Page 1

¹ 4 (129) липень-серпень 2011

Ó ÖÜÎÌÓ ÍÎÌÅв: Новини ОХЄЦЖБ

Стор.2 «Дооджаючи Боові». Проповідь С.Балюа Стор.3 Кінооляд. Поетична сриньа. Стор.5 «Полиані Боом». Геннадій Донецьий. Стор.6 Сторінадляродини.«Кані&ли на березі моря». Стор.7 Г&мор. Б&вальщини. Притчі. Стор.8

Dz ѲÒÓ ÏÎ ÔÀÊÒÓ

Áîæåñòâåííèé îáì³í Він…провадитьмене…постежах справедливости.(Пс.22:2-3) Однооразодинзчленівнашоїцер%виоранізвавдля%ерівництваромадиріздвянийвечір.Ідея блапроста:ціноювхідноо%вит%анасвятобло оолошеностравчивипіч%власнооприотвання,я%имивсіпристніповинніблиобмінюватися одинзодним.Передбачалося,що%оженчасни% вечорабдебратиблоч%прямозпідносаіз’їсть стіль%иблочо%,с%іль%иприніс.

Ç

овсім просто, ящо ви вмієте пети. А ящо ні? Що робити, ящо ви насил відрізняєте совород від астрлі? Ящо ви, я і я, абсолютно бездарні в мистецтві лінарії? Ящо фартсі ви відчваєте себе, я льтрист балетнійпачці?Немаюсмнів — вас бдть проблеми. Я яраз опинився в таом положенні. Мені нічо!о бло принести на вечір, та що й робити мені на ній не бло чо!о.

Ябвідчвавтамсебезайвим,всебменесторонилися, ниали б спілвання зі мною і зрештою ви!нали б мене !еть. Ось я халеп я потрапив. Проте не ображайтеся на мене, ящо я вам саж, що ваше становище ще !ірше. Бо! влаштовє святовий вечір ... вечір, в порівнянні з яим всі інші рочистості просто ніщо. Не свято домашньої випічи, а справжнісіньий бенет. Не з базіанням і смішами в залі для !ля-

дачів місцево!о лб, але з побожним спо!ляданням широо відритими очимавсе,щовідбвається в тронном залі Бо!а. Та, списо !остей вражає. Вас ціавить, що пережив Йона в череві ита? Ви можете запитати йо!о про це особисто. Але більше, ніж імена !остей, вражає їх харатер: ні амбіцій, ні демонстрації сили. Почття провини, сором і печалі залишаються при вході. Хвороби, смерть, депресія — тт страшні прольони далео!о минло!о.Зциммиживемосьо!одні.Нічо!оцьо!отамне бде. Там ми ясно побачимо те, що смтно бачимо сьо!одні. Ми побачимо Бо!а. Не вірою. Не очима Мойсея, або Авраама,

абоДавида.НевПисанні, не в заході і не в літньом дощі. Те, що ми побачимо, — не Божі справи і слова: ми побачимо Йо!о Само!о! Він не !осподар свята — Він саме свято. Йо!о добрість — ось !оловна сладова цьо!о торжества. Йо!о !олос звчить я мзиа. Йо!о очі випромінюють світло. Йо!о любов — несінченна тема для розмов. Ось тільи одна замина: ціна вхідно!о вита на бенет досить висоа. Щоб потрапити тди, необхідно бти праведним. Не добрим, не порядним. Не чесним платниом податів і не добросовісним прихожанином церви. За інчення— настор.5

УКРАЇНА • Національний бан Ураїни, продовжючісерію«Пам`ятнии архітетри Ураїни», з 20 липня цьо!о ро вводить в обі! монети« Андріївсьа церва». Монет номіналом 10 !ривень ви!отовлено зі срібла тиражем 8 тис.. шт; номіналом 5 !ривень — з нейзільбер, тираж — 45 тис. шт. США•ПрезидентСША Бара Обама заявив, що «пишається тим, що відмовився від підтрими традиційної сім’ї». Президент вже давно схилився до сасвання федерально!о заон про захист шлюб, яий визначає шлюб я союз, ладений між чоловіом і жіною. Цьо!о тижня в Сенаті відбдться слхання про сасвання цьо!о заон. Адміністрація Обами вже заявила, що не бде захищати йо!о, осільи вважає йо!о неонститційним. Деморати відчайдшно наполя!ають на йо!о сасванні, але пои жоден з респбліанців не підтримав цю ініціатив. МЮНХЕН • 11 по 13 вересня, в 10 річницю нью-йорсьо!о терат, в Мюнхені відривається міжнародна зстріч лідерів світових релі!ій, !лав держав і відомих діячів льтри. В онференції під назвою «Ми повинні жити в світі. Діало! релі!ій і льтр», ор!анізованій атолицьою спільнотою св.Е!ідія,візьмтьчасть представнии Православної, Католицьої, Реформатсьої церов. Таож бдть представнии мсльмансьо!о світ, і зЯпонії,Шрі-ЛаниіКамбоджі приїдть бддійсьі лідери. Очіється

таож пристність представниів індїзм і синтоїзм. ЙОРДАНІЯ • Вчені, політии, жрналісти та !ромадсьі діячі Йорданії створили оаліцію із запобі!ання виход християн з раїни. Коаліція має намір роз!орнти свою діяльність рім самої Йорданії в Святій Землі та арабсьих раїнах, де становище християн стає дедалі ритичним. Прес-серетар оаліції Тайсір Амарі на!адав, що з часів війни 1967 ро донині ільість християн в східній частині Єрсалим на західном березі річи Йордан соротилося з 25% до 1%. «Це озна-

чає, що місця християнсьо!о льт в Єрсалимі і Віфлеємі соро станть просто мзеями без місцевих вірючих». Голова сенат парламент Йорданії Тахер Аль-Масрі визнав проблем дже атальною, проте провин за по!іршення становища християн полав на Ізраїль, яий, за йо!о словами, пра!не зробити Єрсалим вилючно єврейсьим містом.

ÃÎÑÒÐÀ ÒÅÌÀ

ÎÁ’ªÊÒÈ Джоша-трі(Joshua-Treеабою а орот олисДжоша-трі(Joshua-Treеабою а орот олиста),природнийпам'ятни вСША,вштатіКаліфорнія,впстеліМохава. Ю а орот олиста(заввиш и5-6м)маєтовЮ а орот олиста(заввиш и5-6м)маєтовстийви&нтийстовбрз&олимихимерними&іл ами,я іза інчютьсяпч омдов&о&о,схожо&она &ол илистя.Існєповір'я,щопершімормони,я і прийшливпстелюМохава,побачившипіднятідо неба«р и»цьо&онезвичайно&одеревапстелі,з&адалиІссаНавина,я ийсвоїмпіднятимсписом подаєвійсь си&налдозахопленнямістаГай.

«Bus for life» íà Çàêàðïàòò³ 18липня2011стартвавпрое%тАсоціаціїхристиянсь%ихвидавцівУ%раїни(АХВУ)«Busforlife». втобс фінсьої християнсьої місії «Оperation Мobilization», обладнаний під нижовий ма!азин, проїхав містами та селами Чернівецьої та Заарпатсьої областей. Книжовий ма!азин на олесах відвідає церви різних онфесій, яі вже дали свою з!од і чеають на «Bus for life» своїх містах. Міжонфесійний діало! є одним із завдань Асоціації християнсьих видавців Ураїни. Кни!и для мобільно!о ма!азин надали 12 християнсьих видавництв Ураїни, яі є членами АХВУ, і зараз проет «Bus for life» має в своєм розпорядженні значний асортимент християнсьих ни! російсьою та раїнсьою мовою, підреслюють ор!анізатори тр. Кни!арня на олесах відвідала єван!ельсьі та баптистсьі церви Вино!радові, селах. Заріччя, В. Лчи, Порошово, та с. Минай.

À


¹ 4 (129) (129)•липень-серпень2011 ...ÀÆ ÄÎ ÊÐÀÞ ÇÅÌ˲

 ²Ì’ß ÎÒÖß...

Øèïêà: çö³ëåííÿ â íàìåò³ Масштабна єван елізація за часті пастора Ля Віра Сопера пройшла війсьовом містеч ПасторЛяВірСоперпровівчотирислжіннязціленнявійсьовоммістечШипабіляМачева.Велиийнаметстоявмістечз9по12червняіожен вечірзбиравбажаючихпочтислововідБо$атаотриматиздоровлення.ЛяВірСопер,відомийсвященнослжительізШотландії,отримавбаченняпросеріюслжінь-зціленьнаЗаарпаттіщетрироитомі весьцейчасмоливсязаздійсненняцьо$обачення.

Ã

отвалися до єванелізаційних слжі нь-зцілення і християни Церви Живоо Боа м. Шипа, молячись та постячи два місяці до встановлення намет. Протяом чотирьох вечорів наметі слжили єписоп Серій Балю, старший пастор ХЄ ЦЖБ Заарпатсьої області Михайло Бало та власне пастор Ля Вір. Щодня приїжджали слжити пастори ЦЖБ Мачева Іван Мішлинець та Тиберій Нейметі. Слово про зцілення та звільнення, молитви за зцілення торнлися баатьох сердець і за чотири вечора, я роз-

Âîäíå õðåùåííÿ ïðèéíÿëè ðîìè ç 6 òàáîð³â îáëàñò³ Традиційне літнє водне хрещення прийняли на Мачівщині 23 липня 35 ромів

Í

а березі річи зі бралися оловні часнии хрещення — роми з таборів В.Лчах, Чомонині, Страбичові, Малій Бейані, Яношах та Мачеві — та всі, хто бажав їх підтримати та привітати. «Це вже третій рі ми проводимо водне хрещення для ромів з майже всіх таборів, де є підотовлені люди: хто навернвся та став чнем Ісса», — розповів старший пастор Церви Живоо Боа Заарпатсьої області Михайло Бало. За словами пас-

повіла пастор ЦЖБ м. Шипа Тетяна Канаєва, до Боа прийшли близьо 30 чолові, а зцілення отримав майже всі. «Для нашої церви, — розповіла пастор Тетяна, — це бло дже велие блаословіння. В процесі підотови наші люди дже здржилися і зртвалися. З’явилося більше єдності. У баатьох зни бар’єр, страх перед єванелізацією. У нас після цьоо намет навіть молитва почала проходити інаше. І люди вже хочть зробити таий єванелізаційний намет Шипці традицією – щоро на свято П’ятидесятниці.»

