Page 1

software i hardware


1.Software i hardware Software: és tot el conjunt intangible de dades i programes de l'ordinador.Comprén el conjunto dels components lógics necessaris que fan possible la realització de tareas específiques, en contraposició als components físics, que són anomenats hardware. Hardware:correspon a tots els dispositius fisics d'un ordinador: com la placa base o el monitor

Els components i dispositius del Hardware es divideix en: Hardware Básic y Hardware Complementari: ○ Hardware Básico: són les peces fundamentals i imprescindibles per que l’ordinador funcioni como són: la pllaca base, el monitor, el teclat i el ratoli.


○ Hardware Complementari: són tots aquells dispositius adiccionals no esencials com poden ser: l’impresora, l’escáner, la cámara de vídeo digital, la webcam

2.Elements d’un ordinador És l'equip utilitzat per al funcionament d'un ordinador. El maquinari es refereix als components materials d'un sistema informàtic. La funció d'aquests components es divideixen en tres categories principals:entrada, sortida i emmagatzematge. Els components d'aquestes categories estan connectats a través d'un conjunt de cables o circuits anomenat bus amb la unitat central de procés (CPU) de l'ordinador. El microprocessador: és un circuit electrònic que actua com unitat central de procés d'un ordinador, proporcionant el control de les operacions de càlcul.També es utilitzen en altres sistemes informàtics avançats, com impressores, automòbils o avions.


Maquinari d’entrada:consta de dispositius externs (components situats fora de la CPU de la computadora) que proporcionen informació i instruccions. - Llapis òptic: dispositiu assenyalador en el qual l'usuari sosté sobre la pantalla un llapis que està connectat a l'ordinador i que permet seleccionar elements o opcions en la pantalla pressionant aquest contra la superfície de la pantalla. -Ratolí o mouse:dispositiu apuntador dissenyat per a ser agarrat amb una mà. Compte en la seva part inferior amb un dispositiu detector que permet a l'usuari controlar el moviment d'un cursor en la pantalla lliscant el mouse per una superfície plana. Per a seleccionar objectes o elegir instruccions en la pantalla, l'usuari prem un botó. - Maneta de jocs (joystick):dispositiu format per una palanca que es mou en diverses adreces i dirigeix un cursor o altre objecte gràfic per la pantalla de l’ordinador. - Teclat: dispositiu semblat a una màquina d'escriure, que permet a l'usuari introduir textos i instruccions. Alguns teclats tenen tecles de funció especials ,com trackballs(boles per a moure el cursor) o zones sensibles al tacte que permeten que els moviments dels dits de l'usuari dirigeixin un cursor en la pantalla. - Digitalitzador òptic: dispositius fotosensibles per a convertir imatges (per exemple, una fotografia o un text) en senyals electrònics que puguin ser manipulades per la màquina. - Mòdul de reconeixement de veu: és un dispositiu que converteix paraules parlades en informació que l'ordinador pot reconèixer i processar. - Mòdem:és un dispositiu que connecta una computadora amb una línia telefònica i permet intercanviar informació amb altre ordinador a través d'aquesta línia. Tots els ordinadors que envien o reben informació deuen estar connectats a un mòdem.


Maquinari de sortida:consta de dispositius externs que transfereixen informació de la CPU de la computadora a l'usuari informàtic. - Pantalla: converteix la informació generada per l'ordinador en informació visual. - Impresora: perifèric per a ordinador o computadora que trasllada el text o la imatge generada per computadora a paper o altre mitjà.

Maquinari de magatzement:serveix per a emmagatzemar permanentment informació i programes que l'ordinador degui recuperar en algun moment. Els dos tipus principals de dispositius d'emmagatzematge són les unitats de disc i la memòria RAM. - Unitats de disc dur:es una part de l’ordinador permanent que emmagatzema grans quantitats d’informació en partícules magnètiques integrades en un disc i recuperar-les molt ràpidament. - Unitats de disc flexible:emmagatzemen menys informació que un disc dur, i la recuperació de la mateixa és moltíssim més lenta ja que la seva tasa de transferencia es molt inferior. - Les unitats de disc magneto-òptics :emmagatzemen les dades i la informació en discs intercanviables sensibles a la llum làser i als camps magnètics.


- La memòria:està formada per xips que emmagatzemen informació que la CPU necessita recuperar ràpidament les tasques que s’estan executant en el nostre ordinador,aixì com permetre mes aplicacions a l’hora i en segon pla.

Conexions del maquinari(Internes):per conectar el Hardware es necessita unes connexions i materials que permetin al Hardware comunicar-se entre si i interaccionar.Com per exemple: -Un cable IDE/SATA:Que permet la conecxió entre la nostre placa base i el nostre disc dur amb la funcion de crear/eliminar dades i informació d’aquest. -Cables d’alimentació(surten de la Font d’alimentació,la qual s’encarrega d’alimentar tots els components interns del nostre sistema.) aquest cables van conectats a la placa base(Conectors ATX de 20-24 Pins),al disc dur,al lector/grabador de CD/DVD/BlueRay i en alguns casos a la tarjeta gràfica que hi necesiten un consum més intens d’ènergia. -Cables del Panell Frontal de la caixa del ordinador,depent de la classe de caixa hi podem trobar unes amb més o menys funcionalitats com per exemple:botó d’encendre/Apagar i el botó de reiniciar.Aixì doncs també podem trobar conexions USB/Firewire i en alguns casos port E-SATA.


