Page 1

15

ปี ที 1ฉบ ับที 1 ประจําเดือนกุมภาพ ันธ์

ร ับออกแบบตกแต่งภายใน บ้านและคอนโด โดยผูม ้ ี ประสบการณ์ จบสาขา ออกแบบโดยตรง

kingdomthaiproperty.com กําจ ักปลวก ปลวกร้ายกําล ัง ทําลายบ้านสวย ของคุณใช่ไหม ไว้ใจให้เราช่วย แสงดีกา ํ จําจ ัด ปลวก 053-412536

ธุรกิจเกียวก ับบ้าน Decorate

087-4587412 ก ้อย ร ับขนย้าย ทวภาคเหนื ั อ บ.สําราญขนย้าย เรามีทงั รถ 4 และ 6 ล้อ คนข ับรถมี ประสบการณ์กว่า10ปี ทํางาน รวดเร็ว ทร ัพย์สน ิ ปลอดภ ัย โทรหา เราสิคร ับ 090-75112154, 090-25336598

กระเบือง สวย ราคาถูก ส่งตรงจากโรงงาน ลําปาง มีหลากหลาย แบบให้เลือก ทงแบบ ั หยาบ ลายการ์ตน ู ผิว ลายหินอ่อน คุณภาพดีราคา ย่อมเยาว์

อุปกรณ์ และว ัสดุกอ ่ สร้าง ได้มาตรฐาน มีคณ ุ ภาพ

053-985421

คุณพิมพ์ 085-6985321

ร ับตกแต่งสวน แบบยุโรป ประก ัน ชนหนึ ั ง สิทธิผลประก ันภ ัย แบบล้านนา แบบญีปุ่น ครอบครุม ทุกเหตุ อ ัคคีภ ัย อุกทก ทีมงานมีประสบการณ์ ทํางาน ภ ัย แผ่นดินไหว ฯลฯ เบียประก ัน รวดเร็ว เลือกสรรว ัสดุดม ี ี ถูก ส่งง่ายๆได้ทุกว ัน คุณภาพ ละเอียด คุณกุก ๊ กิก 084-5978465

ร ับกําจ ัดแมลงสาบ ศ ัตรูต ัวร้าย ในบ้านคุณ ไว้ใจให้เราดูแล ใช้สาร จากธรรมชาติ ไม่ม ี สารเคมีเจือปน ได้ผล 100 เปอร์เซ็ นต์ ! 098-4852361 ร ับเหมาสร้าง บ้าน ออฟฟิ ศ คอนโด ผูร้ ับเหมามี ประสบการณ์ กว่า 20ปี งานเสร็ จตาม กําหนดเวลา ติดต่อ คุณนิพ ัฒน์ 053-546692

053-884 963 , 081-6253362

บริษัท รับทําความ สะอาด ราคาถูก ทํางานดี เป็ นชาวไทย ไม่มป ี ระวัต ิ บริษัทได ้รับการจด ทะเบียนถูกต ้องตาม กฎหมาย

089-2654158 ผ ้าม่านสวย แต่งบ ้าน ได ้ดังใจ ทังผ ้าไทย และผ ้านํ าเข ้า ติดตัง ให ้ฟรี ไม่มค ี า่ ใช ้จ่าย เพิม (ในตัวเมือง) 088-5263579

ร ับจ้างทาสีบา้ น และ อาคารทวไป ั ราคา ประหย ัด ใช้สม ี ี คุณภาพ ทํางานเร็ ว สวย ละเอียด เรียบร้อย สีไม่เรียบไม่เสมอ ยินดี ทําใหม่ โดยไม่ม ี ค่าใช้จา ่ ย 053-159874, คุณ อิว 053-159875

CAT ติดตงอิ ั นเตอร์ เนท ไร้สาย แรง แร็ว ไม่สะดุด เลือกใช้ CAT ร ับรองไม่ผด ิ หว ัง

รับเดินสายไฟฟ้า ทัง ภายในและนอกตัว อาคาร ใช้วสั ด ุมี มาตรฐาน ราคาถูก ไม่มี การชาน์คิดราคาตาม จริง

053-698523 , 0887481523

081-9920289 คุณ น้อย

ร ับปูหญ้า ทงั หญ้าจริงและ หญ้าเทียม รวดเร็ว สวยงาม 089-2666633

ส้วมต ัน ท่อนํามี กลินเหม็ นตลอด ทํา อย่างไรก็ ไม่หาย แก้ปัญหาง่ายๆโดย การโทรหาเรา ราคา เป็นก ันเอง 084-6871662

หนังสือพิมพ์ 15