Page 1

จุลเชยฺยปกรณสูตร (ศัพทไชยนอย) ปริวรรตโดย นายชัยวัฒน โกพลรัตน เมื่อ 7/10/2012 หนา 1

จุลเชยฺยปกรณสูตร (ศัพทไชยนอย)

*นโม เม พุทฺธเตชสา รตฺนเตยฺยธมฺมิกา เตชปสิทฺธิ ปสีเทวา นาราย ปรเมสวรา สิทฺธิพรฺหมา จ อินฺทา จ จตุเลากา ภิรกฺขกาสมุทฺธา ภูตํุคงฺคา จ สพฺเชยฺย ปสิทฺธิภวนฺตุ เต , โภ สาธโว ดูราสัปปุริสสะทังหลาย ฌาณภิญาติปฏกาจาริโย อันวาอาจารยเจาตนธรงยังปฏกะทัง 3 อันประ กอบดวยฌาณแลอภิญญา เจาก็หลิงเห็นยังโภยภัยแลอุปทวะอนตาย (อันตราย) อันมีภายในขันธสันตารแหงสัตวทัง หลาย แลวเจาก็จักใหวุฒิจำเริญแกบานเมืองทังหลาย ก็จิ่งแปลงไวยังคำภีรปกรณสูตรอันนี้ไว จิ่งไดชื่อวา นโมเมพุทฺธ เตชสฺสา ดั่งนี้เปนเคา , , นโม อันวา กริยาอันนอมไหว , , เม แหงผูขา อตฺถุ ก็จงมี , , พุทธเตชสา แกพระพุทธเจาตนมีศีลแลมีเตชะอันมากก็ขาเทิน , , รตฺตนเตยฺยธมฺมิกา อันวา ชุมนุมแหงแกวทัง 3 ประการนั้นก็ดี , , เทวา จ อันวา เทพดาทังหลายก็ดี , , นาราย ปรเมสวรา จ อันวา พระนารายณเเลพระบรเมศวรก็ดี , , เตชปสิทฺธิปสี อันวา รุงเรืองใสสองดวยประสิทธิศาสตรศิลปอันหมั้นแลแคลวคงยิ่งนัก , , พรฺหมา จ อันวา พระยาพรหมก็ดี , , อินฺทา จ อันวา พระยาอินทรก็ดี , , จตุโลกาภิรกฺขกา อันพิทักษรักษายังโลกทัง 4 กลาวคือวา พรหมโลก แลเทวโลก แลมนุสสโลก แล นวโลก สิทฺธิ ก็จงมาค้ำคง เต แตมหาราชเจา (ทาน) เทิน , , สมุทฺธาภูตํุคงฺคาจ อันวา น้ำสมุทรคุงคา อันไหลออกมาแตน้ำมหาสมุทรก็ดี , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะค้ำคูณหมั้นคงทังมวล เต แกมหาราชเจาเทิน , , ธรณิ ธรณี อันวา แผนดินอันใหญ แลแผนดินอันนอยแผนดินอันใหญคือวาทีป (ทวีป) ทัง 4 แผน ดินนอยคือทีปนอยอันได 2 พันทีปเปนปริวาร , , อุทฺทธิ อุทฺทธี อันวา สระน้ำใหญ แลสระน้ำนอย สระน้ำใหญอันนั้นคือวา น้ำมหาสมุทร แลน้ำอโน มาเปนเคา สระนอยนั้นคือวาตรอกหวยราวเขา แลสระพังวังโบกขรณีทังหลายนั้นแล , , นทฺธิ นทฺธี อันวา แมน้ำใหญ แลเเมน้ำนอย แมน้ำใหญคือวาน้ำโรหิณี แลน้ำอจิรวดี แลน้ำยมนา แล สารภูมหิเปนเคา แมน้ำนอยคือวาตรอกหวย แลราวเขาอันมีแมน้ำของเปนเคา เตชปสิทฺธิปสี อันมีเตชาอานุภาพอัน มาก ตทา อุปมาฉันใด ตุวํ อันวา มหาราชเจา , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะปราบแพขาเศิกศัตรูอันมาก เอวํ ตถา ก็อุปมาดั่งนั้นเทิน , , คคลลตลลนิเลยฺเสยฺสเสนสุเมโรราชพนรชี (คะคนละตนละนิไลไสเสนะเมโรราชะพนนอระชี) อันวา พื้นพสุธาอากาศ แลภูดอย แลเขาเสมร (สุเมรุ) แลพระยาดอยหลวงขนาด อันเปนที่เพิ่งพาอาศัย แลเปนที่อยู ที่นอนแหงหมูสัตวทังหลาย , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะเตชาอานุภาพอันมาก เต แกมหาราชเจาเทิน *อานเปนสำเนียงลานชาง


