Page 1

FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi

1


G I L L I V I R F S G N I r N e E e t n FOR u l o V te

a r e p r o C MODEL

DEN S

TE N I K S I G TR ATE

DEL O M E D GRERE

L E U T VIR

PASSIV

OF

AKTIV

M E L T D S E T I MFENTLIG FRIVILLIG AKTIV

ADD-ON

G I L L I V I FR

E D E R E S I N A G R UO ELLERDE FRIVILLIG

g i l l i v i r f t n e v B E IEL ENKELTSTÅENDE A K S R E R G E S R O B D E T R M E T V V t I Æ d T e N r S B AK RE E S I N A G SELVOR


FÆLLES OM ODENSE

Civilsamfundsstrategi JUNI 2014

FÆLLESSK ABERNE BLOMSTRER I ODENSE

4

VI RULLER DEN RØDE LØBER UD FOR DIALOG OG SAMSPIL

8

NY VIRKELIGHED – NY VELFÆRD SAMMEN

9

STRATEGIEN SOM BALANCESTANG

10

FÆLLESSK ABER, DER FAVNER

12

DE T SK AL VÆRE NEMT AT VÆRE FRIVILLIG

16

EN KOMMUNE I ØJENHØJDE

20

RUNDT OM STRATEGIEN

24


FÆLLESSKABERNE BLOMSTRER I ODENSE


Odense består af små og store fællesskaber. Fællesskaber, der alene, sammen og i samspil med kommunen beriger, bevæger og berører de mennesker, der bor i byen. Odenseanernes initiativ og lyst til at tage ansvar for og deltage aktivt i fællesskaber skal fastholdes og styrkes. Det gør Odense til et godt sted at bo og leve. Den nye virkelighed, vi sammen står midt i, har åbnet vores øjne for et nyt syn på ressourcer, et nyt syn på borgere og et nyt syn på samarbejde. Vi må se med friske øjne på, hvad borgerne kan og vil, og bygge videre på dette. Den frivillige verden er en del af fundamentet for vores demokrati. Den bidrager til et inkluderende samfund og har i mange sammenhænge været med til at skabe det velfærdssamfund, vi har i dag. Derfor byder vi Odenses mange frivillige, foreninger og aktive borgere op til samarbejde. Det gælder både børn, unge, voksne og ældre. Odense står midt i en mental forandring – vi investerer i vækst og går målrettet efter storbydrømmen. Vi vil gå fra at være en stor dansk by til en dansk storby. For at storbydrømmen kan gå hånd i hånd med det nære og det lokale, er det vigtigt samtidig at skabe gunstige vilkår for fællesskaber, der favner. Derfor skal Odenses mange robuste, rummelige og meningsfulde fællesskaber gødes og blomstre. Odense vil være en kommune i øjenhøjde. En kommune, der møder frivillige, foreninger og aktive borgere der, hvor de er. Og som skaber vilkår, der gør det nemt at være frivillig. 5


Odense vil være en kommune i øjenhøjde

de rundlæggen g lt e h r e t e D ellem amarbejde m for et godt s n ansatte på e frivillige og der n e at de anerk s, d la p s jd e b ar ns rer hinande og respekte oller. pgaver og r o e ig ll e k s r fo r 2.0 – Spilleregle ge em f rivilli ll e m r le a Aft i den og ansatte sektor offentlige


Civilsamfundsstrategien er Odense Kommunes bud på, hvordan vi som kommune samarbejder med civilsamfundet på helt nye måder – hvordan vi bliver bedre til at gå i dialog med hinanden. Rollefordelingen mellem ansatte, borgere og frivillige ændrer sig hele tiden. Strategien skal derfor naturligt drøftes og konkretiseres i kommunens MED-organisation.

