Portfolio Marine Design - Umberto Tagliavini(2019)

Page 4

ȕŎEsNjǼŸ ǻ ¶ĶÞ ɚÞŘÞ Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř ˓ ǣsNjɚÞOsǣ

EŸȖǼ

ɟŸNjĨ rɮƼsNjÞsŘOsǣ

OǼÞɚÞǼÞsǣ

ǻs Ŏ

DȖNjs Ȗ

ƻNjsǣǣ

$&7,9,7,(6

ɳ OÌǼǣ ÝŘǼsNjÞŸNj ƻĶ ŘŘÞض ^sǣÞ¶Ř ƻĶ ŘŘÞض _sǣÞ¶Ř ¯ŸNj NŸŘǣǼNjȖOǼÞŸŘʰ ǼNj Řǣ¯ŸNjŎ ǼÞŸŘ Ř_ ŎŸ_Þ¯ÞO ǼÞŸŘ ¯ŸNj ƻĶs ǣȖNjs ɳ OÌǼǣ ƻĶs ǣȖNjs DŸ Ǽǣ Ř_ ōŸǼŸNjɴ OÌǼ ɚ ĶȖǼ ǼÞŸŘ ®ȖĶĶ ǢÌÞƼ ŷɠŘsNj ǣǣÞǣǼ ŘOs _ȖNjÞض NŸǣǼNjȖŘǣǼÞŸŘ Ř_ ɠŸNjĨǣ ŸŘEŸ Nj_ ÞŘ ÝǼ ĶÞ Ř ǢÌÞƼ DȖÞĶ_sNjǣ ǻsOÌŘÞO Ķ ǣǣÞǣǼ ŘOs ɠÞǼÌ ÝǼ ĶÞ Ř ǻŸƼ ɳ Nj_ǣ ®ÞĶsǣ ¯ŸNj ƼƼNjŸɚ Ķ NJÝŗ NsNjǼÞ¯ÞO Ǽs Ř_ ŸǼÌsNj NĶ ǣǣÞ¯ÞO ǼÞŸŘ NJs¶ÞǣǼsNjǣ Nr ƼƼĶÞO ǼÞŸŘǣ Ř_ ǣǣÞǣǼ ŘOs ¯ŸNj ɚ NjÞŸȖǣ ǢÌÞƼɴ Nj_ǣʹŷɠŘsNj˅ǣ Ŏ ŘȖ ĶʰǣǼ EÞĶÞǼɴ sǼOʺ ®ÞĶsǣ ¯ŸNj ÞǣǣȖÞض Ř_ NjsŘŸȖɚ Ķ Ÿ¯ ǣ ¯sǼɴ Ř_ NĶ ǣǣ NsNjǼÞ¯ÞO Ǽsǣ ®ÞĶsǣ ¯ŸNj Nr ŸŎŸĶŸ¶ ǼÞŸŘ ¯ŸNj ƼĶs ǣȖNjs EŸ Ǽǣ ^sǣÞ¶Ř ¯ŸNj OŸŘǣǼNjȖOǼÞŸŘʰ ǼNj Řǣ¯ŸNjŎ ǼÞŸŘ Ř_ ŎŸ_Þ¯ÞO ǼÞŸŘ Ÿ¯ ɠŸNjĨ EŸ Ǽǣʰ ƼŸŘǼŸŸŘʰ ǼȖ¶ǣʰ ƼÞĶŸǼEŸ Ǽǣ µNj ƼÌÞO Ř_ ɚÞǣȖ Ķ _sǣÞ¶Ř ¯ŸNj ɳ OÌǼ Ř Ŏsǣ ÝŘǣȖNj ŎOs ǢȖNjɚsɴ Ř_ Ŏ Ř ¶sŎsŘǼ Ÿ¯ ÝŘǣȖNj ŘOs OĶ ÞŎǣ ^ Ŏ ¶sǣ sǣǼÞŎ ǼÞŸŘ Ř_ ɚ ĶȖǼ ǼÞŸŘ ǢȖNjɚsɴ Ÿ¯ ĵ ɠNŸȖNjǼ ōsŎEsNj Ÿ¯ ǢƻNjŸŗ ^Ý

ƻŸNjǼ¯ŸĶÞŸ ¯ŸNj ȕŎEsNjǼŸ ǻ ¶ĶÞ ɚÞŘÞ ˚ Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř Ř_ ǣsNjɚÞOsǣ Eɴ NĶ Nj ōŸĶǼs_Ÿ ȖƼ_ Ǽs_ ˡ˟ˠ˨ ĶĶ NjÞ¶ÌǼǣ NjsǣsNjɚs_

# NŸŘǼ OǼǣ

ƻNjŸĠsOǼǣ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.