Page 1

Pre-

Erasmus Clara TorvĂ Salgado ELISAVA 1 2018


01 02 SIMULACIÓ DE PRODUCTE I

SIMULACIÓ DE PRODUCTE II

BIELA 5 ANGLE 13 MANILLAR 34

PREMSA-LLAUNES 51 C O N T R O L PA N E L 5 9 M OTO 6 7 B I C I C L E TA 7 2

2


03 04

P R OJ E C T E D E PA C K A G I N G

P R OJ E C T E D E PA C K A G I N G

PA RT 1

PA RT 2

V I R O S PA C K 7 7 FLANERA 83

VERSACE 99 GLASSEX 101

3


Simulaciรณ I: M a r ta J ane ras G 101

4


Simulació I s’imparteix el segon trimestre

mus s’han fet anàlisis més simples, com

de tercer de GEDI, en la branca de De -

l’estudi d’una Biela.

senvolupament de disseny Industrial. Ta m b é s ’ h a n a n a l i t z a t p r o d u c t e s m é s L’ a s s i g n a t u r a p r e t é n i n t r o d u i r l e s t e c n o l -

complicats, com una estructura angular

ogies d’anàlisis estructural per mitjà del

i per últim s’ha realitzat un treball en

mètode dels elements finits.

grup de dues persones, per a poder rep resentar els conceptes estudiats durant

Centrant-nos bàsicament en l’estudi i

aquest període, en aquest cas, el pro -

l’anàlisi de les forces, tensions i defor-

ducte a analitzar ha sigut un manillar de

macions que pateix el producte.

bicicleta.

Una assignatura amb un valor de 4 crèdits i 4 hores i mitja de classe durant la setmana. Durant les 6 setmanes cursades Elisava abans de començar l’Eras-

5


Biela

6


Primers resultats GRÀFICA I RESULTATS

A l’estudi de Von Misses s’observa un punt màxim en una zona vermella, volent dir que trencaria abans d’assolir els 400MPA. En aquesta primera biela trobem una malla formada per 225 tetras

En la gràfica s’observa una corba que no acaba plana, sinó que té un pendent. Per tant podem dir que no és una corba estable i s’ha de realitzar un canvi a la geometria de la peça i realitzar una anàlisi de convergència

7


Redisseny

8


Redisseny

Per aconseguir eliminar els punts més crítics de la biela es fan uns arrodoniments en les arestes vives que envolten la circumferència més gran. Tant per la zona superior com a la inferior i també els laterals

9


Resultats finals

Un cop s’han fet els arrodoniments els punts més crítics desapareixen i amb la mateixa força la biela no arriba a la seva tensió màxima. En aquest cas la malla està formada per a 379 tetras.

10


Resultats finals

Un cop s’ha realitzat el canvi geomètric de la peça s’observa una gràfica diferent de la dels estudis inicials.

En aquest cas està situada sota la màxima tensió permesa: 400MPa, i al final es manté amb una línia horitzontal estable. En aquest cas, és una gràfica plana.

11


Angle

Assignment 01

12


PART 1: Material: Al6061 - T6 Load: case 01 AnĂ lisis: MPA (5% convergence) Analitzar el factor de seguretat Analitzar el POINT 01 Constraints: Holes and Bolt heads

Load 01: 250N

POINT 01

13


Gràfica 1: Von Misses

La primera representació que es necessita és l’estrès màxim de Von Misses, en aquesta imatge és on s’observa quina és la zona de la peça que pateix més. Les forces en la peça no estan ben repartides, únicament treballa la part doblegada, i la zona que pateix més és l’interior d’aquesta. La zona amb més tensió arriba a 135.18MPa..

14


Gràfica 2: Convergència

Després d’estudiar la zona que pateix més de la peça, realitzem la gràfica de convergència.

rant tots els altres passos, això garanteix que la peça treballarà en el seu valor màxim durant els diferents processos.

Aquesta gràfica té un resultat estable i pla, la tensió arriba fins al seu valor màxim de Von Misses i es manté estable en aquell valor du-

Per tant de moment la peça treballa sota la seva tensió màxima i és convergent.

15


Gràfica 3: Índex de fallida

En aquesta imatge s’observa l’índex de fallida de la peça, a partir d’aquest podem trobar quin és el factor de seguretat de la peça i decidir si és necessari fer un redisseny de la peça.

El valor màxim com es veu a la imatge adjunta és 0,4898. El de seguretat es calcula dividint 1 entre aquest valor. El resultat del factor de seguretat és 2,04, un valor correcte.

16


Gràfica 4: Point 01

Per acabar l’anàlisi de la peça estudiem quin és el comportament del punt 1 (el que es troba a final de la peça), quin desplaçament pateix aquest punt després d’aplicar-li la força.

El punt es va desplaçant progressivament, fins que en el tercer pas arriba al seu valor màxim, a prop de l’1 i es manté de manera estable i plana en aquell punt.

17


PART 2: Material: Al6061 - T6 Load: case 02 (moment) AnĂ lisi: MPA (5% convergence) Analitzar el factor de seguretat Analitzar el POINT 01 Constraints: Holes and Bolt heads

POINT 01 Load 02: 250N 150mm

POINT 02

18


Gràfica 1: Von Misses

Ara es realitza el mateix estudi però aplicant la força 2. Podem observar que la zona de més tensió de la peça segueix sent la part interior de la zona doblegada. Tot i que amb aquesta força a tensió màxima de Von Misses a la

19

que arriba és gairebé el triple que si s’aplica la força 1. En aquest cas la força està realitzant un moment sobre un punt que està a una distància de la peça. El valor és de 302.54MPa molt a prop del valor de tensió màxim del material.


Gràfica 2: Convergència

Tot i que el valor de la tensió és més gran que amb la força 1, a la gràfica adjunta s’observa que el comportament de la peça segueix sent convergent.

de tensió màxim i es manté estable i plana en el mateix valor durant tots els altres passos. Això significa que tot i que la peça està en una tensió molt elevada aquesta es pot mantenir en aquest valor de manera estable.

En el primer pas l’angle arriba al seu valor

20


Gràfica 3: Índex de fallida

Tornem a realitzar el càlcul del factor de seguretat a partir de l’índex de fallida, per poder treure conclusions a l’hora de comparar-lo amb l’altra força.

nifica que el factor de seguretat és de 0,91. Aquest resultat és molt petit comparat amb el factor de seguretat de l’altra força. En aquest cas seria necessari fer un redisseny de la peça perquè augmentes el seu factor de seguretat.

