Page 1


C L A R A’ S W O R K


ÍNDEX 7

1

Currículum Vitae

2

About me

11

3

P a c k a g i n g, p e r u n o l i d ’ o l i v a m i l · l e n a r i d e l a C o o p. E c u i s

15

4

P a c k a g i n g, d e c a r t r o p e r v e n d r e o u s “ G a l l i n a B l a n c a ”

25

5

P a c k a g i n g, d e p a p e r

33

6

Wo r k s h o p, “ l e s o p o r t u n i t a t s d ’ u n o u k i n d e r ”

39

7

R e - s t y l i n g, d ’ u n p o t d e c e r a m i c a a m b t a p a d e f u s t a

45

8

P r o d u c c i ó e n s e r i e, d e p r o d u c t e s d e m e n y s d ’ 1 €

53

9

Mobiliari, de fusta i teixit

59

10

Mobiliari, d’exterior

67

11

Imatge Gràfica

75


6


CV

7


8


ESTUDIS

ESTUDIOS

2 010 -14 G r a u d ’ E n g i nye r i a

2010 -14 Grado en Ingeniería

en Disseny Industrial especialització Disseny a ELISAVA, (Universitat Pompeu Fabra).

en Diseño Industr ial especialización en Diseño en ELISAVA (Universidad Pompeu Fabra).

IDIOMES

IDIOMAS

Català (natiu), castellà (natiu), a n glès (ni vell Up p e r-I nte r m ediate B2.1).

C a t a l á n (n a t i v o), c a s t e l l a n o (nativo), ingles (nivel Upper-Intermediate B2.1).

Catalan (native), spanish (natve), english (Upper-Intermediate B2.1).

CONEIXEMENTS

CONOCIMIENTOS

SKILLS

Autocad, Proengineer, Rhinoceros, SolidWorks, 360º Photoview, Bunkspeed, Paquet Adobe, Paquet Corel, Microsoft Office.

Autocad, Proengineer, Rhinoceros, SolidWorks, 360º Photoview, Bunkspeed, Paquete Adobe, Paquete Corel, Microsoft Office.

Autocad, Proengineer, Rhinoceros, SolidWorks, 360º Photoview, Bunkspeed, Adobe Package, Corel Package, Microsoft Office.

EXPERIENCIA PROFESSIONAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL

WORK EXPERIENCE

Novembre 2013 - actualitat S i m o nTe c h; a l d e p a r t a m e n t de I+D, realit zant tasques de disseny de producte.

Noviembre 2013 - actualidad SimonTech; en el departamento de I+D, realiza ndo ta reas de diseño de producto.

Juny 2012 – actualitat Diba P ro d uct So l u tio n s; re a li t z a nt tasques de disseny i enginyeria de producte.

Junio 2012 – actualidad Diba Product Solutions; realizando tareas de diseño e ingeniería de producto.

Juliol 2013 – Setembre 2013 Beluga & Toechter; col·laboració per dissenyar el pavelló austriac per “l’Exposició Internacional de Milán” del 2015.

Julio 2013 – Setiembre 2013 Beluga & Toechter; colaboración para diseñar el pabellón austriaco para “La E xposición Internacional de Milán” de 2015.

9

EDUCATION & QUALIFICATIONS 2010 -14 Degree in Industrial Design Engineering specialization in Industrial Design at ELISAVA, (Universitat Pompeu Fabra).

LANGUAGES

November 2013 – currently S i m o nTe c h; I+D d e p a r t m e nt, doing tasks of product design. June 2 012 – curently D i b a Product Solutions; doing tasks of design and product development. July 2013 – September 2013 Beluga & Toechter; collaboration to design the Austrian Pavilion for the “International Exposition of Milan” 2015.


10


ABOUT ME

11


Dissenyo i desenvolupo productes per a una àmplia gama de disciplines (packaging, mobiliari, il·luminació, aparells i eines…). Procuro que els meus clients rebin tots els beneficis del meu esperit creatiu i racional, combinat amb responsabilitat i professionalisme. Vaig començar la meva trajectòria com a estudiant d’Enginyeria en Disseny Industrial (especialització disseny industrial) a l’ELISAVA. Sóc enginyera però sempre m’ha apassionat el disseny industrial, aquesta carrera em proporciona tots els coneixements necessaris per ser capaç de combinar les dues coses que m’agraden, el disseny i l’enginyeria. Quan vaig començar a treballar a “Diba Product Solutions”, un estudi de disseny al que a dia d’avui encara treballo, vaig tenir la meva primera experiència en aquest món. He tingut la sort de col·laborar amb diferents estudis en diferents projectes (disseny, desenvolupament i arquitectura). Continuo oferint conceptes i noves idees de disseny per a diferents empreses. Mentre, estic treballant i millorant les meves habilitats i talents com a dissenyadora i enginyera. Actualment estic oberta per treballar a qualsevol empresa, en tot tipus de projectes basats en el disseny.

