Portfolio Marine Design - Umberto Tagliavini(2019)

Page 1

ȕŎEsNjǼŸ ǻ ¶ĶÞ ɚÞŘÞ Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř ˓ ǣsNjɚÞOsǣ

EŸȖǼ

´6H YROHWH FRVWUXLUH XQD EDUFD GRYUHWH UDGXQDUH JOL XRPLQL SHU FHUFDUH OD OHJQD SUHSDUDUH JOL DWWUH]]L H VXGGLYLGHUH L FRPSLWL 0D SULPD GL WXWWR VYHJOLDWH LQ ORUR LO GHVLGHULR GHO PDUH LPPHQVR HG LQILQLWR µ ŘǼŸÞŘs _s ǢʳrɮȖƼwNjɴ

ɟŸNjĨ rɮƼsNjÞsŘOsǣ

OǼÞɚÞǼÞsǣ

ǻs Ŏ

DȖNjs Ȗ

ƻNjsǣǣ

# NŸŘǼ OǼǣ

ȕŎEsNjǼŸ ǻ ¶ĶÞ ɚÞŘÞ Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř ˓ ǣsNjɚÞOsǣ Ř ɚ Ķ NjOÌÞǼsOǼȖNjs ˓ Ŏ NjÞŘs sضÞŘssNjÞض

ƻŸNjǼ¯ŸĶÞŸ ¯ŸNj ȕŎEsNjǼŸ ǻ ¶ĶÞ ɚÞŘÞ ˚ Ŏ NjÞŘs _sǣÞ¶Ř Ř_ ǣsNjɚÞOsǣ Eɴ NĶ Nj ōŸĶǼs_Ÿ ȖƼ_ Ǽs_ ˡ˟ˠ˨ ĶĶ NjÞ¶ÌǼǣ NjsǣsNjɚs_

ƻNjŸĠsOǼǣ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.