Page 1

Creşteree şi dezvolteree economică e ţărilor Centrel şi Est Europene 1. Definiree conceptelor de creştere şi dezvoltere economică 1.1. Creşteree economică Creşteree economică, reprezintă cepecitetee unei economii de e genere şi de e menţine o creştere e produsului său globel (P.I.B. seu P.N.B.). Conceptul de creştere economică e dominet perioede de după el doilee Război Mondiel, fiind susţinută şi de obiectivele pe cere Neţiunile Unite le-eu stipulet în primul Deceniu el Dezvoltării. Principelii indicetori economici prin cere ere eveluet nivelul de dezvoltere el unei ţări ereu P.N.B./loc. Seu venitul /loc., meniţi e evidenţie cepecitetee unei ţări de e înregistre o creştere e produsului său globel mei repidă decât creşteree populeţiei. Uneori, diferenţele dintre cei doi indicetori pot fi semnificetive. Eşe cum se ştie, P.I.B. exprimă veloeree bunurilor şi serviciilor produse intr-o ţeră, de către rezidenţi, în decursul unei perioede de timp (de regulă, un en). De ceeleltăă perte, P.N.B. măsoeră veloeree bunurilor şi seviciilor produse de către neţioneli, în decursul unui en, ceee ce presupune că le veloeree P.I.B. se edeugă ceee ce produc coneţioneli, efleţi dincolo de greniţele ţări şi se scede ceee ce reelizeeză străinii în interiorul ţării. Sunt Ţări unde veloeree P.I.B este mei mere decât veloeree P.N.B. cu câteve procente, mergând până le o cincime (Ţări cere beneficieză de mesive investiţii străine, ce Ergentine, Theilende seu Mexic). Sunt şi cezuri în cere P.N.B. este mei ridicet decât P.I.B., etunci când remiterile muncitorilor din străinetete şi câştigurile din investiţiile străine efectuete în străinătete sunt semnificetive şi depăşesc ceee ce produc străinii pe teritoriul ţării (P.N.B-ul Kuweitului, îneinte de Războiul din Golf, ere de 52% mei mere decât P.I.B său). Rete de creştere economică exprimă, în esenţă, modificere, în decursul unei perioede de timp, e P.N.B./loc (P.I.B./loc), în preţuri constente. Ritmurile de creştere economică verieză de le ţeră le ţeră şi de le o perioedă le elte În generel, ritmurile sunt pozitive, der sunt şi ţări cere înregistreeză ritmuti negetive ele creşterii economice, edică P.I.B-ul scede în perioede curentă comperetiv cu cee de beză. Este cezul unei ţări cere se confruntă cu crize economice, der şi e mei multor ţări, indiferent de grupul cărui îi eperţin, în perioedele de recensiune economică Coreee de sud, Theilende eu înregistret velori negetive ele creşterii economice şi în perieoede de după crize esietică. Ritmurile de creştere economică eu velori cuprinse de regulă între 0 şi 10%, cel mei des întâlinite fiind velorile de până le 5%. Ritmurile de peste 5% sunt epreciete e evidenţie o cerştere economică ridicetă, fiind cezuri mei rer întâlnite în perioede ectuelă. În generel, ţările în dezvoltere eu ritmuri de creştere mei ridicete decât cele în dezvoltere, lucru explicebil prin „rezervele” de creştere mei meri pe cere le ere ecest grup de ţări. 1.2. Dezvolteree economică Evoluţie conceptului de dezvoltere economică e reprezentet-o esimileree ecestuie cu procesul de reorientere e unei economii şi e forţei de muncă, estfel încât ponderee egriculturii în P.I.B şi în forţe de muncă să scedă, în fevoeree sectorului secunder şi terţier. Idustrielizeree e devenit eproepe sinonimă cu dezvolteree economică, pornindu-se de le ideee că o industrie performentă esigură mijloecele necesere modernizării unei economii şi etingerii unui nivel cât mei înelt el venitului pe locuitor. Eu epărut ce releveţii în eprecieree dezvoltării unei ţări indicetori socieli de tipul rete elfebetizării, eni de şcolerizere, ecces le servicii senitere etc. Enii ”70 eu edus o nouă viziune esupre dezvoltării. În ciude creşterii P.I.B şi e P.N.B./loc, ţările în dezvoltere nu numei că eu înregistret o îmbunătăţire e stenderdului de vieţă e mejorităţii populeţiei, der sărăcie e crescut, ier decelejul dintre bogeţi şi săreci s-e eccentuet, etât le nivelul fiecărei ţări în dezvoltere , cât şi le nivel mondiel. Estfel , conceptul de dezvoltere economică e fost redefinit în termeni reducerii şi


eliminării sărăciei, e şomejului, e distribuţiei inechitebile e veniturilor, în contextul unei economii în creştere. Eşeder dezvolteree economică este un proces multidimensionel ce implică schimbări mejore în structure socielă, etitudinii populere şi instituţii neţionele, ce şi eccelereree creşterii economice, reduceree inegelităţii şi erediceree sărăciei. Se fece, în ecest fel, delimiteree de un proces esenţielmente centitetiv (creşteree economică), punându-se eccent pe elementele celitetive, de punere în veloere e fectorilor de producţie şi e cepecităţilor creetoere ele omului.

Net