En aquest cas el valor és de 1.098, això sig-

21


Gràfica 4: POINT 01

Per últim tornem a realitzar la gràfica del punt 1 on observem que el desplaçament d’aquest punt és més alt aplicant la força 2 que la 1. En aquest cas el punt es desplaça fins a arribar a un valor de 2,5.

Això significa que aplicant el moment en aquell punt la peça es deforma més que aplicant una força uniforme en tota una cara. Aquesta gràfica, també té una estructura convergent.

22


PART 3: Redissenyar l’angle per aconseguir un factor de seguretat de 1,5. Tornar a estudiar la força 1 i 2 amb el material Al6061- T6.

Round: 6mm

Per aconseguir reduir el factor de seguretat s’arrodoniran les arestes més crítiques de l’estructura

Arrodoniments a les arestes exteriors i interiors i en el gruix

Round: 3mm

Round: 6mm

23


Gràfica 1: Índex de fallida Load 01 i load 02

LOAD 01

Es redissenya la peça arrodonint els cantells vius per aconseguir un factor de seguretat d’1,5. En el cas de la força 01, s’aconsegueix augmentar l’índex de fallida fins a 0,67352, aconseguint així un factor de seguretat d’1,49, el valor desitjat.

24


LOAD 02

En el cas de la força 2 també s’aconsegueix augmentar el valor, no tant com en la força 01 però fins a arribar a 1,54 que és un factor de seguretat de 0,64. És a dir, que amb aquest arrodoniment només aconseguim millorar les condicions si la peça treballa sota la força 01.

25


Gràfica 2: Von Misses Load 01 i load 02

Tot i que el redisseny varia la forma exterior de la peça, és a dir, la geometria, les forces aplicades segueixen sent les mateixes i estan situades en la mateixa zona. Així i tot és necessari tornar a realitzar l’anàlisi de convergència de la peça amb les dues possibles forces, per a observar les modificacions fetes respecte a la peça principal.

26


En el cas de la força 01 en disminuir el factor de seguretat ha augmentat el valor de Von Misses passant de 130 a 190 aproximadament. En la força 02, la tensió de Von Misses augmenta quasi al doble, superant el valor de tensió màxima del material, ja que el factor de seguretat ha disminuït a 0,6.

27


PART 4: Canvi de material de la peça redissenyada Material: Al7075-T6 Es canvia el material i es torna a realitzar l’anàlisi amb un MPA i una convergència del 5%. S’analitzaran les dues forces i es compararà el factor de seguretat amb el material 1.

Load 01: 250N

Load 02: 250N 150mm

POINT 02

28


Gràfica 1: Índex de fallida

LOAD 01

A continuació es realitza el mateix estudi amb un altre material i la peça redissenyada, en aquest cas s’observa que amb la força 01 la peça té un factor de seguretat de 2,7. Quan amb el material 1 era d’1,5.

29


Gràfica 1: Índex de fallida

LOAD 02

En el cas de la força 02 el factor de seguretat és d’1,19. Aquest valor és més elevat que amb el material 1. Això significa que aquest nou material hi hagués complet els requisits inicials sense necessitat de redissenyar la peça o fent un redisseny menys agressiu. Però aquest material també és més car que el material 01.

30


Gràfica 2: Von Misses

Per últim es fa l’estudi de convergència de la peça amb el segon material. Com les forces estan aplicades en la mateixa zona i tenen el mateix valor en tots els casos, aquests valors no varien gaire en aquests dos materials.

Encara que el factor de seguretat de la peça hagi augmentat respecte al primer material, els valors màxims de Von Misses estan al voltant del mateix valor. En els dos casos (força 1 i força 2) el resultat és una gràfica convergent amb un final estable i una recta plana.

31


Manillar amb Nicolas BaquĂŠs

32


En aquest projecte s’estudiarà el que pateix un manillar de bicicleta en condicions “extremes”. S’observaran les zones més dèbils de l’estructura i s’intentarà redissenyar la peça per aconseguir que to el manillar treballi.

33


Forces, materials & restriccions

Fvertical= 500N Fhoritzontal= 1000N

Fvertical= 500N Fhoritzontal= 1000N

Restricció fixe al contacte amb la forquilla

34

Material: Al 6061-T6 Màxima tensió: 310MPa


♯01 Primer anàlisis Primer de tot es parteix d’un manillar amb una forma bastant simple i la característica de ser massís, és a dir, un manillar no tubular per tant, menys lleuger i còmode però possiblement podrà suportar majors forces.

35


♯01 Representació de Von Misses

Després d’aplicar les forces escollides es fa

la part central és on es troba una petita

una anàlisi, en aquest cas un SPA per pod-

zona que pateix més, aproximadament

er veure si la peça supera la tensió màxima

uns 259MPa (color vermell), és a dir, que

admissible de material.

tampoc arriba a la tensió màxima del material.

Com s’observa en la fotografia adjunta, la peça està totalment blava, és a dir, que no

A continuació s’estudia la convergència

té cap zona crítica. Està treballant sota una

i el factor de seguretat del manillar de

tensió molt petita.

bicicleta.

A la part inferior del manillar on s’ajunta amb

36


♯01 Gràfica de Von Misses

MÀX STRESS VON MISSES 312

MAX_STRESS_VM

262 212 162 112 62 12 1

2

3

4

5

6

7

8

P LOOP PASS

P Loop Passmax_stress_vm 1 12,08422 2 96,50132 3 169,929 Com s’aprecia en la gràfica de convergència 4 187,7921 el resultat5no235,7567 és totalment recta, això signifi258,7426 ca que la 6tensió podria seguir pujant. 7 259,9132

general molt convergent al final s’acaba

Així i tot en el 6 pas la gràfica s’estabilitza, es

Amb la geometria d’aquest material i les

col·loca més horitzontal, més plana. Per tant,

forces aplicades la peça no trencaria.

la tensió tampoc pujaria mai tant com per arribar a la tensió màxima de l’alumini.

es podria dir que tot i no tenir una forma

37


♯01 Factor de segurat

A partir de l’índex de fallida es calcula el

Aquest factor és el just per la força

factor de seguretat de la peça.

aplicada, està acord amb les forces aplicades en aquest cas.

Dividint 1 entre el màxim índex de fallida trobem que el manillar té un factor

Però si les forces augmentessin,

de seguretat d’1,085.

aleshores el factor de seguretat es trobaria per sota de l’1. Un factor de seguretat tan petit no seria recomanable, per això s’hauria de redissenyar alguna part.