Vi skal sætte civilsamfundet fri og slippe energien løs. Borgmester Anker Boye

Strategien er blevet til i tæt samarbejde med civilsamfundets aktører; frivillige, foreninger og aktive borgere. De mange gode intentioner skal nu gøres til virkelighed – vi er allerede godt i gang! Stor tak til alle, der har været med i arbejdet med strategien. Tak til de 130 frivillige, foreningsfolk, politikere og ansatte, der var med til at kickstarte arbejdet med strategien. Tak til deltagerne i strategiens borgerpanel, som har haft en aktiv rolle i udformningen af strategien. Og tak til Frivilligrådet, vores kritiske og konstruktive ven, som i kraft af vores partnerskabsaftale kigger os over skulderen i arbejdet med at skabe ny velfærd sammen med civilsamfundet. God samarbejdslyst!

Borgmester Anker Boye

7


VI RULLER DEN RØDE LØBER UD FOR DIALOG OG SAMSPIL


CENTER FOR CIVILSAMFUND

Odense Kommunes Center for Civilsamfund arbejder på tværs af forvaltninger. Centret er en koordineret indgang for foreninger og frivillige, der arbejder for, at det skal være nemt at være frivillig, så flere kan være en del af et meningsfuldt fællesskab i Odense.

CIVILSAMFUNDSBEGREBET

Hvad er civilsamfundet for en størrelse? Det er en betegnelse for den del af samfundet, som stat og kommune ikke har kontrol over og organiserer. Det vil bl.a. sige frivilligt arbejde, foreninger, organisationer, hvor man frit kan diskutere og organisere sig, som man vil. Civilsamfundsbegrebet dækker altså over alle former for aktivt medborgerskab og de mange forskellige typer af aktører i den frivillige verden.

9


I Odense Kommune tror vi på, at frivilligt arbejde er en del af svaret på fremtidens velfærd. Innovation og udvikling skabes, når vi møder borgere, frivillige og foreninger med nysgerrighed på deres motivation, indsatser og kompetencer og tænker det ind i større sammenhænge. Vi tror, at kommunen og de frivillige kan berige hinanden, når vi samarbejder om det, vi hver især er bedst til. Når vi som kommune vil styrke frivillighed og samskabelse med civilsamfundet, skal vi organisere os, så det giver mening for borgere og foreninger. Vi har taget første skridt til dette med etableringen af Center for Civilsamfund. Og civilsamfundsstrategien udstikker rammen for, hvordan vi fortsætter dialogen med hinanden og skaber nye muligheder sammen.

Det er vigtigt, at frivillighed vokser op nedefra i stedet for at være et punkt på de kommunale budgetter. Deltager fra strategiens borgerpanel

STRATEGIEN SOM BALANCESTANG Når vi laver en civilsamfundsstrategi, er det fordi, vi ønsker at lære af de frivillige og foreningslivet, ligesom vi ønsker at tilbyde vores hjælp og ekspertise der, hvor den kan gøre gavn. Strategien skal danne rammen for, hvordan et sådan samarbejde kan finde sted. Nogle gange skal vi som kommune aktivt støtte og andre gange trække os tilbage. Balancegangen er vigtig. Vi vil ikke stå i vejen for civilsamfundets kræfter. Kommunens ansatte har faglig ekspertise og viden på tværs af fagområder og målgrupper og er styret af bl.a. lovgivning og økonomi. Som frivillig er man drevet af et personligt engagement, en sag, en interesse.

Civilsamfundet har mange forskellige aktive aktører. Det kræver af os som kommune, at vi har mange forskellige redskaber i værktøjskassen – vi skal kunne samarbejde og understøtte mangfoldigheden. På de næste sider dykker vi ned i de tre ben, strategien står på, og kommer med bud på, hvad der skal til, for at fællesskaberne, de frivillige og kommunens ansatte har de nødvendige rammer for at kunne gå i dialog og samarbejde om fremtidens Odense.


