voksne • børn med neurotiske symptomer, som f.eks. hæmmede, angst-prægede børn, nervøse, depressive, initiativ løse og/eller tvangs-prægede børn • børn med psykosomatiske symptomer, som spise- og fordøjelsesvanskeligheder, forstyrrelser i søvnmønster, hoved- eller mavesmerter, ufrivillig afføring/vandladning, tics. • børn, hvis intellektuelle og motoriske udvikling er forsinket, og børn med sprog- og tale-forstyrrelser • børn med fysiske/psykiske symptomer på mishandling og overgreb • børn med abstinenser, som følge af moderen misbrug • børn uden ovennævnte problemer, der har behov for at være på et omsorgsfuldt opholdssted mens forældrene er indlagt på sygehus, indsat i fængsel eller lignende • børn der skal være anbragt uden for hjemmet mens kommunen udfærdiger §50-undersøgelse • børn, født i Danmark, der skal bortadopteres

Fysiske rammer

Munkerup er beliggende på en stor grund tæt ved havet, lige ud til Munkerup Strandvej. Småbørnsafdelingen er beliggende i en 2-etages bygning med gennemgang til Familieafdelingen. Afdelingen har 3-4 levegrupper. I stueetagen er der tre levegrupper, med 1-2 opholdsrum, 4-5 soverum og et puslerum/bad til hver gruppe. Derudover er der mødelokale, køkken samt kontor og personalerum. På 1. sal er der møderum, psykolog- og socialrådgiverkontor og disponible rum med tekøkken til blandt andet forældrebesøg. Der er legeplads og have for de lidt større børn, og et stilleområde og have til mindre og sovende børn.

4


Transportmuligheder

Fra Hillerød og Helsingør er der togforbindelse til Gilleleje, som er nærmeste by, der ligger ca. 4 km fra Munkerup. Nærmeste togstation er Dronningmølle, som ligger ca. 2 km fra Munkerup. Bus 340 holder på Munkerup Strandvej lige uden for institutionen, og kører én gang i timen fra hhv. Gilleleje og Helsingør. Bus 306 kører fra Hillerød 9 gange dagligt, og bus 356 kører fra Helsinge til Dronningmølle ca. 7 gange dagligt og holder tæt på institutionen.

Personaleforhold Institutionens personalepolitik

• vi ønsker, at alle medarbejderne opfatter Munkerup som en helhed • at den enkelte medarbejder tager ejerskab for et team, en afdeling, opholdstedet • at vi arbejder ud fra en grundholdning om, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder • at vi har et udviklende miljø, der giver mulighed for faglig og personlig udvikling ved at deltage i uddannelse og • supervision, så der til stadighed ydes en kompetent, målrettet og kvalificeret omsorg og behandling • vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang • vi ønsker, at vi som personale får viden og deler viden, så vi er parate til at løfte de opgaver, vi bliver stillet overfor • vi ser muligheder frem for begrænsninger • vi ønsker, at samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere er tydeligt og respektfuldt, så vi i fællesskab kan løse opgaven

Afdelingens personalenormering og sammensætning:

Afdelingen er inddelt i 3 børnegrupper, ”levegrupper”, som er tilknyttet hvert sit team af pædagogisk personale. Afdelingen har 20,5 fuldtidsansatte pædagogiske medarbejdere, derudover er der ansat 3 vågne nattevagter. Én afdelingsleder, én souschef, én psykolog samt én socialrådgiver ansat på 30 timer. Derudover har afdelingen tilknyttet en ekstern pædiatrisk konsulent 6 timer mdr. og en ekstern psykiatrisk konsulent, ca. 2 timer mdr. Der er endvidere tilknyttet ekstern supervisor. De pædagogiske medarbejdere er organiseret i 3 teams. Der er 6-7 pædagoger i hvert team. Dette betyder, at afdelingen er normeret til 23,5 fuldtidsdøgnpædagog-stillinger. Afdelingsleder og souschef indgår ikke som en del af den daglige normering, men er et supplement til det pædagogiske arbejde i enkelte situationer. Hvert barn får 2 kontaktpædagoger, hvis primære opgave er at opbygge en bæredygtig relation til barnet. Kontaktpædagogerne sørger derudover for alle praktiske ting, og deltager i diverse møder omkring barnet. Der kan være enkelte projekter ud af huset (satellit), der administreres af projektafdelingen. I disse tilfælde kan enkelte pædagoger i en periode på op til 1 måned være taget ud af deres daglige opgaver i teamet og erstattet med vikarer. På grund af teamets størrelse, kan den pædagogiske kvalitet fastholdes ved vikardækning, fra de fast-tilknyttede vikarer. Afdelingsleder indgår ikke i den daglige behandlingsnormering, men er et supplement til det pædagogiske arbejde i enkelte situationer. Småbørnsafdelingen har et tæt samarbejde med familieafdelingen omkring behandlingsbørnehaven, for at udnytte viden og ressourcer, ligesom psykologen fra småbørnsafdelingen udfører testning af børn på familieafdelingen. Afdelingslederen har det overordnede behandlingsmæssige, pædagogiske og økonomiske ansvar for afdelingen.

Det pædagogiske, psykologiske behandlingstilbud

Observations- og behandlingstilbuddet er at planlægge en speciel, individuelt tilrettelagt omsorg, pleje og behandling for barnet. Dette gøres ved at skabe en tryg og forudsigelig hverdag på afdelingen, som giver mulighed for at barnet kan udvikle sig. En respektfuld, grænsesættende og korrigerende pædagogik er et supplement til den omsorgsgivende tilgang. Børn, som har været udsat for omsorgssvigt, er ofte præget af manglende tillid til, at voksne kan og vil forstå deres omsorgsbehov. Der er ofte tale om særdeles sårbare børn, der let bliver angste, frustrerede og overstimulerede. Derfor er det essentielt i behandlingstilbuddet, at barnet tilbydes en troværdig voksenrelation i en forudsigelig hverdag.

5


Den teoretiske referenceramme

Den teoretiske referenceramme tager udgangspunkt i objektrelationsteorierne og tilknytningsteorierne, der beskriver barnets normaludvikling, hvor fokus er i forhold til, om barnet har modtaget tilstrækkelig omsorg gennem forældrenes empati og evne til at understøtte en sikker tilknytning. Miljøterapiens udgangspunkt er, at barnet i normaludviklingen har modtaget tilstrækkelig omsorg gennem forældrenes empati. I fejludviklingen har barnet derimod ikke modtaget tilstrækkelig empati, og det er gennem behandlingen på afdelingen, at barnet møder den empati, som er fundamental i normaludviklingen. Det, at vise barnet empati, er helt centralt i behandlingen samtidig med, at barnet får tilbudt en bæredygtig og udviklende relation til sine omsorgspersoner. Det betyder, at behandlingen tilrettelægges, så den indeholder en tydelig struktur, forudsigelighed og en tryg, anerkendende og spejlende voksenkontakt.

Behandlingen

På Munkerup småbørnsafdeling er behandlingen overvejende en individuel, psykodynamisk behandling, med elementer af en miljøterapeutisk indsats.I behandlingen møder barnet den empati, der er fundamental i normaludviklingen. Objektrelations- og tilknytningsteorierne tager udgangspunkt i viden om det spæde barns omsorgsbehov: Behov for empati, trøst, beroligelse samt behov for en bæredygtig og udviklende relation til en primær omsorgsperson. Det miljøterapeutiske rum tilrettelægges på en sådan måde, at det indeholder en tydelig struktur, forudsigelighed og en tryg, troværdig voksenkontakt. Virkeligheden byder os at være udvælgende i vores pædagogiske tilgang til børnene. Derfor arbejdes der i afdelingen ud fra flere metoder i den miljøterapeutiske behandling, nemlig spejlende miljøterapi, jeg-støttende miljøterapi og en adfærdsregulerende tilgang. Valget mellem disse forskellige behandlingsmæssige tilgange afhænger af, hvor barnet er i sin udvikling. Gennem spejling forsøges det gennem sproget at hjælpe barnet at lære sig selv bedre at kende ved sammen med barnet at søge meningen i barnets adfærd. Formålet med den jeg-støttende miljøterapi er at udvikle jeg-funktioner, som er nødvendige for at klare sig, fx at udsætte behovstilfredsstillelse, dvs. at kunne udholde ventetid. Jeg-støttende miljøterapi omfatter desuden de daglige rutiner og programmer samt en støttende fysisk indretning med henblik på at give ro og stabilitet. Nogen gange kan det være nødvendigt at regulere et barns adfærd. I sådanne situationer er den sædvanlige bestræbelse på at forstå barnet forladt for en stund. Opgaven kan være at afværge en truende adfærd uden hensyn til dens mening. Reguleringsteknikkerne kan være af forskellig karakter fx gennem ignorering af uønsket adfærd, gennem humor og ekstra kontakt, direkte anmodning eller (*) ”holding” og ”lovlige magtanvendelser”, som anvendes, hvis barnet er til fare for sig selv eller andre.