тора Михайла, сьоодні на Заарпатті всьоо 17 ромсьих Церов Живоо Боа, яі відвідють близьо тисячі ромівхристиян. Хрещення здійснили пастори Михайло Бало та старший пастор ромсьих церов ОХЄ ЦЖБ Олесандр Горват. Після хрещення «новонароджені» християни прийняли часть Господній вечері, лнали пісні прославлення, люди спілвалися та їли боґрач з велетенсьоо азана.

CÏÈÒÀÉÒÅ ÏÀÑÒÎÐÀ

«Çàêàðïàòêà ïî÷óëà ãîëîñ ²ñóñà Õðèñòà ³ ïî÷àëà çö³ëþâàòè ëþäåé» Що ажть пастори про зцілення через іон? Напочатлипнянапоплярномзаарпатсьом Інтернет-ресрсіМачево.netз’явивсяматеріалпро дівчинізс.РоосовонаХстині,яапочалазцілюватилюдейзадопомо$оюіони.Осьсороченость матеріал:

ÍÎÂÈÍÈ ÖÆÁ 10 липня Мачівсьа Християнсьа Єванельсьа Церва Живоо Боа провела для дітей черове літнє свято. У прорамі бли пісні та танці, іри та онрси на бдь-яий сма, а розважали малеч її незмінні дрзі — лони Фнти та Пеппі Довапанчоха. Церва Живоо Боа в Бдапешті працює на мі-

ÀÍÎÍÑ

сіонерсьій ниві відраз в ільох напрямах. Брати та сестри проповідють Чехії (Праа), Боларії (Варна), Німеччині (Пасса) У Пасса брати з Бдапешт провели єванелізаційні зібрання, новонавернені люди, 6 чолові, вересні прийматимть водне хрещення в Бдапешті. Зараз вони проходять біблійне навчання з пастором Любою Фе-

лдеші. «Серед цих нових людей є баато майбтніх слжителів, — ділиться пастор Люба, — з ними в нас особливе спілвання». Водночас Варні слжать троє братів з церви в Бдапешті: лідер молодіжноо слжіння Рслан Ковальов, Рслан Міхелян та Олесій Кравч. У Празі працює Олесандр Тіней.

Зцьо$ономера$азета«Сходи»починаєноврбри,вяіймищоразвітатимемопасторівтапресвітерів Об’єднаної Християнсьої Єван$ельсьої ЦерваЖиво$оБо$а.

Любові ДЕМ’ЯНОВИЧ та Сер$ія ФЕДЯЄВА, яий слжив рті прославлення Мачівсьої Церви Живоо Боа. Шлюб блаословляли пастор Любов Фелдеші та Петро Фелдеші.

15 серпня ХЄЦЖБ здійснитьсходженнянанайвищвершинЗаарпаття, $.Говерл,демолитиметьсязаЗаарпаттятаУраїн.Від’їздзМачева— неділю,14серпня,о15.00. НаГоверлхристиянизійдтьпонеділовранці. Запис рп проводиться до 8 серпня. Довіди за тел. Мачеві (02121) 5-24-36, 095 150 99 49 (Наталія).

«У Світл п’ятницю після Велиодня в її бдин 17річної Мирослави Білецьої замироточила іона Ісса Христа. — Узим на день народження татові подарвали дві іони — Ісса Христа-Спасителя і Боородиці, — розповідає дівчина. — Повісили їх на стіні в моїй імнаті. Щовечора молилася біля іоно. У п’ятницю напередодні Фоминої неділі після вечері зайшла до імнати, стала наволіши, щоб помолитися. Вичитала молитв й почала просити Господа про відпщення ріхів. Каж: «Боже прости мої ріхи й ріхи всіх людей. Бо ж сі ми рішні. Ящо прощаєш, Боже, то дай зна». Чом та просила, сама не знаю. Але оли підняла олов до іони на образі появилися раплі, через ільа сенд миро почало тети сильніше. Я зняла іон зі стіни й почала джче молитися, полала на неї ри. У т мить почла олос Ісса Христа. Перед очима пролітали артини. Бачила, ящо батьо не ине рити, то через два рои помре. Я племінниці бде хвороба очей. Останнє підтвердилося за ільа днів. В оці дитини справді з’явилася ров’яна рапля, і ліарі не моли поласти діаноз. Вилівали це миром»… Заінчення —

на стор. 5

²ÒÀªÌÎ!

21липня святвав свій день народження ВладиславАХРЕМЕНКО, пастор Церви Живоо Боа м. Тячів. 23 липня мав день народження пресвітер Церви Живоо Боа в с.Чинадієво ЯрославІЩЕНКО. 5 серпня іменинниом бв Гашпар ГОРВАТ, па-

стор ромсьої Церви Живоо Боа с.Жнятино. Усім іменинниам ми зичимо найрясніших Божих блаословінь, мир в серці та постійно перебвати волі Божій. 18червня м.Флоренція (Італія) відблося весілля пастора Церви Живоо Боа в м.Флоренція

«Сходи» вітають молодят із цією епохальною подією і бажають надмір Божих блаословінь, радості і мир в серцях та назавжди зберети пал і чист любов непростих бднях місіонерсьоо життя.

www.livegod.org


¹ 4 (129) (129)•липень-серпень2011 ÑËÎÂÎ ÄÎ ÊÎÆÍÎÃÎ ÑÅÐÖß

Äîãîäæàþ÷è Áîãîâ³ Пізнавати Бо а, розміти життя, бти щасливим Усімимаємоя ісьпотребиізвертаємосязаїх вирішеннямдоБоа.Нащоминадіємося,я Бовирішитьнашпроблем?Простоначдо?

Â

 Біблії ми бачимо два способи, я Бо відповідав на потреби людей: чдо, здійснене без втрчання людини і чдо, яе Бо спроводжвав певним напченням чи волевиявленням. Першим Божим чдом стало перетворення води на вино на весіллі. Христос не сазав: «Нехай поллється з неба вино!» «Бло тт шість амінних посдин на вод, що стояли для очищення юдейсь оо, що відер по дві чи по три вміщали. Ісс аже до сл: Наповніть водою посдини. І їх поналивали вщерть» (Івана2:6-7) Аби наповнити ці посдини, сли добряче набіалися, шланів той час ще не бло... . «І Він аже до них: Тепер зачерпніть, і занесіть до весільноо старости. І занесли.»(Івана2:8) Ісссамнезробивжодноо чда. Просто сли абоджевірили,абобли дженаївними.Вонипросто вионвали слова Ісса. В яий саме момент сталося чдо, йоо механізм важо зрозміти, Біблія цьоо не розриває. Але іноли відповіддю Боа на наші проблемичипотребиєщось, що ми маємо зробити. ІноливідповіддюБоана наші потреби є зовсім не те,чоомиочіємо.Сли моли сазати: «навіщо нам черпати вод?! Нам потрібно вино!» Але в процесі нашоо послх Бо блаословляє і ми бачимо, що відповідь на наші потреби бла зовсім порч. Чом Бо та робить – я не знаю. Але Він аже сліпом: «Йди помийся!», аже проаженим: «йдіть очистіться!», а деоли аже просто: «Бдь чис-

тим». «А Той, Хто послав Мене, перебває зо Мною; Отець не зоставив СамооМене,боЯзавждичиню,щоЙомдовподоби.» (Івана8:29) Ці слова мають стати епірафом до нашоо з вами життя. Фатично наше призначення тт, на цій землі – це робити те, що подобається Бо. «Я завждироблюте,щоподобається Йом». Ми шаємо Боа, молимося, але відповідь дже проста: Христос аже: «Мій Батьо завжди зі Мною». Чом? Том що Я роблю завждите,щоподобається Йом. Люди, яі дооджають Боові, називаються одниами. Дооджання Боові я поділяю на три атеорії: - заальне, або я певний дховний стан (плоди дха і відстність життя «по плоті»), яоо досяла людина; -олилюдинаживеідіє зідно Божоо полиання в її житті, або Божих цілей стосовно цієї людини; -дооджанняБоовічерез дооджання людям, яі порч з нами. Баато хто дмає, що читаючи Біблію, ми дооджаємо Боові. Але це не та! Ми повинні читати Біблію, щоб раще знати Боа і розміти, що Він хоче стосовно нашоо життя. Знати Біблію і житипоній–церізніречі. «Нехай ниа цьоо За он не відійде від твоїх ст, але бдеш роздмвати про неї вдень та вночі, щоб додержвати чинити все, що написано вній,ботодізробишщасливимидороисвої,ітоді бде щастити тобі.» (ІссаНавина1:8) Це те саме, що й правила дорожньоо рх:

людина,яаживепоСлов Божом, ниає аварій своєм житті. Та оловне,длячоонампотрібно читати Біблію – це щоб знати, що Бо хоче для нашоо життя. «Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність, і мир, і радість Дсі Святім. Хто цим слжить Христові, той Боові милий і шанований поміжлюдьми.»(Доримлян14:18) Царством Божим слжить, яе перебває в нас. Царство Боже – це певний дховний стан людини. Праведність, мир і радість. Протилежністю праведності в емоційном евіваленті є вина, винватість – олосальне почття, яе наче дамолів меч висить над людством.Воноштовхаєлюдей на жахливі речі, а почато бере... з Едем. Але пририте почття вини і забране почття вини – це різні речі. Мир. Протилежним цьом почттю є страх. Усімиперебваливстресовій ситації. Та одне діло, оли ти боїшся собаи, до прилад, і зовсім інше – оли твій стан дші —панічний страх. Це теж надзвичайно потжна сила, яа домінє над людиною. Противаою радості можна назвати смто, депресію. Ящо ти борешся з депресією неправильним способом, то він заводить тебе до ще більших проблем. Отож Царство Боже – праведність, мир і радість – є протилежним Царств сатани – винватості, страх та депресії. В яом царстві перебваєш ти сьоодні? Ящо твій справжній внтрішній стан – праведність, мир і радість – то над тобою є ореол одниа Божоо. І ти вже цим слжиш Боові.

