Page 1

¹ 1 (132) січень-лютий 2012

Ó ÖÜÎÌÓ ÍÎÌÅв: Новини ОХЄЦЖБ «Я нинти відинтості?» Проповідь

Стор.2

Стор.3 «Сспільна мораль і Біблійна праведність» Стор.5 «Кба. Подорож минле». Враження Сер$ія Балюа від місіонерсьої поїзди Стор.6 «Потворний іт». Гмор. Бвальщини Стор.8

Dz ѲÒÓ ÏÎ ÔÀÊÒÓ

Äâà áàòüêà — äâà ñâÿòà Минлоо вечора я віз сім’ю до бабсі на свято Дня Подяи. Три одини дорозі — і я відчв, що перебваю в дослідницьом центрі теолоії.

×

ас,проведенийвмашині, повній дітей, навчить вас баато чомврозмінніБоа,том що перевезення сім’ї з однооміставіншеджесхоже на те, я Господь Бо переносить нас з цьоо світ в Свій світ. А деяі найбільш напржені одини припадають на ті моменти, оли пасажир і водій не мають зоди щодо місця призначення. Подорож це подорож, неважливо, чи є місцем призначення стіл Дня Подяи або Банетний Стіл Раю.Ядляоднієї,таі для іншої подорожі потрібні терпіння, добре знаннядороиіводій,впевнений том, що свято в інці шлях варте хвилювань дорозі. Той фат, що мої пілірими бли віом менше семи роів, тільи збаатив моє навчання. Пои хвилини спливали, сладаючись одини, а машина їхала паорбами,

я почав ловити себе на том, що в моїх словах, звернених до дітей, звчить щось знайоме. Я чв їх раніше — від Боа. Несподівано машина перетворилася на лас. Я зрозмів,щопротяомдеільох один займався тим, що Господь робить століттями: підбадьорювання мандрівниів, що віддають перевавідпочивати,ане доладати зсиль. Я поділився своїм спостереженням з држиною, і ми почали відшвати подібності між цими двома подорожами. Ось — деяі з них, помічені нами. Щоб дістатися місця призначення, доводиться відмовляти деяим проханням. Яби батьи вионвали підчасподорожіожнепроханняожноїдитини,можете явити насліди? Ми б ледве тялися з набитими животами від одноо іос з морозивом до іншоо. Нашою метою бла б по-

вітряна рдза, а подорожні нотати сцільно сладалисябзменюафе. «Їдемо до вишневоо напою. Тепер вперед на північдобтербродаізсиром і червоним перцем. Тамзпиназаапетитною засою, а потім ліворч до величезної піци. Та, тепер від афе з бтербродами і арячими сосисами дві в одном їдь по оловній маістралі до тих п’яти маазинів з продтаминавиніс...і,нарешті, до талет...» Можете собі явити хаос, яби батьи потрали ожній примсі дітей? Можете собі явити хаос, яби Господь потрав ожній нашій примсі? «Ні» — важливе слово, яе потрібно брати з собоювподорож.Місцепризначення має переважати над вершовим морозивомзфртами,сиропом, з оріхами та іншим. «бо Бо$ нас не призначив на $нів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Іссом Христом». (1 до Солнян 5:9) Зверніть ва на Боже

призначення для вас. Спасіння. Найперший промисел Божий поляає в том, щоб ми дісталися до місця призначення. У мандрівцізНимєзпини,яі даютьсилидляподорожі. Але Бо не радіє затримам, яі затримють нас дорозі. Коли Йоо державний план сперечить нашим земним хотінням, необхідно приймати рішення.Ахтовідповідаєза подорож? Ящо Господь повинен вибирати між задоволенням наших земних бажань і нашим порятном, здоадєтеся,щоВінвибере? Я — та. Бдчи на водійсьом місці, я батьо своїх дітей, я розмію, що відповідальний за них. Але, займаючи місце пасажира, я дитя своо Отця, я забваю, що відповідальний—Він.Язабваю,що Господьбільшестрбованиймоєюдолею,ніжмоїм шлном (хоча він влаштований не та же й поано). Заінчення —

на стор. 4

ЗАКАРПАТТЯ •З10по 11 лютоо в місті Мачеві пройде християнсьий Книофест, в рамах яоо відбдться зстрічі з відомими проповідниами, авторами ни і християнсьими видавцями. Таож прорамі проведення вистави-ярмар, на яій бдть представленіниитасвенірна продція за цінами видавництв. У Книофесті візьме часть відомий християнсьий вионавець Влад Канашин. НОРВЕГІЯ • У раїні після тератів 22 липня минлоо ро різо виросла ільість прихожан, яі відвідють боослжіння Лютерансьої церви. Резльтати соціолоічноо дослідження церовноофондKifoпоазють,що12%норвежців стали частіше відвідватицеровніслжбипісля тератів. В Осло і ссідній провінції Аерсхс це число ще вище і становить 20%. Соціолои Kifo вважають,щотерорстерстарі розбіжності в норвезьом сспільстві і посилив слабі позиції Церви в східній частині раїни. БРИТАНІЯ•Зіднозновою одою про фінансвання, Міністерство освіти Велиобританії зможе позбавляти бюджетних оштів шоли, де виладається теорія реаціонізм,врамахяоїсвітрозлядається я творіння Боа. Кампанію проти реаціонізм в шолах ативно вели Британсьа маністична асоціація, а таож ряд вчених і натралістів. Положення міністерства освіти торнться тільи та званих «вільних шіл» Анлії — навчальних заладів, відві-

двання занять і вибір предметів яих є довільним. БЕЛЬГІЯ • Федеральна поліція Бельії провела обшивєписопстваГента і Брюе і вилчила матеріали в рамах слідства справіпропередбачвані жертви сесальноо насильства. Слідчі дії проводятьсяпроратроюБрюселю в рамах розслідваннясарнарозпснідії оремих бельійсьих священнослжителів щодо неповнолітніх. Подробиці обшів не повідомляються. У Бельії на священиів надійшло заалом 776 сар.

 ІТАЛІЯ •КрїзнийлайнерCostaConcordia,яий потерпів аварію поблиз острова Джильї біля Тосани, мі напоротися на риф, на яом бла встановлена підводна фіра Ісса Христа. Та версію висловив президент місцевої Аадемії підводних занрень. Сдячи зі шмата селі, яийзастряорпсілайнера, він припстив, що Concordia напоролася на той самий риф, де в ювілейном для християнства 2000 році бла встановлена підводна мармрова фіра Христа, освяченаПапоюРимсьимІваном Павлом II.

ÀÆ ÄÎ ÊÐÀÞ ÇÅÌ˲

ÎÁ’ªÊÒÈÂ

Á³áë³ÿ íà ì³êðî÷³ï³

Î

Таий стилізований вертеп стояв на цьоорічні свята в Інсбр (Австрія).

ранізація Bible League International оолосила про партнерство з Digital Bible Society з метою створення арти міроSD, яа бде заповнена християнсьою літератрою. Цю арт можна бде провозити в тоталітарні раїни і передавати переслідваним християнам. Деяі раїни не дозволяють ромадянам володіти несхваленими рядом реліійними матеріалами, і поршення цієї заборони може привести до в’язнення і навіть смертної ари. Зараз чіп, яий виористовється слжінням для онспіративноо провезення Біблій та іншої християнсьої літератри за ордон, — це арта міроSD, яа може вмістити інформацію в обсязі 32 іабайт. Таим чином жителі переслідваних раїн зможть власти ці арти свої телефони і завантажвати християнсьі джерела. Видавці, яі надали ресрси для цьоо проет, поодилися зробити це безоштовно, і деяі роботи переладені арабсьою, фарсі, итайсьою та іншими мовами, щоб досяти християн, що живть в раїнах, де їх переслідють.


¹ 1 (132)•січень-лютий2012 POST FACTUM

ÀÍÎÍÑÈ

ªâðîïåéñüêà ˳äåðñüêà êîíôåðåíö³ÿ очима очевидців З2по4рдняНімеччиніпройшлаЄвропейсьа Лідерсьа онференція. Її основною темою стало «ЗбдванняЦерви»івпершенанійблипристні християнизПраи.Наадаємо,щослжителямина онференціїблиєписопСерійБалю,старшийпасторЦЖБЗаарпатсьоїобласті,пасторЦЖБм.МачевоМихайлоБало,пасторЦЖБм.БдапештЛюбовФешдешітаслжительЦервиЖивооБоам.БдапештСерійБезоровайний.

Ò

а зрештою, найращепроте,щовідбвалося онференції містеч Реттенбах розажтьлюди,яіблитам пристні: СерійСеров(Праа): «Вперше в житті я зстрівся з «палаючими» людьми. Це чдовий прилад, свідчення сили і панвання Святої Трійці. Атмосфера і щільний рафі онференції сприяли розриттю внтрішньоо потенціал. Атмосфера полоніння підносила мене до Божоо престол. Проповіді, пророчеслово,яіяпочв,надихнли мене на подальший шлях Господі нашом Іссі Христі». Олесандр Тіней (Бдапешт): «Я задю онференціюівідразнасерце приходить атмосфера Святоо Дха. Дивовижна повнота і Святість Божа відчвалася на том місці. Я дмав, тільи я один переживаюце,алебачив, що й інші виходячи свідчити про свої відриття, яі отримали в ці дні, не

моли стримати сліз. Радісно бло бачити братів і сестер, яих люблю і яих давно не бачив. І ще радісніше бло свідомлювати що Церва Живоо Боа — це не тільи Ураїна,алевжеіНімеччина,Італія і навіть Чехія! Це перша онференція, на яій бли пристні наші брати з Праи. Слово Боже росте і множиться і здорово,щоминебдємо на чжій основі, а починаємо з нля і Бо дає блаодать стверджвати Йоо плани, я вірю, по всьом обличчю Європи! Все почалося з маленьоїрпихристиянінабирає розмах. Лідерсьа онференція в Німеччині дає можливість відчти реальні зміни становленні церов західноо об`єднання Церви Живоо Боа, пережити Бож любов і отримати ервання і спрямвання Святоо Дха на майбтнє». РсланМиаелян(Бдапешт): «Це моя перша онференція. Дже вра-