จุลเชยฺยปกรณสูตร (ศัพทไชยนอย) ปริวรรตโดย นายชัยวัฒน โกพลรัตน เมื่อ 7/10/2012 หนา 2

, , คมฺภีรโสมฺภินาเคนฺธานาคี อันวา พระยานาค แลหมูนางนาคทังหลาย อันอยูในหวย แลหนอง แล สระเหมืองทังหลายก็ดี , , ปสาจภูตกรี อันวา ผีเสื้อน้ำ แลผีเสื้อบกทังหลายก็ดี , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีคำวุฒิจำเริญ เต แกมหาราชเจานั้นเทิน , , ทุนิมตฺตโรคี อันวา นิมิตคำฝนอันราย แลพยาธิโรคา อันเจ็บปวดลวดเปนเวทนาอันมาก , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะ เต แกมหาราชเจา มักวา มหาราชเจาจงประจนแพยังนิมิตอันรายแล โภย ภัยอนตาย อันเจ็บไสไหมใจทังมวลเทิน , , สึคีสุทฺธา ฆน มุกฺขาสาตฺรา อันวา นอ แลเขากวาง แลเขางัวหด อันเกิดแตหัวอันดี มีแขวหมูตัน จัน ทะคาต อาการคน แลงาชางน้ำอันเกิดแตปากอันดีก็ดี , , เชยฺย เชยฺย ก็จงจำเริญค้ำคงมหาราชเจาเทิน , , รุณฺณมุกฺขาสาตฺรา อันวา ศาสตรศิลปอันกลาแข็ง อันเปนแกเปนประธานอันอาจ นำเสียยังโภยภัย อนตาย อันใหบังเกิดยังเตชะ เต แตมหาราชเจาเทิน , , จมฺปาทินาคุรคตฺถก (จำปาทินาคุระคัดถก) อันวา เครื่องสังวาลคอแหงพระยานาค คือสิ่งมีตนวาอัน ดอกจำปาเปนตน , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะแกมหาราชเจาเทิน , , คชฺชพนนตุรํุสุกรภูชุํสีห พฺยฆทีปา (คัดชะพนนะตุรุงสุกอระภูชุงสีหะเผียกคะทีปา) อันวา ชางแล หมูเสือเหลือง แลหมูหมา หมูเงือก แลหมูนาค แลหมูราชสีหเสือโครงเสือเหลืองทังหลาย เตชปสิทฺธิปสี อัน มีตบะ เตชะอันมาก ยถา ดวยประการฉันใด ตุวํ อันวามหาราชเจา เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะเตชาอานุภาพปราบแพขาเศิก ศัตรูในสกละชุมพูทีปทังมวล ยถา ดวยประการดั่งนั้นเทิน อันวาประจนแพยังกำลังเสนาขาเสิกแลว แลชมชื่นยินดี เมื่อภายลุนก็ดี , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะอันชาปรากฏ เต แกมหาราชเจาเทิน , , สุกฺขํ สุกฺขํ ชีวี อันวา เลี้ยงชีวิตอันงาย แลเปนสุกขะก็ดี , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะแลจำเริญดวยหิตสุข เต แกมหาหาราชเจาเทิน , , ธรณี ตเล สทฺธา สุเชยฺยา อันวา ประจนแพ แลเปนดีนัก ในกาละทุกเมื่อเหนือแผนดินทังมวลนั้น , , เชยฺย เชยฺย ก็มีไชยชนะ เต แกมหาราชเจาเทิน , , วรุณยกฺเข อันวา วรุณณะยักขะ , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะเตชาอานุภาพ เต แกมหาราชเจาเทิน , , รกฺขเสสุรภูชเตชา อันวา เตชะแหงเทพดาอารักข แลพระยาอีศูร และพระยานาคก็ดี , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีคำจำเริญวุฒิ เต แกมหาราชเจาเทิน , , พรฺหมเมนฺท คณา อันวา หมูแหงพระยาพรหมทังหลายก็ดี , , เชยฺย เชยฺย ก็จงสุขสวัสสดี เต แกมหาราชเจาเทิน , , ราชาธิราชฺช เชยฺยํ อันวา ประจนแพยังทาวพระยาตนนอย แลตนใหญทังหลาย , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะ เต แกมหาราชเจาเทิน ตุวํ สมเด็จมหาราชเจา เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะ ปราบแพขาเศิกศัตรูทังมวล , , ปฐวึสพฺพํ ยังสัพพะสัตวทังมวล อันอยูเหนือแผนดินนั้นเทิน , , สตฺถาอรหนฺตาบฺปํ อันวา ตบะเตชะแหงพระพุทธิเจา แลอรหันตาเจาทังหลายก็ดี , , เชยฺย เชยฺย อรหนฺตํ ปจฺเจกฺกพุทฺธสาวกํ อันวา อรหันตา แลพระปจเจกโพธิเจา แลสาวกแหง พระพุทธเจาก็ดี *อานเปนสำเนียงลานชาง