Diseño y desarrollo productos para una amplia gama de disciplinas (packaging, mobiliario, iluminación, aparatos y utensilios…). Procuro que mis clientes reciban todos los beneficios de mi espíritu creativo y racional, combinado con responsabilidad y profesionalismo. Comencé mi trayectoria como estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial (especialización diseño industrial) en ELISAVA. Soy ingeniera pero siempre me ha apasionado el diseño industrial, esta carrera me proporciona todos los conocimientos necesarios para ser capaz de combinar las dos cosas que me gustan, el diseño y la ingeniería. Cuando empecé a trabajar en “Diba Product Solutions”, un estudio de diseño en el que a día de hoy aún trabajo, tuve mi primera experiencia en este mundo. He tenido la suerte de colaborar con diferentes estudios en diferentes proyectos (diseño, desarrollo y arquitectura). Continuo ofreciendo conceptos y nuevas ideas de diseño para diferentes empresas. Mientras, estoy trabajando y mejorando mis habilidades y talentos como diseñadora e ingeniera. Actualmente estoy abier ta para trabajar en cualquier empresa, en todo tipo de proyectos basados en el diseño.

12


Designs and develops products for a broad range of disciplines including packaging, furniture, lighting, gadgets… She ensure that her clients receive full benefit of her creative and rational spirit, combined with a high level of responsibility and professionalism. She began life as an industrial design engineer student at Elisava Universit y, where she graduated with a degree in Engineering of Industrial Design. She is an engineer but she has always love the Industrial Design. This degree provides her with the suf ficient knowledge to be able to combine both her passions, Industrial Design and Engineering. When she worked at “Diba” design studio she got to experience her first par t-time internship designer. She has the luck to collaborate with different studios in different projects (design, developments, architecture…) She continues to of fer design concepts for dif ferent companies while she is wor k ing and improving her sk ills and talents as a designer as engineer. She is cur rently available to wor k for any company in all sor ts of design-based

13


14


PACKAGING PER UN OLI D ’OLIVA MIL·LENARI DE LA COOP. ECUIS

15


16


Disseny de l’ampolla en vidre i plàstic, disseny del sistema dosificador anti-goteta i disseny de la gràfica aplicada al vidre (se r ig raf ia i t a m p o g raf ia) i a l plàstic (làmina termo-retràctil).

Diseño de una botella en vidrio y plástico, diseño del sistema dosificador anti-goteo y diseño de la gráfica aplicada al cristal (serigrafía y tampografía) y al plástico (lámina termo-retráctil.

I n sp i raci ó e n la fo r m a d’u n a oliva i l ’asimetria.

Inspiración en la forma de las aceitunas y la asimetría.

17

Design of a bottle in glass and plastic, design of the system d o s e - d i s p e s e r a nt i- d r i p a n d graphic design applied to the cr ystal (silk-screen and tampon p r i n t i n g) a n d t o t h e p l a s t i c (retractable-termo sheet). Inspiration in the for m of the olives and the asymmetry.


18


19


20


21


22


23


24


PACKAGING DE CARTRO PER VENDRE OUS “ GALLINA BLANCA”

25


26


Disseny de l’envàs (troquel i gràf ica) i creació d’una nova gama de productes. Concepte de vendre ous per fer diferents plats (una tr uita, un pastís o pasta fresca) i receptes (a l’interior de l’envàs).

Diseño del envase (troquel y gráfica) y creación de una nueva gama de productos. concepto de vender huevos para hacer diferentes platos (tortilla, pastel o pasta f resca) y recetas (al interior del envase).

27

Design of the packing (die and graphic) and creation of a new r a n g e of p ro d u c ts. C o n c e pt of selling eggs to do dif ferent plates (to r tilla, c a ke o r f resh past a) a n d resc ep ies (in th e interior of the packing).


28


29


30


31


32


PACKAGING DE PAPER

33


34


Redisseny i producció de les bosses del pa amb finestra.

Rediseño y producción de las bolsas de pan con ventana.

Re-design and production of the bread bags with a window.

I n t r o d u c c i ó d ’u n a b a s e d e car tró que permet tallar el pa dins la bossa, amb pestanya per a que les molles no sur tin fora i marques que faciliten tallar les llesques de la mateixa mida.

Introducción de una base de cartón en el interior que permite cortar el pan dentro de la bolsa, con pestaña para que las migas no salgan de la bolsa y marcas que facilitan cortar las rebanas a la misma medida.