arbejde som n e id t m e fr erne i rt ved at få æ v Vi vil også g s r a h i v , ke fordi gler selskab n a m frivillige. Ik i v i d r å, eller fo dsbølgen er e h g li tiden til at g il iv fr t i kan se, a men fordi v tendens. ld u if d r æ v t gerpanel r en utrolig o b s n ie g ra strate Deltager f

Den frivillige verden er en del af fundamentet for vores demokrati. Den frivillige verden bidrager til et inkluderende samfund og har i mange sammenhænge været med til at skabe det velfærdssamfund, vi har i dag. En fortsat udvikling af det danske samfund er afhængig af et konstruktivt og dynamisk samspil. Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige 2013

11


FÆLLESSKABER, DER FAVNER


Alle har brug for at høre til, føle sig velkommen og være en del af et fællesskab, hvor man står sammen om noget, betyder noget for andre og giver noget af sig selv. Et stærkt civilsamfund skabes af aktive medborgere, der bidrager til det gode liv i et bæredygtigt lokalsamfund. Som aktive medborgere oplever og genopdager vi, at vi på trods af forskelligheder hører til i forskellige meningsfulde fællesskaber.

Kunne vi arbejde mere med, at de borgere, vi først og fremmest ser som nogen, der kunne have brug for hjælp fra frivillige, i stedet blev set som ressourcer, der kunne være frivillige hjælpere for andre? Vibe Klarup Voetmann, Frivilligrådet

I Odense Kommune er vi på udkig efter viden om, hvad der skaber aktive medborgere og lokale initiativer. Vi skal være bedre til at inddrage lokale fællesskaber, inden politiske beslutninger om byen træffes. Det giver større engagement, medejerskab og flere aktive medskabere – både lokalt og i byen som helhed. I Odense dyrker og styrker vi mangfoldigheden, fordi forskellighed er en styrke. Odenses lokalområder er meget forskellige og kan noget forskelligt. Det kan betyde, at vi har blomstrende og selvbærende lokale fælleskaber nogle steder, mens der andre steder ikke sker så meget. Vi er parate til at lade forskellige fællesskaber med forskellige grader af frivillighed udfolde sig i lokalområderne, fordi der findes forskellige behov og forskellige løsninger, der kun giver mening lokalt. Der er ikke én vej, men flere veje til at fastholde og skabe nye fælleskaber lokalt. Det lokale foreningsliv er et solidt og kulturbærende fundament at bygge videre på, fordi man her mødes på tværs af alder, arbejdssituation, etnisk baggrund m.m. Gennem det lokale foreningsliv får børn, unge og voksne mulighed for at deltage i forpligtende fælleskaber og få konkrete erfaringer med foreningsdemokrati. Det kan være med til at fremme det aktive medborgerskab i byen. 13


DET BETYDER, AT: • Odense Kommune ikke står i vejen, men åbner døre for foreninger, frivillige og aktive borgere, så de kan indgå i nye relationer og aktivt spille med i forskellige fællesskaber. Spændvidden i samarbejdet er vigtig. Nogle gange handler det om at sørge for lokaler eller formidle kontakter, andre gange samarbejder vi om større, konkrete projekter. • Vi dyrker de fællesskaber, der åbner sig for omverdenen, ligesom vi er opmærksomme på at inkludere nye målgrupper. Som mennesker og naboer har vi et ansvar og en pligt til at passe på hinanden der, hvor vi bor og færdes. • Odense Kommune hjælper lokalt, men vi trækker os tilbage og lader lokale kræfter styre, når der ikke er brug for os længere. Vi understøtter og respekterer de mange forskellige tiltag, som findes og udvikles bedst lokalt, og byder os til der, hvor det giver mening og er et ønske. • Vi understøtter fysiske og virtuelle netværk mellem alle typer af foreninger og aktive medborgere. Dermed skaber vi mulighed og rum for erfaringsudveksling, synergi og inspiration på tværs af borgergrupper, frivillighedsområder og sektorer. Samtidig understøtter vi lokale mødesteder, som gør det let at få større kendskab til og hjælpe hinanden i et lokalområde eller i et interessefællesskab – fx den lokale købmand, kirke eller boldklub. • Samspillet mellem kommunen og civilsamfundet er baseret på tillid. Vi tør give slip og har blik for, at samspillet kan være på forskellige niveauer, fx løse netværk, etablerede samarbejder eller skriftlige partnerskabsaftaler. Uanset graden af samspillet mellem kommune og civilsamfund er dialogen og forventningsafstemningen helt afgørende. Vi er parate til at prøve igen, hvis samspillet ikke lykkes første gang.