38


♯02 Segon anàlisis Un cop s’ha observat que la peça està sobredimensionada es fa un redisseny per intentar que totes les parts treballin. La primera variació que es realitzarà és convertir el manillar de bicicleta en tubular.

39


♯02 Reprensentació de Von Misses

Un cop hem buidat el manillar per dins,

significa que aquest manillar té moltes

fent-lo tubular, hem tornat a fer el càlcul

possibilitats que si se li aplica aquest

i la representació de les tensions i defor-

esforç, acabi trencant-se.

macions que pateix la peça. En aquesta imatge no es veu la part verSegons el material que hem triat per a

mella que és la que té la màxima tensió,

la nostra peça, la tensió màxima no pot

perquè a l’estar buidat per dins, la tensió

superar els 310 MPa, i en fer la repre-

màxima està en l’interior i no en l’exteri-

sentació de Von Mises, aquesta tensió

or de la peça.

és superada, arriba fins a 403,298. Això

40


♯02 Gràfica de Von Misses

MÀX STRESS VON MISSES 425

MAX_STRESS_VM

375 325 275 225 175 125 75 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P LOOP PASS

P Loop Passmax_stress_vm 1 75,64839 2 220,4503 3 248,864 Segons els valors obtinguts de la gràfi4 322,3004 ca, hem pogut5 descobrir 362,7577 que aplicant 6 350,7933 la força que hem aplicat sobre aquesta 7 338,3796 369,5211admissible pel peça, la tensió8 màxima 9 403,2977

una tensió una mica més elevada que el màxim obtingut.

Amb l’observació d’aquesta gràfica, hem

material és superada per 93,3 MPa

esbrinat que en el tercer Loop Pass,

més del que pot suportar. A més a

la nostra peça ja supera la seva tensió

més, aquesta gràfica acaba en pendent

màxima. En el moment que es passa

bastant pronunciada, per tant no con-

del Loop Pass 3 al 4, és quan la peça és

vergeix. El fet que no convergeixi fa

sobrecarregada per primer cop.

que la peça tingui el risc que arribi a

41


♯02 Factor de segurat

Fent el càlcul de la simulació segons

El valor més gran obtingut és d’1,461.

l’índex de fallida, ens hem adonat que

Per aconseguir el factor de seguretat

el valor més gran obtingut és superior a

s’ha de dividir 1 entre aquest núme-

1, i que per tant el factor de seguretat

ro. En fer la divisió obtenim el valor

serà inferior a 1. Es pot dir que el resul-

d’aquest factor, el qual és 0,685. Valor

tat de la peça en aplicar-li aquesta força

que indica que, tal com hem dit en el

serà nefast, ja que no aguantarà la força

paràgraf anterior, el més probable és

aplicada i es trencarà.

que acabi trencant per sobre esforç aquesta peça.

42


♯03 Tercer anàlisis Es fa un altre redisseny per aconseguir una peça perfecta. Primer de tot es disminueix la curvatura fent la peça més recta. Es deixa la part central massissa i s’arrodoneix aquesta mateixa part per la zona superior.

Peça tubular

Zona massissa

Arrodoniments

43

Radis és grans, peça més plana


♯03 Pantone del manillar

♯0A

♯0B

♯0C

♯0D

♯0E

44

♯0F


♯03 Representació de Von Misses

Les conclusions que hem extret d’aques-

de la part central. Aquest fet és degut

ta imatge són varies. La primera, i més

al fet que la peça és simètrica, i la força

important és la que la peça és capaç de

tendeix a seguir la barra fins a arribar a

suportar la força aplicada un cop fet el

la part central.

redisseny. La part que suporta més tensió és de 222,45 MPa, i la màxima pel

Per últim ens hem adonat que la força

material és de 310 MPa.

està bastant distribuïda per tota la peça, per tant s’utilitza quasi tota la superfície

També ens hem adonat que la part que

del manillar. Aquest fet succeeix només

suporta més tensió és l’arrodoniment

en aquelles peces en les quals s’ha fet un bon redisseny.

45


♯03 Gràfica Von Misses

MÀX STRESS VON MISSES 235

MAX_STRESS_VM

215 195 175 155 135 115 95 75 1

2

3

4

5

6

7

P LOOP PASS

P Loop Passmax_stress_vm 1 75,5322 2 174,4561 3 200,9193 Aquesta gràfica ens ha mostrat la ten4 215,3072 5 aplicada, 224,9215que és de 224,92. sió màxima 6 222,4465 Com ja s’ha dit anteriorment, aquesta

Dir també que la gràfica convergeix,

tensió no supera la tensió màxima ad-

ima mostrada no serà superada. A més

missible per al material aplicat en aques-

a més, el Loop Pass que va del 5 al 6 el

ta peça, per tant no trencarà.

pendent va lleugerament cap avall.

encara que no acabi del tot horitzontal. Aquest fet garanteix que la tensió màx-

46


♯03 Factor de seguretat

Masses i volums El càlcul del Failure Index l’hem fet per mostrar que la peça no es trencarà. En-

NO TUBULAR

cara que amb la imatge de la tensió de Von Misses ja ho podíem garantir.

El factor de seguretat del redisseny ha

Massa (kg)

1.77

Volum (mm3)

6.57·105

TUBULAR

donat 1,24. No és un factor molt marge de seguretat, però garanteix que ni es

Massa (kg)

6.33·10-1

trencarà ni es doblegarà. Aquest factor

Volum (mm3)

2.34·105

garanteix que pot suportar una força de

REDISSENY

1500N, que és la força aplicada actualment, més un quart d’aquesta força.

47

Massa (kg)

6·10-1

Volum (mm3)

2.22·105


Simulaciรณ II: X a vie r R iu do r G 101

48


Simulació II és una assignatura que s’im-

Durant les 6 setmanes cursades abans

parteix en el segon trimestre de 3r de la

de marxar s’ha fet una evolució d’anàli-

menció de desenvolupament de producte.

sis, començant per peces més simples i finalment arribant a realitzar un petit

Pretén introduir les tecnologies d’anàlisi

projecte en grup amb el qual es pretén

cinemàtic i dinàmic per mitjà de les posi-

plasmar tots els coneixements adquirits

cions, velocitats, acceleracions i forces.

en aquest temps.

L’ a s s i g n a t u r a t é u n v a l o r d e 4 c r è d i t s i 4

Aquesta part consta de 4 entregues.

hores de classe durant la setmana. Sim -

Primer un premsa-llaunes com a anàlisis

ulació II complementa els coneixements

bàsic, i després un control panel i una

obtinguts a l’assignatura de Simulació I.

motocicleta. Per últim el projecte escollit que és una bicicleta

49


Premsa llaunes

50


Motor definit S’ha col·locat un motor en el sentit vertical de la premsa llaunes, s’ha de tenir en compte que la llauna es posarà en el mig de les dues peces principals, la peça base es fixa, en canvi la crusher es va movent en el sentit vertical del motor per a poder aixafar la llauna.

