Portfolio Marine Design - Umberto Tagliavini(2019)

Page 2

ȕŎEsNjǼŸ ǻ ¶ĶÞ ɚÞŘÞ Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř ˓ ǣsNjɚÞOsǣ

EŸȖǼ

ɟŸNjĨ rɮƼsNjÞsŘOsǣ

OǼÞɚÞǼÞsǣ

ǻs Ŏ

DȖNjs Ȗ

ƻNjsǣǣ

# NŸŘǼ OǼǣ

ƻNjŸĠsOǼǣ

$%287

DŸNjŘ ŸŘ ˠˣ ō NjOÌ ˠ˨ˤ˥ ÞŘ Ǣʳō Nj¶ÌsNjÞǼ ĵÞ¶ȖNjs ʹÝǼ Ķɴʺ ĵÞɚsǣ ÞŘ Ǣʳō Nj¶ÌsNjÞǼ ĵÞ¶ȖNjs NJs¶ÞǣǼNjs_ Ǽ NŸ ǣǼ µȖ Nj_ Ÿ¯ µsŘŸ ǣ ŗ ɚ Ķ NjOÌÞǼsOǼ ŘNjʳˡˣ˧ ōsŎEsNj Ÿ¯ ǢʳƻNJŷʳŗ ʳ^Ý ÝÞǼ ĶÞ Ř ǣǣŸOÞ ǼÞŸŘ Ÿ¯ ɳ OÌǼ ^sǣÞ¶ŘsNjʺ NJs¶ÞǣǼNjs_ Ǽ ĵ ɠNŸȖNjǼ Ÿ¯ OÌÞ ɚ NjÞ ǣ ǢȖNjɚsɴŸNj Ř_ rɮƼsNjǼ Ÿ¯ ŗ ɚ Ķ Ř_ ō NjÞŘs NJs¶ÞǣǼNjs_ Ǽ NJÝŗ ʰ Dəʰ ĵNJ ǣ ǢǼ EÞĶÞǼɴ sɮƼsNjǼ ŷ¯¯ÞOÞ Ķ NJÝŗ ˅ǣ ƼĶs ǣȖNjs ONj ¯Ǽ ǣȖNjɚsɴŸNj ʹŗrǢʺ ®NjŸŎ ˡ˟˟ˤ ǼŸ ˡ˟ˠˡ ŗ ɚ Ķ ^sǣÞ¶Ř Ǽs OÌsNj Ǽ ǼÌs ȕŘÞɚsNjǣÞǼɴ Ÿ¯ NjOÌÞǼsOǼȖNjs ÞŘ µsŘŸ

ƻŸNjǼ¯ŸĶÞŸ ¯ŸNj ȕŎEsNjǼŸ ǻ ¶ĶÞ ɚÞŘÞ ˚ Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř Ř_ ǣsNjɚÞOsǣ Eɴ NĶ Nj ōŸĶǼs_Ÿ ȖƼ_ Ǽs_ ˡ˟ˠ˨ ĶĶ NjÞ¶ÌǼǣ NjsǣsNjɚs_

8PEHUWR 7DJOLDYLQL


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.