Issuu on Google+

BIEÂN SOAÏN :

NGUYEÃN ÑÌNH ÑOÄ

GIAÁY PHEÙP XB : .............................................................


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

2

CAÁ CAÁP P3 3


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

3

CAÁ CAÁP P3 3


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

5

CAÁ CAÁP P3 3


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

6

CAÁ CAÁP P3 3


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

7

CAÁ CAÁP P3 3


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

8

CAÁ CAÁP P3 3


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

CAÁ CAÁP P3 3

Thöôøng gaëp laø : OXY, CLO, LÖU HUYØNH, NITÔ Hoùa tính cuûa Oxy, Clo, Löu huyønh, Nitô : Ñaëc tröng laø tính Oxy hoùa

1. VÔÙI KIM LOAÏI 2. VÔÙI HIDRO

ÑIEÀU CHEÁ

HÔÏP CHAÁT VÔÙI HIDRO

ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HCM

TRUNG TAÂM LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC VÓNH

VIEÃN

115 Lyù Chính Thaéng - Quaän 3 - ÑT : 846 9886 481 Tröôøng Chinh - P.14 - Q.TB - ÑT : 810 5851 (Ñoái dieän Trung taâm daïy ngheà Taân Bình, vaøo 30m) 33 Vónh Vieãn - Q.10 (Tröôøng CÑ Kinh Teá) - ÑT : 830 3795

9


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC 1. VÔÙI KIM LOAÏI 2. VÔÙI HIDRO ÑIEÀU CHEÁ

HÔÏP CHAÁT VÔÙI HIDRO

HIDROXIT ÖÙNG VÔÙI SOÁ OXY HOÙA CAO NHAÁT

1. VÔÙI KIM LOAÏI 2. VÔÙI HIDRO

ÑIEÀU CHEÁ

HÔÏP CHAÁT VÔÙI HIDRO

HIDROXIT ÖÙNG VÔÙI SOÁ OXY HOÙA CAO NHAÁT 10

CAÁ CAÁP P3 3


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

CAÁ CAÁP P3 3

1. VÔÙI KIM LOAÏI 2. VÔÙI HIDRO

ÑIEÀU CHEÁ

Chöng caát phaân ñoaïn khoâng khí loûng

HÔÏP CHAÁT VÔÙI HIDRO

HIDROXIT ÖÙNG VÔÙI SOÁ OXY HOÙA CAO NHAÁT

Ñoàng ñaúng : Nhöõng hôïp chaát höõu cô coù thaønh phaàn phaân töû hôn keùm nhau moät hay nhieàu nhoùm −CH2− , nhöng coù hoùa tính töông töï nhau goïi laø nhöõng ñoàng ñaúng. Ví duï : CH3OH ; CH3−CH2OH laø ñoàng ñaúng Ñoàng phaân : Nhöõng hôïp chaát coù coâng thöùc phaân töû gioáng nhau nhöng khaùc nhau coâng thöùc caáu taïo goïi laø nhöõng ñoàng phaân. Ví duï : CH3−O−CH3 ; C2H2OH laø ñoàng phaân 11


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

CnH2n + 2 n≥1

CnH2n n≥2

CnH2n - 2 n≥3

CnH2n - 2 n≥2

CnH2n - 6 n≥6 ñimetylbenzen

12

CAÁ CAÁP P3 3


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

13

CAÁ CAÁP P3 3


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

14

CAÁ CAÁP P3 3


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

15

CAÁ CAÁP P3 3


Hoïc nhanh HOÙA HOÏC

16

CAÁ CAÁP P3 3


Hoc Nhanh Hoa Hoc Cap Ba