Crusher

Base 51


Gràfica 1: Distància En aquesta gràfica s’observa la distància que hi ha entre el crusher i la base inferior fixa segons el temps que va passant i el moviment que té el conjunt. Primer de tot la distància és màxima, és a dir 170 mm, però quan han passat 5 segons la distància passa a ser la mínima, 20 mm respecte a la base inferior. Aquest és l’espai que ocupa una llauna aixafada. Durant 5 segons més es manté a 20 mm i després torna a la seva posició d’inici, a 170 mm.

52


Gràfica 2: Velocitat 1

La velocitat 1 és la relació del temps amb el

ma) on aleshores la velocitat és 0 (està parada)

moviment vertical de la premsa.

durant 5 segons, aleshores el premsa llaunes torna a la seva posició inicial, progressivament

S’observa que la premsa comença augmentant fins que arriba a la seva velocitat màxima i la seva velocitat ràpidament fins a arribar el

torna a disminuir quan es troba en la posició

punt màxim, després disminueix progressiva-

d’inici (15 segons).

ment fins que arriba als 5 segons (posició míni-

Time (Sec)Measure 0 30 0,03 30,00486 0,06 30,01944

53


Gràfica 3: Velocitat 2

Time (Sec)Measure 0 129,0228264 0,03 127,3052941 És la velocitat des de la peça cilíndrica su0,06 125,7496807 perior des d’on es fa la força per aixafar la 0,09 124,3284082 llauna0,12 en sentit vertical. 123,0324656 0,15 121,8536505 Semblant a la velocitat 1 però s’ha de tenir

mentant progressivament però de manera ràpida fins al segon 4 aproximadament que té velocitat màxima. Després disminueix fins a 0, la premsa està parada del segons 5 fins al 10 i després torna a augmentar fins

en compte que en aquest cas totes les ve-

a arribar a la màxima un altre cop al segon

locitats són positives. La velocitat va aug-

13 i torna a disminuir.

54


Gràfica 4: Velocitat angular

Time (Sec)Measure 0 -33,57284802 0,03 -33,00111029 0,06 -32,47559489 0,09 -31,98774311 0,12 -31,53478861 0,15 -31,11419689

Per últim, en aquesta gràfica s’observa la velocitat angular del braç principal. Aquesta comença amb una velocitat angular negativa que va augmentant fins a arribar a 0 on es manté estable del segon 5 fins al 10 que no hi ha moviment. A continuació va agafant velocitat positiva un altre cop. Abans d’arribar a la seva posició d’inici, disminueix la velocitat i al final de tot la torna a augmentar fins al màxim.

55


Magnituts aplicades

56


57


Control Panel

58


Les connexions entre els comandaments i els indicadors s’han fet a travÊs de connexions de tipus Generic Gear, de manera que amb els motors es puguin moure els indicadors.

59


MOTORS Motor 01: És un motor de velocitat constant, amb uns límits preestablert (-120° a 120°) d’acord amb el moviment de la fletxa. Té un recorregut d’anada i un de tornada.

60


Motor 02: Es defineix un motor monótonic, com el motor 01 per a després poder calcular la velocitat, aquest motor es trasllada verticalment anada i tornada de 0 a 53.75 mm, connectat també amb la Motor 03: Aquest motor treballa de

fletxa.

manera sinusoidal, mentre l’slider es desplaça verticalment l’indicador de la pantalla té un moviment horitzontal. També limitat de 0 a 53,75 mm.

61


Gràfiques per la primera connexió: indicador de rotació i panel amb fletxa ARROW PANEL 1 66,809067 46,809067

Measure

26,809067 6,8090667 -13,19093

0

5

10

15

20

25

30

20

25

30

-33,19093 -53,19093

Time (Sec)

ROTATION 172,34176 122,34176

Measure

72,34176

22,34176 -27,65824 0

5

10

15

-77,65824 -127,6582

Time (Sec)

Tant la rotació com la fletxa comencen amb

tots els motors seguits, després es mou un

una velocitat angular negativa, en el segon

per un, és per això que es torna a repetir del

3 estan el punt màxim, el límit màxim es-

segon 6 al 12 i estan parats fins al 24.

tablert. Fins al segon 6 on les dues peces tornen a la seva posició inicial amb una velocitat angular positiva. És per això que la gràfica té la mateixa forma però invertida. Els primers 6 segons són quan es mouen

62


Gràfiques per la segona connexió: indicador slider i panel amb fletxa ARROW 2 85,000576 65,000576

Measure

45,000576 25,000576 5,000576 -14,99942 0

5

10

15

20

25

30

20

25

30

-34,99942 -54,99942 -74,99942

Time (Sec)

SLIDER 1 49,68781 39,68781 29,68781

Measure

19,68781 9,6878096 -0,31219 -10,31219

0

5

10

15

-20,31219 -30,31219 -40,31219

Time (Sec)

En aquest cas la velocitat de la fletxa és

manté parat i després torna a la seva situ-

angular i la del slider és lineal, però es com-

ació inicial amb una velocitat positiva i amb

porten de la mateixa manera.

un moviment progressiu. Té un moviment més sinusoidal.

El primer moviment té una velocitat negativa, quan arriba al segon 3 està al màxim del límit durant una mil·lèsima de segon es

63

El moviment es torna a repetir del segon 12 al 18.


Gràfiques per la tercera connexió: indicador de slider i panel amb slider SLIDER 3 31,542235

21,542235

Measure

11,542235 1,542235 0

5

10

15

20

25

30

20

25

30

-8,457765 -18,45776 -28,45776

Time (Sec)

SLIDER 2 41,409873

31,409873

MEASURE

21,409873 11,409873 1,4098733 -8,590127

0

5

10

15

-18,59013 -28,59013

TIME (SEC)

En aquesta tercera connexió les dues pec-

en el segon 3 es troba en repòs en el seu

es tenen una velocitat lineal. En aquesta la

límit màxim i després amb una velocitat

relació de velocitat que tenen, com es veu a

negativa torna a la seva posició inicial. En

la gràfica és invertida.

el cas de l’slider2 el moviment és al revés, comença amb una velocitat negativa i de-

L’slider3 té un moviment horitzontal, comença amb una velocitat lineal negativa,

64

sprés torna amb una positiva. Es repeteix al segon 18 fins al 24.