Odense Kommune st책r ikke i vejen

15


DET SKAL VÆRE NEMT AT VÆRE FRIVILLIG


Frivillige er aktive for at gøre en forskel, enten i lokalsamfundet eller inden for sport, kultur, natur eller socialt arbejde. Mange aktiviteter drives af ildsjæle og foreninger med frivillige som den vigtigste ressource. Odense Kommune sørger for, at det er nemt at få adgang til information om de mange muligheder for at være frivillig i Odense. Vi ønsker at give foreninger og det frivillige engagement i alle dets afskygninger de bedst mulige betingelser for at udbyde og udvikle aktiviteter – alene, sammen og i samspil med kommunen. Som kommune konkurrerer vi ikke med foreningerne om rekrutteringen af frivillige – vi indgår i et konstruktivt samspil med hinanden. Foreninger og frivillige skal støttes i deres aktiviteter der, hvor deres engagement og kompetencer er. Vi anerkender foreningernes og de frivilliges egne initiativer og tilgange, og vi anerkender værdien af organiseringer og fora, hvor der er mulighed for at mødes på tværs om fælles dagsordener og interesser.

At lave en kampagne for at få flere til at være frivillig svarer til at lave en kampagne for at få flere til at forelske sig. Professor Bjarne Ibsen, SDU

17


Frivilligheden lever af lyst og dør af administration Deltager fra strategiens borgerpanel

Brug Center for Civilsamfund, hvis du ikke ved, hvem du skal snakke om frivillighed med i Odense Kommune 18


DET BETYDER, AT: • Odense Kommune arbejder for, at frivillige kan bruge deres ressourcer bedst muligt. Frivilligheden skal ikke hæmmes af unødigt kommunalt bureaukrati eller unødvendige krav, og de frivillige skal kunne komme let og hurtigt i kontakt med kommunens medarbejdere. • Dialogen med foreninger og frivillige har høj prioritet i Odense Kommune. Den skaber det bedste potentiale for støtte og samarbejde. • Center for Civilsamfund er civilsamfundets samlede indgang til Odense Kommune. Centret sikrer koordinering på tværs af forvaltningerne, bl.a. ved et overblik over de mange forskellige frivillige og foreninger, som Odense Kommune samarbejder med. Centret hjælper og guider videre til andre relevante medarbejdere og samarbejdspartnere. • På www.odense.dk/frivilligiodense kan foreninger og frivillige hente information om bl.a. puljer, lokaler og foreningsrelevant jura og om, hvor man kan henvende sig, når man gerne vil være frivillig i Odense. • Foreninger og frivillige i Odense tilbydes kurser og rådgivning i at udvikle deres organisation. • Center for Civilsamfund sikrer tydelighed om vilkårene for tildeling af puljemidler til civilsamfundet. • Center for Civilsamfund deler viden og inspirerer med historier fra den virkelige verden om frivillighed, aktivt medborgerskab og samskabelse. 19