3. sistema operatiu: Sistema operatiu: conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador, és el programari responsable de gestionar els recursos en un terminal. FUNCIONS: - consisteixen a gestionar les transferències d'informació internes. - procurar la comunicació de l'ordinador amb els operadors. - controlar l'execució dels programes amb la detecció dels errors. - encadenar automàticament les feines, optimitzar els recursos (memòria, unitat aritmètica). - carregar i descarregar automàticament els programes en funció de l'espai de memòria. ELEMENTS: - sistema d’arxius: estructuren la informació guardada en una unitat d'emmagatzematge (normalment un disc dur) d'una computadora, que després serà representada ja sigui textual o gráficamente utilitzant ungestor d'arxius. - nucli: part fonamental d'un sistema operatiu. És el programari responsable de facilitar als diversos programes accés segural maquinari de l'ordinador.

4.CLASSIFICACIó DE SOFTWARE: 1.SOFTWARE BASIC O DE SISTEMA: Són aquells programes que permeten l'administració de la part física o els recursos de l'ordinador, és la que interactua entre l'usuari i els componentsmaquinari de l'ordinador. Es classifiquen el Sistemes Operatius monousuari i multiusuari. ex: Linux o Windows. 2.SOFTWARE D'APLICACIÓ: Són aquells programes que ens ajuden a tasques específiques com edició de textos, imatges, càlculs, etc. també coneguts com aplicacions ex: word, exel, power point, etc(Ofimatica).


5.XARXes DEFINICIÓ: és un conjunt d'equips informàtics connectats entre si per mitjà de dispositius físics que envien i reben impulsos elèctrics, ones electromagnètiques o qualsevol altre mitjà per al transport de dades amb la finalitat de compartir informació i recursos. TARGETA DE XARXA: és una targeta d'expansió inserida dins l'ordinador amb una o més obertures externes, per on és connectat el cable de xarxa amb la finalitat d’intercanviar informació entre un altre equip a traves d’una altre tarjeta o mitjançant un router/switch.

AVANTATGES: 1) Possibilitat de compartir i intercanviar arxius, ja siguin imatges o textos. 2) Possibilitat de connexió entre dos o més ordinadors. 3) Comunicació ràpida i eficient. 4) Estalvi de costos i temps. 5) Possibilitat de compartir, programari i maquinari. 6) Possibilitat de maneig i control d'altres pc. 7) Millora la forma de treball. Ajuda al creixement de la globalitza


6.TIPUS DE XARXA SEGONS L’EXPANSIÓ: Segons l'extensió de la xarxa, podem distingir les següents:

PAN (Personal Area Network): la seva extensió abraça uns pocs metres i permet connectar dispositius a un ordinador via Bluetooth.

LAN (Local Area Network): xarxa d'àrea local.La seva extensió seria un edifici. CAN (Campus Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa universitat. MAN (Metropolitan Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa àrea metropolitana.

WAN (Wide Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de localitats, provincies i fins i tot països diferents.(Els més comuns són el LAN i el WAN) La clau WEP :és un estandard de seguretat utilitzat per cifrar una xarxa wifi per tal de protegirnos i que ningú hi pugui tindre accés a la nostra xarxa tant per tindre accesibiliat a internet o intercanvi d’arxius pot ser de 64 bits o 128bits.No es la més segura a que existeixen unes altres amb un cifrat avançat,com les WPA2.


7.Tipus de xarxes segons la disposició física dels cables. Segons tipologias Físiques:


Segons els cables:

Tipus de trençat d’un cable ethernet:

8Avantatges/inconvenients cadascuna: Fibra óptica:

de


Advantages: - Fàcil d'instal lar. - Transmissió de dades a alta velocitat. - Connexió directa de centrals a empreses. - Gran ample de banda. - El cable fibra òptica, en ser molt prim i flexible és molt més lleuger i ocupa menys espai que el cable coaxial i el cable parell trenat. - Accés il limitat i continu les 24 hores del dia, sense congestions. - La fibra òptica fa possible navegar per Internet, a una velocitat de 2 milions de bps, impensable en el sistema convencional, en què la majoria d'usuaris es connecta a 28.000 0 33.600 bps. - Video i so en temps real. - La matèria primera per fabricar-és abundant a la natura. - Compatibilitat amb la tecnologia digital. - Gran seguretat. La intrusió en una fibra òptica és fàcilment detectable, pel debilitament de l'energia lluminosa en recepció, a més no radiació res, el que és particularment interessant per a aplicacions que requereixen alt grau de confidencialitat. Desaventages: - Només poden subscriure les persones que viuen a les zones de la ciutat per les quals ja aquest instal.lada la xarxa de fibra òptica. - El cost és alt en la connexió de fibra òptica, les empreses no cobren per temps d'utilització, sinó per quantitat d'informació transferida al ordinador es mesura en megabytes. - El cost d'instal lació és elevat. - El cost relativament alt en comparació amb els altres tipus de cable. - Fragilitat de les fibres. - Els diminuts nuclis dels cables s'han d'alinear amb extrema precisió al moment d'empalmar, per evitar una excessiva pèrdua de senyal. - Dificultat de reparar un cable de fibra trencat. - L'especialització del personal encarregat de realitzar les soldadures i connexion