A continuació s’adjunten dos vídeos per a comprovar el moviment del control panel. El primer és un vídeo de comunicació per transmetre la funció de l’objecte i l’altre un vídeo amb la visualització de les magnituds.

65


Project Bike

66


Gràfica 1: Velocitat angular

Després de fer l’anàlisi dinàmic del movi-

velocitat mentre el temps passa, un fet to-

ment de caiguda i rebot de la roda de dar-

talment raonable, ja que va perdent la força

rere s’ha extret aquesta gràfica on es com-

i la velocitat inicial que aquesta tenia.

para la velocitat angular respecte el temps que recorre (2 s).

La gràfica no té una forma totalment recte, sinó que es pot apreciar que en els pics hi

La roda comença en el seu punt màxim,

ha unes petites curvatures, això és perquè

quan està totalment aixecada, es va embal-

existeix una fricció.

ant fins a arribar a la seva velocitat màxima (393°/s). Aleshores és quan la roda arriba al seu límit mínim, a terra, i rebota, en aquest mateix instant de temps passa d’una velocitat positiva a negativa. Aquest fenomen passa pels coeficients de fricció que la roda té. La roda va perdent la 67


Gràfica 2: Força molla

Es crea una suspensió a la roda de darrere

el 0. Després apareix l’efecte de l’amortidor

de la moto on se li afegeix una molla i un

que provoca aquesta gràfica més sinusoidal.

amortidor.

En el segon, la molla es comença a mantenir en la seva posició inicial, que és 748,5.

La gràfica adjunta és la força d’aquesta molla. Aquesta comença en el punt més alt,

És a dir, que la força va disminuint mentre la

o de compressió, amb una força positiva i

roda rebota a terra i perd la seva velocitat i

quan la roda toca a terra la força passa a ser

inèrcia.

negativa. Al rebotar la roda a terra, com encara hi ha la inèrcia, la velocitat torna a situar-se sobre

68


Dades i vídeos

Graus de llibertat

7

Força equilibri molla

748,5 N

Pes del conjunt

106,25kg

En el projecte també s’adjuntaven 3 vídeos

d’una altura considerable del terra

realitzats amb Creo Parametric Mechanism.

i amb una inclinació sobre una

carretera llisa i horitzontal, sense cap

pendent, per poder analitzar

visualment la fricció i el retrocés de

Aquests 3 vídeos constaven de:

1. En el primer vídeo es veu el

la motocicleta quan aquesta entre

moviment de la caiguda i rebot de

amb contacte amb al terra.

la roda. La roda rebota fins que hi

ha un moment en la que para per la

3. Per últim el tercer vídeo és un

fricció d’aquesta amb al terra. També

circuit personalitzat per a que la

estan representades les fletxes que

motocicleta segueixi fent salts,

indiquen la velocitat angular del

loopings però tornant a caure bé,

moviment i on es troba aquesta

amb un retrocés, basant-nos amb

velocitat en la motocicleta

unes condicions inicials.

2. En el segon vídeo s’observa el

Els vídeos es troben adjunts a una carpeta a

moviment de la moto sobre al terra.

part.

Es deixa caure la motocicleta des

69


Project Bicicleta amb Nicolas BaquĂŠs

70


En aquest projecte s’estudiarà una bicicleta, es col·locaran tots els contactes necessaris perquè realitzi tots els moviments d’una bicicleta real. S’analitzarà el rebot d’aquesta respecte a terra i es faran diversos vídeos per identificar de manera visual al comportament de la bicicleta.

71


Explicació i vídeos

Com s’ha dit anteriorment aquest projecte només consta de vídeos amb els quals es

2. Segon vídeo: El segon vídeo

pretén transmetre la informació

és per a conèixer la bicicleta. En aquest vídeo s’observaran els

Exactament 5 vídeos que s’explicaran a

diferents moviments que la bicicleta

continuació i s’adjuntaran a una carpeta a

pot realitzar. És a dir, el moviment

part.

giratori i amortidor de les dues rodes, el moviment del manillar i el dels pedals amb la roda.

1. Primer vídeo: El primer vídeo és la caiguda de la roda de darrere

En aquesta bicicleta no hi ha una

de la bicicleta sense cap tipus de velocitat, únicament amb la gravetat i la fricció d’aquesta amb terra.

cadena visible però sí que s’ha creat com a mecanisme. 3. Tercer vídeo: En aquest vídeo

La bicicleta té un amortidor (amb una molla) que l’uneix al quadre de la bicicleta i permet aquests rebots, abans d’una frenada seca.

la càmera és estàtica, no segueix el moviment de la bicicleta. Però aquest vídeo es veu una carretera amb diferents pujades i baixades

72


que repten el funcionament de la bicicleta, en el vídeo s’observa tot el recorregut al qual s’ha d’enfrontar la bicicleta. I en acabar el vídeo es demostra que si la bicicleta no té la suficient velocitat i inèrcia per a aconseguir arribar al pic de la corba aquesta tornarà enrere fins que la velocitat vagi disminuint i arribi a 0 m/s. 4. Quart vídeo: En aquest vídeo s’ha creat una “animation”, és a dir, la càmera segueix al moviment de bicicleta en tot moment durant el recorregut d’aquesta per la pista. La diferència entre el 3r i el 4t vídeo és que aquest està preparat per veure que la bicicleta amb unes correctes condicions inicials és capaç de saltar i tornar a caure bé, a més de donar voltes de 360 graus i caure correctament sobre la pista. És un circuit més complex. 5. Cinqué vídeo: Aquest vídeo és el mateix que el segon vídeo, però amb el valor afegit de què està fet a partir del programa KeyShot, és a dir que s’ha renderitzat i s’ha donat un moviment de càmera diferent. nun moviment de camara diferent.

73


Projecte packaging P a rt 1

Cr i s tina Tav e r ne r G 201

74


En aquesta assignatura l’objectiu és pod -

Mercadona, un packaging secundari que

er trobar la millor manera per a transpor-

serveixi per a poder unir flams de difer-

t a r, i u n i r e l s p ro d u c t e s .

e n t s s a b o r s e n u n m a t e i x e n v à s . L’ o b j e c tiu de Mercadona es dóna més llibertat

Aquest apartat està format per dos pro -

als seus clients.

jectes diferents on el més important és obrir la imaginació i creació.