Баато хто з нас дмає досянти цьоо стан, заслживши йоо перед Боом яимись ділами. Але я досянти праведності? Мир? Радості? Найперше–визнатисвою ріховність і вин перед Господом. Досянти праведності людсьими способами, людсьими філософіями, виаданими людьмирелііямичильтами неможливо. Є тільи одне ім’я, яе спасає від ріха: «І вона вродить Сина, ти ж даси Йом ймення Ісс, бо спасе Він людей Своїх від їхніх ріхів.» (Мтв.1:21) Тільи Христос і поаяннящирепередНимробить людин праведною і позбавляє її від почття винватості. Тільи Христос бв розп’ятий на хресті, бв винватий без вини для тоо, щоб винватийповиніставправедним. Це почато Царства Божоо. Без праведності не може бти справжньоо мир і не може бти справжньої радості. А оли Бо дивиться на своїх дітей і вони не нервють, не впадають в

істери,несидятьдепресії, то Він сяє на них світлим лицем Своїм. Отож праведність, мир і радість – це певний дховний стан людини. Це примирення з собою, примирення з дрими людьми. Це стан цілісності. «І ті, хто ходить за тілом, не можть доодити Боові.»(Доримлян8:8) Що це тае – «ходити за тілом»? «Бо ми знаємо, що За он дховний, а я тілесний,проданийпідріх.Бо що я ви оню, не розмію; я бо чиню не те, що хоч, але що ненавидж, теяроблю.»(До римлян 7:14-15) «бо тіло бажає противноодхові,адхпротивноо тіл, і спротивні вони один одном, щоб ви чинили не те, чоо хочете.Колиждхваспровадить,товинепідЗа оном. Учин и тіла явні, то є: перелюб, нечистість, розпста, ідолослження, чари, ворожнечі, свар а, заздрість, нів, спереч и, незоди, єресі, завид и, п’янство, лян и й подібне до цьоо. Я про

це попереджю вас, я і попереджав бв, що хто чинить та е, не вспад ють вони Царства Божоо! А плід дха: любов, радість, мир, довотерпіння,добрість,милосердя, віра, лаідність, здержливість: За он нема на та их!»(Доалатів5:1723) Я знайти і тримвати Царство Боже? Треба мертвляти діла плоті: «А ті, що Христові Іссові, розп’яли вони тіло з пожадливостями та з похотями.Колидхомживемо, то й дхом ходімо!» (Доалатів5:24) Без справжньоо поаяння ти ніоли не відчєш справжньої радості. Це реальні речі. І християнство – це не недільне зібрання. Це бдні. Це стан, яом ти перебваєш більш частин своо життя. Наше життя повинно мати внтрішній потаємний зміст; все, що миробимо,повинномати спрямвання на дооджання Боові. Не сподобатися, не заслжити, а доодити. СерійБалю , пасторЦЖБм.Київ

маємо слово пророче певніше.Івидобреробите, що на ньоо вважаєте, я на світильниа, що світить темном місці, аж пои зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє ваших серцях» (1 Пет.1:19). У світі є баато речей, яі ми не можемо пояснити, а оли робимо спроб, то більшості випадів помиляємось, том я рідо роблю яісь остаточні виснови. Не та давно баато оворили про мсльмансьоо хлопчиа, яоо на тілі з’являлись місця з Коран, а потім стало відомо, що все це робила йоо мама (писала лимонною ислотою, здається).

воо Боа Заарпатсьої області): Ставлюсь до цьоовипадтаподібних йом нормально. Ми живемо в двополярном світі, олоса та видіння людина чла, бачила та бде чти та бачити. Я на мене, важливо ближче познайомитись з тією людиною та впевнитись в істині, отримати підтвердження чи настанов омпетентних дховних осіб. Та ще вважаю важливо розміти і визнавати що Бо, Ісс спасає та зцілює і вся слава Йом. Обожествляти та святити чи полонятись речі (іоні, образ, плат та ін.) вважаю неправильним та ріхом ідолополонства. Молюсь хай Боже світло прийде та Божий Дх

працює з серцем Мирослави та принесе їй відриття, спасіння та зцілення.

ÑÏÈÒÀÉÒÅ ÏÀÑÒÎÐÀ

«Çàêàðïàòêà ïî÷óëà ãîëîñ ²ñóñà Õðèñòà ³ ïî÷àëà çö³ëþâàòè ëþäåé» Що ажть пастори про зцілення через іон? Заінчення. Почато—настор.1

 Ми звернлися до пасторів Об’єднаної Християнсьої Єванельсьої Церви Живоо Боа з роз’ясненням цієї ситації, адже відомо, що від незнання ине народ. Серій Балю (єписоп ОХЄ ЦЖБ, пастор ЦЖБ м.Київ): До таих пбліацій та історій слід ста-

витися дже обережно та не поспішати. Бо являє Свою сил в чдесних здоровленнях, але слід переонатися, що саме Божа сила, а не яась інша соїть за цим здоровленням,атаожпереонатисявтім,щозацим немае яоось шахрайства. Я не дже довіряю счасній сенсаційній інформації, особливо в інтер-

неті. Людсьа дша вартісніша за бдь-я тимчасов виод чи полешення тт, на цій землі. Том потрібно бти пильним. Ми олаОмельч (пастор Церви Живоо Боа м.Рівне): Я не мож сазати нічоо схвальноо, том, що Біблія не поазє нам таоо шлях для здоровлення чи зстрічі з Боом. Не хочеться виноситияийсьнеативний вердит, але наша мета не яесь чдо чи зцілення,аспасіннявічноїдші. Стосовно олосів чи мироточивих іон, то (2 ор.11:14)«Інедивно,бо сам сатана приидається анолом світла!» Першоосновою наших стоснів з Боом має бти СловоБоже-Біблія:«Іми

Михайло Бал о (старший пастор Церви Жи-

ВадимХльобас(пастор Церви Живоо Боа м. Ужород): Важо cдити про таі випади, не бачачи та не поспілвавшись зі зціленими людьми. Том що дже поширені випади шахрайства. Тт оловне, чиє ім’я та особистість прославляється. Ящо прославляєтьсяім’яІсса—тоцевід Боа, а ящо цим звеличється людина — то тт пристня робота диявола. Коли Ісс зцілював людей, то вони віддавали слав Боові. А написано,щовостаннічасидиявол теж робитиме чдеса... Тож треба бти пильними.


¹ 4 (129) (129)•липень-серпень2011 ÒÐÎÕÈ «NEWS»

Ïëàòà çà «ê³íåöü ñâ³òó» Передбачений « інець світ» оштвав життя тисячам людей

Ç

лощасні передбачення Гарольда Кемпіна про інець світ, яий нібито мав настати 21 травня цьоо ро, оштвали життя баатьом орянам, що живть на півночі В’єтнам. Я повідомив ерівни «СлжінняМоріель»,протестантсьої оранізації, що допомаає переслідваним християнам, оряни-хмон, баато з яих — християни, але недостатньо освічені, щоб оцінити віроідність «пророцтв»Кемпіна,прийнялийообвально.«Вислхавши передбачення Кемпіна, 7 тисяч цих

людейпіднялисянаор, щобподяватиБоовіза близье інця своїх м від омністичноо режим.Протинихинлиполіцію і війсьа, яі почали різанин і обезоловили двох пасторів. Тих, що залишилися живими, инли до в’язниці. Я розповідали мені пастори-хмон, розстріляних блотабаато,щоїхховали в братсьих моилах, яі засипали бльдозером», — оворить він. Коли Кемпіна спитали про цю історію, він сазав, що вона йоо засмчє, але відповідальності за собою не відчває.

Îáðàçëèâà ðåêëàìà Слова релами «К п йте землю, Бо! її більше не виробляє» образили жителів Омсьої області

Â

 Управління федеральної антимонопольної слжби звернлися жителі Омсьої області, обрені змістом реламноо щита, встановленоо омпанією «Тиха річа». Напис «Кпйте землю, Бо її більше не виробляє» християни визнали принизливою. Образив їх сам фат виористання в реламних цілях Всевишньоо, а таож, мабть, «приземлення» йоо образ — наприлад, ящо в слоані замінити дієслово «виробляє» на «створює», до ньоо бло б важче виснти претензії,осільизтооіпочинаєтьсяБіблія,що«Бо створив небо і землю». У відповідь на заяв мешанців на сайті УФАС з 4 по 18 липня бло проведено онлайн-опитвання. За резльтатами олосвання стало відомо, що 33% жителів визнали релам образливою для вірючих, 63% нічоо поаноо в тесті банера не побачили, 3,3% не змоли відповісти на запитання.

