Page 1

SCT. KNUDS GYMNASIUM

SKRIFTLIGT ARBEJDE PÅ SCT. KNUDS GYMNASIUM

– information til elever og forældre


Den traditionelle skriftlige undervisning


Meget skriftlig undervisning har i gymnasiet bestået i, at en lærer har stillet eleverne en skriftlig opgave, som de har skullet løse alene derhjemme, ofte uden mulighed for at få faglig hjælp undervejs. Når opgaverne blev afleveret, tog læreren hele opgavebunken med hjem og rettede fra en ende af. Gennem omhyggelige kommentarer blev eleverne belært om opgavens fejl og mangler, som det nu var for sent at lave om på. For elevernes læring har denne praksis ikke været optimal, da de ikke havde mulighed for umiddelbart at ændre de pågældende fejl, og ofte har det også været nedslående for lærere, at elever ikke så rettelserne ordentligt igennem og næste gang på trods af lærerens anstrengelser havde nøjagtig de samme fejltyper som sidst. I den forstand var lærerens og elevens store hjemmearbejde ikke synderligt effektivt. Vi har derfor på Sct. Knuds Gymnasium valgt at omlægge dele af elevernes skriftlige arbejde efter en progressionstanke, hvor der omlægges mest i 1.g og mindre og mindre i 2. og 3.g, ud fra den forventning, at eleverne bliver bedre og bedre til at klare opgaverne selv, jo længere de kommer i gymnasieforløbet. Der vi stadig være traditionelt skriftligt arbejde, som skal laves derhjemme, men den samlede mængde skriftligt arbejde deles mellem det omlagte arbejde og hjemmearbejde.

SCT. KNUDS GYMNASIUM


Hvad er omlagt skriftlighed?


Ideen bag omlagt skriftlighed er at flytte noget af lærerens arbejde fra skrivebordet derhjemme til samvær med eleverne, mens de skriver. På den måde er der mulighed for at få faglig vejledning, hvor den nytter allermest, og opgaveretning bliver altså omlagt til undervisning. Prisen er til gengæld, at læreren ikke bagefter kan gå hjem og rette besvarelserne igennem med samme grundighed som tidligere, fordi noget af tiden til den enkelte elev allerede er forbrugt på skolen. Dog må det antages, at opgavernes niveau er løftet, så der ikke er brug for samme grundighed, som hvis arbejdet var udført helt på egen hånd. Som elev må man derfor forvente, at ikke alt bliver rettet igennem fra ende til anden. Til gengæld bør det være et godt bytte, at der er mulighed for at få råd og vejledning i selve skriveprocessen. Men ikke blot lærerens arbejde er omlagt fra derhjemme til skolen. Som elev skal man også blive dygtig til at afvikle skrivearbejdet på skolen, så man ikke samtidig skal arbejde så meget med opgaverne derhjemme. De omlagte timer består i den forstand af forberedelsestid, og hvis man arbejder effektivt på skolen, har man mindre at skrive, når man kommer hjem.

SCT. KNUDS GYMNASIUM


Hvordan kan omlagt skriftlighed se ud?


Der er mange muligheder, som alle er legale: Man skriver delelementer af opgaver sammen med læreren Man påbegynder opgaver efter en fælles drøftelse af emnet  Man gennemgår hinandens besvarelser og retter alle de fejl, man kan finde, før besvarelserne afleveres til læreren  E lever, der har problemer, som ligner hinanden, får tæt gruppevejledning af læreren Man forbedrer et førsteudkast efter lærerens rådgivning  L æreren har hjemmefra kort markeret, hvor en besvarelse indeholder problemer, og man sidder efterfølgende i grupper og hjælper hinanden med at rette disse passager  L æreren retter en besvarelse mundtligt igennem sammen med opgavens forfatter  Man oplyser selv til læreren, hvad man i særlig grad ønsker en kommentar til. Læreren nøjes med at kommentere dette.  Man vurderer egen og evt. andres besvarelser ved at holde dem op imod en modelbesvarelse, udarbejdet af læreren. Læreren vejleder imens.

SCT. KNUDS GYMNASIUM


Hovedpointer Omlagt skriftlighed betyder, at læreren bruger noget af sin rettetid på skolen sammen med eleverne. Dermed er dele af rettetiden omlagt, så eleverne kan få undervisning og rådgivning, mens de skriver. Til gengæld kan man ikke forvente, at læreren samtidig bagefter retter alle besvarelser lige så grundigt igennem derhjemme, som hvis der ikke var vejledning. Ofte vil læreren derfor begrænse sig til at rette og kommentere dele af en besvarelse. Læreren kan også bede elever om selv at gennemgå hinandens besvarelser ud fra nogle udmeldte rettekriterier. NB! Der er ingen krav om: at alle skal besvare den samme opgave at alle besvarelser skal karakterbedømmes at læreren skal finde alle fejl at læreren altid skal have opgaverne med hjem til efterbehandling at læreren skal arbejde med hele klassen på én gang, bare det sikres, at alle elever samlet set får omlagt skriftligt arbejde og hjemmeopgaver svarende til den udmeldte elevtid for holdet. Omlagt skriftlighed kan, som det fremgår, ikke finde sted uden lærertilstedeværelse, og man har som elev mødepligt til den omlagte skriftlige undervisning.

Skriftligt arbejde - På Sct. Knuds Gymnasium  
Skriftligt arbejde - På Sct. Knuds Gymnasium