Den samlede behandling på afdelingen indeholder desuden følgende elementer

På afdelingen arbejdes der desuden med insisterende omsorg. Pædagogerne responderer på det enkelte barns adfærd og regulerer denne om nødvendigt, sætter grænser, stiller sig til rådighed og rummer barnets smerte og frustration. Det er centralt i behandlingen at styrke barnets tillid til omsorgspersonerne. • vi arbejder ud fra en psykodynamisk model, som tager udgangspunkt i et eksistentialistisk og relationistisk syn på børn og unges udvikling • blandt vores arbejdsredskaber kan nævnes socialpædagogisk intervention og relationsdannelse • vi forholder os fagligt såvel menneskeligt til barnets problemstilling • vi kan rumme det kaos barnet oftest oplever • vi kan rumme den fjendtlighed og reservation, som barnet oftest møder os med • vi forholder os her-og-nu-orienteret og møder barnet hvor det er • vi tilbyder barnet en relation til tydelige, troværdige voksne • vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer • vi tilbyder en hverdag, hvor struktur og forudsigelighed fylder meget

6


I udredningen af det enkelte barns udvikling og behov indgår følgende elementer

• barnets udvikling af tilknytningsevne • barnets relationer til pædagoger og andre børn • barnets forhold til forældrene, som det afspejler sig ved besøg og som barnet giver udtryk for det i dialog med personalet • barnets helbred • legeudvikling, sproglige, sociale og motoriske udvikling • barnets døgnrytme • barnets forhold til mad

Enekontakt

Det enkelte barn har to kontaktpædagoger. Barnet har behov for at have enekontakt med kontaktpædagogen, for at sikre en sund følelsesmæssig udvikling. Det er nødvendigt at udrede, om et barn overhovedet er i stand til at etablere en følelsesmæssig tilknytning til en voksen. Enekontakten er nødvendig for at udvikle særlige færdigheder, såsom sprog, evne til gensidigt samspil og følelsesmæssig kontakt samt koncentrationsevne og motorik.

Forudsigelig hverdag

Der skabes en forudsigelig hverdag ved at barnet sover på det samme værelse, spiser i den samme stue og har det samme personale omkring sig, og at kontaktpædagogen tager sig mest muligt af barnet, når denne er på arbejde. Hvis der sker ændringer, forberedes barnet på ændringerne.

Sanse-/baderum

Til de spæde og yngste børn på Munkerup er der indrettet et sanse-/baderum, hvor kontaktpædagogen i en for barnet, tryg atmosfære med dæmpet belysning og uforstyrrethed kan bade barnet i et stort badekar. Det virker forløsende og afslappende på de små børn at komme i vand, hvor de kan udfolde sig kropsligt i en tæt kontakt til pædagogen.

