Portfolio Marine Design - Umberto Tagliavini(2019)

Page 30

ȕŎEsNjǼŸ ǻ ¶ĶÞ ɚÞŘÞ Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř ˓ ǣsNjɚÞOsǣ

ɟŸNjĨ rɮƼsNjÞsŘOsǣ

EŸȖǼ

OǼÞɚÞǼÞsǣ

DȖNjs Ȗ

ǻs Ŏ

# NŸŘǼ OǼǣ

ƻNjsǣǣ

ƻNjŸĠsOǼǣ

ǻsOÌŘÞO Ķ ƼNjŸĠsOǼǣ

ǢȖNjɚsɴ ˓ ǼsOÌŘÞO Ķ ǣǣÞǣǼ ŘOs

<2'$

ˢˤ ŎǼ ǼŸ Es EȖÞĶǼ

%/

%/

ËȖĶĶ ƼNjŸĠsOǼǣ

P ULP 3$%/,72 ˠˣ ŎǼ

ˡ˟ ŎǼ ˡ˟ˠ˟

˓ ǣǼNjȖOǼȖNj Ķ _sǣÞ¶Ř

ˡ˟ˠ˟

0

NJs¯ÞǼǼÞض

˓ ÞŘǼsNjÞŸNj _sǣÞ¶Ř

IDOFKHWWD

SRQWH GL FRSHUWD DO FHQWUR SRQWH GL FRSHUWD LQ PXUDWD

SRQWH GL FRSHUWD DO FHQWUR SRQWH GL FRSHUWD LQ PXUDWD

SRQWH GL FRSHUWD DO FHQWUR SRQWH GL FRSHUWD LQ PXUDWD &DVVH $FTXD

&DVVH 1DIWD

*HQHUDWRUH

N Ǣǻ ĵÝ HFROPDU

/:/DOOD SURYD VWDELOLWD ',&

,00(56,21( 0$5&$

,00(56,21( 0$5&$

%/

%/ %/

P E SDVV $662 ˢ˟ ŎǼ

P E SDVV 6+2&.

ˡˢ ŎǼ

ˡ˧ʰ˥ˠ ŎǼ

ˡ˟ˠˠ

ǻNj Řǣ¯ŸNjŎ ǼÞŸŘ ˓ ĶsضÌǼsŘÞض

ɟŸNjĨ DŸ Ǽǣ

ƼNjŸĠsOǼ ˓ NjsǣǼŸNjs

ŷǼÌsNj ƼNjŸĠsOǼǣ

P E SDVV IRU %DWWHOLHUL &DPRJOL ˡˢ ŎǼ

ʹˡ˟ˠ˧ʺ

P E SDVV 5(/$; ˢ˟ ŎǼ

EDUJH 1$86$/*21 ˣˤʰˤ˟ ŎǼ

VRPH 0DLQ GHVLJQ DQG DVVLVWDQFH IRU

ɟŸNjĨ DŸ Ǽǣ ƼNjŸĠsOǼ ˓ NjsǣǼŸNjs

ƻŸNjǼ¯ŸĶÞŸ ¯ŸNj ȕŎEsNjǼŸ ǻ ¶ĶÞ ɚÞŘÞ ˚ Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř Ř_ ǣsNjɚÞOsǣ Eɴ NĶ Nj ōŸĶǼs_Ÿ ȖƼ_ Ǽs_ ˡ˟ˠ˨ ĶĶ NjÞ¶ÌǼǣ NjsǣsNjɚs_


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.