EN KOMMUNE I ØJENHØJDE


Det skal være en god idé at samarbejde med frivillige – også når vi som kommune har penge nok. Hans Stavnsager, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Politikere, medarbejdere og ledere i Odense Kommune ønsker at øge den enkelte borgers livskvalitet ved at samarbejde med frivillige. Kommunens ledere og medarbejdere skal tænke frivillighed ind i indsatserne, bl.a. ved have øje for de naturlige begrænsninger, der er i den kommunale indsats. Frivillige kan noget, vi som kommune ikke kan. De kan ikke erstatte professionelle medarbejderes indsats, men når frivillighed tænkes ind som en del af opgaveløsningen, kan der opstå nye løsninger. Når frivillige og professionelle mødes i en ligeværdig dialog, skabes grobund for at udvikle velfærden sammen. Odense Kommune tager initiativ til at samarbejde med frivillige. Det kræver mod, engagement, fleksibilitet og indsigt i de frivilliges område. Det kræver også dygtige medarbejdere med bevidsthed om egen faglighed. Vi har en stor opgave i at skabe endnu flere attraktive, synlige og let tilgængelige muligheder for, at frivillige får lyst til og kan se mening med en frivillig indsats. 21


*HVAD ER ET

MED-UDVALG? MED-organisationen i Odense Kommune består af ledere, tillids-, arbejdsmiljø- og medarbejderrepræsentanter. MED-udvalget arbejder med personale-, arbejds-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Parterne skal ikke bare være høringsparter, der skal give høringssvar – de skal udfordre os på tingene, før vi beder dem om det – de skal få os op på tåspidserne, udfordre os max! Politiker på Byrådets Kvartalsmøde


DET BETYDER, AT: • Ledere og medarbejdere har mod til at åbne sig, give plads og tænke frivillighed ind på netop deres arbejdsplads – også steder, hvor det udfordrer os og ikke umiddelbart virker oplagt. Det drøftes i MED-udvalgene*, **, hvordan Civilsamfundsstrategien skal udleves på den enkelte arbejdsplads. • Ledere og medarbejdere er nysgerrige på, hvilke ideer, værdier og kompetencer foreninger og frivillige kan byde ind med. Kommunen skal ikke konkurrere med civilsamfundets tilbud og aktiviteter. • Ledere og medarbejdere skaber relationer og rammer for dialog og ideudveksling med frivillige. Odense Kommune har fokus på at kombinere forskellige samarbejdspartneres ressourcer og kompetencer bedst muligt. • Ledere og medarbejdere har forståelse for, at frivillighed er drevet af engagement og mening. Derfor er vi imødekommende og møder de frivillige der, hvor de er. • Odense Kommune sikrer opbakning til samarbejde med foreninger og frivillige. Sammen definerer vi tydelige rammer og sørger for at forventningsafstemme, så både frivillige og medarbejdere kender hinandens råderum og spillerum. • Odense Kommune anerkender vigtigheden af, at alle frivillige tilbydes netværk, opbakning og rum til ideudvikling. • Ledere og medarbejdere skal have nem adgang til viden om motivation, styrker, potentialer og udfordringer i frivilligt arbejde, såvel som til praktiske forhold, som fx jura, forsikringer, tavshedspligt etc. • Odense Kommune har en åben og eksperimenterende tilgang til samarbejdet med frivillige, hvor vi ikke på forhånd kender svaret. Vi evaluerer vores samarbejde, så vi lærer af vores erfaringer. 23


RUNDT OM STRATEGIEN 17. marts 2014 Borgerpanel

fra kickoffarrangementet giver input til strategien

16. januar 2014 Kickoff-arrangement

130 frivillige, foreninger, organisationer, aktive medborgere, politikere, ledere og medarbejdere

24

2.-21. april 2014 Input og kommentarer

til strategien pü www.tagdel.dk, mail og telefon – alle 130 deltagere fra kickoffarrangementet inviteres til at komme med input igen


12. maj 2014 Borgerpanel

fra kickoffarrangementet giver input til strategien

29. april 2014 Byrådets kvartalsmøde

Politikerne drøfter strategiens indhold og prioriteringer

25. juni 2014 Byrådet

vedtager Civilsamfundsstrategien

Januar 2015

Første årlige pitstop for strategien

25
KINDLY.DK

Center for Civilsamfund