Portfolio Marine Design - Umberto Tagliavini(2019)

Page 6

ȕŎEsNjǼŸ ǻ ¶ĶÞ ɚÞŘÞ Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř ˓ ǣsNjɚÞOsǣ

EŸȖǼ

ɟŸNjĨ rɮƼsNjÞsŘOsǣ

OǼÞɚÞǼÞsǣ

ǻs Ŏ

DȖNjs Ȗ

ƻNjsǣǣ

# NŸŘǼ OǼǣ

ƻNjŸĠsOǼǣ

%85($8 /2&$7,21

5DSDOOR

6 0DUJKHULWD /LJXUH *(

*(

8PEHUWR 7DJOLDYLQL PDULQH GHVLJQ VHUYLFHV

Ǣ Ř ōÞOÌsĶs _Þ ƻ ¶ Ř Þǣ ǣŎ ĶĶ µsŘŸɚsǣs əÞĶĶ ¶s EsǼɠssŘ NJ Ƽ ĶĶŸ Ř_ Ǣ ŘǼ ō Nj¶ÌsNjÞǼ ĵÞ¶ȖNjsʱ ĠȖǣǼ ¯sɠ ŎsǼsNjǣ ¯NjŸŎ ǼÌs Es OÌsǣ Þǣ ǼÌs Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř ǣǼȖ_ÞŸʳ

9LHZ EHWZHHQ 6DQWD 0DUJKHULWD /LJXUH DQG 5DSDOOR

ƻŸNjǼ¯ŸĶÞŸ ¯ŸNj ȕŎEsNjǼŸ ǻ ¶ĶÞ ɚÞŘÞ ˚ Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř Ř_ ǣsNjɚÞOsǣ Eɴ NĶ Nj ōŸĶǼs_Ÿ ȖƼ_ Ǽs_ ˡ˟ˠ˨ ĶĶ NjÞ¶ÌǼǣ NjsǣsNjɚs_


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.