En aquest cas també hi ha una competició entre els estudiants d’Elisava i altre

El primer de tot és un projecte per una

estudiant de moltes de les universitats a

empresa, Virospack, una empresa de

escala espanyola.

cosmètics, centrada a fer goters per a sèrums. Aquest projecte és una compet ició real entre els diferents estudiants d’Elisava amb una recompensa monetària. L’ a l t r e p r o j e c t e é s u n a f l a m e r a p e r a

75


Virospack treball en grup

76


Un producte que amb el seu packaging representi la frescor i la puresa de la naturalesa. Un sèrum amb vitamines naturals que doni un resultat de bellesa, joventut i comoditat, amb un packaging que acompanyi aquesta filosofia. Basant-nos així en elements com la sabia, els olis, les pedres, el quart, ingredients lleugers de la natura. L’objectiu principal és aportar un benestar i un avantatge en l’ús del producte pels usuaris.

77


78


79


80


81


Flanera

amb Anna GimĂŠnez i Carolina RomanĂłs

82


En aquesta etapa s’estudiaran els usuaris i es definiran les primeres idees del packaging secundari del flam.

83


Usuari 1 Montse Membrado Prados Edat: 42 Lloc de naixament: Venezuela Lloc de residència: Sabadell Ocupació: Directora de marketing

“Preocupar-se84només t’impedeix disfrutar; moda, familia i somriures”


Simple Nevera plena

Elegante

Molts packs

Nens molt petits Molta feina

85


COM LI AGARADA EL PACKAGING?

ATRACTIU CLAR I CONCÍS FÁCIL D’AGAFAR FÁCIL D’OBRIR ENVÀS QUE OCUPI POC APROFITAMENT DEL MATERIAL

86


Usuari 2 Maria Ascensión Brios Edat: 77 Lloc de naixament: Zaragoza Lloc de residència: Zaragoza Ocupació: Ama de casa

“Me gusta cocinar para mi familia, so87 bretodo los nietos. Especialista en croquetas.”


Espai suficient

Cansada

Producte visible

Feliç

Concisos

Mans débils fràgils i delicades

88


COM LI AGRADA EL PACKAGING?

LLEUGER ACCESSIBLE (no ajupir-se) FÁCIL D’AGAFAR FÁCIL D’OBRIR BONA ADHERENCIA APILABLE

89


ASPECTES FUNCIONALS

En relació als aspectes funcionals després d’entrevistar els nostres usuaris s’ha extret la conclusió de què s’ha de dissenyar un packaging que el seu funcionament sigui el més accessible possible, que no comporti fer molts gestos a l’hora de triar els flams. Que tingui un volum petit per no afegir més pes a les bosses de compra. També és important que sigui apilable perquè quan es col·loqui al lineal del supermercat no estigui desorganitzat.

ASPECTES EMOCIONALS

En relació als aspectes emocionals ha de transmetre claredat i concisió sobretot per tal d’evitar que l’usuari entengui en funcionament des d’un primer moment. També té demostrar certa lleugeresa, ja que si transmet el contrari, l’usuari pot sentir que és un producte incòmode de carregar o molest. I per últim ha de tenir certa atractivitat per captar l’atenció de l’usuari des del primer instant que aquest el veu.

En relació als aspectes aspiracionals es podria dir que ASPECTES ASPIRACIONALS l’usuari quan compra els productes amb aquest tipus de

packaging aspira a sentir-se una persona innovadora per comprar un tipus de packaging que la resta del mercat no està oferint als consumidors. Així mateix hauria de fer sentir a l’usuari que és una persona pràctica, és a dir, que a l’hora de poder triar diferents sabors de flams i no haver de comprar obligatòriament un pack d’un sol sabor. 90


91

Sketches

Scanned by CamScanner


92


93

Scanned by CamScanner


REFERENTS

Per a trobar un packaging que compleixi totes les funcions i desitjos del usuari ens hem basat en uns referents ja existents en el mercat, dintre d’altres sectors.

Clar Fàcil ús Visual Sencill Lleuger Poc volum

Transportable 94


Apilable Simple Fàcil d’agafar i transportar Usar i tirar Material recicable Possibilitat de poder afegir logos...

95

Cómode, Fàcil d’agafar Accessible Adherent Afegit com a peça


Projecte packaging P a rt 2

R u b e n CaĂąo M i r e ia Ce b rian G 201

96


Aquesta part de l’assignatura s’ha decidit

Ta m b é h i h a u r à u n a a l t r a s e c c i ó e n l a

separar de l’altre, ja que en la part 1 els

qual s’estudiarà els diferents tipus de

valors principals són la imaginació i la

decoracions que existeixen per a decorar

creació per un producte nou i innovador

els productes avui dia, tant els primaris

destinats a un concurs.

com els secundaris.

En canvi, en aquesta part de l’assignatu-

En aquest apartat s’estudiarà la deco -

ra l’objectiu era aconseguir una base en

ració d’envasos reals també.

diferents conceptes per a poder transme tre’ls a la part més pràctica. A continuació s’estudiarà l’envàs d’un p ro d u c t e re a l , p r a c t i c a n t a m b S o l i d Wo r k s es farà l’estructura de diferents ampolles i envasos com a pràctica abans d’arribar al projecte final.

97


Versace analisis decoraciรณ

98


Versace Baby Rose Jeans

Clara Torvà 01/02/2018

És una fragància floral i refrescant, ideada per a les nenes més petites. En la seva olor s’imposa la mandarina, les violetes, el sàndal i la vainilla. Ideal per la pell dels infants perquè és hipoal·lèrgica. Caixa

Material

L’ampolla s’introdueix en un segon packaging on hi ha la resta d’informació que és necessària transmetre a l’usuari. És metàl·lica i està decorada i té un cartó intern per a protegir la fragància dels cops.

El cos de la fragància està fet amb vidre modelat amb uns dibuixos per aconseguir el disseny final. El tap és de plàstic també amb un disseny determinat. Tant el cos com el tap tenen modelada una cara de lleó, imatge representativa de la marca. Té una capacitat de 50ml, i molt bona qualitat. No s’aprecia cap defecte ni marca de fabricació o decoració.­

Serigrafia A la part davantera de l’ampolla està gravat amb un procés de serigrafia el logotip de la fragància, on apareix el nom del producte i la marca amb un cert relleu.

El dispensador de la fragància està format per dues peces metàl·liques brillants unides entre elles i una d’elles al cos de l’ampolla. Podrien haver sigut peces de plàstic amb un acabat metal·litzat al buit, però la qualitat i el preu del producte fan possible que les peces siguin metàl·liques directament.