зила єдність в дсі. Почти проповіді таих різнихісильнихпасторів,яі оворили по різном, але прооднейтесаме,яби доповнюючи один одноо бло ціаво. Дже вразила проповідь Михайла Бала про смирення і сил (про образи леваіяняти,атаож,про те, що диявол ходить, тільи я риаючий лев). Йоопророчесловодомене надихнло мене. Отримавтаожсловочерез Серія Балюа: чеати знаа від Боа для подальшоо життя». Веперді Ірина (Бдапешт): «На онференції, через проповіді, я отримала баато орисноо для себе: отримала баато своєчасних відповідей і пророче слово від своо пастора Фелдеші Люби. Спочат воно мене трохи збентежило, але, розміровючи над ним, я зрозміла йоо зміст і прийня-

ла, я ерівництво для себе.Іязнаю,щоГосподь допоможе мені позбтися сіх моїх проблем і недоліів, щоб я неперерчено мола відображати Йоо образ, слжити Йом всім своїм життям і вионативсе,длячооВінмене полиав — адже Він мій Пастир і Пан моо життя». СерійРот(Пасса,Німеччина):«Яотримавпідтвердження полиання і розміння своєї відповідальності за ньоо, а таож пророцтво для своо майбтньоо слжіння». НаталіяБош(Вальдірхен,Німеччина):«Спочат мені здавалося, що тт всі проти мене. Очівала одне, а отримала інше, але потім зрозміла, що мені треба змінюватися, змінити свої поляди на баато речей.Самецьоовідмене чеає Бо. Слово, проповідване на онференції, до цих пір працює в моєм розмі і серці».

ÔÎÒÎÔÀÊÒ Таий Бетлеем на різдвяні дні оселився провл «Гірчичне зерно» в Ужороді. Усьоо 54 ерамічні фіри, вионані дітами віом від 3 до 10 роів, яі займаються стдії ераміи Центрі твор-

чоо розвит «Зефірчи», бли подаровані жородцям та остям міста на свята. Поряд, тт-таи на поличці можна бло в бдь-яий час знайти Новий Заповіт та християнсь літератр.

З17по19лютооНімеччиніпройдеМіжнароднийінантер.Назстрічприїдтьслжителіта лідеризмістНімеччини,ПраитаБдапешта.Слжитимть пастори Любов Фелдеші, Лєна Еберардт,ОлесандрТіней,АндреастаЛєнаВаль. Проходитимеінантерхристиянсьомотелі поблизмістаЛандст. У березні брати та сестри з Церви Живоо Боа Бдапешта планють здійснити молитовні поїзди до Братіслави, Брно та Праи, вітні-травні — до Відня, на літо заплановані єванелізаціі Празі. Грпі потрібна молитовна підтрима. З 30 березня по 1 вітня Мачівсьа Церва ЖивооБоасвятватимесвою20річницю.На святовізібрання,яіпроходитимтьХристиянсьомКльтрномцентрі,приїдтьслжителіта пасторизбаатьохмістУраїни. ЗадеталямисвятваннястежтенасайтіОб’єднанняhttp://www.livegod.org/ukr/. 10 березня Мачеві пройде християнсьа молодіжна онференція, яа стала вже традиційною. Молодь з Мачівсьої Церви Живоо Боа запрошє братів та сестер, сіх, молодих дхом, приєднатися до зстрічі. Деталі та списо спіерів — незабаром на http://www.livegod.org/ukr/.

ÍÎÂÈÍÈ ÖÆÁ

Ïàñòîðñüêèé ðåòð³ò

Ò

радиційна пасторсьа зстріч, яа щоро проходить на Свалявщині в Заарпатті, цьоо раз зібрала слжителів з 2 по 4 лютоо. Пастори Об’єднання провели ільа днів єдності, в спілванні, молитві та в читанні Слова Божоо. Здебільшоо пастори оворили про те, я зробити церв інстрментом для досянення цілей Царства Божоо; я ативізвати на слжіння християн та обоворили, я ставити цілі та досяати їх. Пасторам слжили пастори Серій Балю, Миола Омельч та Йоан Торн (засновни місії «King's fisher», яа займається питаннями мобілізації церви).

Ìîëèòâà ïàñòîð³â

Ì

олитва християнсьих Єванельсьих церов Живоо Боа пройшла 28 січня Королево. Слжителізібралися,абишатиБожоолиця та вионання Йоо волі в нашом житті, Церві та Ураїні, аби отримати пізнання Боа.

Öåðêâ³ â Áóäàïåøò³ âèïîâíèëîñÿ 10 ðîê³â

Ñ

вій10-річнийювілей29січнясвятвалаЦерва Живоо Боа в Бдапешті (пастор — ЛюбовФелдеші).Насвятовезібранняблизапрошені рпа з Італіі, на чолі з пастором, а таож єписоп церви «Слово Життя» з Крим Дмитро Бодю.

Ìóêà÷³âñüêà ðîìñüêà ÖÆÁ ñâÿòêóâàëà ð³÷íèöþ

Ì

ачівсьа ромсьа Церва Живоо Боа 1011 рдня святвала свою 27 річницю. Пастори, лідери, слжителі, брати та сестри зібралися разом, аби подявати Господ за той шлях, яим Він веде їх же стільи роів. «Пам’ятай т доро, яою Я вів тебе» (Повт. Заон 8:2) — про це оворив на зібранні пастор Михайло Бало, наолошючи на важливості пам’ятати шлях становлення Церви, шлях становлення християн мачівсьом таборі. Церві слжили таож єписоп Серій Балю та пастори ромсьих церов області. Фотозісвят вання–дивітьсянаwww.livegod.org

²ÒÀªÌÎ! Іменинниами почат ро, перших двох зимових місяців Християнсьій Єванельсьій Церві Живоо Боа стало троє пасторів та слжителів Об’єднання. Упершийденьро,01 січня, свій день народження святвала Людмила Денисю, пастор

ЦервиЖивооБоам.Івано-Франівсь. Старший пастор Винорадівсьоо район, пастор Церви Живоо Боа м.КоролевоІванТатачбв іменинниом 10 січня. 16лютоосвійденьнародження святватиме Миола Омельч, пастор Церви Живоо Боа м.Рівне.

Усіхіменинни іввітаємо з народженням! ЗичиморяснихБожих блаословінь, мир та радості в серцях, міцноо здоров’я та мдрості. НехайБать озавжди надихає вас та підбадьорює, дає сили на здійсненняЙооволі. З Днем народження!

http://www.livegod.org

www.livegod.org


¹ 1 (132) (132)•січень-лютий2012 ÑËÎÂÎ ÄÎ ÊÎÆÍÎÃÎ ÑÅÐÖß

ßê ïîçáóòèñÿ â³äêèíóòîñò³? Очівання на визнання вас людьми схоже на пиття із джерела, яом немає води... «І ось олос поч вся із неба: Це Син Мій Улюблений,щоЙооЯвподобав!»(Матвія3:17) «Вижоті,щоперетривализоМноювспо$ сахМоїх,» (Л и22:28)

Ó

 першій цитаті наведені слова БоаОтцядоСвооСина Ісса Христа, Яий виходив із Іордан після хрещення. І це бло напередодні Йоо місійної праці, яа тривала 3,5 рои. ЖиттяІссанаЗемліспроводжвалося чдесами, знаменами, спіхами і... відинтістю. «До своо Воно приб ло, та свої відц рались Йоо.»(Івана1:11) ІссбввідинтийСвоїм власним народом, Своїми реліійними вождями, ввідинтий Римом, навіть бв зраджений одним зі Своїх чнів. «Він поорджений б в, Йоо люди по$ин ли, страдни$, знайомий з хоробами,івідЯ$оообличчя ховали, поорджений, і ми не цін вали Йоо...» (Ісаї53:3) Один чолові сазав: «Чимбільшеябдсхожий на Ісса, тим більше мене любитимть люди»... Здається,всевідбваєтьсянавпаи: «Та й сі, хто хоче житипобожно ХристіІс сі, б д ть переслід вані.» (2Тим.3:12) Іссбввідинтий,але відинтість не пронила в Йоо дх! «Ви ж оті, що перетривали зо Мною в спо$ сахМоїх,іЯвамза-

повіт юЦарство,я$Отець Мій Мені заповів» (Л и 22:28-29). Кожна людина пережила почття відинтості. Це наша таа вселюдсьабіль.Іорінняцьоопочття йде з Раю, оли АдамзЄвоюбливинані з Едемсьоо сад. Форми відинтості бваютьрізні.Людивідидаютьодинодноословами, жестами, неповаою, відстністю ваи, любов без взаємності – се це нас ранить. Бо помістив наше серце бажання бти прийнятими і любимими. Том ми та відчайдшно боремося з відинтістю і та часто отримємо пораз. Я пам’ятаю, оли мені бло 23 рои, я бв стдентомішавМачеві житло, яе можна винайняти.Алевсіменівідмовляли: за чотирма адресами я почв «ні». І, пам’ятаю, тоді я побачив, я пес забі свою бд, і я подмав: «Боже! Навіть собаа має житло, а я не мож знайти собі імнати!» Я сперся на плетенийзсітипаранбілявозал в Мачеві і заплаав... Іноли ми отримємо найбільші рани від тих, хто любить нас найбіль-

ше. І наші близьі люди відидають нас не спеціально. Та сталося тільи том, що ми очіємо від них іншоо. «А дванадцять брам то дванадцятьперлин,і$ожна брама зо$рема б ла з однієї перлини. А в лиці міста щире золото, прозорі,я$с$ло.»(Об.21:21) Це Небесний Єрсалим. Місто, ди ми всі пранемо потрапити. Чи пробвали ви собі явити т брам з перлин, влиці, вимощені щирим золотом.Абизолотосталочистим, йоо треба бло баато разів переплавляти. А чи знаєте ви, звіди бертьсяперли?Цесльози і біль молюсів, яі страждають від тоо, що в мшлю потрапила малесеньа піщина. А сільи треба перетерпіти болю, аби творити перлин розміром ворота? Сільи треба час і тепріння?ІворотавНебесне Царство творені з перлини, а не з дерева чи аменю... Тож і виходить, що ми входимо в Небесний Єрсалим через ворота життєвих випробвань, яі ми пройшли з достоїнством, виробивши собі оці вічні перли. «д ші чнів зміцняючи, просячи переб вати в вірі,танавчаючи,щочерез вели і тис и треба нам входити БожеЦарство.» (Дії14:22) Я б хотів, щоб ми сьоодні подивилися на своє