Øêîëà vs öåðêâà Батьивима аютьприбратизішільної про рамивідвідванняцеров

Á

атьи чнів середніх шіл Ашелона (Ізраїль) обрилися, отримавши від диреції шіл розлад і маршрти просвітницьих есрсій на настпний навчальний рі. У прорам входять відвідвання християнсьих церов. Батьи підписали листа зі сарою для мніципалітет Ашелон. Антихристиянсьа оранізація «Яд ле Ахім» неайно вистпила з оолошенням, що провиною всьом стала зростаюча місіонерсьа діяльність, яа розповзається з ненормальною швидістю по півдню раїни. Пои партія ШАС і «Яд ле Ахім» дмають, я вирішити проблем небажаних есрсій, батьи заявили, що не мають намір вносити сми пайової часті в оплаті просвітницьих есрсій до ас навчальних заладів до тих пір, пои церви не бдть виреслені з планів відвідвання.

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Áåñòñåëåð óñ³õ ÷àñ³â Протя!ом 2000 роів і донині Біблію палили, забороняли, передавали потай, перепис вали вр чн , та вона залишається Кни!ою ни! БаатолюдейотовівизнатиБібліюособливоюКниою,джереломпремдрості,найбільшимлітератрнимтвором.Алеприцьомвважають,щовонапридатнасорішедляфілософсьихроздмів,ніждля повсяденноожиттясчасноїлюдини,йоосім’їта навчання,роботиібізнес.Той,хтоповерхневознайомийзПисанням,вважає,щовньомбільшейдетьсяпроминлеімайбтнє,ніжпросьоодення,більше прообмеження,ніжпрозадоволення.

À

ле вдмливий читач, яий пране либше зрозміти в біблійне вчення, розміє, що Біблії дійсно варто віддати перева перед іншим реліійними та філософсьими ниами, бо вона має ряд вражаючих відмінностей, яі ставлять її осібно серед всьоо інтелетальноо баатства людства. Поляньте на ці фати! БІБЛІЯ є найбільш видаваною в світі ниою. Щоденний налад Біблії становить 32876 примірниів, тобто ожн сенд в світі дрється одна Біблія. БІБЛІЯєниою,янайбільшепереладають.Вона переладена 2036 мовами і діалетами. БІБЛІЯ — найпоплярніша в світі ниа. В історії літератри бло чимало творів, яі стали світовими бестселерами, яі залишалися поплярними і ціавими роами. Але минав час, і інтерес до них зниав. А Біблія без жодної релами ористється поплярністю протяом майже 2000 роів, бдчи на сьоодні бестселером № 1. БІБЛІЯ — найдостпніша для розміння ниа для людей з бдь-яим рівнем освіти. Сьоодні немає іншої таої нии, я б з однаовим інтересом читали і малорамотна сільсьа жительа, і столичний аадемі. Біблію можна читати і розміти без спеціальної підотови. А спробйте, не маючи спеціальної освіти, почитати праці з хімії або фізии, розібратися в тонощах поезії, не заплтатися в низці подій, виладених в історичних хроніах і літописах! БІБЛІЯ тримає реорд за тривалістю її створення. Книи, що становлять Біблію, писалися з XV століття до Н.Х. по 1 століття після Н.Х., тобто протяом 1600 роів! БІБЛІЯ — єдина ниа в світі, створена олетивом авторів, яі ні в чом не сперечать один одном, хоча більшість з них не бли знайомі один з одним і жили в різний час. Серед письменниів Біблії — царі (Соломон, Давид), пастх (Амос), ліар (Ла), рибали (Петро і Іоанн), пророи (Мойсей, Ісая, Даниїл), половодець (Ісс Навин) і т.д. — всьоо 40 авторів. Вони жили в різний час, мали різн освіт та соціальне становище, належали до різних національностей і льтр. Але світоляд сіх цих людей властива разюча єдність, їх твори не тільи не сперечать один одном, але оранічно доповнюють один одноо, допомааючи читачеві сласти либое і цілісне явлення про світ і історію, природ і людин, про життя і смерть, про Творця і Йоо волю щодо творіння. БІБЛІЯ є найбільш оментованою ниою. На хдожні, історичні, філософсьі та інші твори пишться оментарі, рецензії, ритиа, обся яих може перевищвати обся самої нии. Ящо ясь ни баато оментють, це свідчить про те, що її поява вилиала велиий інтерес. Та от, Біблія на сьоодні визнана ниою, на я написано найбільш ільість оментарів. Тільи в Осфордсьій бібліотеці зібрано на одне 1-е Послання апостола Іоанна та ільість робіт, яі займають приміщення в 20 в.м. БІБЛІЯ є найдорожчою ниою. Найбільша сма, оли-небдь сплачена за ропис, бла віддана за Синайсьий одес — один з найдавніших списів Біблії. Цей сарб, що належав російсьій імператорсьій сім’ї, бло продано радянсьим рядом Велиобританії в 1923 році за 510 000 доларів! (Вирчені ошти бли витрачені на продти харчвання). Майже та само оцінюють фахівці Острозь Біблію російсьоо першодраря Івана Федорова і латинсь Вльат німецьоо першодраря Івана Гттенбера. БІБЛІЯ — найільш переслідвана ниа. Незважаючи на величезний попит і шанвання, Біблія є і найбільш переслідваною в світі. Історія не знає приладів, щоб протяом 2000 роів проти яоїсь нии

видавалося стільи заонів, поршниів яих арали б смертю. Намааючись стримати поширення християнства, римсьий імператор Діолетіан в 303 році після Н.Х. наазав вбивати всіх, хто читав і зберіав себе нии Святоо Письма. Трохи відрізнялися від полядів есаря-язичниа ідеолоічні засади лідерів Велиої францзьої революції. Уряд Францзьої респбліи, яа виолошвала царство розм, оолосило війн «реліійним забобонам», і в 1793 році видав постанов про спалення всіх Біблій, яі тільи бдть знайдені в державі, і про винання та навіть страти їх власниів, яі не побажають зретися віри в Боа. Уаз діяв чотири рои, але в 1797-м ряд бв змшений сасвати йоо зв’яз з тим, що моральний занепад сспільстві дося неймовірних масштабів. У ітлерівсьій Німеччині та в СРСР бли заборонені баато ни, за їх зберіання, поширення і читання переслідвали. Книи онфісоввали і знищвали, авторів заарештоввали і стратили. Але впали тоталітарні режими, і впали всі заборони.

Ï

арадос же онінь на Біблію поляає в том, що забороняли її не тільи противнии хрис тиянства, але й сама офіційна християнсьа церва! Наприлад, Тлзьий собор 1229 заборонив під страхом смерті читати Біблію світсьим особам.Ащечерезп’ятьроів,в1244році,Терраонсьий собор заборонив читати Біблію і священнослжителям! Типовий для тоо час прилад: за наазом одноо атолицьоо єписопа знищється в полм’ї бааття цілий тираж Біблій з побоювання, що, яби ця ниа потрапила до простоо народ, люди б виявили, що офіційна церва відстпає від Слова Божоо. І тоді церва втратила би свою безроздільн і неправедн влад над народом, я, втім, це і сталося в епох реформації. БІБЛІЯ — пророча ниа. Саме пророцтва, за висловом одноо з чених, «наладають на Біблію печать Божественності». Підраховано, що Святе Письмо містить понад 3000 справджених пророцтв, яі мають відношення до давніх і счасних держав (це Вавилон, Рим, Греція, Ассирія, Треччина, Єипет, Арабсьий халіфат і навіть США), народів (серед них таож давно знилі моавітяни, аммонітяни, едомляни), міст (таих, я Дамас, Єрсалим, Фіви, Мемфіс, Тир і Сидон), оремих особистостей ( том числі Олесандра Маедонсьоо, Кіра, Навходоносора), а таож реліій (хананейсьої, єипетсьої, вавілонсьої і баатьох інших). Крім тоо, в біблійних пророцтвах йдеться про природні аталізми, важливі події в історії церви і про те, що Єванеліє бде проповідване по всій землі. Особливістю біблійних пророцтв, яі доорінно відрізняються від пронозів стародавніх і счасних астролоів, чалнів, ворожо, ясновидців і т.п., є те, що їх значення може зрозміти бдь-яий вдмливий і важний читач. Причом без спеціальних оментарів, а просто порівнюючи тести Писання з історичними фатами та явищами. Пророцтва Біблії неможливо тлмачити по-різном (ящо, звичайно, не переслідється таа мета!), бо вони відрізняються раничною ясністю і чітістю. Прочитайте для прилад Єзеіїля 26:3-5, Єремії 51:37, Нама 1:8, Матвія 24:7,14 і переонаєтеся самі. Але оловна відмінність Біблії в том, що вона — жива Книа, здатна впливати на долі цілих народів і оремих людей. ОлесійОпарін


¹ 4 (129) (129)•липень-серпень2011 ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Áîæåñòâåííèé îáì³í Заінчення. Почато —

на стор. 1

 Громадяни неба праведні. Пра-вед-ні. Всі ми час від час чинимо правильно. Але лише деяі чинять правильно в більшості випадів. А хто з нас чинить правильно завжди? З ідно Павл «...Немає праведно о ні одно о...» (Рим. 3:10). У цьом твердженні Павло непохитний: «...нема доброчинця, нема ні одно о» (Рим. 3:12). Хтось може заперечити мені: «Мас! Я, звичайно, недосоналий, але я раще за ба атьох інших людей. Я вед доброчесне життя. Я не поршю заон. Я не розбиваю сердець. Я люблю людей. Я допома аю їм. Я мож назвати себе праведною людиною ... в порівнянні з іншими людьми». У зв’яз з цим я з адю свою мам. Вона часто доріала мені за безлад в моїй імнаті. А я просив її піти і подивитися, що діється в імнаті брата, том що там бло наба ато ірше, ніж мене. «Тепер ти бачиш, мамо, що моя імната чиста». Цей прийом ніоли не спрацьоввав. Вона вела мене вниз, через хол, в свою імнат. Там я бачив, що тае справжній порядо. Моя мама бла правильною людиною. У шафі неї бв порядо. Постіль її бла в поряд. Її ванна бла в поряд. У порівнянні з її імнатою мій барлі бв абсолют-