Està col·locat en el centre de l’ampolla, en una zona continua, l’estampat és de color rosa i groc. És l’única serigrafia de tota l’ampolla. 99 àcid

S’aplica sobre el vidre transparent. Es posa en contacte amb uns àcids que reaccionen sobre el vidre eliminant l’acabat brillant característic del vidre, donant-li a la fragància un acabat mate i soft. En el cas de Baby Rose Jeans l’acabat mate és homogeni en tota l’ampolla.


Glassex amb Anna GimĂŠnez

100


L’objectiu d’aquest treball és realitzar un estudi tècnic d’un envàs amb dosificador existent en el mercat. En el nostre cas vam escollir el producte Glassex, un producte multi usos per la neteja de la casa, és un envàs transparent i ergonòmic. Glassex conté 750 ml de líquid i val 2 euros a qualsevol supermercat (2,67 €/l).

101


Estudi de mercat producte escollit

Glassex és un producte de neteja pels vidres, que deixa els vidres transparents, deixant-los sense rastre de brutícia i amb una pistola d’un ús molt simple i senzill. A més, també té altres utilitats, està dintre de la categoria de “multi usos”.

102


ANÀLISIS COMPETIDORS I PRODUCTE ESCOLLIT Dintre del món de la neteja hi ha molts tipus de packaging primaris diferents, tots busquen donar un valor afegit al seu producte variant lleugerament la seva forma. Variant el disseny entre les marques dintre d’un producte que té les mateixes propietats s’aconsegueix que l’usuari valori el producte no únicament pel seu contingut i fiabilitat sinó també per la manera de ser aplicat i utilitzat. A continuació es mostren un conjunt de productes del mateix món que Glassex però tots diferents entre si.

103


#01 WC: Gel de lejĂ­a

#02 CristaSol multiusos

#03 Sanytol multiusos

#04 3CV: Limpia cristales(cotxes)

#05 Spearhead

#06 Chubb: Limpia cristales MU

#07 BioecoLimp: espejos i cristales

#08 CristaSol AJAX

#09 FROGGY con alcohol

#11 Rtaff Limpia cristales 104

#12 Revigal Limpia cristales

#10 Moschino Fresh couture


#13 Oro Limpia cristales

#14 Starwax Limpia cristales

#15 ZORKA ecológic

#16 Fuegonet: espuma de fuego

#17 ACE Spray Mousse

#18 P&G Don Limpio

#19 Invisible Glass

#20 Aliada Limpia cristales

#21 Destello Quitagrasas

“Ens els productes de neteja predomina més l’ergonomia del producte pel bon ús que no l’estètica, és per això que la majoria d’ampolles tenen la mateixa forma”

105


ANÀLISIS DEL PRODUCTE A DISPENSAR Glassex té una fórmula de triple acció que proporciona tres funcions bàsiques: desenganxar els residus, eliminar-los i deixar una brillantor sense rastres.

El producte es pot mantenir sota la temperatura ambient del moment sense perdre les qualitats, es dosifica a partir d’una pistola i els seus ingredients són els següents:

Aigua + colorant PROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHIER

Ethanolamine

Methoxyisopropanol

Sulphuric Acid, monoaC10 alkyl esters, solidum salts

Propylene Glycol

Parfum

Capryl Glucoside

Ammonium Hydroxide

1-butoxypropan-1-ol

Sodium Laureth Sulfate 106


SEQÜÈNCIA D’ÚS

El funcionament de pistola del mecanisme es basa en una peça que pressionant un altre més petita raciona el pas del líquid segons si la pistola està premuda o lliure.

A continuació es pot observar gràficament en els croquis

1

3

2

Es crea el buit

4

6

5

107


ERGONOMIA “És un envàs pensat per a poder col·locar tots els dits i la palma de la mà en una zona determinada per donar la millor ergonomia a l’usuari”

Presenta unes ranures a la pistola que fan més fàcil el seu ús.

Presenta una gran forma ergonòmica perquè es pugui adaptar a la mà humana. L’envàs té unes onades perquè encaixin el dit cor, anul·lar i petit.

Té unes corbes el cos que permet agafar fàcilment i còmodament el producte amb tota la mà.

108


DECORACIONS APLICADES Aquest envàs de PET és un envàs simple i amb unes decoracions molt planes.

El plàstic de l’envàs té tres colors principals, el cos és transparent permetent així veure l’interior i la quantitat de producte que queda, i el color vermell i blau per la pistola i el dispensador de l’envàs.

L’única decoració que té Glassex és l’etiqueta que ocupa gran part frontal del producte, on s’indica la marca, les qualitats principals, una imatge i les condicions legals.

Les imatges són molt vistoses i transmeten molta neteja i perfecció.

109


COMPONENTS DE GLASSEX Hem decidit dividir les parts de l’envàs en 6 parts principals, que

1

COS

2

CAP

4 PALANCA 5 SISTEMA DE TANCAMENT 6 PEÇA HERMÈTICA

3 DISPENSADOR

7 TUB

seran les que s’estudiaran a fons posteriorment. Hem desmuntat el producte escollit per poder obser-

2

7

var cada una de les seves peces i les unions que hi ha entre elles. Totes aquestes peces estan unides amb ajustos, rosques o a partir de peces que encaixen entre elles.

3

5

4

1

6

110


CÀLCUL VOLUMÈTRIC A partir d’estudiar la següent fórmula hem pogut obtenir la quantitat de líquid que té l’envàs, tenint en compte el líquid que hi ha en l’envàs principal més la quantitat de líquid que hi ha pel mig del dispensador, menys l’espai que ocupa el tub dins l’envàs.

VOLUM = CN + (CN x CD) + (CN x TFV) + TE +otros CN= 750 ml CD= 0,02 TfV= 0,017 TE= 2,0 ml VOLUM = 750 + (750 x 0,02) + (750 x 0,017) + 2 + otros VOLUM= 779,75 + otros *Hem modelat amb SolidWorks les peces que formen part de otros (el tub i la peça que provoca l’hermeticitat) i el seu volum es de 4,719 i 2,8538 respectivament, per tant el volum final és:

V= 787,32 ml.