життязіншообо.Щоб наші страждання набли сенс. Немає нічоо іршоо, я страждати без зміст.АБотаимчином творить нас перлин. «Подібне ще Царство Небесне до тоо $ пця, що пош $ є перел добрих,ая$знайдеодн дорооцінн перлин , то йде,івсепродає,щомає, і$ п єїї.»(Мт.13:45-46) «А$олидіти,тойспад$оємці, спад$оємці ж Божі, а співспад$оємці Христові, $оли тіль$и разом із Ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись.»(Рим.8:17) Ісс пережив найбільш відинтість на цій землі. Вінстворивлюдин,авона відвернлася від Ньо-

о, та ще й познщалась, розіп’яла Йоо, засдила до смерті!.. Подібн відинтість пережила й Йоо Церва. Цей світ ніоли не прийме Церви, бо вони — антаоністи! Тільи зародилася Церва, я християн переслідють, бивають, розпинають, їхнє майно забирають... Це бла невіста Христа, яа пережила ідентичн відинтість. Ісс не чеав прийняттявідоточючих,щобпочвати Себе добре. Для Ньоо важливим бло тільи одне прийняття – Своо небесноо Батьа. Йоо слжіння вимірювалося не чдесами, не заменами, не ільістю людей, яі за Ним ходили, а

чолові блаав своїх рідних відпстити држин. Натомість врода і привабливість раїнсьих раснь славляться на весь світ, вистпаючи елементом бренд Ураїни. Та на одном із вистпів Давосі чинний Президент Вітор Янович анонсвав міжнародній спільноті, що навесні, оли зацвітть аштани, на влицях раїнсьих міст почнть роздяатися жіни. Можливо тій адиторії сиділи представнии Іран чи Паистан, хтозна, я вони оцінили моральний стан нашої християнсьої держави. Рами моралі НадіяХомазю ,м.Київ сттєво змінилися для«Сходів» під впливом час. Та,19століттіна випадо Ірані, оли дініжи онцертних вчин вбили за те, що роялів одяали спеціальні вона мала необережність «спідничи»,томщовварозчісвати волосся жалося аморальним посвоїй вартирі біля відчи- азвати нои. Сьоодні неноо віна. Це «непо- раїнсьі жіни мають добство» побачили ссі- повне моральне право ди,розповілиродичамчо- виставляти на сспільний ловіа цієї молодої жіни, розляднелишесвоєвоті вирішили, що це амо- лосся і нои, але й інші рально, відвезли безсо- принади, про що свідчить ромн хащі і самостій- ромадсьий рх Femen. но засдили до смерті, Одна поодьтеся, що на не дивлячись на те, що фоні підлітовоо алоо-

лізм, дитячоо насильства і тотальної орпції це вилядає дрібницею. Отже, хто відповідає за стан моралі нашом сспільстві, хто полианий її захищати і я можна протидіяти деморалізації нації? Держава не має права онтролювати або встановлювати стандарти моралі для людини. А для тоо, аби не прововати раїнців на збочення і поставити меж вльарності в Ураїні прийнято Заон «Про захист сспільної моралі», яий встановлює правові основи захист сспільства від розповсюдження продції, що неативно впливає на сспільн мораль. Сспільна мораль цьом заоні визначена я — система етичних норм, правил поведіни, що слалися сспільстві на основі традиційних дховних і льтрних цінностей, явлень про добро, честь, ідність, ромадсьий обов’язо, совість, справедливість. Зідно заон забороняються виробництво та розповсюдження продції, яа: пропає війн, національн та реліійн ворожнеч, змін шляхом насильства онститційноо лад або територіальної ціліс -

тим, чи робить Він зідно волі Божої. Коли ми приймаємо Христа – стається чдо. Ми стаємо дітьми Небесноо Батьа. Перетвореньзазнаєнашдх–він восресає. І тепер тільи віднашооНебеснооБатьа ми маємо очівати прийнття. І ожноо раз, оли ми чеаємо прийняття від людей, ми наражаємо себе на небезпе бти відинтими... Не робіть цьоо. Це джерело, яе не має води. Це не значить, що ми маємо бити ворожими чи байджими до інших. Ні! Ми маємо бти ввічливими але чеати прийняття тільи від Боа. Людей, яі нас відинли, потрібно простити. Дляпочат.НахрестіІсс сазав дже важливі слова:«Отче,простиїм,боне знають, що чинять». Іншими словами: «Отець, витри їхній ріх зі Своєї Книи»...НесдиїхДеньСда. Дже часто, прощаючилюдей,мивсежочіємо дня помсти. Але простіть своїх ривдниів і попросіть Боа не арати їх.Цетрохибільшезазвичайне прощення. А ящо ваш ривдни же не на цьом світі, то ви зможете позбтися бажання помсти навіть рами Боа. І той, хто зробить це, здобде вели сил. СерійБалю , пастор,м.Київ.

ÕÐÈÑÒÈßÍÑÜÊÀ ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ

Ñóñï³ëüíà ìîðàëü ³ Á³áë³éíà ïðàâåäí³ñòü Хто захищає мораль і я протидіяти деморалізації нації? Я недивно,алепитанняморалі, та ий,здавалосяб,аморальнийчас,наб ловели оїа т альності ірозолос с спільстві.Починаючизрізноманітних фор мів,прес- онференційіза інч ючиромадсь ими сл ханнями з питань с спільної моралі, що відб лисянапри інцімин лооро Верховнійраді, в раїнсь ом соці місталомоднимоворитипро моральніпринципиіаморальніявища.

Î

чевидно, середовище, в яом ми з вами живемо, настільи змінило свій дховний виляд, що не помічати цьоо стало неможливо? Заальна деларація прав людини статті 18 проолошє, що ожна людинамаєправонасвобод дми, совісті та реліії. Мораль, я на мене, має безпосереднє відношеннядотоо,прощолюдина дмає, що вона вірить, і в яом стані перебває її смління. Поняття моральності і аморальності, яі взаємопов’язані між собою, є дже сб’єтивними, відта дати оцін, що є припстимим за ритеріямиморалі,ащоні,пра-

тично неможливо. У мене своя мораль, яа базється на моїх власних цінностях і основоположних принципах, моїй родині ці принципи можть бти іншими, через що я нерідо встпатим диссію із старшими пооліннями. Країні, де я жив, бде притаманна сспільна мораль, тобто та, яа орінилася на льтрно-історичном фоні людсьими звичаями, традиціями і, найоловніше – реліією оремої держави. Таим чином, те, що вважається аморальним в одній раїні, може розцінюватися я ціловито допстиме явище іншій. До прилад, нещодавно Інтернетом прориміла історія про

ності Ураїни, носить порнорафічний харатер, пропає фашизм та неофашизм, принижє або ображає націю чи особистість за національною ознаою, пропає бзвірство, блюзнірство, непова до національних і реліійних святинь, принижє особистість, є проявом знщання з привод фізичних вад (аліцтва), з дшевнохворих, літніх людей, пропає невіластво, непова до батьів, нароманію, тосиоманію, алоолізм, тютюнопаління та інші шідливі звичи. Дія цьоо Заон не поширюється на виробництво чи розповсюдження доментальних матеріалів, хдожніх творів літератри, мистецтва та льтри, яі визнані ласичним чи світовим мистецтвом, на обі наових, наово-поплярних, пбліцистичних, освітніх матеріалів з питань статі й сес та виробів сесальноо харатер медичноо призначення.Існє таож ряд інших вилючень, яі оправдовють виористання та продаж вищезазначених товарів медичних, наових та інших цілях. За інчення—настор.5


¹ 1 (132)•січень-лютий2012 ÒÐÎÕÈ «NEWS»

Ïðîäàòè äóøó ÷åðåç íåóâàæí³ñòü? Продавець омп’ютерних іор пив дші 7,5 тис. ориствачів

Á

ритансьий інтернет-маазин GameStation, яий тор є іровими онсолями та ірами, вирішив перевірити, сільи по пців читають «Уод ». З мовами доовор повинен ознайомитися ожен орист вач перед здійсненням по пи. УдоовірGameStationб ловлюченотаийп нт: «Розміщ ючи замовлення на цьом веб-сайті в перший день четвертоо місяця 2010 ро н.е., ви поодж єтеся надати нам можливість зараз і завжди заявляти про наші права на ваш безсмертн д ш . Ящо ми побажаємо сористатися цією можливістю, ви поодж єтеся відмовитися від вашої безсмертної д ші і б дь-яих претензій на неї протяом 5 (п’яти) робочих днів з момент отримання письмовоо повідомлення від gamesation.co.uk або йоо авторизованих представниів». GameStation надав орист вачам можливість видалити цей п нт з доовор — для цьоо треба б ло натисн ти на посилання «Ан лювати передач д ші». Уважним по пцям маазин дар вав пон на зниж в 5 євро. Продати д ш поодилися 7,5 тис. орист вачів або 88% від заальноо числа по пців...

5-ð³÷íó ä³â÷èíêó, ÿêà çíèêëà íàïåðåäîäí³ çíàéøëè ó öåðêâ³ Яз’яс валося,дорайвідділ міліції Л ансь прийшла62-річнажіна,вед чизар 5-річн дівчин .

Æ

іна повідомила, що дівчин виявили

церві. Настоятель церви, отець Василь, зверн в ва на дитин , яа важно сл хала сл жб . Біля дитини не б ло ніоо з дорослих. Настоятель спроб вав дізнатися дитини, де та живе, але дівчина, нас пившись, не стала відповідати. Ніхто з прихожан її не знав, і тоді священи попросив відвести дитин в міліцію. Пои правоохоронці намаалися встановити дані дитини та її місце проживання, знайшлася й ймама дівчини. Приб вши до міліції, мат ся, дихаючи переаром, підтвердила, що це її дитина. Проте стан жіни б в настільи важим, що вона навіть не змола назвати правильні дані дочи.