จุลเชยฺยปกรณสูตร (ศัพทไชยนอย) ปริวรรตโดย นายชัยวัฒน โกพลรัตน เมื่อ 7/10/2012 หนา 3

, , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะ เต แกมหาราชเจาเทิน , , มเหสุรุํ หโร หริ เทวํ อันวา พระยาพรหมทังหลายก็ดี , , เชยฺย เชยฺย ก็จงจำเริญ สุขสวัสสดี เต แกมหาราชเจาเทิน , , ราชาธิราชฺช เชยฺยํ อันวา ประจนแพพังทาวพระยาตนนอย แลตนใหญทังหลาย , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะ เต แกมหาราชเจาเทิน ตุวํ อันวาสมเด็จมหาราชเจา เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชย ชนะปราบแพขาเศิกศัตรูทังมวล อีศวรแลพระยาอังคหระ และพระยาหิริเทวะก็ดี , , เชยฺย เชยฺย พรฺหมา สุรกฺโข อันวา พระยาพรหม แลพระยาอสุรักขะก็ดี , , เชยฺย เชยฺย นาโค วิรุฬฺหโก อันวา พระยานาค แลพระยาวิรุฬหะก็ดี , , วิรูปฺปกฺโข อันวา พระยาวิรูปกขะก็ดี , , จนฺทิมารวิ อันวา พระยาจันทิมา แลพระยาอรวิก็ดี , , อินฺทา จ อันวา พระยาอินทราธิราชก็ดี , , เวนเตยฺโย จ อันวา พระยาเวนะไตยะก็ดี , , กุเวโร จ อันวา พระยากุเวระก็ดี , , วรุณฺโณป จ อันวา พระยานรุณณะก็ดี , , อคฺคิ วายุ จ อันวา พระยาอัคคี และพระยาวายุ คือวา พระยาไฟ แลพระยาลมก็ดี , , ปชุลฺลโห อันวา พระยาปชุลละหะก็ดี คือวาเทวดาตนแตงน้ำฟาแลสายฝนก็ดี K K กุมาโร จ อันวา พระยากุมาระก็ดี , , ธตรMฐโก จ อันวา พระนา ธตรัฏฐะก็ดี , , อMฐรสฺส มหา เทวา อันวา พระยาใหญแหงเทวดาทังหลาย 18 ตน คือฝูงวามานี้รัสสีอันมีเตชะ อานุภาพอันมาก ยถา มีดวยประการฉันใด ตุวํ อันวามหาราชเจา เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะ เตชาอานุภาพอันมาก เอวํ เอว ตถา ดวยประการดังนั้นเทิน , , สิทฺธิ ตาปสฺสา อาสโย อันวา นักบวชเจาทังหลาย ฝูงประกอบดวยสิทธิการหมั้นคง อันมีรัสสี เปนตน , , อิสีโน สาวกา สพฺพา อันวา นักบวชเจาทังหลาย ฝูงปราถนามักยังนีรพาน แลมักเปนอัครสาวกทัง มวล , , เชยฺย เชยฺย รามฺโม อันเปนไชยรามะชมชื่นยินดี ภวนฺตุ ก็จงมี แลใหแลวดั่งคำมัก คำปราถนาทังมวล เต แกมหาราชเจาเทิน , , ธมฺโม จ อันวา พระนวโรกุตรธรรมเจาก็ดี , , สงฺโฆ จ อันวา อริยะสังฆะเจาก็ดี เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะ เต แกมหาราชเจาเทิน , , ทนปาโล จ อันวา ชางทนะปาละก็ดี , , เชยฺย เชยฺย ก็จงมีไชยชนะ ปราบแพขาเศิกศัตรู ในสกละชุมภูทีปทังมวล เต แกมหาราชเจาเทิน , , เชยฺย โสถึ อันวา ไชยโสตถี คำวุฒิจำเริญสวัสสดี ภวนฺตุ ก็จงจำเริญ เต แกมหาราชเจาเทิน , , เอเต น เชยฺยเต เชน ดวยเตชะแหงไชยะปรณะสูตรอันนี้เทิน , , เชยฺย มงฺคลํ อันวา มังคละ โหตุ ก็จงเปนไชยชนะ เต แกมหาราชเจาเทิน , , เอเต น พุทฺธเต เชน ดวยเตชะแหงคุณพระพุทธเจาอันนั้นเทิน พรฺหม คณา อันวา หมูแหงพรหมทัง หลาย ปโมทิตา อันมีใจชื่นชมยินดี อุํโฆ เชยฺยุํ ก็เอิ้นปาวใหรู เชยฺยํ ยังอันมีไชยชนะประจนแพยังพระยามาร มเหสิโน แหงสัพพัญูเจาตนแสวงหายังคุณอันประเสริฐ โพธิมณฺเฑ ในควงเคาไมศรีมหาโพธ ตทา ในกาละยามนั้นวา *อานเปนสำเนียงลานชาง


