Page 1

Història de la informàtica 5 Fonamentals: 1. En els orígens de la informàtica, com es deia i on es va inventar la primera màquina del món capaç de realitzar càlculs? Resposta: La primera màquina per realitzar càlculs s’anomenà Àbac i es va inventar a Babilonia. 2. Com s’anomenava el primer ordenador personal? En quin any es va començar a comercialitzar? Resposta: El primer ordenador personal es va anomenar Altair 8800 i es va començar a comercialitzar a l’any 1975. 3. Com s’anomena cada unitat mínima que forma una imatge gràfica? Resposta: Píxel o Pícsel 4. Que es “universal serial bus”? Resposta: USB, és un port que serveix per connectar perifèrics a un ordinador. 5. Quin any va ser enviat el primer e-mail? I per qui? Resposta: El 1971 per Ray Tomlinson

2 Que ens hagi agradat o sorprés: 1. Anomena 4 distribucions Linux que actualment són utilitzades. a) Fedora, Gentoo, openSUSE, Baidu b) Ubuntu, Lion, Debian, Yandex c) Debian, openSUSE , Gentoo, Fedora d) Fedora, Ubuntu, Gentoo, OSX Resposta: C 2. El buscador xinès “Baidu” dóna resultats de pàgines web NO xineses? a) Si, de qualsevol web b) No c) Només de les més importants Resposta: A

3 Dificils: 1. Es pot registrar un domini territorial .CN corresponent a Xina des de qualsevol altre lloc que no sigui Xina? Per què? Resposta: No, perquè només els negocis i empreses donades d’alta a Xina ho poden fer. No un particular qualsevol.


2. Observant la imatge, encercla el nombre de quin va ser el tercer logo que va utilitzar la marca Apple?

1

2

3

4

5

Resposta: 1

3.Quin projecte de Google volia millorar l'energia dels panells solars? Resposta: RE<C

Història de la Informàtica  

Treball Escolar