Åêñ-ãóáåðíàòîð ...ñåðåä ñâÿòèõ

Í

ещодавно призначений сенатором ес-аим Костанайсьої області (Казахстан) виявлений ...в юрбі з стрічаючих Іс са Христа в Єр салимі, зображених на фресці. Йооладопооленийлиможнапобачитинаодній із фресо новоо афедральноо собор в місті Р дний. Реордні майже 8 роів переб вання олишньоо бернатора біля ерма Костанайсьої влади заінчилися « вічненням» йоо світлоо образ . Іонописці, яі працювали в Р дненсьом Іоанно-Боословсьом соборі, вионали побажання замовниів, а ратно вставивши фі р держчиновниа проміж трі мф ючих єр салимців. Правда, фі ра обласноо намісниа вилиає безліч питань. Харатерно відс тність на фресці дітей. Заонодавство цієї раїни забороняє створення парафіяльних дитячих шіл.

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Äâà áàòüêà — äâà ñâÿòà Заінчення. Почато — на стор. 1

 А я сарж ся, оли Він аже «ні». Прохання, з яимимин лоовечорапо дорозі до баб сі мої діти зверталися до мене, не б ли поаними. Вони не б ли несправедливими чи об рливими. Ми, звичайнож, пилиїмільастаанчиів морозива та оа-ол . Але вион вати більш частин прохань не б ло необхідності, хочамоячотирирічнадоча напевно посперечаласябзцим.Зїїточизор

ще одна сляна напою б ла просто необхідна для щастя. Але мені відомо інше, том я аж «ні». Фат відмови осаржив биісороарічнийчолові, том щозйооточизор

йом для щастя не вистачає тільи новоо начальниа. Але Господь знає інше і аже «ні». Не поодилася б з відмовою і тридцятирічна жіна. На її д м , таий чолові, з таою зарплатою і таим ім’ям — саме те,щоїйпотрібнодлящастя. Але її небесний Отець, більш залопотаний її д шею, ніж її дороою до вівтаря, аже: «Не поспішай, почеай трохи. Там, за поворотом, на тебе чеає ращий вибір». «Чеати?!» — Протест є вона, — «Сільи ще я повинна чеати?» А це питання веде нас до др ої схожості двох подорожей. Удітейвідс тнєпоняттячас івідстані. «Ми б демо на місці через три одини», — аж я. «А сільи це три одини?» — Запит є середня. (Я пояснити дитині час, про яий вона нічоо не знає?) «Н , це я три наших в лиці», — виад ю я. Дівчата стон ть в нісон: «Тринашихв лиці?!Таце ж—вічність!»Та,дляних та воно і є. І для нас, маб ть, теж. Він, яий «переб ває вічно», визначив Своє місце поперед оманди піліримів, яі весь час твердять: «Господи, н , соро? Сільи ще?» «Сільи ще я повинна страждати від цієї хвороби?» «Сільищеяповиннатерпіти від своо чоловіа?» «Сільищеяповиннаплатити за цими рах нами?» Вам дійсно потрібно, щоб Всевишній відповів? Ви ж знаєте, Він відповість. Може відповісти т т і відраз , та ще із зазначеннямдати:«Щедварои хвороби».«Ушлюбівсежиття». «Ще десять роів для оплати рах нів». Але Він рідо та відповідає. Зазвичай Він пропон є порівняти т т і відраз з там і потім. І оли ви порівнюєте це життя з тим життям, це життя не тае вже й дове. Наші дні на землі схожі на тінь. (Пс.143:4) Життя ожної людини не довше подих . (Пс.77:39) Ви — пара, що на хвиль з’яв-

ляється, а потім зниає. (Іа. 4:14) А людина? «Всяе тіло трава, всяа ж слава я цвіт польовий: травазасихає,авітазів’яне, я подих Господній повієнанеї.»(Іс.40:6,7) І я, я батьо, аж дітям: «Це орота подорож. Ми майже на місці». Язнаю,децемісце.Яб вав там раніше. Я їздив цією дороою. Мені знайомий маршр т. Для мене це несладне завдання. А для дітей ця відстань несінченна. Том я зробив ще одн

спроб :«Тільи явіть,яце б дездорово».Іпродовж вав опис вати: «Індича, со с, пирои... Обіцяю, подорож варта витраченоо час , оли ми дістанемося баб сі». Але вони все ще стонали. І це підазало нам третю схожість. Дітиневміють явити наород . Для мене шість один шлях — невелиа плата за мамин торт з пол ницею.Янезапереч юпроти поїзди, бо знаю про наород . У мене за плечима в б вальном сенсі три десятиліття «Дня Подяи».Вжевдорозіямож відч ти сма індичи, поч ти сміх за обіднім столом, відч ти запах дим з аміна. Я мож витримати подорожтом ,щоменівідома мета, а мої доньи заб ли про неї. Зрештою, вони д же малі, та й взаалі,дітилеозаб вають. Крім тоо, їм невідома дороа, і настає темрява. Вони не бачать, ди ми їдемо, том моя робота, я батьа, — направляти їх. Я намааюся допомоти їм побачити те, чоо вони не бачать. Ярозповідаюїм,ябіля озерамиб демоїстиач . Я ми б демо ататися на ойдалах, і що вони змож ть провести вечір з зинами. Ми розмовляємо про те, я ми б демо спати на підлозі

 спальних мішах, і про те, що не треба йти до шоли. І, здається, це спрацьов є. Їхнє б рчання стихає, тільи-но мрія наб ває реальних обрисів, і стає чітою мета. Можливо, саме та апостола Павла зберіався стим лсл жіння,тобто ньоо б ло чіте бачення на-

ороди. «Через те ми відваи не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чолові, зате день-#-день відновляється вн#трішній. Бо теперішнє лее наше оре достачає для нас # безмірнімбаатствіслав#вічної ваи».(2Кор.4:16-17) Не просто зм сити трьох дівчато віцідосемироів побачити місце, в яом

вониніолинеб ли,особливо, ящо дороа вибоїста...пізняодина...поп тнии пран ть перервати подорожіотриматиномер в мотелі. Нелео зосередити поляд на том , чоо не бачиш. Але мене зм ш є посміхн тися одна фраза з Др оо Послання до Коринтян, яий ви щойно прочитали: наші тимчасові страждання. На місці Павла я б не назвав їх таими. Прочитайте, що стоїть за тимчасовими стражданнями, і д маю, ви поодитеся зі мною: • Тюремне в’язнення. • Поарання батоом п’ять разів. •З стрічзісмертювічна-віч. • Поарання різами, тричі. • Побиття амінням. • Три рази зазнавав орабельної аварії. • Опинявся на безлюдном острові. • Не мав пристанища. • Жив постійній небезпеці. • Голод вав і мерз (2 Коринтянам 11:23-27) Дові і тяжі випроб вання — напевно. Смертельні нед и і несінченні біди — безс мнівно, але щоб тимчасові страждання?! Я він мі таими словами називати несінченні тяоти? Вінжеіпояснює.Вінбачив «вічн слав , порівняно з яою решта — ніщо». Можна ще ільа рядів від серця? Для деоо з вас подорож затян лася. Занадто затян лася, та ще й

шторм. Я жодним чином не бажаю применшити тр днощі, з яими вам довелося зітн тися на довом життєвом шлях . Дехто з вас виніс на своїх плечах тяар, яий під сил небаатьом. Ви віддали останній лін батьам. Вас позбавили

мрії вашоо життя. Ваше тіло слабше, ніж д х, яий живе вас. У шлюбі не терплять ваш вір . Ваша зарплата не може порити вашоо прожитовоо мінім м , і вилии долі сильніші за ваші можливості протистояти їм. І ви втомилися. І вам важо побачити Прихисто різь моро шторм . Вас манить спо са зійти на збіччя дорои, забратися подалі. Ви хочете продовжити шлях, але б вають дні, оли дороа здається несінченною. Дозвольте мені підбадьорити вас, провівши ще одн , останню, паралельміжвашимжиттєвим шляхоміподорожжюмоєї сім’ї тоо вечора. Воно варте тоо! Коли я пиш

ці ряди, обід Подяи заінчено. Мої нои впираються в амін. Підстава, наяійяпиш ,лежитьна олінах. У мене є добрий намір подрімати, тільино я заінч цей розділ. Індича з’їдена. Підлива з апетитом вилизана. Стіл чистий. Діти соп ть, в сім’ї споій. Коли ми сьоодні сиділи за столом, ніхто не оворив про дов подорож. Ніхто не задав про прохання, яі я не вдовольнив. Не б ло образ на мою но , яа тисн ла на педаль аселератора, оли серця зосередж валися на бананових напоях. Ніхто не саржився на пізній приїзд. Вчорашнє випроб вання за билося в радостісьооднішньоодня. Це те, що мав на вазі Павло. Господь ніоли не оворив, що шлях б де леим, але Він ствердж вав, що місце призначення варте тоо. Пам’ятайте: Господь, можливо, не зробить тоо,щомихочемо,алеВін б де робити те, що правильно... і найраще для нас. Він є Батьо р х

вперед. Довіртеся Йом . Він забере вас додом . А випроб вання життєвоо шлях за бляться в радощах свята. А тепер, прош пробачення,япід спати:троши втомився від подорожі івідч ваю,щонепоаноб відпочити. Мас ЛУКАДО Перелад: Вальова Н.Д.