จุลเชยฺยปกรณสูตร (ศัพทไชยนอย) ปริวรรตโดย นายชัยวัฒน โกพลรัตน เมื่อ 7/10/2012 หนา 4

, , เชยฺโยป พุทฺธสฺส สิริมโต อยํมารสฺสจปาป มโต ปราเชยฺโย อันวา ประจนแพขาเศิกอันนี้ก็ดี อยํมา รสฺสจปาปมโต แหงพระยามารผูมักบาป โหติ ก็มีแล อินฺท คณา อันวาหมูแหงอินทรทังหลาย เทว คณา อันวา หมู แหงเทวดาทังหลายก็ดี สุปณฺณ คณา อันวา หมูแหงพระยาครุฑทังหลายก็ดี นาค คณา อันวา หมูแหงพระยานาคทัง หลายก็ดี ปโมทิตา อันชมชื่นยินดี อุํโฆเชยฺยํุ ยังอันมีไชยชนะ มเหสิโน แหงพระพุทธเจาตนขนขวายหายังคุณอัน ประเสริฐ โพธิมณฺเฑ ในควงเคาไมศรีมหาโพธ ตทา ในกาละยามนั้นวา เชยฺโยป พุทฺธสฺส สิริมโต อยํ มารสฺสจปาป มเโต ปราเชยฺโย ดั่งนี้เปนเคา , , เชยฺโยป อันวา ปราบแพขาเศิกศัตรูทังหลายทุกทีป โหติ ก็มี , , พุทฺธสฺสสิริมโต แหงพระพุทธเจา ตนมีศีลคืออิสริยายศ , , อยํมารสฺส จ ปาป มโต ปราเชยฺโย อันวา หยับยายซายไปอันนี้ มารสฺสจปาปมโต แหงพระยามารผู มักบาป โหติ ก็มีแล , , เชยฺยนฺโต อันวาไชยชนะประจนแพ , K มารํ ยังพระยามาร , , สวหนํ กับทังหมูริพลเสนามาร , K โพธิรุกฺขมูลฺเล แทบเคาไมศรีมหาโพธ , , วฒโน อันใหจำเริญยังคำชมชื่นยินดี , , สากฺกยาณํ แกชาวศากยะราชทังหลาย มเหสิโน แหงพระพุทธเจาตนแสวงหายังคุณอันประเสริฐ โห ติ ก็มี ยถา ดวยประการฉันใด เชยฺโยป อันวา กริยาอันประจนแพ อนฺตราโย ยังโภยภัยอนตายทังหลาย โหต ิก็มี เต แก มหาราชเจาเทิน , K นนฺธิวฒโน อันใหจำเริญยังคำชมชื่นยินดี ญาตินํ แกญาติพี่นอง เผาพงศวงศาราชกัลญา ราชบุตร รา ชนัตตา เสนาอามาตย ขามหาด แลไพรเมืองทังหลายก็จงมี เอวํ ตถา ดวยประการดั่งนั้นเทิน , , พุทฺโธ อันวา พระพุทธเจา , , องฺค ปตฺโต อันเซิ่งยังปรยาสัพพัญูตญาณ อันเปนจอมอันประเสริฐ , , อปฺปราชิตบลฺลํเก อันสถิตเหนทอแทนแกวตนผานแผวแกพระยามาร , , สีเส อันอุดม , , อภิเสเก อันได อภิเษกแลว , , สพฺพพุทฺธาณํ แหงพระพุทธเจาทังหลายทังมวล , , ปโมทติ ก็ชมชื่นยินดี ยถา ดวยประการฉันใดก็ดี ตฺวํ อันวามหาราชเจา เชยฺย เชยฺย ก็จงประจนแพ อนฺตรฺายํ ยังอนตาย โภยภัยทังมวล , , ปถวิโปกฺขเร อันมีเหนือแผนดินทังมวลอันเปนดั่งใบบัวนั้น , , เชยฺยมงฺคเล อันเปนไชยมังคละ เอวํ เอว ตถา ดวยประการดั่งนั้นแล ตุวํ อันวาหาราชเจา , , ปโมทติ ก็ชมชื่นยินดี , , สุนกฺขตฺตํ เซิ่งนักขัตตฤกษอันดีก็ดี , , สุมงฺคลํ เซิ่งอันประเสริฐก็ดี , , สุปพฺพาสํ เซิ่งรัศมีอันผองผายสายงามก็ดี , , สุหุMฐิตํ เซิ่งอันนตั้งอยูหมั้นคงก็ดี , , สุคโต อันประกอบดวยลักขณะอันประเสริฐกดี , K สุมหุตฺโต จ อันประกอบมีญาณนอยเปนอันดีก็ดี ปโมทติ ก็ชมชื่นยินดีก็ดี , , สุยิMฐํ เซิ่งอันบูชามากนักก็ดี *อานเปนสำเนียงลานชาง


จุลเชยฺยปกรณสูตร (ศัพทไชยนอย) ปริวรรตโดย นายชัยวัฒน โกพลรัตน เมื่อ 7/10/2012 หนา 5