но протилежною артиною. Вона поазвала мені свою імнат і оворила: «Ось що я розмію під цим порядом». Праведність становить природ Бо а. «... Бо Господь справедливий, охає Він правд...» (Пс. 10:7). Праведність Бо а «пробває навіи» (Пс. 111:3) і «ся ає аж до висоости» (Пс. 70:19). Ісайя називає Бо а «праведним і Спасителем» (Іс. 45:21). Перед смертю Ісс звертається до Бо а зі словами «Отче праведний» (Ін. 17:25). Уловлюєте? Бо праведний. Йо о сд праведний (Рим. 1:32; 2:5). Йо о заон справедливий (Рим. 8:4). Йо о справи праведні (Дан. 9:16). Нарешті, проро Даниїл виє: «... Справедливий Господь Бо наш...» (Дан. 9:14). Бо ніоли не помиляється. Він ні раз не прийняв помилово о рішення, жодно о раз не зайняв помилов позицію, не став на невірний шлях, не вимовив брехливих слів, не помилився виборі способ дії. Він ніоли не запізнюється і ніоли не приходить раніше час. Він вза алі не бває «занадто» — занадто чним або дже тихим, занадто швидим або занадто повільним. Він завжди правий і завжди бде правий. Він праведний. Коли постає питання праведності, тільи Бо

ʲÍÎÎÃËßÄ Продовжємо пбліації рбриці, яій дрємо оляди інофільмів, на переляд яих, на наш дм, бло б варто витратити час. Всі фільми, яі ми реомендємо вам, бли попередньо переянті нашим іноолядачем.

«Òàòî íàïðîêàò»

Ì

олода жіна Ірина, бізнес-вмен, одна виховє 10-річно о сина Кирила. І все начебто добре: є роші, вартира в центрі, син вчиться в оледжі... Але хлопчиові атастрофічно не вистачає батьа. Та яось несподіваний поворот подій посилає хлопчи «батьа» — не олено о 45річно о чолов’я , Толю, яий, на перший по ляд, є абсолютно «підозрілим типом». Проте Кирил, яий сі ці рои ріс без батьа, миттю прийняв несподівано о знайомо о за рідно о тата і приипів до ньоо сією дшею… Цей фільм — сво о род російсьа версія відомої францзьої омедії «І раша», щоправда без омедійно о флер. Та сама всепо линаюча самотність 10-літньо о хлопця посеред оеан небезпе та тотально зайнятих дорослих. І тае саме єднання, «рідність дш» дитини та доросло о, яий цілом випадово опинився поряд і змів почти і зрозміти ри дитини. За алом проблема батьівства знаходить своє широе втілення в інемато рафі вилючно завдяи стрімом зростанню своєї атальності. І ми «Кіноо ляді» ще не раз повернемося до неї. Режисер: Артем Литвинено; Оператор: Андрій Лисецьий; Композитори: Павло Крохмальов, І ор Мельнич; Жанр: сімейне ино; Прем’єра: 30 листопада 2008; В ролях: Сер ій Гармаш, Альона Бабено, Мирослав Білоно ий, Ірма Вітовсьа, Олесандр Перов, Тамара Плащено, Костянтин Воробйов.

має право тримати бан. Ми ж зі своєю праведністю бимося та, що навіть не знаємо, за яий інець більярдно о ия нам вхопитися. І зазнаємо порази. Чи захоче праведний Бо проводити вічність омпанії таих несправедливих людей, я ми? Чи прийме Гарвард до своїх лав ледаря, відраховано о зі шоли за неспішність? Звичайно, це бв би велиодшний жест, але він не бв би правильним. Яби Бо приймав Себе неправедних, це ви лядало б ще привабливішим, але бло б це правильно? Бв би Бо правий, яби зарив очі на наші ріхи? Яби знизив Свої стандарти? Ні, в цьом випад Він бв би неправий. Ящо Бо щось Собою представляє, то насамперед праведність. Він сазав Ісаї, що зробить «право за мірило а справедливість ва ою», яими бде оцінювати бдино Свій (Іс. 28:17). Ящо нас немає праведності, ми залишаємося в передпоої. Тj що ж нам робити? Продовжвати тя нти на собі тя ар провини? Ба ато хто та і робить. А яби наш тя ар став видимим? Знаєте, що б тоді відрилося? Валізи провини. Дорожні сми, з яих вилазять назовні термінові справи, п’яні льні, сандали та інтрии. Озирніться наволо. Бачите то о хлопця в сі-

ром фланелевом піджа? Вже ільа десятів роів він тя не за собою візо своїх розчарвань. Або он то о підліта в мішватих джинсах і з ільцем носі? Він віддав би все, щоб повернти назад слова, инті ним сьоодні вранці в обличчя мамі. Але він не може зробити нічо о. Він, я на бсирі, продовжє тя нти на собі цей тя ар. Бачите т жін в діловом остюмі? Сдячи по зовнішності, їй можна балотватися в дептати. Насправді ж їй хочеться бі ти світ за очі і лиати на допомо , але вона не може. Побі ла б, яби не савояж, яий вона всюди носить із собою. Послхайте. Втома приинає вас до землі. Самовпевненість веде в хибном напрям. Всяо о род прирощі і розчарвання позбавляють волі. Триво а при нічє. А почття провини? Воно поїдає вас. То що ж нам робити? Наш Господь справедливий, а ми завжди неправі. Йо о бенет призначений для безневинних, а це не про нас. Що ж нам все— таи робити? Я розповім вам, що зробив я. Я визнав свою потреб. Пам’ятаєте мою дилем з випічою? Ось яе повідомлення я послав тоді елетронною поштою запрошеном на свято ерівництв церви: «Я зовсім не вмію пети, том не мож бти пристнім на вечорі». З лянвся наді мною

хтось з ор анізаторів свята? Ні. З лянвся наді мною хтось із штатно о персонал? Ні. Тільи одна сестра з церви бла милостива до мене. Я не знаю, я вона дізналася про мою проблем. Може, побачила моє ім’я в спис невідладних молитовних прохань? Але сталося ось що: за ільа хвилин до почат свята мені бв врчений подарно — таріла домашньо о печива: дванадцять р лих льо печено о тіста — справжнє втілення любові і доброти. Завдяи цьом подарн мені бло запропоновано почесне місце за святовим столом. Прийняв я цей дар? Та. Я принц, яий на подшечці несе свою орон, я вніс свій подарно до імнати, поставив йо о на стіл і випростався на весь зріст. Завдяи одній добрій дші, яа почла мій олос, я став часниом святової трапези. І ви отримаєте те саме, том що Бо чє ваше бла ання. Тільи Він зробив більше — о, незрівнянно більше, ніж таріла печива. То бв найпрерасніший і найстрашніший момент в історії. Ісс стояв перед небесним трибналом. Простя аючи ри над всім творінням, Він молив Бо а: «Бий Мене за їхні ріхи. Бачиш то о вбивцю? Полади на мене призначене йом поарання. А т блдницю? Я візьм на Себе її аньб. А он то о нелюда, злодія, брехна? Зроби Мені те,

що заслжили вони. Вчини зі Мною та, я Ти робиш з рішниами». Бо зробив це. «...Бо й Христос один раз постраждав бв за наші ріхи, щоб привести нас до Бо а, Праведний за неправедних...» (1 Пет. 3:18). Та, праведність є природою Бо а, нехай ми далеі від праведності; та, праведність є те, чо о Бо вима ає від нас. Але «Бо знає, я примирити людей з Собою» (Рим. 3:21). Давид висловив цю дм та: «...Він ... провадить мене по стежах справедливости...» (Пс. 22:3). А пть правди — шлях праведності — являє собою взь звивист стеж, яа піднімається на ор ртим па орбом, на вершині яо о стоїть хрест. Біля підніжжя хреста сладені сми та валізи — незліченна ільість набитих ріхами смо і валіз. Підніжжя Гол офи стає омпостною пою нашої провини. Чи не хочете й ви залишити там свою провин? Ще одне, останнє заваження з привод різдвяно о вечора з випічою. Чи знали ті, що зібралися, що я нічо о не спі до святово о стол? Ящо не знали, то я сазав їм про це. Я заявив всім, що перебваю з ними тільи за чиєїсь милості. Єдиною моєю засл ою бло моє власне визнання. Те саме нам доведеться зробити перед лицем вічності. Мас Ладо, з нии «Птешествие налее»

ÂÈËÈËÎÑß ²Ç ÑÅÐÖß Доброо дня, дороі наші читачі! Сьоодні в нашій «Поетичній сриньці» нове ім’я: Віра Яівна Ястребова. Вона народилася та живе в Києві, 56 роів прийшла до Боа і тоді ж почала писати вірші. Її вірші про Бож любов іноли можна почти по радіо «Емманїл». Ми ж наадємо вам про те, що ви можете надсилати нам свої натхненні Боом твори на адрес zira@livegod.org. Отож — Віра Ястребова.

Ðîæäåííûé ñâûøå Мне Бо дает стихи, Сам Бо асается моей дши. В них все любовью Божьей дышит. И мноо сорби в них о не спасенных дшах. Призыв в них поаянью, спасению дши И рождению свыше. Рожденный свыше, избранни Божий, Который сердце Господ отрыл И Дха Божьео впстил. Который хочет жить с Ииссом, Ео дела творить и наслаждаться Жизнью вместе с ним. Котором Дховный мир отрыт. С Ииссом он не победим, Наполнен верой Божьей Он слышит Боа, послшен Бо он. И радость в сердце нео большая. Ведь он в единстве с Боом пребывает. Любовью Божьей дышит и живет!