¹ 1 (132)•січень-лютий2012 ÍÀØÀ ÀÍÀ˲ÒÈÊÀ

Ñóñï³ëüíà ìîðàëü ³ Á³áë³éíà ïðàâåäí³ñòü Хтозахищаємораль іяпротидіятидеморалізаціїнації? Заінчення. Почато — на стор. 3

 Поза тим Святом письмі, яе в Ураїні я християнсьій державі вважають своєрідним моральним одесом, слово мораль не зстрічається взаалі. Натомість посланні до Коринтян Апостол Павло виористовє поняття «звичаї». «Не давайте себе звести, — товариство лихе псє добрі звичаї» (1 Кор. 15:33). Таож неодноразово Біблія пропонє досяати праведності, нерідо задється термін святість. У приповістах Соломон оворить, «…щоб пізнати премдрість… щоб прийняти напомлення мдрості і праведності». Саме праведність може вистпати Біблійним евівалентом світсьоо термін мораль, проте першамаєджевисоіічіто реламентовані вимои і ритерії. На відмін від тієї ж моралі, праведність не поділяється на особов, віов, сспільн чи р-

пов. Праведність приходить від абсолютної відданості і довіри до Боа, а не від власноо розсд чи висновів. «Господь вивів йо о (Авраама) надвір і сазав: подивися на небо та зорі злічи… Таим бде твоє потомство. І повірив Авраам Господеві, а він залічив йом те праведність.» (Бття 15:5-6). Одна поодьтеся, що яби держава взялася реламентвати і онтролювати праведність людини,мибнесильновідрізнялися від мсльмансьих раїн. Том можемо стверджвати, що держава фатично замінила поняття ріх поняттям аморальність, я пране виорінити спеціальним державним заоном. Божий заон і Церва ні за яихмовнеідтьнаомпромісзріхом,втойчас я Заоном людсьим передбачено, що за наявності позитивноо виснов Національної еспертної омісії Ураїни з питань захист сспільної моралі, норми Заон про сспільн мораль

можть послаблюватися на певні види діяльності і продції. Таим чином держава онтролює моральний стан сспільства за допомоою Конститційноо заон, а Церва – за допомоою Заон Божоо. Голова Національної омісії з питань моралі Василь Костецьий зазначив, що «найбільший апіталлюдини–цеїїдховне ім’я, том облаштвання своо місця сспільстві потрібно звіряти зі Святим письмом тавласноюсовістю,ітоді не соромно бде передавати естафет власноо життя настпним поолінням». Ураїнці мають тисячолітні традиції, свої дховні та моральні цінності, яі передавалися з пооління в пооління. Потрібно визнати, що життя лобальном інформаційном сспільстві – це не лише численні переваи, але й неочівані ризии і свора відповідальність. Тепер ця основа постпово рйнється через прихован і відверт пропа-

«найбільший апітал людини – це її дховне ім’я, том облаштвання сво о місця сспільстві потрібно звіряти зі Святим письмом та власною совістю» анд в інформаційном просторі насилля, алоолю, наротиів, безчестя, порнорафії. Державний і сспільний стрій безпосередньо впливає на моральний одес ожноо оремоо ромадянина, але на жаль, історія і звичаї не можть бти тією опорою, яа захистить дховний стер-

ʲÍÎÎÃËßÄ

може саме Церва, я представництво святоо Боа на землі. «Пильнйте про мир зо всіма, і про святість, без яої ніхто не побачить Господа».(Євр.12:14) Надія ХОМАЗЮК, ЦЖБ м.Київ. Спеціально для «Сходів»

ÂÈËÈËÎÑß ²Ç ÑÅÐÖß Доброодня,любінашічитачі! Наша«Поетичнасриньа»зновдарєвамліричні хвилини.Сьооднімидрємодвавіршісестриз ЦервиЖивооБоам.Київ,ВіриЯСТРЕБОВОЇ.СестразнайшлаГоспода56роівізтихпірпочала писативіршіпроБожлюбов,яінерідоможна почтипорадіо«Еманїл». Доречі,1січняВіраЯівнасвятваласвійдень народження.Мивітаємоіменинницю,зичимоїй ряснихблаословіньтаневасимоонатхнення!

Продовжємопбліаціїрбриці, яій дрємо оляди інофільмів,наперелядяих,на нашдм,блобвартовитратитичас.Всіфільми,яімиреомендємовам,блипопередньопереянтінашиміноолядачем.

Îñòàíí³é øàíñ Õàðâ³

Äâà ñòèõà äëÿ òåáÿ

Ã

арне, добре, атмосферне іно. Зовсім орота і недороа артина, не сяє вишаністю в плані сюжетної лінії, тт більший ацент ставиться на опрацюванні образів і харатерів. Її нелео помітити велиій ільості стрічо, але ті, хто знайшли її, не зіпсють собі настрій: Дастін Хофман і Емма Томпсон — аранти яості. Стара я світ історія про те, я зстрілися двоє самотніх невдах і знайшли один в одном сенс і ціль життя, передана дже лео і небанально. Ви давно знайомилися на влиці просто та? Давно розмовляли вільно і про все з людиною, я ви вперше зстріли, але вона вам напрочд близьа? Таий шанс випав Харві і Кейт. Приємно слхати їхнізворшливірозмови:стаєзрозміло,щоблизьа людина—ценеобов’язовотвійродич.Ібатьівне обирають: любиш ти їх чи ні, спішні вони чи їм не щастить. Харві це довів. Фільмщейпроте,щолюди,змирившисьзневдачами і несправедливістю життя, знаходять цьом ланцюзі постійних поразо та розчарвань яийсь своєрідний омфорт. І нехай цей дивний омфорт є лише сладною формою захисної реації оранізм, але він реальний. До ньоо швидо звиаєш, і йоо втрата, яа насправді є риво до людсьоо щастя, сприймається болісно. Та випщений на волю психічно хворий пране повернтися назад в ліарню. Картин однозначно варто подивитися всім, хто любить правильний інематораф і хороші аторсьі роботи, а особливо тим, хто дмає, що втратив свій оловний шанс в житті або просто забв, що останній шансзавждиєвожноо,ібаатьохвін—поперед. Для тих людей, хто хоче отримати позитивні емоції, посміш на обличчі і вір в майбтнє.

Жанр: драма, мелодрама; Режисер: Джоел Хопінс;Сценарій: ДжоелХопінс, Ориінальнаназва:LastChanceHarvey;Країна:США;Вролях:Дастін

жень людини і народ в цілом, осільи національні звичаї і традиції теж піддаються вплив лобальних тенденцій. Людина здатна не зійти наманівцізамови,ящо бде поладатися на висоі і непоршні дховні цінності, виладені Слові Божом, а надати яісн допомо цьом їй

Хоффман Емма Томпсон Айлін Етінс Кеті Бейер, Тривалість:105хв.Золотийлобсномінації:2009 «Краща чоловіча роль» (омедія або мюзил), «Краща жіноча роль» (омедія або мюзил).

Здоровая д ша, здоровое и тело. Ты хочешь тело исцелить? Начни с д ши. О Слове Божьем рассажи, о Бо е Ч дотворце. И для че о Он создал человеа, на Землю поселив. О триедином Бо е рассажи. О мыслях наших и делах, О пролятье и рехе ты таже овори. О радости большой, о Сыне Божьем, О спасении д ши. Ка рех свой побеждать, Ка сердце Бо отрывать И в вере Божьей возрастать. Ка слышать Бо а, а творить Е о дела. О бла одати и Е о любви ,о чистоте д ши Ты ближним больше рассажи. Слезами орю не поможешь. Я знаю, то все это сотворил, Но то отрыл, Кто в жизнь свою вп стил Сам сатан

Кто от Иис са отверн лся? И непосл шен Бо был. Упрям и с ордым сердцем был. Ко да же ты поймешь, О, не спасенный челове, Что Бо тебе добра желает, Что любит Он тебя и о тебе все знает. Ко да воззовешь Христ

И сажешь: «Без Бо а жить я не мо , Прости, помил й, жизнь мою возьми. Очисть, омой и освяти. Забл дшее дитя свое спаси». И если сердце тебя отрыто Он ч до сотворит И жизнь твою преобразит. ВіраЯстребова,м.Київ


¹ 1 (132)•січень-лютий2012 ÕÐÈÑÒÈßÍÑÒÂÎ Â «ÌÓÇů»

Êóáà. Ïîäîðîæ ó ìèíóëå «Острів свободи»: с міш атолицизм , в д , шаманство та африансьих реліій на тлі атмосфери соціалізм ПодорожСер іяБалюанаКбпринеслайомне стільинесподівано,сільиочівалося.Через20 роівпісляобваломністичноїсистеми,наполітичніймапісвітвсещеживотієпережитоСРСР, але«вбі».Атмосферасоціалізмневилиаланосталь іїзаминлим,протенавіяладхперемінівпевненість,щоГосподьнезалишитьсета,яє… — Пасторе Сер ію, з яоюметоюВивідвідали Кб? —Цебвмійпершийвізит на Кб, яий мав місіонерсьий харатер. Я їхав, щоб слжити на онференціях, семінарах місцевих цервах. Ми дмаємо, що політична ситація на Кбі сттєво зміниться найближчим часом і бинсьі пастори хотіли знати, я найраще під%отвати себе до цих змін. —РеспбліКбаназивають«Островомсвободи».ЯоюздаласяВам атмосфераційдержаві? Що найбільше запам’яталосяізльтри,життятазвичаївбинців? — Америансьі брати мене наляали: мовляв там страшно і небезпечно, але насправді атмосфера мені знайома з СРСР, тільи на Кбі %ірше «в бі». Люди доведені до межі бідності, зарплата сладає 20 доларів, за яі майже нічо%о не пиш. У ма%азинах напівпсті полиці, том все лімітовано: на людин щомісяця відпсають по 2 %. рис і по ільа яєць, те саме з хлібом і м’ясом. Церо вза%алі немає, я бачив тільи в одном ма%азині продавали поштчно цери, але заордонно%о виробництва. Тільи в аеропорт побачив бинсь шоолад. Свободи там немає, хіба свобода від Америи. Ящо хтось тримає свою власн оров, він не має права її зарізати і споживати м’ясо. Ящо народжється теля, фермер повинен про це повідомити державі, а з дійної орови ожно%о дня має здавати певнільістьмолоа.Ящо хтось заб’є власн оров,тосядевв’язницюна 16роів,азабивстволюдинив’язнюютьна8роів. Життя орови дорожче за життя людини? Бдини обшарпані, влицями їздять наші машини ГАЗ, МАЗ, ЗІЛ, КамАз, я їхав на автобсі ЛАЗ (Львівсьий автобсний завод) 55 ро виробництва, правда з амазівсьим дви%ном. Транспорт латаний-перелатаний. Кбинцям заборонено мати машини після 1959 ро випс, це дата ро революції. Усе, що бло вироблено за останні 53 рои – належить революції. На влицях їздять старі америансьі Ford, Побєди, справжні ретро еспонати.Тасі–цебричи з іньми або 3-олісні саморобні велосипеди. Кба – раїна-мзей. Фатично людей оточє