Socialt samvær

Der planlægges fællesaktiviteter for børn for at: • øge deres sociale færdigheder • give barnet mulighed for modspil • styrke barnets selvværdsfølelse • hjælpe barnet til at fralægge sig ansvarsfølelse/ansvarlighed over for eventuelt yngre søskende • give mulighed for at udveksle erfaringer og fantasier i jævnbyrdig leg • give mulighed for at opdyrke venskaber

Skolegang

Munkerup har intern skole med undervisning fra børnehaveklasse til og med 10. klasses-niveau, hvor visitationen foretages i samarbejde med Gribskov Kommunes Børne- og Ungeforvaltning. Hvis barnet kan fungere i et almindeligt skolemiljø foregår skolegangen på én af de lokale kommuneskoler.

Psykolog

Afdelingens psykolog har det psykologiske behandlingsansvar for det enkelte barn. Psykologen har det overordnede ansvar for at barnet, hvis det er i stand til det, inddrages i egen behandlingsplan og livssituation. Psykologen foretager børnepsykologiske undersøgelser, som indgår i udredningen af barnet. Der benyttes både kognitive og projektive tests, samtaler, legeobservationer, samspilsvurderinger samt anamnese-samtaler med en eller begge forældre. Undersøgelsen planlægges efter barnets alder og generelle funktionsniveau.

7


Legeterapi

Skønner psykologen, at barnet vil kunne profitere af legeterapi, iværksættes et forløb efter aftale med forældre og sagsbehandler.

Familiesamtaler/terapi

Aktiv inddragelse af forældre i barnets behandling tilbydes, når småbørnsafdelingen skønner det hensigtsmæssigt og bæredygtigt. Der kan fx være tale om børn, som befinder sig i en stor loyalitetskonflikt mellem hjemmet og Munkerup. Børnene kan profitere af, at forældrene eksplicit fortæller barnet, at de accepterer, at barnet får den nødvendige støtte og behandling på Munkerup. Der kan også være tale om børn, der har meget ambivalente følelser over for deres forældre. I det terapeutiske rum kan barnet og forældrene få støtte til at opbygge en positiv kontakt og relation til hinanden.

Samvær

Forældrebesøg foregår som udgangspunkt på Munkerup, på et aftalt tidspunkt, enten formiddag eller eftermiddag. Besøgene tilrettelægges i videst muligt omfang, så forældrene kan være alene med deres børn. Børnenes bedsteforældre og andre familiemedlemmer kommer også på besøg i det omfang, det skønnes godt for barnet. Det er pædagogens opgave at sikre, at der er et trygt og roligt samvær mellem barnet og forældrene eller andre pårørende. Der er oftest tale om forældre med omfattende psykosociale vanskeligheder. Forældrene har ved samvær på Munkerup ofte behov for omsorg, rummelighed, accept og evt. støtte under besøget. Der kan efter aftale med forældre og sagsbehandler etableret støttede eller overvågede samvær mellem barnet og forældrene. Selvom et besøg ikke er støttet eller overvåget, vil pædagogerne på afdelingen være observerende og intervenere i besøget, hvis der vurderes at være behov for at beskytte barnet. Forældre, der er synligt påvirkede af stoffer, alkohol, medicin eller er psykisk ude af balance, kan ikke få adgang til at komme på besøg på afdelingen. Evt. etableres samvær af kommunen uden for Munkerup. Nogle større børn kommer, efter aftale mellem forvaltning, forældre og Munkerup, på hjemmebesøg. Omfang og hyppighed afhænger af barnets problematik og hjemmets kapacitet.

Traditioner

Fødselsdage: På Munkerup holder vi barnets fødselsdag med fødselsdagssang, morgenbord og gaver. Forældre, der vil holde fødselsdag med deres barn, aftaler med personalet, hvordan fødselsdagen holdes. Jul: Barnet kommer på juletur med sin kontaktpædagog, hvor der ses på juleudsmykning og købes juletøj. Børnene kommer på fælles juletur i teater, biograf eller lignende. Juleaften: Holdes på Munkerup med traditionel julemiddag og dans om juletræet. Hvert barn får to julegaver af Munkerup. Barnet holder julehygge med sin biologiske familie. I løbet af året: Der arrangeres forskellige udflugter og koloni for børnene, både alene med kontaktpædagog og fælles med de andre børn.