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

พรฺหมาจารีสุ ในพรหมจารีเจาทังหลาย ปทกฺขิณํ ยังอันกอทำโครพนบไหว 3 รอบคอบ 3 ที ในสพรหมจารีเจาทังหลายก็ดี นรภนฺตตฺเถ อันมีประโชยนะหากควรไดนั้นแล โส ตุวํ อันวาทานทังหลาย อทฺธรทฺธา อันมีประโยชนะหากไดแลว สุขิโต อันอยูแลไปมาก็มีสุข วิรุโหพุทฺธสาสเน ใน ศาสนา แหงสัพพัญูเจา อโรโค อันหาพยาธิเจ็บบได โหนตุ ก็จงมี สหสพฺเพหิยาติภิ กับดวยญาติพี่นองทังหลายทังมวลเทิน โภนฺโตเยเทวาสงฺฆา ดูราหมูเทพดาทั้งหลายฝูงได อทิคตา อันมารอดมาเถิง อสฺมึถาเน ในที่อันนั้น เต เทวา อันวา เทพดาเจาทังหลายฝูงนั้น สุนนฺตุ ก็จงฟงวจฺจนํ ยังถอยคำ เม แหงผูขาเทิน เยเทวา อันวา เทพดาเจาฝูงนั้น ทีฆายุกา จงมีอายุอันหมั้นยืนยาม โหตุ ก็จงมีศรัทธาในกาละทุกเมื่อ เทวา อันวาเทพดาเจาทังหลาย, สุขิตา อันมีสุข โหตุ ก็จงมี สพฺทา ในกาละทุกเมื่อเทิน เทวา อันวา เทพดาเจาทังหลาย รกฺขนฺตุ ก็จงพิทักษรักษา สพฺพสตฺตาณํ ยังสัตวทังหลายมวล เทวา อันวา เทพาเจาทังหลาย รกฺขนฺตุ ก็จงพรอมกันพิทักษรักษา ชิน สาสเน ยังศาสนาแหงพระพุทธเจา ยากาจิปตฺถนา อันวา คำมักคำปราถนาทังหลายฝูงใด เตสํ เทวานํ แหงเทพดาเจาทังหลายฝูงนั้น อตฺถุ ก็มี สพฺเพปทฺธนา อันวา คำมักคำปราถนาทังหลายทังมวล ปุเรนฺตุ ก็จั่งพ่ำเพ็งเต็มบรบวรณ มโนรฐา อันเต็มใจมักแหงตนนั้นเทิน วสฺสาวราหกา อันวาเทพดาเจาทั้งหลายตนแตงน้ำฟาแลสายฝน วสฺสนฺตุ ก็จงลงมา ยุตฺตกาเล ในกาละเมื่อควรตกนั้นเทิน โรโค อันวาพยาธิทังหลายก็ดี อุปทฺวา จ อันวา อุปทวะอนตายภายมนแลภายนอกขอกขันธสันตาร นิวาเรนฺตุ ก็จงหามเสีย ปุญผเลน ดวยผละบุญ อมฺเหหิกโต อันฝูงขาทังหลายหากไดก็ทำมานี้ เตสํเทวานํ แกเทพดาเขาทังหลายฝูงนั้น สพฺทา ในกาละทังหลายทุกเมื่อเทิน *อานเปนสำเนียงลานชาง