антиваріат, але вони %отові проміняти йо%о на жвальн%м,Pepsi,ясрав річ, або артоплю фрі,боціречідлянихсьо%одні недостпні. Час зпинився 50 роів том. Отае моє враження. —ПрощоВи оворили наонференції? — Основне послання, яевонипочлиінавітьвивчили,це«Молиться,молиться, молиться. Бо а дол о. Быстро-быстро». (Мене переладав з російсьої раїнсьий бинець Павло)Цеозначає,щомолитися потрібно ба%ато, чеати відповіді від Бо%а іноли доводиться дов%о, але оли отримєш відповідь,тосезмінюєтьсядже швидо, бвально за однніч.Ябравзаоснов притч про несправедливо%о сддю і вдов (Л. 18:1-6). Христос сазав, щоГосподьзахиститьвибраних своїх, яі полиють до Ньо%о день і ніч. Важливо молитися. Деоли Бо% примшє чеати по 10, 15 роів, а на Кбі люди чеають змін 53 рои, проте враз ситація може змінитися і Бо% почне діяти. Я азав бинсьимпасторам,щоябач в атмосфері Кби переміни і вірю, що ми бдемо проповідвати на стадіонах. Комнізм сьо одні мертвий,аІсс–живий. Том оли омністична партіяостаточносебедисредитє, людям бде ніом довіряти, — тільи Церві. Там немає більше ніяих партій чи ор%анізацій.ТомЦервамаєбти %отовою, щоб зростити і зібрати масимальний рожай для Бо%а. Послання, яе дав мені Бо%, бло трирівневе або «бічне»: для особистості, для церви та для всієї нації. —Насільисередовище отоведозмін? — Середовище там тае,янаснапочат80х. Там навіть запах в %алантерейних ма%азинах таий, я бв Союзі. Кбинці – дже веселий неа%ресивний народ і ніхто не збирається боротися проти режим Кастро, том що не бачать сенс і не мають ресрсів. На влицях висять плаати з лозн%ами:«Невтратьжодно%о дня для революції!» «Порядо! Дисципліна! Виробництво». Портрети Фіделя Кастро з %аслами «53-тя річниця революції». Але люди живть срті. Картоплядляних–цеделіатес. Я привіз тди мило,збніщітиівонизвелиоюрадістюцеприймали. Раль Кастро і йо%о попередни Фідель довели раїн до межі і, знаючи про недавні події в

арабсьих раїнах, ці правителі починають ініціювати зміни, давати поштовх для розвит приватно%о бізнес. З 1 січня людям дозволили тримати ма%азинчи, власне афе, перарню, але без права найманої праці. Деяі люди пробють, але більшість не має елементарних оштів, досвід, або просто бояться. Насправді я ще раз переонався,щоомнізм– це жорстоа есплатація державою людей. Населення Кби — 11 мільйонів, а правоохоронні ор%ани налічють до 3 мільйонівчолові.10%привілейовано%о населення онтролює сю держав. Решта – люди-раби. Безробітні, безнадійні, сидять на тротарах Гаваниіпростопасивночеають, оли цей режим застаріє і сам себе знищить. Хотілося б, щоб не бло ровопролиття, том щоящореформипроводити непослідовно і не%рамотно,можебтирозвіт бандитизм. —Яви лядаєГавана? — Гавана – це Берлін після бомбардвання. Бдини без віон, не ремонтовані. На влицях неприаяно вештаються люди, чіпляються до тристів. Щобвідновитицевеличезне місто і десяти інших міст, потрібні не лише %роші, але й час, ативна робочасила.Державапозбавилалюдейініціативи,пра%нчи все онтролювати. Фідель хотів виховати новийнарод,навітьблизбдовані шоли серед поля янайдалі від населених пнтів, ди забирали дітей на 10 місяців рі для навчання та виховання. Зараз немає харчів, щоб тримвати цих дітей і проетпровалився.Учніви%лядають я звичайні піонери, носять форм і %алст, шоли дже бідні. Держава хотіла збдвати омнізм, маючи бла%і наміри, але вони потерпіли фіасо. СССР довів, що це топія. І зараз це доводить щеразКба.Неможе%рпа людей вазвати сім

іншим, я ходити, що їсти і робити. Це вбиває людсь волю, робить їх безпорадними, безініціативними. Люди поірливі мов раби, том що завжди є очі, яі спостері%ають і доносять. —Аяезотичнірорти? — Крорти – це інша Кба, з веселими бинами, %ітарами і пляжами. Це ще один ордон, ди вхід бинцям донедавна бв заритим, а зараз тдиможнапотрапити,заплативши немалі %роші та з паспортом. —Мабть,таійбезвиходілюдисильнополадаютьсянаБо а.Чи маютьмісценаКбіпереслідвання вірючих, аджеофіційнотамзаделарованасвободавіросповідання? —ЛюдивірятьвБо%а.На онференції бло більше 60 пасторів та лідерів, яі добиралися автостопом по 400-500 м. Церва, де я проповідвав, налічє близьо 300 чолові. Вони дже живі, танцюють, від дші співають жваві пісні прославлення, пбліа дже строата. Переслідвань немає. Просто держава все тримає під онтролем. Я проповідвав вільно,алеодинчоловістояв при вході, а двоє – на двох перехрестях на випадо,ящойтимеполіція.Я %оворив, що Кбі не допоможеРадянсьийСоюз,бо йо%о вже немає, не допоможе Китай, не допоможе Америа і навіть президентВенеселиУ%оЧавес, — єдиний союзни Кби, яий дає їм нафт. Єдина надіяКби—цеІссХристос. —Ясладаютьсявідносинизіншимидержавами?Населенняобізнанесвітовихтенденціях чиізольованевідсвіт? — Гарні відносини з Венеселою та Іспанією. Достп до Інтернет тільи на пошті, вартість 8 доларів за %один, інтернет дже повільний, адміністрація записє паспортні дані ориствачів, вдома люди мають тільи елетронн пошт. Населення фатично ізольова-

невідсвіт.В%азетахпишть про риз апіталізм та атастрофи в апіталістичних раїнах. —Чимаєреальндіюі впливнасспільствоКатолицьацерва? — Реально%о вплив не має. Католицьі храми напівпсті. Таож там поширене шаманство та інші африансьі вірвання. Я бачив статю Марії з мечем в рах, що сиділа на висоом троні в спеціально обладнаній імнаті з іншою шамансьо-ольтною атрибтиою. Там сміш атолицизм, вд, африансьих релі%ій та шаманізм. —Чоопотреб ютьнайбільше християни цій державі? Чоо потреб є християнствояреліія?

— Їм потрібно все. Кбі потрібна %манітарна допомо%а, одя%, продти. Християни потребють онсльтацій.Явчивїхне боятися виористоввати можливості, займатися бізнесом, брати в оренд землю. Держава %лхомтііїйпотрібнодопомо%ти. —Звідиприйдтьзміни? Хтовцьомзаціавлений? — Сладається враження,щобинцітеперніом не потрібні, них немає орисних опалин а з розпадом Радянсьо%о Союз та всьо%о соцтабор Кба втратила свою страте%ічн привабливість. Ніхто ще не здо%адався їм допома%ти. Ми хочемо нала%одити постави %манітарної допо-

мо%и через Канад. Можливо, сформвати раїнсь %ромад на Кбі і допома%ати їм через он%рес раїнців Канади. Ябирядвизнавсвою неспроможність самостійно вивести раїн із ризи і дав можливість міжнародним ор%анізаціям розробити страте%ію порятн Кби, за ільа десятиліть можна бло б дося%нти резльтат. —Кбинсьийнародне маєелементарнихречей, яімаємоми.Ащонихє тао о,чо оминемаємо? — Вони мають радість. Вони не таі злі, бо їм нічо%о втрачати. Ми їхали старим залатаним Лазом наводнехрещенняіпівтори %одини вони співали пісні про Бо%а, ніхто не саржився на життя. Хто має носталь%ію за Радянсьим Союзом, хто не задоволений своїм життям в Ураїні, я б радив відвідати Кб, повернтися наше «світле темне минле» і вас ваша носталь%ія мине. —Яим,наВашдмєзадмБо адляКби лобальномсенсі? — Кба %отова до пробдження. Навіть більшменш заможні люди %отові іти до Бо%а, не ажчи про злиденний народ. Я вірю, що Небо відриється над цією державою,ящолюдивідриють серця до Бо%а. Розмовляла Надія ХОМАЗЮК більше фото дивіться на www.livegod.org

2

Заінчення —

на стор. 7


¹ 1 (132)•січень-лютий2012 ÏÈÒÀÍÍß-²ÄÏβÄÜ Мипродовж ємоцилпізнавальнихім дрихп бліаційдлябатьівтадітейнатем «103питання, яідітиставлятьбатьам...»

ÒÅÒ-À-ÒÅÒ

Äðóã, ÿêèé íå çàáóâ БрюстаПітерб лидобримидр зями.Вшолівони сиділиразом,домашнізавданняробилизазвичай разом,том щоБрюс навчаннядавалосязначно ле$ше,ніжПітер ,ійом приємноб лодопома$ати др $ .Наані лаххлопчиитежвідпочивалиразом, разомвирощ валивмаленьом сад овочі,яіпотім продавали.