Forældresamarbejde

• samarbejdet tilrettelægges individuelt i forhold til det enkelte barns behov • under et barns anbringelse på småbørnsafdelingen arbejder afdelingen med at bevare kontakten til barnets nærmeste familie. Det er herunder vigtigt at finde ud af hvilke relationer der skal være tæt kontakt til • forældrene er velkomne på afdelingen, hvilket vi gør synligt i ord og handling fx ved at være klar ved besøgene og servere kaffe, te, kage etc. Besøgene foregår enten i børnenes levegruppe eller i et besøgsrum - alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt for det enkelte barn/levegruppen • barnets øvrige familie kan kun besøge barnet efter nærmere aftale med forældre, kommune og Munkerup • forældre kan besøge barnet dagligt - minus onsdage - på aftalte tidspunkter, medmindre der er indgået andre aftaler med den anbringende kommune • afdelingen tilbyder ca. én gang om måneden samtale med barnets kontaktpædagog og enten socialrådgiver, psykolog eller afdelingsleder med henblik på løbende orientering om barnets hverdag

8


• forældre inddrages så vidt muligt i dagligdagen omkring tøjindkøb, lægebesøg osv., såfremt vi skønner det hensigtsmæssigt i forhold til barnets behov • afdelingens formelle samarbejdsfora med forældrene er ved møder, hvor kommunen deltager • forældre kan efter nærmere aftale komme i telefonisk kontakt med det pædagogiske personale, når de har behov for det • afdelingen fastholder kontakten til søskende, der har en særlig relation til barnet, fx ved regelmæssige besøg • adoptivforældre, plejeforældre og forældre kan tilbydes samtaler med psykolog

Eksterne professionelle samarbejdspartnere

• afdelingen samarbejder tæt med den kommunale sundhedsplejerske, læge og tandlæge • afdelingen samarbejder med Region Nordsjællands hospitaler • afdelingen samarbejder med psykiatrisk konsulent • afdelingen samarbejder med pædiatrisk konsulent • afdelingen samarbejder desuden med de eksterne professionelle samarbejdspartnere, som er relevant i forhold til det enkelte barn

Udslusning

Småbørnsafdelingen samarbejder med anbringende kommune og også gerne forældrene om overgangen fra småbørnsafdelingen til:

Hjemmet

For de børn, som flytter hjem til familien/én af forældrene, udarbejdes der en plan for hjemgivelsen ud fra det enkelte barns behov. Planen kan fx. indeholde, at forældrene kommer mere på afdelingen og overtager flere omsorgsfunktioner i forhold til barnet, at barnet og kontaktpædagogen besøger hjemmet, og at kontaktpædagogen kommer på besøg i hjemmet efter hjemgivelsen.

Plejefamilie/opholdssted/døgninstitution

I forbindelse med videreanbringelse deltager småbørnsafdelingen, efter aftale med sagsbehandler, i besøg i mulig plejefamilie/opholdssted/døgninstitution for at medvirke ved vurderingen af, om tilbudet er egnet til netop dette barn. Ved besøget deltager én af barnets kontaktpædagoger og enten psykolog, socialrådgiver eller afdelingsleder. Når plejefamilien/opholdsstedet/døgninstitutionen er godkendt, udarbejder småbørnsafdelingen udslusningsplan for barnet. I den første periode vil de kommende omsorgspersoner besøge barnet på småbørnsafdelingen. Kontakten mellem barnet og dets nye omsorgspersoner trappes gradvist op, og den/de nye omsorgspersoner overtager flere og flere omsorgsfunktioner i forhold til barnet. Undervejs i udslusningen afholdes evalueringsmøde med omsorgspersonerne, sagsbehandler og familie-plejekonsulent, hvor planens næste fase justeres. Planen kan indeholde, at kontaktpædagogen tager barnet med på besøg i det nye bosted i kortere tidsrum, som så gradvist bliver udvidet, således at barnet er alene sammen med sine nye omsorgspersoner. Herefter kan barnet eventuelt overnatte en enkelt nat eller flere. Når barnet er tryg ved omsorgspersonerne, udskrives det. Det er vigtigt, at barnet “viser vejen”. Tidsperspektivet er varierende, men strækker sig typisk over ca. 2-3 uger. Kontaktpædagogen kan efter udslusningen i en kortere periode følge barnet ved besøg. Dette for at sikre et kontinuerligt forløb i behandlingen og for at barnet ikke skal opleve et svigt fra kontaktpædagogen.