ВіраЯстребова, м.Київ


¹ 4 (129) (129)•липень-серпень2011 ÏÎÊËÈÊÀͲ ÁÎÃÎÌ

Ãåííàä³é Äîíåöüêèé: «Áîã òàê ³ ñêàçàâ: âè áóäåòå ñï³âàòè ö³ ï³ñí³ ò³ëüêè â öåðêâàõ» Розмова з подржжям і мзичним детом, ГеннадіємтаОльоюДонецьиминаспланваласявже давно.Геннадій-омпозиторімзианттаОля-співачайвідомийбардвосени2009ровипстилиальбом«Ты»,яийзчинивфрорхристиянсьихолах. Ба,більше,пісні,присвяченіБоові,яійслалиальбом,незалишилибайджимиібаатьохлюдей,непричетнихдоативноохристиянсьоослжіннята життя.Сьоодніми,нарешті,пблієморозмовз ГеннадіємДонецьим,яа,незважаючинавідпочиновеліто,вийшладоволісерйозною:розмовпро альбом,промзи,цервтасспільство. —Альбом«Ты»ставсвоо род феноменом світіхристиянсьоїмзии.Явінбвнаписаний? — Яось ми б ли з Олею на одній із онференцій Об’єднання, і я щось прихворів. Лежав номері абсолютно слабийіт тБо#чіторозповів мені Своє бачення. Він сазав, що б д ть пісні, і вмене,івОлі,яімиб демо співати в цервах, де немає прославлення, в яих немає можливості славити нормально Бо#а. Цепіснінеб д тьласичними піснями прославлення, до яих звили в протестантсьих цервах. Бо# та і сазав: «Ви не б дете співати ці пісні на онцертах, ви не б дете співати їх на єван#елізаціях. Ви б дете співатиціпіснітільивцервах, на зібраннях для людей, яі вже наверн лися.» А я лежав, не мі# повор хн тися, лежав прямо на підлозі розпростертий, я монах... Після цьо#о відриття я встав,подзвонивОліівсе їйпереповів.Ічерез2#одини я пиш перш пісню... «От сердца сердц ». Вона і в альбомі йде першою. І оли ми приїхали додом , в нас почали народж ватися пісня за піснею.Явідраз робиваранж вання і запис вав і вже потім почали співати на зібраннях. —Тобтотехнічнчастинтиробивсам? — Все робив сам. Весь альбоммизробиливдвох з Олею. —Ябитиміореслитижанрцихпісень? —Роз мієш,олияприйшов до Бо#а і почав сл хати ті пісні прославлення, яі співають цервах, то вони мені не д же сподобалися. Я не вірю, що Бо# приємно ч ти тільи повторення ільох слів, зміст яих зводиться до «Аліл йя!». Зодно#обо ,олиБо# приводить людин в церв , і вона сл хає пісні прославлення, то її «нариває», вона відриває серце... Це Божа робота.

Але з іншо#о бо я, до прилад , до певно#о ві дося# певних висот: я добре вчився, знаю хорош поезію, люблю хорош , #арн м зи , я пиш хороші пісні, і от я приходж до Бо#а абсолютно чистий, омитий від #ріха і маю вдовольнятися, зазвичай, низьосортною м зиою. Ящо ми можемо освідч ватися жінці в оханні тими словами,яіпотімцит ютьсявіами, тисячоліттями, то чом ми Бо# не можемо та писати? От це питання мені просто не давало споою! І я тільи я прийшов Церв Живо#о Бо#а, це б ло роів 6 том , то почав #оворити на цю тем , пропон вав хоча б тести «рівняти»,щобпіснінеб ли настільи примітивними. Пастор (Вадим Хльобас, пастор Уж#ородсьої Церви Живо#о Бо#а — ред.) мене в цьом підтрим вав і ми проб вали щось зробити. Та на тій онференції Бо# се поміняв. Та, по мірі написання пісень ми з Олею почали співати їх церві. Весь альбом нас б в написаний за три місяці. —Іяйоосприйняли люди?Вонизрозмілиці пісні? — Та. Бо# з само#о почат дам нам знати, щоціпісніб д тьдлялюдей, яі вже знають Йо#о і мож ть полонятися. На онцертах та єван#елізаціях їх співати не варто, їх все рівно ніхто не сприймеінеоцінить.Іми не раз же помічали, що оли ми вион ємо ці пісні, то Бо# справді працює з цервою. Та я почав помічати, що ці пісні подобаються таож і ба#атьом невір ючим. Але сажімо, пісню «Ты» вза#алі ніхто не сприймає. Коли я питаю людей, я вони д мають, ом присвячена ця пісня, вони впевнені, що ми співаємо її з Олею один одном . Один бард, пам’ятаю, ви# н в: «Ва ! Ух ти! Через 15 роів вас таа любов!!!»...

Азіншо#обо яспроб вав надіслати дві пісні на один християнсьий фестиваль пісень полонінняівід# ипронихта мене образили, що я одраз зроз мів,щоневарто б ло цьо#о робити. Почали писати, що в цих піснях надто ба#ато «я», «мне»,«мойБо#»іт.д.Усі ці оментарі, яі зайшли на мою особист територію, мене сильно чіпляли і я роз мів, що не треба б ло ні ди їх надсилати. Бо# вчер#ове поазав, що ці пісні не для цьо#о. Це пісні для сл жіння. —Яаподальшадоля цихпісеньіальбом? —Миспівалиїхнахристиянсьій онференції в Рівном , вист пали в методистсьихцервах.Упроцесі різних вист пів ми зробили ще й а стичн версію альбом , де пісні можна вион вати просто під #ітар . А тепер ми #от ємо вже др #ий альбом, вже є 8 пісень. Але важо сазати, оли альбом б де написаний. Останнім часом се, що стос ється творчості, в мене яось живе своїмжиттям.Пісні народж ються самі, самі обирають собі місце. —Аябитимі оцінити ситацію, олилюди,втомленівідодноманітності та цилічності в церві, йдть звідти?Щодмаєшпро це я людина, яа вже зробила ро до тоо, абищосьзмінити. —Річ том ,щонайбільша проблема нашо#о с спільства саме не в церві,авлюдях,яіт ди приходять. Вони приходять церв для то#о, щоб їм сазали, що вони мають робити. Люди не хоч ть д мати, вони приходять церв за дією. В перш чер# людин в церв , до Бо#а приводить біда. Бо# піднімає людин до певно#о рівня ілюдинад має:«Яласно! Т т мені допомож ть і все за мене вирішать!» Люди розслабляються і нічо#о не хоч ть робити... —Повернімосядомзии.Водночасзіслжіннямтанаписаннямальбом існє ваша рпа «4исла». — Та, і першим ділом, щойно прийшовши до

5

1

бот , я вони роблять. Просто люди сьо#одні не вірять, що хтось для них може щось зробити просто та. Вони мір ють, чом їх все ж хоч ть ош ати... —Тавиходить,що з«4ислами»виробитесвітсьробот,а вона все ж просочєтьсявцерв,яі зальбомом«Ти»,написанимдляцерви, тавсежціпісніпрониаютьсвіт.Хтоті люди,яіпрацюють разомізтобою? — Саша Полонча #рає на лідер-#ітарі, Стас Копча #рає на бас , барабанщи Ференц Смеріча та місяць я з’явився новий лавішни, Бо#а, я запросив пастора Вадима на онцерт в Уж#ороді, де ми співали наші, абсолютно світсьі пісні. Правда, нас є нюанс: #р па «4исла», б д чи світсьою #р пою, співає #остросоціальні пісні, пісні, яі лі ють с спільство, це ящо та нахабно сазати. І пастор д же сподобалася наша творчість, він навіть запропон вав поширювати наші пісні в церві. Справавтом ,щовнашежиття яось раптово прийшла західна льт ра і ми почали се рах вати, всі наші цінності, на яих ми вихов валися і росли, б ли несподівано пораховані. У мене є товариш, яий без аль лятора з тобою не б де розмовляти... «Подивись, яий #арний б дино!» – «Даа, на ньо#о ба#атеньоце#липішло!..Азнаєш, сільи зараз ошт є це#ла? А яа черепиця доро#а!» – «Хлопче!Тацепростод же#арний,старий,столітнійдім!»Іта всьом !У95%людейсьо#одні таі цінності!.. Я за те, щоб сьо#одні церви продовж вали т величезн ро-

Станіслав Бабидорич. Разом ми #раємо вже 6 роів і ось днями записали свій перший альбом. Десь 20-х числах вересня план ємо йо#о презентацію. Серед нас троє християн: Саша Полонча, Ференц та я. А наш басисит д же серйозно ставиться до питання віри і я знаю, що за ньо#о просто треба молитися і ні ди не поспішати... Розмовляв ОлесандрПОПОВИЧ ФОТО ВасиляПроопишина таОл.Поповича. Нафото:1.Геннадій Донецьий.Фотозонцерт # рт «4исла»; 2-3. Оль#а та Геннадій Донецьі на вечорі з стрічі з Левом Л цером.

2

2


¹ 4 (129) (129)•липень-серпень2011 ÏÈÒÀÍÍß-²ÄÏβÄÜ Мипродовж ємоцилпізнавальнихім дрихп бліаційдлябатьівтадітейнатем «103питання, яідітиставлятьбатьам...»

ÒÅÒ-À-ÒÅÒ

Êàí³êóëè íà áåðåç³ ìîðÿ Молитва, на я Бо відповів: «та » (Матвія 7:7-11) Це б в перший виїзд сім’їдоморя,ізроз міло,щовсід жехвилювалися.Троєстаршихдітей почалиодраз ж$от ватися– ладатисвоїречі, і$раши.Алещоран їм доводилосярозпаов ватися.