 ×îìó ëþäè îáìàíþþòü, àáè ïåðåìîãòè ó çâè÷àéí³é ãð³? Відповідь: Дехто обманює в спорті чи в певній рі, том що перемоа для них дже важлива. Вони мають перемоти попри все. Може, їм подобається почватися найсильнішими. Може, їм подобається бти в центрі ваи, що, я правило, стається після перемои. Можливо, вони й справді вважають, що вони ращі том, що перемоли. А може, вони пранть з сіх сил домотися ваи до себе і дмають, що ящо переможть, то оточючі бдть любити тільи їх. Ті люди, яі обманюють, не розміють, що Бо любить їх бдь-яом разі, незалежно від тоо, вирають вони чи прорають. Бо хоче, щоб ми я слід вионвали бдь-я справ. Ящо в нас щось не виходить і ми хочемо робити це раще, значить, нам варто більше пративатися і доладати більше зсиль. Ящо ми обманюємо для тоо, щоб перемоти, ми тим самим шаємо собі лешої дорои і нам доведеться і далі обманювати, щоб дійти до перемои. Пам’ятай, оли ти раєш ясь р, рай неї чесно,дотримйсяправил.Бохоче,щобтивбдьяійситаціїзалишавсячесним.Інезалежновідтоо, вираєш ти чи прораєш, в спорті найоловніше залишатися добрим спортсменом. Ключові вірші: «це не мдрість, що ніби зверх походить вона, але земна, тілесна та демонсьа. Бо де заздрість та свара, там безлад та всяа зла річ!»(Я.3:15-16) Схожі вірші: Приповісті 11:1, 20:23, 2 До оринтян 1-:17, До филип’ян 2:3, Яова 1:15, 4:16. До батьів: Розвивайте своїй дитині харатер, при яом вона не прантиме попри все до перемои. Можете розповісти їй для прилад про яоось спортсмена, яий дмає в перш чер про перемо, а не про дотримання правил. Баато людей виправдовють свій обман, ажчи: «Не я один таий. Інші теж та роблять». Діти теж можть та відповісти. Та це не виправдовє вчин ожної оремої людини.

ÊÐÀÏÅËÜÊÈ ÄÎÁÐÀ Ід вранці додом. На під’їзді оолошення: «Дороі ссіди! Сьоодні приблизно о 9.20 біля прохідних дверей бли заблені 50 рн. Ящо хтось знайшов, занесіть, бдь ласа, в в. 76 Антоніні Петрівні. Пенсія 822 рн.». Я відладаю 50 ривень, піднімаюся, дзвоню.Відриваєбабсяфартсі.Тільипобачиламене з простянтими рошима, відраз обніматися, олосити і давай плаати від щастя. І розповіла: «Пішла за борошном, повернлась, діставала лючі біля під’їзд – от роші, напевно, і впстила». АЛЕ! Гроші брати відмовилася навідріз! Виявилося, за ільа одинявжешостий(!!!)«знайшов»бабсиніроші!Люди, я вас люблю за те, що ви таі! Ми з подрою бли в торовом центрі і вирали по м’яій ірашці в реламній віторині. Йшли і побачили розмово відсталоо хлопчиа з татом і віддали іраши йом. Він сазав «Дяю». Йоо батьо ледь не розплаався. Виявляється, хлопчи не розмовляв ільа місяців. Чотири місяці том в мене діаноствали облисіння. Через місяць я втратила волосся. Бло страшно йти в шол, я дмала, що всі бдть витріщатися на мене. Настпноо ран я почла ст двері, і десять моїх дрзів стояли на ан з повністю пооленими оловами. Двоє з них – дівчата...

они бли єдиними дітьми в сім’ях, та їхні мами звили, що мають не одноо, а двох синів. Більш частин час вони проводили в Брюса, том що батьи Пітера часто сварилися і йоо мама бла настільи зайнята власними проблемами, що іноді, здавалося, зовсім забвала за сина. Рои йшли. Брюс перейшов до випсноо лас, а Пітер довелося залишитися на дрий рі. Хлопцям стало сладніше бвати разом. Брюс старався допомоти Пітер в навчанні, та, схоже, том блобайдже,явінзаінчить шол. До тоо ж, Брюс треба бло отватися до випсних іспитів і та хлопці віддалялися один від одноо. Брюс встпив до ніверситет, на юридичний фальтет. Пітерзмінюваводнемісце роботи на інше, ніде надово не затримючись. Батьо постійно сварив йоо за це, і він вирішив піти з дом. В центрі міста, порч із любленою пивничою, він зняв імнат і ся-та перебивався. Він одржився, але држина незабаром поинла йоо, не витримавши таоо життя. Минли ще рои. Брюс цей час спішно заінчив ніверситет, отримав робот сдді і пив для своєї сім’ї велиий бдино на оолиці міста. Пітер вирішив більше не зстрічатися зі своїм олишнім дром і обходив йоо стороною. Тавсежїмдовелосязстрітися. Пітера вже ільа разів затримвала поліціязапияцтвотапоршення ромадсьоо споою. Він працював різноробом та платні йом постійно не вистачало на сиарети і особливо на алооль. Та він почав расти продти вмаазинах–завждищось дрібне. Він бв дже обережним і ні раз не попадався. Та яось на виході онтролери перевірили йоо см. Найобразливішим бло те, що поліцей-

сьий забрав овбаси, яі Пітер в яві вже посмажив і з’їв. Дма, що він постане перед сдом, не дже хвилювала Пітера, бо останнім часом він почвав себе настільи розбитим, втомленим від життя, що йом бло все байдже, аби лиш бло що випити. Про ньоо ніхто не трбвався,точомжвінсам мав ламати собі олов про своє життя? Тільи одненедавалойомспоою:ащо,явінзстрінеться з Брюсом? «Та, може, справ бде вести інший сддя, — оворив він собі. – А навіть ящоцебдеБрюс,товін мене вже давно забв». Тасддеюпойоосправі бв саме Брюс. Пітер не мі з’ясвати, забв йоо Брюс чи ні, том що ниав споійноо полядйоосірихочей,яівін та добре знав. «Власне, Брюс – єдина людина, яаоли-небдьпромене трбвалася», — промайнла в ньоо дма, і олос, яий виолошвав присд, лнав яось здале. Штраф, наладений на ньоо, бв вищим, ніж він сподівався. Та см йом ніоли в житті не зібрати! Н що ж, тоді він потрапить для різноманітності в’язницю. Сильно засмчений, повернвся він свою брдн, запщен імнат. Іноді він мріяв зібрати сю свою мжність і провідати Брюса, та зараз цю мрію він може поховати назавжди. Раптом Пітера охопила ненавистьдосвооолишньоо дра. Брюс же ж мі запросто виправдати йоо чи бодай врахвати яісь пом’яшючі присд обставини і знизити штраф. Та ні. Він виніс найстроіший виро. Пітер підійшов до шафи, дістав пач старих листів (щебаатороівпіслязаінчення шоли листвалися вони з Брюсом) і пірвав їх, одинзаодним.Апотімліі віддавсяіримдмам.Він невмиавсвітла,івімнаті бло еть темно, оли хтось постав двері.

«Напевне, хазяйа прийшла за вартплатою», — подмав Пітер, продовжючи лежати. Ст повторився. Він бв несміливим,етьнесхожийнанетерплячий ст хазяйи. Пітер встав, вімнв світло і відчинив двері. Деяий час оридорі панвало мовчання. — Можна війти, Піте? – нарешті спитав ість. — Прош, — ледь чтно пробрмотів Пітер. Вінвпивсяочимавсвоо дра. Без своєї сддійсьої мантії той вилядав зовсім інаше. Він роздобрів, волоссі проблисвала сивина, та він все ще залишався тим привітним хлопчиною, яий допомаав йом з математиою. — Сідай, — сазав Пітер. — Дяю. Знов запанвала тиша, пои Брюс не спитав: — Пітере, пам’ятаєш наш маленьий сад? —Щебпа!Вип’єшчоось? — Та, бдь ласа. Знов запала тиша. Пітер бло леше розмовляти зі сляною в рах. — Працюєш? — Робота? Ні. Настпн робот я отримаю в тюрмі.Ятидмаєш,чим я маю заплатити штраф, яий ти мені присдив? — Том я й прийшов. Штраф же заплачено... Дотоож,яніяненавед лад своєм сад. Він надто велиий і запщений. Ти завжди бв ращим садівниом, ніж я. Пам’ятаєш, я равлии нападали на мої овочі, і я бв просто в розпачі. І от спала мені дма... Порч із моїм садом є маленьахатина,ітимібидолядати за садом. Ти мі би навіть вирощвати там овочііпродаватиїхнарин. Це бло би добре, ябимизновмолибти разом. Може, подмаєш над моєю пропозицією? — Я ти можеш бти впевнений, що я не врад дорооцінності твоєї држини? – злавив Пітер,тавиднобло,щовін дже радий пропозиції, бо стати садівниом завжди бло йоо мрією. — Коли ти почнеш? – спитав Брюс. – Завтра? —Яподмаю,—відповів Пітер. – Дже дяю. Пітер стояв біля віна і дивився вслід др. По-

дми він же працював. Він знав цей сад. Часто зазираввінтдичерез паран і планвав, сільи всьоо там можна зробити.Наалявиніможнабде посадити фртовий сад. А в тінистом точ він посадить полницю... Дово стояв він біля віна і дивився на влицю. Та не бачив ані вличних ліхтарів, ані велиих алюж на тротарі. Він бачив себе в осінньом сонячном сад, наповненом ірватим ароматом хризантем. Вційісторіїсддя,яий присд Пітер штраф, і людина, яа йоо заплатила і запропонвала йом почати все спочат – одна й та сама особа. ТасамойБобдесдити й наазвати ожноо. Він справедливий і не забде жодноо ріха. Плата за ріх – вічна смерть, що означає вічн розл з Боом. Ця ціна має бти заплачена. Та Бо, Сддя, слав Свої повноваження, прийшов СамвособіІссаназемлю. Він заплатив Собою за всі ріхи раз і назавжди, померши на хресті. Він приходить до нас Дсі Святом, пропонє намприйнятисвоєсерце Ісса і з Ним почати нове життя, життя, повне радості, том що Він нас простив. Золотийвірш:«Авмер Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для Тоо, Хтозанихбвмерівосрес.»(2Кор.5:15) «Том то, оли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минло, отосталосьнове!»(2Кор. 5:17) Молитва: Дяю Тобі, Боже, що Ти заплатив за мої ріхи на Голофсьом хресті. Дяю, що восрес, щобдатименіможливість почати все спочат. Ти дав мені Дха Святоо, щоб моє життя набло сенс і бло орисним для Тебе. Допоможи мені залишити все поане і бти ближчим до Тебе. Дяю Тобі, Боже, за новий почато. Патрисія Ст.-Джон «Веришь ли ты?»

