Page 1

SCT. KNUDS GYMNASIUM

– et godt sted at være og lære


2 I

SCT. KNUDS GYMNASIUM


Trivsel på Sct. Knud Undersøgelser viser, at trivsel er en forudsætning for læring. På Sct. Knuds Gymnasium er vi meget optagede af, at vores elever trives og opnår det bedst mulige læringsudbytte. Derfor har vi de sidste år haft særligt fokus på at forbedre elevtrivslen. Også i loven om de gymnasiale uddannelser er det formuleret, at skoler skal udarbejde retningslinjer for trivsel og fastholdelse.1 Målet med vores indsats er, at alle på skolen har det godt og er trygge i hverdagen, lærer mest muligt samt er motiverede for at gennemføre uddannelsen. Arbejdet har allerede båret frugt, hvilket bl.a. viser sig i diverse elevtrivselsmålinger.2 Hæftet her er et forsøg på at lave et samlet overblik over de for­ skellige trivselstiltag på Sct. Knuds Gymnasium. På de følgende sider kan du læse om de forskellige aktiviteter og foranstaltnin­ ger, som har til formål at understøtte elevtrivslen gennem de tre gymnasieår...

... altså hvad gør vi egentlig? 1) https://www.retsinformation.dk/Forms/

R0710.aspx?id=186027# id578378ec-b566-47b2-8cf4-d7315bb89ec8

2) Se fx seneste Elevtrivselsundersøgelse fra november 2015:

http://www.sctknud-gym.dk/media/141543/etu-rapport-2015.pdf

SCT. KNUDS GYMNASIUM

I

3


Inden eleverne starter i 1.g 1. udpeger vi teamlærere til alle grundforløbshold 2. tilrettelægger vi et introforløb, som skal gøre nye elever trygge ved kammeraterne på grundforløbsholdet 3. udvælger vi O/T'er (”onkler og tanter”) fra 2. og 3.g, der hjælper teamet med sociale aktiviteter.

4

I SCT. KNUDS GYMNASIUM


Når nye elever begynder i grundforløbet 1. m  øder vi alle elever med navnelege, information om skolen, information om at være elev og forskellige teambuildingsøvelser 2. introducerer vi til vores skolekultur og gode arbejdsvaner ved studievejledere og underviser 3. inviterer vi alle nye elever til forskellige tværklassearrangementer 4. inviterer vi til introfest, en fest for alle nye elever 5. inviterer vi forældre til nye elever til forældremøde i begyndelsen af skoleåret 6. a rbejder vi med Ventilen, et koncept, hvor der målrettet gennem forskellige aktiviteter fokuseres på trivsel – herunder sammensætter vi makkerskaber og makker­ skabsgrupper for alle elever 7. h  ar vi et antal studiemoduler i skemaet, hvor teamlærerne står for forskellige tiltag og aktiviteter 8. f aciliterer vi en samtale, der afvikles i grupper, om overgangen fra grundskolen og trivslen på grundforløbsholdet 9. laver vi grundig introduktion til studieretninger og valgfag 10. indkalder vi alle nye elever til ”evalueringssamtale” med fokus på at drøfte tanker om studieretningsvalg med en teamlærer 11. holder vi idrætsdag med efterfølgende fest for alle elever på skolen. SCT. KNUDS GYMNASIUM

I

5


6 I

SCT. KNUDS GYMNASIUM


Når elever begynder i studieretningsklassen 1. u  dpeger vi teamlærere, der så vidt muligt følger samme klasse i hele studieretningsforløbet 2. u  dpeger vi O/T'er fra lignende studieretningsklasser, der kan hjælpe i forhold til sociale tiltag og orientere om studieretningsforløbet 3. a  rbejder vi mere med Ventilen, i forhold til trivsel, mistrivsel og fællesskabende aktiviteter – herunder sammensætter nye makkerskaber og makkerskabs­­grupper 4. laver vi i fællesskab regler for den enkelte klasse 5. a  fholder vi studiemoduler med fokus på det sociale sam­ spil i klassen – i studiemodulerne er begge eller en af klas­ sens teamlærere til stede 6. arrangerer vi”klassens dag” – ofte ud af huset 7. laver vi et klassearrangement med fælles spisning (uden alkohol) 8. indkalder vi alle elever til samtaler – dels med en studievejleder og dels med en af teamlærerne.

SCT. KNUDS GYMNASIUM

I

7


Specielt for ”papegøjeklasser”

3

Der er mulighed for at arrangere en ekstra ”klassens dag”. Teamet sikrer sig, at der, gerne på elevinitiativ, gennemføres forskellige fællesskabende arrangementer, og at sammenholdet i klassen generelt får ekstra opmærksomhed i disse klasser.