Ì

×è äîáðå, ÿêùî ÿ äàì çäà÷³ ñâîºìó áðàòó ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í âäàðèâ ìåíå ïåðøèì? Відповідь: Ні, це б де вже помста. В Біблії Бо! !оворить, що відплата та помста належать Йом . І Він передав повноваження деяим людям для то!о, аби з їх допомо!ою вершити цю відплат – міліції, вчителям та батьам (тих братиів і сестричо, яі б’ються). Том не варто відраз давати здачі. Бо! таож хоче, щоб ми любили, а не ненавиділи. Ящо ми ажемо, що любимо Йо!о, а самі ненавидимолюдей,значитьминелюбимоБо!а.Том що ящо ми не можемо любити о!ось нашій сім’ї, о!о ми бачимо, то отже ми не можемо любити Бо!а, Яо!о ми не бачимо. Ось чом Іс с сазав нам, щоб ми б ли добрими і відповідали людямлюбов’ю,навітьящохтосьізнихображаєнас. Том , ящо твій брат, або сестра, дарив тебе, відповіж йом добром. Ящо він продовж є б ти злим до тебе, сажи все батьам, і нехай вони пот рб ються про це. Бо! хоче, щоб ти навчився відносинам з людьми. Іноді це важо навіть власном домі. Але ящо ти навчишся любити і б ти добрим до інших членів своєї сім’ї, то ти зможеш навчитися хорошом ставленню і до всіх інших. Ключовий вірш: «Не платіть ніом злом за зло, дбайте про добре перед сіма людьми!» (До римлян 12:17) Схожі вірші: Матвія 5:9; До римлян 12:14, 13:17; 1 Івана 2:9-11; 3:11-15. Батьам: Ви, я батьи, повинні навчати ваших дітей висловлювати свої розбіжності в бажаннях, а не битися. Відповідаючи на поставлене т т питання, ви можете підреслити, я важливо вміти б ти миротворцем. Не дозволяйте вашим дітям битися, поясніть їм, що проблеми таим шляхом не вирішити. Замість цьо!о запропон йте висловити свої д ми і бажання, і та вони пост пово навчаться розв’яз вати всі онфліти.

ÂÓÑÒÀÌÈ ÍÅÌÎÂËßÒÈ

ijòè ïèøóòü Áîãó У пар на лавці сиділа стареньа і читала в!олос ни! . Уявляєш, наволо ніо!о, а вона шпарить в!олос. Я підійшла і запит ю: «Баб сю, чом ви читаєте !олосно? Ніо!о ж немає.» Вона замовла, здивовано подивилася на мене, потім сміхн лася: «Звила, дитино. Я дітям своїм читала, он ам. Тепер вони всі роз’їхалися, а та – нібивсіпримені.»(Зоя,4л.) Я з нею два рои ходив садо, цілих півро навчався першом ласі, і ось одно!о раз вона менізаявила:«Мизтобоюрізнілюди».Ти являєш?.. Я–!ірше,ніжпомер.(Арадій,2л.) Б в на ладовищі, і мене вразив один пам’ятни. Чорний велиий амінь, на ньом висічено одне слово:«Мама».Івсе.(Ваня,4л.) Я ніоли не змож заб ти татові очі, я він дивився, оли мама, схопивши мене за р , йшла від ньо!о назавжди. Господи, сажи — сільи важить сльоза?(Андрій,4л.)

алюам б ло шість, чотири та три рои. У старших б ли маленьі валізи, а в трирічної – невеличийоши.Найменший член сім’ї, піврічний малю,мавнайбільшеречей, але їх па вала мама. Побачивши,щодітизабирають з собою майже всі і!раши, мама пояснила їм, що ожен може взяти тільи одн , том що вони їд ть поїздом і речей має б ти яомо!а менше. А на морі вони !ратим ться на піс , патим ться в морі і і!раши їм не знадобляться. Ця заява засм тила трирічн дівчин , том що на море хотіли їхати всі її ляльи. Для чотирирічної ж це не стало проблемою, бо вона давно вирішила, що візьме тільи одн ляль Есі. Колись це б ла прерасна есімосьа ляльа, в яої на спині сиділа ляльадитина, за!орн та в х тро. Чо!о тільи не побачила за своє ляльове життя ляльа Есі! Поштоювонапроподорож вала в Бразилію, і назад вАн!лію жевр ахсвоєї маленьої !осподині. Вона її і ж вала, і тисала в р ах,іспалазнею,ізасов вала її в оши зі сніданом для пініа; вона випадала з дитячо!о візоча і палася ванній. Вона вже давно за! била своє дитинча зі спини і сама перетворилася на безформенн малоприваблив мас , але її !осподиня б ла віддана їй всім своїм маленьим серцем і ніоли з нею не розл чалася. Для дітей селище біля моря б ло ч довим міс-

цем відпочин . Та й для батьів перший тиждень б в винятовим. Щодня світилосонце,дітизран до вечора б д вали піщані зами, дослідж вали затои. Щоран , після снідан , захопивши оши з б тербродами,вонивсією сім’єю прям вали до моря. Хтось зі старших віз візочо. Поверталися вони ввечері втомлені, всі в піс , але д же щасливі. Всейшлоч дово.Тана почат др !о!о тижня сталося нещастя. Ляль Есі завжди брали з собою я члена сім’ї. Зазвичай її заштовх вали в оши з їжею, потім садовили в таом місці, звіди вона мо!ла «мил ватися» ч довими раєвидами. Та то!о злощасно!о дня Есі сиділа в поб дованом для неї піщаном зам . Почався швидий прилив. Діти захоплено зводили пере!ородження з піс , а мама і тато їм цьом допома!али. О, це б ло та надзвичайно! Хвилі б ли висоі і сильні то!о дня, достатньо сильні, щоб забрати дитин . Малі верещали від захоплення при ожній новій хвилі і знов проправляли піщан за!ород . Всі настільи захопилися, що

не помітили, я хвилі добираються до ошиа з їжею. Мама випадово озирн лася і побачила, щооши!отовийось-ось п ститися в плавання, і ин лася рят вати йо!о. Всі і!раши виявилися на місці, тільи Есі знила… Хвилі давно зр йн вали її замо і забрали сам ляль . Тато ш ав воді біля бере!а, але море б ло б рхливим, вода м тна, і пош ивиявилисядаремними. Нічо!о не залишалося робити, я повертатися додом . Чотирічна ледь стрим вала сльози – вона б ла м жньою дівчиною. Але за вечерею вона не змо!ла нічо!о з’їсти, і оли перед сном діти зібралися для вечірньої молитви, вона прошепотіла, що треба помолитисязаЕсі.Іоли Есі б ла вр чена в р и Божі, дівчина, здається, заспооїлася і засн ла. Мин ло два дня. Чотирирічна б ла мовчазною і майже весь час проводиланаберезі, важновдивляючись в ожний б !оро, чи це, б ва, там не Есі. Батьи співч тливо спостері!али за нею. «Сільи час вона т житиме засвоєюляльою?»—!адали вони. Щовечора всією сім’єю вони молилися,

ÊÀËÜÂ²Í ² ÃÎÁÑ — ÕËÎÏ×ÈÊ ² ÒÈÃÐ

щоб Есі знайшлася. На третій рано, я завжди, всі зібралися на бере!: тато, мама, візочо, малю, оши з провізією, лопати,відерцяітроєнетерплячих дітей, яі бі!ли навипереди поперед всієї процесії. Раптом діти поверн лися і наляані побі!ли назад до батьів: на дорозі з’явився велиийморийсобаа.Вінбі! їм наз стріч і щось ніс з бах.Трирічнавзялатата за р . Коли собаа б в достатньоблизьо,всіпобачили, що в з бах ньо!о… Есі. Мовчання тривало всьо!о мить, а потім все змінилося б рхливою радістю. Ящотиневіриш правдивість цієї історії, то !либоо помиляєшся, том що тією чотирирічною дівчиною б ла я. Золотий вірш: «І в недолі своїй вони Господа лиали, і Він визволяв їх від тисів їхніх!» (Псалми106:6) Для розд мів: З!адай ільа проблем, яих ти просив допомо!и в Бо!а і Він тобі допомі!. Чи відповів Він тобі та, я ти цьо!о очі вав? Чи дя вав ти за це Бо!ові? Патриція Ст.-ДЖОН


¹ 4 (129) (129)•липень-серпень2011 ÓÑ̲ÕÍÈÑÜ! Сидівя осьодинсліпий на лавці в пар . Порядприсіввідпочити і під ріпитися рабин. Пош одвавшисліпоо, вінвідламавшматочо мациідавтом. Через іль а хвилин сліпий намацав плече рабинаізахопленозапитав: —Хтонаписавце?!! Зима. Двадцяти"рад сниймороз.Пов лиці йде, за тавшись все, що тільи можна приїжджий з півдня і молиться: —Господи,ятиждень, я повірив, що Ти є, доведи мені це. Розтопи цейсні",боявженемож ! Нехай сьо"одні все розтане, не б де мороз і настане весна! То"о ж дня з стрів він одно"о, вір ючо"о же не один рі, той на лижах біжить, побачив бідолах і аже: — Привіт, я справи? — По"ано! Сьо"одні Бо"а попросив сні" розтопити, нічо"о. Все! Тепер не вірю я! —Тищо!Добре,щоя помолився перед тим, я йти 15 ілометрів на лижах, щоб Бо" подбав про доро" ! Людина: —Боже,аправда,що

ÕÒÎ ÌÀª ÂÓÕÀ...