Adoptionsbørn

Adoptivbørn bliver anbragt direkte fra sygehuset, når de er 3-5 dage gamle. Kontaktpædagogen bringer barnet til Munkerup. På baggrund af adoptionslovgivningen påregnes mindst 3½ - 4 måneders ophold for disse børn. Den primære behandling går ud på, at barnet plejes og stimuleres i overensstemmelse med dets specifikke behov. Når barnet er omkring 10 uger, udfærdiges en lægeerklæring og psykologisk/pædagogisk udtalelse til adoptionsnævnet, som derefter finder barnets kommende forældre. Adoptanterne og deres sagsbehandlere kontakter institutionen, hvorefter man aftaler besøg.

9


Adoptanter har mulighed for døgnophold på småbørnsafdelingen. Forældrene har afdelingen som base, de passer selv barnet med råd og vejledning fra personalet. Derudover får adoptanterne tilbud om en samtale med afdelingens psykolog omkring det følelsesmæssige aspekt i at blive adoptivforældre. Når adoptanterne og barnet har skabt kontakt og er blevet trygge ved hinanden, udskrives barnet.

Kombinationstilbud småbørnsafdelingen/familieafdelingen

I familier, hvor der er risiko for, at barnet lider fysisk/psykisk overlast ved at være overladt til forældrene, kan barnet indskrives i småbørns-afdelingen, mens familierne har ophold i familieafdelingen. Typisk vil barnet være på småbørnsafdelingen om natten, hvor der er en vågen nattevagt.

Behandlingsbørnehaven

Behandlingsbørnehaven er et samarbejde mellem familieafdelingen og småbørnsafdelingen. Den er beliggende i en selvstændig pavillon i haven. Når der er behandlingskrævende børn fra familieafdelingen har børnehaven overvejende focus på denne gruppe. Børnehaven har åbent på hverdage mandag fra kl. 12.30-16.00, tirsdag til fredag fra kl. 08.30-12.00. Der er plads til op til 5 børn, der er fast tilknyttet en børnehavepædagog, som strukturerer og tilrettelægger forløbene ud fra børnenes behandlingsplaner. Der tilføres personaleressourcer efter børnegruppens sammensætning. Børnene er som oftest svært belastede følelsesmæssigt samt understimuleret, som følge af omsorgssvigt, og har brug for en rummende og ”reparerende” relationsbehandling, når der opnås en for barnet tryg relation, kan arbejdet med at udvikle og stimulere barnet begynde. Arbejdet foregår i en struktureret og forudsigelig dagligdag, der er opbygget med de samme daglige gøremål og ritualer. Arbejdet med børnene har til hensigt at styrke dem, således at de bedre bliver i stand til at indgå i relationen med deres forældre. Samtidig arbejdes der pædagogisk med at styrke barnets udvikling på følgende områder: • sprog • motorik • leg • almen viden • sociale komptencer I forhold til forældrene arbejdes der i børnehaven med at skabe gode afleverings- og afhentningssituationer samt i at samarbejde omkring barnet, blandt andet i form af forældresamtaler. I arbejdet med børnene, der bor på småbørnsafdelingen, kan der i perioder være forskellige opgaver i børnehavens regi. Det kan fx være at styrke og stimulere et barns sociale relationer i en bestemt struktur eller aldersgruppe, styrke/ observere relationen mellem søskende i en bestemt struktur. Der kan i perioder, om eftermiddagen, være fælles aktiviteter for de største børn på familieafdelingen og småbørnsafdelingen. Det kan være i forhold til et bestemt emne af social/samfundsmæssig karakter. Dette kan være med til at skabe en udadvendt stimulans, hvor børnehaven er formidler af eksterne oplevelser.