จุลเชยฺยปกรณสูตร (ศัพทไชยนอย) ปริวรรตโดย นายชัยวัฒน โกพลรัตน เมื่อ 7/10/2012 หนา 6

, , , , , , ,

, , , , , , ,

เทวา จ อันวาเทพดาทังหลาย อวหนฺตุ ก็จงนำมา กายฺยสุกฺขํ ยังสุขแกกายยะเนื้อตนก็ดี จิตฺตสุกฺขํ ยังสุขแกจิตก็ดี ยถารหํ โดยดั่งอันควรแกตนเทิน อิติ จุลฺลเชยฺยปกรณสูตรดวงนี้ใหหามเสียยังพยาธิทังมวล อันเกิดในเนื้อตน สมตฺตํ นิตฺถิตํ ก็เสด็จบรวรณควรเทานี้กอนแล.

, ศัพทไชยนอยหมดหนี้แลว ภิกขุมูลปญญาเปนผูเขียนเนอ พระพุทธสังกราชราชาได 2472 ตัวปกัดไส เดือน 9 แรม 9 ค่ำวัน 5 (พฤหัสบดี) มื้อรวายสงา ริจนาแลวยามกองเที่ยงมื้อเว็น หมายมีเจาจันทวัฒน ไดพระราชศรัทธาสราง ยังศัพทไชยนอยผูกนี้ไวกับพระพุทธศาสนาพระโคตมะเจาตราบตอเทา 5 พันพระวัสสา ขอใหผูขาหายเคราะหคาต พยาธิ โรคา อนตายทังมวล แลวขอใหผูขามีอายุหมั้นยืนยาว ตราบตอเทารอยซาวพระวัสสา กับขอใหกุศลผละบุญไป ค้ำชูมารดาผูขา เซิ่งเขาสูบรโลกไปนั้นก็ขาเทิน นิพฺพานํ ปรมํสุกฺขํ.

ที่มา, , เอกสารใบลานจากเว็บไซตหอสมุดดิจิตอลหนังสือใบลานลาว http://laomanuscripts.net/lo/texts/3697#5 ไชยนอยศัพท รหัส 06 01 14 06 004 12 วัดใหมสุวรรณภูมาราม บานปาขาม เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระ บาง มวนที่ 42 อันดับ 51 โครงการปกปกรักษาหนังสือใบลานลาว (โครงการรวมมือลาว - เยอรมันนี). *อานเปนสำเนียงลานชาง

ศัพท์ไชยน้อย  

จุลเชยฺยปกรณสูตร

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you