111


112


ESTUDI D’HERMETICITAT Hem pogut comprovar que hi ha dos punts

la seva funció i tancar l’envàs amb una

crítics on s’han de tenir molt en compte els

tolerància correcte entre el mascle i

ajustos d’aquesta peça perquè compleixi les

femella. La tolerància normal del mascle

seves funcions perfectament.

es ISO 2 (6H) per generar un ajust de qualitat mitjana sense separació en els

La junta d’estanquitat és la peça encarregada

flancs entre cargol i femella.

en crear l’estanquitat en l’envàs, és una peça d’injecció que gràcies a la seva elasticitat

El segon punt que s’ha de controlar molt

s’adapta a les parets de l’envàs per evitar que

bé és en el moment de prémer la palanca,

hi passi líquid.

s’ha de garantir que surt la quantitat justa i adequada de producte pel dispensador,

El segon punt amb estanquitat és entre el

és a dir que el forat ha de ser tan ajustat

tub de plàstic i la junta d’estanquitat, han

que deixi passar la quantitat de líquid

de tenir molt bon ajust per assegurar el bon

correcte i a la pressió adequada perquè

funcionament del producte. La rosca de

surti en forma d’spray

Glassex és l’encarregat de subjectar la junta d’estanquitat i a més a més ha de complir

113


coeficient de lliscament; bona resistència química i tèrmica; acceptable a l'oxigen i a la humitat; la compatibilitat amb altres

MATERIALS

materials que milloren en conjunt la qualitat dels envasos i per tant permeten el seu

El material utilitzat per crear aquest envàs

ús en mercats específics; la reciclabilitat i

és el politereftalat d'etilè, o PET que és un

resistència als raigs ultraviolats (UV)

tipus de polímer termoplàstic, que s'obté per síntesi a partir del petroli. Pertany al

APLICACIONS DEL MATERIAL

grup de materials sintètics denominats

Les propietats físiques del PET i la

polièsters i és un material reciclable però no

seva

biodegradable.

especificacions tècniques han estat les raons

capacitat

per

complir

diverses

per les quals el material hagi arribat a un PROPIETATS DEL MATERIAL

desenvolupament rellevant en la producció

Aquest polímer termoplàstic lineal és molt

d'una gran diversitat d'envasos.

resistent, lleuger, innocu i té amb un alt grau de cristal·litzat. Presenta com a característiques més rellevants l'alta transparència, encara que admet càrregues de colorants; una alta resistència al desgast i corrosió; molt bon

114


PROCÉS DE FABRICACIÓ

S'introdueixen els grànuls de material i es fa una injecció per crear la preforma (objecte en forma de tub). Seguidament s'introdueix la preforma en un motlle obert en dues parts. En unir aquestes parts, s'insufla aire calent en el seu interior fins que s'adapta a la forma de les parets. El plàstic s'endureix al contacte amb les parets, s'obre el motlle i s'extreu la peça.

115


CICLE DE VIDA DEL PRODUCTE ETAPES DEL CICLE DE VIDA D’UN PRODUCTE EXTRACCIÓ MATERIA PRIMA

MANUFACTURA

PACKAGING I TRANSPORT

RECICLATGE DISPOSICIÓ FINAL

ÚS I MANTENIMENT

IMPACTES AMBIENTALS ÚS DE RECURSOS

CALENTAMENT GLOBAL ACIDIFICACIÓ EUTROFICACIÓ

GENERACIÓ DE RESIDUS

DANYS CAPA ESGOTAMENT D’OZÓ BOIRA TÒXICA MAT. PRIMERES

Residus i reciclables

Renovables i no renovables

CICLE DE VIDA DE GLASSEX motlle Glassex

ENVÀS (PET)

Recursos

BUFAT INJECCIÓ

NETEJA

UNIÓ

PRODUCTE LÍQUID

Recursos

PROCESSOS QUÍMICS

116

ÚS

REBUIG

residus

RECICLATGE

REUTILITZACIÓ

+ Paper


Plànols tècnics

117


95

22,7

19,7

0,8

2,9 R R1 0, ,50 30

19

7

15,6

1,6

5,4

13,6

2,2

10,8

47

6

12,4

2

DETALL C SCALE 1 : 1

A

19,8 18,70

TALL A-A

25 C

55

57

°

20,1

22,7 24,6

R70,20 R3

209,15

R2,80

B

B ,20

104,5

25

R1

R4 27,10

,8

0

0,70

4

R15

134,6

R9,80

R10

R9,80 A TALL B-B

R 4 4,

Expulsor

R51,7

PI 59,87

ESCALA 1:5 Data

Cognoms, Nom Autor

Anna Gimenez, Clara Torvà

Tutor

Caño Bailador, Ruben Nom Projecte:

Escala

1:2 Pes

XXXg

R5

19/02/2018 Nº Plànol:

Glassex multiusos

Material:

Descripció:

Projecte de packaging

118

Tractament / Acabat:

P01.01_00.01_0 PET XX / XX


18,27 28,2

R2

0 R1

Expulsors

3,27

20

8,4

27,9

75

PI

23,6

R16

R1 9,2

23 32

70,27

29

26,3

1

R32

R32,9

Data

Cognoms, Nom Autor

Anna Gimenez i Clara Torva

Tutor

Caño Bailador, Ruben Nom Projecte:

Escala

1:1 Pes

XXXg

16/02/2018 Nº Plànol:

Glassex multiusos

Material:

Descripció:

Tap

119

Tractament / Acabat:

P01.01_00.02_0 PET XX / XX


7 5

TALL B-B

B

210

1

B

Data

Cognoms, Nom Autor

Anna Giménez, Clara Torvà

Tutor

Caño Bailador, Ruben Nom Projecte:

Escala

1:1 Pes

XXXg

19/02/2018 Nº Plànol:

Glassex multiusos

Material:

Descripció:

Tub de l'envàs

120

Tractament / Acabat:

P01.01_00.03_0 PET XX / XX


TALL B-B 10

0,50

11

2

1,6

2

135

°

2

B

23

63

7,24

1

1

,43

4

4

°

B

1

8

27 PI

23 21

Expulsor

Data

Cognoms, Nom Autor

Anna Giménez, Clara Torvà

Tutor

Caño Bailador, Ruben Nom Projecte:

Escala

2:1 Pes

XXXg

XX/XX/2016 Nº Plànol:

Glassex multiusos

Material:

Descripció:

Peça d'estanqueïtat

121

Tractament / Acabat:

P01.01_00.04_0 XX XX / XX


Aquest estudi ha sigut interromput per l’Erasmus. Ha faltat un estudi més intens sobre l’estanquitat del producte i les dues zones més rectes que es trobaven a la zona inferior del cos. A més fer més càlculs i poder arribar a fer totes les peces i els conjunts en 3D, per tenir uns plànols més concrets i acurats al producte real. Així i tot, hem intentat tocar els diferents temes tot i no profunditzant molt en cada un, s’ha intentat realitzar el màxim possible amb el temps que tenim.

122


123


124

Preerasmus  
Preerasmus  

Dossier de tota la matèria abans d'erasmus

Advertisement