Introduction of a car ton base in the interior that allows to cut the bread inside the bag, with a tab in order that the crumbs do not get out of the bag and markings making it easy to cut the slices with the same width.

35


36


37


38


WORKSHOP “LES OPORTUNITATS D ’UN OU KINDER ”

39


40


Jugant amb materials, formes i desitjos.

Jugando con materiales, formes y deseos.

Playing with mater ials, for ms and desires.

Ous “kinder” de diferents ciutats, amb regal d’un edifici e m b l e m à t i c d ’a q u e s t a . F e t s amb espuma, que dins l’ou es comprimeix i al sortir augmenten les seves dimensions.

“Huevos Kinder” de diferentes c i u d a d e s, c o n re g a l o d e u n edificio emblemático de ésta. Hechos con espuma, que dentro del huevo se comprime y al salir aumenta el tamaño.

“ Kinder Eggs “ with a gift of an emblematic building of different cities. Done with foam, which inside the egg controls itself and once opened it increases its size.

41


42


43


44


RE-STYLING D ’UN POT DE CERAMICA AMB TAPA DE FUSTA

45


46


L’expressió de la mateixa forma però totalment diferent, desaparició dels materials i el canvi de contenidor d’aliment a un aliment contenidor.

La expresión de la misma forma pero totalmente diferente, desaparición de los materiales y c a m b i o d e c o nte n e d o r d e alimentos a alimento contenedor.

T h e ex p re s s i o n of t h e s a m e form but totally dif ferent, disappearance of the materials and change a container of food to a food container.

Inspiració d’una tarda d’hivern.

I n s p i r a c i ó n d e u n a t a rd e d e invierno.

Inspiration in a winter evening.

47


48


49


50


51


52


PRODUCCIÓ EN SERIE DE PRODUCTES DE MENYS D ’ 1€

53


54


D i s s e n y i p r o d u c c i ó d e 25 productes simples que faciliten la vida quotidiana. 3 accessoris que ajuden a menjar fruita quan no tenim coberts a l’abast: el taronja per pelar les mandar ines, el vermell per treure els pinyols de la síndria i el groc per tallar i punxar.

D i s e ñ o y p ro d u c c i ó n d e 25 productos simples que faciliten la v i d a cu oti dia n a. 3ac c e sorios que ayudan a comer fruta cuando no tenemos cubier tos: el naranja para pelar mandarinas y naranjas, el rojo para sacar las pepitas de la sandía y el amarillo para cortar y pinchar la fruta.

55

Design and production of 25 simple products that facilitate the daily life. 3 accessories that help to eat fruit when we do not have cutlery: the orange one to peel mandarins and oranges, the red one to extract the watermelon seeds and the yellow one to cut and pinch the fruit.


56


57


58


MOBILIARI DE FUSTA I TEIXIT

59


60


D is se ny, d e se nvo lu p a m e nt i confecció del producte (escala 1:1).

Diseño, desarrollo y confección del producto (escala 1:1).

Design, development and confection of the product (scale 1:1).

Butaca-hamaca d’exterior, totalm e nt d e s m u nt a b l e (u n i o n s sense cola) i tela 100% rentable; diversitat de colors i estampats per l’estructura i pel teixit.

Butaca-hamaca de ex ter ior, totalmente desmontable (uniones sin cola y pintura de base agua) y tela 10 0% reciclable; diversidad de colores y estampados para la estructura y el tejido (funda 100% lavable).

Armchair - hammock of exterior, totally detachable (unions with glue a nd paints w ith a water base) and fabric is recyclable 10 0%; diversit y of colors and prints for the structure and the fabric (cover 10 0% washable washable).

61


62


63


64


65


66


MOBILIARI D ’EXTERIOR

67


68


Disseny d’una butaca d’exterior, per rotomoldeig de PE.

Diseño de una butaca de exterior, por rotomoldeo de PE.

Design of an armchair for exterior, done by rational moulding of PE.

Els acabats amb diferents tex tures accentuen més la geometria facetada de la peça. Gràcies al material i al procés de fa b r ic ació p o de m obte nir varietat de colors.

Los acabados con diferentes tex turas (liso-br illante y r ugoso-m ate) ac e nt ú a n m ás la geometría facetada de la pieza. Gracias al material y al proceso de fabricación podemos obtener variedad de colores.

Finishes with different textures (smooth - bright and rough - matt finishes) they accentuate more the g e ometr y faceted of the structure. Thanks to the material and the manufacturing process we can obtain variety of colors.

69


70


71


72


73


74


IMATGE GRÀFICA

75


76


77


Clara Batiste's Portfolio  

Industrial Design Engineer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you