Samarbejde

Samarbejde mellem Munkerup, kommune og forældre foregår ud fra individuelle aftaler, der sikrer det enkelte barn bedst i forhold til målet med anbringelsen.

10


Før anbringelsen

• henvendelse fra sagsbehandler med forelæggelse af barnets sag og foreløbigt formål med anbringelsen • visitationsmøde • besøg af barnet, forældre og kommune, hvor handleplanen fremlægges, og hvor barnet og forældrene tager stilling til tilbuddet

Ved anbringelsen

• orienteringsmøde med barnet, forældre og kommune • handleplansmøde med kommune og familie • ved akutanbringelse afholdes møde med familie og kommune hurtigst muligt efter anbringelsen

Under anbringelsen Småbørnsafdelingen tilbyder følgende skriftlighed

• statusbeskrivelse iht. lovgivningen • pædagogisk- psykologisk observation og udredning af barnet, normalt over en 4-6 måneders periode • ved længerevarende behandlingsanbringelser udarbejder vi status til kommunen 2 gange årligt • vi opfylder kommunens krav om statusbeskrivelser i forbindelse med anbringelser uden samtykke

Småbørnsafdelingen tilbyder fortløbende møderække

• møde med forældre og anbringende kommune indenfor de første tre måneder af anbringelsen • møde med forældre og anbringende kommune op til 4 gange årligt, efter aftale og behov, herunder opfølgningsmøde, når behandlingsindsatsen skal evalueres • møde i forhold til aftalerne i den individuelle handleplan/behandlingsplan • udslusningsmøder • besøg og deltagelse i udvælgelsen af kommende plejefamilie/bosted til det enkelte barn • regelmæssig telefonisk kontakt

Forventninger til den anbringende kommune

• at kommunen fremsender relevante sagsakter • at kommunen har udarbejdet en handleplan ved anbringelsen, eller gør det snarest derefter ved akutanbringelser • at kommunen ved møder på institutionen gennemgår handleplanen for familien og repræsentanter for afdelingen samt deltager i møder, hvor status gennemgås. I særlige tilfælde forventer vi at kommunen deltager i jævnlige samtaler med forældrene • at kommunen er villig til at deltage i faglige møder med institutionen • at kommunen underretter afdelingen, såfremt der sker begivenheder i familien, der har indflydelse på barnets anbringelse • at kommunen sikrer, at Munkerup til enhver tid er i besiddelse af gældende beslutninger af relevans for anbringelsen. Ved restriktive beslutninger omkring barnet og familien, fremsendes disse skriftligt til Munkerup • at kommunen fremsender relevante papirer til Gribskov Kommunes PPR-afdeling

11


Økonomi

Grundtaksterne for anbringelse på afdelingen fremgår af Tilbudsportalen. Er der brug for ydelser, der ikke indgår i basisydelsen, skal det aftales og prisfastsættes ved visitation eller revisitation. Dette kan fx omhandle: • behandlingsture • særlige projekter • brug af ekstra personale • udslusningsaftaler • efterværn • støttet samvær/overvåget samvær • tolkebistand • observation og vurdering af det tidlige mor-barnsamspil • ambulante børnepsykologiske undersøgelser • dagbehandling – dagtilbud uden døgnophold, fx i forbindelse med længere udslusning

Definition af holding

Holdning er en følelsesmæssig naturproces, hvor moderen/faderen i normaludviklingen holder om barnet for at give det nærvær, trøst og kontakt. I denne situation rummer moderen/faderen barnets og dets følelser. Forældrene bliver ”containere” for og regulator af barnets følelser og hjælper barnet med at regulere, bearbejde og integrere fornemmelser af lyst, ulyst gennem holdning. Holding-terapi er en proces, hvor omsorgspersonen insisterer på at skabe autentisk kontakt til barnet ved en fysisk holden barnet i favnen og om nødvendigt fastholdelse. Der arbejdes med etablering af øjenkontakt, følelsesmæssige udtryk og afstemning, kropskontakt og brug af stemmen.

12

Munkerup Småbørnsafdelingen  

Munkerup Småbørnsafdelingen

Advertisement