ÊÀËÜÂ²Í ² ÃÎÁÑ — ÕËÎÏ×ÈÊ ² ÒÈÃÐ

Ñ


¹ 1 (132)•січень-лютий 2012 ÓÑ̲ÕÍÈÑÜ! Мойсей, обходячи пстелю, зітнвся з очовим плем’ям, яе справляло пишні похорони. Посеред стійбища на величезном вонищі лежало тіло вождя племені в баатих шатах. — Яої віри бв ваш вождь? — запитав старець. — На жаль, — відповідали йом, — ніяої. — Воістин велие нещастя, — сазав тоді авва Мойсей, — бти та розішно одяненим і не мати, ди піти! Пpийшов дід до священниа на сповідь. – Отче, "рішний я! – І в чом твій "pіх, син мій? –ПідчасДр "оїсвітової війни я ypивав y себе в підвалі евpея. – Hy, це не "ріх, а навпаи – свята справа! –Алеязм ш вавйо"о платити мені за постій. – Та, це, звичайно, недобре, але ж і ти ризи вав собою, син мій. – Дя ю Вам, отче, але в мене ще одне пи-

тання.Чиповиненясазати йом , що війна вже заінчилася? У атолицьій традиції священи на сповіді зазвичай пропонє людині, яа сповідється, прочитати «за поаяння» певн ільість молитов. Один америансьий православний священи розповів та історію. Їде він по трасі, перевищивши швидість. Зпиняє йоо полісмен, з виляд ірландець, тобто напевно добрий атоли. Бачить «лериальн» сороч з білим вадратиом на омірі: — Ви священи? — Та. — Штраф я з вас не візьм. Прочитайте десять разів «Ave Maria», п’ять разів «Отче наш», і пообіцяйте їздити обережніше. — Хто знає, яі дар ни м дреці принесли маленьом Іс сові? — Золото… Ммм… Ладан… і мило! – ви" н в хлопчи, піднімаючи р  вище "олови.

ÂÅÑÅËÈÉ ÎÁ’ªÊÒÈÂ

ПершаБаптистсьаЦерва. «Ящо хтось молиться про сні, бдь ласа, припиніть!»

ÄËß ×ÎÃÎ ÒÈ ÆÈÂÅØ? ÕÐÈÑÒÈßÍÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÈßÍÑÒÂÎ — це не система обрядів і традицій. Християнство — це навіть не добрі діла чи вионання заповідей. Християнство — це ОСОБИСТІ стос ни людини з Бо"ом, Яий створив ожно"о з нас. Він любить тебе. Він личе тебе. Твоє життя може б ти змінене через спасіння Іменем Іс са Христа. Звернися до Ньоо цій молитві:ДороийIс се!Язнаю, щоТиє,iвiрю,щоТипомерзамоїрiхи.Прош

Тебе, вiйдивмоєсерце,змiнимоєжиття.Стань моїмГосподомiСпасителем.Дя& юТобi,Боже, зате,щоТипоч вiпростивмене!Амiнь.Іще...Тобіпотрібнацерва.Живаі свята.ЗАВІТАЙДОНАС!!!

DzÁÐÀÍÍß ÖÅÐÊÂÈ:

місцедляінформаціїпрочастамісцезібраньцервивашомреіоні

̲ÑÖÅ ÄËß ×ÓÄÀ... раїнсьа християнсьа азета Засновни : Управління За арпатсь ої Об’єднаної Християнсь ої Єванельсь ої Цер виЖивооБоа ••• Свідоцтво про реєстрацію: №178серія3Т від21.05.99 ••• Шеф-реда тор: СерійБАЛЮК; Головний реда тор: ЗорянаПОПОВИЧ;

•«Заберимене.Ятебелюбитим...»

Ïîòâîðíèé ê³ò Кожен мешанець нашоо бдин, в яом жила і я, знав, насільи Потворним бв наш місцевий іт.

Ï

отворний любив три речі в цьом світі: боротьб за виживання, поїдання «чо"о попадеться» і, сажімо та, любов. Комбінація цих речей плюс бездомне проживання на нашом дворі залишили на тілі Потворно"о нез"ладимі сліди. Потворний іт мав лише одне оо. З то"о ж бо б ло відс тнє і в хо, а ліва лапа б ла олись зламана і зрослася під яимось неймовірним том, завдяи чом сладалося враження, що іт весь час збирається поверн ти за рі". Йо"о хвоста давно вже не б ло. Залишився тільи маленьийо"ризо,яийпостійно сіпався. І яби не безліч шрамів, що поривали "олов і навіть плечі Потворно"о, йо"о можна б ло б назвати темносірим см "астим отом. Уб дь-о"о,хтохочраз подивився на ньо"о, виниала одна і та ж реація:«Дочо"ожпотворний іт!». Всім дітям б ло ате"орично заборонено торатися йо"о. Дорослі идали в ньо"о пляши і аміння, щоб віді"нати янайдалі і поливали зі шлан"а, оли він нама"ався війти до б дин , або затисали йо"о лап дверима, щоб він не мі" вийти. Дивно, але Потворний завжди реа" вав однаово. Ящо йо"о поливали

зі шлан"а — він поірно мо, пои м чителю не набридала ця забава. Ящо в ньо"о идали щось — він терся об но"и, мовби просячи прощення. Ящо він бачив дітей, він стрім"олов бі" донихітерся"оловоюоб р и і "олосно м ротів, випрош ючи лас . Ящо хтось все ж брав йо"о на р и, він т т же починав смотати точо бл зи, " дзи або що-неб дь інше, до чо"о мі" дотя"н тися. Але одно"о раз на Потворно"о напали с сідсьі собаи. Зі сво"о віна я поч ла "авіт псів, йо"о рии про допомо" і оманди «фас!» "осподарів соба, і т т же ин лася надопомо" .Колиядобі"ла до ньо"о, Потворний іт б в страшенно по саний,весь ровітамайже мертвий. Він лежав, з"орн вшись л бочо, тремтячи від страх і болю. Йо"о спина, лапи, задня частина тіла абсолютно втратили свою первісн форм . Йо"о с мне життя добі"ало інця. Слідвідсльозиперетинав йо"о чоло. Пои я несла йо"о додом ,вінхрипівізадихався. Я бі"ом несла йо"о додом і найбільше боялася зашодити йом ще більше. А він тим часом нама"ався смотати моє в хо. Я з пинилася і, задихаючись від сліз, притисн -

ла йо"о до себе. Кіт торн вся "оловою моєї долоні,йо"озолотеоо"лян ло, і я поч ла... м ротіння! Навіть відч ваючи таий страшний біль, іт просив про одне — про рапель любові! Можливо, про рапель співч ття... І в той момент я д мала, що маю справ з найбільш люблячою істотою з сіх, о"о я з стрічала в житті. Найбільш люблячою і най-най"арнішою. Він тільи дивився намене,певний,щояз мію поле"шити йо"о біль. Потворний помер на моїх р ах перш, ніж я всти"ла дістатися до б дин ,іядов"осиділабіля сво"о під’їзд , тримаючи йо"о на олінах. З"одом я ба"ато мір вала про те, я один нещасний аліа змі" змінити мої явлення про те, що тае справжня чистота д х , вірна і безроздільна любов. Та воно й б ло насправді. Потворний розповів мені про співч ття більше, ніж тисячі ни", лецій або розмов.Іязавждиб д йом вдячна. У ньо"о б ло поаліченетіло,авменеб ла подряпана д ша. Настав і для мене час вчитися любити вірно і "либоо. Віддавати любов ближньом без залиш . Більшість із нас хоч ть б ти ба"атшими, спішнішими, б ти сильними і расивими. А я б д завжди пра"н тиодно"о—любити,я Потворний іт.

ÄÎ ÑËÎÂÀ

Áåç Ëþáîâ³... • Обов’язо без Любові робить людин дратівливою. • Відповідальність без Любові робить людин безцеремонною. • Справедливість без Любові робить людин жорстоою. • Правда без Любові робить людин ритианом. • Виховання без Любові робить людин дволиою. • Розм без Любові робить людин хитрою. • Привітність без Любові робить людин лицемірною. • Компетентність без Любові робить людин непостпливою. • Влада без Любові робить людин насильниом. • Честь без Любові робить людин висоомірною. • Баатство без Любові робить людин жадібною. • Віра без Любові робить людин фанатиом. Існєтільиоднавелиазмінюючасила–Любов.

Ма ет та верст а: ЗорянаПОПОВИЧ; Літредавання: ЗорянаПОПОВИЧ, ЛюдмилаПОЛОНЧАК ••• Адреса реда ції: 88000,У раїна, За арпатсь аобласть, м.Ужород,а/с173; Тел.:(03122)3-44-48; e-mail: sxody@livegod.org ••• www.livegod.org ••• Номер видр вано AдрA арні ПП«Борнео» 88000,м.Ужород, вAл.Лєрмонтова,25а. ДрA офсетний. Умовн.дрA .ар .2 Підписанододр 30.01.2012 ••• Замовлення: №02010 ••• Тираж: 3000примірни ів ••• Відповідальністьза достовірністьфа тів, цитат,власнихімен таіншихвідомостей несAтьавторипAблі ацій, аре ламноїінформації —ре ламодавці. Реда ція може неподіляти точ изоравторів. РA описи неповертаються інерецензAються. Реда ція залишає засобоюправо редавати матеріали. ••• У азеті ви ористано пблі ації др ованих та еле тронних ЗМІ. ВашівідA итапобажання, ата ожматеріали, оповідання,свідчення, вірші,повідомлення, ідеї,малюн и,фото надсилайте наадресAреда ції зпоміт ою«Сходи». ••• Газета«Сходи» видається йрозповсюджAється за пожертви. ••• Ми потребємо Вашої молитовної та фінансової підтрим и. Вашіпожертви надсилайтенар/р №26001018153982 вУ ре сімбан A м.Ужород,МФО 312226, од22074559, зпоміт ою «Дляазети“Сходи”» абопоштовим пере азом.

Сходи січень-лютий 2012  

Gazeta Shodu Sichen-lytuy 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you