вТебеодиндень,я тисячаро ів? Бо: —Правда. Людина: —ЗначитьТебеодин долар, я тисяча доларів?! Бо: —Та . Людина: —Бо,дайдолар! Бо: —Поче айденьо ! Сидить на березі рибала, ловить риб . Ловиться одна дрібнота. Нарешті, він почав бла"ати: — Боже! Пошли Ти мені хоча б одн вели рибин !.. Спливає ти"рова а ла: — Н ?!! Ш олярівивчаютьдесятьзаповідей.Наводячи наочний при лад, вчительзапитє: «Я що мама с азала Серієві не дражнити соба інесми атиїїза хвіст,авінвсеодноце робить,тоя заповідь вінпоршє?». Однадитинавідповідає:«Яточнонепам’ятаюномерзаповіді,але тамйдетьсяпроте,що те,щопоєднавГосподь, людинанехайнерозірве».

ÂÅÑÅËÈÉ Î˲ÂÅÖÜ

раїнсьа християнсьа азета

Òàëìóä ³ ëîã³êà Ñîêðàòà

Ó

середині20-хроів молодий єврей прийшов до відомо"о нью-йорсьо"о рабина і заявив, що хоче вивчати Талм д. — Ти знаєш арамейсь ? — Запитав рабин. — Ні. — А іврит? — Ні. — А Тор в дитинстві вчив? — Ні, ребе. Але ви не хвилюйтеся. Я заінчив філософсьий фа льтет Берлі і щойно захистив дисертацію за ло"іою філософії Сората. А тепер, щоб заповнитибіліплямивмоїхзнаннях, я хоч трохи повчити Талм д. — Ти не "отовий вчити Талм д, — сазав рабин. — Це най"либша ни"а з сіх, написаних людьми. Але раз ти наполя"аєш, я влашт ю тобі тест на ло"і : впораєшся — б д з тобою займатися. Молодий чолові по"одився,ірабинпродовжив. — Двоє людей сп саються по димоход . Один вилазить з чистим обличчям, інший — з бр дним. Хто з них піде вмиватися? У молодо"о філософа очі на лоб полізли. — Це тест на ло"і ?! Рабин ивн в. — Н , звичайно, той, о"о бр дне обличчя!

— Неправильно. Под май ло"ічно: той, о"о бр дне обличчя, подивитьсянато"о, о"ообличчя чисте, і вирішить, що йо"о обличчя теж чисте. А той, о"о обличчя чисте, подивиться на то"о, о"о обличчя бр дне, вирішить, що сам теж забр днився, і піде вмиватися. — Хитро прид мано! — Захопився "ість. — А н ж бо, ребе, дайте мені ще один тест! — Добре, юначе. Двоє людей сп саються по димоход . Один вилазить зчистимобличчям,інший — з бр дним. Хто з них піде вмиватися? — Але ми вже з’яс вали — той, о"о обличчя чисте! — Неправильно. Обидва під ть вмиватися. Под майло"ічно:той, о"о чисте обличчя, подивиться на то"о, о"о обличчя бр дне, і вирішить, що йо"о обличчя теж бр дне. А той, о"о обличчя бр дне, побачить, що др "ий пішов вмиватися, зроз міє, що в ньо"о бр дне обличчя, і теж піде вмиватися. —Япроценепод мав! Вражаюче — я доп стив ло"ічн помил ! Ребе, давайте ще один тест! — Гаразд. Двоє людей сп саються по димоход . Один вилазить з чис-

тим обличчям, інший — з бр дним. Хто з них піде вмиватися? — Н , обидва під ть вмиватися. — Неправильно. Умиватися не піде жоден з них. Под май ло"ічно: той, о"о обличчя бр дне, подивиться на то"о, о"о обличчя чисте, і не піде вмиватися. А той, о"ообличчячисте,побачить, що той, о"о обличчябр дне,нейдевмиватися, зроз міє, що йо"о обличчя чисте, і теж не піде вмиватися. Молодий чолові прийшов відчай. — Н повірте, я змож вчити Талм д! Запитайте що—неб дь інше! — Гаразд. Двоє людей сп саються по дымоход … — О Господи! Жоден з них не піде вмиватися! — Неправильно… Тепер ти переонався, що знанняло"іиСоратанедостатньо, щоб вчити Талм д? Сажи мені, я можеб титае,щобдвілюдини сп салися по одній ітійжетр бі,іодинзних забр днив обличчя, а інший — ні?! Невже ти не роз мієш? Всі ці питання — нісенітниця, і ящо ти витратиш життя, відповідаючи на без"л зді питання, то всі твої відповіді теж б д ть позбавлені сенс !

ÄÎÐÎÃÎÖ²ÍÍÅ — Ç Í²Ê×ÅÌÍÎÃÎ

×óäî ó ï³äâàë³ —ВизнайшлиІсса?

ÄËß ×ÎÃÎ ÒÈ ÆÈÂÅØ? ÕÐÈÑÒÈßÍÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÈßÍÑÒÂÎ — це не система обрядів і традицій. Християнство — це навіть не добрі діла чи вионання заповідей. Християнство — це ОСОБИСТІ стос ни людини з Бо"ом, Яий створив ожно"о з нас. Він любить тебе. Він личе тебе. Твоє життя може б ти змінене через спасіння Іменем Іс са Христа. Звернися до Ньоо цій молитві:ДороийIс се!Язнаю, щоТиє,iвiрю,щоТипомерзамоїрiхи.Прош

Тебе, вiйдивмоєсерце,змiнимоєжиття.Стань моїмГосподомiСпасителем.Дя& юТобi,Боже, зате,щоТипоч вiпростивмене!Амiнь.Іще...Тобіпотрібнацерва.Живаі свята.ЗАВІТАЙДОНАС!!!

DzÁÐÀÍÍß ÖÅÐÊÂÈ:

місцедляінформаціїпрочастамісцезібраньцервивашомреіоні

Â

ранці "осподар сп стився підвал, щоб там навести лад. В т , де б ло про вся випадо сладено черепицю для дах , він раптом помітив яісь білі «шн ри». Почав їх витя"ати і зроз мів, що це живі парости! Здивованопродовж вавїхвитя"ати до"ори, обережно розс ваючи черепицю. Відч в, що далі «не тя"неться». Ще трохи з силь – і нарешті звільнив «з полон » л бень з пою дов"ихтонесеньихорінців. Виніс знахід  двір ірозлавназемлі.Таце ж артоплина, та ще й на третин по"ризена слимаом! Голосно полиав він свою др жин , і обоє захоплено взялися вимірювати р летою довжин обох паростів. О"о-"о: 175 см і 183 см довжина! На паростах видно б ло

щейба"атозав’язівмайб тніх листочів, і орінці, лежачи на топтаній земляній підлозі підвал , всмот вали воло" з повітря і живили свої парости. А білі парости тя"н лися до сонеча, до життя з маленьої, непомітної, по"ризеної слимаом артоплини… Вражені, захоплені "осподарі мовчи стояли в дворі. Звор шені життєвою силою рослини, я влав неї Творець, вони з пова"ою посадили її в хорош землю хорошом місці сво"о "ород і чеали наст пних ч дес Божих. Мимоволі винили д ми… Це схоже на людин –довічно"ов’язнявам’яних стінах, яа не має жодної надії на порят но, і все ж тя"неться до життя, до сонеча через темряв , відс тність їжі, порядіз«слимаом»,яий

"ризе її тіло… Отець Небесний, Ти є най&ращий Вчитель, бо ви&ористов єшнавітьдрібніпри&ладизжиття,щоб допомоти людині свідомити Бож Істин . Адже в людин , створен Тобою ізаТвоїмобразоміподобою, Ти в&лав незрівнянно більш життєв сил , величезний потенціал, я&ий ми, люди, на жаль, не завжди ви&ористов ємодлянашооблааідля слави Твоєї… А замість цьоо стонемо, пліт& ємо, нарі&аємо на тр днощі, б нт ємо, знищ ємо свої життєві сили ріхами… А Ти ж хочеш по&азати нам, я& ми повинні тян тися до спасіння, до Іс са Христа – Сонця в нашом житті… Ведчарбри и— Тамара Вінер-Войнаровсь а

Засновни : Управління За арпатсь ої Об’єднаної Християнсь ої Єванельсь ої Цер виЖивооБоа ••• Свідоцтво про реєстрацію: №178серія3Т від21.05.99 ••• Шеф-реда тор: СерійБАЛЮК; Головний реда тор: ЗорянаПОПОВИЧ; Ма ет та верст а: ЗорянаПОПОВИЧ; Літредавання: ЗорянаПОПОВИЧ, ЛюдмилаПОЛОНЧАК ••• Адреса реда ції: 88000,У раїна, За арпатсь аобласть, м.Ужород,а/с173; Тел.:(03122)3-44-48; e-mail: sxody@livegod.org ••• www.livegod.org ••• Номер видр вано AдрA арні ПП«Борнео» 88000,м.Ужород, вAл.Лєрмонтова,25а. ДрA офсетний. Умовн.дрA .ар .2 Підписанододр 31.07.2011 ••• Замовлення: №02010 ••• Тираж: 3000примірни ів ••• Відповідальністьза достовірністьфа тів, цитат,власнихімен таіншихвідомостей несAтьавторипAблі ацій, аре ламноїінформації —ре ламодавці. Реда ція може неподіляти точ изоравторів. РA описи неповертаються інерецензAються. Реда ція залишає засобоюправо редавати матеріали. ••• У азеті ви ористано пблі ації др ованих та еле тронних ЗМІ. ВашівідA итапобажання, ата ожматеріали, оповідання,свідчення, вірші,повідомлення, ідеї,малюн и,фото надсилайте наадресAреда ції зпоміт ою«Сходи». ••• Газета«Сходи» видається йрозповсюджAється за пожертви. ••• Ми потребємо Вашої молитовної та фінансової підтрим и. Вашіпожертви надсилайтенар/р №26001018153982 вУ ре сімбан A м.Ужород,МФО 312226, од22074559, зпоміт ою «Дляазети“Сходи”» абопоштовим пере азом.

Shodu lupen  

Newspaper Shodu July-August 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you