Cable ethernet: Advantages: Els cables ethernet 10/100 són barats, fàcils d'instal lar i més ràpids que les connexions sense fils. La nova tecnologia de gigabits (10/100/1000) és rapidíssima, encara que està dissenyada principalment per als entorns empresarials


Desavantages:Cal passar els cables al commutador central de connexió o l'encaminador. Els adaptadors i els interruptors de gigabits són més costosos i requereixen cables especials que també costen més.

Cable coaìxal: Advantatges: • Són dissenyats principal ment per a les comunicacions de dades, però poden acomodar aplicacions de veu però no en temps real. • Té un baix cost i és simple d'instal lar i bifurcar • Banda Nacha amb una capacitat de 10 Mb / sg. • Té un abast de 1-10kms

Desavantages: • Transmet un senyal simple en HDX (half duplex) • No hi ha modelació de freqüències • Aquest és un mitjà passiu on l'energia és proveïda per les estacions de l'usuari. • Fa ús de contactes especials per a la connexió física. • S'usa una topologia de bus, arbre i rarament és en anell. • ofereix poca immunitat als sorolls, pot millorar amb filtres. • L'ample de banda pot transportar només un 40% de el total de la seva càrrega per a romandre estable.


9.Definició i comparació de switch (commutador) i hub (concentrador) Hub:és un dispositiu que permet centralitzar el cablejat d'una xarxa i poder ampliar-la. Això significa que aquest dispositiu rep un senyal i repeteix aquest senyal emesa per les seves diferents ports.

Switch:és un dispositiu digital de lògica d'interconnexió de xarxes de computadors que opera a la capa d'enllaç de dades del model OSI. La seva funció és interconnectar dos o més segments de xarxa, de manera similar als ponts de xarxa, passant dades d'un segment a un altre d'acord amb l'adreça MAC de destinació de les trames a la xarxa.

Diferència:Un hub és un repetidor multiport repeteix sense verificar res. En canvi un switch comprova per MAC, i només re transmet a la destinació, de manera que divideix els dominis de colision d'una xarxa, asique és millor, altres que millora la velocitat


general de la xarxa en fer connexions directes entre X i X ordinador.(El switch el més configurable i programable)

10.Mitjans de transmissió (aire i cables). Hardware necessari per fer connexions. Podem transmetré informació i dades a través d’una xarxa inàlambrica o una xarxa cablejada.Simplement necesitem les tarjetes per els clients,que poden ser de fibra óptica,ethernet,Wireless(WI-FI),Coaixal,3G.. i els cables per aquestes en el cas d’utilitzar una xarxa cablejada.També cal destacar que apart de unes tarjetes que actuien de client necesitem que ens arribi la senyal d’algun tipus d’emmisor(Servidor) que pot ser per exemple un Router o Switch.En el cas del una xarxa inàlambrica necesitarem un AP(Punt d’accés) o un Router WI-FI.

Exemples de mitjans de transmissió:


11.Hadware necessari per conncectar-se a internet. Per conectar-se a internet simplement necesitem una tarjeta que actui com a client es a dir,que fassí d’emissora de la informació. Hi han de molts tipus:3G(USB/PCMCIA/PCI),Wi-FI(USB/PCI/MINIPCI/PCMCIA/SD..)Ethernet(USB/PCI/PCMCIA),Coaixal(PCI/USB),Fibra optica(Poc comú),Modem(Ja no s’utilitza) Cal destacar que necesitem que algú transmissor,com un ROUTER o AP que ens deixi accedir a internet tant de forma alambrica com inalambrica.


Exemples de hardware:

12.Xarxa sense fil. Connexions wireless. SSID Una xarxa sense fils (WIFI) es una xarxa que com el seu nom indica,no te fils.És a dir que la informació y dades es transmeten de forma inàlambrica.Mitjançant un AP(Punt d’accés) que fa de emissor i una tarjeta que actua de client. Hi podem trobar de varies clases segons el seu estandard i la seva velocitat de transferencía: a:11Mbps b:54Mbps n:300Mbps.


SSID:Es el nom que emiteix el AP per tal de indentifa-lo i ser visible a la xarxa.De vegades s’oculta per tal de que no estigui a la vista i ningúna persona indeseable pugui fer mal us de la nostra xarxa(A part de la nostra seguretat establerta per la contraseña,o simplement deshabilitant el DCHP)

Saray Sánchez Portillo Claudia Cerro Cazorla

xarxes de comunicació  
xarxes de comunicació  

treball de informatica del col.legi

Advertisement