Generelle trivselsfremmende tilbud og tiltag Der er et klasseteam omkring alle klasser, der har til formål at have fokus på klassens og elevernes trivsel. To-tre gange om året laver klasseteamet en ”temperaturmåling” på klassens trivsel. For at sikre at alle elever har et tilholdssted i kantinen, har alle klasser et stambord. Det er selvfølgelig også vigtigt at møde elever fra andre klasser, og bl.a. for at underbygge dette i en faglig kontekst tilrettelægger vi på tværs af klasserne hvert år studieretningsfagdage eller temadage for beslægtede studieret­ ninger, hvor elever med samme studieretning mødes på tværs om faglige emner. Ligeledes er der forskellige tilbud på tværs af klasserne efter skoletid, fx frivillig undervisning, og hvert år opsætter eleverne i samarbejde med lærere skolens musical, hvor alle interesserede kan deltage. 8 I

3) ”Papegøjeklasser” er en uformel betegnelse for klasser

SCT. KNUDS GYMNASIUM

sammensat af elever med forskellige studieretninger


Vi tilbyder lektiehjælp for alle og mentorer, når der er behov – samt ekstra udfordringer for meget motiverede elever. Vi har en bred vifte af frivillig undervisning (idræt, billedkunst, musik og andre fag) på tværs af klasser og årgange. Skolens festforening, Sct. Knuds Lauget (SKL) arrangerer ca. fem skole­ fester om året, og Caféudvalget arrangerer som supplement dertil et tilsvarende antal fredagscaféer. Endelig arrangerer Elevrådet, Trivselsudvalget og SKL forskellige arrangementer – fx valgaften, filmaften, fodboldaften, seriemaraton o.l. Desuden har vi en række tilbud med eksterne samarbejds­ partnere om tilbud på tværs af fag og årgange. For det første er vi med i Globale Gymnasier, der på skolen har en elevgruppe, som arrangerer forskellige aktiviteter – fx i samarbejde med skolens udvekslingsstuderende. For det andet deltager vi hvert år i Eventyrløbet – ofte med 150-200 elever og ansatte. Endelig er Sct. Knuds Gymnasium en af de fire STX-skoler i Odense Studentereksamen (OS), der arrangerer forskellige tilbud i akademier og det fælles event Regattaen i Odense Havn, hvor alle elever fra de fire skoler deltager. Fraværet følges løbende af rektor og studievejleder med henblik på hurtigt at kunne spotte begyndende problemer, og to-tre gange årligt afholdes elevsamtaler med alle elever, så der både er fokus på faglig udvikling og elevens trivsel. Endelig gennemfører vi de lovpligtige elevtrivselsundersøgelser hvert tredje år, der bl.a. sammenligner trivslen blandt eleverne med andre gymnasier. SCT. KNUDS GYMNASIUM

I

9


Studievejlederens rolle Alle elever har via deres klassetilhørsforhold en studievejle­ der tilknyttet. Studievejlederen har fast træffetid, men kan derudover kontaktes via mail eller besked i Lectio, og der kan aftales møder på andre tidspunkter end i træffetiden. Klassens studie­vejleder deltager efter behov i studiemoduler, så det sikres, at alle elever føler tilknytning til studievejlederen, og klasse­teamet og studievejlederen er i løbende kontakt bl.a. i for­bindelse med lærerforsamlingsmøder ved karaktergivning, hvor både enkeltelever og klassen som helhed drøftes.

10 I

SCT. KNUDS GYMNASIUM


Opmærksomhedspunkter Fordi vi har et særligt fokus på trivsel, er der en række punk­ ter, som lærerne særligt i introduktionsperioden og i de første uger af studieretningsforløbet er opmærksomme på: 1. Ser alle elever ud til at trives? 2. E  r der elever, der virker mutte og undvigende i forhold til skolens sociale tiltag? 3. E r der påfaldende meget fravær hos enkelte elever? 4. E  r der elever, der holder sig meget for sig selv, fx hellere søger PC og mobil end kammerater i frikvartererne? 5. E  r der elever, der på påfaldende vis ændrer adfærd og udtryk? 6. E  r der elever med en stærk udadrettet adfærd, som kan virke forstyrrende og/eller dominerende? Hvis enkelte elever af den ene eller anden grund vækker bekymring, kan læreren enten tage en snak med vedkommende eller elevens studievejleder.


Med disse tiltag håber vi, at du også vil synes, at Sct. Knuds Gymnasium er et godt sted at være og lære.

Sct. Knuds Gymnasium - Trivselsfolder  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you